Læringscenteret Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringscenteret Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus"

Transkript

1 Læringscenteret Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus Virtuel læring & stråleterapi Evalueringsrapport Annette Bøjen

2 Forord Marts 2007 åbnede et Læringscenter, med virtuelle læringsmidler, som en del af Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Formålet var, at skabe et uddannelsessted for lokal klinisk uddannelse af alle faggrupper og landsdækkende uddannelser inden for stråleterapi 1, 2, med anvendelse af nye pædagogiske og fremtidige læringsredskaber. Udbygningsplanerne inden for stråleterapiområdet i Region Midt 3 havde samtidig påpeget, at der var brug for at uddanne flere stråleterapisygeplejersker og radiografer, end det var praktisk muligt i klinikken. Den kliniske del af uddannelsen, der hidtil havde været tilrettelagt som mesterlære, begrænsede antallet af uddannelsespladser. Derfor var det nødvendigt at ændre den kliniske træning/læring, så den delvis foregik et andet sted end i klinikken. I forbindelse med etablering af læringscenteret blev der iværksat et toårigt projekt, hvor jeg, som projektleder i perioden september 2006 til august 2008, har været ansvarlig for udviklingen af Læringscenteret og samtidig uddannelsesleder af en pilotgruppe med et hold stråleterapisygeplejersker og radiografer fra Onkologisk Afdeling i Århus. Muligheder og begrænsninger med virtuel læring skulle afprøves. Evalueringsrapporten er status på projektet. Er målet med udviklingen nået, hvilken effekt har Læringscenteret haft på uddannelsesområdet og har der været nogle positive og/eller negative sideeffekter? Den tager afsæt i to tidligere udsendte rapporter: 1. Læringscenter, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus 4, en projektbeskrivelse der blev udfærdiget ved projektets start. 2. Læringscenter, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus Delrapport 5, der belyser erfaringer og resultater af uddannelsen af pilotgruppen af stråleterapisygeplejersker og radiografer, efter syv ud af tolv måneders uddannelse. August 2008 Annette Bøjen Projektleder, uddannelsesleder 2

3 Indledning Etablering og udvikling af læringscenteret Drift... 6 Personale med tilknytning til Læringscenteret... 6 Anvendelse... 7 Faggrupper... 7 Showroom og rekruttering... 8 Gæster Pilotprojekt med uddannelse af stråleterapisygeplejersker og -radiografer... 8 Tilrettelæggelse af uddannelsen... 9 Pædagogik Niveauet i uddannelsen Publicering Konklusion på projektet Fremtiden Bilagsoversigt Referencer

4 Indledning Piloter lærer at flyve i en simulator, - derfor må tilrettelæggelse og udførelse af strålebehandling også kunne læres i en simulator Den grundlæggende ide med læringscenteret tager sit udgangspunkt i ovenstående hypotese. Formålet er at have et uddannelsessted, hvor det er muligt: at øve den kliniske praktiske færdighedstræning inden for tilrettelæggelse og udførelse af strålebehandling på anonymiserede kliniske patientdata at få forståelse for rationalet bag strålebehandling ved en kombination af almindelig teoretisk undervisning, øvelser, hvor deltagerne aktivt arbejder med computerprogrammer og data efterfølgende bliver fremstillet i et tredimensionel computeranimeret perspektiv Projektlederen har i projektperioden haft to arbejdsområder, der skulle varetages: 4 1. Etablering og udvikling af et læringscenter for alle faggrupper ved Onkologisk Afdeling, Aarhus Sygehus. 2. Pilotprojekt med uddannelse af 10 stråleterapisygeplejersker og -radiografer, ansat til at udføre strålebehandling. Hovedparten af den kliniske træning vil foregå i læringscenteret og den teoretiske del af uddannelsen vil blive projektorienteret og studiebaseret kombineret med klasseundervisning. De to punkter vil i det følgende blive beskrevet enkeltvis. Til slut vil der blive lavet en samlet konklusion på projektet og forslag til den fortsatte anvendelse og udvikling af læringscenteret. 1. Etablering og udvikling af læringscenteret. Læringscenteret består af fire lokaler: 1. Studierum med plads til 10 personer og et håndbogsbibliotek, der er under opbygning 2. Klasselokale med 24 pladser. Undervisningscomputeren har adgang til anonymiserede patientdata, der er overført via DICOM RT(Digital Imaging and Communications in Medicine Radiotherapy) 3. IT-Laboratorium med 16 deltagerpladser, otte arbejdscomputere og en undervisningscomputer med adgang til et Smartboard. Der kan arbejdes med standardprogrammerne under Onkologi Informationssystemet Aria. For eksempel Timeplanner, Eclipse, 4DTC og RT-Chart. Softwaren i IT-Lab er installeret i samarbejde med acceleratorfirmaet Varian. Anonymiserede patientdata overføres i DICOM RT format. 4. 3D accelerator med plads til 20 deltagere. 3D acceleratoren er udviklet i Department of Computer Science, University of Hull, England. Til animationen anvendes bagprojektorer(1400x1050 pixels, 5000 lumens), en walk wall på 308 x 233 cm og polarisede briller. Anonymiserede patientdata overføres i DICOM format. 4

5 Ved projektperiodens begyndelse havde udviklerne af 3D acceleratoren brug for afdelinger, der ville teste og implementeret systemet. Samtidig efterspurgte Onkologisk Afdeling i Århus et virtuelt læringsredskab, der kunne tilgodese formålet med et nyt uddannelsessted. Læringscenteret ved Onkologisk Afdeling i Århus blev det første sted i verden, hvor en 3D accelerator blev installeret. Der blev indgået en toårig kontrakt mellem University of Hull og Onkologisk Afdeling, Århus. Formålet var at teste og udvikle 3D acceleratoren såvel teknologisk som pædagogisk, samtidig med at der i kontraktaftalen var indgået yderligere udviklingstiltag for softwaren. I projektperioden har samarbejdsparterne i Hull løbende udviklet og tilpasset teknologien. Personalet i Århus har givet feedback på funktioner, der svarer til klinikken og implementeret den nye teknologi i en uddannelsesmæssig sammenhæng. I processen er der fremkommet behov for yderligere ændringer og tiltag, end det var muligt at forudse ved startperioden. Mindre ændringer er blevet lavet inden for kort tid(ofte få dage), mens større forslag, der ikke er en del af aftalen, venter til efter aftaleperiodens udløb. Eksempler på ændringer, der er sket, er at den oprindelige 3D accelerator, en Varian 2100 C/D, i forløbet er der blevet udviklet til en Varian CX, en Varian ix og en Electa Precise. Det er blevet muligt at se DRR (Digitally Reconstructed Radiograph) billeder. OBI(On Board Imager) er blevet udviklet og lige nu arbejdes der med visualisering af CBCT(Cone Beam Computed Tomography). Det er blevet muligt at se Dose Color Wash og Dose Surface Display, hvilket har stor betydning for forståelsen af dosisplanlægning. Der er indkøbt og installeret et trackingsystem, der skal anvendes til færdighedstræning i betjening af acceleratoren. Anvendelsen af en 3D accelerator, som et pædagogisk læringsredskab, er en ny og uudforsket mulighed i forbindelse med uddannelse af stråleterapipersonale. Det har ikke været muligt at indhente erfaring eller viden fra andre personer, og et udviklings- og undersøgelsesarbejde er derfor fortsat nødvendigt. Samarbejdet medfører, at de nyeste IT-programmer altid forefindes i Læringscenterets 3D accelerator, fx OBI, mens andre afdelinger må Fig. 1. Varian ix 3D accelerator indkøbe disse programmer. Samarbejdet opretholdes ved hjælp af mailkorrespondance, Skypekonferencer og Sharepoints. Ved indkøb af de første Varian acceleratorer til klinikken i 2004 blev der indgået en aftale med leverandøren om at installere computere til undervisning af personalet i klinikken. Der blev etableret et rum, hvor Varians applikationsassistenter underviste. Computerne med software blev overflyttet til IT-laboratoriet. Patientanonymiteten og sikringen af, at der ikke kan ændres i kliniske data, har været højt prioriteret, og det er derfor nødvendigt, at foretage en manuel overførelse af data. Standardprogrammerne i Aria og Eclipse bliver anvendt i forbindelse med undervisning af både nyansatte stråleterapisygeplejersker og læger i fx dosisplanlægning. IT-laboratoriet har været anvendt i forbindelse med opgradering af softwaren i klinikken, således at IT-laboratoriet blev opgraderet og anvendt til undervisning af personalet inden opgradering af klinikken. Klinikken blev opgraderet i en weekend og antallet af daglige strålebehandlinger blev ikke påvirket, da personalet på forhånd kendte den nye brugerflade. Denne model forventes anvendt fremover. Billedvejledt strålebehandling er et indsatsområde i klinikken og medfører, at stråleterapipersonalet får et ændret arbejdsområde. Acceleratorfirmaet har installeret den første software, der kan anvendes til øvelser, 5

6 og alle erfarne stråleterapisygeplejersker deltog i undervisning om knoglematch med ortogonale røntgenbilleder. Deltagerne fik forståelse for værktøjernes anvendelse og blev trænet i at vurdere knoglematchning. På nuværende tidspunkt foregår der yderligere tekniske installationer og opgraderinger med henblik på at lave træning/øvelser med matchning af CBCT. Der arbejdes fortsat på den teknologiske udvikling for at få programmerne til fuldt ud at matche den daglige anvendelse i klinikken, og på at det kan blive muligt at øve/træne på samme patientcase ved alle computere samtidig. IT-laboratorier har været anvendt som et undervisningsredskab i mange år og her er det muligt at få hjælp til den pædagogiske tilrettelæggelse fra litteraturen fx i Herskin metoden 6 Studierummet og klasselokalet anvendes til almindelig holdundervisning, og der arbejdes lige nu på at få adgang til Varians ARIA og Eclipesystemer i disse to rum, da flere undervisere ønsker at anvende programmerne i deres undervisning. Læringscenteret har installeret trådløs internetadgang, så brugerne tilbydes en services svarende til andre uddannelsesinstitutioner. Drift Den fysiske indretning af læringscenteret er sket for midler bevilliget af Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til produktivitetsfremmende omlægninger i kræftbehandlingen. Den daglige drift varetages af Onkologisk Afdeling. For at sikre projektets gennemførelse i forhold til projektbeskrivelsen har der været nedsat en styregruppe bestående af oversygeplejersken, vicekontorchefen i Kræftcenteret, cheffysikeren, afdelingssygeplejersken i stråleterapiafdelingen, den ansvarlige overlæge for stråleterapiafdelingen, professoren i stråleterapi og projektlederen. Gruppen har ved jævnlige møder diskuteret og vurderet projektets niveau og udvikling. Personale med tilknytning til Læringscenteret En projektleder på fuld tid, Annette Bøjen, har haft ansvar for udviklingen af Læringscenterets ide og pædagogik, samtidig med at hun har været uddannelsesleder for et pilothold af stråleterapisygeplejersker, der er uddannet i henhold til Uddannelsesvejledning for Stråleterapiuddannelse 1. Formålet var at øge antallet af uddannelsespladser samtidig med, at læringscenterets muligheder og begrænsninger blev afprøvet og udviklet. De tekniske funktioner i læringscenteret varetages af en ½ tids IT-konsulent, Vincentia Nordentoft. Hendes arbejdsopgaver omfatter anonymisering og overførelse af patientdata, og i samarbejde med University of Hull og Varian, at opgradere programmer og udarbejde undervisningsmateriale til anvendelse af 3D acceleratoren og IT-laboratoriet. Det bestræbes, at materialet kan anvendes til opslag i klinikken. IT-konsulenten varetager også på nuværende tidspunkt selvstændigt enkelte undervisningsopgaver og skal på sigt overtage undervisningen i funktionerne i Varians programmer. Hun medvirker desuden som teknisk ansvarlig ved undervisning af større grupper i både i IT-lab og 3D acceleratoren. En ¼ tids IT-tekniker, Kim Nielsen, har ansvar for installationer, vedligeholdelse og opgraderinger af alt IT udstyr i Læringscenteret. 6

7 Afdelingens professor i Stråleterapi, Cai Grau, medvirker i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og tager selv aktivt del i implementeringen af IT-redskaberne i forbindelse med undervisning. Han understøtter personalet i udviklingsarbejdet inden for såvel det teknologiske som det pædagogiske felt og har været økonomisk ansvarlig for de bevilligede midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Anvendelse Marts 2008 blev undervisningslokalet til 24 personer taget i brug. Siden da er de landsdækkende uddannelser(den Vestdanske Stråleterapiuddannelse og lægernes teoretiske kurser) blevet afholdt i Læringscenteret. Det betyder at 28 uger pr. år på forhånd er booket til disse kursusforløb. Faggrupper Nedenstående er eksempler på faggruppernes anvendelse af Læringscenteret: Sygeplejersker: o o Klinisk virtuel træning/læring og selvstudie for stråleterapisygeplejersker under oplæring i Onkologisk Afdeling i Århus (20/år). Vestdansk Stråleterapiuddannelse for stråleterapisygeplejersker og radiografer. o Basisuddannelse af nyansatte sygeplejersker og sygeplejestuderende i Onkologisk Afdeling - o o o Tilrettelægges og udføres strålebehandling og håndtering af bivirkninger Seminardag som opfølgning på e-learning: Kursus i IGRT billedmatchning understøttet af 3D acceleratoren. Erfarne stråleterapisygeplejersker: Gennemgang af aktuelle kliniske patientdata. Erfarne sygeplejersker: Knoglematch af kv-ortogonale billeder. Kursus tilrettelagt som en interaktion mellem IT-laboratorium og 3D accelerator. (se bilag 6) Læger: o H-kursus for speciallæger i onkologi. Til dette kursus var lægerne på forhånd bedt om at fremstille en dosisplan, som blev overført til 3D acc. og gennemgået og diskuteret i 3D perspektiv i forbindelse med afvikling af undervisningen. o IMRT kursus for foreningen af yngre læger og lokal klinisk træning i IMRT, med en kombination af undervisning, øvelser i IT-laboratorium og gennemgang i 3D perspektiv. o Kursus for introduktionslæger. o Undervisning af øre-, næse-, halslæger i moderne strålebehandling. o Som led i et fyraftensmøde for praktiserende læger er der tilrettelagt undervisning i ITlaboratoriet og 3D acceleratoren. Radiografer: o Undervisning i dosisplanlægning. Andre faggrupper o Lægesekretærer og Personale fra Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi har fået gennemgang af Sådan foregår strålebehandling i forbindelse med en fremvisning af læringscenteret. 7

8 IT-lab anvendes en gang månedligt til undervisning i EPJ af nyansatte. Showroom og rekruttering Især 3D acceleratoren giver mulighed for at forklare og fremvise, hvordan strålebehandling foregår. Frem for at bruge acceleratorerne i klinikken kan læringscenteret anvendes, hvis der er gæster, som ikke har kendskab, til fagområdet. To gymnasieklasser har modtaget undervisning om klinisk strålebehandling i forbindelse med, at de har haft emnearbejder om strålings egenskaber. Et udbygget samarbejde med gymnasierne formodes at kunne medvirke til rekruttering af uddannelsessøgende inden for alle områder, der berører stråleterapiens funktioner. I forbindelse med færdiggørelsen af udbygningen og renovering af Onkologisk Afdeling blev der afholdt et Åbent Hus arrangement for borgere. Der blev afviklet tre undervisningssessioner, hver med tredive deltagere, hvor tilrettelæggelse og udførelse af strålebehandling blev gennemgået for personer uden fagkundskab. I samarbejde med CAVI, Århus Universitet har Sundheds-ITnet arrangeret en workshop om: 3Dunderstøttelse af læring og kvalitetsoptimering i sundhedsvæsenet. Ved mødet blev der præsenteret projekter, der arbejder med 3D, som et læringsredskab, og deltagerne fik mulighed for at få skabt kontakter. Gæster Læringscenteret blev officielt indviet af daværende Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og Regionrådsformand Bent Hansen den 15.juni I forbindelse med møder og besøg af forskere, ledere, undervisere og firmaer i Onkologisk Afdeling har en del personer fra både Danmark og udlandet aflagt læringscenteret besøg, hvor de har hørt om baggrunden, fået fremvist mulighederne og hørt om de første erfaringer. (se Gæstebog bilag nr. 1 ) Fig.2 Indvielse af læringscenteret 15.juni 2007 Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 2. Pilotprojekt med uddannelse af stråleterapisygeplejersker og - radiografer Resultater inden for kirurgien har vist at virtuel læring giver mulighed for en bedre kvalitet og samtidig hurtigere indlæring 7. Inden for laparoskopisk kirurgi har der i flere år været tilrettelagt undervisning med virtuel træning og samtidig med godt resultat. Hvis samme positive resultater skal opnås inden for stråleterapiområdet, er det dog nødvendigt, at både de teknologiske og pædagogiske redskaber er udviklet dertil først. For at teste, afprøve og udvikle de teknologiske og pædagogiske undervisningsredskaber, som led i at undersøge muligheder og begrænsninger, blev der ved projektperiodens start ansat et ekstra uddannelses- 8

9 hold af stråleterapisygeplejersker og radiografer. Undervisningen af holdet skulle indfri kravene i uddannelsesvejledningen, så deltagerne ved afslutningen var i stand til at arbejde i klinikken på lige fod med andre nyuddannede. Der var plads til ti deltagere på holdet. Otte kvalificerede ansøgere blev ansat, en var fra starten langtidssygemeldt. Derfor blev uddannelsesholdet på syv deltagere, alle med en sygeplejefaglig baggrund og ansat ved Onkologisk Afdeling i Århus. Afdelingen var derved selv ansvarlig for en eventuel opfølgning, såfremt kravene i uddannelsesvejledningen ikke blev indfriet, og projektlederen skulle kun samarbejde med én klinik om opfølgning på samspillet mellem virtuel og klinisk træning/læring. Alle deltagerne har gennemført uddannelsen på normal tid og er efterfølgende ansat i stråleterapiafdelingen. I løbet af efteråret 2007 viste det sig at antallet af uddannelsespladser kunne udvides med læringscenterets medvirken. Der blev opslået og Fig. 3 Træning i 3D acceleratoren besat uddannelsesstillinger med start foråret 2008, og inden projektets afslutning er kapaciteten udvidet til fremover at være på 20 uddannelsespladser i Onkologisk Afdeling i Århus. Tilrettelæggelse af uddannelsen de har en god viden, også med at tænke tredimensionelt og med at tænke, hvor strålerne går, hvor de går ind og rammer, og de kan se på de der udtræk, vi har, men samtidig er der så et behov for at vide, hvad er det så vi kontrollerer, hvad er det vi læser i kortet for eksempel inden en opsætning. De har brug for at vide, hvordan vi egentlig, som erfarne, bruger de der planer Tutor for en af deltagerne i pilotprojektet Delrapporten fra december 2007 beskriver tilrettelæggelsen af uddannelsen og de pædagogiske erfaringer fra de første syv måneder. Uddannelsen var tilrettelagt med en kombination af teoretisk undervisning, i henhold til uddannelsesvejledningen, virtuel træning og punktpraktik i klinikken de første 7 måneder. Inden overgangen til klinikken blev der lavet et interview med deltagerne, både for at evaluere de første måneders uddannelse og samtidig få relevante ideer at arbejde videre med fremover (bilag 7: Resume af Delrapport, bilag 8: Stråleterapiuddannelse - muligheder og begrænsninger i et læringscenter og bilag 9:Klinisk træning kombineret med uddannelse i et læringscenter) Resten af uddannelsesforløbet, fem måneder, var klinisk træning ved acceleratorerne kombineret med en ugentlig dag i Læringscenteret (for at nye kursister på det efterfølgende uddannelseshold kunne få plads til punktpraktik ved acceleratorerne). Logistikken har haft stor indflydelse på tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet, da klinikken stadig kun har begrænset plads til kursister, og der samtidig er to uddannelseshold i gang med et halvt års mellemrum. Kursusdeltagerne var under hele forløbet tilknyttet et bestemt behandlingsapparat, men blev først tildelt en tutor de sidste fem måneder. Punktpraktikkerne blev målrettet med skriftlige vejledninger, og kursisterne blev tildelt opgaver, der matchede undervisningen/træningen i Læringscenteret, i den udstrækning det var muligt. Såvel kursister som personalet ved acceleratorerne har udtrykt stor tilfredshed med de målrettede opgaver. Det er svært at holde alt personalet orienteret om, hvad kursisterne helt præcist havde arbejdet med, samtidig med udviklingen i læringscenteret. Både tutorer og kursister har meldt tilbage, at det vil være en fordel, at praktikperioden de sidste fem måneder også målrettes. Da den kliniske praktikperiode nu er afkortet er en optimering nødvendig. En rammeplan med niveau ud fra Bloom s 9

10 taksonomier er under udarbejdelse. Planen må betragtes som et nyt redskab i tilrettelæggelsen af kombinationen virtuel læring og klinisk træning. Samtidig bliver behovet for klinisk personale til virtuel træning/læring defineret. I læringscenteret kan man fx ikke tale med patienterne, se om de har smerter, om de har tabt i vægt eller hvordan, de reagerer på at have en livstruende sygdom. Klinikken vil derfor aldrig kunne erstattes fuldt ud af læringscenteret for at opnå tilstrækkelige færdigheder inden for fagområdet. De to områder må ses som et supplement til hinanden. Pædagogik man har mulighed for at øve sig igen og igen og igen I 3D acceleratoren har jeg specielt lært hvordan IMRT former felterne når man har mange forskellige felter af de der feltindgange. Det har jeg været dybt fascineret af og kunne sidde og se det inde i patienten. Det er noget af det, jeg virkelig har fået forståelse for. Det tror jeg ikke, jeg havde fået uden den Deltagere i projektholdet Der er to formål med træningen/læringen i læringscenteret: 1. at øve daglig klinisk færdighedstræning i udførelse af strålebehandling 2. at få en ændret tilgang til at forstå rationalet bag strålebehandling Færdighedstræningen har fx været øvelser og træning i anvendelse af håndstationen, flytninger fra isocenterpunkt til referencepunkt, indtastning af patientdata i timeplanner og Rt-chart. For at forstå den tekniske tilrettelæggelse med medfølgende bivirkninger og håndtering af disse, er der indført et nyt element med patientprofiler. Deltagerne arbejder i grupper og får tildelt en klinisk patientcase sammen med kopier af behandlingsplaner og kort og data overføres til IT-laboratorium og 3D accelerator. Ud fra rammen i patientprofilerne beskriver deltagerne sygdommen, behandlingsplanen og den tilhørende sygepleje. Behandlingsplanen med fx feltindgange, dosisvolumen, risikoorganer og dose color wash gennemgås i 3D perspektiv. Det kan være nødvendigt at kontakte fysiker og behandlingspersonale Fig.4 Træning og øvelser igen og igen. Underviserne må lære at holde sig i baggrunden i afdelingen for at få en klinisk forklaring. I nogle tilfælde har deltagerne mulighed for at observere patienten i forbindelse med punktpraktik i afdelingen. Afslutningsvis underviser grupperne hinanden. Muligheden for at agere mellem fordybelse i teori, kliniske data og IT-fremstilling i 3D perspektiv gør deltagerne meget engagerede. Fremlæggelserne bærer præg af et højt fagligt niveau, og deltagernes vurdering er at udbyttet er lærerigt og stort. Som led i indførelsen af billedvejledt strålebehandling er det nødvendigt, at stråleterapisygeplejerskerne kan godkende billeder i forbindelse med matchning. Velvidende at stråleterapisygeplejerskerne ikke selvstændigt skal lave dosisplaner, er et element med indtegning af simple dosisfelter blevet afprøvet. Deltagerne øver sig derved i at skelne gråzoner og konturer. For at deltagerne kan få en klinisk forklaring på, hvordan forskellige redskaber og situationer håndteres i klinikken, er det nødvendigt med deltagelse af personale fra alle grupper, der arbejder i klinikken. Un- Fig.5 Der skal findes en balance mellem virtuel læring/træning og klinik, og anvendelse af personaleressourcer dertil. 10

11 dervisningen bør betragtes, som klinisk oplæring, der er flyttet til andre lokaler, og den foregår for en større gruppe, hvor der tidligere har været sidemandsoplæring. Det betyder en anden pædagogik, hvor det kan være nødvendigt at forberede undervisningen. Der er ti deltagere mod tidligere en, hvilket gør undervisningen mere effektiv, men afdelingen skal tage højde for at læremesteren forlader klinikken. Niveauet i uddannelsen at tænke tredimensionelt, det synes jeg jo godt, jeg kunne i forvejen, men jeg kan det i hvert fald meget mere nu Erfaren CT - sygeplejerske og deltager i projektholdet De første erfaringer viser, at deltagerne har et højt fagligt niveau specielt inden for dosisplanlægning(bilag 9). Ved teoretiske prøver har den første prøve (multiple choice) vist et niveau svarende til de tidligere uddannelseshold. Ved 2.teoretiske prøve, som er en større skriftlig opgave, blev holdet overvejende vurderet til at bestå på et højt niveau. Vurderingen ved den praktiske prøve lød på, at kursisterne overvejende kunne udføre behandlingerne på en god eller fortrinlig måde, og at de var i stand til at anvende den teoretiske viden på de behandlede patienter på fremragende vis. Ved start i klinikken, lyder de umiddelbare kommentarer på, at deltagerne har god forståelse for dosisplanlægning og er gode til at tænke i tredimensionel perspektiv. Der må dog yderligere undersøgelse til for at bevise dette. Den praktiske kliniske færdighedstræning kræver et koncentreret forløb og dette må yderligere optimeres ved de kommende uddannelseshold. Publicering De opnåede erfaringer og resultater i projektperioden er blevet præsenteret ved 26th ESTRO Meeting med en poster, en artikel i ESTRO Newsletter, en mundtlig præsentation og en artikel ved MMVR. Ved 27th ESTRO Meeting, september 2008, vil der være en mundtlig præsentation. (se bilag 2, 3, 4, 5) Konklusion på projektet At ville vinde skaber evnen til at kunne. Arne Nielsson, tidobbelt verdensmester og olympisk sølvvinder. Onkologisk Afdeling i Århus har, ved at tro på, udvikle, søge og bevillige midler til en ide, samtidig med et nødtvunget behov for at uddanne flere stråleterapisygeplejersker end praktisk muligt i klinikken, skabt et læringscenter, med mulighed for at fordoble kapaciteten af kliniske uddannelsespladser for stråleterapisygeplejersker og uddannelse alle personalegrupper inden for strålebehandling. Afdelingen fremstår i dag, som den mest erfarne både i Danmark og på verdensplan. Den toårige samarbejdsaftale med universitet i Hull, om 3D acceleratoren, udløber ved det kommende årsskifte og i forbindelse med projektperioden er der opstået både teknologiske og pædagogiske behov, som ikke kunne forudses ved indgåelse af aftalen. Nye ideer til forbedringer skabes sammen med anvendelsen. Derfor fortsættes samarbejdet på ubestemt tid. Samtidig har Onkologisk Afdeling altid de nyeste programmer installeret, hvor andre afdelinger må købe dem. 11

12 Klinikken er hårdt belastet af patientflowet og færdighedstræning af stråleterapisygeplejersker, så alle opgaver, der kan flyttes fra klinikken til læringscenteret, vil være med til at øge strålebehandlingskapaciteten. Projektet har vist, at en del af den praktiske færdighedstræning kan flyttes til læringscenteret. Samtidig er den kliniske praktikperiode blevet kortere og mere koncentreret. Et forløb, der yderligere kan optimeres ved kommende uddannelseshold. Der er indført studiebaserede opgaver med patientcases, øvelse og træning i IT-lab og gennemgang af kliniske patientdata i 3 D perspektiv. Evalueringerne ved pilottesten viser, at deltagernes evne til at forstå dosisplanlægning og tænke tredimensionelt er forbedret. Tidsperspektivet, hvor deltagerne ved at se, høre og samtidig indlære gennem hænderne, således, at der kan uddannes dobbelt så mange, med en bedre kvalitet, bør udnyttes. Det forudsætter selvfølgelig, at de fornødne personaleressourcer tilføres læringscenteret. Læringscenteret er først og fremmest brugt til uddannelse af stråleterapisygeplejersker og læger, både i forbindelse med formaliserede uddannelser og efteruddannelser. Lægernes vurdering af undervisning i læringscentret er, at det er utrolig godt med mindre hold, godt at få en 3D forståelse etc. Flere syntes, der var for lidt tid, ikke mindst til øvelserne i IT-laboratoriet. Andre faggrupper, som radiografer, fysikere, lægesekretærer og gymnasieelever har modtaget undervisning i mindre omfang og tilbagemeldingerne har alle været positive. Fremtiden Ud fra de nuværende erfaringer og resultater er det muligt, at arbejde videre med virtuel læring inden for strålebehandling. Forude venter nu det lange seje træk, med implementering og fortsat udvikling af den pædagogiske tilrettelæggelse og teknologiske udvikling i samspillet med den kliniske læring, for at opnå det fulde udbytte af læringsredskaberne. Yderligere undersøgelser vil kunne be- eller afkræfte deltagernes evner til at tænke tredimensionelt. I den kommende tid vil det være aktuelt at arbejde videre med følgende tiltag: Der indlægges yderligere færdighedstræning i rutinefunktioner for at aflaste klinikken. Derfor skal der laves tidsmålinger og læringskurver for at få kendskab til, hvor mange øvelser, der skal indlægges fx i forhold til anvendelse af håndstationen. Et tidsstudium, hvor der måles på et af de nuværende uddannelseshold er påbegyndt, og der skal laves en sammenligning med erfarne. Det kan forhåbentlig medvirke til den optimale planlægning. De positive erfaringer med patientprofilerne kan udbygges, så der indgår færdighedstræning med håndstationen i samme patientopstilling og øvelser i IT-laboratorium, hvor patienten fx skal ombookes. Endvidere kan det være en mulighed at øve information, som rollespil, i forhold til bivirkninger og patientobservationer. En plan med niveaudeling ud fra Blooms taksonomier er under udarbejdelse. Planen forventes, at være med til at klarlægge timeforbruget for de enkelte faggrupper i læringscenteret, og kunne anvendes som en rammeplan for kommende uddannelseshold. Den forventes også at tydeliggøre, hvilket niveau kursisten skal opnå i henholdsvis læringscenteret og klinikken, så, tutorerne præcis ved, hvilke område de skal varetage i den kliniske træning. 12

13 En ny bekendtgørelse for uddannelse af stråleterapeuter er udgivet foråret Af den fremgår det at uddannelsesinstitutioner skal anvende virtuelle læringsredskaber. Erfaringerne skal implementeres i de obligatoriske teorimoduler for den vestdanske stråleterapiuddannelse. National Health Services i England har bevilliget penge til indførelse af 3D accelerator i samtlige 51 klinikker og 10 universiteter. Systemet er endvidere indkøbt i Herlev og på Rigshospitalet. Det vil være aktuelt i den kommende tid at indgå et samarbejde med andre afdelinger for at få størst mulig vidensdeling. Der kan eventuelt inddrages eksperthjælp fra IT personer der arbejder med 3D fx CAVI eller kirurger, der i forvejen arbejder med virtuel læring. Der skal arbejdes på, at læringscenteret er så optimalt, at alle faggrupper foretrækker at anvende det. I projektperioden har der været henvendelse fra andre stråleterapiafdelinger om lån af teknologien og lokalerne. Der kan eventuelt udarbejdes et tilbud om klinisk færdighedstræning for andre centre. Det vil være aktuelt at udarbejde udbud af workshops for hele landet. Det kan være både monofaglige og tværfaglige kurser indenfor allerede kendte undervisningsområder som fx dosisplanlægning. En ny mulighed er at arbejde med utilsigtede hændelser i 3D perspektiv. Der bør foretages undersøgelser af deltagernes evne til at tænke tredimensionelt. En opgave, der er svær tilgængelig og kræver hjælp fra andre faggrupper, men samtidig yderst relevant for fagområdet. Kan der, som inden for kirurgien, findes en løsning, hvor deltagere, med manglende evner til at arbejde med rummelighed, hurtigere ledes til et andet speciale, mens de resterende hurtigere oplæres, vil det have stor betydning for fagområdet. 13

14 Bilagsoversigt Publikationer/ præsentationer: 1. Gæstebog side ESTRO 2007, poster, Training of Radiation Therapists using a 3D virtual Environment side ESTRO Newsletter nr.66, Winter 2007, Virtual 3D immersive environment a novel tool in radiotherapy training side Virtual Reality Training for Radiotherapy becomes a Reality side ESTRO 27, Premeeting. Training of RTTs in a training centre using virtual reality side 25 Evalueringer: 6. Match af knoglestruktur klinisk træning af stråleterapisygeplejersker i daglig billedvejledt strålebehandling med OBI på Varian acceleratorer side Resume af Delrapport side Stråleterapiuddannelse muligheder og begrænsninger i et læringscenter side Stråleterapiuddannelse klinisk træning kombineret med uddannelse i et læringscenter. Side 36 14

15 Gæstebog for Læringscenteret Dato Navn Klinik/Firma Land Bemærkninger Andy Beavis Vert, Hull England Introduktion til Vert Åbent hus afd.d Stråleterapien, RH DK Jan Degerfält Stråleterapiuddannelsen Sverige Lund Universitet Birgitte Grube Uddannelsesleder, Østdanmark DK Regional Kræftstyregruppe Region Midt DK Radiation Oncologist Staff specialist Verity Ahern Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og Regionsrådsformand Bent Hansen Dept Radiation Oncology Westmead Hospital Sydney University Gæster fra sundhedsministeriet og Region Midt Stråleterapien, Herlev DK Vestdansk Koordineringsråd repr. Fra Ålborg, Vejle og Odense Sten Hornsleth Varian DK Undervisere fra de tre radiografskoler DK Tværfaglig gruppe Sct. Guy and Thomas Hospital London Anthony Lujan, manager, research collaborations Stefan Scheib, scientist of Varian Imaging Lab in Baden Peter Munro, product manager for On-Board Imager Scott Johnson, manager, research collaborations Varian Manuel Aguilar BrainLab Hanne Sloth og Åse Holdgård Radiografskolen Ålborg og Radiografskolen Randers Stråleterapien, Odense Australien DK England Schweitz USA Philipe Lambin Holland Direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen DK Chefkonsulent Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålehygejne DK Teodor Grantcharov University of Toronto Canada DK Indvielse Peter Funch-Jensen Kirurgisk Afd, AS DK Vejleder af ph.d. stud. Virtuel læring inden for kirurgi Borgere Åbent Hus annonceret i dagspressen Dr. Margarida Roldão Lisbon Portugal Prof. Wilfred de Neve Ghent Belgien Prof. Luc Vakaet, Sara Nechelput Marc Coghe Patrick Budzinski Varian Belgien CAVI, Sund-IT Work Shop annonceret via Sund-Its net Assistant Director of Nursing Maria Reig Hospital General Universditario De Alicante Spain HOPE, EU program Head Nurse Jaroslava Jedlickova Accelerator Engineer Christer Larsson Hospital Medical director Lucia Turco 12,6,2008 Tommy Berger Hannah Karin Linck 25,6,2008 Susanne van Hooven Michael Vermeulen Reinier Dreier Gligoor Abdelhafid Akhiat Fakultni Nemocnice Brno Brno Central hospital Vaexjoe Azienda Sanitaria Firenze Ospedale del Mugello Viale della Resistenza Florence Göteborgs Sundhedsudvalg Radiotherapy Erasmus Medical Centre/ Daniel de Hoed Cancer Centre, Rotterdam Sandra Lynne Turner Dept Radiation Oncology Westmead Hospital Sydney University Czech Republic Sweden Italy Sverige Holland Australien Bilag 1 HOPE, EU program HOPE, EU program HOPE, EU program 15

16 Bilag 2 Training of Radiation Therapists using a 3D virtual environment Boejen, Annette 1, Beavis, Andrew W 2,3, Nielsen, Kim 1, Phillips, Roger 4, Soerensen, Thomas Sangild5, Ward, James W 4, Grau, Cai 1 1 Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark ( Department of Radiation Physics, Princess Royal Hospital, HU8 9HE, Hull, UK, 3 Faculty of Health and Well-being, Sheffield-Hallam University, Sheffield, UK, 4 Department of Computer Science, University of Hull, HU6 7RX, Hull, UK, 5Centre for Advanced Visualisation and Interaction, University of Aarhus, Denmark 2 3D facility at Aarhus University Hospital Dose colour wash Background Pilots learn flying using a simulator it must be possible to learn planning and treatment of radiation therapy in a simulator, too In 2006 the Department of Radiation Oncology at Aarhus University Hospital, Denmark established a training centre incorporating a full-scale IT-network and a virtual 3D accelerator. The virtual environment is the result of collaboration with the Department of Computer Science at the University in Hull, United Kingdom, where the 3D software is being developed. Dose volumes Tools and methods Purpose To give the students possibilities to train the use of an accelerator without interfering actual clinical data. Questions and reflections are allowed without presence of patients. To increase the number of radiotherapist students in the clinic. To supply the traditional education at the clinic with new educational elements by using high technology IT-software Pilot project A pilot project with eight students, starting marts 2007, is testing possibilities and limitations of the set-up both technologically and pedagogically. The training centre has tree rooms: IT- laboratory for computer based training and education. The software matches the clinic and will always be upgraded. Students can work with time planning, create dose plans and adapt depersonalized patients. The results can be simulated in the virtual accelerator. Virtual 3D accelerator with a hand pendant as in the clinic. Outline of patients can be shown on the treatment couch by loading their CT scans and radiotherapy plans. The confined environment enables training of the use of an accelerator over and over again, i.e. positioning the patient with setup lasers and isocentre, emulating set-up errors, and demonstrating the treatment plan with CT-scanning and dose colour wash in a 3D perspective. Students train in pairs or in small groups. Large groups get lectures. Classroom with library. Results and conclusions from our pilot project Virtual training and practical training must be co-ordinated. The learning centre allows room for discussions and the students are learning from each other. Both an IT-laboratory and virtual accelerator is needed in an optimal environment. Training in a virtual environment is a valuable supplement to the clinical training of radiotherapists. IT-lab has successfully been used to test new software and education of staff before an upgrading at the clinic. Educational programs for other professionals are being developed. Technical details: Walk wall: 308 x 233 cm, soft type, Back Projectors: 1400 x 1050 pixels, 5000 lumens Virtual accelerator: Varian 2100 C/D, Polarised glasses 16

17 ESTRO Newsletter Nr. 66, Winter 2007 Bilag 3 Virtual 3D immersive environment a novel tool in radiotherapy training Annette Boejen, Project Leader, Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark, Cai Grau, Professor, Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark Background and purpose Pilots learn flying using a simulator it must be possible to train planning and treatment of radiation therapy in a simulator too Results from surgical training show that the quality of education is better and training time will be shorter if computer-based visualisations are used for training exercises.[1] In 2006 the Department of Radiation Oncology at Aarhus University Hospital, Denmark established a training centre incorporating a fullscale computer-network with all relevant clinical software and a virtual 3D accelerator. The centre was ready for use in March The 3D model of a linear accelerator is the result of collaboration with the Department of Computer Science at the University of Hull, United Kingdom, where the 3D software is being developed. The departments have a two year cooperation agreement concerning the development of the system and the collaboration is maintained by teleconferences, sharepoints and . This is, to our knowledge, the first time a fullscale 3D training facility has been installed in a clinic, and actively used as a part of the clinical training programme for all specialities involved in the radiotherapy process. Purpose of the training centre 1. To increase the quality of theoretical education and clinical training, including the introduction of new educational elements, through the use of novel information technology. 2. To increase the throughput of student radiotherapist (RTTs) at the clinic. Technical details To establish, develop and implement the training centre in the department a project leader has been employed full time for two years and an IT- expert is working at ¾ FTE. The training centre has three rooms: 1. IT- laboratory for computer based training and education. The room has eight workstations with 16 seats for students, and a workstation for the teacher. The teacher-workstation is connected to a Smart Board from where the other workstations can be controlled. The IT-laboratory has its own network and the students can work and train with patient data without interfering with the actual clinical data. Data is copied/exported from the clinic to the training centre in DI- COM RT format. The software installed so far is ARIA (Oncology Information System from Varian Medical Systems) with Time-Planner, RT-chart and Treatment Planning. Software for Image-Guided radiotherapy has just been installed and will be tested during the next weeks. It is important that the ARIA system matches and is upgraded with the clinical system. 2. The virtual 3D accelerator. The virtual environment includes the room, Linac treatment machine, treatment couch, on board CT imager and various treatment aids. The current model accelerator (Varian 2100 C/D) is visualised on a Walk Wall (308 x 233 cm, soft type) on double back pointed projectors (1400 x 1050 pixels, 5000 lumens) The participants use circular polarised glasses to get the 3D effect. The outline of patients can be shown on the treatment couch by loading their CT-scans and radiotherapy plans. The confined environment enables training on the use of an accelerator, i.e. positioning the patient with set-up lasers and iso-centre, the introduction of setup errors to be identified by the student and the ability to demonstrate the treatment plan with CT-scanning and dose colour wash in a 3D perspective. A clinical hand pendant is connected to the virtual environment. 3. Classroom with library, computers, Power-Point projectors etc. Data can be generated in the ITlaboratory or anonymous clinical patient data can be used. Dose plans made in the IT-laboratory or anonymous dose plans can be uploaded directly onto the 3D accelerator. 3D facility at Aarhus university Hospital Pilot project To test both the technological and pedagogical possibilities and limitations, a pilot project with eight students started in March The students are all nurses, with a 3½ year Bachelor degree, who have to supplement this with a one year training course, to be radiation therapists (RTT) [2]. After finishing the training course the RTT s are allowed to treat patients using the accelerators and they are contact nurses for the patients. The training course is structured with 10 weeks of theory and 35 weeks of practical training. Our colleagues at the University of Hull are developing the software as Aarhus applies the training centre to clinical situations and to the development pedagogical skills. The 3D accelerator is a new and interesting element of the education programme and to date the sessions have included training with the pendant, positioning of patients with setup lasers, beam entrance and collision. Dosevolume, organ at risk and IMRT planning have been visualized. Exercises with isocentre and reference points and moving between these, insofar as the technology allows, have been arranged. Physicists and oncologists have explained examples of their views of dose planning. The participants have collected papers with clinical patient data, adapted and discussed them in a 3D perspective. Some of the sessions in oncology 17

18 have been combined with planning in the IT-laboratory and a presentation in the 3D accelerator. Treatment plans with CT-scanning in a 3D perspective and/or DRR have been used for discussion and education. Leaflets are being devised as a supplement to the training in the 3D accelerator. A formalised evaluation after the first seven months in the learning centre has been recorded and transcribed but has not yet been fully analysed. Some comments from students were: to train without destroying anything is a good possibility and the same for getting basic skills without thinking of patients it s useful to take a virtual look at the accelerator and how it is working, to find out what is happening inside the patient, what are we treating and what are we attempting not to treat the possibility to take a look at organ at risk, fields and tumours with margins gives a very good understanding before starting at the clinic Seeing wrong positioning is useful and good knowledge Good to look at dose colour wash and the dose surface CT images in 3D perspective and the help to interpret what we saw To see how the fields are integrated inside the patient in IMRT has been deeply fascinating. I don t think I would have understood that without the 3D visualization. I was able to think in 3D, I thought! But now I am much better, said by an experienced nurse, working at the CT-scanner for several years From these statements it seems that the objective of training without this interfering with patient data and the introduction of a new way to understand space and depth in a 3D perspective have been meet. We continue to find both technological and pedagogical elements to develop. The students must be familiar with the 3D accelerator and the training sessions must be relatively short. Only 2-3 people can work at the 3D accelerator at the same time if the aim is to get experience and routine in carrying out daily treatments. Participants in the pilot project Workshops for residents in radiation oncology have been very successful and it is planned to further integrate the use of the training centre into the national training courses for physicians at all levels. The 3D accelerator has been used as part of a basic introduction to radiation therapy for student nurses. The aim was to give the students a way to understand radiation therapy and to promote the speciality for future recruitment. The IT-lab has successfully been used to test new software and to educate staff before the introduction of new software in the clinic, using a matching system at the learning centre. Different groups of staff were prepared for the new system in the learning centre, so that the clinical system was ready for use when the installation was finished. Conclusions so far An IT-laboratory, virtual accelerator and classroom are needed which allows training sessions to be split so students can take part in different sessions. The training centre allows time and space for discussion and reflection that not would be possible in the clinic and the 3D accelerator provides a new way to improve the spatial understanding of complex radiotherapy plans. Training in a virtual environment is a valuable complement to the clinical training of radiotherapists, but intermittent practical training must be coordinated. Finally, even though the students are new to radiation therapy, they can learn from each other. Perspective The need for staff will increase in the coming years. The current bottleneck for efficient training is learning practical skills in a busy clinical environment. Hopefully, the training centre will limit this problem. Training in a virtual environment will never become a complete substitute for the clinic but has to be considered a supplement to the ordinary theoretical and clinical training. [1] T P Grantcharov, V B Kristiansen, J Bendix, L Bardram, J Rosenberg, P Funch-Jensen, Randomized clinical trial of virtual reality simulation for laparoscopic skills training.br J Surg Feb ;91 (2) : [2] The training course is identical for all radiation therapy departments and is accepted by the Danish Ministry of Health. The 3D facility at Aarhus University Hospital Introducing a new way to understand space and depth in a 3D perspective 18

19 Bilag 4 Virtual Reality Training for Radiotherapy becomes a Reality R PHILLIPS a,1, J W WARD a, L PAGE a, C GRAU b, A BOJEN b, K NIELSEN b, V NORDENTOFT b, J HALL c, A W BEAVIS d a Department of Computer Science, University of Hull, Hull, UK b Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark c Birmingham City University, Birmingham, UK d Princess Royal Hospital, Hull and East Yorkshire NHS Trust, Hull, UK Abstract. A report in 2007 to the UK Government identified a crisis in England for training staff and students for the radiotherapy treatment of cancer. The Hull authors have developed an immersive life size virtual environment of a radiotherapy treatment room, known as VERT, that addresses this problem. VERT provides the trainee with models, simulation, visualization and training aids for treatment of virtual patients in a virtual treatment room. In 2007 immersive VERT systems for radiotherapy training were established for training purposes at the University Aarhus Hospital (Denmark) and the Birmingham City University (UK). This paper reports on early evaluations of VERT by these two institutions. Keywords. Virtual environment, visualization, radiotherapy, training. Introduction With increased life expectancy and improvements in radiotherapy treatment techniques (e.g. IMRT, IGRT and adaptive radiotherapy) the use of radiotherapy treatment in the UK is predicted to rise 91% by 2016 was reported in 2007 [1]. The same report also recognised the benefits of reducing the attrition rate of radiographer students from 35% to 15%. To address this potential crisis in England for training staff and students for radiotherapy treatment of cancer the Report recommended that a workforce action should be to pursue the following project: the introduction of Hybrid Virtual Environment (HVE) skills training facilities from these simulate the radiotherapy equipment and treatment rooms. SHA workforce commissioners and higher education providers should roll this out across the 10 educational providers and 52 clinical sites from 2007 to support first year students and Assistant Practitioners. The University of Hull and the Princess Royal Hospital have together developed a Virtual Environment for Radiotherapy Training (VERT). This provides a life size virtual radiotherapy treatment room with all its equipment and a patient on the treatment couch. VERT aims to provide the trainee with simulation and visualization of the full functionality of the treatment equipment. VERT has been developed over the past 5 years. Detail on the functions, visualization and usage of earlier versions of VERT have previously been reported in [2,3]. In 2007 VERT systems for radiotherapy training were established for training purposes at the University Aarhus Hospital (Denmark) and Birmingham City University (UK). This paper first reviews briefly the functionality provided by VERT. It then explains how Aarhus and Birmingham have used VERT for training and it report on their results and insights into VE training for radiotherapy. Tools and Method The structure of functionality in VERT is shown in Fig 1. The VE provided by VERT includes models of the treatment room, furniture, a linear accelerator treatment machine (hereafter known as a Linac), treatment couch and various treatment aids. VERT puts a model of a patient on the treatment couch by loading anatomy and a treatment plan in DICOM RT format. As the majority of radiotherapy planning systems (e.g. CMS, ARIA, ADAC, etc.) are DICOM compliant, this means that 1 Corresponding author: Roger Phillips, Department of Computer Science, University of Hull, Cottingham Road, Hull, East Riding of Yorkshire, UK, HU6 7RX;

20 students, tutors, national Colleges, etc. can build up their own databases of patient cases for training. Such databases would cater for different treatment sites, local practices and illustrate problems and complexities of treatment. This approach means that training is not limited to just canned datasets available. However, VERT does provide some bespoke patient datasets for training of treatments where computer-based treatment plans are not used. An example of this is skin apposition where a bespoke patient model has been created from the Visible Female dataset.! " Figure 1. Conceptual structure of VERT. The above model of the virtual treatment room VERT includes the following types of simulation. Full articulation of the Linac, couch and the multi-leaf collimator (MLC). Control of the virtual equipment using an actual control pendant for the Linac; this is used for hands-on flight simulator mode training. Displays of the in-room monitor that provide information on Linac status. The room lasers that are used to assist the set-up of a patient set-up. Skin surface display that is an aid for set-up of a patient. On top of these simulations VERT provides various visualizations that the trainee would have in the actual treatment room. These considerably enhance understanding by trainees as they can see in the same visual space of the treatment room, the patient, the Linac, the treatment beam, anatomy, dose, etc. In this sense one can say that VE training is better than reality. Such visualizations include: Various views of the anatomy of the patient on the treatment couch, e.g. segmented anatomy of tumour and organs at risk, planning data sets (CT, MRI), view from treatment beam position (i.e. beam eye view), etc. Visualization of treatment beams and their constituent segments. Numerous visualizations of radiation dose distributions, e.g. isodose surfaces, dose colourwash on surface of tumour and surrounding organs. On top of the above simulations and visualizations VERT provides a number of training tools. These tools typically help the tutor explain concepts in radiotherapy treatment or they extend how VERT can be used for training. VERT currently provides the following training tools. Automated collision detection between the equipment and the patient which warns students about imminent damage. 20

3D-accelerator afløser mesterlæren i stråleterapiuddannelsen

3D-accelerator afløser mesterlæren i stråleterapiuddannelsen 58 Sygeplejersken 7/2010 Stråleterapi 3D-accelerator afløser mesterlæren i stråleterapiuddannelsen Af Annette Bøjen, sygeplejerske, SD, sundhedsfaglig supervisor Som det første sted i verden afprøver Onkologisk

Læs mere

Læringscenter Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus.

Læringscenter Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Læringscenter Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Projektbeskrivelse Annette Bøjen Cai Grau Forord Denne projektbeskrivelse er et arbejdsredskab for de personer, som skal indgå i arbejdet med det nye læringscenter,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere