Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik"

Transkript

1 Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1

2 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR RÅDGIVNING OG SPECIALPÆDAGOGIK?... 3 HVILKEN STØTTE KAN DER TILBYDES?... 3 PLADS I ET SPECIALPÆDAGOGISK DAG- ELLER KLUBTILBUD:... 4 VISITATIONS- OG KOORDINATIONSKONFERENCE... 4 VISITATION TIL PLADS I SPECIALTILBUD... 4 REVISITATION... 5 TYPER AF SPECIALPÆDAGOGISKE DAG- OG KLUBTILBUD:... 5 HANDICAPPLADSER I ALMINDELIGE DAG-, FRITIDS- OG KLUBTILBUD:... 5 SÆRLIGE DAGTILBUD... 5 SÆRLIGE KLUBTILBUD... 6 PLADS I ET SPECIALPÆDAGOGISK UNDERVISNINGSTILBUD... 6 REVISITATION... 7 TYPER AF SPECIALPÆDAGOGISK UNDERVISNINGSTILBUD:... 7 ENKELTINTEGRATION I ALMINDELIGE KLASSER... 7 SPECIALKLASSER BELIGGENDE PÅ ALMINDELIGE FOLKESKOLER... 7 SPECIALSKOLER... 7 PLADS I SKOLEFRITIDSORDNING... 8 FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... 8 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 8 RET TIL EN UFORMEL SAMTALE... 8 RET TIL AT KLAGE... 8 KLAGENÆVNET FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING... 8 RET TIL AKTINDSIGT... 9 OPBEVARING AF JOURNAL... 9 PLIGT TIL AT OPLYSE OM ADRESSEÆNDRING... 9 PLIGT TIL AT OPLYSE OM FORHOLD VEDR. FORÆLDREMYNDIGHED... 9 GODE RÅD I SAMARBEJDET MED VRS... 9 FORÆLDRESAMARBEJDE... 9 SAMTYKKEERKLÆRING... 9 ADRESSER OG TELEFONNUMRE

3 Hvem henvender pjecen sig til? Pjecen henvender sig til forældre til børn eller unge, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som derfor har behov der betyder, at de skal have et af Århus Kommunes specialpædagogiske dag- fritids-, klub eller undervisningstilbud. Pjecen beskriver hvordan man får et specialpædagogisk tilbud i Århus Kommune, og hvilke typer af tilbud der findes. Indstilling til specialpædagogisk tilbud Der er forskel på, hvordan børn og unge indstilles til et specialpædagogisk dag- fritids eller klubtilbud eller specialpædagogisk undervisningstilbud. Skal man indstilles til et specialpædagogisk dagtilbud skal barnets behov vurderes på en koordinationskonference i sociallægeinstitutionen. En henvisning hertil kommer ofte fra sygehuset, sundhedsplejerske eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Hvis det drejer sig om et af kommunens specialpædagogiske undervisningstilbud skal der foretages en vurdering i PPR. Har man en bekymring for et barns udvikling, som forælder, lærer eller pædagog ved kommunes dagtilbud og skoler, kan man altid kontakte PPR. Bekymringerne kan dreje sig om barnets eller den unges: Adfærd Kontaktevne Personlige udvikling Tale/sproglige udvikling Generelle udvikling og trivsel Hvis dagtilbuds eller skolelederen, i samråd med forældrene og på baggrund af PPRs vurdering beslutter, at barnets behov ikke kan imødekommes i det almindelige dag- eller undervisningstilbud, kan barnet blive indstillet til et specialpædagogisk tilbud. Herfra er det Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik (VRS) der i samråd med forældre og skole- eller dagtilbudsleder finder ud af, hvilket tilbud barnet eller den unge skal i. For yderligere information om Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings ydelser og sagsgange, kan man kontakte PPR-enhederne, eller læse mere på Hvad kan Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik? Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik (VRS) varetager opgaver i forhold til børn og unge fra 0-18 (20) år med specialpædagogiske behov, der ikke kan imødekommes i almindelige dag-, skole-, fritids- eller klubtilbud. VRS planlægger og beslutter hvilke specialpædagogiske tilbud, der bedst kan modsvare barnets eller den unges behov, når det er besluttet, at barnet har behov for et specialtilbud. VRS rådgiver og informerer om kommunens tilbud indenfor det specialpædagogiske område til forældre og fagligt personale. Hvilken støtte kan der tilbydes? Som udgangspunkt vil man altid forsøge at de pædagogiske tiltag gennemføres i barnets nærmiljø altså nuværende dagtilbud eller distriktsskole. Stiller barnets udvikling derimod krav om, at der skal tages særligt hensyn eller ydes særlig støtte, der ikke kan imødekommes i barnets dag eller skoletilbud, indstilles sagen til VRS, der har til opgave at finde det dag- eller/og undervisningstilbud, der bedst imødekommer barnets eller den unges behov, ud fra viften af specialpædagogiske tilbud i kommunen: 3

4 Særlige dagtilbud Særlige klubtilbud Specialklasser Specialskoler Har et barn har behov for et særligt dagtilbud eller klubtilbud skal forældre henvende sig til sagsbehandleren i Socialforvaltningens Specialrådgivningen Børn, for at få en henvisning til en visitation og koordinationskonference. VRS varetager herefter anvisning og fordeling af pladser. Du kan altid få støtte og hjælp til kontakten til Socialforvaltningen I VRS. Plads i et specialpædagogisk dag- eller klubtilbud: Visitations- og koordinationskonference For at komme i betragtning til en plads i et specialpædagogisk dag-, fritids- eller klubtilbud skal barnets handicap være kategoriseret på en visitations- og koordinationskonference i sociallægeinstitutionen. Konferencen er tværfaglig og har fast deltagelse af en børn og unge-læge, en faglig konsulent fra Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik samt en repræsentant for Socialforvaltningen. Hertil kommer andre relevante fagpersoner samt forældre til det pågældende barn/ung. For at komme på en konference skal man henvende sig til socialcentret. Visitations og koordinationskonferencens formål er at afklare om barnet/den unge har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Såfremt dette er tilfældet vil barnets sag fremover blive tilknyttet Specialrådgivningen i det lokale Socialcenter. Ud fra en kategorisering af barnets vanskeligheder afklares barnets støttebehov på konferencen, herunder om barnet har behov for støtte i dag- eller fritidstilbud eller om barnet/ den unge skal visiteres til et specialpædagogisk tilbud. Man kan også komme i betragtning til en plads i et specialpædagogisk tilbud ud fra et lægeskøn. Barnet eller den unge vil efterfølgende skulle kategoriseres på en visitation- og koordinationskonference. Ved støtte i dag-, fritids eller klubtilbud og har kategoriseringen betydning for ressourcetildelingen til det pågældende tilbud. Det er den pågældende institutionsleders ansvar at forvalte de tildelte ressourcer. Ressourcerne skal, udover at anvendes på barnet i dagligdagen, også anvendes til: Øget skriftlighed eksempelvis i form af en individuel handleplan Udvidet forældresamarbejde Opkvalificering af personalet Udvidet mødeaktivitet omkring barnet. Som forælder har man ret til at klage over lederens forvaltning af de tildelte ressourcer. Klagen rettes i sådanne tilfælde til dagtilbudslederen, skoleleder eller FU-leder. Hvis man ønsker at klage over selve kategoriseringen eller sagsbehandlingen i forbindelse med eller op til Visitations- og koordinationskonferencen skal man rette henvendelse til socialforvaltningen. Visitation til plads i specialtilbud Når barnets handicap er blevet kategoriseret på visitations- og koordinationskonferencen er det VRS, der anviser til de enkelte pladser ud fra en individuel pædagogisk vurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i: Barnets specialpædagogiske behov Særlige behov i barnets familie Den mindst indgribende foranstaltning 4

5 Forældrene inddrages i hele forløbet og får en skriftlig begrundelse på afgørelsen, med klagevejledning. Hvis der skal indhentes yderligere oplysninger før der kan træffes en beslutning, og tidsfristen af den grund overskrides, skal forældrene informeres skriftligt herom. Selv om afgørelsen er truffet, er det ikke altid der er plads i det pågældende tilbud. Der kan derfor godt gå tid frem til barnet kan begynde i tilbudet. Indtil barnet kan begynde i det pågældende specialpædagogiske tilbud, er det nuværende tilbuds ansvar, i samarbejde med PPR, at varetage barnets behov. Ønsker man at klage over den anviste plads rettes klagen til VRS. Revisitation For at sikre, at barnet er placeret i det tilbud der bedst modsvarer barnets behov, foretages der mindst en gang årligt en pædagogisk faglig vurdering af barnets udvikling. På baggrund af vurderingen tages der fagligt stilling til, om barnet er velplaceret eller om der skal foretages en revisitation til et andet tilbud. I vurderingen inddrages: Forældrene Det pædagogiske personale på institutionen Familierådgiver fra Socialforvaltningen Institutionens ledelse Andre samarbejdspartnere Forældrene kan altid bede om et møde, hvis de vurderer at barnets udvikling ikke tilgodeses i tilbuddet. Typer af specialpædagogiske dag- og klubtilbud: Handicappladser i almindelige dag-, fritids- og klubtilbud: De fleste børn med særlige behov integreres i almindelige pasningstilbud. Kommunen har ca. 60 institutioner, der varetager integration af børn med handicap. I daglig tale kaldes de H-institutioner. Ca. 10 % af børnene i disse institutioner har et handicap. Der lægges vægt på, at børnene integreres med normalt fungerende børn, så de lærer at begå sig i det sociale fællesskab. Institutionernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn med særlige behov. Det er VRS der, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet og ud fra en individuel pædagogisk vurdering, anviser til de enkelte pladser. For yderligere information omkring de enkelte dag-, fritids- og klubtilbud kan man kontakte VRS, eller læse mere på vrs-aarhus.dk Særlige dagtilbud Til børn der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et behov for støtte, der ikke kan imødekommes i almindelige dagtilbud med h-pladser, kan barnet visiteres til et særligt dagtilbud. For at komme i betragtning til et særlig dagtilbud skal barnet være kategoriseret på en visitationsog koordinationskonference. Det er herefter VRS der ud fra en individuel pædagogisk vurdering, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet, anviser til de enkelte pladser, Århus kommune har følgende særlige dagtilbud: 5

6 Børnehaven Skovbrynet Børnehaven Nygaardsvej Børnehaven Lystruplund Børnehaven Thorshavnsgade Institutionernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn med særlige behov. For yderligere information omkring de enkelte dag-, fritids- og klubtilbud kan man kontakte VRS, eller læse mere på Særlige Klubtilbud Til større børn og unge der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et så særligt behov for støtte, at det ikke kan imødekommes i almindelige klubber med handicappladser, kan den unge visiteres til et særligt klubtilbud. Klubberne Regnbuen er Århus Kommunes særlige klubtilbud I klubberne Regnbuen er der er pladsgaranti for børn og unge til og med det 20 år. Det er VRS der, i tæt samarbejde med forældre og SFO, anviser til H-pladser i almindelige klubtilbud og til pladser i klubberne Regnbuen. For yderligere information omkring de enkelte klubtilbud kan man kontakte Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik eller læse mere på Plads i et specialpædagogisk undervisningstilbud Når der er truffet beslutning om, at barnets behov for støtte ikke kan imødekommes i barnets almindelige distriktsskoletilbud, skal barnet og barnets behov for støtte vurderes i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Selvom førskole-barnet er klassificeret som værende handicappet, vil der i forbindelse med skolestart blive foretaget en faglig vurdering af de undervisningsmæssige behov. Vurderingen foretages af PPR. Herefter indstilles sagen til VRS, der har til opgave at finde det undervisningstilbud, der bedst modsvarer barnets behov ud fra viften af specialpædagogiske tilbud i kommunen. 1. februar skal ansøgninger om optagelse i specialpædagogisk undervisningstilbud for det kommende skoleår være modtaget i VRS. Der er også mulighed for løbende optag i de specialpædagogiske undervisningstilbud, såfremt der findes plads i de pågældende tilbud. Forældrene inddrages i hele forløbet og får en skriftlig afgørelse med klagevejledning. Selv om afgørelsen er truffet, er det ikke altid der er plads i det pågældende tilbud. Der kan derfor godt gå tid fra afgørelsen er truffet, frem til barnet kan begynde i tilbudet. I denne periode er det det nuværende dagtilbuds eller distriktsskolens ansvar, i samarbejde med PPR, at varetage barnets behov. Der skal udarbejdes en individuel elevplan i alle undervisningstilbud i Århus Kommune. Ønsker man at klage over den anviste plads rettes klagen til VRS. For yderligere information om, hvordan man bliver indstillet til en vurdering i PPR, kan man kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, eller læse mere på 6

7 Revisitation På baggrund af forældrekonsultation og den individuelle elevplan foretages der mindst en gang årligt en revisitation, således at det sikres, at barnet er placeret i det tilbud der bedst modsvarer barnets behov. Forældre kan altid bede om et revisationsmøde, hvis de vurderer, at barnets udvikling ikke tilgodeses i tilbuddet. Typer af specialpædagogisk undervisningstilbud: Enkeltintegration i almindelige klasser Det tilstræbes, at undervisningen gennemføres i barnets distriktsskole, med den specialpædagogiske bistand der er nødvendig. Dette tilrettelægges i et samarbejde mellem skole, forældre og eventuelt PPR. Specialklasser beliggende på almindelige folkeskoler Århus Kommune har en række specialkasser beliggende på almindelige folkeskoler. Hver specialklasse sammensættes ud fra børnenes behov. Der er specialklasser for børn med: Svære læsevanskeligheder og ordblinde (børn med lav læseevne, hvor læseprocessen ikke er I gang eller hvis læseniveau er flere år under alderssvarende) Talevanskeligheder (børn med svære tale-/sprog-/kommunikationsvanskeligheder) Generelle indlæringsvanskeligheder (børn, hvis indlæringsforudsætninger vurderes at være flere år forsinket, således at børnene ikke lever op til de krav og forventninger, der i almindelighed stilles i skolens centrale fag) Specifikke vanskeligheder (børn med svære opmærksomhedsforstyrrelser eller koncentrationsvanskeligheder) Socio-emotionelle vanskeligheder (børn med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder) Specialklassernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn med særlige behov. For yderligere information omkring de enkelte undervisningstilbud kan man kontakte kan man kontakte Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik eller læse mere på vrs-aarhus.dk Ønsker man at klage over den anviste plads rettes klagen til VRS. Specialskoler Børn, hvis behov for støtte ikke kan imødekommes i en almindelig klasse med støtte eller i en specialklasse, kan visiteres til en specialskole. Det er VRS der ud fra en individuel pædagogisk vurdering, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet, visiterer til specialskoler. Århus kommune har følgende specialskoler: o o o Langagerskolen Stensagerskolen Kaløvigskolen VRS afholder årligt et orienterende møde for forældre om de specialpædagogiske undervisningstilbud. Det er også muligt at besøge de specialpædagogiske tilbud forud for beslutningen. Besøget vil altid ske efter aftale. 7

8 Plads i skolefritidsordning Når barnet tilbydes plads i skole, hvad enten det er i specialklasse eller specialskole, tilbydes der samtidig plads i skolens SFO. Børn fra børnehaveklasse til og med 4. klasse er fra skoleåret 2007 garanteret et pasningstilbud enten i skolefritidsordning. I forbindelse med indskrivning til skole udleveres en tilmeldingsblanket til SFO. Blanketten skal udfyldes, underskrives og afleveres ved skoleindskrivningen eller afleveres på skolen senest 1. februar, det år barnet begynder i skole. Barnet får tilbudt en plads fra 1. august. Er barnet indmeldt i et dagtilbud, bliver det automatisk udmeldt pr. 1. august. For børn med handicap er der mulighed for at vælge mellem SFO eller klubtilbud fra 5-7 klassetrin. På Stensagerskolen er der tilbud om SFO frem til og med 7. klassetrin. På Langagerskolen er der fritidstilbud frem til undervisningspligtens ophør. For at komme i betragtning til støtte i SFO skal barnets handicap være kategoriseret på en visitations- og koordinationskonference, hvis udfald har betydning for antallet af støtteniveauet der tilgår det pågældende tilbud. Færdig med Folkeskolen Når en ung med særlige behov skal afslutte folkeskolen, og der skal tages stilling til, hvad der skal ske i fremtiden, kan man hente rådgivning og vejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU har et team af specialvejledere, der har til opgave at vejlede og rådgive de elever, der ved skolegangens ophør stadig har behov for specialpædagogisk bistand omkring de muligheder der foreligger. Det er også UU vejlederne der rådgiver omkring den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. For yderligere information omkring UU henvises til hjemmesiden: uu-aarhus.dk For oplysninger omkring den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse henvises til hjemmesiden: stuaarhus.dk Rettigheder og pligter Ret til en uformel samtale Man kan altid få en uformel samtale hos PPR eller VRS uden at blive registreret. Registrering finder sted, hvis der skal foretages en egentlig vurdering, iværksættes særlige foranstaltninger eller udarbejdes en rapport. Ret til at klage Forældrene skal inddrages i hele sagsforløbet og skal orienteres skriftligt om alle vurderinger, indstillinger, rapporter og beslutninger. Når der bliver truffet en afgørelse, skal afgørelsen være begrundet og der skal stå om man kan klage og hvordan man gør det. Hvis der ikke er klagemulighed, skal det også fremgå af afgørelsen. Fra Århus Kommunes modtager en klage, må der maksimalt gå 14 dage inden borgeren modtager en kvitteringsskrivelse. Hvis man ønsker at klage over selve sagsbehandlingen, fx sagsbehandlingstiden, skal borgeren, ved henvendelse til VRS, oplyses om klagemuligheder og klageadgang. Hvis man ønsker at klage over selve sagsbehandlingen, fx sagsbehandlingstiden, skal man ved henvendelse oplyses om klagemuligheder og klageadgang. 8

9 Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Klagenævnet for vidtgående specialundervisning er en uafhængig klagemyndighed, der træffer afgørelse i klager over kommuners tilbud om specialundervisning til elever i folkeskolen, der har behov for undervisning i specialskoler/-klasser eller omfattende støtte i almindelige klasser. Klagenævnet behandler endvidere klager over ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og klager over retlige spørgsmål vedrørende specialundervisning for voksne. Hvis man er uenig i kommunens afgørelse, er der mulighed for at klage til klagenævnet. Adressen findes bagest i pjecen. For yderligere information omkring klagenævnet henvises til hjemmesiden: Ret til aktindsigt Forældre har som udgangspunkt ret til at se journalen. Hvis man ønsker aktindsigt skal man henvende sig til VRS. Opbevaring af journal Forældremyndighedsindehavere kan til enhver tid bede om, at barnets papirjournal makuleres. Makuleringen skal senest ske når barnet fylder 18 år. Er der særlige forhold der gør sig gældende, kan papirjournalen opbevares ud over det fyldte 18. år. Elektroniske journaler skal opbevares evigt. Pligt til at oplyse om adresseændring Forældremyndighedsindehaver har pligt til at oplyse om adresseændring. Pligt til at oplyse om forhold vedr. forældremyndighed Det er vigtigt for samarbejdet mellem forældre, VRS, dagtilbud og skole at alle samarbejdsparter har de rigtige informationer omkring forhold der vedrører forældremyndighed, således at det sikres at alle relevante parter høres i en sag. Gode råd i samarbejdet med VRS Forældresamarbejde Der er ofte forskel på, hvordan man ser et barn i institutionen, i skolen og derhjemme. VRS vil gerne indgå i en god og konstruktiv dialog med forældrene. Jo flere oplysninger VRS modtager, desto bedre grundlag er der for at give barnet den bedste og rette behandling. Som forælder kan man bidrage til samarbejdet ved at: Tale åbent om forventninger til samarbejdet Beskrive barnet grundigt Samtykkeerklæring Samtidig er det også vigtigt, at VRS samarbejdsparter får mulighed for at se de vurderinger der vedrører barnet, således at de kan handle i overensstemmelse med anbefalingerne. Det kan de kun få, hvis man som forælder underskriver en samtykkeerklæring om videregivelse af oplysninger. Kun de nødvendige oplysninger videregives. Forældre, der underskriver en samtykkeerklæring, vil også få en vejledning i HVEM der får HVILKE oplysninger. 9

10 Adresser og telefonnumre Børn og Unge Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 Postboks Århus C Tlf E-post: Hjemmeside: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Grøndalsvej 2 Postboks Århus C Tlf E-post: Hjemmeside: Specialrådgivningen: Specialrådgivningen er en del at Socialforvaltningen i Århus Kommune. VRS vil altid være behjælpelig med at formidle kontakten til en specialrådgiver. Rådgivningen kan fås på kommunens fire socialcentre: Socialcenter Centrum Værkmestergade 15, 3. sal 8000 Århus C Tlf Socialcenter Nord Vejlby Centervej Risskov Tlf Socialcenter Syd Grøndalsvej Viby j Tlf.: og Socialcenter Vest Gudrunsvej Brabrand Telefon: og Oplysninger om tiden efter folkeskolen: Ungdommens Uddannelsesvejledning Værkmestergade Århus C Telefon: E-post: 10

11 Hjemmeside: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Sonnesgade 9, 1.sal 8000 Århus C Telefon: E-post: Hjemmside: Andre nyttige adresser: Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Skolestyrelsen Snaregade 10A 1205 København K Læs mere om klagenævnet på denne adresse: 11

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes?

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Jan Kirkegaard, Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Program 1. Præsentation 2. Dagens program 3.

Læs mere

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015 Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab Den 11. maj 2015 Befordring af elever i specialpædagogiske undervisningstilbud i Aarhus Kommune Med nedenstående information er det

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasserne

Beskrivelse af specialklasserne Beskrivelse af specialklasserne Tema Organisering Grundoplysninger Specialklasserne på Holme skole er i princippet aldersmæssigt fordelt over alle årgange på 6 klasser. Vi har for tiden tre 4. klasser

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens overordnede formål og organisation. Djurslandsskolen er en specialskole under Norddjurs kommune for børn med behov

Læs mere

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017 Værd at vide om AUG 2017 Velkommen I har vi valgt, at samle fagfolk og tilrettes efter de behov familierne har, således at vi institutioner med særlig viden om de mange for- så vidt muligt kan løse de

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Dag-, fritids- og undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Dag-, fritids- og undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Dag-, fritids- og undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Børn og Unge Århus Kommune 1 Indhold HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 2 SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD, 0-6 ÅR... 3 SÆRLIGE PLADSER/H-TILBUD

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Visitationspraksis omkring integrerende og segregerende tilbud fra februar 2012. Acadre 11-43140 løb.nr.:22571. KIM: (Koordinerende Interne Møder)

Visitationspraksis omkring integrerende og segregerende tilbud fra februar 2012. Acadre 11-43140 løb.nr.:22571. KIM: (Koordinerende Interne Møder) Procesforløb for skoler op til visitation Barn / ung i vanskeligheder i almenundervisningen Skolen/teamet undersøger egne handlinger og muligheder: SP-modellen Vækstmodellen Cooperativ learning Klasseledelse

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. 1 Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune. Udarbejdet af visitationsudvalget

Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune. Udarbejdet af visitationsudvalget Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune Udarbejdet af visitationsudvalget 2. oktober 2017 Indhold Forord... 3 Visitationsudvalget... 4 Visitationsmøder... 5 Retningslinjer

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud.

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. Børn & Kultur Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. 1. Folkeskolens varetagelse af elever med særlige

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen VEJ nr 9171 af 13/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-05-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Mit barn har autisme. - sådan gør vi i København

Mit barn har autisme. - sådan gør vi i København Mit barn har autisme - sådan gør vi i København Mit barn har autisme Udgivet af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningens Handicapcenter København 1. oplag

Læs mere

Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning 1. Baggrund På baggrund af udmeldinger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige- stilling vedrørende rammerne for enkeltmandsundervisning

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Værd at vide om Center for Børn & Familier

Værd at vide om Center for Børn & Familier Støttepædagogkorpset Rådhusholmen 10 43 97 96 05 jaru@greve.dk Familierådgivningen Rådhusholmen 10 Hundige Distrikt 43 97 84 12 Midt og Syd Distrikt 43 97 91 07 boern@greve.dk Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt i Børne- og Familieudvalget 27. september 2016 1. Indledning Det fremgår af Børne-

Læs mere