BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC"

Transkript

1 BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: /2014

2 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG) Hermed erklærer producenten HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf at produktet, Maskinens betegnelse: Såmaskine Maskintype: Maestro 6 / 8 / 12 CC fra serienr som denne erklæring henviser til, svarer til de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. For at realisere de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne på en formålstjenlig måde, er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: EN ISO EN ISO EN Schwandorf, Sted og dato Dokumentationsbefuldmægtiget: Manfred Köbler M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 Bekræftelse af modtagelsen Uden tilbagesendelse af denne bekræftelse af modtagelsen ingen krav på garantiydelser! * Obligatorisk felt Til Forhandler Kunde nr.:... Firma:...* Vej:...* Postnummer:...* By:...* Land:...* Tlf.:... Fax: Maskintype:...* Serienummer:...* Servicetekniker Navn:...* Fornavn:...* Ny maskine solgt til slutbruger -første ibrugtagning* Kundemaskine - skift af driftssted* Demonstrationsmaskine - første ibrugtagning* Demonstrationsmaskine - skift af driftssted* Demonstrationsmaskine solgt til slutbruger - anvendelse* Kunde I: Navn/firma:...* Navn kontaktperson:...* Fornavn kontaktperson:...* Vej:...* Postnummer:...* By:...* Land:...* Tlf....* Fax: * Kunde II: Navn/firma:...* Navn kontaktperson:...* Fornavn kontaktperson:...* Vej:...* Postnummer:...* By:...* Land:...* Tlf....* Fax: * Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisningen og reservedelslisten for den ovennævnte maskine. I betjening af maskinen og vedrørende de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen er jeg blevet undervist og instrueret af en autoriseret forhandler eller en servicetekniker fra HORSCH. Jeg er bekendt med at garantikravet kun gælder, såfremt dette formularblad umiddelbart efter første instruktion udfyldes fuldstændigt og sendes underskrevet tilbage til den autoriserede forhandler eller udleveres til serviceteknikeren. "...* Sted, dato for første instruktion...* Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 12/2014 Sidste ændring: Maestro 6 / 8 / 12 CC da Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Anvisninger om afbildning...4 Service...5 Behandling af fejl og mangler...5 Følgeskader...5 Sikkerhed og forebyggelse af uheld...6 Tilsigtet anvendelse...6 Personalets kvalifikationer...7 Børn i fare...7 Personligt sikkerhedsudstyr...8 Sikkerhed i trafikken...8 Sikkerhed under drift...9 Gødningsstoffer og bejdset såsæd...12 Miljøbeskyttelse...12 Eftermontering...13 Pleje og vedligeholdelse...13 Farligt område...14 Sikkerhedsmærkater...15 Idriftsættelse...17 Levering...17 Transport...17 Installation...17 Montere rengøringsdæksler...18 Indstilling af spormarkør...19 Dreje trækøje...19 Tekniske data...20 Typeskilt...21 Konstruktion...22 Oversigt...22 Hydraulik...23 Funktion hydraulik...24 Lygter...24 Betjeningsanvisninger på maskinen...25 Betjening...29 Tilkobling / parkering af maskinen...29 Klapning af maskinen...32 Anvendelse på marken...33 Pneumatik...34 Blæser - vakuum...34 Udstyr til fast gødning...35 Blæser - gødning...37 Direkte drev...37 Blæser med kraftudtagspumpe...39 Efterspænding blæserflange...42 Gødningsskær...42 Doseringsapparat...44 Udskiftning af rotor...45 Indstilling af tætningsgummi...46 Doseringsapparat med indsprøjtningssluse..46 Vedligeholdelse doseringsenhed...47 Enkeltkorndosering...48 Såenheder...48 Doseringsapparat enkeltkorn...49 Oversigt...49 Komponenter i doseringsapparatet...50 Låg til korntilførsel...54 Låg korntilførsel soja...54 Indstilling af doseringsapparat...58 Kontrol...61 Problemer og afhjælpning...62 Faldrør...64 Fangrulle...66 Indstilling af sådybde...67 Indstilling af skærtryk...68 Rulleskær enkeltkorn...70 Trykruller...71 Takkede tallerkner (ekstraudstyr)...72 Dækskiver (ekstraudstyr)...73 Fejlafhjælpning Maestro

7 Ekstraudstyr...75 Mikrogranulatudstyr...75 Indstilling og betjening...75 Kalibreringsprøve...76 Ved anvendelse...77 Placering granulat...78 Driftsbremse...79 Pneumatisk bremse...79 Hydraulisk bremse...81 Håndbremse...82 Fyldesnekke...83 Forandre sporbredder...85 Vedligeholdelse...88 Vedligeholdelsesintervaller...88 Opbevaring...88 Smøring af maskine...89 Vedligeholdelsesoversigt...90 Tilspændingsmomenter...94 Indeks

8 Introduktion Forord Før idriftsættelse af maskinen skal driftsvejledningen gennemlæses omhyggeligt samt overholdes. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedsanvisningerne! HORSCH tager ikke ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår på grund af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Denne driftsvejledning gør det lettere at lære maskinen at kende og at udnytte de tilsigtede anvendelsesmuligheder. Driftsvejledningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. med: Drift (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, pleje) Istandsættelse (vedligeholdelse, inspektion) Transport Sammen med driftsvejledningen modtager du en bekræftelse af modtagelsen. Du undervises og instrueres i betjening og pleje af din maskine af uddannet personale fra vores servicepartnere og forhandlere. Derefter giver du enten bekræftelsen af modtagelsen til serviceteknikeren eller forhandleren. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantiperioden begynder ved leveringsdatoen. Ret til forandring af illustrationer samt information om tekniske data og vægte i denne driftsvejledning, der tjener til at forbedre dem, forbeholdes. Illustrationerne i denne driftsvejledning viser forskellige versioner af det monterede redskab og forskellige varianter af udstyr. Anvisninger om afbildning Advarsler I driftsvejledningen skelnes der mellem tre forskellige advarsler. Følgende signalord med advarselssymbol anvendes: FARE Betegner en fare, der medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVARSEL Betegner en fare, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG Betegner en fare, der kan medføre kvæstelser, hvis den ikke undgås. Læs alle advarsler, der findes i denne driftsvejledning! Instruktioner I driftsvejledningen bliver anvisninger om handlinger indikeret med pile: ¾... ¾... Hvis rækkefølgen skal overholdes, er trinnene nummererede: Betegner vigtige anvisninger. Betegnelserne højre, venstre, foran og bagtil gælder set i kørselsretningen. 4

9 Service Firma HORSCH ønsker, at du bliver helt tilfreds med din maskine og os. Ved problemer kontakt venligst din forhandler. Kundeservicemedarbejderne hos vore forhandlere og kundeservicemedarbejderne hos HORSCH står klar til at hjælpe dig. For at løse tekniske fejl så hurtigt som muligt, beder vi dig om hjælp. Hjælp kundeservicemedarbejderen med følgende oplysninger for at undgå unødvendige spørgsmål. Kundenummer Kundeservicemedarbejderens navn Navn og adresse Maskinmodel og serienummer Indkøbsdato og driftstimer hhv. arealydelse Problemets art Behandling af fejl og mangler Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via din HORSCH forhandler, forelægges HORSCH. Følgeskader Maskinen er omsorgsfuldt fremstillet af HORSCH. Alligevel kan der, også ved tilsigtet anvendelse, opstå afvigelser ved udledningsmængden op til total svigt, pga. f.eks.: Skader pga. ydre påvirkning Slitage af sliddele Manglende eller beskadiget arbejdsværktøj Forkert kørehastighed Forkert indstilling af apparatet (ukorrekt tilkobling, manglende overholdelse af indstillingsanvisningerne) Manglende overholdelse af driftsvejledningen Manglende eller forkert pleje og vedligeholdelse Tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, speltholdig såsæd, klæbrige bejdser, fugtig gødning) Manglende eller forkert pleje og vedligeholdelse Kontroller derfor inden hver anvendelse og også under anvendelse af din maskine, at den fungerer korrekt og at udledningsnøjagtigheden er tilstrækkelig. Et erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også at ansvaret for følgeskader pga køre- og betjeningsfejl udelukkes. 5

10 Sikkerhed og forebyggelse af uheld De følgende fare- og sikkerhedsanvisninger gælder for alle kapitler i denne driftsvejledning. Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under anvendelsen opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og lemmer eller beskadigelse af maskinen eller andre materielle værdier. Læs og overhold følgende sikkerhedsanvisninger, inden du anvender maskinen! Tilsigtet anvendelse Denne maskine er beregnet til normal anvendelse ved såning og/eller jordbearbejdning i henhold til reglerne for godt landmandskab. Enhver anden eller udvidet brug, f.eks. som transportmiddel, gælder som ikke tilsigtet og kan medføre at personer bliver alvorligt kvæstet eller dræbt. HORSCH hæfter ikke for skader, der er et resultat af dette. Risikoen påhviler alene brugeren. De gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker fra landbrugets erhvervsorganisationer, samt de generelt gældende sikkerhedstekniske regler og regler ang. bedriftssundhed, samt trafikretslige regler skal overholdes. Reservedele Originalreservedele og tilbehør fra HORSCH er konstrueret specielt til denne maskine. Andre reservedele og tilbehør er ikke kontrolleret og godkendt af HORSCH. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan derfor evt. påvirke maskinens konstruktive egenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden for mennesker og maskine negativt. Ethvert ansvar for HORSCH bortfalder for skader, der opstår på grund af anvendelse af uoriginale dele og tilbehør. Hvis der er anbragt en sikkerhedsmærkat på den komponent, der skal udskiftes, skal denne også bestilles og anbringes på reservedelen. Driftsvejledning Til tilsigtet anvendelse hører også overholdelse af driftsvejledning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har angivet. Driftsvejledningen er en bestanddel af maskinen! Maskinen er udelukkende beregnet til anvendelse i henhold til driftsvejledningen. Hvis driftsvejledningen ikke overholdes, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. ¾ Inden arbejdet skal de relevante afsnit i driftsvejledningen læses og overholdes. ¾ Driftsvejledningen skal opbevares og stå til rådighed. ¾Driftsvejledningen skal gives videre til efterfølgende brugere. Maskinen må kun anvendes i teknisk korrekt tilstand samt sikkerheds- og farebevidst! Især skal fejl, der kan påvirke sikkerheden negativt, afhjælpes omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne, der er forbundet med dette, se Tilladte brugere på. 6

11 Personalets kvalifikationer Hvis maskinen anvendes forkert, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. For at undgå ulykker, skal alle personer, der arbejder med maskinen, opfylde følgende generelle minimumskrav: ¾ De er fysisk i stand til at kontrollere maskinen. ¾ De kan udføre arbejdet med maskinen inden for rammerne af denne driftsvejledning sikkerhedsmæssigt korrekt. ¾ De forstår maskinens funktionsmåde inden for rammerne af deres arbejde og kan har modtaget undervisning om de farer, der er forbundet dermed. De kan genkende og undgå arbejdets farer. ¾ De har forstået driftsvejledningen og kan omsætte informationen i driftsvejledningen på tilsvarende måde. ¾De er fortrolige med sikker kørsel af køretøjer. ¾ De kender til de relevante trafikregler og har det foreskrevne kørekort for vejkørsel. ¾ En person under oplæring må kun arbejde med maskinen under opsigt. Ejeren skal ¾styre ansvarsområde, kompetence og overvågning af personalet. ¾evt. uddanne og undervise personalet. ¾ gøre driftsvejledningen tilgængelig for brugeren. ¾ sikre sig at brugeren har læst og forstået driftsvejledningen. Brugergrupper Personer, der arbejder med maskinen, skal have relevant uddannelse i de forskellige aktiviteter. Underviste brugere Disse personer skal være uddannet af ejeren eller af fagfolk med relevant kvalifikation i respektive aktivitet. Dette gælder for følgende aktiviteter: Vejtransport Anvendelse og klargøring Drift Vedligeholdelse Fejlfinding og -afhjælpning Brugere uddannet af HORSCH Desuden skal personer være uddannet af HORSCH eller servicemedarbejdere i bestemte aktiviteter. Dette gælder for følgende aktiviteter: Pålæsning og transport Idriftsættelse Fejlfinding og -afhjælpning Bortskaffelse Visse arbejder med vedligeholdelse og istandsættelse må kun udføres af et autoriseret værksted. Disse arbejder er markeret med tillægget Værkstedsarbejde. Børn i fare Børn kan ikke vurdere farer og opfører sig uberegneligt. Derfor er børn særlig i fare: ¾ Hold børn væk. ¾Særlig før man kører og udløser maskinbevægelser, skal man sikre sig at der ikke opholder sig børn i det farlige område. ¾Sluk traktoren før den forlades. Børn kan udløse farlige maskinbevægelser. En maskine, der ikke er sikret tilstrækkeligt og parkeret uden opsigt, er en fare for legende børn! 7

12 Personligt sikkerhedsudstyr Manglende eller ufuldstændigt sikkerhedsudstyr forøger risikoen for sundhedsskader. Personligt sikkerhedsudstyr er for eksempel: ¾ tætsiddende beklædning / beskyttelsesdragt, evt. hårnet ¾sikkerhedssko ¾ Beskyttelsesbriller som beskyttelse mod støv og stænk ved håndtering af gødning eller flydende gødning (følg gødningsproducentens forskrifter) ¾ Åndedrætsværn og beskyttelseshandsker ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd (følg bejdseproducentens forskrifter) ¾ Bestem personligt sikkerhedsudstyr for respektive arbejdsindsats. ¾ Stil virksomt sikkerhedsudstyr i korrekt tilstand til rådighed. ¾Bær aldrig ringe, kæder eller andre smykker. Sikkerhed i trafikken Overhold tilladte transportbredder og højder. Vær især opmærksom på transporthøjden ved broer og lavt hængende elledninger. Vær opmærksom på tilladt akseltryk, dækkenes bæreevne og totalvægt, så en tilstrækkelig styreog bremseevne er sikret. Foraksel skal være belastet med mindst 20% af traktorens vægt. Ved vejtransport skal maskinen befinde sig i transportstilling. Maskinen skal være indklappet og sikret, se kapitlerne Indklapning og Tilkobling og transportstilling. Inden indklapningen skal klapområderne renses for jord. Ellers kan der opstå skader på mekanikken. ¾Hvis relevant: Hydraulikcylinderne på understel og trækstang sikres i transportstilling mod ukontrollerede bevægelser med alu-clips, se kapitlet Tilkobling og transportstilling. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede redskaber. Især ved kørsel i sving skal der tages hensyn til redskabets bredde og tyngdepunkt, samt påfyldningen. Ved transport på offentlige veje må der kun køres med tom såtank. Ved transport må der højst køres med 25 km/h. Ved transport på offentlige veje gælder den tilladte højeste hastighed i driftsgodkendelsen. Køremåden skal altid tilpasses til vejforholdene, for at undgå ulykker og beskadigelser af understellet. Tag hensyn til personlige evner, vej-, trafik-, sigtbarheds- og vejrforhold. Overhold desuden anvisningerne i kapitlet Idriftsættelse! De alu-clips, der findes, skal sættes på hydraulikcylinderne på understellet og maskinen skal sænkes ned på dem. Kornbeholdernes dæksler skal altid være sikret med snaplåsene. FARE Det er forbudt at køre med på maskinen! ¾Monter lygter, advarsels- og beskyttelsesanordninger og kontroller funktionen. ¾ Før vejkørsel skal hele maskinen rengøres for opsamlet jord. 8

13 Sikkerhed under drift Idriftsættelse Uden korrekt idriftsættelse kan maskinens driftssikkerhed ikke garanteres. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾ Maskinen må først tages i drift når man er blevet undervist af forhandlere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra HORSCH. ¾ Bekræftelse af modtagelsen skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug når alle beskyttelsesanordninger og sikkerhedsbetingede anordninger som f.eks. sikkerhedsudstyr, der kan løsnes, er monteret og funktionsdygtigt. ¾ Møtrikker og bolte, især på hjul og arbejdsredskaber, kontrolleres regelmæssigt mht. fastspænding og efterspændes evt. ¾Kontroller dæktrykket jævnligt. Beskadigelser af maskinen Beskadigelser af maskinen kan påvirke maskinens driftssikkerhed negativt og forårsage ulykker. Derved kan personer kvæstes alvorligt eller dræbes. Følgende dele på maskinen er særlig vigtige for sikkerheden: ¾ Hydraulik ¾ Bremser ¾Forbindelsesanordninger ¾Beskyttelsesanordninger ¾ Lygter Hvis der opstår tvivl om hvorvidt maskinen er i sikker stand, for eksempel hvis der løber driftsmidler ud, er synlige beskadigelser eller uventet forandrede køreegenskaber: ¾Mulige årsager til beskadigelser skal afhjælpes (fjern f.eks. grove forureninger eller stram løse skruer). ¾ Beskadigelser skal afhjælpes af et autoriseret værksted, hvis de kan påvirke sikkerheden, og man ikke selv kan afhjælpe dem. Til- og frakobling Ved forkert kobling af maskine og traktorens trækudstyr opstår der farer, der kan forårsage alvorlige ulykker. ¾ Vær forsigtig ved negativ belastning på koblingen! Maskinen har ved tom tank i bestemte driftstilstande en negativ belastning på koblingen. Traktoren aflastes på bagakslen. Dette påvirker styre- og bremseforhold negativt. ¾ Maskinen må kun parkeres på jævnt og stabilt underlag. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakobling. Ellers kan maskinen slå op! Såvognen kan vippe bagover! Forsigtig ved frakobling! Inden klappes støttefødderne ud og vingerne klappes ind eller vingerne sættes på jorden. ¾Følg alle driftsvejledninger: Denne driftsvejledning (kapitlerne Tilkobling og transportstilling og Parkering ) Traktorens driftsvejledning evt. kardanakslens driftsvejledning ¾ Man skal være særlig forsigtig, når der bakkes med traktoren. Det er forbudt at opholde sig mellem traktor og maskine. ¾ Maskinen skal sikres mod at rulle. ¾ Skal maskinen omgående slukkes og sikres. ¾ Hvis det er muligt skal beskadigelser findes og afhjælpes i henhold til denne driftsvejledning. 9

14 Hydraulik Hydraulikanlægget står under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Maskinens hydraulik har flere funktioner, som ved fejlbetjening kan skade mennesker og maskiner. ¾ Tilslut først hydraulikslangerne til traktoren, når hydraulikken er trykløs på både traktor- og redskabssiden. ¾ Hydraulikanlægget står under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skruesamlinger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen! ¾ Der må kun anvendes egnede hjælpemidler ved søgning efter lækager. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! ¾ For at undgå fejlbetjeningen bør stik og stikdåser til de hydrauliske funktionsforbindelser markeres med farver. ¾Ved kvæstelser skal der straks søges læge! ¾ Styreenheder på traktoren skal sikres eller låses når de ikke er i brug! ¾ Hydraulikslanger skal senest udskiftes efter seks år, se Vedligeholdelsesoversigt. Trykakkumulator Der er monteret trykakkumulatorer på hydraulikanlægget. Trykakkumulatorerne må ikke åbnes eller repareres (svejse, bore). Selv når beholderne er tomme, er de forspændt med gastryk. Ved alt arbejde med hydraulikken skal trykakkumulatoren tømmes. Manometeret må ikke vise noget tryk. Manometertrykket skal falde til 0 bar. Først derefter må der arbejdes på hydraulikanlægget. Bremsesystem Maskinen kan afhængigt af udrustning være udstyret med et pneumatisk eller hydraulisk driftsbremsesystem. Bremsesystemet skal altid være tilsluttet og funktionsdygtigt ved vejkørsel. Når maskinen er koblet til og inden transportkørsel skal bremsesystemets funktion og tilstand afprøves. Indstillingen ved bremsekraftregulatoren skal kontrolleres. Bremsekraftregulatoren skal pga. egenvægten også ved tom tank indstilles til dellast. Inden kørsel skal håndbremsen altid løsnes. Inden maskinen hægtes af, skal den altid sikres mod at rulle og håndbremsen skal trækkes. Luftledninger Maskinen kan ved ud- og indklapning af vingerne nå op til luftledningers højde. Derved kan der opstå spændingsoverslag til maskinen som kan forårsage dødbringende stød eller brand. ¾ Ved ud- og indklapning skal der holdes tilstrækkelig afstand til højspændingsledninger. ¾ Klap aldrig vingerne ud eller ind i nærheden af elmaster eller elledninger. ¾ Hold tilstrækkelig afstand til elektriske højspændingsledninger når vingerne er klappet ud. ¾ Forlad eller stig aldrig op på maskinen under luftledninger, for at undgå risiko for stød på grund af spændingsoverslag. 10

15 Opførsel ved spændingsoverslag Spændingsoverslag forårsager høj elektrisk spænding på maskinens yderside. På jorden rundt om maskinen opstår der store spændingsforskelle. Lange skridt, at ligge på jorden eller at støtte med hænderne på jorden kan forårsage livsfarlig elektrisk strøm (skridtspænding). ¾Forlad ikke kabinen. ¾Berør ikke metaldele. ¾ Opret ikke ledende forbindelse til jorden. ¾ Advar personer: De må IKKE nærme sig maskinen. Elektrisk spænding i jorden kan medføre alvorlige stød. ¾Vent på hjælp fra professionelt beredskabsteam. Luftledningen skal slukkes. Hvis personer trods spændingsoverslag skal forlade maskinen, for eksempel hvis de er i umiddelbar livsfare på grund af brand: ¾ Spring væk fra maskinen. Spring derved i sikker stilling. Berør ikke maskinen udenpå. ¾ Gå væk fra maskinen med små skridt. Kraftudtag Kraftudtaget, og de komponenter det driver, kan gribe fat i personer, trække dem ind og kvæste dem alvorligt. Inden der tændes for kraftudtaget: ¾ Anbring alle beskyttelsesanordninger og sæt dem i beskyttelsesstilling. ¾Sørg for, at de valgte omdrejningstal og kraftudtagets rotationsretning stemmer overens med de tilladte værdier for maskinen. ¾ Sørg for, at ingen befinder sig i kraftudtagets farlige område. ¾Sluk for kraftudtaget ved for store vinkler. Maskinen kan blive beskadiget. Dele kan slynges af sted og kvæste personer. ¾ Sluk for kraftudtaget, når der ikke er behov for det. Tekniske grænseværdier Når maskinens tekniske grænseværdier ikke overholdes, kan maskinen blive beskadiget. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. Følgende grænseværdier er særlig vigtige for sikkerheden: tilladt totalvægt maksimale akseltryk maksimal belastning på koblingen højeste hastighed Se kapitlet Tekniske data, typeskiltet og driftsgodkendelsen. ¾ Traktorens maksimale belastning skal også overholdes. 11

16 Anvendelse på marken FARE Det er forbudt at køre med på maskinen! ¾ Inden der køres og før idriftsættelse skal maskinens nærområde kontrolleres (børn!). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. ¾Vær opmærksom på at maskinen har tilstrækkelig stabilitet ved hældning på langs og på tværs i ujævnt terræn. Overhold traktorens grænseværdier. ¾Ingen af de foreskrevne beskyttelsesanordninger, der indgår i leverancen, må fjernes. ¾ Der må ikke opholde sig personer i hydraulisk aktiverede deles svingområde. ¾ Brug kun opstigningsanordninger og trappetrin, når maskinen står stille. Bak ikke med sænket maskine. Komponenterne er kun beregnet til at bevæge sig fremad på marken og kan beskadiges når der bakkes. Gødningsstoffer og bejdset såsæd Ukorrekt håndtering af gødningsstoffer og bejdset såsæd kan forårsage forgiftning og dødsfald. ¾ Følg informationen i stoffernes producents sikkerhedsdatablad. Rekvirer eventuelt sikkerhedsdatablad fra forhandleren. ¾ Bestem og stil personligt sikkerhedsudstyr til rådighed i overensstemmelse med producentens information. Miljøbeskyttelse Driftsmidler som hydraulikolie, smøremidler osv. kan beskadige miljøet og personers helbred. ¾ Lad ikke driftsmidler havne i det fri. ¾ Driftsmidler, der er løbet ud, samles op med sugende materiale eller med sand, fyldes i en mærket, vandtæt beholder og bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter. Udskiftning af udrustning / sliddele ¾ Maskinen sikres mod at rulle ved et uheld! ¾ Hævede rammedele, som man opholder sig under, skal sikres med egnet støtte! ¾ Forsigtig! Ved fremstikkende dele (f.eks. skær) er der fare for kvæstelser! Stig ikke op på maskinen ved at træde på pakkerdækkene eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige faldulykker. 12

17 Eftermontering Konstruktionsmæssige forandringer og udvidelser kan påvirke maskinens funktionsduelighed og driftssikkerhed negativt. Derved kan personer kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾Udfør ingen konstruktionsmæssige forandringer eller udvidelser, der ikke er godkendt af HORSCH. ¾ Konstruktionsmæssige forandringer og udvidelser må kun udføres af et autoriseret værksted. ¾ Landets forskrifter mht. vægt, vægtfordeling og dimensioner skal overholdes. Ved udstyr, der påvirker vægt eller vægtfordeling, skal reglerne for tilkoblingsanordning, belastning på kobling og akseltryk kontrolleres og overholdes. På maskiner uden bremse skal der evt. også eftermonteres et bremsesystem, hvis vægtgrænserne overskrides. Ved forandringer, der gælder oplysninger på typeskiltet, skal der anbringes et nyt typeskilt med aktuelle data. Pleje og vedligeholdelse Ukorrekt pleje og vedligeholdelse udgør en fare for maskinens driftssikkerhed. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾Foreskrevne frister for tilbagevendende kontroller eller inspektioner skal overholdes. ¾ Vedligehold maskinen i henhold til vedligeholdelsesplanen, se kapitlet Pleje og vedligeholdelse. ¾ Gennemfør udelukkende det arbejde, der er beskrevet i denne driftsvejledning. ¾ Før vedligeholdelse og pleje, skal maskinen parkeres på et jævnt og stabilt underlag og sikres mod at rulle. ¾Hydraulikanlægget gøres trykløst og arbejdsredskabet sænkes eller støttes. ¾ Afbryd strømforsyningen til det elektriske anlæg inden arbejdet begyndes. ¾ Inden maskinen rengøres med højtryksrenser, skal alle åbninger, hvor der af sikkerhedseller funktionsmæssige årsager ikke må trænge, vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, lejer eller blæser. ¾ Ved rengøring med højtryks- eller hedvandsrenser skal en mindste afstand på 50 cm til maskindelene altid overholdes. ¾Efter rengøring kontrolleres alle hydraulikledninger mht. utætheder og løse forbindelser. ¾ Kontroller om der er slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! ¾ Skrueforbindelser, som er løsnet under pleje og vedligeholdelsesarbejde, skal strammes igen. ¾ Alt øvrigt arbejde med istandsættelse og reparationer, der ikke er beskrevet i denne driftsvejledning, må kun udføres af et autoriseret værksted eller af en bruger, der er uddannet til dette af HORSCH. Vask ikke nye maskiner med hedvandsrenser eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter ca. 3 måneder og kan tage skade forinden. 13

18 Farligt område Den røde flade markerer maskinens farlige område: Følgende risici findes i maskinens farlige område: ¾ Farlige maskinbevægelser kan udløses ved utilsigtet aktivering af hydraulikken. ¾ Elektriske ledninger, der er defekte eller ikke sidder ordentligt fast, kan forårsage stød. ¾ Når drevet er tændt kan maskindele dreje eller svinge. ¾Hydraulisk løftede maskindele kan ubemærket og langsomt sænkes. Hvis man ikke er opmærksom på det farlige område, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. ¾ Det er forbudt at opholde sig under hængende last. Sæt først lasten ned. ¾ Bortvis personer fra maskinens og traktorens farlige område. ¾ Før alt arbejde i maskinens farlige område og mellem maskine og traktor skal: Traktoren slukkes! Dette gælder også for kortvarigt kontrolarbejde. Mange alvorlige ulykker opstår på grund af uagtsomhed og kørende maskine! ¾Tag hensyn til informationen i alle driftsvejledninger. 14

19 Sikkerhedsmærkater Sikkerhedsmærkater på maskinen advarer mod farer ved farlige steder og er en vigtig bestanddel af maskinens sikkerhedsudrustning. Manglende sikkerhedsmærkater forøger risikoen for alvorlige og dødbringende kvæstelser af personer. ¾Rengør forurenede sikkerhedsmærkater. ¾Beskadigede og ulæselige sikkerhedsmærkater skal fornyes omgående. ¾Reservedele skal forsynes med de dertil beregnede sikkerhedsmærkater. Det er forbudt at køre med på maskinen! Ophold forbudt i klapbare maskindeles svingområde! Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idriftsættelse og overhold den! Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem maskinerne Forsigtig ved væske under højt tryk, overhold anvisninger i driftsvejledningen! Trykakkumulatoren står under gas- og olietryk. Demontering og reparation skal udføres i henhold til vejledningen i den tekniske manual Grib aldrig ind i områder, hvor der er fare for at komme i klemme, så længe dele kan bevæge sig! Før vedligeholdelse og reparationer skal motoren slukkes og nøglen trækkes ud

20 Grib aldrig fat i den roterende snekke. For at undgå øjenskader, se ikke ind i den tændte radarsensors strålingsområde! Stig ikke op på roterende dele. Anvend kun de eksisterende trappetrin. Ophold i det farlige område er kun tilladt med sikring af hævecylinder Det er kun tilladt at opholde sig i det farlige område, når der er ilagt sikkerhedsstøtter Sikkerhedsmærkaternes placering (afhængigt af udstyr)

Brugsanvisning. Maestro 8 / 12 RC. Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Maestro 8 / 12 RC. Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Maestro 8 / 12 RC Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES!

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80740602 DA UDGAVE: 02/2015 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Tiger AS LT MT XL Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da 11/2012 Optipack AS Art.: 80540602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

01/2013. Maestro 12 / 24 SW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

01/2013. Maestro 12 / 24 SW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 01/2013 Maestro 12 / 24 SW Art.: 80430608 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Optipack 4-8 SD Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Cruiser 5/6 XL Art.: 80360601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Joker 3-6 CT Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Kort vejledning. Focus 4 / 6 TD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 06/2013

Kort vejledning. Focus 4 / 6 TD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 06/2013 Kort vejledning Focus 4 / 6 TD Art.: 80700602 da Udgave: 06/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Fare- og sikkerhedsanvisninger: vigtige anvisninger! når der er fare for kvæstelser! når der

Læs mere

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 12/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack AS Art.: 80540601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

HORSCH Pronto 3-6 DC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Pronto 3-6 DC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 10/2007 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80720607 DA UDGAVE: 02/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen -

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning SOLUS Tipvogn

Brugsanvisning SOLUS Tipvogn Brugsanvisning SOLUS Tipvogn Lisenborgvej 6, 6900 Skjern Dato: 27/11-2009 Brugsanvisning Side: 2 af 7 1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning 1.1 Brugsanvisning. ADVARSEL: Vær opmærksom på, at

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

03/2010. Express TD / HD. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

03/2010. Express TD / HD. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 03/2010 Express TD / HD Art.: 80830600 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Terrano 4/6 MT Art.: 80290604 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

HORSCH Optipack 4-8 DD

HORSCH Optipack 4-8 DD 07/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack 4-8 DD Art.: 80640600 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

11/2012. Maestro 8 / 12 CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

11/2012. Maestro 8 / 12 CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 11/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430607 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

D R I F T S V E J L E D N I N G. Bugseret forstøver Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000. Oversættelse af den originale

D R I F T S V E J L E D N I N G. Bugseret forstøver Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000. Oversættelse af den originale Bugseret forstøver Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000 Oversættelse af den originale D R I F T S V E J L E D N I N G Læses omhyggeligt igennem inden udstyret tages i drift! Opbevar brugsanvisningen! HORSCH LEEB

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

HORSCH Sprinter 8 ST. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares!

HORSCH Sprinter 8 ST. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! 07/2007 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Sprinter 8 ST Art.: 80750600 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere