Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik"

Transkript

1 Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1

2 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR RÅDGIVNING OG SPECIALPÆDAGOGIK?... 3 HVILKEN STØTTE KAN DER TILBYDES?... 3 PLADS I ET SPECIALPÆDAGOGISK DAG- ELLER KLUBTILBUD:... 4 VISITATIONS- OG KOORDINATIONSKONFERENCE... 4 VISITATION TIL PLADS I SPECIALTILBUD... 4 REVISITATION... 5 TYPER AF SPECIALPÆDAGOGISKE DAG- OG KLUBTILBUD:... 5 HANDICAPPLADSER I ALMINDELIGE DAG-, FRITIDS- OG KLUBTILBUD:... 5 SÆRLIGE DAGTILBUD... 5 SÆRLIGE KLUBTILBUD... 6 PLADS I ET SPECIALPÆDAGOGISK UNDERVISNINGSTILBUD... 6 REVISITATION... 7 TYPER AF SPECIALPÆDAGOGISK UNDERVISNINGSTILBUD:... 7 ENKELTINTEGRATION I ALMINDELIGE KLASSER... 7 SPECIALKLASSER BELIGGENDE PÅ ALMINDELIGE FOLKESKOLER... 7 SPECIALSKOLER... 7 PLADS I SKOLEFRITIDSORDNING... 8 FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... 8 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 8 RET TIL EN UFORMEL SAMTALE... 8 RET TIL AT KLAGE... 8 KLAGENÆVNET FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING... 8 RET TIL AKTINDSIGT... 9 OPBEVARING AF JOURNAL... 9 PLIGT TIL AT OPLYSE OM ADRESSEÆNDRING... 9 PLIGT TIL AT OPLYSE OM FORHOLD VEDR. FORÆLDREMYNDIGHED... 9 GODE RÅD I SAMARBEJDET MED VRS... 9 FORÆLDRESAMARBEJDE... 9 SAMTYKKEERKLÆRING... 9 ADRESSER OG TELEFONNUMRE

3 Hvem henvender pjecen sig til? Pjecen henvender sig til forældre til børn eller unge, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som derfor har behov der betyder, at de skal have et af Århus Kommunes specialpædagogiske dag- fritids-, klub eller undervisningstilbud. Pjecen beskriver hvordan man får et specialpædagogisk tilbud i Århus Kommune, og hvilke typer af tilbud der findes. Indstilling til specialpædagogisk tilbud Der er forskel på, hvordan børn og unge indstilles til et specialpædagogisk dag- fritids eller klubtilbud eller specialpædagogisk undervisningstilbud. Skal man indstilles til et specialpædagogisk dagtilbud skal barnets behov vurderes på en koordinationskonference i sociallægeinstitutionen. En henvisning hertil kommer ofte fra sygehuset, sundhedsplejerske eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Hvis det drejer sig om et af kommunens specialpædagogiske undervisningstilbud skal der foretages en vurdering i PPR. Har man en bekymring for et barns udvikling, som forælder, lærer eller pædagog ved kommunes dagtilbud og skoler, kan man altid kontakte PPR. Bekymringerne kan dreje sig om barnets eller den unges: Adfærd Kontaktevne Personlige udvikling Tale/sproglige udvikling Generelle udvikling og trivsel Hvis dagtilbuds eller skolelederen, i samråd med forældrene og på baggrund af PPRs vurdering beslutter, at barnets behov ikke kan imødekommes i det almindelige dag- eller undervisningstilbud, kan barnet blive indstillet til et specialpædagogisk tilbud. Herfra er det Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik (VRS) der i samråd med forældre og skole- eller dagtilbudsleder finder ud af, hvilket tilbud barnet eller den unge skal i. For yderligere information om Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings ydelser og sagsgange, kan man kontakte PPR-enhederne, eller læse mere på Hvad kan Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik? Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik (VRS) varetager opgaver i forhold til børn og unge fra 0-18 (20) år med specialpædagogiske behov, der ikke kan imødekommes i almindelige dag-, skole-, fritids- eller klubtilbud. VRS planlægger og beslutter hvilke specialpædagogiske tilbud, der bedst kan modsvare barnets eller den unges behov, når det er besluttet, at barnet har behov for et specialtilbud. VRS rådgiver og informerer om kommunens tilbud indenfor det specialpædagogiske område til forældre og fagligt personale. Hvilken støtte kan der tilbydes? Som udgangspunkt vil man altid forsøge at de pædagogiske tiltag gennemføres i barnets nærmiljø altså nuværende dagtilbud eller distriktsskole. Stiller barnets udvikling derimod krav om, at der skal tages særligt hensyn eller ydes særlig støtte, der ikke kan imødekommes i barnets dag eller skoletilbud, indstilles sagen til VRS, der har til opgave at finde det dag- eller/og undervisningstilbud, der bedst imødekommer barnets eller den unges behov, ud fra viften af specialpædagogiske tilbud i kommunen: 3

4 Særlige dagtilbud Særlige klubtilbud Specialklasser Specialskoler Har et barn har behov for et særligt dagtilbud eller klubtilbud skal forældre henvende sig til sagsbehandleren i Socialforvaltningens Specialrådgivningen Børn, for at få en henvisning til en visitation og koordinationskonference. VRS varetager herefter anvisning og fordeling af pladser. Du kan altid få støtte og hjælp til kontakten til Socialforvaltningen I VRS. Plads i et specialpædagogisk dag- eller klubtilbud: Visitations- og koordinationskonference For at komme i betragtning til en plads i et specialpædagogisk dag-, fritids- eller klubtilbud skal barnets handicap være kategoriseret på en visitations- og koordinationskonference i sociallægeinstitutionen. Konferencen er tværfaglig og har fast deltagelse af en børn og unge-læge, en faglig konsulent fra Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik samt en repræsentant for Socialforvaltningen. Hertil kommer andre relevante fagpersoner samt forældre til det pågældende barn/ung. For at komme på en konference skal man henvende sig til socialcentret. Visitations og koordinationskonferencens formål er at afklare om barnet/den unge har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Såfremt dette er tilfældet vil barnets sag fremover blive tilknyttet Specialrådgivningen i det lokale Socialcenter. Ud fra en kategorisering af barnets vanskeligheder afklares barnets støttebehov på konferencen, herunder om barnet har behov for støtte i dag- eller fritidstilbud eller om barnet/ den unge skal visiteres til et specialpædagogisk tilbud. Man kan også komme i betragtning til en plads i et specialpædagogisk tilbud ud fra et lægeskøn. Barnet eller den unge vil efterfølgende skulle kategoriseres på en visitation- og koordinationskonference. Ved støtte i dag-, fritids eller klubtilbud og har kategoriseringen betydning for ressourcetildelingen til det pågældende tilbud. Det er den pågældende institutionsleders ansvar at forvalte de tildelte ressourcer. Ressourcerne skal, udover at anvendes på barnet i dagligdagen, også anvendes til: Øget skriftlighed eksempelvis i form af en individuel handleplan Udvidet forældresamarbejde Opkvalificering af personalet Udvidet mødeaktivitet omkring barnet. Som forælder har man ret til at klage over lederens forvaltning af de tildelte ressourcer. Klagen rettes i sådanne tilfælde til dagtilbudslederen, skoleleder eller FU-leder. Hvis man ønsker at klage over selve kategoriseringen eller sagsbehandlingen i forbindelse med eller op til Visitations- og koordinationskonferencen skal man rette henvendelse til socialforvaltningen. Visitation til plads i specialtilbud Når barnets handicap er blevet kategoriseret på visitations- og koordinationskonferencen er det VRS, der anviser til de enkelte pladser ud fra en individuel pædagogisk vurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i: Barnets specialpædagogiske behov Særlige behov i barnets familie Den mindst indgribende foranstaltning 4

5 Forældrene inddrages i hele forløbet og får en skriftlig begrundelse på afgørelsen, med klagevejledning. Hvis der skal indhentes yderligere oplysninger før der kan træffes en beslutning, og tidsfristen af den grund overskrides, skal forældrene informeres skriftligt herom. Selv om afgørelsen er truffet, er det ikke altid der er plads i det pågældende tilbud. Der kan derfor godt gå tid frem til barnet kan begynde i tilbudet. Indtil barnet kan begynde i det pågældende specialpædagogiske tilbud, er det nuværende tilbuds ansvar, i samarbejde med PPR, at varetage barnets behov. Ønsker man at klage over den anviste plads rettes klagen til VRS. Revisitation For at sikre, at barnet er placeret i det tilbud der bedst modsvarer barnets behov, foretages der mindst en gang årligt en pædagogisk faglig vurdering af barnets udvikling. På baggrund af vurderingen tages der fagligt stilling til, om barnet er velplaceret eller om der skal foretages en revisitation til et andet tilbud. I vurderingen inddrages: Forældrene Det pædagogiske personale på institutionen Familierådgiver fra Socialforvaltningen Institutionens ledelse Andre samarbejdspartnere Forældrene kan altid bede om et møde, hvis de vurderer at barnets udvikling ikke tilgodeses i tilbuddet. Typer af specialpædagogiske dag- og klubtilbud: Handicappladser i almindelige dag-, fritids- og klubtilbud: De fleste børn med særlige behov integreres i almindelige pasningstilbud. Kommunen har ca. 60 institutioner, der varetager integration af børn med handicap. I daglig tale kaldes de H-institutioner. Ca. 10 % af børnene i disse institutioner har et handicap. Der lægges vægt på, at børnene integreres med normalt fungerende børn, så de lærer at begå sig i det sociale fællesskab. Institutionernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn med særlige behov. Det er VRS der, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet og ud fra en individuel pædagogisk vurdering, anviser til de enkelte pladser. For yderligere information omkring de enkelte dag-, fritids- og klubtilbud kan man kontakte VRS, eller læse mere på vrs-aarhus.dk Særlige dagtilbud Til børn der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et behov for støtte, der ikke kan imødekommes i almindelige dagtilbud med h-pladser, kan barnet visiteres til et særligt dagtilbud. For at komme i betragtning til et særlig dagtilbud skal barnet være kategoriseret på en visitationsog koordinationskonference. Det er herefter VRS der ud fra en individuel pædagogisk vurdering, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet, anviser til de enkelte pladser, Århus kommune har følgende særlige dagtilbud: 5

6 Børnehaven Skovbrynet Børnehaven Nygaardsvej Børnehaven Lystruplund Børnehaven Thorshavnsgade Institutionernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn med særlige behov. For yderligere information omkring de enkelte dag-, fritids- og klubtilbud kan man kontakte VRS, eller læse mere på Særlige Klubtilbud Til større børn og unge der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et så særligt behov for støtte, at det ikke kan imødekommes i almindelige klubber med handicappladser, kan den unge visiteres til et særligt klubtilbud. Klubberne Regnbuen er Århus Kommunes særlige klubtilbud I klubberne Regnbuen er der er pladsgaranti for børn og unge til og med det 20 år. Det er VRS der, i tæt samarbejde med forældre og SFO, anviser til H-pladser i almindelige klubtilbud og til pladser i klubberne Regnbuen. For yderligere information omkring de enkelte klubtilbud kan man kontakte Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik eller læse mere på Plads i et specialpædagogisk undervisningstilbud Når der er truffet beslutning om, at barnets behov for støtte ikke kan imødekommes i barnets almindelige distriktsskoletilbud, skal barnet og barnets behov for støtte vurderes i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Selvom førskole-barnet er klassificeret som værende handicappet, vil der i forbindelse med skolestart blive foretaget en faglig vurdering af de undervisningsmæssige behov. Vurderingen foretages af PPR. Herefter indstilles sagen til VRS, der har til opgave at finde det undervisningstilbud, der bedst modsvarer barnets behov ud fra viften af specialpædagogiske tilbud i kommunen. 1. februar skal ansøgninger om optagelse i specialpædagogisk undervisningstilbud for det kommende skoleår være modtaget i VRS. Der er også mulighed for løbende optag i de specialpædagogiske undervisningstilbud, såfremt der findes plads i de pågældende tilbud. Forældrene inddrages i hele forløbet og får en skriftlig afgørelse med klagevejledning. Selv om afgørelsen er truffet, er det ikke altid der er plads i det pågældende tilbud. Der kan derfor godt gå tid fra afgørelsen er truffet, frem til barnet kan begynde i tilbudet. I denne periode er det det nuværende dagtilbuds eller distriktsskolens ansvar, i samarbejde med PPR, at varetage barnets behov. Der skal udarbejdes en individuel elevplan i alle undervisningstilbud i Århus Kommune. Ønsker man at klage over den anviste plads rettes klagen til VRS. For yderligere information om, hvordan man bliver indstillet til en vurdering i PPR, kan man kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, eller læse mere på 6

7 Revisitation På baggrund af forældrekonsultation og den individuelle elevplan foretages der mindst en gang årligt en revisitation, således at det sikres, at barnet er placeret i det tilbud der bedst modsvarer barnets behov. Forældre kan altid bede om et revisationsmøde, hvis de vurderer, at barnets udvikling ikke tilgodeses i tilbuddet. Typer af specialpædagogisk undervisningstilbud: Enkeltintegration i almindelige klasser Det tilstræbes, at undervisningen gennemføres i barnets distriktsskole, med den specialpædagogiske bistand der er nødvendig. Dette tilrettelægges i et samarbejde mellem skole, forældre og eventuelt PPR. Specialklasser beliggende på almindelige folkeskoler Århus Kommune har en række specialkasser beliggende på almindelige folkeskoler. Hver specialklasse sammensættes ud fra børnenes behov. Der er specialklasser for børn med: Svære læsevanskeligheder og ordblinde (børn med lav læseevne, hvor læseprocessen ikke er I gang eller hvis læseniveau er flere år under alderssvarende) Talevanskeligheder (børn med svære tale-/sprog-/kommunikationsvanskeligheder) Generelle indlæringsvanskeligheder (børn, hvis indlæringsforudsætninger vurderes at være flere år forsinket, således at børnene ikke lever op til de krav og forventninger, der i almindelighed stilles i skolens centrale fag) Specifikke vanskeligheder (børn med svære opmærksomhedsforstyrrelser eller koncentrationsvanskeligheder) Socio-emotionelle vanskeligheder (børn med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder) Specialklassernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn med særlige behov. For yderligere information omkring de enkelte undervisningstilbud kan man kontakte kan man kontakte Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik eller læse mere på vrs-aarhus.dk Ønsker man at klage over den anviste plads rettes klagen til VRS. Specialskoler Børn, hvis behov for støtte ikke kan imødekommes i en almindelig klasse med støtte eller i en specialklasse, kan visiteres til en specialskole. Det er VRS der ud fra en individuel pædagogisk vurdering, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet, visiterer til specialskoler. Århus kommune har følgende specialskoler: o o o Langagerskolen Stensagerskolen Kaløvigskolen VRS afholder årligt et orienterende møde for forældre om de specialpædagogiske undervisningstilbud. Det er også muligt at besøge de specialpædagogiske tilbud forud for beslutningen. Besøget vil altid ske efter aftale. 7

8 Plads i skolefritidsordning Når barnet tilbydes plads i skole, hvad enten det er i specialklasse eller specialskole, tilbydes der samtidig plads i skolens SFO. Børn fra børnehaveklasse til og med 4. klasse er fra skoleåret 2007 garanteret et pasningstilbud enten i skolefritidsordning. I forbindelse med indskrivning til skole udleveres en tilmeldingsblanket til SFO. Blanketten skal udfyldes, underskrives og afleveres ved skoleindskrivningen eller afleveres på skolen senest 1. februar, det år barnet begynder i skole. Barnet får tilbudt en plads fra 1. august. Er barnet indmeldt i et dagtilbud, bliver det automatisk udmeldt pr. 1. august. For børn med handicap er der mulighed for at vælge mellem SFO eller klubtilbud fra 5-7 klassetrin. På Stensagerskolen er der tilbud om SFO frem til og med 7. klassetrin. På Langagerskolen er der fritidstilbud frem til undervisningspligtens ophør. For at komme i betragtning til støtte i SFO skal barnets handicap være kategoriseret på en visitations- og koordinationskonference, hvis udfald har betydning for antallet af støtteniveauet der tilgår det pågældende tilbud. Færdig med Folkeskolen Når en ung med særlige behov skal afslutte folkeskolen, og der skal tages stilling til, hvad der skal ske i fremtiden, kan man hente rådgivning og vejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU har et team af specialvejledere, der har til opgave at vejlede og rådgive de elever, der ved skolegangens ophør stadig har behov for specialpædagogisk bistand omkring de muligheder der foreligger. Det er også UU vejlederne der rådgiver omkring den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. For yderligere information omkring UU henvises til hjemmesiden: uu-aarhus.dk For oplysninger omkring den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse henvises til hjemmesiden: stuaarhus.dk Rettigheder og pligter Ret til en uformel samtale Man kan altid få en uformel samtale hos PPR eller VRS uden at blive registreret. Registrering finder sted, hvis der skal foretages en egentlig vurdering, iværksættes særlige foranstaltninger eller udarbejdes en rapport. Ret til at klage Forældrene skal inddrages i hele sagsforløbet og skal orienteres skriftligt om alle vurderinger, indstillinger, rapporter og beslutninger. Når der bliver truffet en afgørelse, skal afgørelsen være begrundet og der skal stå om man kan klage og hvordan man gør det. Hvis der ikke er klagemulighed, skal det også fremgå af afgørelsen. Fra Århus Kommunes modtager en klage, må der maksimalt gå 14 dage inden borgeren modtager en kvitteringsskrivelse. Hvis man ønsker at klage over selve sagsbehandlingen, fx sagsbehandlingstiden, skal borgeren, ved henvendelse til VRS, oplyses om klagemuligheder og klageadgang. Hvis man ønsker at klage over selve sagsbehandlingen, fx sagsbehandlingstiden, skal man ved henvendelse oplyses om klagemuligheder og klageadgang. 8

9 Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Klagenævnet for vidtgående specialundervisning er en uafhængig klagemyndighed, der træffer afgørelse i klager over kommuners tilbud om specialundervisning til elever i folkeskolen, der har behov for undervisning i specialskoler/-klasser eller omfattende støtte i almindelige klasser. Klagenævnet behandler endvidere klager over ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og klager over retlige spørgsmål vedrørende specialundervisning for voksne. Hvis man er uenig i kommunens afgørelse, er der mulighed for at klage til klagenævnet. Adressen findes bagest i pjecen. For yderligere information omkring klagenævnet henvises til hjemmesiden: Ret til aktindsigt Forældre har som udgangspunkt ret til at se journalen. Hvis man ønsker aktindsigt skal man henvende sig til VRS. Opbevaring af journal Forældremyndighedsindehavere kan til enhver tid bede om, at barnets papirjournal makuleres. Makuleringen skal senest ske når barnet fylder 18 år. Er der særlige forhold der gør sig gældende, kan papirjournalen opbevares ud over det fyldte 18. år. Elektroniske journaler skal opbevares evigt. Pligt til at oplyse om adresseændring Forældremyndighedsindehaver har pligt til at oplyse om adresseændring. Pligt til at oplyse om forhold vedr. forældremyndighed Det er vigtigt for samarbejdet mellem forældre, VRS, dagtilbud og skole at alle samarbejdsparter har de rigtige informationer omkring forhold der vedrører forældremyndighed, således at det sikres at alle relevante parter høres i en sag. Gode råd i samarbejdet med VRS Forældresamarbejde Der er ofte forskel på, hvordan man ser et barn i institutionen, i skolen og derhjemme. VRS vil gerne indgå i en god og konstruktiv dialog med forældrene. Jo flere oplysninger VRS modtager, desto bedre grundlag er der for at give barnet den bedste og rette behandling. Som forælder kan man bidrage til samarbejdet ved at: Tale åbent om forventninger til samarbejdet Beskrive barnet grundigt Samtykkeerklæring Samtidig er det også vigtigt, at VRS samarbejdsparter får mulighed for at se de vurderinger der vedrører barnet, således at de kan handle i overensstemmelse med anbefalingerne. Det kan de kun få, hvis man som forælder underskriver en samtykkeerklæring om videregivelse af oplysninger. Kun de nødvendige oplysninger videregives. Forældre, der underskriver en samtykkeerklæring, vil også få en vejledning i HVEM der får HVILKE oplysninger. 9

10 Adresser og telefonnumre Børn og Unge Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 Postboks Århus C Tlf E-post: Hjemmeside: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Grøndalsvej 2 Postboks Århus C Tlf E-post: Hjemmeside: Specialrådgivningen: Specialrådgivningen er en del at Socialforvaltningen i Århus Kommune. VRS vil altid være behjælpelig med at formidle kontakten til en specialrådgiver. Rådgivningen kan fås på kommunens fire socialcentre: Socialcenter Centrum Værkmestergade 15, 3. sal 8000 Århus C Tlf Socialcenter Nord Vejlby Centervej Risskov Tlf Socialcenter Syd Grøndalsvej Viby j Tlf.: og Socialcenter Vest Gudrunsvej Brabrand Telefon: og Oplysninger om tiden efter folkeskolen: Ungdommens Uddannelsesvejledning Værkmestergade Århus C Telefon: E-post: 10

11 Hjemmeside: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Sonnesgade 9, 1.sal 8000 Århus C Telefon: E-post: Hjemmside: Andre nyttige adresser: Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Skolestyrelsen Snaregade 10A 1205 København K Læs mere om klagenævnet på denne adresse: 11

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015 Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab Den 11. maj 2015 Befordring af elever i specialpædagogiske undervisningstilbud i Aarhus Kommune Med nedenstående information er det

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Samarbejde i Viby lokaldistrikt

Samarbejde i Viby lokaldistrikt Samarbejde i Viby lokaldistrikt Viby Dagtilbud, Kontor: Øster alle 50, 1, tlf. 20 18 55 76 Hjemmeside: www.viby.dagtilbud-aarhus.dk Viby Dagtilbud består af: Børnehuset Moltkesvej, Moltkesvej 2, tlf. 87

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal etablere den nødvendige

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning d. 28. Oktober kl. 14.00-16.00 1 Program 1. Velkommen, formål og program v. Inge 2. Inklusion 3. Organisering af inklusionsarbejdet

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det!

Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Specialpædagogisk støtte på Viby Skole Indledning: På Viby Skole er undervisningen og alle øvrige aktiviteter gennemsyret af et ønske om at give

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune.

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune. Inklusion -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle 1 FAKTABOX EKSKLUSION 2001 2010 19.500 BØRN 29.500 BØRN 17,5 % af ekskluderede børn får

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Tilmelding Århus Privatskole

Tilmelding Århus Privatskole Tilmelding Århus Privatskole Barnet skal tilmeldes klasse i skoleåret 20 / 20. Barn Mor Far Anden kontaktperson (stedforælder, bedsteforældre m.v.) Relation Specielle hensyn. Såfremt barnet lider af en

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012-13 Indholdsfortegnelse Forord maj 2013... 4 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 2. Præsentation af PPR... 4 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Indhold Indhold Indhold... 1 Introduktion... 2 Uddannelsens indhold... 2 Visitationsudvalget

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Børne- og ungepolitik 2011-14

Børne- og ungepolitik 2011-14 k 2011-14 ne- og Børne - og ungepolitik ørne- Indholdsfortegnelse og ungepolitik Forord: 3 Forord Byrådet ønsker at fortsætte og udvikle det gode arbejde på børne- og ungeområdet i Favrskov Kommune. Derfor

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Hvis dit barn skal have specialundervisning

Hvis dit barn skal have specialundervisning Hvis dit barn skal have specialundervisning Skoledistrikter i Haderslev Kommune Hvis dit barn skal have specialundervisning Denne pjece er tiltænkt de forældre, hvis børn har behov for yderligere hjælp

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere