Indkomne forslag til mødet den 24. august 2013 i Ubby Forsamlingshus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne forslag til mødet den 24. august 2013 i Ubby Forsamlingshus."

Transkript

1 Kalundborg kommune Landliggerudvalget. Indkomne forslag til mødet den 24. august 2013 i Ubby Forsamlingshus. Deltager ved mødet: Fra område 5 Røsnæs. Børge Jakobsen, Erik Ebdrup, Helge Ytterdal. Fra område 6 Saltbæk. Lene Agerskov Christensen, Erik Jensen. Fra område 7 Kaldred. Peter Danielsen. Fra område 8 Havnsø. Marianne Lund, Gitte Kristensen, Bodil Nielsen. Fra område 9 Nekselø og Sejerø. Morten Dam, Sten Langvad. Landliggerudvalgets medlemmer: Elsebeth Lunding, Ebbe Nørtved Hansen, Anders Sevelsted, Finn Steen Baad, Maja Hansen (forlod mødet kl. ca ), Nils Jørgensen, Bent Frisk, Ove Knudsen og Niels Erik Dandanell (sekretær for udvalget). Landliggerudvalgets formand Elsebeth Lunding bød velkommen. Område 5 Røsnæs. Grundejerforeningen Kirkebugten af 10/ Erik Ebdrup og Børge Jakobsen. 1. Opankring af Kirkebugten. Kalundborg Kommune markedsfører sig under overskriften Kalundborg Den Grønne Industrikommune. Kirkebugten er opankringsplads for skibe og nødhavn for havarerede skibe. Er blevet mere de sidste år. F.eks. sidste sommer lå et skib på over tons i Kirkebugten en måned, hvor hele skroget blev malet over vandlinjen. Hvilken forurening. Har yderligere ligget et skib på mere end tons (forurener luften og støjer). Kommunen bør aktivt gå i forhandling med Trafikministeriet om at få omdefineret Kirkebugtens anvendelse. F.eks. forsøge at få Kirkebugten fjernet fra kortet som nødhavn. Forbud mod opankring af store skibe, henvise til vest for T-ruten. Mindre skibe henvises til sydsiden af sejlrenden til Kalundborg. (Asnæs siden). Industrien tilgodeses ved, at der fortsat kan leveres palleteret gods til skibe i fjorden som ikke opankrer. Ser frem til at denne massive forurening af naturen og som berører mange, bliver bragt til ophør. Landliggerudvalget opfordrer Kalundborg Kommune til at kontakte de relevante myndigheder for at få omdefineret Kirkebugtens anvendelse. Landliggerudvalget bakker op om at påvirke kommunalbestyrelsen. Børge Jacobsen og Søren Nøhr ønsker, at kommunen er aktiv ift. problemet med larm og lugt fra de

2 opankrede skibe. Maja Hansen påpegede, at kommunen ikke har nogen myndighed på søterritoriet men, at man gennem lobbyarbejde vil forsøge at påvirke de relevante myndigheder. Landliggerudvalget vil også via lobbyisme forsøge at påvirke og følger sagen løbende. 2. Kommunens holdning til kystsikring. Grundejerforeningen Kongsgård Helge Ytterdal. Det er grundejerne selv, der rejser de konkrete projekter om kystsikring. Ved projekter på en enkelt ejendom, som f.eks. sikring mod kysterosion, sender grundejeren selv en ansøgning til kystdirektoratet, der giver den endelige tilladelse. Ved større projekter, der involverer flere grundejere har kommunen en mere faciliterende rolle, men det er fortsat projektejerne, der står for projektet, og Kystdirektoratet, der giver tilladelsen. Kalundborg Kommune har ikke en plan for kystsikring i kommunen. I øjeblikket arbejdes der på en klimatilpasningsplan, der blandt andet skal indeholde planer for sikring mod oversvømmelse fra havet. De konkrete forslag er ikke udarbejdet endnu. Et forslag til klimatilpasningsplanen skal være vedtaget med udgangen af (og 13). Formanden gav konkret eksempel med eget kystsikringsprojekt hvilket viste sig at være både dyrt og besværligt og blev opgivet. Der pågår arbejde med kommunens klimatilpasningsplan forslaget skal senest med udgangen af 2013 være færdigt. 3. Generelt spørgsmål omkring træhøjde i sommerhusområderne. Er der en holdning evt. lokalplantiltag el.lign. Såfremt der ikke er bestemmelser i lokalplanen for området, henvises til bestemmelserne i Hegnsloven. Formanden orienterede om kommunens hjemmeside hvor man kan finde oplysninger om hegnsloven (www.kalundborg.dk). Helge Yttendal kommenterede, at hegnsloven ikke har bestemmelser ret langt inde på matriklen. Efterlyser en overordnet plan for beplantningen på Røsnæshalvøen. Steen Langvad kommenterede, at der i deres vedtægter er bestemmelser om at friholde areal mod strand og spørger, om kommunen vil gå aktivt ind i overholdelse af dette. Maja Hansen oplyser, at hvis kommunen er påtaleberettiget kan der rettes henvendelse til kommunen. Bent Frisk nævnte, at grundejerforeningen bør henvende sig samlet til kommunen. Naboretten gælder og der opfordres til godt naboskab.

3 Område 6 Saltbæk. Grundejerforeningen Vollerup Erik Jensen. 4. Muligheden for evt. at få ugentlig tømning af renovation i juni, juli og august måneder. Skraldebøtterne kan næsten blive levende, når der går 14 dage mellem hver tømning. Der er ikke mulighed for at indføre ugetømning for tidligst 1.juli 2015, grundet den eksisterende kontrakt om afhentning af dagrenovation med RenoNorden (og 8, 17 og 22). Formanden nævnte, at sagen gentagne gange er taget op i Landliggerudvalget. Lene Agerskov spurgte ind til om ugetømningerne også vil gælde for fastliggere. Niels Dandanell oplyste, at i Team Affalds øjne er fastliggere at betragte som helårshuse og vil derfor forsat have 14.dages tømninger. Marianne Lund foreslog at der blev sat containere op på havnene til bioaffald. Steen Langvad påpegede at det ikke kun er sommerhusejere der er påvirket af lugt fra affaldscontainere. Erik Jensen spurgte ind til kontrakten med renovatøren (RenoNorden). Niels Dandanell forklarede, at ift. gældende kontrakt kan der ikke indføres ugetømninger før kontrakten udløber (30.juni 2015). Morten Damm nævnte at det er et problem med ulovlig helårsbeboelse i sommerhusområderne og, at der i Svaleklint-området ikke er opstillet de rigtige størrelser affaldscontainere ligeledes er der containere mærket Holbæk kommune. Team Affald undersøger dette ved tilsyn m.m. Helge Yttendal påpeger, at affaldscontainerne lugter. Landliggerudvalget har haft problemstillingen op på hvert møde og følger sagen nøje. Opfordrer til at affaldet pakkes ordentligt ind. Målet er at indføre ugetømning om sommeren. Svenstrup Grundejerforening Lena Agerskov. 5. Hvilke forsikringer har man brug for: Arejdsskade, kollektiv Ulykke, Erhvervsansvar, Bestyrelsesansvar. Er ikke kommunen bekendt. Der henvises til forsikringsselskaberne. Formanden påpegede, at det ikke er kommunens bekendt hvad der evt. kræves af forsikringer. Det blev nævnt at det er meget forskelligt hvad der er af holdninger til forsikringer og hvordan dette administreres i de forskellige grundejerforeninger. 6. Problemer med at skraldespandene ikke sættes på plads efter tømning. Specielt i vinterhalvåret ser det rodet ud med væltede skraldespande. Er der regler omkring dette.

4 Ifølge gældende regler skal beholderne placeres samme sted som de blev afhentet. Såfremt dette ikke sker skal dette indmeldes til Teknik og Miljø, team affald gerne via kommunens hjemmeside. Niels Dandanell gjorde klart, at beholderne skal placeres samme sted som de blev taget. Område 7 Kaldred. Ingen spørgsmål. Område 8 Havnsø. Grundejerforeningen Havnsøpark Marianne Lund. 7. Private fællesveje hvordan beregnes, hvor meget grundejer/grundejerforeninger skal bidrage med til vedligeholdelse af vejene. Formanden gjorde opmærksom på notat udarbejdet af Vej, Færger og Grønne områder (som administrerer private fællesveje). Formanden opfordrer Kalundborg kommunen til at lægge notat og evt. yderligere oplysninger om emnet på hjemmesiden. Notatet er vedlagt referatet. Reglerne er komplicerede og konkrete spørgsmål kan rettes til Vej, Park og Færger. Område 9 Nekselø og Sejerø. Svaleklint Grundejerforening Morten Dam. 8. Utilstrækkelig renovation i ferieperioder og størrelsen af affaldsspande i forhold til miljø bl.a. mider, insekt, lugtgener. Se pkt Den kommunale afgift på vandspild, som ikke er spildevand, men rent vand som ledes tilbage i undergrunden. Der henvises til Kalundborg Forsyning kan kontaktes via hjemmesiden Der henvises til Kalundborg Forsynings hjemmeside. Inden for målerne er det grundejerens ansvar.

5 10. Transport færgepriser og offentlig transport på øen. Der er til de kommende budgetforhandlinger fremsendt oplæg til takster m.m. Udmelding om takster og offentlig transport det endelige budget for Der henvises til kommunens hjemmeside hvor budgetforslaget offentliggøres. Oplæg til færgepriser m.m. er oversendt til de igangværende budgetforhandlinger. 11. Kommunens holdning til ulovlig helårsbeboelse i sommerhusområder. Kommunen accepterer ikke ulovlig helårsbeboelse i sommerhusområder. Der er ofte sager på Teknik og Miljøudvalget vedr. dette. Kommunen accepterer ikke ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse. Det opfordres til, at anmelde evt. ulovlig beboelse så hurtigt efter 1.oktober som muligt. Samtidig opfordres til, at henvendelserne sker som en samlet henvendelse fra grundejerforeningens bestyrelse. 12. Kommunens ansvar for at bidrage til en sikker og fyldestgørende drikkevandsforsyning på Sejerø specielt i relation til FSV. Kommunens ansvar i forbindelse med drikkevandsforsyningen på Sejerø er at føre tilsyn og håndhæve vandforsyningsloven, med det formål at få vandværkerne til at levere tilstrækkelig godt drikkevand. Det er vandværkernes egen opgave at sikre godt drikkevand. Ift. spørgsmål om økonomisk støtte, så har kommunen i forbindelse med forhandlinger om budgettet for 2012 afvist at yde økonomisk støtte til etablering af nyt vandværk med afsaltningsanlæg. (og 19 og 24). Formanden mente, at vandforsyningen på Sejerø udgøres af private vandværker og nævnte, at enighed er vigtigt at signalere overfor kommunen. Steen Langvad nævnte, at kommunen har en defensiv holdning til problemet og at der ikke er udarbejdet en vandforsyningsplan (for Sejerø). Morten Damm nævnte, at det er en katastrofe at kommunen ikke vil yde økonomisk støtte til projektet. Steen Langvad nævnte, at det er saltindholdet der er det store problem. Formanden opfordrer kommunen til at se på sagen. Landliggerudvalget vil gå aktivt ind i sagen. 13. Kystsikring mod stormflod med diger/volde i lavtliggende områder, med risiko for oversvømmelse. Se pkt. 2

6 14. Øens dårlige telefon- og internetforbindelse som står i vejen for øget erhvervsaktivitet og jobskabelse. Der henvises til referat fra Landliggerudvalgets møde den 15. august 2013: Mobildækningen er ikke tilfredsstillende i flere sommerhusområder. Sekretæren indhenter erfaringer fra virksomhederne på Asnæs-spidsen (Vinsand) og fremskaffer evt. kontaktperson hos teleselskab. Landliggerudvalget anbefaler, at kommunen presser på for bedre mobildækning overalt i kommunen. (og 20). Formanden oplyste, at Landliggerudvalget kender problemet og er helt enige. Landliggerudvalget har før behandlet problemstillingen og vil igen tage sagen op med kommunalbestyrelsen. 15. Frekvensen i tømning af septiktanke. Der henvises til Kalundborg Forsyning kan kontaktes via hjemmesiden Frekvensen af tømninger ønskes drøftet. Der er forskellige behov for tømningsfrekvens. Der henvises til planen for tømninger på Kalundborg Forsynings hjemmeside Hvad er det helt præcist kommunen vil med og forventer af landliggerudvalget og møder med udvalget. Formanden nævnte, at landliggerudvalget er et dialogforum mellem landliggerne og kommunen. Der henvis til udvalgets vedtægter som kan findes på kommunens hjemmeside. Der er flere gode eksempler på, at landliggerudvalget har haft indflydelse (senest problemstillingen med vintervedligeholdelse i sommerhusområderne) og der er fra begge parters side et ønske om et formaliseret samarbejde. Erik Jensen gjorde opmærksom på, at det er uheldigt at der ikke er politikere til stede under hele mødet. Lena Agerskov efterlyste, at kommunikationen vedr. landliggerudvalget sker digitalt (pr mail). Landliggerudvalget forventer at grundejerforeningerne indmelder kontaktoplysningerne til kommunen, da al kommunikation så vidt muligt sker digitalt. Grundejerforeningen Vesterstrand Sten Langvad.

7 17. Renovationsordningen Tømning med 14 dages mellemrum er en forringelse mod tidligere ugentlig tømning i sommermånederne og til stor gene for sommerhusgæsterne, lugt m.v. Renovationen om vinteren kunne derimod med fordel nedsættes, således at ordningen totalt set bør kunne gøres økonomisk neutral, f.eks. at der i færgehavnen placeres en container til dagrenovation som velegnet element i dagrenovationsordningen. Se pkt Busordning ved færgehavnen fastholdelse af en eller anden form for kollektiv trafik af hensyn til de personer, som ikke har biladgang på øen. Det igangværende ØSE-projekt, der tager initiativer vedrørende øget turisme og kortvarige overnatningsmuligheder på Sejerø vil formentlig også pege herpå. Der henvises til referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12.august 2013, hvor det blev besluttet, at oversende sag til budgetforhandlingerne for (og 23). Steen Langvad nævnte, at ønsker man udvikling af turisme m.m. på Sejerø er det et problem at nedlægge busdriften på øen. Kommunen er ikke forpligtiget til at opretholde busdriften men beboerne opfordres til at kommentere budgetforslaget når det offentliggøres på kommunens hjemmside. Kommunen arbejder i øvrigt med muligheden for at organisere busdriften i færgeselskabet. 19. Drikkevandssituationen Kommunen bør som myndighed påtage sig ansvaret for, at der snarest muligt etableres en tilfredsstillende langsigtet bæredygtig vandforsyning, da den nuværende situation er ganske uforsvarlig for såvel sommerhusgrundejerforeningerne, turister og gæster i øvrigt, som for de fastboende. Se pkt Internet Der er behov for en bedre internetadgang for såvel landliggere som for alle andre. Det bør komme i betragtning ved den nødvendige fornyelse af elkablet fra Sjælland. Se pkt Kystnære havvindmøller Sommerhusgrundejerforeningerne har ønske om, at der tages æstetiske og miljømæssige hensyn, herunder beskyttelse af marsvinbestanden i Sejerøbugten, hvis der opføres en havvindmøllepark. Sejerø s kyster er en enestående natur. Der bør derfor sikres størst mulig afstand til kysten for vindemølleparken. Der henvises til det fremlagte forslag til kommuneplan. Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside på

8 Formanden oplyste, at konkrete planer for havvindmølleparker skal offentliggøres. Høringer lægges på kommunens hjemmesiden. Herefter er det muligt at komme med indsigelser. Landliggerudvalget drøfter havvindmølleparker når konkrete planer tages op. Grundejerforeningen Gniben Strand Uri Nathan. 22. Renovationsordningen afhentning af affald i sommermånederne hver 14. dag er utilstrækkelig. Forslag om at ordningen ændres således, at i perioden fra Sct. Hans og til den 15. august, bliver tømt hver uge. Der kunne måske så spares i de øvrige måneder, mod at der opstilles container på havneområdet. Se pkt Ophør af busordningen/kørsel i forbindelse med færgens ankomst/afgange pr. 1. september!! Vil kommunen indføre en alternativ transportmulighed der kan være både sommerhusbeboere og fastboende, som ikke har bil. Se pkt Drikkevandssituationen er meget utilfredsstillende og har været det i mange år. Kvalitetskravene til drikkevandet overholdes ikke. Kommunen har ellers tidligere haft givet tilsagn om økonomisk støtte til opførelsen af et nyt fælles vandværk, men er blevet trukket tilbage. Foreningen Sejerø Vandforsyning har arbejdet med et nyt fælles vandværk, men er ikke nået til vejs ende. Har i høj grad brug for økonomisk støtte. Kommunen bør derfor genoverveje tilsagn om økonomisk støtte. Se pkt. 12 Afslutning: Formanden konkluderede, at mødet har været godt og konstruktivt og takkede for god ro og orden. Landliggerudvalget har været glade for mødedeltagernes konstruktive deltagelse i mødet. Hun opfordrede til, at formandsændringer i grundejerforeningerne meldes ind til kommunen (Dennis Ravn). Ligeledes en opfordring til at komme med forslag til punkter der skal behandles af landliggerudvalget via grundejerforeningernes områderepræsentant i udvalget.

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top Mødereferat d.: 10-12-2009 kl.: 16:30 til 22:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset, Birkevang 214, Gilleleje - Den gl. Byrådssal og efterfølgende Kantinen Mødedeltagere Mødets deltagere Referat

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00 i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden:

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere