Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik"

Transkript

1 Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1

2 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR RÅDGIVNING OG SPECIALPÆDAGOGIK?... 3 HVILKEN STØTTE KAN DER TILBYDES?... 3 PLADS I ET SPECIALPÆDAGOGISK DAG- ELLER KLUBTILBUD:... 4 VISITATIONS- OG KOORDINATIONSKONFERENCE... 4 VISITATION TIL PLADS I SPECIALTILBUD... 4 REVISITATION... 5 TYPER AF SPECIALPÆDAGOGISKE DAG- OG KLUBTILBUD:... 5 HANDICAPPLADSER I ALMINDELIGE DAG-, FRITIDS- OG KLUBTILBUD:... 5 SÆRLIGE DAGTILBUD... 5 SÆRLIGE KLUBTILBUD... 6 PLADS I ET SPECIALPÆDAGOGISK UNDERVISNINGSTILBUD... 6 REVISITATION... 7 TYPER AF SPECIALPÆDAGOGISK UNDERVISNINGSTILBUD:... 7 ENKELTINTEGRATION I ALMINDELIGE KLASSER... 7 SPECIALKLASSER BELIGGENDE PÅ ALMINDELIGE FOLKESKOLER... 7 SPECIALSKOLER... 7 PLADS I SKOLEFRITIDSORDNING... 8 FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... 8 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 8 RET TIL EN UFORMEL SAMTALE... 8 RET TIL AT KLAGE... 8 KLAGENÆVNET FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING... 8 RET TIL AKTINDSIGT... 9 OPBEVARING AF JOURNAL... 9 PLIGT TIL AT OPLYSE OM ADRESSEÆNDRING... 9 PLIGT TIL AT OPLYSE OM FORHOLD VEDR. FORÆLDREMYNDIGHED... 9 GODE RÅD I SAMARBEJDET MED VRS... 9 FORÆLDRESAMARBEJDE... 9 SAMTYKKEERKLÆRING... 9 ADRESSER OG TELEFONNUMRE

3 Hvem henvender pjecen sig til? Pjecen henvender sig til forældre til børn eller unge, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som derfor har behov der betyder, at de skal have et af Århus Kommunes specialpædagogiske dag- fritids-, klub eller undervisningstilbud. Pjecen beskriver hvordan man får et specialpædagogisk tilbud i Århus Kommune, og hvilke typer af tilbud der findes. Indstilling til specialpædagogisk tilbud Der er forskel på, hvordan børn og unge indstilles til et specialpædagogisk dag- fritids eller klubtilbud eller specialpædagogisk undervisningstilbud. Skal man indstilles til et specialpædagogisk dagtilbud skal barnets behov vurderes på en koordinationskonference i sociallægeinstitutionen. En henvisning hertil kommer ofte fra sygehuset, sundhedsplejerske eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Hvis det drejer sig om et af kommunens specialpædagogiske undervisningstilbud skal der foretages en vurdering i PPR. Har man en bekymring for et barns udvikling, som forælder, lærer eller pædagog ved kommunes dagtilbud og skoler, kan man altid kontakte PPR. Bekymringerne kan dreje sig om barnets eller den unges: Adfærd Kontaktevne Personlige udvikling Tale/sproglige udvikling Generelle udvikling og trivsel Hvis dagtilbuds eller skolelederen, i samråd med forældrene og på baggrund af PPRs vurdering beslutter, at barnets behov ikke kan imødekommes i det almindelige dag- eller undervisningstilbud, kan barnet blive indstillet til et specialpædagogisk tilbud. Herfra er det Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik (VRS) der i samråd med forældre og skole- eller dagtilbudsleder finder ud af, hvilket tilbud barnet eller den unge skal i. For yderligere information om Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings ydelser og sagsgange, kan man kontakte PPR-enhederne, eller læse mere på Hvad kan Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik? Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik (VRS) varetager opgaver i forhold til børn og unge fra 0-18 (20) år med specialpædagogiske behov, der ikke kan imødekommes i almindelige dag-, skole-, fritids- eller klubtilbud. VRS planlægger og beslutter hvilke specialpædagogiske tilbud, der bedst kan modsvare barnets eller den unges behov, når det er besluttet, at barnet har behov for et specialtilbud. VRS rådgiver og informerer om kommunens tilbud indenfor det specialpædagogiske område til forældre og fagligt personale. Hvilken støtte kan der tilbydes? Som udgangspunkt vil man altid forsøge at de pædagogiske tiltag gennemføres i barnets nærmiljø altså nuværende dagtilbud eller distriktsskole. Stiller barnets udvikling derimod krav om, at der skal tages særligt hensyn eller ydes særlig støtte, der ikke kan imødekommes i barnets dag eller skoletilbud, indstilles sagen til VRS, der har til opgave at finde det dag- eller/og undervisningstilbud, der bedst imødekommer barnets eller den unges behov, ud fra viften af specialpædagogiske tilbud i kommunen: 3

4 Særlige dagtilbud Særlige klubtilbud Specialklasser Specialskoler Har et barn har behov for et særligt dagtilbud eller klubtilbud skal forældre henvende sig til sagsbehandleren i Socialforvaltningens Specialrådgivningen Børn, for at få en henvisning til en visitation og koordinationskonference. VRS varetager herefter anvisning og fordeling af pladser. Du kan altid få støtte og hjælp til kontakten til Socialforvaltningen I VRS. Plads i et specialpædagogisk dag- eller klubtilbud: Visitations- og koordinationskonference For at komme i betragtning til en plads i et specialpædagogisk dag-, fritids- eller klubtilbud skal barnets handicap være kategoriseret på en visitations- og koordinationskonference i sociallægeinstitutionen. Konferencen er tværfaglig og har fast deltagelse af en børn og unge-læge, en faglig konsulent fra Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik samt en repræsentant for Socialforvaltningen. Hertil kommer andre relevante fagpersoner samt forældre til det pågældende barn/ung. For at komme på en konference skal man henvende sig til socialcentret. Visitations og koordinationskonferencens formål er at afklare om barnet/den unge har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Såfremt dette er tilfældet vil barnets sag fremover blive tilknyttet Specialrådgivningen i det lokale Socialcenter. Ud fra en kategorisering af barnets vanskeligheder afklares barnets støttebehov på konferencen, herunder om barnet har behov for støtte i dag- eller fritidstilbud eller om barnet/ den unge skal visiteres til et specialpædagogisk tilbud. Man kan også komme i betragtning til en plads i et specialpædagogisk tilbud ud fra et lægeskøn. Barnet eller den unge vil efterfølgende skulle kategoriseres på en visitation- og koordinationskonference. Ved støtte i dag-, fritids eller klubtilbud og har kategoriseringen betydning for ressourcetildelingen til det pågældende tilbud. Det er den pågældende institutionsleders ansvar at forvalte de tildelte ressourcer. Ressourcerne skal, udover at anvendes på barnet i dagligdagen, også anvendes til: Øget skriftlighed eksempelvis i form af en individuel handleplan Udvidet forældresamarbejde Opkvalificering af personalet Udvidet mødeaktivitet omkring barnet. Som forælder har man ret til at klage over lederens forvaltning af de tildelte ressourcer. Klagen rettes i sådanne tilfælde til dagtilbudslederen, skoleleder eller FU-leder. Hvis man ønsker at klage over selve kategoriseringen eller sagsbehandlingen i forbindelse med eller op til Visitations- og koordinationskonferencen skal man rette henvendelse til socialforvaltningen. Visitation til plads i specialtilbud Når barnets handicap er blevet kategoriseret på visitations- og koordinationskonferencen er det VRS, der anviser til de enkelte pladser ud fra en individuel pædagogisk vurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i: Barnets specialpædagogiske behov Særlige behov i barnets familie Den mindst indgribende foranstaltning 4

5 Forældrene inddrages i hele forløbet og får en skriftlig begrundelse på afgørelsen, med klagevejledning. Hvis der skal indhentes yderligere oplysninger før der kan træffes en beslutning, og tidsfristen af den grund overskrides, skal forældrene informeres skriftligt herom. Selv om afgørelsen er truffet, er det ikke altid der er plads i det pågældende tilbud. Der kan derfor godt gå tid frem til barnet kan begynde i tilbudet. Indtil barnet kan begynde i det pågældende specialpædagogiske tilbud, er det nuværende tilbuds ansvar, i samarbejde med PPR, at varetage barnets behov. Ønsker man at klage over den anviste plads rettes klagen til VRS. Revisitation For at sikre, at barnet er placeret i det tilbud der bedst modsvarer barnets behov, foretages der mindst en gang årligt en pædagogisk faglig vurdering af barnets udvikling. På baggrund af vurderingen tages der fagligt stilling til, om barnet er velplaceret eller om der skal foretages en revisitation til et andet tilbud. I vurderingen inddrages: Forældrene Det pædagogiske personale på institutionen Familierådgiver fra Socialforvaltningen Institutionens ledelse Andre samarbejdspartnere Forældrene kan altid bede om et møde, hvis de vurderer at barnets udvikling ikke tilgodeses i tilbuddet. Typer af specialpædagogiske dag- og klubtilbud: Handicappladser i almindelige dag-, fritids- og klubtilbud: De fleste børn med særlige behov integreres i almindelige pasningstilbud. Kommunen har ca. 60 institutioner, der varetager integration af børn med handicap. I daglig tale kaldes de H-institutioner. Ca. 10 % af børnene i disse institutioner har et handicap. Der lægges vægt på, at børnene integreres med normalt fungerende børn, så de lærer at begå sig i det sociale fællesskab. Institutionernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn med særlige behov. Det er VRS der, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet og ud fra en individuel pædagogisk vurdering, anviser til de enkelte pladser. For yderligere information omkring de enkelte dag-, fritids- og klubtilbud kan man kontakte VRS, eller læse mere på vrs-aarhus.dk Særlige dagtilbud Til børn der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et behov for støtte, der ikke kan imødekommes i almindelige dagtilbud med h-pladser, kan barnet visiteres til et særligt dagtilbud. For at komme i betragtning til et særlig dagtilbud skal barnet være kategoriseret på en visitationsog koordinationskonference. Det er herefter VRS der ud fra en individuel pædagogisk vurdering, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet, anviser til de enkelte pladser, Århus kommune har følgende særlige dagtilbud: 5

6 Børnehaven Skovbrynet Børnehaven Nygaardsvej Børnehaven Lystruplund Børnehaven Thorshavnsgade Institutionernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn med særlige behov. For yderligere information omkring de enkelte dag-, fritids- og klubtilbud kan man kontakte VRS, eller læse mere på Særlige Klubtilbud Til større børn og unge der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et så særligt behov for støtte, at det ikke kan imødekommes i almindelige klubber med handicappladser, kan den unge visiteres til et særligt klubtilbud. Klubberne Regnbuen er Århus Kommunes særlige klubtilbud I klubberne Regnbuen er der er pladsgaranti for børn og unge til og med det 20 år. Det er VRS der, i tæt samarbejde med forældre og SFO, anviser til H-pladser i almindelige klubtilbud og til pladser i klubberne Regnbuen. For yderligere information omkring de enkelte klubtilbud kan man kontakte Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik eller læse mere på Plads i et specialpædagogisk undervisningstilbud Når der er truffet beslutning om, at barnets behov for støtte ikke kan imødekommes i barnets almindelige distriktsskoletilbud, skal barnet og barnets behov for støtte vurderes i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Selvom førskole-barnet er klassificeret som værende handicappet, vil der i forbindelse med skolestart blive foretaget en faglig vurdering af de undervisningsmæssige behov. Vurderingen foretages af PPR. Herefter indstilles sagen til VRS, der har til opgave at finde det undervisningstilbud, der bedst modsvarer barnets behov ud fra viften af specialpædagogiske tilbud i kommunen. 1. februar skal ansøgninger om optagelse i specialpædagogisk undervisningstilbud for det kommende skoleår være modtaget i VRS. Der er også mulighed for løbende optag i de specialpædagogiske undervisningstilbud, såfremt der findes plads i de pågældende tilbud. Forældrene inddrages i hele forløbet og får en skriftlig afgørelse med klagevejledning. Selv om afgørelsen er truffet, er det ikke altid der er plads i det pågældende tilbud. Der kan derfor godt gå tid fra afgørelsen er truffet, frem til barnet kan begynde i tilbudet. I denne periode er det det nuværende dagtilbuds eller distriktsskolens ansvar, i samarbejde med PPR, at varetage barnets behov. Der skal udarbejdes en individuel elevplan i alle undervisningstilbud i Århus Kommune. Ønsker man at klage over den anviste plads rettes klagen til VRS. For yderligere information om, hvordan man bliver indstillet til en vurdering i PPR, kan man kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, eller læse mere på 6

7 Revisitation På baggrund af forældrekonsultation og den individuelle elevplan foretages der mindst en gang årligt en revisitation, således at det sikres, at barnet er placeret i det tilbud der bedst modsvarer barnets behov. Forældre kan altid bede om et revisationsmøde, hvis de vurderer, at barnets udvikling ikke tilgodeses i tilbuddet. Typer af specialpædagogisk undervisningstilbud: Enkeltintegration i almindelige klasser Det tilstræbes, at undervisningen gennemføres i barnets distriktsskole, med den specialpædagogiske bistand der er nødvendig. Dette tilrettelægges i et samarbejde mellem skole, forældre og eventuelt PPR. Specialklasser beliggende på almindelige folkeskoler Århus Kommune har en række specialkasser beliggende på almindelige folkeskoler. Hver specialklasse sammensættes ud fra børnenes behov. Der er specialklasser for børn med: Svære læsevanskeligheder og ordblinde (børn med lav læseevne, hvor læseprocessen ikke er I gang eller hvis læseniveau er flere år under alderssvarende) Talevanskeligheder (børn med svære tale-/sprog-/kommunikationsvanskeligheder) Generelle indlæringsvanskeligheder (børn, hvis indlæringsforudsætninger vurderes at være flere år forsinket, således at børnene ikke lever op til de krav og forventninger, der i almindelighed stilles i skolens centrale fag) Specifikke vanskeligheder (børn med svære opmærksomhedsforstyrrelser eller koncentrationsvanskeligheder) Socio-emotionelle vanskeligheder (børn med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder) Specialklassernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn med særlige behov. For yderligere information omkring de enkelte undervisningstilbud kan man kontakte kan man kontakte Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik eller læse mere på vrs-aarhus.dk Ønsker man at klage over den anviste plads rettes klagen til VRS. Specialskoler Børn, hvis behov for støtte ikke kan imødekommes i en almindelig klasse med støtte eller i en specialklasse, kan visiteres til en specialskole. Det er VRS der ud fra en individuel pædagogisk vurdering, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet, visiterer til specialskoler. Århus kommune har følgende specialskoler: o o o Langagerskolen Stensagerskolen Kaløvigskolen VRS afholder årligt et orienterende møde for forældre om de specialpædagogiske undervisningstilbud. Det er også muligt at besøge de specialpædagogiske tilbud forud for beslutningen. Besøget vil altid ske efter aftale. 7

8 Plads i skolefritidsordning Når barnet tilbydes plads i skole, hvad enten det er i specialklasse eller specialskole, tilbydes der samtidig plads i skolens SFO. Børn fra børnehaveklasse til og med 4. klasse er fra skoleåret 2007 garanteret et pasningstilbud enten i skolefritidsordning. I forbindelse med indskrivning til skole udleveres en tilmeldingsblanket til SFO. Blanketten skal udfyldes, underskrives og afleveres ved skoleindskrivningen eller afleveres på skolen senest 1. februar, det år barnet begynder i skole. Barnet får tilbudt en plads fra 1. august. Er barnet indmeldt i et dagtilbud, bliver det automatisk udmeldt pr. 1. august. For børn med handicap er der mulighed for at vælge mellem SFO eller klubtilbud fra 5-7 klassetrin. På Stensagerskolen er der tilbud om SFO frem til og med 7. klassetrin. På Langagerskolen er der fritidstilbud frem til undervisningspligtens ophør. For at komme i betragtning til støtte i SFO skal barnets handicap være kategoriseret på en visitations- og koordinationskonference, hvis udfald har betydning for antallet af støtteniveauet der tilgår det pågældende tilbud. Færdig med Folkeskolen Når en ung med særlige behov skal afslutte folkeskolen, og der skal tages stilling til, hvad der skal ske i fremtiden, kan man hente rådgivning og vejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU har et team af specialvejledere, der har til opgave at vejlede og rådgive de elever, der ved skolegangens ophør stadig har behov for specialpædagogisk bistand omkring de muligheder der foreligger. Det er også UU vejlederne der rådgiver omkring den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. For yderligere information omkring UU henvises til hjemmesiden: uu-aarhus.dk For oplysninger omkring den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse henvises til hjemmesiden: stuaarhus.dk Rettigheder og pligter Ret til en uformel samtale Man kan altid få en uformel samtale hos PPR eller VRS uden at blive registreret. Registrering finder sted, hvis der skal foretages en egentlig vurdering, iværksættes særlige foranstaltninger eller udarbejdes en rapport. Ret til at klage Forældrene skal inddrages i hele sagsforløbet og skal orienteres skriftligt om alle vurderinger, indstillinger, rapporter og beslutninger. Når der bliver truffet en afgørelse, skal afgørelsen være begrundet og der skal stå om man kan klage og hvordan man gør det. Hvis der ikke er klagemulighed, skal det også fremgå af afgørelsen. Fra Århus Kommunes modtager en klage, må der maksimalt gå 14 dage inden borgeren modtager en kvitteringsskrivelse. Hvis man ønsker at klage over selve sagsbehandlingen, fx sagsbehandlingstiden, skal borgeren, ved henvendelse til VRS, oplyses om klagemuligheder og klageadgang. Hvis man ønsker at klage over selve sagsbehandlingen, fx sagsbehandlingstiden, skal man ved henvendelse oplyses om klagemuligheder og klageadgang. 8

9 Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Klagenævnet for vidtgående specialundervisning er en uafhængig klagemyndighed, der træffer afgørelse i klager over kommuners tilbud om specialundervisning til elever i folkeskolen, der har behov for undervisning i specialskoler/-klasser eller omfattende støtte i almindelige klasser. Klagenævnet behandler endvidere klager over ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og klager over retlige spørgsmål vedrørende specialundervisning for voksne. Hvis man er uenig i kommunens afgørelse, er der mulighed for at klage til klagenævnet. Adressen findes bagest i pjecen. For yderligere information omkring klagenævnet henvises til hjemmesiden: Ret til aktindsigt Forældre har som udgangspunkt ret til at se journalen. Hvis man ønsker aktindsigt skal man henvende sig til VRS. Opbevaring af journal Forældremyndighedsindehavere kan til enhver tid bede om, at barnets papirjournal makuleres. Makuleringen skal senest ske når barnet fylder 18 år. Er der særlige forhold der gør sig gældende, kan papirjournalen opbevares ud over det fyldte 18. år. Elektroniske journaler skal opbevares evigt. Pligt til at oplyse om adresseændring Forældremyndighedsindehaver har pligt til at oplyse om adresseændring. Pligt til at oplyse om forhold vedr. forældremyndighed Det er vigtigt for samarbejdet mellem forældre, VRS, dagtilbud og skole at alle samarbejdsparter har de rigtige informationer omkring forhold der vedrører forældremyndighed, således at det sikres at alle relevante parter høres i en sag. Gode råd i samarbejdet med VRS Forældresamarbejde Der er ofte forskel på, hvordan man ser et barn i institutionen, i skolen og derhjemme. VRS vil gerne indgå i en god og konstruktiv dialog med forældrene. Jo flere oplysninger VRS modtager, desto bedre grundlag er der for at give barnet den bedste og rette behandling. Som forælder kan man bidrage til samarbejdet ved at: Tale åbent om forventninger til samarbejdet Beskrive barnet grundigt Samtykkeerklæring Samtidig er det også vigtigt, at VRS samarbejdsparter får mulighed for at se de vurderinger der vedrører barnet, således at de kan handle i overensstemmelse med anbefalingerne. Det kan de kun få, hvis man som forælder underskriver en samtykkeerklæring om videregivelse af oplysninger. Kun de nødvendige oplysninger videregives. Forældre, der underskriver en samtykkeerklæring, vil også få en vejledning i HVEM der får HVILKE oplysninger. 9

10 Adresser og telefonnumre Børn og Unge Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 Postboks Århus C Tlf E-post: Hjemmeside: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Grøndalsvej 2 Postboks Århus C Tlf E-post: Hjemmeside: Specialrådgivningen: Specialrådgivningen er en del at Socialforvaltningen i Århus Kommune. VRS vil altid være behjælpelig med at formidle kontakten til en specialrådgiver. Rådgivningen kan fås på kommunens fire socialcentre: Socialcenter Centrum Værkmestergade 15, 3. sal 8000 Århus C Tlf Socialcenter Nord Vejlby Centervej Risskov Tlf Socialcenter Syd Grøndalsvej Viby j Tlf.: og Socialcenter Vest Gudrunsvej Brabrand Telefon: og Oplysninger om tiden efter folkeskolen: Ungdommens Uddannelsesvejledning Værkmestergade Århus C Telefon: E-post: 10

11 Hjemmeside: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Sonnesgade 9, 1.sal 8000 Århus C Telefon: E-post: Hjemmside: Andre nyttige adresser: Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Skolestyrelsen Snaregade 10A 1205 København K Læs mere om klagenævnet på denne adresse: 11

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere