Center for Tandregulering Nordvestjylland. Cvr. nr.: Regnskabsàr: 1. marts december I af 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Tandregulering Nordvestjylland. Cvr. nr.: 34 44 85 58 Regnskabsàr: 1. marts - 31. december 2013. I af 14"

Transkript

1 Center for Tandregulering Nordvestjylland Cvr. nr.: Regnskabsàr: 1. marts december 2013 I af 14

2 Center for Tandreg ulering Nordvestjylland Virksomhedsoplysninger Institutionsoplysninger: Center for Tandregulering Nordvestjylland Ved Fjorden Struer Cvr.nr.: Telefon: Hjemmside: Hjemstedskommune: mailctn.dk Struer Regnskabsâr: 1. marts december 2013 lnteressentkommuner: Bestyrelse: Daglig ledelse: Lemvig Kommune Struer Kommune Skive Kommune Thisted Kommune Mads Jakobsen, Struer Kommune Peder Christensen, Skive Kommune Orla østerby, Lemvig Kommune Erik Bøgh Nielsen, Thisted Kommune Diana Svejgaard Joel Institutionens formal: lnteressentskabet driver alle former for aktiviteter inden for lovpligtig kommunal tandregulering. lnteressentskabet leverer tandregulering i et omfang og i en kvalitet svarende til gldende lovgivning. Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2 af 14

3 Ledelsens pátegning Center for Tandregulering Nordvestjylland Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt àrsregnskabet for regnskabsáret 1. marts december 2013 for Center for Tandregulering Nordvestjylland. Arsregnskabet er aflagt I overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvsen, revision my. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmssig, sàledes at ársregnskabet giver et retvisende billede af centrets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsàret 1. marts december Det er ligeledes vores vurdering, at centret har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af àrsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgede aftaler og sdvanlig praksis. Endvidere er det vores vurdering, at centret har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved centrets forvaitning. Struer, den 7. april 2014 Daglig leder: V Diäna Svejgaaçd Joel Bestyrelse: Mads a en, Struer Kommune Peder Christensen, Skive Kommune Fd Orla østerby, Leriig Ko 7ne Erik Bøgh Niel se n, Thisted Kommune 3 af 14

4 31. Center for Tandregulering Nordvestjylland Den uafhngige revisors pátegning Til bestyrelsen for Center for Tandregulering Nordvestjylland Vi her revideret rsregnskabet for Center for Tandregulering Nordvestjylland for regnskabsâret 1. marts - december 2013, som er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvsen, revision mv. Ledelsens ansvar for ârsregnskab Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et rsregnskab uden vsentiig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji, samt for valg og anvendelse af en hensigtsmssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmssige skøn, som er rimelige efter omstndighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af rsregnskabet, er I overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgede aftaler og sdvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om rsregnskabet p grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. by om kommunernes styrelse og Struer Kommunes revisionsregulativ, Dette krver, at vi overholder etiske krav samt planigger og udfører revisionen for at opn høj grad af sikkerhed for, om rsregnskabet er uden vsentlig fej Ii nformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opn revisionsbevis for beløb og oplysninger i rsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vsentlig fejlinformation i rsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontroller, der er relevante for centrets udarbejdelse af et rsregnskab, der giver et retvisende billede. Formlet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af centrets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmssige skøn er rimelige samt den samlede prsentation af rsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontrobler, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af ârsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgâede aftaler og sdvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnede revisionsbevis er tilstrkkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4 af 14

5 31. Center for Tandregulering Nordvestjylland Konklusion Det er vores opfattelse, at rsregnskabet giver et retvisende billede af centrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsáret 1. marts - december 2013 i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvsen, revision mv.. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af rsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgede aftaler og sdvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forstâelse af revisionen Centret har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvsen, revision m.v. som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabs ret 2013 medtaget det af bestyrelsen godkendte budget for 2013 inklusive afgivne tillgsbevillinger. Disse sammenligningstal har ikke vret underlagt revision. Aarhus, den 7. april 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor Larsiørgen Madsen registreret revisor 5 af 14

6 Ledelsens ársberetning Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) er et 60-seiskab, hvor deltagerne er Lemvig, Skive, Thisted og Struer Kommuner. Centret har vret Inge undervejs og hele vejen processen har der vret et tt samarbejde med specialtandlge Søren Povisen. Centret startede op 1. marts 2013 med speciaitandige Søren Povisen som leder af den daglige drift samt det faglige ansvar og overtandigen i Struer som øverste leder. Der blev ogsâ ansat en fuldtids administrativ medarbejder med ledende funktioner. Bestyrelsen i CTN er politikere fra de 4 samarbejdskommuner, de 4 overtandiger og ledende speciaitandlge er bestyrelsens rádgivere pa det faglige omràde. Personalet bestár af virksomhedsoverdragede medarbejdere fra Søren Povlsens private praksis, 2 kommunale tandplejer samt et par nyanstteiser. De fysiske rammer i centret er helt i top. Personalet arbejder i hverdagen tt op af personale fra Søren Povisens private praksis. Der er flere lokaler i centret, hvor Søren Povisen lejer sig til at bruge faciliteterne, bl.a. sterilisation, teknik, røntgen, omkidning og personalerum/kantine. Det blev en noget turbulent start, pa baggrund af isr IT-mssige udfordringer. Den nye citrix platform som centrets IT kører pa, gay store problemer I Stuer Kommune, som hoster opgaven. Dette betød, at ventelisten pa igangstninger af behandlinger blev forøget, ud over det som var forventet i forbindelse med opstarten. Der er siden opstarten lavet tilpasning af serviceniveauet i samarbejdskommunerne, der er udarbejdet files retningslinjer og interne procedurer. Der er ogsâ udarbejdet en personalehànd bog. Den specialtandlge der blev ansat sammen med Søren Povlsen, gik pa barselsorlov i juni Der blev ansat 2 specialtandlger for at dkke barselsvikariatet. CTN modtog ultimo november 2013 en opsigelse pr fra Søren Povlsen og fá dage efter opsagde den erfarne barselsvikar sit vikariat pr. samme dato. Dette har givet store udfordringer i sidste del af 2013 og i starten af Det har i denne periode vret nødvendigt, at overtandlgen i Struer har overtaget den daglige ledelse. Siden februar hjulpet af overtandlgen I Lemvig. Pa det faglige omrade, har CTN dkket godt halvdelen af specialtandlgetimerne nd, ved at betale eksterne konsulenter til at varetage de presserende opgaver. Der er i denne periode ikke blevet opstartet nye behand linger. Der er nu ansat en ny leder pa posten, denne starter 1. specialtandlge ogsa er tilbage fra sin barselsorlov. maj 2014, hvor den fastansatte Usikkerhed ved indregning om màling Der er ikke konstateret usikkerheder ved indregning og mling for regnskabsáret, Begivenheder efter regnskabsàrets afslutning Det er fra balancedagen og frem til I dag ikke indtrdt forhold, som forrykker vurderingen af rsregnska bet. 6 af 14

7 Anvendt regnskabspraksis Generelt Centrets regnskab afigges I henhold til gidende ovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt I bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvsen, revision m.v. (økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og Regnskabssystem for kommuner). Da Struer Kommune er regnskabsførende for centret, er anvendt regnskabspraksis i overensstemmelse med Struer Kommunes anvendte regnskabspraksis. Efterfølgende beskrivelse er uddrag af Struer Kommunes anvendte regnskabspraksis med beskrivelse af de forhold, der er relevante for Center for Tandregulering Nordvestjylland. Arsregnskabet indeholder udgiftsbaserede regnskabstal. Hovedreglen for det udgiftsbaserede regnskab er, at udgifter og indtgter registreres pa det tidspunkt hvor udgifterne afhodes eller indtgterne indbetales. Indregning af indtgter og udgifter Indtgter og udgifter driftsføres som hovedreg& det regnskabsàr, hvor de leveres uden hensyntagen til, hvornâr de betales eller forbruges. Udgiftsregnskabet Arsregnskabets primre funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Arsregnskabet indeholder en afrapportering af centrets resultater og prsentation af centrets vsentiige aktivitetsniveau. Balancen Formâlet med balancen er at vise centrets aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo regnskabsàret og ultimo regnskabsàret, idet der ved passiver forstás summen af egenkapital og forpligtelser. 7 af 14

8 Center for Tandreg ulering Nordvestjylland Materielle anigsaktiver Materielle anigsaktiver med en anskaffelsessum pa over kr. males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er kiar til at blive taget I brug. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste vrdi af dagsvrdien af aktivet og nutidsvrdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restvrdi efter afsluttet brugstid. Der foretages linere afskrivninger baseret pa følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Tekniske installationer, udstyr, inventar my., 10 àr IT-software my., 3 âr AnIg under udførelse optages i anlgskartoteket og balancen - men afskrives ikke. Immaterielle anigsaktiver Immaterielle anigsaktiver omfatter software vrdisat til kostpris fratrukket afskrivninger. Aktiverne afskrives over højst 5 âr. Finansielle gidsforpiigtigeiser Langfristet gid er optaget med restgiden pa balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlgsaktiver indregnes balancen som en gidsforpiigtigelse. Andre gidsforpligtigeiser, som omfatter gid til Ieverandører, andre myndigheder samt anden gid, males til nominel vrdi. 8 af 14

9 Driftsregnskab Noter Regnskabsopgorelse (1.000 kr.) Regnskab 2013 Oprindelig budget 2013 Korrigeret budget 2013 lndtgter Indtgterfra kommuner Andre indtgter lndtgter i alt Driftsudgifter 2 Peronaleudgifter 3 øvrige udgifter Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter Resultat af ordinr drift AnIgsudgifter Ekstraordinre poster Resultat i alt af 14

10 Balance Noter Balance (1.000 kr.) Abningsbalance pr. 1. marts 2013 Ultimo 2013 Aktiver 4 Materielle anigsaktiver 4 Immaterielle anigsaktiver AnIgsaktiver i alt Overførsel til kommende âr (árets underskud) Tilgodehavender hos Struer Kommune 598 Aktiver i alt Pass iver 7 Langfristede gidsforpiigtigeiser 8 Kortfristede gidsforpligtigeiser Passiver i alt øvrige forpligtigelser 10 af 14

11 Noter til driftsregnskab og balance Note 1, lndtgter kommuner Regnskab Oprindelig Korrigeret 2013 budget budget Driftsindtgter(1.000 kr.) Betaling fra Lemvig Kommune Betaling fra Skive Kommune Betaling fra Thisted Kommune Betaling fra Struer Kommue Driftsindtqter i alt Note 2, Personaleudgifter Regnskab Oprindelig Korrigeret 2013 budget budget Personaleudgifter (1.000 kr.) Løn Kørselsgodtgørelse 32 Vikar 91 Kurser, møder og uddannelse 63 Barselsfond 5 Bekldning 31 øvrige 16 Personaleudgifter i alt af 14

12 Note 3, øvrige udgifter (1.000 kr.) Materialer og teknik Regnskab Opri ndel ig 2013 Korrigeret budget 2013 Teknik 797 Klinik Materialer og teknik i alt Inventar og materiel Leasingydelse, udstyr 585 øvrige udgifter 119 Inventar og materiel i alt Adminitration my. It udgifter, administrative systemer Administration Konsulentbistand Bestyrelsesmøder Porto Telefoni Kontor artikler kopi my. øvrige udgifter Adminitration my. i alt Udgifter vedr. lokaler H usleje 893 El, vand, varme 166 Rengøring 290 Forsikringer 14 øvrige udgifter 44 Udgifter vedr. lokaler i alt øvrige udgifter øvrige udgifter i alt af 14

13 Note 4, AnIgsaktiver (1.000 kr.) AnIgsaktiver Materielle driftsudstyr og inventar Immaterielle adm. IT-system Kostpris Tilgang Afgang 0 0 Kostpris Afskrivninger Tilgang Tilbageførte afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmssig verdi Afskrivningsperiode, ár 10 3 Afskrivningerne indgr ikke som driftsomkostninger i driftsresultatet. Som følge heraf oparbejdes der et reguleringsaktiv, der det enkelte r svarer til forskellen mellem afdrag p Ieasingkontrakter rets afskrivninger. Tilbageførte afskrivninger er udtryk for denne regulering. 13 af 14

14 Center for Tandregulering Nordvestjyliand Note 5, Overførsel af àrets resultat Idet de enkeite ârs over/underskud ikke tiibagebetaies/opkrves hos interessentkommunerne, vii ârets resuitat blive overført til efterfølgende ãr. Note 6, Tilgodehavende hos Struer Kommune I forbindelse med etabiering af centret blev skyidige feriepenge vedrørende virksomhedsoverdragne medarbejdere indbetalt til Struer Kommune. Note 7, Langfristede gldsforpligtelser Langfristede gidsforpiigteiser vedrører finansielt leasede aktiver. Forpligtelsen omfatter følgende: Samlet Opstarts- Løbetid Arets GId (1.000 kr.) forpligteise dato ár afdrag pr Driftsudstyrog inventar IT-systemer Langfristede gldsforpiigtigeiser i alt Note 8, Kortfristede gldsforpligtelser Kortfristede gidsforpiigteiser bestár af skyldige feriepenge og gld til Struer Kommune (1.000 kr.) Skyldige feriepenge 755 GId tii Struer Kommune 255 I alt GId tii Struer Kommune kan specificeres sàledes: (1.000 kr.) Tilgodehavende hos Struer Kommune, primo Arets driftsresultat Reguiering af feriepenge Gld til Struer Kommune Note 9, Eventualforpligtelser Lejemàiet Ved Fjorden 2 er uopsigeiigt 10 ár fra ejeaftalens begyndeisestidpunkt, siedes at Iejeaftaien tidiigst kan opsigestil ophør den Husleje frem til udgør t.kr. plus andei affiiesudgifter. 14 af 14

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere