BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC"

Transkript

1 BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: /2014

2 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG) Hermed erklærer producenten HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf at produktet, Maskinens betegnelse: Såmaskine Maskintype: Maestro 6 / 8 / 12 CC fra serienr som denne erklæring henviser til, svarer til de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. For at realisere de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne på en formålstjenlig måde, er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: EN ISO EN ISO EN Schwandorf, Sted og dato Dokumentationsbefuldmægtiget: Manfred Köbler M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 Bekræftelse af modtagelsen Uden tilbagesendelse af denne bekræftelse af modtagelsen ingen krav på garantiydelser! * Obligatorisk felt Til Forhandler Kunde nr.:... Firma:...* Vej:...* Postnummer:...* By:...* Land:...* Tlf.:... Fax: Maskintype:...* Serienummer:...* Servicetekniker Navn:...* Fornavn:...* Ny maskine solgt til slutbruger -første ibrugtagning* Kundemaskine - skift af driftssted* Demonstrationsmaskine - første ibrugtagning* Demonstrationsmaskine - skift af driftssted* Demonstrationsmaskine solgt til slutbruger - anvendelse* Kunde I: Navn/firma:...* Navn kontaktperson:...* Fornavn kontaktperson:...* Vej:...* Postnummer:...* By:...* Land:...* Tlf....* Fax: * Kunde II: Navn/firma:...* Navn kontaktperson:...* Fornavn kontaktperson:...* Vej:...* Postnummer:...* By:...* Land:...* Tlf....* Fax: * Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisningen og reservedelslisten for den ovennævnte maskine. I betjening af maskinen og vedrørende de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen er jeg blevet undervist og instrueret af en autoriseret forhandler eller en servicetekniker fra HORSCH. Jeg er bekendt med at garantikravet kun gælder, såfremt dette formularblad umiddelbart efter første instruktion udfyldes fuldstændigt og sendes underskrevet tilbage til den autoriserede forhandler eller udleveres til serviceteknikeren. "...* Sted, dato for første instruktion...* Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 12/2014 Sidste ændring: Maestro 6 / 8 / 12 CC da Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Anvisninger om afbildning...4 Service...5 Behandling af fejl og mangler...5 Følgeskader...5 Sikkerhed og forebyggelse af uheld...6 Tilsigtet anvendelse...6 Personalets kvalifikationer...7 Børn i fare...7 Personligt sikkerhedsudstyr...8 Sikkerhed i trafikken...8 Sikkerhed under drift...9 Gødningsstoffer og bejdset såsæd...12 Miljøbeskyttelse...12 Eftermontering...13 Pleje og vedligeholdelse...13 Farligt område...14 Sikkerhedsmærkater...15 Idriftsættelse...17 Levering...17 Transport...17 Installation...17 Montere rengøringsdæksler...18 Indstilling af spormarkør...19 Dreje trækøje...19 Tekniske data...20 Typeskilt...21 Konstruktion...22 Oversigt...22 Hydraulik...23 Funktion hydraulik...24 Lygter...24 Betjeningsanvisninger på maskinen...25 Betjening...29 Tilkobling / parkering af maskinen...29 Klapning af maskinen...32 Anvendelse på marken...33 Pneumatik...34 Blæser - vakuum...34 Udstyr til fast gødning...35 Blæser - gødning...37 Direkte drev...37 Blæser med kraftudtagspumpe...39 Efterspænding blæserflange...42 Gødningsskær...42 Doseringsapparat...44 Udskiftning af rotor...45 Indstilling af tætningsgummi...46 Doseringsapparat med indsprøjtningssluse..46 Vedligeholdelse doseringsenhed...47 Enkeltkorndosering...48 Såenheder...48 Doseringsapparat enkeltkorn...49 Oversigt...49 Komponenter i doseringsapparatet...50 Låg til korntilførsel...54 Låg korntilførsel soja...54 Indstilling af doseringsapparat...58 Kontrol...61 Problemer og afhjælpning...62 Faldrør...64 Fangrulle...66 Indstilling af sådybde...67 Indstilling af skærtryk...68 Rulleskær enkeltkorn...70 Trykruller...71 Takkede tallerkner (ekstraudstyr)...72 Dækskiver (ekstraudstyr)...73 Fejlafhjælpning Maestro

7 Ekstraudstyr...75 Mikrogranulatudstyr...75 Indstilling og betjening...75 Kalibreringsprøve...76 Ved anvendelse...77 Placering granulat...78 Driftsbremse...79 Pneumatisk bremse...79 Hydraulisk bremse...81 Håndbremse...82 Fyldesnekke...83 Forandre sporbredder...85 Vedligeholdelse...88 Vedligeholdelsesintervaller...88 Opbevaring...88 Smøring af maskine...89 Vedligeholdelsesoversigt...90 Tilspændingsmomenter...94 Indeks

8 Introduktion Forord Før idriftsættelse af maskinen skal driftsvejledningen gennemlæses omhyggeligt samt overholdes. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedsanvisningerne! HORSCH tager ikke ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår på grund af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Denne driftsvejledning gør det lettere at lære maskinen at kende og at udnytte de tilsigtede anvendelsesmuligheder. Driftsvejledningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. med: Drift (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, pleje) Istandsættelse (vedligeholdelse, inspektion) Transport Sammen med driftsvejledningen modtager du en bekræftelse af modtagelsen. Du undervises og instrueres i betjening og pleje af din maskine af uddannet personale fra vores servicepartnere og forhandlere. Derefter giver du enten bekræftelsen af modtagelsen til serviceteknikeren eller forhandleren. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantiperioden begynder ved leveringsdatoen. Ret til forandring af illustrationer samt information om tekniske data og vægte i denne driftsvejledning, der tjener til at forbedre dem, forbeholdes. Illustrationerne i denne driftsvejledning viser forskellige versioner af det monterede redskab og forskellige varianter af udstyr. Anvisninger om afbildning Advarsler I driftsvejledningen skelnes der mellem tre forskellige advarsler. Følgende signalord med advarselssymbol anvendes: FARE Betegner en fare, der medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVARSEL Betegner en fare, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG Betegner en fare, der kan medføre kvæstelser, hvis den ikke undgås. Læs alle advarsler, der findes i denne driftsvejledning! Instruktioner I driftsvejledningen bliver anvisninger om handlinger indikeret med pile: ¾... ¾... Hvis rækkefølgen skal overholdes, er trinnene nummererede: Betegner vigtige anvisninger. Betegnelserne højre, venstre, foran og bagtil gælder set i kørselsretningen. 4

9 Service Firma HORSCH ønsker, at du bliver helt tilfreds med din maskine og os. Ved problemer kontakt venligst din forhandler. Kundeservicemedarbejderne hos vore forhandlere og kundeservicemedarbejderne hos HORSCH står klar til at hjælpe dig. For at løse tekniske fejl så hurtigt som muligt, beder vi dig om hjælp. Hjælp kundeservicemedarbejderen med følgende oplysninger for at undgå unødvendige spørgsmål. Kundenummer Kundeservicemedarbejderens navn Navn og adresse Maskinmodel og serienummer Indkøbsdato og driftstimer hhv. arealydelse Problemets art Behandling af fejl og mangler Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via din HORSCH forhandler, forelægges HORSCH. Følgeskader Maskinen er omsorgsfuldt fremstillet af HORSCH. Alligevel kan der, også ved tilsigtet anvendelse, opstå afvigelser ved udledningsmængden op til total svigt, pga. f.eks.: Skader pga. ydre påvirkning Slitage af sliddele Manglende eller beskadiget arbejdsværktøj Forkert kørehastighed Forkert indstilling af apparatet (ukorrekt tilkobling, manglende overholdelse af indstillingsanvisningerne) Manglende overholdelse af driftsvejledningen Manglende eller forkert pleje og vedligeholdelse Tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, speltholdig såsæd, klæbrige bejdser, fugtig gødning) Manglende eller forkert pleje og vedligeholdelse Kontroller derfor inden hver anvendelse og også under anvendelse af din maskine, at den fungerer korrekt og at udledningsnøjagtigheden er tilstrækkelig. Et erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også at ansvaret for følgeskader pga køre- og betjeningsfejl udelukkes. 5

10 Sikkerhed og forebyggelse af uheld De følgende fare- og sikkerhedsanvisninger gælder for alle kapitler i denne driftsvejledning. Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under anvendelsen opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og lemmer eller beskadigelse af maskinen eller andre materielle værdier. Læs og overhold følgende sikkerhedsanvisninger, inden du anvender maskinen! Tilsigtet anvendelse Denne maskine er beregnet til normal anvendelse ved såning og/eller jordbearbejdning i henhold til reglerne for godt landmandskab. Enhver anden eller udvidet brug, f.eks. som transportmiddel, gælder som ikke tilsigtet og kan medføre at personer bliver alvorligt kvæstet eller dræbt. HORSCH hæfter ikke for skader, der er et resultat af dette. Risikoen påhviler alene brugeren. De gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker fra landbrugets erhvervsorganisationer, samt de generelt gældende sikkerhedstekniske regler og regler ang. bedriftssundhed, samt trafikretslige regler skal overholdes. Reservedele Originalreservedele og tilbehør fra HORSCH er konstrueret specielt til denne maskine. Andre reservedele og tilbehør er ikke kontrolleret og godkendt af HORSCH. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan derfor evt. påvirke maskinens konstruktive egenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden for mennesker og maskine negativt. Ethvert ansvar for HORSCH bortfalder for skader, der opstår på grund af anvendelse af uoriginale dele og tilbehør. Hvis der er anbragt en sikkerhedsmærkat på den komponent, der skal udskiftes, skal denne også bestilles og anbringes på reservedelen. Driftsvejledning Til tilsigtet anvendelse hører også overholdelse af driftsvejledning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har angivet. Driftsvejledningen er en bestanddel af maskinen! Maskinen er udelukkende beregnet til anvendelse i henhold til driftsvejledningen. Hvis driftsvejledningen ikke overholdes, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. ¾ Inden arbejdet skal de relevante afsnit i driftsvejledningen læses og overholdes. ¾ Driftsvejledningen skal opbevares og stå til rådighed. ¾Driftsvejledningen skal gives videre til efterfølgende brugere. Maskinen må kun anvendes i teknisk korrekt tilstand samt sikkerheds- og farebevidst! Især skal fejl, der kan påvirke sikkerheden negativt, afhjælpes omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne, der er forbundet med dette, se Tilladte brugere på. 6

11 Personalets kvalifikationer Hvis maskinen anvendes forkert, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. For at undgå ulykker, skal alle personer, der arbejder med maskinen, opfylde følgende generelle minimumskrav: ¾ De er fysisk i stand til at kontrollere maskinen. ¾ De kan udføre arbejdet med maskinen inden for rammerne af denne driftsvejledning sikkerhedsmæssigt korrekt. ¾ De forstår maskinens funktionsmåde inden for rammerne af deres arbejde og kan har modtaget undervisning om de farer, der er forbundet dermed. De kan genkende og undgå arbejdets farer. ¾ De har forstået driftsvejledningen og kan omsætte informationen i driftsvejledningen på tilsvarende måde. ¾De er fortrolige med sikker kørsel af køretøjer. ¾ De kender til de relevante trafikregler og har det foreskrevne kørekort for vejkørsel. ¾ En person under oplæring må kun arbejde med maskinen under opsigt. Ejeren skal ¾styre ansvarsområde, kompetence og overvågning af personalet. ¾evt. uddanne og undervise personalet. ¾ gøre driftsvejledningen tilgængelig for brugeren. ¾ sikre sig at brugeren har læst og forstået driftsvejledningen. Brugergrupper Personer, der arbejder med maskinen, skal have relevant uddannelse i de forskellige aktiviteter. Underviste brugere Disse personer skal være uddannet af ejeren eller af fagfolk med relevant kvalifikation i respektive aktivitet. Dette gælder for følgende aktiviteter: Vejtransport Anvendelse og klargøring Drift Vedligeholdelse Fejlfinding og -afhjælpning Brugere uddannet af HORSCH Desuden skal personer være uddannet af HORSCH eller servicemedarbejdere i bestemte aktiviteter. Dette gælder for følgende aktiviteter: Pålæsning og transport Idriftsættelse Fejlfinding og -afhjælpning Bortskaffelse Visse arbejder med vedligeholdelse og istandsættelse må kun udføres af et autoriseret værksted. Disse arbejder er markeret med tillægget Værkstedsarbejde. Børn i fare Børn kan ikke vurdere farer og opfører sig uberegneligt. Derfor er børn særlig i fare: ¾ Hold børn væk. ¾Særlig før man kører og udløser maskinbevægelser, skal man sikre sig at der ikke opholder sig børn i det farlige område. ¾Sluk traktoren før den forlades. Børn kan udløse farlige maskinbevægelser. En maskine, der ikke er sikret tilstrækkeligt og parkeret uden opsigt, er en fare for legende børn! 7

12 Personligt sikkerhedsudstyr Manglende eller ufuldstændigt sikkerhedsudstyr forøger risikoen for sundhedsskader. Personligt sikkerhedsudstyr er for eksempel: ¾ tætsiddende beklædning / beskyttelsesdragt, evt. hårnet ¾sikkerhedssko ¾ Beskyttelsesbriller som beskyttelse mod støv og stænk ved håndtering af gødning eller flydende gødning (følg gødningsproducentens forskrifter) ¾ Åndedrætsværn og beskyttelseshandsker ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd (følg bejdseproducentens forskrifter) ¾ Bestem personligt sikkerhedsudstyr for respektive arbejdsindsats. ¾ Stil virksomt sikkerhedsudstyr i korrekt tilstand til rådighed. ¾Bær aldrig ringe, kæder eller andre smykker. Sikkerhed i trafikken Overhold tilladte transportbredder og højder. Vær især opmærksom på transporthøjden ved broer og lavt hængende elledninger. Vær opmærksom på tilladt akseltryk, dækkenes bæreevne og totalvægt, så en tilstrækkelig styreog bremseevne er sikret. Foraksel skal være belastet med mindst 20% af traktorens vægt. Ved vejtransport skal maskinen befinde sig i transportstilling. Maskinen skal være indklappet og sikret, se kapitlerne Indklapning og Tilkobling og transportstilling. Inden indklapningen skal klapområderne renses for jord. Ellers kan der opstå skader på mekanikken. ¾Hvis relevant: Hydraulikcylinderne på understel og trækstang sikres i transportstilling mod ukontrollerede bevægelser med alu-clips, se kapitlet Tilkobling og transportstilling. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede redskaber. Især ved kørsel i sving skal der tages hensyn til redskabets bredde og tyngdepunkt, samt påfyldningen. Ved transport på offentlige veje må der kun køres med tom såtank. Ved transport må der højst køres med 25 km/h. Ved transport på offentlige veje gælder den tilladte højeste hastighed i driftsgodkendelsen. Køremåden skal altid tilpasses til vejforholdene, for at undgå ulykker og beskadigelser af understellet. Tag hensyn til personlige evner, vej-, trafik-, sigtbarheds- og vejrforhold. Overhold desuden anvisningerne i kapitlet Idriftsættelse! De alu-clips, der findes, skal sættes på hydraulikcylinderne på understellet og maskinen skal sænkes ned på dem. Kornbeholdernes dæksler skal altid være sikret med snaplåsene. FARE Det er forbudt at køre med på maskinen! ¾Monter lygter, advarsels- og beskyttelsesanordninger og kontroller funktionen. ¾ Før vejkørsel skal hele maskinen rengøres for opsamlet jord. 8

13 Sikkerhed under drift Idriftsættelse Uden korrekt idriftsættelse kan maskinens driftssikkerhed ikke garanteres. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾ Maskinen må først tages i drift når man er blevet undervist af forhandlere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra HORSCH. ¾ Bekræftelse af modtagelsen skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug når alle beskyttelsesanordninger og sikkerhedsbetingede anordninger som f.eks. sikkerhedsudstyr, der kan løsnes, er monteret og funktionsdygtigt. ¾ Møtrikker og bolte, især på hjul og arbejdsredskaber, kontrolleres regelmæssigt mht. fastspænding og efterspændes evt. ¾Kontroller dæktrykket jævnligt. Beskadigelser af maskinen Beskadigelser af maskinen kan påvirke maskinens driftssikkerhed negativt og forårsage ulykker. Derved kan personer kvæstes alvorligt eller dræbes. Følgende dele på maskinen er særlig vigtige for sikkerheden: ¾ Hydraulik ¾ Bremser ¾Forbindelsesanordninger ¾Beskyttelsesanordninger ¾ Lygter Hvis der opstår tvivl om hvorvidt maskinen er i sikker stand, for eksempel hvis der løber driftsmidler ud, er synlige beskadigelser eller uventet forandrede køreegenskaber: ¾Mulige årsager til beskadigelser skal afhjælpes (fjern f.eks. grove forureninger eller stram løse skruer). ¾ Beskadigelser skal afhjælpes af et autoriseret værksted, hvis de kan påvirke sikkerheden, og man ikke selv kan afhjælpe dem. Til- og frakobling Ved forkert kobling af maskine og traktorens trækudstyr opstår der farer, der kan forårsage alvorlige ulykker. ¾ Vær forsigtig ved negativ belastning på koblingen! Maskinen har ved tom tank i bestemte driftstilstande en negativ belastning på koblingen. Traktoren aflastes på bagakslen. Dette påvirker styre- og bremseforhold negativt. ¾ Maskinen må kun parkeres på jævnt og stabilt underlag. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakobling. Ellers kan maskinen slå op! Såvognen kan vippe bagover! Forsigtig ved frakobling! Inden klappes støttefødderne ud og vingerne klappes ind eller vingerne sættes på jorden. ¾Følg alle driftsvejledninger: Denne driftsvejledning (kapitlerne Tilkobling og transportstilling og Parkering ) Traktorens driftsvejledning evt. kardanakslens driftsvejledning ¾ Man skal være særlig forsigtig, når der bakkes med traktoren. Det er forbudt at opholde sig mellem traktor og maskine. ¾ Maskinen skal sikres mod at rulle. ¾ Skal maskinen omgående slukkes og sikres. ¾ Hvis det er muligt skal beskadigelser findes og afhjælpes i henhold til denne driftsvejledning. 9

14 Hydraulik Hydraulikanlægget står under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Maskinens hydraulik har flere funktioner, som ved fejlbetjening kan skade mennesker og maskiner. ¾ Tilslut først hydraulikslangerne til traktoren, når hydraulikken er trykløs på både traktor- og redskabssiden. ¾ Hydraulikanlægget står under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skruesamlinger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen! ¾ Der må kun anvendes egnede hjælpemidler ved søgning efter lækager. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! ¾ For at undgå fejlbetjeningen bør stik og stikdåser til de hydrauliske funktionsforbindelser markeres med farver. ¾Ved kvæstelser skal der straks søges læge! ¾ Styreenheder på traktoren skal sikres eller låses når de ikke er i brug! ¾ Hydraulikslanger skal senest udskiftes efter seks år, se Vedligeholdelsesoversigt. Trykakkumulator Der er monteret trykakkumulatorer på hydraulikanlægget. Trykakkumulatorerne må ikke åbnes eller repareres (svejse, bore). Selv når beholderne er tomme, er de forspændt med gastryk. Ved alt arbejde med hydraulikken skal trykakkumulatoren tømmes. Manometeret må ikke vise noget tryk. Manometertrykket skal falde til 0 bar. Først derefter må der arbejdes på hydraulikanlægget. Bremsesystem Maskinen kan afhængigt af udrustning være udstyret med et pneumatisk eller hydraulisk driftsbremsesystem. Bremsesystemet skal altid være tilsluttet og funktionsdygtigt ved vejkørsel. Når maskinen er koblet til og inden transportkørsel skal bremsesystemets funktion og tilstand afprøves. Indstillingen ved bremsekraftregulatoren skal kontrolleres. Bremsekraftregulatoren skal pga. egenvægten også ved tom tank indstilles til dellast. Inden kørsel skal håndbremsen altid løsnes. Inden maskinen hægtes af, skal den altid sikres mod at rulle og håndbremsen skal trækkes. Luftledninger Maskinen kan ved ud- og indklapning af vingerne nå op til luftledningers højde. Derved kan der opstå spændingsoverslag til maskinen som kan forårsage dødbringende stød eller brand. ¾ Ved ud- og indklapning skal der holdes tilstrækkelig afstand til højspændingsledninger. ¾ Klap aldrig vingerne ud eller ind i nærheden af elmaster eller elledninger. ¾ Hold tilstrækkelig afstand til elektriske højspændingsledninger når vingerne er klappet ud. ¾ Forlad eller stig aldrig op på maskinen under luftledninger, for at undgå risiko for stød på grund af spændingsoverslag. 10

15 Opførsel ved spændingsoverslag Spændingsoverslag forårsager høj elektrisk spænding på maskinens yderside. På jorden rundt om maskinen opstår der store spændingsforskelle. Lange skridt, at ligge på jorden eller at støtte med hænderne på jorden kan forårsage livsfarlig elektrisk strøm (skridtspænding). ¾Forlad ikke kabinen. ¾Berør ikke metaldele. ¾ Opret ikke ledende forbindelse til jorden. ¾ Advar personer: De må IKKE nærme sig maskinen. Elektrisk spænding i jorden kan medføre alvorlige stød. ¾Vent på hjælp fra professionelt beredskabsteam. Luftledningen skal slukkes. Hvis personer trods spændingsoverslag skal forlade maskinen, for eksempel hvis de er i umiddelbar livsfare på grund af brand: ¾ Spring væk fra maskinen. Spring derved i sikker stilling. Berør ikke maskinen udenpå. ¾ Gå væk fra maskinen med små skridt. Kraftudtag Kraftudtaget, og de komponenter det driver, kan gribe fat i personer, trække dem ind og kvæste dem alvorligt. Inden der tændes for kraftudtaget: ¾ Anbring alle beskyttelsesanordninger og sæt dem i beskyttelsesstilling. ¾Sørg for, at de valgte omdrejningstal og kraftudtagets rotationsretning stemmer overens med de tilladte værdier for maskinen. ¾ Sørg for, at ingen befinder sig i kraftudtagets farlige område. ¾Sluk for kraftudtaget ved for store vinkler. Maskinen kan blive beskadiget. Dele kan slynges af sted og kvæste personer. ¾ Sluk for kraftudtaget, når der ikke er behov for det. Tekniske grænseværdier Når maskinens tekniske grænseværdier ikke overholdes, kan maskinen blive beskadiget. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. Følgende grænseværdier er særlig vigtige for sikkerheden: tilladt totalvægt maksimale akseltryk maksimal belastning på koblingen højeste hastighed Se kapitlet Tekniske data, typeskiltet og driftsgodkendelsen. ¾ Traktorens maksimale belastning skal også overholdes. 11

16 Anvendelse på marken FARE Det er forbudt at køre med på maskinen! ¾ Inden der køres og før idriftsættelse skal maskinens nærområde kontrolleres (børn!). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. ¾Vær opmærksom på at maskinen har tilstrækkelig stabilitet ved hældning på langs og på tværs i ujævnt terræn. Overhold traktorens grænseværdier. ¾Ingen af de foreskrevne beskyttelsesanordninger, der indgår i leverancen, må fjernes. ¾ Der må ikke opholde sig personer i hydraulisk aktiverede deles svingområde. ¾ Brug kun opstigningsanordninger og trappetrin, når maskinen står stille. Bak ikke med sænket maskine. Komponenterne er kun beregnet til at bevæge sig fremad på marken og kan beskadiges når der bakkes. Gødningsstoffer og bejdset såsæd Ukorrekt håndtering af gødningsstoffer og bejdset såsæd kan forårsage forgiftning og dødsfald. ¾ Følg informationen i stoffernes producents sikkerhedsdatablad. Rekvirer eventuelt sikkerhedsdatablad fra forhandleren. ¾ Bestem og stil personligt sikkerhedsudstyr til rådighed i overensstemmelse med producentens information. Miljøbeskyttelse Driftsmidler som hydraulikolie, smøremidler osv. kan beskadige miljøet og personers helbred. ¾ Lad ikke driftsmidler havne i det fri. ¾ Driftsmidler, der er løbet ud, samles op med sugende materiale eller med sand, fyldes i en mærket, vandtæt beholder og bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter. Udskiftning af udrustning / sliddele ¾ Maskinen sikres mod at rulle ved et uheld! ¾ Hævede rammedele, som man opholder sig under, skal sikres med egnet støtte! ¾ Forsigtig! Ved fremstikkende dele (f.eks. skær) er der fare for kvæstelser! Stig ikke op på maskinen ved at træde på pakkerdækkene eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige faldulykker. 12

17 Eftermontering Konstruktionsmæssige forandringer og udvidelser kan påvirke maskinens funktionsduelighed og driftssikkerhed negativt. Derved kan personer kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾Udfør ingen konstruktionsmæssige forandringer eller udvidelser, der ikke er godkendt af HORSCH. ¾ Konstruktionsmæssige forandringer og udvidelser må kun udføres af et autoriseret værksted. ¾ Landets forskrifter mht. vægt, vægtfordeling og dimensioner skal overholdes. Ved udstyr, der påvirker vægt eller vægtfordeling, skal reglerne for tilkoblingsanordning, belastning på kobling og akseltryk kontrolleres og overholdes. På maskiner uden bremse skal der evt. også eftermonteres et bremsesystem, hvis vægtgrænserne overskrides. Ved forandringer, der gælder oplysninger på typeskiltet, skal der anbringes et nyt typeskilt med aktuelle data. Pleje og vedligeholdelse Ukorrekt pleje og vedligeholdelse udgør en fare for maskinens driftssikkerhed. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾Foreskrevne frister for tilbagevendende kontroller eller inspektioner skal overholdes. ¾ Vedligehold maskinen i henhold til vedligeholdelsesplanen, se kapitlet Pleje og vedligeholdelse. ¾ Gennemfør udelukkende det arbejde, der er beskrevet i denne driftsvejledning. ¾ Før vedligeholdelse og pleje, skal maskinen parkeres på et jævnt og stabilt underlag og sikres mod at rulle. ¾Hydraulikanlægget gøres trykløst og arbejdsredskabet sænkes eller støttes. ¾ Afbryd strømforsyningen til det elektriske anlæg inden arbejdet begyndes. ¾ Inden maskinen rengøres med højtryksrenser, skal alle åbninger, hvor der af sikkerhedseller funktionsmæssige årsager ikke må trænge, vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, lejer eller blæser. ¾ Ved rengøring med højtryks- eller hedvandsrenser skal en mindste afstand på 50 cm til maskindelene altid overholdes. ¾Efter rengøring kontrolleres alle hydraulikledninger mht. utætheder og løse forbindelser. ¾ Kontroller om der er slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! ¾ Skrueforbindelser, som er løsnet under pleje og vedligeholdelsesarbejde, skal strammes igen. ¾ Alt øvrigt arbejde med istandsættelse og reparationer, der ikke er beskrevet i denne driftsvejledning, må kun udføres af et autoriseret værksted eller af en bruger, der er uddannet til dette af HORSCH. Vask ikke nye maskiner med hedvandsrenser eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter ca. 3 måneder og kan tage skade forinden. 13

18 Farligt område Den røde flade markerer maskinens farlige område: Følgende risici findes i maskinens farlige område: ¾ Farlige maskinbevægelser kan udløses ved utilsigtet aktivering af hydraulikken. ¾ Elektriske ledninger, der er defekte eller ikke sidder ordentligt fast, kan forårsage stød. ¾ Når drevet er tændt kan maskindele dreje eller svinge. ¾Hydraulisk løftede maskindele kan ubemærket og langsomt sænkes. Hvis man ikke er opmærksom på det farlige område, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. ¾ Det er forbudt at opholde sig under hængende last. Sæt først lasten ned. ¾ Bortvis personer fra maskinens og traktorens farlige område. ¾ Før alt arbejde i maskinens farlige område og mellem maskine og traktor skal: Traktoren slukkes! Dette gælder også for kortvarigt kontrolarbejde. Mange alvorlige ulykker opstår på grund af uagtsomhed og kørende maskine! ¾Tag hensyn til informationen i alle driftsvejledninger. 14

19 Sikkerhedsmærkater Sikkerhedsmærkater på maskinen advarer mod farer ved farlige steder og er en vigtig bestanddel af maskinens sikkerhedsudrustning. Manglende sikkerhedsmærkater forøger risikoen for alvorlige og dødbringende kvæstelser af personer. ¾Rengør forurenede sikkerhedsmærkater. ¾Beskadigede og ulæselige sikkerhedsmærkater skal fornyes omgående. ¾Reservedele skal forsynes med de dertil beregnede sikkerhedsmærkater. Det er forbudt at køre med på maskinen! Ophold forbudt i klapbare maskindeles svingområde! Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idriftsættelse og overhold den! Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem maskinerne Forsigtig ved væske under højt tryk, overhold anvisninger i driftsvejledningen! Trykakkumulatoren står under gas- og olietryk. Demontering og reparation skal udføres i henhold til vejledningen i den tekniske manual Grib aldrig ind i områder, hvor der er fare for at komme i klemme, så længe dele kan bevæge sig! Før vedligeholdelse og reparationer skal motoren slukkes og nøglen trækkes ud

20 Grib aldrig fat i den roterende snekke. For at undgå øjenskader, se ikke ind i den tændte radarsensors strålingsområde! Stig ikke op på roterende dele. Anvend kun de eksisterende trappetrin. Ophold i det farlige område er kun tilladt med sikring af hævecylinder Det er kun tilladt at opholde sig i det farlige område, når der er ilagt sikkerhedsstøtter Sikkerhedsmærkaternes placering (afhængigt af udstyr)

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Innovativ og robust tandsåteknik

Innovativ og robust tandsåteknik Innovativ og robust tandsåteknik HORSCH Sprinter. Klargøring af såbed, såning og gødskning i én arbejdsgang. HORSCH. Arbejder side om side med landmanden Specialisering, større bedrifter, fællesskaber:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060605 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU Déclaration de conformité pour la CEE conforme à la directive de la CEE 98/37/CEE EC Declaration of conformity according to the directive

Læs mere