RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT"

Transkript

1 RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT Speciale Lars Holdensen L September 2005 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Institut for Jordbrugsvidenskab Faggruppen for Miljø, Ressourcer og Teknologi & Forskningscenter Risø Afdeling for Biosystemer Vejledere: Dvoralai Wulfsohn, Henrik Hauggaard-Nielsen og Erik Steen Jensen

2 1

3 SUMMARY Legumes may, with their capability to fix nitrogen from the atmosphere (N 2 -fixation), contribute considerably to sustainable agriculture. In symbiosis with Rhizobia, legumes withdraw nitrogen from the air and use it for growth, whereby the need for further applied nitrogen fertilization disappears. The need for nitrogen fertilization of a following crop will also be either significantly reduced or become unnecessary due to accumulation of nitrogen in legume plant residues. The spatial variation of nitrogen fixation can be quite significant, but is often ignored in modern conventional agriculture because it can be settled with fertilizers. The field might appear homogeny due to the application of fertilizer, but if the spatial variation is unknown, this might be due to unnecessary use of resources. Understanding of the dynamics controlling nitrogen fixation is essential for optimal use of legumes in crop rotations. If the field-scale spatial variation of nitrogen fixation is known and understood it can show positive results concerning crop quality, economy and environment. This master thesis investigates variation of N 2 -fixation in field-scale and relates this variation to the natural variation of the soil parameters: Total soil N, phosphorus-, clay-, humus-, lime, and water-content as well as ph value, electric conductivity and topography. A 10 ha field was sown with pea and divided in a 42x42 m grid containing 56 sampling points. The amount of total N in plants derived from atmosphere (%Ndfa) was measured using natural abundance technique (barley and weed were used as combined reference crops) in each plot at flowering stage of the pea. Data from other soil parameters used in the project was interpolated with block kriging to fit %Ndfa sampling points. The experiment did not show any significant correlations between N 2 -fixation and any single soil parameter when the entire field was considered. A model describing N 2 - fixation as a function of the investigated soil parameters could not be constructed for the entire field. When the field was divided in sub-sections based upon differences in water content, total soil N or clay content, models of N 2 -fixation could be made in some sections. The models suggest N 2 -fixation as a function of total N in soil + clay content + humus content or as a model of electric conductivity + clay content. The two models were site specific and could not be superimposed to other regions of the field. The experiment included a micro-scale plot to evaluate the variation of N 2 -fixation and δ 15 N values within short distances. Within 15 cm %Ndfa varied from 73-89% and δ 15 N barley varied up to 1.8 units ( ). The thesis suggests that dynamics involved in N 2 -fixation is more complex and involves more parameters than included in this experiment. Moreover the experiment suggests that %Ndfa as well as δ 15 N values are controlled by highly local conditions. It is concluded that field scale assessment of atmospheric N 2 -inputs from pea fixation to the cropping system and subsequent crop effects, including environmental impacts, needs further research. 2

4 SAMMENDRAG Bælgplanter kan med deres evne til at fange atmosfærens frie kvælstof (N 2 ), kvælstoffiksering, bidrage væsentligt til et bæredygtigt jordbrug. Idet bælgplanterne i symbiose med jordens Rhizobium bakterier formår at trække kvælstof ned fra luften og bruge det til egen vækst, forsvinder behovet for yderligere kvælstofgødskning. Ydermere bliver behovet for tilført kvælstof til efterfølgende afgrøder enten helt overflødigt eller kraftigt reduceret. Dette forhold skyldes akkumulering af kvælstof i tilbageblevet plantemateriale, såsom rødder og strårester, efter høst af kernerne. Markvariation af kvælstoffiksering kan være ganske betydelig, men er ofte en ignoreret faktor i moderne landbrug, da det kan udlignes ved gødskning. Herved forekommer marken homogen, men et unødigt stort ressource spild kan forekomme, hvis markvariationen ikke kendes. Forståelse af de dynamikker der kontrollere kvælstoffikseringen er essentiel for optimal udnyttelse af bælgplanterne i sædskiftet. Hvis variationen af kvælstoffikseringen på markniveau erkendes og forstås kan dette have gavnlig effekt på både afgrøde kvalitet, økonomi og miljø. Specialet belyser variationen af N 2 -fikseringen på markniveau, og forholde denne variation til den naturlige variation af jordbundsparametrene: Total N i jorden, fosfor indhold, ler indhold, humus indhold, kalk indhold, ph værdi, elektrisk ledningsevne (EM38), vandindhold og topografi. En 10 ha mark blev tilsået med ærter og inddelt i et 42x42 m grid indeholdende 56 plots til prøveudtagning. Andelen af den totale mængde kvælstof der var fikseret fra atmosfæren (%Ndfa) blev i hvert plot målt ved ærternes blomstring ved hjælp af natural abundance teknikken med byg, isået forsøgsplottene, og ukrudt som kombineret referenceplante. Data for markens øvrige jordbundsparametre blev interpoleret med blok kriging hvorved værdier for de specifikke plots forekom. Forsøget viste ingen signifikante korrelationer mellem N 2 -fiksering og de enkelte jordbundsparametre når hele marken blev betragtet. Det lykkedes således ikke at lave en model der beskrev N 2 -fiksering som funktion af de givne jordbundsparametre. Ved opdeling af marken i under-regioner baseret på vandindhold, total N indhold eller lerindhold kunne N 2 -fikseringen modelleres i enkelte regioner og skrives som funktion af enten: total N i jorden + lerindhold + humusindhold eller som funktion af elektrisk ledningsevne + lerindhold. De beregnede modeller var regionalt specifikke og kunne ikke bruges i øvrige områder. Forsøget inkluderede et mikro-skala plot til vurdering af variation af N 2 -fiksering og δ 15 N værdier indenfor korte afstande. Indenfor 15 cm afstand varierede %Ndfa fra 73-89% og δ 15 N byg varierede med op til 1,8 enheder ( ) indenfor samme afstand. Specialet foreslår at dynamikken vedrørende N 2 -fiksering er mere kompleks og inkluderer flere parametre end anvendt i dette forsøg. Yderligere vises tendenser på at N 2 -fikseringen såvel som δ 15 N værdier er kontrolleret af meget lokale forhold. Det konkluderes at vurdering af N 2 -fiksering på markniveau, dennes variation og dettes relationer til jordbundparametre og efterfølgende afgrøder behøver yderligere forskning. 3

5 FORORD Hensigten med denne rapport er at undersøge den rummelige variation af kvælstoffiksering i mark-ært på markniveau, samt at undersøge muligheden for at estimere denne på baggrund af kendskab til øvrige jordbundsparametre. Rapporten bygger på et markforsøg udført på forskningscenter Risø s forsøgsgård. Projektet bliver udført i tilknytning til et overordnet forskningsprojekt, under EU 6 rammeprogram med titlen GRAIN LEGUMES (http://www.eugrainlegumes.org), der har til formål at undersøge, udvikle og forbedre frøbælgplanter. Rapporten indeholder et teoretisk baggrundskapitel baseret på relevant litteratur, samt et udkast til en videnskabelig artikel der præsenterer forsøgets resultater. Tak til min KVL-vejleder Dvoralai Wulfsohn og mine eksterne vejledere Henrik- Haugaard-Nielsen og Erik Steen Jensen for det store engagement, inspiration og kyndig vejledning. Tak til Mette Klindt Andersen for gode råd og hjælpsomhed, teoretisk såvel som praktisk og til øvrige beskæftigede på Afdelingen for Biosystemer, Risø for åbenhed samt for at stille arbejdsplads i gode omgivelser til rådighed. Tak også til Michael Nørremark og Anders Nørgaard for assistance med GPS målinger, til Anette Olsen for assistance med fosformålinger, til Finn Hasselbach, Carsten Borggaard og Rene Petersen for hjælpsomhed i forbindelse med markforsøg, høst og klargøring af planteprøver, til Per Ambus og Hanne Wojtaszewski for δ 15 N målinger og til Rasmus Jørgensen for klargøring af jordbundsdata til database. Risø den 31. august 2005 Lars Holdensen 4

6 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning Baggrund Problemformulering Indledende metode Afgrænsning 9 3 Teoretisk baggrund Kvælstoffiksering Jordbundsforhold Virkning og eftervirkning Variation i jordens kemiske, fysiske og biologiske parametre 18 Case 22 4 Metodik Bestemmelse af N 2 -fiksering Geostatistiske metoder Forudgående undersøgelser 29 Artikel udkast 30 Field-scale spatial variation of N 2.fixation and natural 30 xxxxx 15 N abundance in Pisum sativum Poster 64 Reflektioner 65 Referenceliste 70 Appendix 77 5

7 1 INDLEDNING 1.1 Baggrund Bælgplanter kan med deres muligheder for kvælstof (N) fiksering bidrage væsentligt til et bæredygtigt jordbrug (Peoples et al. 1995). Idet bælgplanterne, oftest, i symbiose med mikroorganismer formår at trække N 2 ned fra luften og bruge det til egen vækst således at behovet for yderligere tilført kvælstof (f.eks. i form af handelsgødning eller via husdyrgødning) enten er helt overflødig eller kraftigt reduceret. Symbiotisk fikseret kvælstof bruges direkte af planterne hvorved tab i form af denitrifikation, udvaskning og fordampning udebliver i modsætning til udbringning af kvælstof hvor et vist tab må indregnes (Graham & Vance 2000). Ved brug af bælgplanter i sædskiftet kan tilførslen af N gødning begrænses og dermed reduceres også det samlede energiforbrug i produktionen, da industriel fremstilling af N gødninger er en energikrævende proces (Jensen & Hauggaard-Nielsen 2003). Bælgplanterne fikserer ikke blot kvælstof til deres egen vækst, men har også vist signifikant effekt på efterfølgende afgrøder. Dette forhold skyldes akkumulering af kvælstof i tilbageblevet plantemateriale, såsom rødder og strårester, efter høst af kernene. Mængden og gevinsten af N i det tiloversblevne plantemateriale, fra f.eks. ærter, til efterfølgende planter modsvarer gerne 50 kg gødnings N per ha (udtrykt som residual benefit) (Jensen 1997). Denne mængde er dog stærkt varierende og afhænger af flere faktorer såsom sorten af bælgplante og efterfølgende afgrøde, jordbundsforhold, klima og vækstsæson (Vance 1998). Bælgplanterne er mest brugt i lav-input systemer som f.eks økologisk jordbrug, og mange forskellige arter er brugt verden over. I Danmark dyrkes frøbælgplanter hovedsagligt som proteinkilde til dyrefoder. Den mest dyrkede frøbælgplante på dansk jord er ært, men der dyrkes også lupiner, hestebønner og vikke. Mængden af kvælstof der fikseres fra ærter i jordbruget er meget varierende fra sted til sted, og afhængig af en række biotiske og abiotiske faktorer. Herunder menes mængden af kvælstof i jorden, mængden af andre næringsstoffer samt vandindhold i jorden at øve særlig indflydelse på kvælstoffikseringen (Sprent & Minchin 1983;Stevenson et al. 1995;Peoples et al. 2001). På markniveau kan det dog være 6

8 vanskeligt at se forskelle i kvælstoffiksering fra de isolerede dyrkningsparametre, hvilket indikerer at N 2 -fikseringen afhænger af flere samtidige parametre (Androsoff et al. 1995). Et canadisk ærteforsøg på en 2 ha kuperet og jordbundsvariabel mark, viste variation i %Ndfa (nitrogen derived from atmosphere) mellem 0-92,8% (Androsoff et al. 1995). Forståelse for variationen af kvælstoffikseringen og erkendelse af markvariation er væsentlig for optimal udnyttelse af bælgplanternes egenskaber (Stevenson et al. 1995). Markvariation er i nutidigt jordbrug ofte en negligeret faktor, der som oftest kompenseres for ved f.eks. gødskning eller vanding efter laveste fællesnævner. På denne måde forekommer marken homogen, men et unødigt stort ressource spild kan have været baggrund herfor, samtidig med potentiel mulighed for tab til det omgivende miljø. Jordbundsforhold og plantevækst varierer over landskabet, og for at håndtere dette forhold kan præcisionsjordbrugs teknikker integreres i visualiseringen af landskabets rummelige variation. Præcisionsjordbrug er opbygget om den grundidé at en given mark skal kunne behandles afhængigt af den rummelige variation af potentiel planteproduktion. Målet bliver således at klargøre variationen i en sådan grad at mønstre af dyrkningsparametre tydeliggøres. I den udstrækning at biologien bag disse mønstre forstås kan jorden dyrkes efter forholdene og det potentielle udbytte nærmes med minimalt forbrug af ressourcer (van Kessel & Stevenson 2005). Kan variationen af N 2 -fikseringen i en mark estimeres, på baggrund af kendskab til øvrige jordbundsparametre, kan også N værdien af tilbageblevet plantemateriale for efterfølgende afgrøder vurderes rummeligt. Med en sådan viden kan dyrkningen optimeres både med hensyn til kvalitet, kvantitet og miljø. Formålet med dette speciale er at undersøge den rummelige variation af kvælstoffikseringen i markært på en 10 ha heterogen mark. Det er ønsket at kunne klargøre hvilke dyrkningsparametre der øver indflydelse på fikseringsraten, samt hvorledes disse påvirker hinanden i forbindelse med kvælstoffiksering. Projektet bliver udført i tilknytning til et overordnet forskningsprojekt, under EU 6 rammeprogram, med titlen Grain Legume, der har til formål at undersøge, udvikle og forbedre frøbælgplanter. Dette gælder både genetisk forståelse, dyrkning og udvikling. 7

9 1.2 Problemformulering Ønsket for dette speciale projekt er at belyse den rummelige variation af kvælstoffiksering og udbytte i ærter (Pisum Sativum) på en 10 ha mark. Det ønskes yderligere at bestemme sammenhæng mellem kvælstoffiksering og henholdsvis fosforindhold i jorden, total N i jorden, humus %, kalk indhold, lerindhold og topografi. Yderligere ønskes den rummelige variation af kvælstoffikseringen undersøgt i en mindre skala med tilnærmelsesvis identiske dyrkningsforhold. Målingerne i mindre skala skal ligeledes bidrage til vurderingen af naturlig 15 N forekomst teknikken (Natural Abundance) for bestemmelse af N 2 -fiksering. Målsætningen er således at undersøge den rummelige variation af kvælstoffiksering samt at relatere variationen til, for kvælstoffikseringen, relevante jordbundsparametre. Følgende overordnede spørgsmål ønskes besvaret: Kan den rummelige variation af kvælstoffiksering i marken forudsiges, lokaliseres og visualiseres på baggrund af variation i øvrige abiotiske faktorer? Følgende hypoteser danner baggrund for projektet: Kvælstoffiksering er hovedsagligt påvirket af jordens kvælstofindhold (total N). Områder med højt total N har den laveste fikseringsrate. Lokaliteter på marken med det største vandindhold har det højeste indhold af total N og dermed den mindste fikseringsrate. Der findes derfor høje korrelationer mellem kvælstoffiksering og topografi og tekstur i det markens vandindhold forventes afhængigt af topografi og tekstur. Forskellige indhold af fosfor og Ca (udtrykt gennem kalk %) korrelerer forskelligt med kvælstoffikseringen. Lave fosfortal og lav kalk % hæmmer kvælstoffikseringen. Kvælstoffikseringen er underlagt stor rummelig variation, og denne variation er afhængig af flere samtidige dyrkningsparametre. Således forventes multiple korrelationer samt forskellige korrelationer mellem total N og kvælstoffikseringen forskellige steder i marken. Ærter dyrket indenfor en afstand af få meter har tilnærmelsesvis ens fikseringsrate. Der forventes således ingen signifikant rummelig variation af kvælstoffiksering på mikroskala (plots < 2 m 2 ). 8

10 1.3 Indledende metode Dette projekt er udført i samarbejde med Afdeling for Biosystmer Program for bioenergi og biomasse, Forskningscenter Risø og ved Faggruppen for Miljø, Ressourcer og Teknik, Institut for Jordbrugsvidenskab, KVL. Projektet er en del af det EU finansierede 6. rammeprogram forskningsprojekt Grain Legume og bidrager til dettes workpackage Low Input Farming. Problemstillingen og hypoteserne er besvaret via et markforsøg og et litteratur studie. Undersøgelsen er udført i en 10 ha mark på Risø i Tidligere forsøgsaktiviteter på denne mark og medfølgende omfattende indsamling af relevante jordbundsdata er i udstrakt grad benyttet til besvarelse af problemstillingen. I forsøget dyrkes markært (Pisum sativum), hvori der er sået bygplanter (Hordeum vulgare). Ukrudt i forsøgsparcellerne, er indsamlet og analyseret. Forsøget er designet til planteklip og analyse både ved ærternes blomstring og modenhed. Kun analysen ved blomstring gennemføres i dette specialeprojekt. Øvrige analyser foretages efterfølgende som del af Grain Legume projektet. Konklusionerne fra dette specialeprojekt og yderligere prøveudtagning danner grundlag for analoge forsøgsaktiviteter hos minimum to økologiske jordbrugere i vækstsæsonen Rapporten består af et indledende afsnit med teoretisk baggrund og udvidet metodebeskrivelse, dernæst et udkast til en videnskabelig artikel hvori forsøgsresultater behandles, diskuteres og konkluderes. Rapporten afsluttes med en overordnet konklusion samt perspektivering. Udkastet til den videnskabelige artikel er skrevet på engelsk hvorimod resten af specialet er forfattet på dansk. Da artiklen er skrevet dels på baggrund af det øvrige speciale, og da artiklen skulle kunne læses separat kan overlap mellem artikeludkastet og øvrige afsnit i rapporten forekomme. 1.4 Afgrænsning Specialet har fokus på markvariation af kvælstoffiksering og udbytte i ærter, med et praktisk markforsøg udført under tempererede forhold. Globalt set er der en række ekstreme dyrkningsfaktorer der kan øve indflydelse på kvælstoffiksering såsom ekstremt saltholdige jorde, meget sure jorde, ekstreme 9

11 temperaturer i jord eller luft ligesom mangel på en række mikronæringsstoffer kan forekomme. Disse forhold er atypiske for danske jorde og tempererede egne i det hele taget, hvorfor forholdene er ignoreret i dette forsøg. Signifikante variationer mellem både arter og sorter i forhold til kvælstoffiksering er vist i litteraturen. I dette speciale fokuseres på markært (Pisum sativum), der drages dog paralleller til andre arter. Den totale mængde af fikseret kvælstof i planter estimeres retmæssigt ved planternes modenhed, om end fikseringsraten ved planternes blomstring giver en god indikation på forventet fiksering og variation. På grund af omfanget af specialeprojektet begrænses målinger af fiksering til planternes blomstring. Fikseringsrate ved modenhed måles efterfølgende, men inkluderes ikke i denne rapport. For at opnå optimale interpolationer fra forsøgsdata, vurderes det at kræve målte data fra punkter (Goovaerts 1999). Det optimale antal punkter afhænger dog af både rummelig skala og variation. Af økonomiske og tidsmæssige grunde er prøve antallet i dette projekt begrænset til 56. I samråd med vejledere antages dette at være acceptabelt for interpolering. 10

12 2 TEORETISK BAGGRUND Lys, vand og en lang række næringsstoffer dækker planters behov for optimal vækst. Næringsstofferne inddeles i makro og mikronæringsstoffer afhængigt af planternes behov for de respektive stoffer. Størst forbrug har planterne af makronæringsstofferne kvælstof (N), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), fosfor (P) og svovl (S). Mindre forbrug, men stadig essentielt, har planterne af mikronæringsstofferne klor (Cl), bor (B), jern (Fe), mangan (Mn), zink (Zn), kobber (Cu), nikkel (Ni) og molybdan (Mo). I globalt perspektiv er vand efterfulgt af kvælstof anset som værende mest begrænsende faktor for planters vækst (Vance 2001). Reduktion af luftens frie kvælstof (N 2 ) til NH 3 er den primære proces, både i industriel fremstilling af kvælstofgødning, Haber-Bosch processen, og i den naturligt forekommende symbiotiske biologiske kvælstoffiksering (SNF). Den industrielle fremstilling af NH 3 forgår under høj temperatur (op til 1200 o C) og højt tryk ( bar), og er derfor både energikrævende og kostbar (Jensen & Hauggaard-Nielsen 2003). Med stigende energi priser og øget interesse for bæredygtighed i jordbruget såvel som i samfundet øges interessen for symbiotisk N fiksering. Bæredygtighedsbegrebet dækker i jordbruget, kort beskrevet, over det ønske at kunne dække sit nutidige behov uden at reducere og forringe fremtidige muligheder (Bruntland 1987). I bestræbelserne for et bæredygtigt jordbrug er håndtering af kvælstof en hjørnesten, både angående energi i forbindelse med produktion af N gødning, betydning for planternes vækst, økonomi og betydninger i miljøet. SNF, i sammenligning med store mængder N gødning, resulterer ikke i ammoniakfordampninger eller fordampning af N 2 oxider (drivhusgasser), direkte udvaskning (dvs. udbragt N der ikke optages af planterne) til vandløb og grundvandreservoirs forekommer ikke, ligesom udtømning af ikke fornybare ressourcer udebliver (Graham & Vance 2000). Ved integrering af kvælstoffikserende bælgplanter i sædskiftet opnås først en afgrøde, der som udgangspunkt ikke har behov for yderligere tilført kvælstof, men også en signifikant kvælstofforsyning, fra planterester, til efterfølgende afgrøde. Dertil kommer fordele i form af reduceret sygdom og skadedyrstryk i efterfølgende afgrøder og reduceret ukrudtsmængde (Stevenson & Vankessel 1996;Jensen & Hauggaard-Nielsen 2003). 11

13 Ovenstående forhold giver ud over de energi-, og samfundsmæssige fordele også potentielle økonomiske besparelser for den enkelte landmand i form af reduceret forbrug af handelsgødning såvel som pesticider. Forskning der har til hensigt at illuminere og forbedre forhold omkring biologisk kvælstoffiksering har derfor økonomiske såvel som energimæssige og miljømæssige potentialer. 2.1 Kvælstoffiksering Kvælstoffiksering foretages af nogle organismer med prokaryotisk cellestruktur, f.eks. bakterier eller blågrøn alger. I jordbruget udføres fiksering af Eubakterier hvoraf mange er heterotrofe, dvs. afhængige af tilført carbon (Marschner 1995;Graham & Vance 2000). Andre er autotrofe og kan selv ved fotosyntese reducere CO 2. Det er mellem de heterotrofe bakterier og planter at den symbiotiske kvælstoffiksering forekommer. Symbiotisk kvælstoffiksering er den mest effektive fikseringsform og udgør med ca. 80% også langt størstedelen af kvælstoffiksering på globalt plan (Vance 1998). De resterende ca. 20% udføres af ikke symbiotiske organismer, der enten kan være forbundet til en plante eller frit levende som blågrøn alger (Marschner 1995). Af den række af kvælstoffikserende organismer der findes er slægten rhizobia af speciel interesse for dens symbiotiske egenskaber med bælgplanter. Rhizobiabakterier kan opdeles i 5 grupper hvoraf den langsomt voksende Bradyrhizobium og den hurtigt voksende Rhizobium, i landbrugsmæssig henseende er mest interessant. Indenfor begge grupper findes flere stammer (Marschner 1995). Bakterierne har foretrukne værter, og der er store forskelle mellem de forskellige bakteriestammer og deres værtsplante i forhold til infektion, nodulering og N 2 -fikserings effektivitet. Bradyrhizobium foretrækker bl.a. lupin og sojabønne, mens Rhizobium stammerne foretrækker bl.a. mark-ært, hestebønne, vikke, linse og kløver (Marschner 1995). Reduktionen af frit kvælstof til ammoniak eller ammonium er katalyseret af nitrogenase enzym komplekset i bakteriernes celler, og ser grundlæggende sådan ud: N ATP + 8e H + 2 NH H ADP + 16 P i (Vance 1998) 12

14 Reaktionen er meget energikrævende og har et højt forbrug af ATP (adenosine triphosphate). Det estimeres at reduktion af 1 g N 2 kræver 6 g C, hvoraf kan tolkes at % af plantens fotosyntese, afhængigt af plantens vægt og C indhold, går til N 2 - fiksering (Vance 1998). Det er ikke blot symbiosen mellem bakterie og værtsplanten der afgør mængden af symbiotisk fikseret kvælstof. En lang række jordbundsparametre øver stor indflydelse, og mængden af biologisk fikseret kvælstof bør derfor anses som en funktion af en række genetiske og miljømæssige effekter. 2.2 Jordbundsforhold Overordnet set er kvælstoffikseringsraten afhængig af værtsplantens biomasseproduktion, dvs. værtsplantens vækstforhold er i høj grad styrende for potentialet for N 2 -fikseringen. Forholdet defineres som plantens source-sink forhold. Væksten skaber behovet for N og dermed plantens sink-styrke. Fotosyntesen producere det materiale, hovedsagligt C, der kan opretholde N 2 -fikseringen, og udtrykker derved en del af systemets source (Unkovich & Pate 2000). For at opnå høj %Ndfa (source-styrke), kræves gode dyrkningsforhold for planten, og øget fikseringsrate opnås formentlig bedst ved at øge plantens N behov via optimal dyrkning og håndtering af næringsstoffer, jordstruktur, jordbearbejdning etc. (van Kessel & Hartley 2000). Sink-styrke (plantens biomasse) har formentlig kun indflydelse på fikseringsraten når symbiosen mellem plante og bakterier fungerer effektivt (Unkovich & Pate 2000). Enkelte vækstfaktorer har dog direkte indflydelse på enten infektion, nodulering af bælgplanten eller på selve fikseringsprocessen i nodulerne, og kan således påvirke fikseringsraten før biomasseproduktionen påvirkes. Kvælstof En række forsøg har entydigt konkluderet at N 2 fiksering er påvirket af mængden af plantetilgængeligt N i jorden, idet højere N indhold i jorden inhibere N 2 fikseringen (Jensen 1986;Androsoff et al. 1995;Peoples et al. 2001) Såfremt planten, ubesværet, kan optage tilstrækkeligt N fra jordvæsken reduceres noduldannelse og N 2 -fikserings aktivitet (Sprent & Minchin 1983). Dette skyldes formentlig de lavere energiomkostninger for planten ved optag og assimilering af NO - 3 og NH

15 Flere faktorer yder indflydelse på plantetilgængeligheden af N i jorden, herunder tekstur, vandindhold (van Kessel & Stevenson 2005), topografi, naturlig forekomst afhængigt af dyrkningshistorie og planterester, samt variation af N-mineralisering over vækstsæsonen (Androsoff et al. 1995). Følgelig påvirker de parametre, der påvirker plantetilgængeligt N i jorden også indirekte kvælstoffikseringen. Androsoff et al. (1995) undersøgte i et canadisk markforsøg korrelationer mellem N 2 -fikseringen og enkeltparameterne AWC (available water concentration), topografi, ph, EC (electric conductivity), sand, ler og silt. Forsøget viste ingen signifikante korrelationer mellem N 2 -fiksering og de enkelte angivne parametre, hvilket indikerer at fikseringen i marken formentlig afhænger af flere samtidige parametre, samt at andre dyrkningsparametre, såsom øvrige næringsstoffer, kan have betydning for fikseringsraten. Fra forsøg i det østlige Australien (9 forskellige områder) konkluderes det dog entydigt at %Ndfa var størst i områder hvor mængden af plantetilgængeligt N var mindst ved udsåning og hvor AWC var højest (Peoples et al. 2001). Vand Mængden af tilgængeligt vand i jorden er generelt vurderet som en væsentlig regulerende faktor i forhold til bælgplanternes nodulering og N 2 -fiksering. Jensen (1997) konkluderer i sin doktorafhandling tilgængeligheden af vand er blandt de parametre der oftest begrænser bælgplanternes N 2 -fiksering såvel som udbytte under tempererede forhold. Det vurderes at både vandstressede og vandlidende jorde har inhiberende effekt på nodulering såvel som fikseringsrate (Sprent & Minchin 1983;Stevenson et al. 1995). Ved vandstress bliver vand en styrende faktor for plantens vækst og derved for kvælstoffikseringen. Sprent og Minchin (1983), postulerer dog at tørke formentlig har større effekt på selve fikseringen end på plantens generelle vækst. Planternes reaktion på AWC er afhængig af sort og genotype, f.eks. er noduleringen hos ærter følsom for vandlidende jorde, mens hestebønner tilsyneladende nodulerer fint under samme forhold (Sprent J.L. & Minchin F.R. 1983). Det potentielle vandindhold i jorden, er foruden nedbørsmængden påvirket af jordens tekstur og markens topografi. Højeste potentiale findes i lavninger og/eller områder hvor lerindhold og humusindhold er højt. Isoleret set betragtes vandindhold i jorden som lineære funktioner af henholdsvis ler % og mængden af organisk materiale i 14

16 jorden, med stigende potentielt vandindhold med stigende ler eller C indhold (Olness & Archer 2005). Fosfor Nitrogenaseaktivitet er påvirket af fosfor (P) indhold, idet ATP driver de energikrævende processer i nitrogenasesystemet (Marschner 1995). En række forsøg med forskellige bælgplanter har indikeret nitrogenase inhibering ved lav P tilgængelighed (Sa & Israel 1991;Cadisch et al. 1993;Leidi & Rodriguez-Navarro 2000). Andre har derimod fundet korrelation mellem kvælstoffiksering og biomasse som resultat af fosforindhold, og konkludere derigennem at plantevæksten reduceres ved fosformangel hvorved også kvælstof behov og kvælstoffiksering aftager (Amanuel et al. 2000;Hogh-Jensen et al. 2002). I et forsøg af Labidi et al. (2003), konkluderedes det, at biologisk kvælstoffiksering i ærter, udtrykt gennem antal og vægt af noduler, hovedsagligt var styret af mængden af tilgængeligt fosfor. Flest noduler blev observeret på planter dyrket med mest fosfor i jorden, og overordnet blev det vurderet at 20 mg P Olsen kg -1 i jorden var den kritiske værdi for tilfredsstillende noduldannelse (Labidi et al. 2003). Jakobsen (1985), konkluderer på baggrund af forsøg med ærter, at fosfor mangel svækker kvælstoffikseringen indirekte ved at forringe metabolismen i skuddene. På trods af den generelle opfattelse at fosfor mangel i højere grad reducerer nodulerne end den totale plantevækst menes reduceret fiksering under P mangel ikke at skyldes direkte påvirkning af nodul kvantitet eller kvalitet (Jakobsen 1985). Ekstrem fosformangel er dog sjældent set under tempererede forhold på grund af vores relativt unge jorde der som udgangspunkt er forholdsvis vel suppleret med fosfor, og desuden modtager betragtelige mængder gødning i form af NPK gødning eller fosforrigt husdyrgødning. Fosformangel er derimod et alvorligt problem andre steder i verden, som f.eks. Australien der hovedsagligt har meget gamle, udvaskede og næringsfattige jorde (Bolland et al. 2001). Calcium Jordens calciumindhold menes også at have kontrollerende effekt på nitrogenase enzymkomplekset (Marschner 1995;Izmailov 2003). Izmailov (2003) refererer til forsøg med bl.a. kløver, lucerne og sojabønner hvor tilgængeligt calcium menes at influere på både funktion og formation af bælgplanternes noduler. Det konkluderes 15

17 yderligere at kvælstoffikserende bælgplanter har betydeligt større behov for calcium end ikke fikserende planter. Lavt calciumindhold i sure jorde har i særdeleshed negativ effekt på noduldannelsen (Marschner 1995). Calcium indholdet i jorde under tempererede forhold er dog generelt højt pga. jævnlig kalkning gennem de sidste årtier. Mikronæringsstoffer Mangel af jern (Fe), kobber (Cu), bor (B), molybdæn (Mo) og cobal (Co) har ligeledes direkte inhiberende effekt på nodulering og/eller fiksering, ligesom øvrige essentielle plantenæringsstoffer resulterer i indirekte inhiberende effekter ved mangel (Sprent & Minchin 1983). En anselig mængde danske jorde har forholdsvis lavt kobbertal, hvilket har resulteret i at mange handelsgødninger tilsættes kobber. ph Lave ph værdier reducerer generelt nodulformation og funktion (Correa et al. 2001), bælgplanternes sensitivitet for ph værdier varierer dog meget mellem arter (Tang & Thomson 1996). Ærter har vist sig følsomme for ph værdier under 6, mens andre arter først viser sensitivitet ved ph under 5 (Tang & Thomson 1996). Moderate variationer i ph værdier vurderes dog ikke at have direkte effekt på kvælstoffikseringen, men kan have indirekte betydning da tilgængeligheden af en lang række næringsstoffer, i større eller mindre grad, er styret af jorden surhedsgrad (Marschner 1995). På forsøgsmarken i dette forsøg, varierer ph fra 6,9-8,1. Indenfor dette interval forventes stor variation i tilgængelighed af bl.a. Fe, Zn og P (Marschner 1995) Samlet set Kvælstoffikseringen er påvirket af en række direkte faktorer hvor plantebiomasse, jordens N samt vandindhold betragtes som de mest signifikante. Disse parametre er en del af et komplekst samspil der er illustreret i Figur 1. Figuren skitserer de mest betydningsfulde faktorer for kvælstoffiksering under tempererede forhold. Yderligere viser den de faktorer der indirekte påvirker fikseringen via påvirkning af andre faktorer. Dette er f.eks. det forhold at jordbearbejdning påvirker mineraliserings/immobiliserings processer der videre påvirker mængden af plantetilgængeligt N i jorden der påvirker biomasseproduktionen og N 2 -fikseringen 16

18 N 2 -fix Nedbør Vandfordeling Topografi Tekstur Vandindhold i jorden Jordtype Lerindhold Humus % Jordbearbejdning Total N i jorden Mineralisering Immobilisering Nitrifikation Denitrifikation ph Plante biomasse Plantetilgængeligt N Øvrige næringsstoffer >< Rhizobium Nodulering NO 3 - optag Figur 1. Model der illustrerer de mest betydningsfulde faktorer for symbiotisk biologisk kvælstoffiksering. Modificeret fra Stevenson et al., (1995). 2.3 Virkning og eftervirkning Mængden af fikseret kvælstof i bælgplanterne (%Ndfa) er meget variabelt afhængigt af forholdene og kan variere fra 0-92% inden for få hektar. (Evans et al. 1991;Androsoff et al. 1995). Eksempler på fikseringsrater i overjordisk plantemateriale er givet i Tabel 1. Det fikserede kvælstof har ikke kun positiv betydning for bælgplanten, men kan ligeledes blive tilgængeligt for en eventuelt samdyrket eller efterfølgende afgrøde. Dette kan forekomme enten direkte i form af udskillelse af kvælstofholdige rodeksudater eller indirekte i form af udvaskning fra blade, nedbrydning af bladrester, nedbrydning af rødder og noduler eller via husdyrgødning (Vance 1998). Selvom direkte overførsel af kvælstof mellem f.eks. ærter og en samdyrket kornplante forekommer, menes mængden af overført N ikke at have signifikant værdi i N forsyningen af kornplanten i næringsrige jorde (Jensen 1996). 17

19 Tabel 1. Eksempler på mængder af kvælstof fikseret i overjordisk plantemateriale i forskellige afgrøder på forskellige steder. %Ndfa angiver mængden af fikseret N i procent af total N. N Afgrøde %Ndfa fikseret i Udvalgte referencer kg ha -1 Markært (Pisum sativum) (Stevenson et al. 1995;Androsoff et al. 1995;Jensen 1997;Unkovich & Pate 2000) Lupin (Lupinus angusti.) (Unkovich & Pate 2000) Vikke (Vicia sativa) (Papastylianou & Danso 1991;Provorov & Tikhonovich 2003) Hestebønne (Vicia faba) (Schwenke et al. 1998) Eftervirkningsværdien, dvs. det N bidrag bælgplanten overfører til efterfølgende afgrøde fra nedbrudte planterester, rødder og noduler, viser sig betydningsfulde for efterfølgende afgrøders vækst. Eftervirkningsværdien er meget variabel, og bl.a. afhængig af genotype, klima, jordbundsforhold, plantekomposition og mængden af inkorporeret bælgplante i jorden. Således har Vance (1998), opstillet en række bælgplanters eftervirkningsværdi (udtrykt som Fertilizer N 2 Replacement Value) fra forskellige forsøg. Værdierne varierede fra 26 kg N ha -1 til 110 kg N ha -1, mindst for ærter og størst for lucerne. I et dansk forsøg fandtes en eftervirkningsværdi fra ærter på kg N ha -1 for efterfølgende vinterraps (Jensen & Haahr 1989). Signifikante mængder N i underjordisk materiale er ligeledes påpeget i australske forsøg af Unkovich og Pate (2000), de påpeger at mængden af N i rødder og noduler udgør mellem 20 og 40% af planternes total N afhængigt af sort. Forsøg af Peoples et al. (2001) med ærter estimerer tilsvarende op til 80 kg N ha -1 fra underjordisk materiale. 2.4 Variation i jordens kemiske, fysiske og biologiske parametre Jorde og de jordbundsdannende parametre varierer over landskabet og forekommer sjældent homogene. Selvom en jord umiddelbart ser homogen ud, kan der forekomme 18

20 væsentlig variation indenfor selv korte afstande. Som udgangspunkt er heterogeniteten i jorden skabt af jordens udgangsmateriale og den måde overordnede jordbundsdannende faktorer påvirker jordbundsudviklingen forskelligt. Dette er i høj grad vind og vejr og den indflydelse disse har afhængigt af bl.a. jordens beliggenhed og topografi. Rummelig markvariation er også influeret af den udførte dyrkningspraksis på marken. På trods af jordens heterogenitet er det stadig almindelig praksis at det meste landbrugsjord behandles som homogen (Odlare et al. 2005). På trods af homogen behandling af marker gennem årtier kan specifikke jordbunddannende parametre stadig forekommer signifikant forskellige. Dette kan illustreres ved en given mark der gennem de sidste 20 år har modtaget samme mængde NPK gødning over hele marken, men ikke desto mindre stadig viser store udsving i jordens fosforindhold (Figur 2) Fosfortal Pt Figur 2. Variation i fosfortal (Pt) på en 10 ha mark på Risø. Pt værdier under 2,5 indikerer utilstrækkeligt tilgængeligt fosfor for afgrøder, mens værdier over 4 vidner om tilstrækkeligt fosfor Med viden om og håndtering af jordens variation kan udbytter øges samtidig med at tab til miljøet reduceres ved en generel bedre tilpasset gødskning til lokale forhold. Adskillige forsøg illustrerer stor udbyttevariation på en given mark på grund af markvariation (Blackmore 2000;Joernsgaard & Halmoe 2003). Viden om en sådan variation kan hjælpe landmanden til positionsbestemt behandling af marken, og dermed udnytte markens variation for at opnå optimeret økonomiske løsninger med mindst mulige brug af indsatsfaktorer. 19

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug Hugo Fjelsted Alrøe og Claus Bo Andreasen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug FØJO-rapport

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Standardopstillinger til Daisy-modellen

Standardopstillinger til Daisy-modellen Standardopstillinger til Daisy-modellen Vejledning og baggrund Udarbejdet af: DHI - Institut for Vand og Miljø Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Dansk Jordbrugsforskning WaterTech Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn

Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 138, 2012 Titel: Flerdimensional modellering

Læs mere

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2)

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) AGWAPLAN Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) Christen D. Børgesen 1, Søren K. Hvid 2, Uffe Jørgensen 1, Inge T. Kristensen 1, Karin H. Nilsson 3, Christian

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand En operativ vejledning til de danske vandselskaber Miljøprojekt nr. 1661, 2015 Titel: Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand Forfattere: Mette Dam

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande

Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande Det danske P- indeks Markdata kontra registerdata Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande Følgende personer har bidraget til rapporten Rita Hørfarter og Leif Knudsen,

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Miljøprojekt Nr. 833 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Jægersborg Allé, Gentofte Christian

Læs mere

7. Præcisionslandbrug

7. Præcisionslandbrug 7. Præcisionslandbrug Simon Blackmore, Hans-Werner Griepentrog og Lene Krøl Christensen Nuværende tendenser viser fremtidens retning Forudsigelser af, hvad der vil ske i fremtiden, er notorisk svære at

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 625, 2007 Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Udredning for udvalg nedsat af Finansministeriet og Miljøministeriet:

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Bilag 10. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg

Bilag 10. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg Bilag 1. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg I dette bilag beskrives først de to metoder anvendt ved korrelationsanalyserne, efterfølgende gennemgås fremgangsmåde ved datafortolkningen

Læs mere

Det grønne pesticidregnskab

Det grønne pesticidregnskab Det grønne pesticidregnskab Udvikling og analyse af et enkelt værktøj til vurdering af individuelle bedrifters pesticidforbrug i forhold til det gennemsnitlige forbrug på landsplan og måltallene for behandlingsindeks

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

Trafikafvikling på motorveje

Trafikafvikling på motorveje Trafikafvikling på motorveje En studie af trafikdata fra danske motorveje, delvist sammenholdt med vejrdata, og sammenlignet med simulerede data fra VISSIM. Hans Martin Kaae Johansen Juli 2006 Polyteknisk

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere