Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk"

Transkript

1 Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

2

3 BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3 Indledende bemærkninger...3 Kørsel og transport på offentlige veje...3 Bugsering...3 Drift...3 God service...4 Produktionsnummer...4 Symboler og mærkater...5 Sikkerhedsinstruktioner...7 Generel brug...7 Personligt sikkerhedsudstyr...9 Kørsel på skråninger...10 Børn...11 Vedligeholdelse...12 Transport...15 Førerens ansvar...16 Styrefunktioner...17 Styrefunktionernes placering...17 Målere...18 Gasspjældsregulator...18 Tænding...18 Timetæller...18 Aktivering af klippeudstyr...19 Parkeringsbremse...19 Sædejustering...19 Styrepinde...20 Kontakt til hydraulisk løft...21 Tankning...22 Brændstofventil...22 Sikringer...22 Hydraulisk løftefunktion til klippeudstyr...23 Løftehåndtag til klippeudstyr (manuelt)...23 Relæer...24 Sporing...24 Tilbehør...24 Betjening...25 Før start...26 Start af motor...26 Start af maskinen med svagt batteri...29 Kørsel...30 Arbejde på skråninger...32 Klippetips...33 Standsning af motor...34 Manuel flytning...35 Vedligeholdelse Vedligeholdelsesskema Batteri Kontrol af sikkerhedssystem Kontrol af motorens luftindtag Service af kobling Kontrol og justering af gaskabel Vedligeholdelse af luftfilter Udskiftning af benzinfilter Kontrol af dæktryk Kontrol og påfyldning af kølevæske Kontrol af parkeringsbremse Kontrol af kileremme Kontrol af klingerne Justering af klippeudstyr Kontrol af hydrauliksystem Justering af styrepindeled Kraftenhed til løft af klippeudstyr Muledrevsystem Kørehjul Rengøring og vask Maskinudstyr Smøring Smøringsskema Indledende bemærkninger Smøring af kabler Akselbøsninger og forbindelsesled Smøring i henhold til smøringsskemaet Fejlfindingsskema Opbevaring Vinteropbevaring Service Ledningsdiagram Tekniske data Tilbehør Specifikationer for tilspændingsmoment Overensstemmelseserklæringer EF-overensstemmelseserklæring Servicejournal Leveringsservice timers-service timers-service timers-service timers-service Mindst en gang om året Dansk-1

4 ADVARSEL! Hvis der ikke udvises forsigtighed under arbejdet, kan føreren eller andre personer blive udsat for personskade. Ejeren skal forstå vejledningen og må kun tillade oplærte personer, som forstår vejledningen, at bruge plæneklipperen. Enhver, som bruger plæneklipperen, skal psykisk og fysisk være ved godt helbred og må ikke være under påvirkning af euforiserende stoffer. Dansk-2

5 INTRODUKTION Introduktion Til lykke! Tak, fordi du har valgt en ZTH-plæneklipper fra Husqvarna. Denne maskine er bygget til at sikre optimal effektivitet og hurtig klipning af store arealer. Styrepindene og den hydrostatiske gearkasse bidrager også til maskinens enestående ydeevne. Denne brugervejledning er meget nyttig. Hvis anvisningerne i vejledningen (vedrørende anvendelse, service, vedligeholdelse m.m.) overholdes af alle, der bruger maskinen, kan det øge maskinens levetid markant og endda øge dens gensalgsværdi. Det er også meget vigtigt at følge instruktionerne af hensyn til din egen og andres sikkerhed. Hvis du sælger din maskine, skal du huske at medlevere brugervejledningen. Det sidste kapitel i brugervejledningen består af et servicehæfte. Sørg for at registrere alt service- og reparationsarbejde. Et ajourført servicehæfte reducerer serviceudgifterne ved det årlige eftersyn og øger maskinens gensalgsværdi. Husk derfor at medbringe brugervejledningen, når du sender maskinen til service. Indledende bemærkninger I denne brugervejledning anvendes betegnelserne venstre, højre, tilbage og frem til at beskrive maskinens almindelige køreretninger. Den løbende forbedring af vores produkter betyder, at tekniske data og konstruktion kan ændres uden varsel. Kørsel og transport på offentlige veje Kontrollér de gældende færdselsregler, før du transporterer maskinen på offentlig vej. Hvis du transporterer maskinen, skal du altid anvende et godkendt fastgørelsesudstyr og sikre, at maskinen er fastgjort korrekt. KØR IKKE maskinen på offentlig vej. Bugsering Bugser ikke maskinen. Det kan ødelægge drivsystemet. Træk ikke anhængere e.l. med denne plæneklipper. De kan få vogntoget til at folde sammen som en lommekniv eller vælte og dermed beskadige plæneklipperen og give føreren alvorlige personskader. Drift Maskinen er beregnet til græsslåning på plæner og andre åbne arealer, der er fri for forhindringer såsom sten, træstubbe m.m. Maskinen kan også anvendes til andre opgaver, hvis den forsynes med noget af det originale ekstratilbehør, der leveres sammen med maskinen og tilhørende brugsanvisninger. Maskinen må ikke anvendes til andre formål. Producentens anvisninger vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation skal følges nøje. Plæneklippere og andet motordrevet udstyr kan være potentielt farligt ved forkert anvendelse. Sikker anvendelse kræver god dømmekraft og forsigtig betjening i overensstemmelse med anvisningerne samt almindelig sund fornuft. Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med maskinens specielle funktioner og har indgående kendskab til sikkerhedsinstruktionerne. Brug kun godkendte reservedele til vedligeholdelse af denne maskine. Alle regler vedrørende generel sikkerhed, arbejdssikkerhed og trafiksikkerhed skal altid overholdes. Uautoriserede ændringer af maskinens design kan medføre, at producenten friholdes for ansvar for person- og tingsskader, der måtte opstå som følge heraf. Dansk-3

6 INTRODUKTION God service Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun i specialforretninger, der tilbyder komplet service. Dette sikrer, at du som kunde får den bedst tænkelige støtte og service. Før levering er maskinen for eksempel blevet kontrolleret og justeret af forhandleren (se godkendelsen i servicehæftet bagest i denne brugervejledning). Hvis du får brug for reservedele, eller hvis du har spørgsmål til service, garanti m.m., er du velkommen til at henvende dig på nedenstående adresse: Denne brugervejledning vedrører maskinen med følgende produktionsnummer: Motor Transmission Produktionsnummer Maskinens produktionsnummer er angivet på pladen, der sidder i venstre side i motorrummet. Pladen er forsynet med følgende oplysninger (oppefra og ned): Maskinens typebetegnelse (ID). Producentens typenummer (Model). Maskinens serienummer (Serial no.) Du skal angive typebetegnelsen og serienummeret, når du bestiller reservedele. Motorens produktionsnummer fremgår af stregkodemærkaten. Denne mærkat sidder på venstre side af krumtaphuset, foran startmotoren. Pladen er forsynet med følgende oplysninger: Motorens serienummer (E/NO). Motorens typebetegnelse (Code). Du skal angive disse, når du bestiller reservedele. Hydraulikpumpens produktionsnummer er angivet på stregkodemærkaten, der sidder til venstre for pumpehuset. Pladen er forsynet med følgende oplysninger: Pumpens typebetegnelse. Pumpens serienummer. Hydraulikmotorens produktionsnummer fremgår af den runde metalplade. Pladen sidder i gavlfeltet inde i motoren. Pladen er forsynet med følgende oplysninger: Hydraulikmotorens typebetegnelse og produktionsversion. Hydraulikmotorens serienummer. Dansk-4

7 Symboler og mærkater SYMBOLER OG MÆRKATER Disse symboler findes både på maskinen og i brugervejledningen. Gennemgå dem grundigt, så du ved, hvad de betyder. ADVARSEL! Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxx xx. xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx. Anvendes i denne publikation til at gøre læseren opmærksom på risikoen for personskade eller livsfarlige situationer, især hvis de givne instruktioner ikke følges. VIGTIGE OPLYSNINGER Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx. Anvendes i denne publikation til at gøre læseren opmærksom på risikoen for tingsskade, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes også, hvis der er potentiel risiko for betjenings- eller monteringsfejl. Tilbage Neutral Hurtigt Knappen Slow (langsomt) Choker Benzin Advarsel! Parkeringsbremse CE-mærkning. Kun for det europæiske marked. Advarsel! Roterende klinger hold afstand til udkastningsenheden. Berør ikke roterende dele. Batterisyre er ætsende, eksplosiv og brændbar. Stå ikke her Støjemissioner i miljøet opfylder gældende EU-direktiv. Maskinens emission er angivet i kapitlet TEKNISKE DATA og på mærkaterne. Kun for det europæiske marked. Brug beskyttelsesbriller. Brug derfor beskyttelseshandsker. Dansk-5

8 SYMBOLER OG MÆRKATER Læs brugervejledningen. Sluk motoren, og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelse eller reparationer. Hold dig på sikker afstand af maskinen. Brug ikke maskinen på skråninger med hældninger større end 10. Ingen passagerer. Hele kroppen er udsat for genstande, der kastes ud. Kvæstelse af fingre og tæer. Åbn og fjern ikke sikkerhedsskærmene, mens motoren kører. Bak forsigtigt, og hold øje med andre personer. Kør forsigtigt fremad, og hold øje med andre personer. Dansk-6

9 Sikkerhedsinstruktioner SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Disse instruktioner vedrører din sikkerhed. Følg dem omhyggeligt. ADVARSEL! Dette symbol betyder, at vigtige sikkerhedsinstruktioner skal fremhæves. Det vedrører din sikkerhed. VIGTIGT! DENNE PLÆNEKLIPPER KAN AMPUTERE HÆNDER OG FØDDER OG KASTE GENSTANDE UD. TILSIDESÆTTELSE AF SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE KAN MEDFØRE ALVORLIGE SKADER ELLER VÆRE DØDBRINGENDE. Generel brug Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i vejledningen, før du starter. Placer ikke hænder eller fødder i nærheden af de roterende dele eller under maskinen. Hold altid afstand til udkastningsåbningen. Kun ansvarlige voksne, der er bekendte med instruktionerne, må anvende maskinen. Ryd området for genstande som f.eks. sten, legetøj, ledninger m.m., der kan indfanges og slynges ud af klingerne. Sørg for, at der ikke opholder sig andre personer i området før kørsel med plæneklipperen. Stands maskinen, hvis personer eller dyr kommer ind på området. Medbring aldrig passagerer. Maskinen er udelukkende beregnet til én person. Slå ikke græs under baglæns kørsel, medmindre det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud, før og mens du bakker. Sørg for, at det materiale, der kastes ud, ikke rammer andre. Undgå, at materiale kastes ud mod en mur eller andre forhindringer. Materiale kan kastes tilbage mod føreren. Stands klingerne ved kørsel på grus. Ved kørsel med maskinen skal græsopsamleren, afskærmningen til udkastningsåbningen eller andet sikkerhedsudstyr være monteret og fungere korrekt. Tag farten af, før du drejer. Lad ikke maskinen stå uden opsyn med motoren kørende. Stands altid klingerne, aktivér parkeringsbremsen, stands motoren, og fjern nøglen, før du stiger af plæneklipperen Læs brugervejledningen, før du starter maskinen. Ryd området for genstande. Medbring aldrig passagerer Dansk-7

10 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Deaktiver klingerne, når du ikke slår græs. Stands motoren, vent, til alle dele er stoppet helt, og fjern tændingsnøglen, før du rengør maskinen, fjerner græsopsamleren eller tømmer afskærmningen til udkastningsåbningen for tilstoppet græs. Kør kun med maskinen i dagslys eller i god kunstig belysning. Kør ikke med maskinen, hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller rusmidler. Vær opmærksom på trafikken, hvis du kører i nærheden af en vej eller skal krydse den. Vær ekstra forsigtig ved på- eller aflæsning af maskinen på eller fra en trailer eller en lastbil. Bær altid øjenværn, når du opholder dig i nærheden af batterierne. Statistikken viser, at førere på 60 år og derover er involveret i en stor procentdel af de skader, der er relateret til kørsel med plæneklippere. Disse førere skal vurdere, om de er i stand til at føre plæneklipperen tilstrækkeligt sikkert, så de beskytter sig selv og andre mod alvorlige skader. Følg producentens anbefalinger vedrørende hjulvægte eller modvægte. Alle, der kører denne maskine, skal først læse og forstå brugervejledningen. National lovgivning kan indeholder bestemmelser om førerens alder. Hold maskinen fri for græs, blade eller andet ophobet affald, der kan komme i berøring med udstødningen/motoren og antændes. Lad ikke klippeudstyret pløje gennem blade eller andet affald, der kan ophobe sig. Tør spildt olie eller benzin op, før maskinen startes eller stilles til opbevaring. Lad maskinen køle af, før den stilles til opbevaring. Hvis du rammer en genstand, eller hvis der forekommer unormale maskinvibrationer, skal du køre fri af forhindringen, standse motoren, fjerne tændingsnøglen og straks kontrollere maskinen. Kontrollér maskinen for skader, og udfør eventuelle reparationer, før du starter maskinen igen og bruger udstyret. Vær opmærksom på, at føreren eller brugeren er ansvarlig for uheld eller risici, som andre personer eller disses ejendom udsættes for. ADVARSEL! Udstødningsgasser og visse af køretøjets komponenter kan indeholde eller udsende kemikalier, der mistænkes for at kunne forårsage fødselsskader eller anden reproduktiv skade. Motorens udstødningsgasser indeholder kulmonoxid, der er en lugtfri, farveløs og giftig gas. Anvend kun maskinen på steder med god udluftning. Dansk-8

11 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Alle førere skal modtage professionel og praktisk undervisning. Denne undervisning skal lægge vægt på: 1. behovet for forsigtighed og koncentration ved arbejde med plæneklipperen; 2. at kontrollen over en plæneklipper af denne type, som glider på en skråning, ikke kan genoprettes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til, at føreren kan miste kontrollen over maskinen, er: a. utilstrækkeligt vejgreb; b. maskinen kører for hurtigt; c. utilstrækkelig bremsning; d. maskintypen egner sig ikke til den udførte opgave; e. manglende opmærksomhed på betydningen af jordforholdene, navnlig skråninger; f. forkert træk- og lastfordeling. Vær opmærksom på trafikken, hvis du kører i nærheden af eller skal krydse en vej. Stands klingerne, før du kører over andre overflader end græs. Personligt sikkerhedsudstyr ADVARSEL! Når du anvender maskinen, skal du bære godkendt personligt beskyttelsesudstyr som det, der er vist på billederne. Personligt beskyttelsesudstyr kan ikke eliminere risikoen for skader, men kan reducere omfanget af eventuelle skader. Spørg forhandleren til råds om valg af udstyr. Sørg for, at du altid har førstehjælpsudstyr ved hånden, når du anvender maskinen. Anvend aldrig maskinen uden fodtøj. Brug altid beskyttelsessko og -støvler, helst med stålsnuder. Bær altid godkendte beskyttelsesbriller eller helmaske, når du samler eller anvender maskinen. Brug altid handsker, når du rører ved klingerne. Undlad at bruge løstsiddende tøj, der kan blive fanget af de bevægelige dele. Brug høreværn for at undgå at beskadige hørelsen. Under kørsel skal du altid være iført kraftigt fodtøj og lange bukser. Du må ikke betjene udstyret med bare fødder eller iført sandaler. Personligt beskyttelsesudstyr Dansk-9

12 Kørsel på skråninger Kørsel på skråninger er en af de væsentlige årsager til, at folk mister kontrollen over maskinen, så den vælter, og der kan indtræffe alvorlige skader eller dødsfald. Kørsel på skråninger kræver ekstra forsigtighed. Hvis du ikke kan bakke op af skråningen, eller hvis du føler dig usikker, når du kører på den, skal du ikke bruge maskinen til at slå den. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Slå altid græsset på skråninger (maks. 10 graders hældning) ved at køre op og ned, aldrig på tværs. Hold øje med huller, spor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer. Vælg en lav grundhastighed, så du ikke behøver at standse, mens du kører på skråningen. Klip aldrig en våd plæne. Dækkene kan skride. Undgå at starte, stoppe eller dreje på en skråning. Hvis dækkene begynder at skride, skal du deaktivere klingerne og fortsætte langsomt ned ad bakken. Kør langsomt og gradvist på skråninger. Foretag ikke pludselige ændringer i hastighed eller retning, da dette kan få maskinen til at vælte. Vær ekstra forsigtig, når du kører maskinen med græsopsamler eller andet tilbehør, da disse dele kan påvirke maskinens stabilitet. Brug ikke dette tilbehør på stejle skråninger. Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte en fod ned på jorden. Brug ikke plæneklipperen i nærheden af kanter, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører ud over kanten, eller hvis kanten skrider sammen Vær ekstra forsigtig, når du kører på skråninger. ADVARSEL! Kør ikke op eller ned af bakker med en hældning på mere end 10 grader, og kør ikke på tværs af skråninger Slå altid græsset ved at køre op og ned, aldrig på tværs. Dansk-10

13 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Børn Tragiske uheld kan opstå, hvis føreren ikke er opmærksom på tilstedeværelsen af børn. Børn tiltrækkes ofte af maskiner eller græsslåning. Du kan aldrig forvente, at børn bliver på det sted, hvor du sidst har set dem. Hold børn væk fra det område, du klipper, og sørg for, at de holdes under opsyn af en anden voksen end dig selv. Vær hele tiden opmærksom, og sluk maskinen, hvis et barn kommer ind i det området, du klipper. Se bagud og ned efter børn, før og mens du bakker. Medbring aldrig børn, heller ikke selv om klingerne er slået fra. De kan falde af og få alvorlige skader eller forhindre sikker kørsel med maskinen. Børn, der tidligere har fået køreture på maskinen, kan pludselig dukke op i området for at få endnu en køretur og i den forbindelse risikere at blive kørt over af maskinen. Lad aldrig børn betjene maskinen Lad aldrig børn betjene maskinen. Vær ekstra forsigtig, når du kører i nærheden af blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere udsynet, så du ikke ser eventuelle børn. Hold børn væk fra arbejdsområdet Dansk-11

14 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vedligeholdelse ADVARSEL! Du må ikke starte motoren, hvis gulvpladen eller andre beskyttelsesplader over klippeudstyrets drivrem mangler. Sikker håndtering af benzin For at undgå person- eller tingsskader skal du være særdeles forsigtig ved håndtering af benzin. Benzin er meget brændbart, og dampene er eksplosive. Sluk cigaret, cigar, pibe og andre antændingskilder. Brug kun en godkendt benzinbeholder. Fjern aldrig benzindækslet, og påfyld ikke benzin, mens motoren kører. Sørg for, at motoren har kølet af i mindst to (2) minutter, før du tanker. Tank aldrig maskinen indendørs. Opbevar aldrig maskinen eller benzinbeholderen i nærheden af åbne flammer, gnister eller en tændflamme som f.eks. i en varmtvandsbeholder eller andre apparater. Før du begynder at påfylde benzin, skal du minimere risikoen for statisk elektricitet ved at berøre en metaloverflade. Fyld aldrig en beholder med benzin, mens den befinder sig inde i et køretøj, på en lastvogn eller på en trailer med plastbeklædning. Placer altid beholdere på jorden væk fra køretøjet, når du fylder dem. Hvis plæneklipperen transporteres på en lastvogn eller trailer, må du først påfylde benzin, når plæneklipperen står på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal du påfylde benzin via en bærbar beholder og ikke via benzinslangen på en tankstander. Sørg for, at slangedysen hele tiden har kontakt med kanten på benzintanken eller beholderen, indtil du har tanket færdig. Forsøg ikke at åbne dysen med værktøj. Hvis du spilder benzin på dit tøj, skal du straks skifte det. Du må aldrig overfylde benzintanken. Sæt benzindækslet på igen, og skru det godt fast. Du må ikke starte motoren i nærheden af spildt benzin. Brug aldrig benzin som rengøringsmiddel. Påfyld aldrig benzin indendørs. ADVARSEL! Motoren og udstødningssystemet bliver meget varmt under kørsel. Risiko for brandskader. Lad motoren og udstødningssystemet køle af i mindst to (2) minutter, før du tanker benzin Dansk-12

15 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Hvis benzinsystemet lækker, må du ikke starte motoren, før problemet er blevet afhjulpet. Kontrollér benzinstanden, før du tager maskinen i brug, og sørg for, at der er tilstrækkelig plads, til at brændstoffet kan udvides, da varmen fra motoren og solen i modsat fald kan udvide brændstoffet, så det flyder over. Generel vedligeholdelse Brug aldrig maskinen i et lukket område. Sørg for, at alle møtrikker og bolte er spændt, så udstyret er i sikker, funktionsdygtig stand. Du må aldrig ændre på sikkerhedsudstyret. Kontrollér regelmæssigt, at det fungerer korrekt. Sørg for, at maskinen er fri for græs, blade eller andet ophobet affald. Tør spildt olie eller benzin op, og fjern benzinvædet affald. Lad maskinen køle af, før du stiller den til opbevaring. Hvis du rammer et fremmedlegeme, skal du standse maskinen og efterse den. Foretag om nødvendigt reparationer, før du starter igen. Foretag aldrig justeringer eller reparationer, mens motoren kører. Fjern tændingsnøglen, mens du foretager justeringer eller reparationer. Kontrollér jævnligt delene i græsopsamleren, og udskift dem om nødvendigt med originale reservedele. Klingerne er skarpe. Pak derfor klingerne ind, eller brug handsker, og vær ekstra forsigtig, når du kontrollerer dem. Kontrollér bremserne hyppigt. Juster dem, og udfør service efter behov. Behold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater efter behov. Undlad at ændre sikkerhedsudstyret. Kontrollér jævnligt udstyret, så du ved, at det fungerer korrekt. Maskinen må ikke anvendes, hvis beskyttelsesplader, beskyttelseskapper, sikkerhedsafbrydere eller andet beskyttelsesudstyr er defekt eller afmonteret. Undlad at ændre regulatorernes indstillinger, og undgå at anvende maskinen ved unødvendigt høje omdrejningstal. Hvis motoren køres ved for høje omdrejningstal, kan maskinens komponenter blive ødelagt. Start aldrig motoren i et lukket rum. Brug altid beskyttelsesbriller ved håndtering af batterierne Dansk-13

16 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vær forsigtig, når du håndterer batterisyre. Syre på huden ætser og kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hvis du spilder batterisyre på huden, skal du straks vaske det af med vand. Syre i øjnene kan medføre blindhed, og du bør straks søge læge. Vær altid forsigtig, når du udfører service på batteriet. Der kan dannes eksplosive gasser i batteriet. Udfør aldrig vedligeholdelsesarbejde på batteriet, når du ryger eller opholder dig i nærheden af åben ild og gnister. Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlig person- eller tingsskade. Kontrollér, at alle møtrikker og skruer, herunder især fastgøringsbolten til klingerne, er korrekt spændt, og at udstyret er i god stand. Undlad at ændre sikkerhedsudstyret. Kontrollér jævnligt udstyret, så du ved, at det fungerer korrekt. Maskinen må ikke anvendes, hvis beskyttelsesplader, beskyttelseskapper, sikkerhedsafbrydere eller andet beskyttelsesudstyr er defekt eller afmonteret. Undlad at ændre regulatorernes indstillinger, og undgå at anvende maskinen ved unødvendigt høje omdrejningstal. Hvis motoren køres ved for høje omdrejningstal, kan maskinens komponenter blive ødelagt. Der kan dannes gnister, når du arbejder med batteriet og de kraftige kabler til startkredsløbet. Dette kan medføre batterieksplosion, brand eller øjenskader. Der kan ikke dannes gnister, når chassiskablet (normalt negativt, sort), er fjernet fra batteriet. ADVARSEL! Batteriet indeholder bly og blykomponenter samt kemikalier, der mistænkes for at være kræftfremkaldende og at kunne forårsage fødselsskader eller anden reproduktiv skade. Vask hænder, når du har rørt ved batteriet Undlad at ryge, når du udfører vedligeholdelsesarbejde på batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlig person- eller tingsskade. ADVARSEL! Undgå elektriske gnister og følgerne deraf ved at følge nedenstående rutiner: Brug altid beskyttelseshandsker. Kontrollér, at benzindækslet er monteret korrekt, og at der ikke opbevares brændbare stoffer i åbne beholdere. Undlad at arbejde med startkredsløbet, hvis der er spildt benzin. Afbryd som det første chassiskablet fra batteriet, og tilslut det igen som det sidste. Risiko for gnister Dansk-14

17 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Undlad at lave en kortslutningsbro på tværs af startrelæet for at udløse starteren. Anvend aldrig maskinen indendørs eller på steder med dårlig udluftning. Udstødningsgasserne indeholder kulmonoxid en farlig og dødbringende gas, der ikke kan lugtes. Stop maskinen, og kontrollér udstyret, hvis du kører over eller ind i noget. Foretag eventuelle reparationer, før du starter. Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører. Maskinen er kun testet og godkendt med det udstyr, som leverandøren har leveret og anbefalet. Brug kun godkendte reservedele til maskinen. Klingerne er skarpe og kan forårsage snitsår. Pak derfor klingen ind, eller anvend beskyttelseshandsker, når du håndterer den. Kontrollér jævnligt, at parkeringsbremsen fungerer korrekt. Juster den om nødvendigt. Tildækningsenheden må kun anvendes, når du klipper græs på en plæne, du er bekendt med. Reducer brandfaren ved at fjerne græs, blade og andet kvas, der har samlet sig på maskinen. Lad maskinen afkøle, før du stiller den til opbevaring. Rengør regelmæssigt klippeudstyret og undersiden af klippeudstyret. Undgå at tilsprøjte motoren og de elektriske dele med vand. På maskiner med flere klinger skal du være forsigtigt, da rotation af én klinge kan få de andre klinger til at rotere. Transport Rengør maskinen jævnligt Maskinen er tung og kan forårsage alvorlig personskade. Vær ekstra forsigtig, når du læsser eller losser den fra en bil eller trailer. Anvend en godkendt trailer til at transportere maskinen på. Træk parkeringsbremsen, luk for benzinforsyningen, og fastgør maskinen med godkendt befæstningsudstyr såsom bånd, kæder eller stropper, før du transporterer den. Kør ikke maskinen på offentlig vej. VIGTIGE OPLYSNINGER! Parkeringsbremsen har ikke tilstrækkelig holdekraft til at holde maskinen fast under transport. Sørg derfor for, at maskinen er godt fastgjort under transport. Kør altid maskinen baglæns op på traileren, så den ikke vælter. Dansk-15

18 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Overhold altid lokale færdselsregler, når du transporterer maskinen på offentlig vej. Bugser ikke maskinen. Det kan ødelægge drivsystemet. Træk ikke anhængere e.l. med denne plæneklipper. De kan få vogntoget til at folde sammen som en lommekniv eller vælte og dermed beskadige plæneklipperen og give føreren alvorlige personskader. Når maskinen skal parkeres, opbevares eller efterlades uden opsyn, skal du sænke klippeaggreaget, medmindre der bruges en positiv mekanisk lås. Førerens ansvar Læs følgende sikkerhedsanvisninger igennem, og følg dem. Følg et fast tidsskema ved vedligeholdelse, service og anvendelse af plæneklipperen. Følg anvisningerne i afsnittene "Vedligeholdelse" og "Opbevaring" i brugervejledningen. Denne maskine kan ikke tænke selv. Det skal du gøre for den! ADVARSEL! Denne plæneklipper er udstyret med en forbrændingsmotor og må ikke bruges på eller i nærheden af uopdyrket, skovdækket, kratdækket eller græsdækket jord, medmindre motorens udstødningssystem er udstyret med en gnistfanger, der opfylder gældende lovgivning (hvis en sådan findes inden for dette område). Hvis du anvender gnistfanger, bør du holde den i korrekt stand. Du kan købe en gnistfanger til udstødningsrøret hos nærmeste autoriserede Husqvarna-forhandler. Dansk-16

19 Styrefunktioner Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af Husqvarnas Zero Turn Rider. Plæneklipperen er udstyret med en væskekølet 3-cylindret Daihatsu-dieselmotor (27 hk) eller Daihatsu Turbo-dieselmotor (34 hk). Transmissionen fra motoren går via to kileremsdrevne hydrostatiske transaksler, der samtidig driver en hydraulikmotor til hvert drivhjul. Luftstrømmen og dermed retningen og hastigheden kontrolleres med de to styrepinde. STYREFUNKTIONER Zero Turn Rider BAM Placering af styrefunktionerne. Styrefunktionernes placering Side Side 1. Styrepinde Sædeindstillingsgreb Timetæller V DC-stik 3. Parkeringsbremse Gasspjæld Håndtag til klippeudstyr Dybdereguleringsgreb Tænding Manuel funktion til løft af klippeudstyr Relæer Vandtemperaturmåler Gløderørslampe Amperemeter Dæksler til brændstoftank Olietrykmåler Brændstofventil Kontakt til hydraulisk løft af klippeudstyr 21 Dansk-17

20 STYREFUNKTIONER Målere Vandtemperaturmåleren viser kølevæsketemperaturen og advarer om overophedning. Amperemeteret viser strømstyrken på batteriet. Under normale driftsbetingelser vil nålen stå en anelse ovre på plussiden (+) af amperemeteret, hvilket viser, at batteriet forsynes med strøm. Når plæneklipperen kører i tomgang, kan indikatoren stå på nul (0) eller på minus (-). Hvis nålen bliver stående på minussiden ved normal driftshastighed, er det tegn på fejlfunktion i ladesystemet, hvilket skal kontrolleres med det samme. Olietrykmåleren viser trykket i oliesystemet og advarer dig, hvis trykket er for lavt til drift. Gasspjældsregulator Gasspjældregulatoren regulerer motorens omdrejningstal. Håndtaget kan flyttes frem eller tilbage for henholdsvis at øge og reducere motorens omdrejningstal. Undlad at lade motoren køre i tomgang i længere tid ad gangen. Kør med fuld gas, når du klipper græs. Målere 1. Vandtemperatur 2. Amperemeter 3. Olietryk BAM-2 Tænding Tændingsnøglen sidder på instrumentpanelet og anvendes til at starte maskinen. Gasspjældsregulator 1. Gasspjældsregulator 1 BAM-2 VIGTIGE OPLYSNINGER! Vent med at starte motoren, indtil gløderørslampen er gået ud. For at forlænge starterens levetid skal du bruge korte startcyklusser på MAKS. 30 sek./min. 2 Timetæller Timetælleren viser den samlede driftstid og minder dig om serviceintervaller. 1 3 Ikonet CHG OIL (skift olie) blinker efter 50-timersintervaller. Ikonet blinker 1 time før og 1 time efter intervallets udløb. Ikonet CHG OIL aktiveres og deaktiveres automatisk. Timetælleren kan ikke nulstilles manuelt. Instrumentpanel 1. Timetæller 2. Glødetændrørslampe 3. Tænding BAM-3 Dansk-18

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117 Serienummer-interval GTH-8 ER GTH-00 ER GTH-0 ER From s/n: 800 To s/n: 0 From s/n: 97 To s/n: 07 From s/n: 09 To s/n: 908 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Tredje Oplag Kode 7.0009.09

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

VOLVO S60. Instruktionsbog. Web Edition

VOLVO S60. Instruktionsbog. Web Edition VOLVO S60 Instruktionsbog Web Edition KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere