Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk"

Transkript

1 Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

2

3 BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3 Indledende bemærkninger...3 Kørsel og transport på offentlige veje...3 Bugsering...3 Drift...3 God service...4 Produktionsnummer...4 Symboler og mærkater...5 Sikkerhedsinstruktioner...7 Generel brug...7 Personligt sikkerhedsudstyr...9 Kørsel på skråninger...10 Børn...11 Vedligeholdelse...12 Transport...15 Førerens ansvar...16 Styrefunktioner...17 Styrefunktionernes placering...17 Målere...18 Gasspjældsregulator...18 Tænding...18 Timetæller...18 Aktivering af klippeudstyr...19 Parkeringsbremse...19 Sædejustering...19 Styrepinde...20 Kontakt til hydraulisk løft...21 Tankning...22 Brændstofventil...22 Sikringer...22 Hydraulisk løftefunktion til klippeudstyr...23 Løftehåndtag til klippeudstyr (manuelt)...23 Relæer...24 Sporing...24 Tilbehør...24 Betjening...25 Før start...26 Start af motor...26 Start af maskinen med svagt batteri...29 Kørsel...30 Arbejde på skråninger...32 Klippetips...33 Standsning af motor...34 Manuel flytning...35 Vedligeholdelse Vedligeholdelsesskema Batteri Kontrol af sikkerhedssystem Kontrol af motorens luftindtag Service af kobling Kontrol og justering af gaskabel Vedligeholdelse af luftfilter Udskiftning af benzinfilter Kontrol af dæktryk Kontrol og påfyldning af kølevæske Kontrol af parkeringsbremse Kontrol af kileremme Kontrol af klingerne Justering af klippeudstyr Kontrol af hydrauliksystem Justering af styrepindeled Kraftenhed til løft af klippeudstyr Muledrevsystem Kørehjul Rengøring og vask Maskinudstyr Smøring Smøringsskema Indledende bemærkninger Smøring af kabler Akselbøsninger og forbindelsesled Smøring i henhold til smøringsskemaet Fejlfindingsskema Opbevaring Vinteropbevaring Service Ledningsdiagram Tekniske data Tilbehør Specifikationer for tilspændingsmoment Overensstemmelseserklæringer EF-overensstemmelseserklæring Servicejournal Leveringsservice timers-service timers-service timers-service timers-service Mindst en gang om året Dansk-1

4 ADVARSEL! Hvis der ikke udvises forsigtighed under arbejdet, kan føreren eller andre personer blive udsat for personskade. Ejeren skal forstå vejledningen og må kun tillade oplærte personer, som forstår vejledningen, at bruge plæneklipperen. Enhver, som bruger plæneklipperen, skal psykisk og fysisk være ved godt helbred og må ikke være under påvirkning af euforiserende stoffer. Dansk-2

5 INTRODUKTION Introduktion Til lykke! Tak, fordi du har valgt en ZTH-plæneklipper fra Husqvarna. Denne maskine er bygget til at sikre optimal effektivitet og hurtig klipning af store arealer. Styrepindene og den hydrostatiske gearkasse bidrager også til maskinens enestående ydeevne. Denne brugervejledning er meget nyttig. Hvis anvisningerne i vejledningen (vedrørende anvendelse, service, vedligeholdelse m.m.) overholdes af alle, der bruger maskinen, kan det øge maskinens levetid markant og endda øge dens gensalgsværdi. Det er også meget vigtigt at følge instruktionerne af hensyn til din egen og andres sikkerhed. Hvis du sælger din maskine, skal du huske at medlevere brugervejledningen. Det sidste kapitel i brugervejledningen består af et servicehæfte. Sørg for at registrere alt service- og reparationsarbejde. Et ajourført servicehæfte reducerer serviceudgifterne ved det årlige eftersyn og øger maskinens gensalgsværdi. Husk derfor at medbringe brugervejledningen, når du sender maskinen til service. Indledende bemærkninger I denne brugervejledning anvendes betegnelserne venstre, højre, tilbage og frem til at beskrive maskinens almindelige køreretninger. Den løbende forbedring af vores produkter betyder, at tekniske data og konstruktion kan ændres uden varsel. Kørsel og transport på offentlige veje Kontrollér de gældende færdselsregler, før du transporterer maskinen på offentlig vej. Hvis du transporterer maskinen, skal du altid anvende et godkendt fastgørelsesudstyr og sikre, at maskinen er fastgjort korrekt. KØR IKKE maskinen på offentlig vej. Bugsering Bugser ikke maskinen. Det kan ødelægge drivsystemet. Træk ikke anhængere e.l. med denne plæneklipper. De kan få vogntoget til at folde sammen som en lommekniv eller vælte og dermed beskadige plæneklipperen og give føreren alvorlige personskader. Drift Maskinen er beregnet til græsslåning på plæner og andre åbne arealer, der er fri for forhindringer såsom sten, træstubbe m.m. Maskinen kan også anvendes til andre opgaver, hvis den forsynes med noget af det originale ekstratilbehør, der leveres sammen med maskinen og tilhørende brugsanvisninger. Maskinen må ikke anvendes til andre formål. Producentens anvisninger vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation skal følges nøje. Plæneklippere og andet motordrevet udstyr kan være potentielt farligt ved forkert anvendelse. Sikker anvendelse kræver god dømmekraft og forsigtig betjening i overensstemmelse med anvisningerne samt almindelig sund fornuft. Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med maskinens specielle funktioner og har indgående kendskab til sikkerhedsinstruktionerne. Brug kun godkendte reservedele til vedligeholdelse af denne maskine. Alle regler vedrørende generel sikkerhed, arbejdssikkerhed og trafiksikkerhed skal altid overholdes. Uautoriserede ændringer af maskinens design kan medføre, at producenten friholdes for ansvar for person- og tingsskader, der måtte opstå som følge heraf. Dansk-3

6 INTRODUKTION God service Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun i specialforretninger, der tilbyder komplet service. Dette sikrer, at du som kunde får den bedst tænkelige støtte og service. Før levering er maskinen for eksempel blevet kontrolleret og justeret af forhandleren (se godkendelsen i servicehæftet bagest i denne brugervejledning). Hvis du får brug for reservedele, eller hvis du har spørgsmål til service, garanti m.m., er du velkommen til at henvende dig på nedenstående adresse: Denne brugervejledning vedrører maskinen med følgende produktionsnummer: Motor Transmission Produktionsnummer Maskinens produktionsnummer er angivet på pladen, der sidder i venstre side i motorrummet. Pladen er forsynet med følgende oplysninger (oppefra og ned): Maskinens typebetegnelse (ID). Producentens typenummer (Model). Maskinens serienummer (Serial no.) Du skal angive typebetegnelsen og serienummeret, når du bestiller reservedele. Motorens produktionsnummer fremgår af stregkodemærkaten. Denne mærkat sidder på venstre side af krumtaphuset, foran startmotoren. Pladen er forsynet med følgende oplysninger: Motorens serienummer (E/NO). Motorens typebetegnelse (Code). Du skal angive disse, når du bestiller reservedele. Hydraulikpumpens produktionsnummer er angivet på stregkodemærkaten, der sidder til venstre for pumpehuset. Pladen er forsynet med følgende oplysninger: Pumpens typebetegnelse. Pumpens serienummer. Hydraulikmotorens produktionsnummer fremgår af den runde metalplade. Pladen sidder i gavlfeltet inde i motoren. Pladen er forsynet med følgende oplysninger: Hydraulikmotorens typebetegnelse og produktionsversion. Hydraulikmotorens serienummer. Dansk-4

7 Symboler og mærkater SYMBOLER OG MÆRKATER Disse symboler findes både på maskinen og i brugervejledningen. Gennemgå dem grundigt, så du ved, hvad de betyder. ADVARSEL! Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxx xx. xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx. Anvendes i denne publikation til at gøre læseren opmærksom på risikoen for personskade eller livsfarlige situationer, især hvis de givne instruktioner ikke følges. VIGTIGE OPLYSNINGER Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx. Anvendes i denne publikation til at gøre læseren opmærksom på risikoen for tingsskade, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes også, hvis der er potentiel risiko for betjenings- eller monteringsfejl. Tilbage Neutral Hurtigt Knappen Slow (langsomt) Choker Benzin Advarsel! Parkeringsbremse CE-mærkning. Kun for det europæiske marked. Advarsel! Roterende klinger hold afstand til udkastningsenheden. Berør ikke roterende dele. Batterisyre er ætsende, eksplosiv og brændbar. Stå ikke her Støjemissioner i miljøet opfylder gældende EU-direktiv. Maskinens emission er angivet i kapitlet TEKNISKE DATA og på mærkaterne. Kun for det europæiske marked. Brug beskyttelsesbriller. Brug derfor beskyttelseshandsker. Dansk-5

8 SYMBOLER OG MÆRKATER Læs brugervejledningen. Sluk motoren, og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelse eller reparationer. Hold dig på sikker afstand af maskinen. Brug ikke maskinen på skråninger med hældninger større end 10. Ingen passagerer. Hele kroppen er udsat for genstande, der kastes ud. Kvæstelse af fingre og tæer. Åbn og fjern ikke sikkerhedsskærmene, mens motoren kører. Bak forsigtigt, og hold øje med andre personer. Kør forsigtigt fremad, og hold øje med andre personer. Dansk-6

9 Sikkerhedsinstruktioner SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Disse instruktioner vedrører din sikkerhed. Følg dem omhyggeligt. ADVARSEL! Dette symbol betyder, at vigtige sikkerhedsinstruktioner skal fremhæves. Det vedrører din sikkerhed. VIGTIGT! DENNE PLÆNEKLIPPER KAN AMPUTERE HÆNDER OG FØDDER OG KASTE GENSTANDE UD. TILSIDESÆTTELSE AF SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE KAN MEDFØRE ALVORLIGE SKADER ELLER VÆRE DØDBRINGENDE. Generel brug Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i vejledningen, før du starter. Placer ikke hænder eller fødder i nærheden af de roterende dele eller under maskinen. Hold altid afstand til udkastningsåbningen. Kun ansvarlige voksne, der er bekendte med instruktionerne, må anvende maskinen. Ryd området for genstande som f.eks. sten, legetøj, ledninger m.m., der kan indfanges og slynges ud af klingerne. Sørg for, at der ikke opholder sig andre personer i området før kørsel med plæneklipperen. Stands maskinen, hvis personer eller dyr kommer ind på området. Medbring aldrig passagerer. Maskinen er udelukkende beregnet til én person. Slå ikke græs under baglæns kørsel, medmindre det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud, før og mens du bakker. Sørg for, at det materiale, der kastes ud, ikke rammer andre. Undgå, at materiale kastes ud mod en mur eller andre forhindringer. Materiale kan kastes tilbage mod føreren. Stands klingerne ved kørsel på grus. Ved kørsel med maskinen skal græsopsamleren, afskærmningen til udkastningsåbningen eller andet sikkerhedsudstyr være monteret og fungere korrekt. Tag farten af, før du drejer. Lad ikke maskinen stå uden opsyn med motoren kørende. Stands altid klingerne, aktivér parkeringsbremsen, stands motoren, og fjern nøglen, før du stiger af plæneklipperen Læs brugervejledningen, før du starter maskinen. Ryd området for genstande. Medbring aldrig passagerer Dansk-7

10 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Deaktiver klingerne, når du ikke slår græs. Stands motoren, vent, til alle dele er stoppet helt, og fjern tændingsnøglen, før du rengør maskinen, fjerner græsopsamleren eller tømmer afskærmningen til udkastningsåbningen for tilstoppet græs. Kør kun med maskinen i dagslys eller i god kunstig belysning. Kør ikke med maskinen, hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller rusmidler. Vær opmærksom på trafikken, hvis du kører i nærheden af en vej eller skal krydse den. Vær ekstra forsigtig ved på- eller aflæsning af maskinen på eller fra en trailer eller en lastbil. Bær altid øjenværn, når du opholder dig i nærheden af batterierne. Statistikken viser, at førere på 60 år og derover er involveret i en stor procentdel af de skader, der er relateret til kørsel med plæneklippere. Disse førere skal vurdere, om de er i stand til at føre plæneklipperen tilstrækkeligt sikkert, så de beskytter sig selv og andre mod alvorlige skader. Følg producentens anbefalinger vedrørende hjulvægte eller modvægte. Alle, der kører denne maskine, skal først læse og forstå brugervejledningen. National lovgivning kan indeholder bestemmelser om førerens alder. Hold maskinen fri for græs, blade eller andet ophobet affald, der kan komme i berøring med udstødningen/motoren og antændes. Lad ikke klippeudstyret pløje gennem blade eller andet affald, der kan ophobe sig. Tør spildt olie eller benzin op, før maskinen startes eller stilles til opbevaring. Lad maskinen køle af, før den stilles til opbevaring. Hvis du rammer en genstand, eller hvis der forekommer unormale maskinvibrationer, skal du køre fri af forhindringen, standse motoren, fjerne tændingsnøglen og straks kontrollere maskinen. Kontrollér maskinen for skader, og udfør eventuelle reparationer, før du starter maskinen igen og bruger udstyret. Vær opmærksom på, at føreren eller brugeren er ansvarlig for uheld eller risici, som andre personer eller disses ejendom udsættes for. ADVARSEL! Udstødningsgasser og visse af køretøjets komponenter kan indeholde eller udsende kemikalier, der mistænkes for at kunne forårsage fødselsskader eller anden reproduktiv skade. Motorens udstødningsgasser indeholder kulmonoxid, der er en lugtfri, farveløs og giftig gas. Anvend kun maskinen på steder med god udluftning. Dansk-8

11 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Alle førere skal modtage professionel og praktisk undervisning. Denne undervisning skal lægge vægt på: 1. behovet for forsigtighed og koncentration ved arbejde med plæneklipperen; 2. at kontrollen over en plæneklipper af denne type, som glider på en skråning, ikke kan genoprettes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til, at føreren kan miste kontrollen over maskinen, er: a. utilstrækkeligt vejgreb; b. maskinen kører for hurtigt; c. utilstrækkelig bremsning; d. maskintypen egner sig ikke til den udførte opgave; e. manglende opmærksomhed på betydningen af jordforholdene, navnlig skråninger; f. forkert træk- og lastfordeling. Vær opmærksom på trafikken, hvis du kører i nærheden af eller skal krydse en vej. Stands klingerne, før du kører over andre overflader end græs. Personligt sikkerhedsudstyr ADVARSEL! Når du anvender maskinen, skal du bære godkendt personligt beskyttelsesudstyr som det, der er vist på billederne. Personligt beskyttelsesudstyr kan ikke eliminere risikoen for skader, men kan reducere omfanget af eventuelle skader. Spørg forhandleren til råds om valg af udstyr. Sørg for, at du altid har førstehjælpsudstyr ved hånden, når du anvender maskinen. Anvend aldrig maskinen uden fodtøj. Brug altid beskyttelsessko og -støvler, helst med stålsnuder. Bær altid godkendte beskyttelsesbriller eller helmaske, når du samler eller anvender maskinen. Brug altid handsker, når du rører ved klingerne. Undlad at bruge løstsiddende tøj, der kan blive fanget af de bevægelige dele. Brug høreværn for at undgå at beskadige hørelsen. Under kørsel skal du altid være iført kraftigt fodtøj og lange bukser. Du må ikke betjene udstyret med bare fødder eller iført sandaler. Personligt beskyttelsesudstyr Dansk-9

12 Kørsel på skråninger Kørsel på skråninger er en af de væsentlige årsager til, at folk mister kontrollen over maskinen, så den vælter, og der kan indtræffe alvorlige skader eller dødsfald. Kørsel på skråninger kræver ekstra forsigtighed. Hvis du ikke kan bakke op af skråningen, eller hvis du føler dig usikker, når du kører på den, skal du ikke bruge maskinen til at slå den. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Slå altid græsset på skråninger (maks. 10 graders hældning) ved at køre op og ned, aldrig på tværs. Hold øje med huller, spor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer. Vælg en lav grundhastighed, så du ikke behøver at standse, mens du kører på skråningen. Klip aldrig en våd plæne. Dækkene kan skride. Undgå at starte, stoppe eller dreje på en skråning. Hvis dækkene begynder at skride, skal du deaktivere klingerne og fortsætte langsomt ned ad bakken. Kør langsomt og gradvist på skråninger. Foretag ikke pludselige ændringer i hastighed eller retning, da dette kan få maskinen til at vælte. Vær ekstra forsigtig, når du kører maskinen med græsopsamler eller andet tilbehør, da disse dele kan påvirke maskinens stabilitet. Brug ikke dette tilbehør på stejle skråninger. Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte en fod ned på jorden. Brug ikke plæneklipperen i nærheden af kanter, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører ud over kanten, eller hvis kanten skrider sammen Vær ekstra forsigtig, når du kører på skråninger. ADVARSEL! Kør ikke op eller ned af bakker med en hældning på mere end 10 grader, og kør ikke på tværs af skråninger Slå altid græsset ved at køre op og ned, aldrig på tværs. Dansk-10

13 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Børn Tragiske uheld kan opstå, hvis føreren ikke er opmærksom på tilstedeværelsen af børn. Børn tiltrækkes ofte af maskiner eller græsslåning. Du kan aldrig forvente, at børn bliver på det sted, hvor du sidst har set dem. Hold børn væk fra det område, du klipper, og sørg for, at de holdes under opsyn af en anden voksen end dig selv. Vær hele tiden opmærksom, og sluk maskinen, hvis et barn kommer ind i det området, du klipper. Se bagud og ned efter børn, før og mens du bakker. Medbring aldrig børn, heller ikke selv om klingerne er slået fra. De kan falde af og få alvorlige skader eller forhindre sikker kørsel med maskinen. Børn, der tidligere har fået køreture på maskinen, kan pludselig dukke op i området for at få endnu en køretur og i den forbindelse risikere at blive kørt over af maskinen. Lad aldrig børn betjene maskinen Lad aldrig børn betjene maskinen. Vær ekstra forsigtig, når du kører i nærheden af blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere udsynet, så du ikke ser eventuelle børn. Hold børn væk fra arbejdsområdet Dansk-11

14 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vedligeholdelse ADVARSEL! Du må ikke starte motoren, hvis gulvpladen eller andre beskyttelsesplader over klippeudstyrets drivrem mangler. Sikker håndtering af benzin For at undgå person- eller tingsskader skal du være særdeles forsigtig ved håndtering af benzin. Benzin er meget brændbart, og dampene er eksplosive. Sluk cigaret, cigar, pibe og andre antændingskilder. Brug kun en godkendt benzinbeholder. Fjern aldrig benzindækslet, og påfyld ikke benzin, mens motoren kører. Sørg for, at motoren har kølet af i mindst to (2) minutter, før du tanker. Tank aldrig maskinen indendørs. Opbevar aldrig maskinen eller benzinbeholderen i nærheden af åbne flammer, gnister eller en tændflamme som f.eks. i en varmtvandsbeholder eller andre apparater. Før du begynder at påfylde benzin, skal du minimere risikoen for statisk elektricitet ved at berøre en metaloverflade. Fyld aldrig en beholder med benzin, mens den befinder sig inde i et køretøj, på en lastvogn eller på en trailer med plastbeklædning. Placer altid beholdere på jorden væk fra køretøjet, når du fylder dem. Hvis plæneklipperen transporteres på en lastvogn eller trailer, må du først påfylde benzin, når plæneklipperen står på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal du påfylde benzin via en bærbar beholder og ikke via benzinslangen på en tankstander. Sørg for, at slangedysen hele tiden har kontakt med kanten på benzintanken eller beholderen, indtil du har tanket færdig. Forsøg ikke at åbne dysen med værktøj. Hvis du spilder benzin på dit tøj, skal du straks skifte det. Du må aldrig overfylde benzintanken. Sæt benzindækslet på igen, og skru det godt fast. Du må ikke starte motoren i nærheden af spildt benzin. Brug aldrig benzin som rengøringsmiddel. Påfyld aldrig benzin indendørs. ADVARSEL! Motoren og udstødningssystemet bliver meget varmt under kørsel. Risiko for brandskader. Lad motoren og udstødningssystemet køle af i mindst to (2) minutter, før du tanker benzin Dansk-12

15 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Hvis benzinsystemet lækker, må du ikke starte motoren, før problemet er blevet afhjulpet. Kontrollér benzinstanden, før du tager maskinen i brug, og sørg for, at der er tilstrækkelig plads, til at brændstoffet kan udvides, da varmen fra motoren og solen i modsat fald kan udvide brændstoffet, så det flyder over. Generel vedligeholdelse Brug aldrig maskinen i et lukket område. Sørg for, at alle møtrikker og bolte er spændt, så udstyret er i sikker, funktionsdygtig stand. Du må aldrig ændre på sikkerhedsudstyret. Kontrollér regelmæssigt, at det fungerer korrekt. Sørg for, at maskinen er fri for græs, blade eller andet ophobet affald. Tør spildt olie eller benzin op, og fjern benzinvædet affald. Lad maskinen køle af, før du stiller den til opbevaring. Hvis du rammer et fremmedlegeme, skal du standse maskinen og efterse den. Foretag om nødvendigt reparationer, før du starter igen. Foretag aldrig justeringer eller reparationer, mens motoren kører. Fjern tændingsnøglen, mens du foretager justeringer eller reparationer. Kontrollér jævnligt delene i græsopsamleren, og udskift dem om nødvendigt med originale reservedele. Klingerne er skarpe. Pak derfor klingerne ind, eller brug handsker, og vær ekstra forsigtig, når du kontrollerer dem. Kontrollér bremserne hyppigt. Juster dem, og udfør service efter behov. Behold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater efter behov. Undlad at ændre sikkerhedsudstyret. Kontrollér jævnligt udstyret, så du ved, at det fungerer korrekt. Maskinen må ikke anvendes, hvis beskyttelsesplader, beskyttelseskapper, sikkerhedsafbrydere eller andet beskyttelsesudstyr er defekt eller afmonteret. Undlad at ændre regulatorernes indstillinger, og undgå at anvende maskinen ved unødvendigt høje omdrejningstal. Hvis motoren køres ved for høje omdrejningstal, kan maskinens komponenter blive ødelagt. Start aldrig motoren i et lukket rum. Brug altid beskyttelsesbriller ved håndtering af batterierne Dansk-13

16 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vær forsigtig, når du håndterer batterisyre. Syre på huden ætser og kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hvis du spilder batterisyre på huden, skal du straks vaske det af med vand. Syre i øjnene kan medføre blindhed, og du bør straks søge læge. Vær altid forsigtig, når du udfører service på batteriet. Der kan dannes eksplosive gasser i batteriet. Udfør aldrig vedligeholdelsesarbejde på batteriet, når du ryger eller opholder dig i nærheden af åben ild og gnister. Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlig person- eller tingsskade. Kontrollér, at alle møtrikker og skruer, herunder især fastgøringsbolten til klingerne, er korrekt spændt, og at udstyret er i god stand. Undlad at ændre sikkerhedsudstyret. Kontrollér jævnligt udstyret, så du ved, at det fungerer korrekt. Maskinen må ikke anvendes, hvis beskyttelsesplader, beskyttelseskapper, sikkerhedsafbrydere eller andet beskyttelsesudstyr er defekt eller afmonteret. Undlad at ændre regulatorernes indstillinger, og undgå at anvende maskinen ved unødvendigt høje omdrejningstal. Hvis motoren køres ved for høje omdrejningstal, kan maskinens komponenter blive ødelagt. Der kan dannes gnister, når du arbejder med batteriet og de kraftige kabler til startkredsløbet. Dette kan medføre batterieksplosion, brand eller øjenskader. Der kan ikke dannes gnister, når chassiskablet (normalt negativt, sort), er fjernet fra batteriet. ADVARSEL! Batteriet indeholder bly og blykomponenter samt kemikalier, der mistænkes for at være kræftfremkaldende og at kunne forårsage fødselsskader eller anden reproduktiv skade. Vask hænder, når du har rørt ved batteriet Undlad at ryge, når du udfører vedligeholdelsesarbejde på batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlig person- eller tingsskade. ADVARSEL! Undgå elektriske gnister og følgerne deraf ved at følge nedenstående rutiner: Brug altid beskyttelseshandsker. Kontrollér, at benzindækslet er monteret korrekt, og at der ikke opbevares brændbare stoffer i åbne beholdere. Undlad at arbejde med startkredsløbet, hvis der er spildt benzin. Afbryd som det første chassiskablet fra batteriet, og tilslut det igen som det sidste. Risiko for gnister Dansk-14

17 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Undlad at lave en kortslutningsbro på tværs af startrelæet for at udløse starteren. Anvend aldrig maskinen indendørs eller på steder med dårlig udluftning. Udstødningsgasserne indeholder kulmonoxid en farlig og dødbringende gas, der ikke kan lugtes. Stop maskinen, og kontrollér udstyret, hvis du kører over eller ind i noget. Foretag eventuelle reparationer, før du starter. Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører. Maskinen er kun testet og godkendt med det udstyr, som leverandøren har leveret og anbefalet. Brug kun godkendte reservedele til maskinen. Klingerne er skarpe og kan forårsage snitsår. Pak derfor klingen ind, eller anvend beskyttelseshandsker, når du håndterer den. Kontrollér jævnligt, at parkeringsbremsen fungerer korrekt. Juster den om nødvendigt. Tildækningsenheden må kun anvendes, når du klipper græs på en plæne, du er bekendt med. Reducer brandfaren ved at fjerne græs, blade og andet kvas, der har samlet sig på maskinen. Lad maskinen afkøle, før du stiller den til opbevaring. Rengør regelmæssigt klippeudstyret og undersiden af klippeudstyret. Undgå at tilsprøjte motoren og de elektriske dele med vand. På maskiner med flere klinger skal du være forsigtigt, da rotation af én klinge kan få de andre klinger til at rotere. Transport Rengør maskinen jævnligt Maskinen er tung og kan forårsage alvorlig personskade. Vær ekstra forsigtig, når du læsser eller losser den fra en bil eller trailer. Anvend en godkendt trailer til at transportere maskinen på. Træk parkeringsbremsen, luk for benzinforsyningen, og fastgør maskinen med godkendt befæstningsudstyr såsom bånd, kæder eller stropper, før du transporterer den. Kør ikke maskinen på offentlig vej. VIGTIGE OPLYSNINGER! Parkeringsbremsen har ikke tilstrækkelig holdekraft til at holde maskinen fast under transport. Sørg derfor for, at maskinen er godt fastgjort under transport. Kør altid maskinen baglæns op på traileren, så den ikke vælter. Dansk-15

18 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Overhold altid lokale færdselsregler, når du transporterer maskinen på offentlig vej. Bugser ikke maskinen. Det kan ødelægge drivsystemet. Træk ikke anhængere e.l. med denne plæneklipper. De kan få vogntoget til at folde sammen som en lommekniv eller vælte og dermed beskadige plæneklipperen og give føreren alvorlige personskader. Når maskinen skal parkeres, opbevares eller efterlades uden opsyn, skal du sænke klippeaggreaget, medmindre der bruges en positiv mekanisk lås. Førerens ansvar Læs følgende sikkerhedsanvisninger igennem, og følg dem. Følg et fast tidsskema ved vedligeholdelse, service og anvendelse af plæneklipperen. Følg anvisningerne i afsnittene "Vedligeholdelse" og "Opbevaring" i brugervejledningen. Denne maskine kan ikke tænke selv. Det skal du gøre for den! ADVARSEL! Denne plæneklipper er udstyret med en forbrændingsmotor og må ikke bruges på eller i nærheden af uopdyrket, skovdækket, kratdækket eller græsdækket jord, medmindre motorens udstødningssystem er udstyret med en gnistfanger, der opfylder gældende lovgivning (hvis en sådan findes inden for dette område). Hvis du anvender gnistfanger, bør du holde den i korrekt stand. Du kan købe en gnistfanger til udstødningsrøret hos nærmeste autoriserede Husqvarna-forhandler. Dansk-16

19 Styrefunktioner Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af Husqvarnas Zero Turn Rider. Plæneklipperen er udstyret med en væskekølet 3-cylindret Daihatsu-dieselmotor (27 hk) eller Daihatsu Turbo-dieselmotor (34 hk). Transmissionen fra motoren går via to kileremsdrevne hydrostatiske transaksler, der samtidig driver en hydraulikmotor til hvert drivhjul. Luftstrømmen og dermed retningen og hastigheden kontrolleres med de to styrepinde. STYREFUNKTIONER Zero Turn Rider BAM Placering af styrefunktionerne. Styrefunktionernes placering Side Side 1. Styrepinde Sædeindstillingsgreb Timetæller V DC-stik 3. Parkeringsbremse Gasspjæld Håndtag til klippeudstyr Dybdereguleringsgreb Tænding Manuel funktion til løft af klippeudstyr Relæer Vandtemperaturmåler Gløderørslampe Amperemeter Dæksler til brændstoftank Olietrykmåler Brændstofventil Kontakt til hydraulisk løft af klippeudstyr 21 Dansk-17

20 STYREFUNKTIONER Målere Vandtemperaturmåleren viser kølevæsketemperaturen og advarer om overophedning. Amperemeteret viser strømstyrken på batteriet. Under normale driftsbetingelser vil nålen stå en anelse ovre på plussiden (+) af amperemeteret, hvilket viser, at batteriet forsynes med strøm. Når plæneklipperen kører i tomgang, kan indikatoren stå på nul (0) eller på minus (-). Hvis nålen bliver stående på minussiden ved normal driftshastighed, er det tegn på fejlfunktion i ladesystemet, hvilket skal kontrolleres med det samme. Olietrykmåleren viser trykket i oliesystemet og advarer dig, hvis trykket er for lavt til drift. Gasspjældsregulator Gasspjældregulatoren regulerer motorens omdrejningstal. Håndtaget kan flyttes frem eller tilbage for henholdsvis at øge og reducere motorens omdrejningstal. Undlad at lade motoren køre i tomgang i længere tid ad gangen. Kør med fuld gas, når du klipper græs. Målere 1. Vandtemperatur 2. Amperemeter 3. Olietryk BAM-2 Tænding Tændingsnøglen sidder på instrumentpanelet og anvendes til at starte maskinen. Gasspjældsregulator 1. Gasspjældsregulator 1 BAM-2 VIGTIGE OPLYSNINGER! Vent med at starte motoren, indtil gløderørslampen er gået ud. For at forlænge starterens levetid skal du bruge korte startcyklusser på MAKS. 30 sek./min. 2 Timetæller Timetælleren viser den samlede driftstid og minder dig om serviceintervaller. 1 3 Ikonet CHG OIL (skift olie) blinker efter 50-timersintervaller. Ikonet blinker 1 time før og 1 time efter intervallets udløb. Ikonet CHG OIL aktiveres og deaktiveres automatisk. Timetælleren kan ikke nulstilles manuelt. Instrumentpanel 1. Timetæller 2. Glødetændrørslampe 3. Tænding BAM-3 Dansk-18

Brugsanvising EZ22. Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish

Brugsanvising EZ22. Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish Brugsanvising EZ22 Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel med henblik på implementering

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere