Læringscenteret Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringscenteret Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus"

Transkript

1 Læringscenteret Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus Virtuel læring & stråleterapi Evalueringsrapport Annette Bøjen

2 Forord Marts 2007 åbnede et Læringscenter, med virtuelle læringsmidler, som en del af Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Formålet var, at skabe et uddannelsessted for lokal klinisk uddannelse af alle faggrupper og landsdækkende uddannelser inden for stråleterapi 1, 2, med anvendelse af nye pædagogiske og fremtidige læringsredskaber. Udbygningsplanerne inden for stråleterapiområdet i Region Midt 3 havde samtidig påpeget, at der var brug for at uddanne flere stråleterapisygeplejersker og radiografer, end det var praktisk muligt i klinikken. Den kliniske del af uddannelsen, der hidtil havde været tilrettelagt som mesterlære, begrænsede antallet af uddannelsespladser. Derfor var det nødvendigt at ændre den kliniske træning/læring, så den delvis foregik et andet sted end i klinikken. I forbindelse med etablering af læringscenteret blev der iværksat et toårigt projekt, hvor jeg, som projektleder i perioden september 2006 til august 2008, har været ansvarlig for udviklingen af Læringscenteret og samtidig uddannelsesleder af en pilotgruppe med et hold stråleterapisygeplejersker og radiografer fra Onkologisk Afdeling i Århus. Muligheder og begrænsninger med virtuel læring skulle afprøves. Evalueringsrapporten er status på projektet. Er målet med udviklingen nået, hvilken effekt har Læringscenteret haft på uddannelsesområdet og har der været nogle positive og/eller negative sideeffekter? Den tager afsæt i to tidligere udsendte rapporter: 1. Læringscenter, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus 4, en projektbeskrivelse der blev udfærdiget ved projektets start. 2. Læringscenter, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus Delrapport 5, der belyser erfaringer og resultater af uddannelsen af pilotgruppen af stråleterapisygeplejersker og radiografer, efter syv ud af tolv måneders uddannelse. August 2008 Annette Bøjen Projektleder, uddannelsesleder 2

3 Indledning Etablering og udvikling af læringscenteret Drift... 6 Personale med tilknytning til Læringscenteret... 6 Anvendelse... 7 Faggrupper... 7 Showroom og rekruttering... 8 Gæster Pilotprojekt med uddannelse af stråleterapisygeplejersker og -radiografer... 8 Tilrettelæggelse af uddannelsen... 9 Pædagogik Niveauet i uddannelsen Publicering Konklusion på projektet Fremtiden Bilagsoversigt Referencer

4 Indledning Piloter lærer at flyve i en simulator, - derfor må tilrettelæggelse og udførelse af strålebehandling også kunne læres i en simulator Den grundlæggende ide med læringscenteret tager sit udgangspunkt i ovenstående hypotese. Formålet er at have et uddannelsessted, hvor det er muligt: at øve den kliniske praktiske færdighedstræning inden for tilrettelæggelse og udførelse af strålebehandling på anonymiserede kliniske patientdata at få forståelse for rationalet bag strålebehandling ved en kombination af almindelig teoretisk undervisning, øvelser, hvor deltagerne aktivt arbejder med computerprogrammer og data efterfølgende bliver fremstillet i et tredimensionel computeranimeret perspektiv Projektlederen har i projektperioden haft to arbejdsområder, der skulle varetages: 4 1. Etablering og udvikling af et læringscenter for alle faggrupper ved Onkologisk Afdeling, Aarhus Sygehus. 2. Pilotprojekt med uddannelse af 10 stråleterapisygeplejersker og -radiografer, ansat til at udføre strålebehandling. Hovedparten af den kliniske træning vil foregå i læringscenteret og den teoretiske del af uddannelsen vil blive projektorienteret og studiebaseret kombineret med klasseundervisning. De to punkter vil i det følgende blive beskrevet enkeltvis. Til slut vil der blive lavet en samlet konklusion på projektet og forslag til den fortsatte anvendelse og udvikling af læringscenteret. 1. Etablering og udvikling af læringscenteret. Læringscenteret består af fire lokaler: 1. Studierum med plads til 10 personer og et håndbogsbibliotek, der er under opbygning 2. Klasselokale med 24 pladser. Undervisningscomputeren har adgang til anonymiserede patientdata, der er overført via DICOM RT(Digital Imaging and Communications in Medicine Radiotherapy) 3. IT-Laboratorium med 16 deltagerpladser, otte arbejdscomputere og en undervisningscomputer med adgang til et Smartboard. Der kan arbejdes med standardprogrammerne under Onkologi Informationssystemet Aria. For eksempel Timeplanner, Eclipse, 4DTC og RT-Chart. Softwaren i IT-Lab er installeret i samarbejde med acceleratorfirmaet Varian. Anonymiserede patientdata overføres i DICOM RT format. 4. 3D accelerator med plads til 20 deltagere. 3D acceleratoren er udviklet i Department of Computer Science, University of Hull, England. Til animationen anvendes bagprojektorer(1400x1050 pixels, 5000 lumens), en walk wall på 308 x 233 cm og polarisede briller. Anonymiserede patientdata overføres i DICOM format. 4

5 Ved projektperiodens begyndelse havde udviklerne af 3D acceleratoren brug for afdelinger, der ville teste og implementeret systemet. Samtidig efterspurgte Onkologisk Afdeling i Århus et virtuelt læringsredskab, der kunne tilgodese formålet med et nyt uddannelsessted. Læringscenteret ved Onkologisk Afdeling i Århus blev det første sted i verden, hvor en 3D accelerator blev installeret. Der blev indgået en toårig kontrakt mellem University of Hull og Onkologisk Afdeling, Århus. Formålet var at teste og udvikle 3D acceleratoren såvel teknologisk som pædagogisk, samtidig med at der i kontraktaftalen var indgået yderligere udviklingstiltag for softwaren. I projektperioden har samarbejdsparterne i Hull løbende udviklet og tilpasset teknologien. Personalet i Århus har givet feedback på funktioner, der svarer til klinikken og implementeret den nye teknologi i en uddannelsesmæssig sammenhæng. I processen er der fremkommet behov for yderligere ændringer og tiltag, end det var muligt at forudse ved startperioden. Mindre ændringer er blevet lavet inden for kort tid(ofte få dage), mens større forslag, der ikke er en del af aftalen, venter til efter aftaleperiodens udløb. Eksempler på ændringer, der er sket, er at den oprindelige 3D accelerator, en Varian 2100 C/D, i forløbet er der blevet udviklet til en Varian CX, en Varian ix og en Electa Precise. Det er blevet muligt at se DRR (Digitally Reconstructed Radiograph) billeder. OBI(On Board Imager) er blevet udviklet og lige nu arbejdes der med visualisering af CBCT(Cone Beam Computed Tomography). Det er blevet muligt at se Dose Color Wash og Dose Surface Display, hvilket har stor betydning for forståelsen af dosisplanlægning. Der er indkøbt og installeret et trackingsystem, der skal anvendes til færdighedstræning i betjening af acceleratoren. Anvendelsen af en 3D accelerator, som et pædagogisk læringsredskab, er en ny og uudforsket mulighed i forbindelse med uddannelse af stråleterapipersonale. Det har ikke været muligt at indhente erfaring eller viden fra andre personer, og et udviklings- og undersøgelsesarbejde er derfor fortsat nødvendigt. Samarbejdet medfører, at de nyeste IT-programmer altid forefindes i Læringscenterets 3D accelerator, fx OBI, mens andre afdelinger må Fig. 1. Varian ix 3D accelerator indkøbe disse programmer. Samarbejdet opretholdes ved hjælp af mailkorrespondance, Skypekonferencer og Sharepoints. Ved indkøb af de første Varian acceleratorer til klinikken i 2004 blev der indgået en aftale med leverandøren om at installere computere til undervisning af personalet i klinikken. Der blev etableret et rum, hvor Varians applikationsassistenter underviste. Computerne med software blev overflyttet til IT-laboratoriet. Patientanonymiteten og sikringen af, at der ikke kan ændres i kliniske data, har været højt prioriteret, og det er derfor nødvendigt, at foretage en manuel overførelse af data. Standardprogrammerne i Aria og Eclipse bliver anvendt i forbindelse med undervisning af både nyansatte stråleterapisygeplejersker og læger i fx dosisplanlægning. IT-laboratoriet har været anvendt i forbindelse med opgradering af softwaren i klinikken, således at IT-laboratoriet blev opgraderet og anvendt til undervisning af personalet inden opgradering af klinikken. Klinikken blev opgraderet i en weekend og antallet af daglige strålebehandlinger blev ikke påvirket, da personalet på forhånd kendte den nye brugerflade. Denne model forventes anvendt fremover. Billedvejledt strålebehandling er et indsatsområde i klinikken og medfører, at stråleterapipersonalet får et ændret arbejdsområde. Acceleratorfirmaet har installeret den første software, der kan anvendes til øvelser, 5

6 og alle erfarne stråleterapisygeplejersker deltog i undervisning om knoglematch med ortogonale røntgenbilleder. Deltagerne fik forståelse for værktøjernes anvendelse og blev trænet i at vurdere knoglematchning. På nuværende tidspunkt foregår der yderligere tekniske installationer og opgraderinger med henblik på at lave træning/øvelser med matchning af CBCT. Der arbejdes fortsat på den teknologiske udvikling for at få programmerne til fuldt ud at matche den daglige anvendelse i klinikken, og på at det kan blive muligt at øve/træne på samme patientcase ved alle computere samtidig. IT-laboratorier har været anvendt som et undervisningsredskab i mange år og her er det muligt at få hjælp til den pædagogiske tilrettelæggelse fra litteraturen fx i Herskin metoden 6 Studierummet og klasselokalet anvendes til almindelig holdundervisning, og der arbejdes lige nu på at få adgang til Varians ARIA og Eclipesystemer i disse to rum, da flere undervisere ønsker at anvende programmerne i deres undervisning. Læringscenteret har installeret trådløs internetadgang, så brugerne tilbydes en services svarende til andre uddannelsesinstitutioner. Drift Den fysiske indretning af læringscenteret er sket for midler bevilliget af Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til produktivitetsfremmende omlægninger i kræftbehandlingen. Den daglige drift varetages af Onkologisk Afdeling. For at sikre projektets gennemførelse i forhold til projektbeskrivelsen har der været nedsat en styregruppe bestående af oversygeplejersken, vicekontorchefen i Kræftcenteret, cheffysikeren, afdelingssygeplejersken i stråleterapiafdelingen, den ansvarlige overlæge for stråleterapiafdelingen, professoren i stråleterapi og projektlederen. Gruppen har ved jævnlige møder diskuteret og vurderet projektets niveau og udvikling. Personale med tilknytning til Læringscenteret En projektleder på fuld tid, Annette Bøjen, har haft ansvar for udviklingen af Læringscenterets ide og pædagogik, samtidig med at hun har været uddannelsesleder for et pilothold af stråleterapisygeplejersker, der er uddannet i henhold til Uddannelsesvejledning for Stråleterapiuddannelse 1. Formålet var at øge antallet af uddannelsespladser samtidig med, at læringscenterets muligheder og begrænsninger blev afprøvet og udviklet. De tekniske funktioner i læringscenteret varetages af en ½ tids IT-konsulent, Vincentia Nordentoft. Hendes arbejdsopgaver omfatter anonymisering og overførelse af patientdata, og i samarbejde med University of Hull og Varian, at opgradere programmer og udarbejde undervisningsmateriale til anvendelse af 3D acceleratoren og IT-laboratoriet. Det bestræbes, at materialet kan anvendes til opslag i klinikken. IT-konsulenten varetager også på nuværende tidspunkt selvstændigt enkelte undervisningsopgaver og skal på sigt overtage undervisningen i funktionerne i Varians programmer. Hun medvirker desuden som teknisk ansvarlig ved undervisning af større grupper i både i IT-lab og 3D acceleratoren. En ¼ tids IT-tekniker, Kim Nielsen, har ansvar for installationer, vedligeholdelse og opgraderinger af alt IT udstyr i Læringscenteret. 6

7 Afdelingens professor i Stråleterapi, Cai Grau, medvirker i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og tager selv aktivt del i implementeringen af IT-redskaberne i forbindelse med undervisning. Han understøtter personalet i udviklingsarbejdet inden for såvel det teknologiske som det pædagogiske felt og har været økonomisk ansvarlig for de bevilligede midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Anvendelse Marts 2008 blev undervisningslokalet til 24 personer taget i brug. Siden da er de landsdækkende uddannelser(den Vestdanske Stråleterapiuddannelse og lægernes teoretiske kurser) blevet afholdt i Læringscenteret. Det betyder at 28 uger pr. år på forhånd er booket til disse kursusforløb. Faggrupper Nedenstående er eksempler på faggruppernes anvendelse af Læringscenteret: Sygeplejersker: o o Klinisk virtuel træning/læring og selvstudie for stråleterapisygeplejersker under oplæring i Onkologisk Afdeling i Århus (20/år). Vestdansk Stråleterapiuddannelse for stråleterapisygeplejersker og radiografer. o Basisuddannelse af nyansatte sygeplejersker og sygeplejestuderende i Onkologisk Afdeling - o o o Tilrettelægges og udføres strålebehandling og håndtering af bivirkninger Seminardag som opfølgning på e-learning: Kursus i IGRT billedmatchning understøttet af 3D acceleratoren. Erfarne stråleterapisygeplejersker: Gennemgang af aktuelle kliniske patientdata. Erfarne sygeplejersker: Knoglematch af kv-ortogonale billeder. Kursus tilrettelagt som en interaktion mellem IT-laboratorium og 3D accelerator. (se bilag 6) Læger: o H-kursus for speciallæger i onkologi. Til dette kursus var lægerne på forhånd bedt om at fremstille en dosisplan, som blev overført til 3D acc. og gennemgået og diskuteret i 3D perspektiv i forbindelse med afvikling af undervisningen. o IMRT kursus for foreningen af yngre læger og lokal klinisk træning i IMRT, med en kombination af undervisning, øvelser i IT-laboratorium og gennemgang i 3D perspektiv. o Kursus for introduktionslæger. o Undervisning af øre-, næse-, halslæger i moderne strålebehandling. o Som led i et fyraftensmøde for praktiserende læger er der tilrettelagt undervisning i ITlaboratoriet og 3D acceleratoren. Radiografer: o Undervisning i dosisplanlægning. Andre faggrupper o Lægesekretærer og Personale fra Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi har fået gennemgang af Sådan foregår strålebehandling i forbindelse med en fremvisning af læringscenteret. 7

8 IT-lab anvendes en gang månedligt til undervisning i EPJ af nyansatte. Showroom og rekruttering Især 3D acceleratoren giver mulighed for at forklare og fremvise, hvordan strålebehandling foregår. Frem for at bruge acceleratorerne i klinikken kan læringscenteret anvendes, hvis der er gæster, som ikke har kendskab, til fagområdet. To gymnasieklasser har modtaget undervisning om klinisk strålebehandling i forbindelse med, at de har haft emnearbejder om strålings egenskaber. Et udbygget samarbejde med gymnasierne formodes at kunne medvirke til rekruttering af uddannelsessøgende inden for alle områder, der berører stråleterapiens funktioner. I forbindelse med færdiggørelsen af udbygningen og renovering af Onkologisk Afdeling blev der afholdt et Åbent Hus arrangement for borgere. Der blev afviklet tre undervisningssessioner, hver med tredive deltagere, hvor tilrettelæggelse og udførelse af strålebehandling blev gennemgået for personer uden fagkundskab. I samarbejde med CAVI, Århus Universitet har Sundheds-ITnet arrangeret en workshop om: 3Dunderstøttelse af læring og kvalitetsoptimering i sundhedsvæsenet. Ved mødet blev der præsenteret projekter, der arbejder med 3D, som et læringsredskab, og deltagerne fik mulighed for at få skabt kontakter. Gæster Læringscenteret blev officielt indviet af daværende Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og Regionrådsformand Bent Hansen den 15.juni I forbindelse med møder og besøg af forskere, ledere, undervisere og firmaer i Onkologisk Afdeling har en del personer fra både Danmark og udlandet aflagt læringscenteret besøg, hvor de har hørt om baggrunden, fået fremvist mulighederne og hørt om de første erfaringer. (se Gæstebog bilag nr. 1 ) Fig.2 Indvielse af læringscenteret 15.juni 2007 Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 2. Pilotprojekt med uddannelse af stråleterapisygeplejersker og - radiografer Resultater inden for kirurgien har vist at virtuel læring giver mulighed for en bedre kvalitet og samtidig hurtigere indlæring 7. Inden for laparoskopisk kirurgi har der i flere år været tilrettelagt undervisning med virtuel træning og samtidig med godt resultat. Hvis samme positive resultater skal opnås inden for stråleterapiområdet, er det dog nødvendigt, at både de teknologiske og pædagogiske redskaber er udviklet dertil først. For at teste, afprøve og udvikle de teknologiske og pædagogiske undervisningsredskaber, som led i at undersøge muligheder og begrænsninger, blev der ved projektperiodens start ansat et ekstra uddannelses- 8

9 hold af stråleterapisygeplejersker og radiografer. Undervisningen af holdet skulle indfri kravene i uddannelsesvejledningen, så deltagerne ved afslutningen var i stand til at arbejde i klinikken på lige fod med andre nyuddannede. Der var plads til ti deltagere på holdet. Otte kvalificerede ansøgere blev ansat, en var fra starten langtidssygemeldt. Derfor blev uddannelsesholdet på syv deltagere, alle med en sygeplejefaglig baggrund og ansat ved Onkologisk Afdeling i Århus. Afdelingen var derved selv ansvarlig for en eventuel opfølgning, såfremt kravene i uddannelsesvejledningen ikke blev indfriet, og projektlederen skulle kun samarbejde med én klinik om opfølgning på samspillet mellem virtuel og klinisk træning/læring. Alle deltagerne har gennemført uddannelsen på normal tid og er efterfølgende ansat i stråleterapiafdelingen. I løbet af efteråret 2007 viste det sig at antallet af uddannelsespladser kunne udvides med læringscenterets medvirken. Der blev opslået og Fig. 3 Træning i 3D acceleratoren besat uddannelsesstillinger med start foråret 2008, og inden projektets afslutning er kapaciteten udvidet til fremover at være på 20 uddannelsespladser i Onkologisk Afdeling i Århus. Tilrettelæggelse af uddannelsen de har en god viden, også med at tænke tredimensionelt og med at tænke, hvor strålerne går, hvor de går ind og rammer, og de kan se på de der udtræk, vi har, men samtidig er der så et behov for at vide, hvad er det så vi kontrollerer, hvad er det vi læser i kortet for eksempel inden en opsætning. De har brug for at vide, hvordan vi egentlig, som erfarne, bruger de der planer Tutor for en af deltagerne i pilotprojektet Delrapporten fra december 2007 beskriver tilrettelæggelsen af uddannelsen og de pædagogiske erfaringer fra de første syv måneder. Uddannelsen var tilrettelagt med en kombination af teoretisk undervisning, i henhold til uddannelsesvejledningen, virtuel træning og punktpraktik i klinikken de første 7 måneder. Inden overgangen til klinikken blev der lavet et interview med deltagerne, både for at evaluere de første måneders uddannelse og samtidig få relevante ideer at arbejde videre med fremover (bilag 7: Resume af Delrapport, bilag 8: Stråleterapiuddannelse - muligheder og begrænsninger i et læringscenter og bilag 9:Klinisk træning kombineret med uddannelse i et læringscenter) Resten af uddannelsesforløbet, fem måneder, var klinisk træning ved acceleratorerne kombineret med en ugentlig dag i Læringscenteret (for at nye kursister på det efterfølgende uddannelseshold kunne få plads til punktpraktik ved acceleratorerne). Logistikken har haft stor indflydelse på tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet, da klinikken stadig kun har begrænset plads til kursister, og der samtidig er to uddannelseshold i gang med et halvt års mellemrum. Kursusdeltagerne var under hele forløbet tilknyttet et bestemt behandlingsapparat, men blev først tildelt en tutor de sidste fem måneder. Punktpraktikkerne blev målrettet med skriftlige vejledninger, og kursisterne blev tildelt opgaver, der matchede undervisningen/træningen i Læringscenteret, i den udstrækning det var muligt. Såvel kursister som personalet ved acceleratorerne har udtrykt stor tilfredshed med de målrettede opgaver. Det er svært at holde alt personalet orienteret om, hvad kursisterne helt præcist havde arbejdet med, samtidig med udviklingen i læringscenteret. Både tutorer og kursister har meldt tilbage, at det vil være en fordel, at praktikperioden de sidste fem måneder også målrettes. Da den kliniske praktikperiode nu er afkortet er en optimering nødvendig. En rammeplan med niveau ud fra Bloom s 9

10 taksonomier er under udarbejdelse. Planen må betragtes som et nyt redskab i tilrettelæggelsen af kombinationen virtuel læring og klinisk træning. Samtidig bliver behovet for klinisk personale til virtuel træning/læring defineret. I læringscenteret kan man fx ikke tale med patienterne, se om de har smerter, om de har tabt i vægt eller hvordan, de reagerer på at have en livstruende sygdom. Klinikken vil derfor aldrig kunne erstattes fuldt ud af læringscenteret for at opnå tilstrækkelige færdigheder inden for fagområdet. De to områder må ses som et supplement til hinanden. Pædagogik man har mulighed for at øve sig igen og igen og igen I 3D acceleratoren har jeg specielt lært hvordan IMRT former felterne når man har mange forskellige felter af de der feltindgange. Det har jeg været dybt fascineret af og kunne sidde og se det inde i patienten. Det er noget af det, jeg virkelig har fået forståelse for. Det tror jeg ikke, jeg havde fået uden den Deltagere i projektholdet Der er to formål med træningen/læringen i læringscenteret: 1. at øve daglig klinisk færdighedstræning i udførelse af strålebehandling 2. at få en ændret tilgang til at forstå rationalet bag strålebehandling Færdighedstræningen har fx været øvelser og træning i anvendelse af håndstationen, flytninger fra isocenterpunkt til referencepunkt, indtastning af patientdata i timeplanner og Rt-chart. For at forstå den tekniske tilrettelæggelse med medfølgende bivirkninger og håndtering af disse, er der indført et nyt element med patientprofiler. Deltagerne arbejder i grupper og får tildelt en klinisk patientcase sammen med kopier af behandlingsplaner og kort og data overføres til IT-laboratorium og 3D accelerator. Ud fra rammen i patientprofilerne beskriver deltagerne sygdommen, behandlingsplanen og den tilhørende sygepleje. Behandlingsplanen med fx feltindgange, dosisvolumen, risikoorganer og dose color wash gennemgås i 3D perspektiv. Det kan være nødvendigt at kontakte fysiker og behandlingspersonale Fig.4 Træning og øvelser igen og igen. Underviserne må lære at holde sig i baggrunden i afdelingen for at få en klinisk forklaring. I nogle tilfælde har deltagerne mulighed for at observere patienten i forbindelse med punktpraktik i afdelingen. Afslutningsvis underviser grupperne hinanden. Muligheden for at agere mellem fordybelse i teori, kliniske data og IT-fremstilling i 3D perspektiv gør deltagerne meget engagerede. Fremlæggelserne bærer præg af et højt fagligt niveau, og deltagernes vurdering er at udbyttet er lærerigt og stort. Som led i indførelsen af billedvejledt strålebehandling er det nødvendigt, at stråleterapisygeplejerskerne kan godkende billeder i forbindelse med matchning. Velvidende at stråleterapisygeplejerskerne ikke selvstændigt skal lave dosisplaner, er et element med indtegning af simple dosisfelter blevet afprøvet. Deltagerne øver sig derved i at skelne gråzoner og konturer. For at deltagerne kan få en klinisk forklaring på, hvordan forskellige redskaber og situationer håndteres i klinikken, er det nødvendigt med deltagelse af personale fra alle grupper, der arbejder i klinikken. Un- Fig.5 Der skal findes en balance mellem virtuel læring/træning og klinik, og anvendelse af personaleressourcer dertil. 10

11 dervisningen bør betragtes, som klinisk oplæring, der er flyttet til andre lokaler, og den foregår for en større gruppe, hvor der tidligere har været sidemandsoplæring. Det betyder en anden pædagogik, hvor det kan være nødvendigt at forberede undervisningen. Der er ti deltagere mod tidligere en, hvilket gør undervisningen mere effektiv, men afdelingen skal tage højde for at læremesteren forlader klinikken. Niveauet i uddannelsen at tænke tredimensionelt, det synes jeg jo godt, jeg kunne i forvejen, men jeg kan det i hvert fald meget mere nu Erfaren CT - sygeplejerske og deltager i projektholdet De første erfaringer viser, at deltagerne har et højt fagligt niveau specielt inden for dosisplanlægning(bilag 9). Ved teoretiske prøver har den første prøve (multiple choice) vist et niveau svarende til de tidligere uddannelseshold. Ved 2.teoretiske prøve, som er en større skriftlig opgave, blev holdet overvejende vurderet til at bestå på et højt niveau. Vurderingen ved den praktiske prøve lød på, at kursisterne overvejende kunne udføre behandlingerne på en god eller fortrinlig måde, og at de var i stand til at anvende den teoretiske viden på de behandlede patienter på fremragende vis. Ved start i klinikken, lyder de umiddelbare kommentarer på, at deltagerne har god forståelse for dosisplanlægning og er gode til at tænke i tredimensionel perspektiv. Der må dog yderligere undersøgelse til for at bevise dette. Den praktiske kliniske færdighedstræning kræver et koncentreret forløb og dette må yderligere optimeres ved de kommende uddannelseshold. Publicering De opnåede erfaringer og resultater i projektperioden er blevet præsenteret ved 26th ESTRO Meeting med en poster, en artikel i ESTRO Newsletter, en mundtlig præsentation og en artikel ved MMVR. Ved 27th ESTRO Meeting, september 2008, vil der være en mundtlig præsentation. (se bilag 2, 3, 4, 5) Konklusion på projektet At ville vinde skaber evnen til at kunne. Arne Nielsson, tidobbelt verdensmester og olympisk sølvvinder. Onkologisk Afdeling i Århus har, ved at tro på, udvikle, søge og bevillige midler til en ide, samtidig med et nødtvunget behov for at uddanne flere stråleterapisygeplejersker end praktisk muligt i klinikken, skabt et læringscenter, med mulighed for at fordoble kapaciteten af kliniske uddannelsespladser for stråleterapisygeplejersker og uddannelse alle personalegrupper inden for strålebehandling. Afdelingen fremstår i dag, som den mest erfarne både i Danmark og på verdensplan. Den toårige samarbejdsaftale med universitet i Hull, om 3D acceleratoren, udløber ved det kommende årsskifte og i forbindelse med projektperioden er der opstået både teknologiske og pædagogiske behov, som ikke kunne forudses ved indgåelse af aftalen. Nye ideer til forbedringer skabes sammen med anvendelsen. Derfor fortsættes samarbejdet på ubestemt tid. Samtidig har Onkologisk Afdeling altid de nyeste programmer installeret, hvor andre afdelinger må købe dem. 11

12 Klinikken er hårdt belastet af patientflowet og færdighedstræning af stråleterapisygeplejersker, så alle opgaver, der kan flyttes fra klinikken til læringscenteret, vil være med til at øge strålebehandlingskapaciteten. Projektet har vist, at en del af den praktiske færdighedstræning kan flyttes til læringscenteret. Samtidig er den kliniske praktikperiode blevet kortere og mere koncentreret. Et forløb, der yderligere kan optimeres ved kommende uddannelseshold. Der er indført studiebaserede opgaver med patientcases, øvelse og træning i IT-lab og gennemgang af kliniske patientdata i 3 D perspektiv. Evalueringerne ved pilottesten viser, at deltagernes evne til at forstå dosisplanlægning og tænke tredimensionelt er forbedret. Tidsperspektivet, hvor deltagerne ved at se, høre og samtidig indlære gennem hænderne, således, at der kan uddannes dobbelt så mange, med en bedre kvalitet, bør udnyttes. Det forudsætter selvfølgelig, at de fornødne personaleressourcer tilføres læringscenteret. Læringscenteret er først og fremmest brugt til uddannelse af stråleterapisygeplejersker og læger, både i forbindelse med formaliserede uddannelser og efteruddannelser. Lægernes vurdering af undervisning i læringscentret er, at det er utrolig godt med mindre hold, godt at få en 3D forståelse etc. Flere syntes, der var for lidt tid, ikke mindst til øvelserne i IT-laboratoriet. Andre faggrupper, som radiografer, fysikere, lægesekretærer og gymnasieelever har modtaget undervisning i mindre omfang og tilbagemeldingerne har alle været positive. Fremtiden Ud fra de nuværende erfaringer og resultater er det muligt, at arbejde videre med virtuel læring inden for strålebehandling. Forude venter nu det lange seje træk, med implementering og fortsat udvikling af den pædagogiske tilrettelæggelse og teknologiske udvikling i samspillet med den kliniske læring, for at opnå det fulde udbytte af læringsredskaberne. Yderligere undersøgelser vil kunne be- eller afkræfte deltagernes evner til at tænke tredimensionelt. I den kommende tid vil det være aktuelt at arbejde videre med følgende tiltag: Der indlægges yderligere færdighedstræning i rutinefunktioner for at aflaste klinikken. Derfor skal der laves tidsmålinger og læringskurver for at få kendskab til, hvor mange øvelser, der skal indlægges fx i forhold til anvendelse af håndstationen. Et tidsstudium, hvor der måles på et af de nuværende uddannelseshold er påbegyndt, og der skal laves en sammenligning med erfarne. Det kan forhåbentlig medvirke til den optimale planlægning. De positive erfaringer med patientprofilerne kan udbygges, så der indgår færdighedstræning med håndstationen i samme patientopstilling og øvelser i IT-laboratorium, hvor patienten fx skal ombookes. Endvidere kan det være en mulighed at øve information, som rollespil, i forhold til bivirkninger og patientobservationer. En plan med niveaudeling ud fra Blooms taksonomier er under udarbejdelse. Planen forventes, at være med til at klarlægge timeforbruget for de enkelte faggrupper i læringscenteret, og kunne anvendes som en rammeplan for kommende uddannelseshold. Den forventes også at tydeliggøre, hvilket niveau kursisten skal opnå i henholdsvis læringscenteret og klinikken, så, tutorerne præcis ved, hvilke område de skal varetage i den kliniske træning. 12

13 En ny bekendtgørelse for uddannelse af stråleterapeuter er udgivet foråret Af den fremgår det at uddannelsesinstitutioner skal anvende virtuelle læringsredskaber. Erfaringerne skal implementeres i de obligatoriske teorimoduler for den vestdanske stråleterapiuddannelse. National Health Services i England har bevilliget penge til indførelse af 3D accelerator i samtlige 51 klinikker og 10 universiteter. Systemet er endvidere indkøbt i Herlev og på Rigshospitalet. Det vil være aktuelt i den kommende tid at indgå et samarbejde med andre afdelinger for at få størst mulig vidensdeling. Der kan eventuelt inddrages eksperthjælp fra IT personer der arbejder med 3D fx CAVI eller kirurger, der i forvejen arbejder med virtuel læring. Der skal arbejdes på, at læringscenteret er så optimalt, at alle faggrupper foretrækker at anvende det. I projektperioden har der været henvendelse fra andre stråleterapiafdelinger om lån af teknologien og lokalerne. Der kan eventuelt udarbejdes et tilbud om klinisk færdighedstræning for andre centre. Det vil være aktuelt at udarbejde udbud af workshops for hele landet. Det kan være både monofaglige og tværfaglige kurser indenfor allerede kendte undervisningsområder som fx dosisplanlægning. En ny mulighed er at arbejde med utilsigtede hændelser i 3D perspektiv. Der bør foretages undersøgelser af deltagernes evne til at tænke tredimensionelt. En opgave, der er svær tilgængelig og kræver hjælp fra andre faggrupper, men samtidig yderst relevant for fagområdet. Kan der, som inden for kirurgien, findes en løsning, hvor deltagere, med manglende evner til at arbejde med rummelighed, hurtigere ledes til et andet speciale, mens de resterende hurtigere oplæres, vil det have stor betydning for fagområdet. 13

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN SOLA NORDIC INFORMERER: NYHED! - SOLA ACCESS HD 1.67 UDVIDET LÆSEGLAS NU INDIVIDUELT PRODUCERET MED HD* TEKNOLOGI * 3 VARIATIONER A: 0,75 D - B: 1,25

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Kursuskategorier Forord... 4 Røntgen-webinar... 6 Skulderkursus/grundforløb... 8 Skulderkursus/udvidet

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning Årsrapport 2014 SkejSim Palle Juul-Jensens Boulevard 82 8200 Aarhus N Tlf. 86 20 52 50 www.skejsim.dk - kontakt@skejsim.dk Den 1. marts 2015 SkejSim årsrapport 2014 1. SKEJSIMS PURPOSE OG DE 7 STRATEGIFELTER...

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Afslutningsrapport juni 2012

Afslutningsrapport juni 2012 Afslutningsrapport juni 2012 Title of Report: Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrapport June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref.: Carsten Melchiors Author(s): Peter Sinding, Jørgen

Læs mere

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring Akkreditering og klinisk praksis En STS analyse af forandring Anne Hatting Juni 2007 Ph.D afhandling, Institut for Samfund og Globalisering. Roskilde Universitetscenter INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSVÆSEN,

Læs mere

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces Mod en ny forståelse af den - En ph.d.-afhandling om Danfoss A/S og virksomhedens kunderelaterede digitale initiativer Reimer Ivang Center for International Virksomhedsøkonomi, Institut for Erhvervsstudier,

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag SPROGFORUM NO. 12 Evaluering af sprogfærdighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777016351 Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag Redaktionen for nr. 12: Karen Lund og Michael Svendsen Pedersen. Indhold Forord Sprog og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

ipads som redskab for læring

ipads som redskab for læring ipads som redskab for læring ipads as a tool for learning Aarhus Universitet Faculty of Arts Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Kandidatspeciale Pædagogisk Psykologi 2012 Afleveret af: Michael

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser

Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser En mixed method undersøgelse omhandlende anvendelse af e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter på Skejby og Vejle sygehus Kandidatspeciale

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering/DSI

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere