BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC"

Transkript

1 BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: /2014

2 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG) Hermed erklærer producenten HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf at produktet, Maskinens betegnelse: Såmaskine Maskintype: Maestro 6 / 8 / 12 CC fra serienr som denne erklæring henviser til, svarer til de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. For at realisere de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne på en formålstjenlig måde, er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: EN ISO EN ISO EN Schwandorf, Sted og dato Dokumentationsbefuldmægtiget: Manfred Köbler M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 Bekræftelse af modtagelsen Uden tilbagesendelse af denne bekræftelse af modtagelsen ingen krav på garantiydelser! * Obligatorisk felt Til Forhandler Kunde nr.:... Firma:...* Vej:...* Postnummer:...* By:...* Land:...* Tlf.:... Fax: Maskintype:...* Serienummer:...* Servicetekniker Navn:...* Fornavn:...* Ny maskine solgt til slutbruger -første ibrugtagning* Kundemaskine - skift af driftssted* Demonstrationsmaskine - første ibrugtagning* Demonstrationsmaskine - skift af driftssted* Demonstrationsmaskine solgt til slutbruger - anvendelse* Kunde I: Navn/firma:...* Navn kontaktperson:...* Fornavn kontaktperson:...* Vej:...* Postnummer:...* By:...* Land:...* Tlf....* Fax: * Kunde II: Navn/firma:...* Navn kontaktperson:...* Fornavn kontaktperson:...* Vej:...* Postnummer:...* By:...* Land:...* Tlf....* Fax: * Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisningen og reservedelslisten for den ovennævnte maskine. I betjening af maskinen og vedrørende de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen er jeg blevet undervist og instrueret af en autoriseret forhandler eller en servicetekniker fra HORSCH. Jeg er bekendt med at garantikravet kun gælder, såfremt dette formularblad umiddelbart efter første instruktion udfyldes fuldstændigt og sendes underskrevet tilbage til den autoriserede forhandler eller udleveres til serviceteknikeren. "...* Sted, dato for første instruktion...* Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 12/2014 Sidste ændring: Maestro 6 / 8 / 12 CC da Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Anvisninger om afbildning...4 Service...5 Behandling af fejl og mangler...5 Følgeskader...5 Sikkerhed og forebyggelse af uheld...6 Tilsigtet anvendelse...6 Personalets kvalifikationer...7 Børn i fare...7 Personligt sikkerhedsudstyr...8 Sikkerhed i trafikken...8 Sikkerhed under drift...9 Gødningsstoffer og bejdset såsæd...12 Miljøbeskyttelse...12 Eftermontering...13 Pleje og vedligeholdelse...13 Farligt område...14 Sikkerhedsmærkater...15 Idriftsættelse...17 Levering...17 Transport...17 Installation...17 Montere rengøringsdæksler...18 Indstilling af spormarkør...19 Dreje trækøje...19 Tekniske data...20 Typeskilt...21 Konstruktion...22 Oversigt...22 Hydraulik...23 Funktion hydraulik...24 Lygter...24 Betjeningsanvisninger på maskinen...25 Betjening...29 Tilkobling / parkering af maskinen...29 Klapning af maskinen...32 Anvendelse på marken...33 Pneumatik...34 Blæser - vakuum...34 Udstyr til fast gødning...35 Blæser - gødning...37 Direkte drev...37 Blæser med kraftudtagspumpe...39 Efterspænding blæserflange...42 Gødningsskær...42 Doseringsapparat...44 Udskiftning af rotor...45 Indstilling af tætningsgummi...46 Doseringsapparat med indsprøjtningssluse..46 Vedligeholdelse doseringsenhed...47 Enkeltkorndosering...48 Såenheder...48 Doseringsapparat enkeltkorn...49 Oversigt...49 Komponenter i doseringsapparatet...50 Låg til korntilførsel...54 Låg korntilførsel soja...54 Indstilling af doseringsapparat...58 Kontrol...61 Problemer og afhjælpning...62 Faldrør...64 Fangrulle...66 Indstilling af sådybde...67 Indstilling af skærtryk...68 Rulleskær enkeltkorn...70 Trykruller...71 Takkede tallerkner (ekstraudstyr)...72 Dækskiver (ekstraudstyr)...73 Fejlafhjælpning Maestro

7 Ekstraudstyr...75 Mikrogranulatudstyr...75 Indstilling og betjening...75 Kalibreringsprøve...76 Ved anvendelse...77 Placering granulat...78 Driftsbremse...79 Pneumatisk bremse...79 Hydraulisk bremse...81 Håndbremse...82 Fyldesnekke...83 Forandre sporbredder...85 Vedligeholdelse...88 Vedligeholdelsesintervaller...88 Opbevaring...88 Smøring af maskine...89 Vedligeholdelsesoversigt...90 Tilspændingsmomenter...94 Indeks

8 Introduktion Forord Før idriftsættelse af maskinen skal driftsvejledningen gennemlæses omhyggeligt samt overholdes. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedsanvisningerne! HORSCH tager ikke ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår på grund af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Denne driftsvejledning gør det lettere at lære maskinen at kende og at udnytte de tilsigtede anvendelsesmuligheder. Driftsvejledningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. med: Drift (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, pleje) Istandsættelse (vedligeholdelse, inspektion) Transport Sammen med driftsvejledningen modtager du en bekræftelse af modtagelsen. Du undervises og instrueres i betjening og pleje af din maskine af uddannet personale fra vores servicepartnere og forhandlere. Derefter giver du enten bekræftelsen af modtagelsen til serviceteknikeren eller forhandleren. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantiperioden begynder ved leveringsdatoen. Ret til forandring af illustrationer samt information om tekniske data og vægte i denne driftsvejledning, der tjener til at forbedre dem, forbeholdes. Illustrationerne i denne driftsvejledning viser forskellige versioner af det monterede redskab og forskellige varianter af udstyr. Anvisninger om afbildning Advarsler I driftsvejledningen skelnes der mellem tre forskellige advarsler. Følgende signalord med advarselssymbol anvendes: FARE Betegner en fare, der medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVARSEL Betegner en fare, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG Betegner en fare, der kan medføre kvæstelser, hvis den ikke undgås. Læs alle advarsler, der findes i denne driftsvejledning! Instruktioner I driftsvejledningen bliver anvisninger om handlinger indikeret med pile: ¾... ¾... Hvis rækkefølgen skal overholdes, er trinnene nummererede: Betegner vigtige anvisninger. Betegnelserne højre, venstre, foran og bagtil gælder set i kørselsretningen. 4

9 Service Firma HORSCH ønsker, at du bliver helt tilfreds med din maskine og os. Ved problemer kontakt venligst din forhandler. Kundeservicemedarbejderne hos vore forhandlere og kundeservicemedarbejderne hos HORSCH står klar til at hjælpe dig. For at løse tekniske fejl så hurtigt som muligt, beder vi dig om hjælp. Hjælp kundeservicemedarbejderen med følgende oplysninger for at undgå unødvendige spørgsmål. Kundenummer Kundeservicemedarbejderens navn Navn og adresse Maskinmodel og serienummer Indkøbsdato og driftstimer hhv. arealydelse Problemets art Behandling af fejl og mangler Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via din HORSCH forhandler, forelægges HORSCH. Følgeskader Maskinen er omsorgsfuldt fremstillet af HORSCH. Alligevel kan der, også ved tilsigtet anvendelse, opstå afvigelser ved udledningsmængden op til total svigt, pga. f.eks.: Skader pga. ydre påvirkning Slitage af sliddele Manglende eller beskadiget arbejdsværktøj Forkert kørehastighed Forkert indstilling af apparatet (ukorrekt tilkobling, manglende overholdelse af indstillingsanvisningerne) Manglende overholdelse af driftsvejledningen Manglende eller forkert pleje og vedligeholdelse Tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, speltholdig såsæd, klæbrige bejdser, fugtig gødning) Manglende eller forkert pleje og vedligeholdelse Kontroller derfor inden hver anvendelse og også under anvendelse af din maskine, at den fungerer korrekt og at udledningsnøjagtigheden er tilstrækkelig. Et erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også at ansvaret for følgeskader pga køre- og betjeningsfejl udelukkes. 5

10 Sikkerhed og forebyggelse af uheld De følgende fare- og sikkerhedsanvisninger gælder for alle kapitler i denne driftsvejledning. Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under anvendelsen opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og lemmer eller beskadigelse af maskinen eller andre materielle værdier. Læs og overhold følgende sikkerhedsanvisninger, inden du anvender maskinen! Tilsigtet anvendelse Denne maskine er beregnet til normal anvendelse ved såning og/eller jordbearbejdning i henhold til reglerne for godt landmandskab. Enhver anden eller udvidet brug, f.eks. som transportmiddel, gælder som ikke tilsigtet og kan medføre at personer bliver alvorligt kvæstet eller dræbt. HORSCH hæfter ikke for skader, der er et resultat af dette. Risikoen påhviler alene brugeren. De gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker fra landbrugets erhvervsorganisationer, samt de generelt gældende sikkerhedstekniske regler og regler ang. bedriftssundhed, samt trafikretslige regler skal overholdes. Reservedele Originalreservedele og tilbehør fra HORSCH er konstrueret specielt til denne maskine. Andre reservedele og tilbehør er ikke kontrolleret og godkendt af HORSCH. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan derfor evt. påvirke maskinens konstruktive egenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden for mennesker og maskine negativt. Ethvert ansvar for HORSCH bortfalder for skader, der opstår på grund af anvendelse af uoriginale dele og tilbehør. Hvis der er anbragt en sikkerhedsmærkat på den komponent, der skal udskiftes, skal denne også bestilles og anbringes på reservedelen. Driftsvejledning Til tilsigtet anvendelse hører også overholdelse af driftsvejledning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har angivet. Driftsvejledningen er en bestanddel af maskinen! Maskinen er udelukkende beregnet til anvendelse i henhold til driftsvejledningen. Hvis driftsvejledningen ikke overholdes, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. ¾ Inden arbejdet skal de relevante afsnit i driftsvejledningen læses og overholdes. ¾ Driftsvejledningen skal opbevares og stå til rådighed. ¾Driftsvejledningen skal gives videre til efterfølgende brugere. Maskinen må kun anvendes i teknisk korrekt tilstand samt sikkerheds- og farebevidst! Især skal fejl, der kan påvirke sikkerheden negativt, afhjælpes omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne, der er forbundet med dette, se Tilladte brugere på. 6

11 Personalets kvalifikationer Hvis maskinen anvendes forkert, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. For at undgå ulykker, skal alle personer, der arbejder med maskinen, opfylde følgende generelle minimumskrav: ¾ De er fysisk i stand til at kontrollere maskinen. ¾ De kan udføre arbejdet med maskinen inden for rammerne af denne driftsvejledning sikkerhedsmæssigt korrekt. ¾ De forstår maskinens funktionsmåde inden for rammerne af deres arbejde og kan har modtaget undervisning om de farer, der er forbundet dermed. De kan genkende og undgå arbejdets farer. ¾ De har forstået driftsvejledningen og kan omsætte informationen i driftsvejledningen på tilsvarende måde. ¾De er fortrolige med sikker kørsel af køretøjer. ¾ De kender til de relevante trafikregler og har det foreskrevne kørekort for vejkørsel. ¾ En person under oplæring må kun arbejde med maskinen under opsigt. Ejeren skal ¾styre ansvarsområde, kompetence og overvågning af personalet. ¾evt. uddanne og undervise personalet. ¾ gøre driftsvejledningen tilgængelig for brugeren. ¾ sikre sig at brugeren har læst og forstået driftsvejledningen. Brugergrupper Personer, der arbejder med maskinen, skal have relevant uddannelse i de forskellige aktiviteter. Underviste brugere Disse personer skal være uddannet af ejeren eller af fagfolk med relevant kvalifikation i respektive aktivitet. Dette gælder for følgende aktiviteter: Vejtransport Anvendelse og klargøring Drift Vedligeholdelse Fejlfinding og -afhjælpning Brugere uddannet af HORSCH Desuden skal personer være uddannet af HORSCH eller servicemedarbejdere i bestemte aktiviteter. Dette gælder for følgende aktiviteter: Pålæsning og transport Idriftsættelse Fejlfinding og -afhjælpning Bortskaffelse Visse arbejder med vedligeholdelse og istandsættelse må kun udføres af et autoriseret værksted. Disse arbejder er markeret med tillægget Værkstedsarbejde. Børn i fare Børn kan ikke vurdere farer og opfører sig uberegneligt. Derfor er børn særlig i fare: ¾ Hold børn væk. ¾Særlig før man kører og udløser maskinbevægelser, skal man sikre sig at der ikke opholder sig børn i det farlige område. ¾Sluk traktoren før den forlades. Børn kan udløse farlige maskinbevægelser. En maskine, der ikke er sikret tilstrækkeligt og parkeret uden opsigt, er en fare for legende børn! 7

12 Personligt sikkerhedsudstyr Manglende eller ufuldstændigt sikkerhedsudstyr forøger risikoen for sundhedsskader. Personligt sikkerhedsudstyr er for eksempel: ¾ tætsiddende beklædning / beskyttelsesdragt, evt. hårnet ¾sikkerhedssko ¾ Beskyttelsesbriller som beskyttelse mod støv og stænk ved håndtering af gødning eller flydende gødning (følg gødningsproducentens forskrifter) ¾ Åndedrætsværn og beskyttelseshandsker ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd (følg bejdseproducentens forskrifter) ¾ Bestem personligt sikkerhedsudstyr for respektive arbejdsindsats. ¾ Stil virksomt sikkerhedsudstyr i korrekt tilstand til rådighed. ¾Bær aldrig ringe, kæder eller andre smykker. Sikkerhed i trafikken Overhold tilladte transportbredder og højder. Vær især opmærksom på transporthøjden ved broer og lavt hængende elledninger. Vær opmærksom på tilladt akseltryk, dækkenes bæreevne og totalvægt, så en tilstrækkelig styreog bremseevne er sikret. Foraksel skal være belastet med mindst 20% af traktorens vægt. Ved vejtransport skal maskinen befinde sig i transportstilling. Maskinen skal være indklappet og sikret, se kapitlerne Indklapning og Tilkobling og transportstilling. Inden indklapningen skal klapområderne renses for jord. Ellers kan der opstå skader på mekanikken. ¾Hvis relevant: Hydraulikcylinderne på understel og trækstang sikres i transportstilling mod ukontrollerede bevægelser med alu-clips, se kapitlet Tilkobling og transportstilling. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede redskaber. Især ved kørsel i sving skal der tages hensyn til redskabets bredde og tyngdepunkt, samt påfyldningen. Ved transport på offentlige veje må der kun køres med tom såtank. Ved transport må der højst køres med 25 km/h. Ved transport på offentlige veje gælder den tilladte højeste hastighed i driftsgodkendelsen. Køremåden skal altid tilpasses til vejforholdene, for at undgå ulykker og beskadigelser af understellet. Tag hensyn til personlige evner, vej-, trafik-, sigtbarheds- og vejrforhold. Overhold desuden anvisningerne i kapitlet Idriftsættelse! De alu-clips, der findes, skal sættes på hydraulikcylinderne på understellet og maskinen skal sænkes ned på dem. Kornbeholdernes dæksler skal altid være sikret med snaplåsene. FARE Det er forbudt at køre med på maskinen! ¾Monter lygter, advarsels- og beskyttelsesanordninger og kontroller funktionen. ¾ Før vejkørsel skal hele maskinen rengøres for opsamlet jord. 8

13 Sikkerhed under drift Idriftsættelse Uden korrekt idriftsættelse kan maskinens driftssikkerhed ikke garanteres. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾ Maskinen må først tages i drift når man er blevet undervist af forhandlere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra HORSCH. ¾ Bekræftelse af modtagelsen skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug når alle beskyttelsesanordninger og sikkerhedsbetingede anordninger som f.eks. sikkerhedsudstyr, der kan løsnes, er monteret og funktionsdygtigt. ¾ Møtrikker og bolte, især på hjul og arbejdsredskaber, kontrolleres regelmæssigt mht. fastspænding og efterspændes evt. ¾Kontroller dæktrykket jævnligt. Beskadigelser af maskinen Beskadigelser af maskinen kan påvirke maskinens driftssikkerhed negativt og forårsage ulykker. Derved kan personer kvæstes alvorligt eller dræbes. Følgende dele på maskinen er særlig vigtige for sikkerheden: ¾ Hydraulik ¾ Bremser ¾Forbindelsesanordninger ¾Beskyttelsesanordninger ¾ Lygter Hvis der opstår tvivl om hvorvidt maskinen er i sikker stand, for eksempel hvis der løber driftsmidler ud, er synlige beskadigelser eller uventet forandrede køreegenskaber: ¾Mulige årsager til beskadigelser skal afhjælpes (fjern f.eks. grove forureninger eller stram løse skruer). ¾ Beskadigelser skal afhjælpes af et autoriseret værksted, hvis de kan påvirke sikkerheden, og man ikke selv kan afhjælpe dem. Til- og frakobling Ved forkert kobling af maskine og traktorens trækudstyr opstår der farer, der kan forårsage alvorlige ulykker. ¾ Vær forsigtig ved negativ belastning på koblingen! Maskinen har ved tom tank i bestemte driftstilstande en negativ belastning på koblingen. Traktoren aflastes på bagakslen. Dette påvirker styre- og bremseforhold negativt. ¾ Maskinen må kun parkeres på jævnt og stabilt underlag. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakobling. Ellers kan maskinen slå op! Såvognen kan vippe bagover! Forsigtig ved frakobling! Inden klappes støttefødderne ud og vingerne klappes ind eller vingerne sættes på jorden. ¾Følg alle driftsvejledninger: Denne driftsvejledning (kapitlerne Tilkobling og transportstilling og Parkering ) Traktorens driftsvejledning evt. kardanakslens driftsvejledning ¾ Man skal være særlig forsigtig, når der bakkes med traktoren. Det er forbudt at opholde sig mellem traktor og maskine. ¾ Maskinen skal sikres mod at rulle. ¾ Skal maskinen omgående slukkes og sikres. ¾ Hvis det er muligt skal beskadigelser findes og afhjælpes i henhold til denne driftsvejledning. 9

14 Hydraulik Hydraulikanlægget står under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Maskinens hydraulik har flere funktioner, som ved fejlbetjening kan skade mennesker og maskiner. ¾ Tilslut først hydraulikslangerne til traktoren, når hydraulikken er trykløs på både traktor- og redskabssiden. ¾ Hydraulikanlægget står under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skruesamlinger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen! ¾ Der må kun anvendes egnede hjælpemidler ved søgning efter lækager. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! ¾ For at undgå fejlbetjeningen bør stik og stikdåser til de hydrauliske funktionsforbindelser markeres med farver. ¾Ved kvæstelser skal der straks søges læge! ¾ Styreenheder på traktoren skal sikres eller låses når de ikke er i brug! ¾ Hydraulikslanger skal senest udskiftes efter seks år, se Vedligeholdelsesoversigt. Trykakkumulator Der er monteret trykakkumulatorer på hydraulikanlægget. Trykakkumulatorerne må ikke åbnes eller repareres (svejse, bore). Selv når beholderne er tomme, er de forspændt med gastryk. Ved alt arbejde med hydraulikken skal trykakkumulatoren tømmes. Manometeret må ikke vise noget tryk. Manometertrykket skal falde til 0 bar. Først derefter må der arbejdes på hydraulikanlægget. Bremsesystem Maskinen kan afhængigt af udrustning være udstyret med et pneumatisk eller hydraulisk driftsbremsesystem. Bremsesystemet skal altid være tilsluttet og funktionsdygtigt ved vejkørsel. Når maskinen er koblet til og inden transportkørsel skal bremsesystemets funktion og tilstand afprøves. Indstillingen ved bremsekraftregulatoren skal kontrolleres. Bremsekraftregulatoren skal pga. egenvægten også ved tom tank indstilles til dellast. Inden kørsel skal håndbremsen altid løsnes. Inden maskinen hægtes af, skal den altid sikres mod at rulle og håndbremsen skal trækkes. Luftledninger Maskinen kan ved ud- og indklapning af vingerne nå op til luftledningers højde. Derved kan der opstå spændingsoverslag til maskinen som kan forårsage dødbringende stød eller brand. ¾ Ved ud- og indklapning skal der holdes tilstrækkelig afstand til højspændingsledninger. ¾ Klap aldrig vingerne ud eller ind i nærheden af elmaster eller elledninger. ¾ Hold tilstrækkelig afstand til elektriske højspændingsledninger når vingerne er klappet ud. ¾ Forlad eller stig aldrig op på maskinen under luftledninger, for at undgå risiko for stød på grund af spændingsoverslag. 10

15 Opførsel ved spændingsoverslag Spændingsoverslag forårsager høj elektrisk spænding på maskinens yderside. På jorden rundt om maskinen opstår der store spændingsforskelle. Lange skridt, at ligge på jorden eller at støtte med hænderne på jorden kan forårsage livsfarlig elektrisk strøm (skridtspænding). ¾Forlad ikke kabinen. ¾Berør ikke metaldele. ¾ Opret ikke ledende forbindelse til jorden. ¾ Advar personer: De må IKKE nærme sig maskinen. Elektrisk spænding i jorden kan medføre alvorlige stød. ¾Vent på hjælp fra professionelt beredskabsteam. Luftledningen skal slukkes. Hvis personer trods spændingsoverslag skal forlade maskinen, for eksempel hvis de er i umiddelbar livsfare på grund af brand: ¾ Spring væk fra maskinen. Spring derved i sikker stilling. Berør ikke maskinen udenpå. ¾ Gå væk fra maskinen med små skridt. Kraftudtag Kraftudtaget, og de komponenter det driver, kan gribe fat i personer, trække dem ind og kvæste dem alvorligt. Inden der tændes for kraftudtaget: ¾ Anbring alle beskyttelsesanordninger og sæt dem i beskyttelsesstilling. ¾Sørg for, at de valgte omdrejningstal og kraftudtagets rotationsretning stemmer overens med de tilladte værdier for maskinen. ¾ Sørg for, at ingen befinder sig i kraftudtagets farlige område. ¾Sluk for kraftudtaget ved for store vinkler. Maskinen kan blive beskadiget. Dele kan slynges af sted og kvæste personer. ¾ Sluk for kraftudtaget, når der ikke er behov for det. Tekniske grænseværdier Når maskinens tekniske grænseværdier ikke overholdes, kan maskinen blive beskadiget. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. Følgende grænseværdier er særlig vigtige for sikkerheden: tilladt totalvægt maksimale akseltryk maksimal belastning på koblingen højeste hastighed Se kapitlet Tekniske data, typeskiltet og driftsgodkendelsen. ¾ Traktorens maksimale belastning skal også overholdes. 11

16 Anvendelse på marken FARE Det er forbudt at køre med på maskinen! ¾ Inden der køres og før idriftsættelse skal maskinens nærområde kontrolleres (børn!). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. ¾Vær opmærksom på at maskinen har tilstrækkelig stabilitet ved hældning på langs og på tværs i ujævnt terræn. Overhold traktorens grænseværdier. ¾Ingen af de foreskrevne beskyttelsesanordninger, der indgår i leverancen, må fjernes. ¾ Der må ikke opholde sig personer i hydraulisk aktiverede deles svingområde. ¾ Brug kun opstigningsanordninger og trappetrin, når maskinen står stille. Bak ikke med sænket maskine. Komponenterne er kun beregnet til at bevæge sig fremad på marken og kan beskadiges når der bakkes. Gødningsstoffer og bejdset såsæd Ukorrekt håndtering af gødningsstoffer og bejdset såsæd kan forårsage forgiftning og dødsfald. ¾ Følg informationen i stoffernes producents sikkerhedsdatablad. Rekvirer eventuelt sikkerhedsdatablad fra forhandleren. ¾ Bestem og stil personligt sikkerhedsudstyr til rådighed i overensstemmelse med producentens information. Miljøbeskyttelse Driftsmidler som hydraulikolie, smøremidler osv. kan beskadige miljøet og personers helbred. ¾ Lad ikke driftsmidler havne i det fri. ¾ Driftsmidler, der er løbet ud, samles op med sugende materiale eller med sand, fyldes i en mærket, vandtæt beholder og bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter. Udskiftning af udrustning / sliddele ¾ Maskinen sikres mod at rulle ved et uheld! ¾ Hævede rammedele, som man opholder sig under, skal sikres med egnet støtte! ¾ Forsigtig! Ved fremstikkende dele (f.eks. skær) er der fare for kvæstelser! Stig ikke op på maskinen ved at træde på pakkerdækkene eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige faldulykker. 12

17 Eftermontering Konstruktionsmæssige forandringer og udvidelser kan påvirke maskinens funktionsduelighed og driftssikkerhed negativt. Derved kan personer kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾Udfør ingen konstruktionsmæssige forandringer eller udvidelser, der ikke er godkendt af HORSCH. ¾ Konstruktionsmæssige forandringer og udvidelser må kun udføres af et autoriseret værksted. ¾ Landets forskrifter mht. vægt, vægtfordeling og dimensioner skal overholdes. Ved udstyr, der påvirker vægt eller vægtfordeling, skal reglerne for tilkoblingsanordning, belastning på kobling og akseltryk kontrolleres og overholdes. På maskiner uden bremse skal der evt. også eftermonteres et bremsesystem, hvis vægtgrænserne overskrides. Ved forandringer, der gælder oplysninger på typeskiltet, skal der anbringes et nyt typeskilt med aktuelle data. Pleje og vedligeholdelse Ukorrekt pleje og vedligeholdelse udgør en fare for maskinens driftssikkerhed. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾Foreskrevne frister for tilbagevendende kontroller eller inspektioner skal overholdes. ¾ Vedligehold maskinen i henhold til vedligeholdelsesplanen, se kapitlet Pleje og vedligeholdelse. ¾ Gennemfør udelukkende det arbejde, der er beskrevet i denne driftsvejledning. ¾ Før vedligeholdelse og pleje, skal maskinen parkeres på et jævnt og stabilt underlag og sikres mod at rulle. ¾Hydraulikanlægget gøres trykløst og arbejdsredskabet sænkes eller støttes. ¾ Afbryd strømforsyningen til det elektriske anlæg inden arbejdet begyndes. ¾ Inden maskinen rengøres med højtryksrenser, skal alle åbninger, hvor der af sikkerhedseller funktionsmæssige årsager ikke må trænge, vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, lejer eller blæser. ¾ Ved rengøring med højtryks- eller hedvandsrenser skal en mindste afstand på 50 cm til maskindelene altid overholdes. ¾Efter rengøring kontrolleres alle hydraulikledninger mht. utætheder og løse forbindelser. ¾ Kontroller om der er slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! ¾ Skrueforbindelser, som er løsnet under pleje og vedligeholdelsesarbejde, skal strammes igen. ¾ Alt øvrigt arbejde med istandsættelse og reparationer, der ikke er beskrevet i denne driftsvejledning, må kun udføres af et autoriseret værksted eller af en bruger, der er uddannet til dette af HORSCH. Vask ikke nye maskiner med hedvandsrenser eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter ca. 3 måneder og kan tage skade forinden. 13

18 Farligt område Den røde flade markerer maskinens farlige område: Følgende risici findes i maskinens farlige område: ¾ Farlige maskinbevægelser kan udløses ved utilsigtet aktivering af hydraulikken. ¾ Elektriske ledninger, der er defekte eller ikke sidder ordentligt fast, kan forårsage stød. ¾ Når drevet er tændt kan maskindele dreje eller svinge. ¾Hydraulisk løftede maskindele kan ubemærket og langsomt sænkes. Hvis man ikke er opmærksom på det farlige område, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. ¾ Det er forbudt at opholde sig under hængende last. Sæt først lasten ned. ¾ Bortvis personer fra maskinens og traktorens farlige område. ¾ Før alt arbejde i maskinens farlige område og mellem maskine og traktor skal: Traktoren slukkes! Dette gælder også for kortvarigt kontrolarbejde. Mange alvorlige ulykker opstår på grund af uagtsomhed og kørende maskine! ¾Tag hensyn til informationen i alle driftsvejledninger. 14

19 Sikkerhedsmærkater Sikkerhedsmærkater på maskinen advarer mod farer ved farlige steder og er en vigtig bestanddel af maskinens sikkerhedsudrustning. Manglende sikkerhedsmærkater forøger risikoen for alvorlige og dødbringende kvæstelser af personer. ¾Rengør forurenede sikkerhedsmærkater. ¾Beskadigede og ulæselige sikkerhedsmærkater skal fornyes omgående. ¾Reservedele skal forsynes med de dertil beregnede sikkerhedsmærkater. Det er forbudt at køre med på maskinen! Ophold forbudt i klapbare maskindeles svingområde! Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idriftsættelse og overhold den! Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem maskinerne Forsigtig ved væske under højt tryk, overhold anvisninger i driftsvejledningen! Trykakkumulatoren står under gas- og olietryk. Demontering og reparation skal udføres i henhold til vejledningen i den tekniske manual Grib aldrig ind i områder, hvor der er fare for at komme i klemme, så længe dele kan bevæge sig! Før vedligeholdelse og reparationer skal motoren slukkes og nøglen trækkes ud

20 Grib aldrig fat i den roterende snekke. For at undgå øjenskader, se ikke ind i den tændte radarsensors strålingsområde! Stig ikke op på roterende dele. Anvend kun de eksisterende trappetrin. Ophold i det farlige område er kun tilladt med sikring af hævecylinder Det er kun tilladt at opholde sig i det farlige område, når der er ilagt sikkerhedsstøtter Sikkerhedsmærkaternes placering (afhængigt af udstyr)

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere