Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune"

Transkript

1 Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers Kommune, og henvender sig til alle med interesse for bevaring af de eksisterende kvaliteter i vores omgivelser. Målet er øget opmærksomhed på de bevaringsværdige bygninger, så vi sammen kan være med til at tage vare på dem. Bygningskulturen omkring os, fra beskedne landsbyhuse til byens markante ejendomme, er en synlig og vigtig del af vores kulturarv. Vi skal værne om de historiske og arkitektoniske værdier, hvis de skal bestå for eftertiden og dermed danne baggrund for nybyggeri og udvikling. Hjørneejendom i Randers by med fine, bevaringsværdige detaljer.

2 Indhold 1 Indledning 2 Indholdsfortegnelse 3 Fælles ansvar Byggetilladelse 4 Bevaringsværdige og fredede huse Dit hus - en del af en helhed 5 Husets omgivelser Husets ydre og indre 6 Bevar husets karakter Fredede og bevaringsværdige bygninger 7 Foto-eksempler 8 Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Kommuneatlas, SAVE-registrering 9 Grundlag for SAVE-registrering 10 Eksempel på SAVE-registrering Bevaringsudvalget 11 Bevaringsværdige bygninger i landsbyerne 12 Randers Arkitekturpris 13 Kontakt Yderligere information Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Borgergade København K tlf Landsdækkende organisation for mere end 100 lokale bevaringsforeninger over hele landet, der arbejder for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark. Udgiver bladet By & Land. Foreningen for By- og Landskabskultur i Randers Kommune Organisationens lokalforening, hvis formål er at være med til at bevare værdifulde bymiljøer, bygninger og bygningsdele i Randers, og medvirke til at tilføje nye æstetiske værdier i harmoni med det bestående. SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Arbejder for dansk byggeri og det bebyggede miljø sammen med alle byggeriets parter, fra lovgivere til brugere. På hjemmesiden findes en oversigt over instituttets mange udgivelser, som kan bestilles eller læses i elektronisk form. Teknologisk Institut Informationsmateriale om murværk, tag, vinduer og andre bygningkomponenter samt materialer som træ, beton og natursten. Bevaringsudvalget i Randers Kommune > Politik og demokrati > Råd og nævn > Bevaringsudvalget Her findes information om kommunens bevaringsudvalg med links til bl.a. udvalgets mødereferater og årsberetning. 14 Nyttige kontakter 2 Udgivet af Bevaringsudvalget i Randers Kommune, april 2009 Fotos Randers Kommune 15

3 Nyttige kontakter Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1, 3. sal 1216 København K tlf Kulturarvsstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet med ansvar for den del af kulturarven, der omfatter bl.a. fortidsminder og fredede bygninger. På hjemmesiden findes blandt andet information om bygningsbevaring og links til styrelsens udgivelser. Raadvad, Center for Bygningsbevaring Raadvad Lyngby tlf Videncenter for håndværk og bygningsbevaring, der tilbyder professionel, uvildig rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger. Center for Bygningsbevaring retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse. Formålet med rådgivningen er at tage vare på eller retablere husenes bevaringsværdier. Bygningskultur Danmark Borgergade København K tlf National videns-, rådgivnings-, og interesseorganisation for bygningskulturen. På hjemmesiden findes bl.a. nyttig information om forskellige hustyper, deres bevaringsværdier og konkrete anbefalinger til om- og tilbygning. Fælles ansvar Bygningskulturen udgør de fysiske rammer omkring vores liv, den er synlig allevegne, i by og på land, og den er fælles for os alle. Derfor er det også et fælles anliggende at værne om den. Staten varetager beskyttelsen af landets fredede bygninger, mens bevaringsværdige bygninger er ejernes, og på det planmæssige område kommunernes, ansvar. Almindelig ombygning og mindre bygningsmæssige forandringer kræver ikke byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. Derfor er det vigtigt, at man som ejer af et bevaringsværdigt hus selv er opmærksom på at værne om husets værdier. I denne folder findes gode råd om de bevaringsværdier, man bør være særligt opmærksom på som husejer. Byggetilladelse Visse typer af arbejder må ikke påbegyndes, før kommunen har givet byggetilladelse. Det gælder generelt alle tilfælde, hvor der sker en udvidelse af husets areal. Der skal således søges om byggetilladelse til opførelse af tilbygninger, som for eksempel havestuer, samt ved indretning af værelser, hobbyrum og lignende i tagetager, der ikke tidligere har været udnyttet. GI, Grundejernes Investeringsfond Hos GI kan du søge råd om renovering af private udlejningsboliger. På GI s nye hjemmeside findes viden om blandt andet renovering af vinduer, taglægning og andet byggearbejde på din ejendom. 14 Forfaldent og nedrivningstruet, bevaringværdigt landsbyhus i Tånum. Før og efter renovering. 3

4 Bevaringsværdige og fredede huse Hvis et hus er bevaringsværdigt, eller hvis det er beliggende i en gade eller et område, der er bevaringsværdigt, kan der være fastsat regler vedrørende for eksempel facadeændringer, i form af en lokalplan, deklaration eller servitut. Fredede huse må ikke ombygges eller på anden måde forandres uden Kulturarvsstyrelsens godkendelse. Fredning er i givet fald tinglyst på huset. Dit hus en del af en helhed Hvert enkelt hus sætter præg på bybilledet, det enkelte kvarter og det omgivende landskab. Huset indgår således i en større sammenhæng - som en del af en helhed. Hele kvarterer er ofte opbygget inden for en kort tidsramme, for eksempel i forbindelse med nyudstykning, og især ældre huse bærer i deres arkitektur præg af den tid og egn, de er opført i. At der alligevel er stor variation i husenes udformning skyldes bygherrernes ønsker og økonomi, hvilket især er fremtrædende ved nyere huse. Ved at tage vare på dit hus og dets bevaringsværdier kan huset stige i værdi og blive et aktiv - for både dig selv og dine omgivelser. Kontakt Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information. Henvendelse rettes til: Miljø & teknik, Stadsarkitektens kontor arkitekt Peter Nielsen, tlf , eller arkitekt Maria Issakainen, tlf Vester Altan-kvarteret i Randers rummer flere bevaringsværdige etageejendomme. Se også kommunens hjemmside: > Politik og demokrati > Råd og nævn > Bevaringsudvalget Yderligere information Der er udgivet en lang række vejledninger og anvisninger, som kan være til god hjælp, når man overvejer modernisering eller andet byggearbejde på sit hus. Se listen med nyttige kontakter sidst i pjecen. De røde tegltage, der rejser sig i landskabet er et karakteristisk kendetegn for Randers. 4 13

5 Bevar husets karakter Husets kvaliteter bør bevares for at sikre, at huset er attraktivt og godt at bo i, og at vores omgivelser er smukke at færdes i. Hensynstagen til bevaringsværdier betyder ikke, at man ikke kan bygge om eller modernisere - det handler om at være opmærksom på husets kvaliteter og udføre byggearbejder med omtanke, så man ikke uigenkaldeligt ødelægger noget, der er værd at bevare. Bevaringsværdige bygninger i landsbyerne Bevaringsværdige huse er en vigtig del af vores fælles bygningskultur, og det er af stor betydning både for os selv og vores efterkommere at bevare de kvaliteter, bygningskulturen repræsenterer. Fredede og bevaringsværdige bygninger Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet databasen FBB, der indeholder oplysninger om landets 9700 fredede og bevaringsværdige bygninger, fra middelalder til nutid. Bevaringsværdige bygninger omfatter en bred vifte af bygninger, for eksempel 1920 ernes murermesterhuse og 1960 ernes arkitekttegnede parcelhuse. Databasen med information om fredede og bevaringsværdige bygninger kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside: Skjødtgården i Vestrup Den førhen nedslidte firlængede Skjødtgård i Vestrup er gennemgribende renoveret og indeholder i dag 14 attraktive lejeboliger. Projektet blev gennemført af Randersegnens Boligforening i samarbejde med Realdania, Exners Tegnestue og gl. Nørhald Kommune og stod færdigt i Flere af vores landsbyer rummer bevaringsværdige og værdifulde kulturmiljøer, for eksempel de karakteristiske nedre landsbyer Tjærby, Vestrup og Albæk ved Randers Fjord. Her findes flere intakte firlængede gårde, beliggende på overgangen fra engjorderne til det fede agerland. De historiske bondegårde udgør en væsentlig del af landsbyernes kulturarv, og gårdanlæggene, med deres markante struktur og karakteristiske arkitektur, er vigtige for landsbybilledet. Desværre trues flere gårde af forfald, når driften ophører eller indskrænkes. De gamle gårdanlæg har brug for ny anvendelse, hvis vi skal bevare en vigtig del af vores bebyggede kulturarv og bringe nyt liv til vores landsbysamfund. Randers by med dens kuperede terræn rummer mange harmoniske og smukke gadeforløb. Her afsluttes gaden af en velbevaret nyklassicistisk etageejendom. 6 Gården er renoveret med sans for detaljen: Bevaringsværdige elementer som den gamle pikstensbelægning og karakteristiske fontæne på gårdspladsen er istandsat og bevaret. 11

6 Randers Arkitekturpris Kommunen har tidligere afholdt et arkitekturpris-forløb, hvor en række værker, opført i det forgangne år, udvælges til nominering. En dommerkommité, bestående af repræsentanter fra Miljø- og teknikudvalget og Bevaringsudvalget samt to fagdommere, udpeget af Akademisk Arkitektforening, træffer herefter afgørelse om hvilke værker, der præmieres. Arkitekturprisens formål er at gøre opmærksom på og præmiere god arkitektur i bred forstand, det vil sige nybyggeri, tilbygninger, parker, byrum og byinventar, og i år også bygningsrestaurering og -bevaring. I 2009 samles der op på de seneste års værker, og i år er det således værker fra 2006, 2007 og 2008, der nomineres. Prisoverrækkelsen foregår som et offentligt arrangement i forbindelse med Arkitekturens Dag i oktober. Randers Arkitekturpris er en tilbagevendende begivenhed, der fremover bliver afholdt hvert andet år. Som noget nyt omfatter arkitekturprisen også bygningsbevaring, det vil sige restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, og formålet er øget fokus på nænsom istandsættelse af disse. Med fokus på bygningsbevaring ønsker vi at skærpe opmærksomheden på god arkitektur og byggeskik i hele kommunen - også i landsbyerne og de mindre bysamfund. Husets omgivelser Huset og dets omgivelser udgør en helhed, hvor elementer som hæk, stakit, belægninger, garage, carport, udhus og andre småbygninger kan være med til at skabe helhedspræg. I bevaringsværdige huse er materialerne ofte af høj kvalitet med fin bearbejdning, det er traditionelt, solidt håndværk, og husenes form og detaljer afspejler tidernes skiftende stiltræk. Som husejer bør man være bevidst om at værne om sådanne værdier og lokale særpræg. Husets ydre og indre Hver bygningsdel - fra skorsten, tagbelægning og kviste til døre, vinduer og karnapper - er med til at give huset karakter. Udskiftning af oprindelige døre eller vinduer med nye, som ofte er fremmede for huset i udformning og materiale, kan ændre et hus fuldstændig. Ofte er man ikke opmærksom på de værdier, der går tabt ved en udskiftning. Overvej først, om det kan betale sig at reparere gamle vinduer og døre. Også indvendig i bevaringsværdige huse er der ofte en række detaljer, som er værd at bevare - for eksempel trapper, døre, gulvbelægninger og beslag. Disse elementer er ofte detaljerede og afspejler kvalitet og håndværksmæssig kunnen. Smukt vedligeholdt landejendom ved Fussingsø. 12 Enfamiliehus med bevaringsværdi 3. Velproportioneret villa, fine originale vinduer med småsprossede over- og siderammer. 5

7 Eksempel på SAVE-registrering Opført 1929 Registreret 1999 Bevaringsværdige ejendomme i Randers by Ethvert hus udgør en helhed, hvor en række delelementer, fra små detaljer til større bygningsdele, samles i et fælles formsprog. Bygningsdetaljer som murede ornamenter og fine smedejernsdetaljer afspejler forskellige tidsperioder og arkitektoniske stilarter og fremstår med en stoflighed, som ikke kan opnås ved nybyggeri. Smukt patinerede materialer som for eksempel tegl, skifer og irret kobber afspejler tidens tand og giver en bygning karakter. Bevaringsværdi: 4 Tre ensartede ejendomme 20 a - 20 c Arkitektonisk værdi: 4 Tre etagers hjørneejendom. Rolige facader. Høj underetage afsluttet af intakt pudset bånd. Risalitprægede fag med vinduesindfatninger. Kulturhistorisk værdi: 5 Miljømæssig værdi: 4 Markant hjørneejendom, lidt for kulørt bemaling. Originalitet: 5 Gode nyere vinduer. Tilstand: 4 Bevaringsudvalget I 2007 nedsatte Randers Kommune et bevaringsudvalg under Miljø- og teknikudvaget. Bevaringsudvalgets opgave er at rådgive i bevaringsspørgsmål og udarbejde retningslinier for en bevaringsstrategi til sikring af den store bygningshistoriske arv, kommunen er begunstiget med. Bevaringsudvalget er sammensat af repræsentanter fra Miljøog teknikudvalget, Foreningen for By- og Landskabskultur i Randers Kommune, Kronjydsk Landboforening, Kulturhistorisk Museum Randers, Randers Lejerforening og Randers Turistbureau. Sekretariatsfunktionen varetages af Miljø- og teknikforvaltningen. 10 Tv: Plastikvinduer er billigere og vedligeholdelsesfri, men giver også facaden et fladt udtryk. Th: Ældre, sprossede trævinduer med fin stoflighed afspejler høj arkitektonisk kvalitet. Trævinduerne og den smukke fyldningsdør skaber en fin helhed i den bevaringsværdige ejendom. 7

8 Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune I Randers Kommune er der registreret bygninger opført før 1940, hvoraf cirka hver femte tilhører kategorien høj bevaringsværdi. Grundlag for SAVE-registrering Følgende forhold danner grundlag for den bevaringsværdi, der tillægges en bygning i SAVE-registreringen. Udgangspunktet er altid, hvordan bygningen fremstår på registreringstidspunktet. Arkitektonisk værdi: Bygningens proportionering, facaderytme, arkitektoniske omhu og detaljering. Samspillet mellem form, funktion og materialer. Er bygningen et godt eller mindre godt eksemplar af sin slags? Bevaringsværdig baggårdsbygning i Randers formidler byens industrihistorie. Bevaringsværdige bygninger udpeges på grundlag af en såkaldt SAVEregistrering, hvor bygninger opført indtil 1940 registreres og vurderes. Registreringen udarbejdes af kommunen i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen. Randers Kommuneatlas, 2000 og Kommuneatlas Mariager, 1994 indeholder bygningsregistrering og kortlægning af arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. De øvrige dele af ny Randers Kommune er endnu ikke registreret. SAVE = Survey of Architectural Values in the Environment, undersøgelse af arkitektoniske værdier i omgivelserne 1-4: Høj bevaringsværdi 5-6: Middel bevaringsværdi 7-9: Lav bevaringsværdi Kulturhistorisk værdi: Bygningens værdi som udtryk for lokal byggeskik, håndværksmæssig tradition og repræsentant for skiftende stilperioder. Bygningens sjældenhed. Afspejler bygningen teknisk nytænkning i konstruktion eller materialevalg? Rummer bygningen historiske symbolværdier, eller repræsenterer den en særlig periode? Miljømæssig værdi: Bygningens betydning for de omgivende bygninger. Passer bygningen til og styrker omgivelserne, eller forringer dens placering og udseende stedet? Originalitet: I hvor høj grad er det oprindelige udseende bevaret, eller har større ombygning skabt et ændret helhedsindtryk? Støtter eller svækker senere bygningsændringer bygningens dominerende elementer? Teknisk tilstand: Vurdering af bygningens almene byggetekniske forhold. Er bygningen ordentligt og korrekt vedligeholdt? Ved nedrivning, ombygning, tilbygning og facadeændringer skal der tages særlig hensyn til bevaringværdige bygninger. Sådanne bygningsændringer på bygninger med høj bevaringsværdi må ikke foretages uden kommunens godkendelse. Nyistandsat bevaringsværdig landejendom i Asferg. 8 Samlet bevaringsværdi: Disse vurderinger udmunder i en samlet bevaringsværdi for bygningen. Bevaringsværdien er en sammenfattende vurdering af ovennævnte delvurderinger, som tillægges en værdi fra 1-9. Den samlede bevaringsværdi er ikke et gennemsnit, men en vurdering af, hvilke forhold, der vejer tungest og bør tillægges størst vægt - i praksis oftest arkitektonisk- og kulturhistorisk værdi. 9

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Af Jannie Uhre Ejstrud Nationalpark Vadehavet December 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bevaringsværdi 6 Kulturstyrelsens fredningsgennemgang

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Energiforbedring Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig er der nye og skærpede krav om et reduceret energiforbrug og et langsigtet

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

SAVE. Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi

SAVE. Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi SAVE Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen 2011 SAVE Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi Kulturministeriet,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere