En Værdiansættelse af Coloplast A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En Værdiansættelse af Coloplast A/S"

Transkript

1 Afgangsprojekt, HD Finansiering Institut for Finansiering Copenhangen Business School, maj 2012 En Værdiansættelse af Coloplast A/S Udarbejdet af: Martin Bay Hansen Vejleder: Carl Agerbech Petersen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING VÆRDISKABELSE PROBLEMFORMULERING: METODE- OG MODELVALG OVERORDNET STRUKTUR FOR OPGAVEN OVERORDNET METODE Den strategiske analyse Regnskabsanalysen Værdiansættelsen DATAINDSAMLING OG KILDEKRITIK MÅLGRUPPE AFGRÆNSNING OVERORDNET AFGRÆNSNING DEN STRATEGISKE ANALYSE REGNSKABSANALYSEN VÆRDIANSÆTTELSEN PRÆSENTATION AF COLOPLAST HISTORIE MISSION, VISION OG VÆRDIER DEN VALGTE STRATEGI ORGANISATION LEDELSE EJERFORHOLD FORRETNINGSOMRÅDER OG GEOGRAFISK SPREDNING STOMI KONTINENS UROLOGI SÅR- OG HUDPLEJE NIVEAU OG UDVIKLING I DIVERSE NØGLETAL OMSÆTNING BRUTTOFORTJENESTE OG EBIT-MARGIN ROIC OG ROE BALANCESUM OG SOLIDITET STRATEGISK ANALYSE OMVERDENS ANALYSE PEST-ANALYSE Politik og lovgivning Økonomi og demografi Sociokulturelle forhold Teknologi og miljø BRANCHEANALYSE PORTER S 5 FORCES 33 2

3 Branche og konkurrenceintensitet Adgangsbarrierer Leverandørernes forhandlingsstyrke Kundernes forhandlingsstyrke Substituerende produkter INTERN ANALYSE PORTER S VÆRDIKÆDE Global Research & Development Global Operations Global Marketing Sales Regions Support funktioner PRODUKTANALYSE OG LIVSCYKLUS STRATEGI DELKONKLUSION STRATEGISK ANALYSE REGNSKABSANALYSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS OG REVISIONSPÅTEGNING REFORMULERING AF ÅRSREGNSKABERNE REFORMULERING AF EGENKAPITALEN OG TOTALINDKOMSTEN REFORMULERING AF BALANCEN REFORMULERING AF RESULTATOPGØRELSEN FINANSIERING OG LIKVIDITET ANALYSE AF RENTABILITET ROE Niveau 1: Analyse af driftsaktivitet og finansiel gearing Niveau 2: Dekomponering af afkastningsgraden Niveau 3: Analyse af de underliggende finansielle value drivers for ROIC TRENDANALYSE ANALYSE AF VÆKST OG PERMANENTE OVERSKUD PERMANENTE OVERSKUD SELVFINANSIERET VÆKST ANALYSE AF RISIKO DRIFTSMÆSSIG RISIKO FINANSIEL RISIKO DELKONKLUSION REGNSKABSANALYSE BUDGETTERING OG VÆRDIANSÆTTELSE LÆNGDEN AF DEN EKSPLICITTE BUDGETPERIODE VÆRDIDRIVERE OG BUDGETFORUDSÆTNINGER OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED ØVRIGE FORUDSÆTNINGER KAPITALOMKOSTNINGER DE VÆGTEDE GENNEMSNITLIGE KAPITALOMKOSTNINGER (WACC) Ejernes afkastkrav Den risikofrie rente (rf) Markedets risikopræmie 73 3

4 Estimering af Beta Långivernes afkastkrav Det selskabsspecifikke risikotillæg COLOPLASTS KAPITALSTRUKTUR BEREGNING AF WACC ESTIMERING AF VÆRDIEN AF COLOPLASTS B-AKTIE VÆRDIANSÆTTELSE VED DCF-MODELLEN FØLSOMHEDSANALYSE VERIFICERING AF VÆRDIEN VIA RELATIV VÆRDIANSÆTTELSE DELKONKLUSION VÆRDIANSÆTTELSE KONKLUSION 85 FIGUR INDEKS 89 TABEL INDEKS 89 LIGNINGS INDEKS 90 KILDEOVERSIGT 90 BILAG A TOTALINDKOMST / EGENKAPITALOPGØRELSE 96 BILAG B - BALANCER 97 BILAG C - RESULTATOPGØRELSER 99 BILAG D BASE CASE BUDGET OG VÆRDIESTIMAT 101 BILAG E MULTIPLER 102 4

5 1. Indledning 1.1. Værdiskabelse I efteråret 2008 opstod den igangværende finanskrise med krakket af investeringsbanken Lehmann Brothers og i årene efter har den globale økonomi været præget af lavvækst og faldende indtjening i mange virksomheder verden over. Trods den negative udvikling i verdensøkonomien har der alligevel været enkelte lyspunkter og et af disse er den danske medico-virksomhed Coloplast A/S, der har formået at gå imod strømmen og realisere en markant økonomisk fremgang. Coloplast har i perioden 2008/09 til 2010/11 næsten fordoblet sin markedsværdi jf. Figur 1 samt udbetalt et stadig større udbytte til sine aktionærer, hvilket også under mere normale verdensøkonomiske forhold ville have været en ganske flot bedrift. For en investor eller potentiel investor kan det derfor være nærliggende, at konkludere, at Coloplast vil være i stand til at fortsætte denne positive udvikling og også i fremtiden skabe øget værdi til aktionærerne. Investor bør imidlertid inden han træffer en sådan konklusion overveje svarene på en række spørgsmål omkring hvilket grundlag Coloplasts fremgang hviler på. Baseret alene på den hidtil opnåede indtjeningsfremgang vurderes det rimeligt, at der samtidig har fundet en stigning i aktiekursen sted, men aktiekursen skal afspejle det fremtidige økonomiske potentiale, eller sagt med andre ord det forventet fremtidige afkast til aktionærerne, og ikke være baseret på de fortidens præstationer. Figur 1 (egen tilvirkning): Aktiekursudvikling Coloplast B-aktie Kilde: Coloplasts Årsrapport for 2010/11 s. 2 5

6 Hvorvidt investor kan forvente, at de senere års positive udvikling også vil fortsætte i fremtiden afhænger derfor i høj grad af om de underliggende faktorer - også kaldet value drivers - der har medført fremgangen er af varig eller af midlertidig karakter. Er de såkaldte value drivers ikke vedvarende vil Coloplasts fremtidige rentabilitet blive påvirket negativt efterhånden som disse aftager i styrke eller måske endda helt forsvinder og dette vil tilsvarende reducere markedsværdien af selskabet såfremt aktiemarkedet ikke har taget højde herfor. En vigtig value driver for Coloplast er den stigende levetid og aldrende befolkning i de især de vestlige lande, der udgør et voksende marked for Coloplasts produkter. Det er min påstand, at denne value driver aktuelt påvirkes negativt som følge af at finanskrisen har udviklet sig til en gældskrise, så mange lande nu er i færd med at indføre en række reformer herunder besparelser i sundhedssektorerne, hvorfor den aldrende befolkning ikke nødvendigvis vil medføre øget indtjening til Coloplast. Derfor mener jeg også, at der kan stilles spørgsmålstegn ved om Coloplast nu er så upåvirket af konjunkturerne som eksempelvis Coloplasts forhenværende administrerende direktør Sten Scheibye gav udtryk for ved finanskrisens begyndelse i 2008? 1 Det er derfor denne opgaveskrivers hypotese, at aktiemarkedet aktuelt overvurderer markedsværdien af Coloplast, idet aktiemarkedet i sin prissætning af Coloplast lægger for meget vægt på den flotte indtjeningsfremgang selskabet har realiseret historisk frem for at basere værdien af Coloplast på den forventede udvikling i de underliggende value drivers, hvilke der er afgørende for den fremtidige værdiskabelse for Coloplasts aktionærer. 1 Berlingske Business internet hjemmeside: 21. marts

7 1.1. Problemformulering: For at efterprøve min hypotese er følgende hovedproblem formuleret: Afspejler handelskursen på NasdaqOMXC på Coloplast A/S B-aktie pr. 16. april 2012 selskabets fremtidige strategiske og økonomiske potentiale? Besvarelsen af hovedproblemet sker ved at estimere den teoretiske aktiekurs på selskabets B-aktier via en stand alone værdiansættelse. 2 Problemformuleringen er endvidere operationaliseret i en række strukturerende arbejdsspørgsmål nedenfor. Strategisk analyse: Hvilke eksterne faktorer påvirker og vil også i fremtiden påvirke Coloplasts rentabilitet? Hvilke brancheforhold opererer Coloplast under og hvordan vil disse påvirke Coloplasts rentabilitet i fremtiden? Hvordan er det strategiske fundament i Coloplast og hvilke interne kompetencer er selskabet i besiddelse af? Regnskabsanalyse: Hvordan er niveauet for Coloplasts rentabilitet og hvordan har udviklingstendensen været i analyseperioden? Hvad er de finansielle value drivers for Coloplast? Hvilke finansielle og driftsmæssige risici er Coloplast eksponeret overfor? Værdiansættelse: Hvor lang skal budgetperioden være? Hvilke value drivers skal anvendes i budgettet? Hvad udgør kapitalomkostningerne? Hvilken værdi har Coloplast ved anvendelse af DCF-modellen? 2 Se beskrivelse samt baggrund for valg af stand alone basis under afgrænsning i afsnit

8 Er Coloplasts B-aktie over eller undervurderet af markedet? Hvilke forklaringsvariable kan tilskrives en eventuel forskel i markedets prisfastsættelse og den teoretisk beregnede værdi af aktien? Hvor validt er værdiestimatet og hvor følsom er værdien af Coloplast overfor ændringer i budgetforudsætningerne? Hvilken teoretisk værdi har Coloplasts B-aktie ved anvendelse af den relative metode? Hvilke forklaringsvariable kan tilskrives en eventuel forskel i den beregnede værdi af aktien via DCFmodellen og den relative metode? 1.2. Metode- og modelvalg Dette afsnit har til formål, at præsentere opgavens struktur og metode samt baggrunden for valg af de anvendte teorier og modeller Overordnet struktur for opgaven Opgaven er udformet i fire overordnede processer, der samlet udgøres af 6 delafsnit med hvert sit emne jf. Figur 2 nedenfor. Proces beskrivelse udgøres af indledningen, der beskriver opgavens indhold og hvad læseren kan forvente af opgaven samt en præsentation af Coloplast A/S. I proces analyse behandles opgavens problem via to separate analyser i form af en strategisk analyse og dernæst af en regnskabsanalyse. I proces syntese i afsnit 5 bindes trådene sammen fra analyserne i afsnit 3 og 4 med henblik på at skabe en sammenhæng mellem de to analyseafsnit. Dette sker konkret ved at resultaterne i den strategiske analyse og regnskabsanalysen anvendes som grundlag for det opstillede budget og selve værdiansættelsen i afsnit 5. I proces konklusion sammenfattes analyserne og syntesen således at hovedspørgsmålet besvares. 8

9 Proces Emne Beskrivelse Afsnit 1 Indledning Afsnit 2 Præsentation af Coloplast A/S Analyse Afsnit 3 Strategisk analyse Afsnit 4 Regnskabsanalyse Syntese Afsnit 5 Budgettering og Værdiansættelse Konklusion Afsnit 6 Konklusion Figur 2 (egen tilvirkning): Opgavestruktur Delafsnittene hvor de enkelte emner behandles er opbygget med en kort indledning, hvor afsnittets berettigelse i forhold til problembehandlingen begrundes, dernæst følger selve behandlingen af emnet og afslutningsvis følger en kort delkonklusion. Formålet med opbygningen er at skabe en rød tråd igennem de enkelte afsnit, herunder først at introducere læseren til den forestående problembehandling i afsnittet og dernæst redegøre for afsnittets betydning i relation til besvarelse af opgavens problemstillinger Overordnet metode Selvom Coloplast opererer med fire forretningsområder, der har det til fælles, at de alle henvender sig til brugere med intime behov, er produkterne og dermed de endelige brugere af produkterne forskellige indenfor de fire forretningsområder. 9

10 Det havde været ønskeligt om de enkelte forretningsområder kunne behandles og analyseres hver for sig, hvilket dog ikke er fuldt ud muligt på baggrund af de tilgængelige oplysninger. Overordnet analyseres de enkelte forretningssegmenter derfor hver for sig i den strategiske analyse, hvorimod regnskabsanalysen i langt overvejende grad sker samlet for alle fire forretningsområder. De teoretiske modeller, der anvendes i opgaven er gængse modeller ved strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse. Generelt kan det dog siges ved brug af modeller, at samtidig med at modellerne udgør en referenceramme, der bidrager til at analysen indeholder de rette elementer, også medfører at der gives et forsimplet billede af virkeligheden. Endvidere har de modeller der bl.a. anvendes ved den strategiske analyse ofte en tendens til at beskrive verden, branchen eller virksomheden som en statisk størrelse f.eks. i tilfældet Porters Five Forces Den strategiske analyse I en statisk verden ville det være muligt, at udfærdige et realistisk budget alene ved fremskrivning af de historiske præsterede regnskabstal. Da virksomheder nu en gang agerer i en foranderlig verden er det dog sjældent tilstrækkeligt med en passiv fremskrivning, hvorfor faktorer der kan tænkes at få indflydelse på de fremtidige finansielle præstationer skal søges belyst. Den strategiske analyse har netop til formål at identificere og vurdere i hvilken retning disse faktorer også kaldet ikkefinansielle value drivers bevæger sig. De ikke-finansielle value drivers udgøres af de bagvedliggende faktorer, der i fremtiden vurderes at få betydning for udviklingen i de foranliggende finansielle value drivers og dermed i sidste ende er bestemmende for eksempelvis Coloplasts værdiskabelse til aktionærerne. 4 Den strategiske analyse påbegyndes med en analyse af den omverden som Coloplast befinder sig i for at identificere hvilke eksterne faktorer der påvirker Coloplast. For analyse af Coloplasts eksterne forhold udfærdiges en PEST-analyse. Herefter bevæger den strategiske analyse sig tættere på Coloplast ved dernæst at undersøge branchens attraktivitet, konkurrencesituation, m.v. Ved analyse af vilkårene for branchen anvendes Porters Five Forces som model. Den sidste del af den strategiske analyse vedrører Coloplasts interne forhold som f.eks. hvilke kompetencer selskabet besidder og hvordan disse udnyttes for at skabe rentabilitet og værdi til aktionærerne. 3 Lægaard, J., Vest, M. Strategi i vindervirksomheder, s Sørensen, O. Regnskabsanalyse og værdiansættelse En praktisk tilgang s.80 10

11 Den strategiske analyse afsluttes med en delkonklusion i form af blandt andet en SWOT-analyse, hvor de vigtigste strategiske faktorer i form af ikke-finansielle value drivers oplistes og underspørgsmålene fra problemformuleringen vedrørende den strategiske analyse besvares. Analyse af de eksterne forhold Model: PEST-analyse Analyse af branchen Model: Porters Five Forces Analyse af interne forhold Model: Boston Matrice og Porters værdikæde Figur 3 (egen tilvirkning): Struktur for den strategiske analyse Sammenhængen mellem de forskellige lag i den strategiske analyse er illustreret i figur 3. Som det fremgår af figuren er de forskellige lag indbyrdes afhængige og udgør tilsammen den ramme som Coloplast agerer indenfor. Modellerne der anvendes ved den strategiske analyse er hentet fra Jørgen Lægaards og Mikael Vests bog Strategi i Vindervirksomheder Regnskabsanalysen Regnskabsanalysen har til formål, at identificere de finansielle value drivers for Coloplast samt vurdere disses betydning for Coloplast evne til at skabe værdi for aktionærerne. Strukturen i regnskabsanalysen er hovedsageligt opbygget omkring Du-Pont pyramidens tilgang til analyse af rentabilitet. 5 Der henvises til litteraturlisten 11

12 Modellen er valgt, idet der skabes et godt overblik over hvilke specifikke value drivers, der ligger til grund for rentabiliteten. Der foretages således først en overordnet nøgletalsanalyse, hvorefter de underliggende finansielle value drivers undersøges for identifikation af de bagvedliggende årsager for de overordnede udvikling i nøgletalsniveauer m.v. ROE Afkast på driftsaktiver Afkast på finansieringsaktivitet Niveau 1 Afkast på nettodriftsaktiver Finansiel gearing Niveau 2 Overskudsgrard Aktivernes omsætningsha stighed Finansiel gearing x spread Niveau 3 Bruttoavance-% Individuelle Individuelle netto og omkostnings- omsætnings- låneomkostningsdrivere drivere hastigeder Figur 4: Dupont pyramiden som referenceramme for analyse af ROE Kilde: Sørensen, O. Regnskabsanalyse og værdiansættelse En praktisk tilgang s.255 Regnskabsanalysen omfatter endvidere en vækst- og trendanalyse, der bl.a. baseres på indekstal samt en analyse af de finansielle og driftsmæssige risici med henblik på at vurdere robustheden i budgettet. Der er valgt en analyseperiode på 5 år, svarende til de seneste 5 regnskabsår, hvilket vurderes at være en passende længde for vurdering af den finansielle udvikling. Forinden den egentlige regnskabsanalyse foretages en reformulering af de officielle regnskabers poster i forhold til om posterne vedrører Coloplasts drifts- eller finansieringsaktiviteterne. Reformulering af regnskaberne er sket på baggrund af opgaveskrivers vurdering af hvorvidt de enkelte regnskabsposter vedrører driftsmæssige finansielle forhold. 12

13 Den metodiske fremgangsmåde ved reformuleringen er primært hentet fra Ole Sørensens bog Regnskabsanalyse og værdiansættelse En praktisk tilgang Værdiansættelsen Grundlæggende baseres al værdiansættelse på forventningen om størrelsen af det fremtidige afkast til investor. 7 For at kvantificere det forventede fremtidige afkast til investor udarbejdes derfor et budget, hvor det er afgørende for kvaliteten, at der skabes en valid relation imellem budgettet og den historiske regnskabsperformance (tilbageskuende) samt strategiske position (fremadskuende). Den primære værdiansættelse sker ved hjælp af DCF modellen, hvor det budgetterede frie cash flow som Coloplast forventes at generere tilbagediskonteres til nutidsværdi med en faktor, der svarer til de gennemsnitlige kapitalomkostninger for kapitalindskyderne i virksomheden. Metoden benævnes den indirekte metode, idet det i første omgang er Coloplasts samlede værdi i forhold til alle kapitalindskydere der estimeres. Fordelen ved den indirekte metode er bl.a., at det er cash flowet fra driftsaktiviteten der fokuseres på som value driver, hvilket forenkler budgetteringen af de frie cash flow. 8 Betydningen af de centrale budgetforudsætninger (value drivers) testes afslutningsvist via en følsomhedsanalyse ligesom der udarbejdes et alternativt værdiestimatet ved anvendelse af den relative værdiansættelsesmetode Dataindsamling og kildekritik Opgaven er primært udarbejdet på baggrund af sekundære informationskilder, hvor informationen udgøres af både kvantitative data i form af f.eks. statistisk materiale og kvalitative data, der bygger på avisartikler og udtalelser og interviews i fagblade og lignende. 6 Der henvises til litteraturlisten 7 Brealey, Myers, Allen Principles of Corporate Finance s Sørensen, O. Regnskabsanalyse og værdiansættelse En praktisk tilgang s

14 Coloplast fremstår som primær kilde på en væsentlig del af de anvendte data i opgaven. På trods af de lovgivningsmæssige rammer om, at offentligt materiale som f.eks. årsrapporter skal have en høj grad af pålidelighed og bidrage med et sandfærdigt billede af virkeligheden må Coloplasts eget materiale alligevel vurderes at indeholde en vis grad af subjektivitet, da materialet ofte er udfærdiget til brug i sammenhænge, hvor Coloplast vil drage fordel af positiv omtale f.eks. ved road show præsentationer og lignende. Ved vurdering af materialet vil dette derfor blive underlagt en motivgranskning, ligesom der generelt kan siges at være en anlagt en forholdsvis forsigtig tilgang til oplysninger, der har stor betydning for den fremtidige værdiskabelse og som ikke underbygges af andre kilder end Coloplast. Af øvrige kilder der anvendes kan nævnes aktieanalysehuse, artikler fra dagspressen, udbydere af finansielle data, m.fl., der som udgangspunkt må vurderes at være pålidelige Målgruppe Opgaven er en teoretisk baseret opgave, der besvarer problemstillingen ud fra litteratur fra pensum på HD (F) og HD (R), øvrig økonomisk litteratur samt artikelmateriale og gængse oplysninger på internettet. Opgaven er skrevet til vejleder samt studerende på HD Finansiering Afgrænsning Overordnet afgrænsning I denne opgave an anvendes alene offentligt tilgængeligt materiale. Indsamling af data er afsluttet pr. 16. april 2012, svarende til tidspunktet for værdiansættelsen. Senere hændelser og informationer omkring Coloplast eller faktorer i øvrigt, der påvirker aktiekursen er derfor ikke medtaget i denne opgave. Værdiansættelsen sker ud fra en antagelse om at Coloplast er en going concern virksomhed. Der ses derfor bort fra hvad nettorealisationsværdien af selskabet er i en eventuel nedbrudssituation. Der er valgt en analyseperiode på 5 år, svarende til de seneste 5 regnskabsår. Hændelser forud for denne analyseperiode vurderes ikke at have betydning for kursdannelsen i dag og behandles derfor ikke bortset fra i afsnittet om virksomhedsbeskrivelsen. 14

15 Idet denne opgaves vægt er på anvendelse af den på HD studiet tillærte teori i relation til at besvare opgavens problemformulering vil der ikke ske en dybdegående redegørelse eller diskussion af de anvendte modeller. De anvendte modeller benyttes kritisk og der foretages en vurdering af modellernes mulige indflydelse på resultatet de steder hvor det findes relevant Den strategiske analyse De anvendte modeller præsenteres alene ganske kort i forbindelse med disses anvendelse. En tilbundsgående beskrivelse af modellerne vil være omfattende og ikke tjene noget formål i relation til besvarelse af opgavens formulerede problem. I forbindelse med brug af de respektive modeller identificeres og analyseres alene de faktorer, der vurderes at være de betydeligste value drivers og derfor har størst betydning for budgetteringen og værdiansættelsen af Coloplast Regnskabsanalysen Ledelsen i Coloplast indgår i et optionsprogram. Hvorvidt disse udnyttes i fremtiden kan være vanskeligt at vurdere, hvorfor der afgrænses for at aktieoptionsprogrammet kan have/har effekt på den fremtidige rentabilitet som følge af ressourceallokering fra aktionærerne til ledelsen. Coloplast har endvidere en betydelig eksponering overfor fremmed valuta i form af indtægter fra salg og udgifter til råvareindkøb af materialer, produktion, løn m.v., hvorfor valutakursudviklingen indenfor en række valutaer vil have indflydelse på Coloplasts fremtidige indtjening. Jeg har på trods af dette valgt at afgrænse mig fra at indarbejde valutakursudviklingernes påvirkning i min analyse og værdiansættelse, idet jeg finder at en prognose for de fremtidige forventninger til valutakurser vil være baseret på et for usikkert grundlag Værdiansættelsen Idet en virksomhed har forskellig værdi for forskellige købere afhængigt af køberens strategiske perspektiv med den købte virksomhed har jeg valgt at værdiansættelsen i denne opgave udarbejdes som en stand alone værdiansættelse. Stand alone værdiansættelse tager udgangspunkt i, at driften fortsætter som hidtil uden indregning af eventuelle synergier som en købende virksomhed ville være villig til at give en merpris for i forbindelse med en eventuel akkvisition. 15

16 Årsagen til at værdiansættelsen sker som stand alone er, at jeg ikke har kendskab til eventuelle potentielle købere af Coloplast og derfor heller ikke har mulighed for at vurdere de potentielle synergieffekter som en ukendt køber vil være villig til at betale for. Samtidig har jeg heller ikke kendskab til om Coloplast påtænker opkøb af konkurrerende virksomheder, hvorved Coloplast kan realisere synergieffekter. Ved budgetteringen er der derfor ikke indregnet effekter fra eventuelle opkøb af konkurrerende virksomheder. Værdiansættelsen foretages på en B-aktie, hvortil der er knyttet en enkelt stemmeret i modsætning til en a-aktie, der har 10 stemmeretter tilknyttet. I værdiansættelsen anlægges der en minoritetsaktionærs perspektiv, dvs. at den aktiekurs der søges estimeret er ens uanset om investor holder alle aktier eller bare en enkelt aktie. I denne opgave indregnes derfor ingen merværdi ved eventuelt at besidde kontrollen med virksomheden. Som hovedmodel for værdiansættelsen er valgt DCF-modellen, hvor værdiestimatet beregnes på baggrund af det forventet fremtidige frie cash flow. DCF-modellen bygger ovenpå den fundamentale kapitalværdimodel, dividendemodellen, idet den grundlæggende tanke bagved begge modeller er, at det er kapitalværdien af pengestrømmene til aktionærerne, der bestemmer egenkapitalværdien. DCF-modellen vurderes nemmere at anvende sammenlignet med dividendemodellen, idet DCF-modellen ikke stiller krav om budgettering af dividendestørrelsen, der kan være påvirket af Coloplasts udbyttepolitik. Brug af DCF-modellen stiller alene krav til budgettering af det frie cash flow, der genereres til kapitalindskyderne efter investering i drift og kapitalapparat. Det har været overvejet at supplere DCF-modellen med residualindkomst-modellen, hvor det overnormale overskud fra driften (driftsoverskud fratrukket kapitalomkostninger på nettodriftsaktiverne) budgetteres og tilbagediskonteres. Anvendelse af to kapitalværdimodeller er dog vurderet som værende for omfattende i forhold til nytteværdien heraf og residualindkomstmodellen er derfor udeladt. 16

17 2. Præsentation af Coloplast I dette afsnit præsenteres virksomheden Coloplast. Afsnittet skal bidrage med en overordnet forståelse af virksomheden og præsentationen danner efterfølgende grundlag for analyseafsnittene i kapitel 3 og Historie Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der har som mål at gøre livet lettere for mennesker med private og personlige lidelser. Coloplast blev grundlagt i 1957 af Aage Louis-Hansen, men faktisk blev ideen bag Coloplast til i 1954 af Elise Sørensen. Elise Sørensen var sygeplejerske, og havde igennem sit job observeret, at der var et behov for et nyt slags hjælpemiddel til stomiopererede patienter, da de hjælpemidler som fandtes på datidens marked var dyre, ineffektive og uhygiejniske. Hun udviklede derfor verdens første stomipose, og fik hjælp til at producere denne af Aage Lois-Hansen. Efter etableringen af Coloplast i 1957 gik det udviklingen stærkt og i løbet af to år blev ca. 2/3 af Coloplasts produkter afsat på eksportmarkederne. I dag er Coloplast et børsnoteret globalt selskab, der beskæftiger omkring personer i 55 lande, med udvikling, produktion og salg af medicinsk udstyr. De oprindelige stomiposer udgør fortsat det primære grundlag for Coloplasts forretning selvom der siden er kommet nye produkter til i form af hud- og sårplejeudstyr samt hjælpemidler ved inkontinens m.v Mission, vision og værdier En mission beskriver hvorfor en virksomhed har en berettigelse. Coloplasts mission er: at gøre livet lettere for mennesker med behov for intim sundhedspleje. Coloplast lægger i sin mission vægt på ordet behov, idet det er menneskers grundlæggende behov, der er driveren i alt hvad virksomheden foretager sig. 10 En vision beskriver i hvilken retning en virksomhed gerne vil arbejde hen imod. Coloplasts vision er at sætte den globale standard for at lytte og handle 11. Ved at lytte ønsker Coloplast, at forstå sine kunders behov og dernæst at handle for at opfylde behovene. 9 Coloplasts internet hjemmeside: 11.marts Coloplasts internet hjemmeside: 11.marts Coloplasts internet hjemmeside: 11.marts

18 Mere konkret ønsker Coloplast, at - fokusere på lidelser, der er yderst private og personlige, - være kendt for deres passion for at forstå kundernes behov, - være rollemodel for brugerdreven innovation og videndeling og reagere på den viden selskabet opnår, - skabe en ledelsesstil og kultur, der opfordrer til nytænkning, og hvor åbenhed fører til fælles ambitioner. Til ovenstående bemærkes, at Coloplast har lagt al fokus på kundernes behov, hvilket skaber en rød tråd fra missionen til visionen og dernæst til selskabets værdier, der lyder således - nærhed for bedre at forstå, - passion for at gøre en forskel, - respekt og ansvarlighed for at vejlede os 12. Med hensyn til nærhed påpeger Coloplast, at det er evnen til at komme tæt på brugeren af produktet, der er afgørende for at forstå brugerens behov. Passionen er drivmidlet til at omsætte indsigt til handling ved at finde måder at opfylde brugernes behov på. Med respekt og ansvarlighed forståes, at Coloplast udviser respekt og ansvar for ikke kun at tænke i tekniske løsninger, men også at finde alternative måder at mindske ulemperne ved de til tider tabuiserede lidelser som brugerne har Den valgte strategi Siden 2009 har Coloplast fulgt en koncernstrategi om at skabe lønsom vækst. Strategien er formuleret således, at alle forretningsområder og geografiske regioner skal bidrage med såvel vækst som økonomisk rentabilitet. I forlængelse heraf har Coloplast fokuseret på 13 : Stomi og kontinens: - Skabe øget indtjening på selskabets kernemarkeder i Europa. - Foretage selektive investeringer i lande udenfor Europa. 12 Coloplasts internet hjemmeside: 11.marts Coloplasts Årsrapport for 2010/11 s. 4 18

19 Urologi, hud- og sårpleje: - Forbedre indtjeningen via øget effektivitet og omkostningsbesparelser. Der er foretaget nye investeringer for at accelerere salgsvæksten. Omkostninger: - Effektiviseringsgevinster opnået ved en fortsat udflytning af produktion til Ungarn og Kina samt en stærk fokus på at fastholde en omkostningsbevidst opførsel. Finansielle mål 14 : - Omsætningsvækst: 6 % årlig organisk vækst på kort sigt og en større vækst end markedet på længere sigt. - EBIT-margin: 27 % på kort sigt og på længere sigt levere margins på niveau med de bedste sammenlignelige selskaber indenfor medicinaludstyr. - CAPEX: % på kort sigt og på længere sigt 4 % af omsætningen. Øvrige strategier/målsætninger: - Coloplast har en politik, der går på at udvide ansvaret overfor sine interessenter og det omgivende samfund. Selskabet udgiver årligt en Corporate Responsibility Report, der redegør for blandt andet produktionsprocesser, sikkerhed, forurening, antikorruptionspolitikker, m.v I 2007 indførte Coloplast et program kaldet Access to Healthcare, der går ud på at give mennesker i udviklingslande adgang til en bedre intim sundhedspleje og forbedre patienternes levevis i disse lande. Programmet uddeler hvert år midler til forskellige projekter i udviklingslandende med henblik på nævnte formål Coloplast har indført en Corporate Governance politik, der skal sikre hensigtsmæssig ledelse og drift af selskabet. Corporate Governance politikken revurderes min. én gang årligt af bestyrelsen. Selskabet følger de almindelige lovgivningsmæssige retningslinjer for god Corporate Governance Coloplast præsentationsmateriale. DnB NOR Markets, Nordic Health Care Conference Coloplasts internet hjemmeside: 11.marts Coloplast internet hjemmeside: 11. marts Coloplasts Årsrapport for 2010/11 s

20 2.4. Organisation Juridisk er koncernen bygget op med et dansk moderselskab, Coloplast A/S, der er 100 % ejer af en lang række udenlandske salgs- og/eller produktionsselskaber. Derudover har det danske moderselskab filialer og salgskontorer i en række lande. 18 Organisationen er funktionsopdelt jf. figuren nedenfor: Figur 5: Coloplasts organisation / Værdikæde Kilde: ( den 11.marts 2012 Global Research & Development: Er ansvarlig udvikling af nye produkter og service indenfor alle Coloplasts forretningsområder. Global Operations: Er ansvarlig for al produktion, logistik, teknik og vedligehold af produktionsudstyr i forbindelse med produktionen. Global Marketing: Er ansvarlig for produktlancering, ide- og strategiudvikling. Sales Regions: Er ansvarlig for salg og service i alle lande, hvor Coloplast er til stede. Corporate functions: Består af diverse stabsfunktioner som f.eks. regnskabsafdelingen Ledelse Coloplasts daglige ledelse udgøres af direktionen bestående af Lars Rasmussen, der er Chief Executive Officer og Lene Skole, der er Chief Financial Officer. Michael Pram Rasmussen er formand for bestyrelsen. Michael Pram Rasmussen er tillige bestyrelsesformand i A.P. Møller-Mærsk A/S og Topdanmark A/S. 18 Coloplasts Årsrapport for 2010/11 s. 56 (note 37) 20

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Torsdag den 5. december 2013 Page 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Page 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund Jørgen Tang-Jensen

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere