Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015"

Transkript

1 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015

2 2

3 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e): Center for Erhverv, Projektdesign Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Nyt Definitioner De vigtigste forudsætninger for at opnå støtte Generelle forhold Hvem kan deltage i skolemælksordningen Overdragelse af administration af ordningen Godkendelse og registrering af støtteberettigede Ansøgning om godkendelse Godkendelsens gyldighed Forpligtelser ved godkendelse Registrering Skolers og institutioners tilknytning til en leverandør eller organisation Støtteberettigede produkter Støtteberettigede mængder Støttesatser Dokumentation Ansøgning om støtte Ansøgningsskemaer Produkter uddelt fra 1. juli Indsendelse af ansøgning Konsekvenser af indsendelse af ansøgning efter fristen Udbetaling af støtte Tilbagebetaling af støtte og andre sanktioner EU-skolemælksplakat Klager Administration og kontrol Persondataloven og offentliggørelse af data på internettet Persondataloven Offentliggørelse af data på internettet Retsgrundlag Bilag 1 Kategorier og støttesatser Bilag 2 Oversigt over støtteberettigede produkter Bilag 3A Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Halvårlig ansøgning) Bilag 3B Vejledning til udfyldelse af ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Halvårlig ansøgning) Bilag 4A Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk(kvartalsvis ansøgning) Bilag 4B Vejledning til udfyldelse af ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Kvartalsvis ansøgning)

5 1. Nyt Udbetalingsfristen på senest 3 måneder efter der er indsendt en korrekt udfyldt ansøgning, suspenderes, når en støtteansøgning er udtaget til administrativ eller fysisk kontrol. 2. Definitioner Skoler og institutioner som nævnt i afsnit 4.1 Forvaltningsorganer, fx en kommunal forvaltning, der søger om støtte til produkter, som uddeles til elever/børn, der hører under deres ansvarsområde Leverandører af støtteberettigede produkter Organisationer, der søger om støtte på vegne af en eller flere skoler eller institutioner, og som er oprettet specielt til dette formål. 3. De vigtigste forudsætninger for at opnå støtte Skoler, institutioner, forvaltningsorganer, leverandører og organisationer, skal være godkendt af og registeret i NaturErhvervstyrelsen. Se afsnit 5. Der skal indsendes ansøgning om støtte til de produkter, der er omfattet af ordningen. Se afsnit 11. Ansøgningen skal indsendes inden ansøgningsfristens udløb. Se afsnit 11. Der kan højst ansøges om mængder svarende til maksimalt 0,25 liter mælk pr. elev pr. undervisningsdag eller pr. barn pr. åbningsdag. Se afsnit 8. Der skal ophænges en EU-skolemælksplakat på skolen/institutionen. Se afsnit 14. Støtteberettigede produkter må ikke anvendes ved tilberedning af mad. Se afsnit 5.3. Dokumentation for støtteansøgningen skal opbevares i mindst 5 år. Se afsnit 10. Støttemodtagerne skal medvirke ved kontrol. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 5 og 8) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 4, 5,7 og 8) 4. Generelle forhold Skolemælksordningen omfatter støtte til levering af mælk og mejeriprodukter til elever, der regelmæssigt deltager i undervisningen på skoler og i undervisningsinstitutioner samt til børn i vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidshjem. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 2) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 2) 4.1 Hvem kan deltage i skolemælksordningen Kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler, grundskolekurser samt øvelsesskoler oprettet ved statslige og private seminarier Offentlige og private gymnasieskoler, studenterkurser og HF-kurser Efterskoler samt kommunale ungdomsskoler Handelsskoler og tekniske skoler Vuggestuer og børnehaver Fritidshjem og skolefritidsordninger Andre undervisningsinstitutioner for børn og unge, herunder særforsorgsinstitutioner. 5

6 Integrerede skoler og institutioner kan kun godkendes som én enhed. For eksempel bliver en skole eller anden institution, som har tilkoblet en skolefritidsordning, betragtet som en integreret institution. Universiteter og højere læreanstalter på universitetsniveau kan ikke deltage i skolemælksordningen. 4.2 Overdragelse af administration af ordningen En skole eller en institution behøver ikke selv søge om støtte, men kan overdrage administrationen af ordningen til: en leverandør, en organisation, eller et forvaltningsorgan. Støtten udbetales i så fald til den pågældende leverandør, organisation eller forvaltningsorgan. 5. Godkendelse og registrering af støtteberettigede For at blive støtteberettiget skal skolen, institutionen, forvaltningsorganet, leverandøren og organisationen godkendes af NaturErhvervstyrelsen. 5.1 Ansøgning om godkendelse Ansøgning om godkendelse indsendes på et skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside under Skoler, institutioner og forvaltningsorganer indsender ansøgningen til NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud. Se kontaktoplysningerne i afsnit 16. Leverandører og organisationer indsender ansøgningen til det kontroldistrikt under NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, hvor leverandøren eller den pågældende organisation har sit hovedkontor. Se kontaktoplysningerne i afsnit Godkendelsens gyldighed Godkendelsen er gyldig fra den første dag i den måned, hvor vi har modtaget anmodningen om godkendelse og indtil en evt. udmeldelse af ordningen. Der ydes kun støtte til produkter, der er indkøbt og udleveret i godkendelsens gyldighedsperiode. 5.3 Forpligtelser ved godkendelse Skoler, institutioner, forvaltningsorganer, leverandører og organisationer forpligter sig ved ansøgning om godkendelse til: kun at anvende støtteberettigede produkter til elever eller til vuggestue- eller børnehavebørn, der er indskrevet i institutioner at fremlægge relevante dokumenter efter påkrav fra NaturErhvervstyrelsen ikke at anvende de støtteberettigede produkter ved tilberedning af mad at tilbagebetale ethvert uberettiget modtaget beløb efter påkrav fra NaturErhvervstyrelsen at medvirke ved kontrol. 6

7 Derudover skal leverandører og organisationer forpligte sig til at føre regnskab, hvoraf fremgår: navn og adresse på producenten af de støtteberettigede produkter navn og adresse på de skoler eller institutioner, der modtager de støtteberettigede produkter mængden af de produkter, der er blevet solgt eller uddelt på skolerne m.v. Leverandøren eller organisationen skal overholde NaturErhvervstyrelsens bestemmelser om regnskabsføring m.v. og kravene til de leverede produkter, herunder deres kvalitet. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 5, 8 og 9) 5.4 Registrering Ud over godkendelsen skal skoler, institutioner, forvaltningsorganer, leverandører og organisationer registreres hos NaturErhvervstyrelsen. Registrering af skoler, institutioner og forvaltningsorganer sker i forbindelse med indsendelse af anmodning om godkendelse til NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv. Registreringen af leverandører eller organisationer sker, når NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv, har fået besked om godkendelse fra det kontroldistrikt under NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, hvor leverandøren eller den pågældende organisation har sit hovedkontor. (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 7) 6.Skolers og institutioners tilknytning til en leverandør eller organisation Skoler og institutioner skal skriftligt meddele NaturErhvervstyrelsen, hvis de tilknytter sig en leverandør eller en organisation. Skoler og institutioner kan kun være tilknyttet enten én leverandør eller én organisation. Skoler og institutioner, der tilknytter sig en leverandør eller en organisation, bliver registreret under den respektive leverandør eller organisation. Det er derfor vigtigt, at skolen eller institutionen, hvis man efterfølgende ophører med at være tilknyttet en leverandør eller en organisation, straks meddeler NaturErhvervstyrelsen dette, således at skolen eller institutionen kan blive registreret som selvstændig støttemodtager. Der ydes kun støtte til de skoler og institutioner, der er registreret under henholdsvis den pågældende leverandør eller godkendte organisation. 7. Støtteberettigede produkter De støtteberettigede produkter fremgår af bilag 2. Der ydes kun støtte til produkter, der er fremstillet i EU og indkøbt i Danmark. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 3) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 5) 8. Støtteberettigede mængder Der kan maksimalt ydes støtte til et kvantum mælk eller mejeriprodukter, der svarer til 0,25 liter mælk pr. elev pr. undervisningsdag/pr. barn pr. åbningsdag. Der kan således søges støtte til én af følgende mængder pr. elev/barn: Produkter i kategori I: 0,25 liter Produkter i kategori II: 0,275 liter 7

8 Produkter i kategori III: 0,086 kg Produkter i kategori V: 0,034 kg. Kategorierne fremgår af bilag 1. For de institutioner, hvor der er undervisning, defineres en undervisningsdag som en dag, hvor der foretages aktiv, skemalagt undervisning, og hvor der er mødepligt for eleverne. Der kan maksimalt ydes støtte til de faktisk udleverede mængder, dvs. mængder der er udleveret til tilstedeværende elever/børn. Ved salg af mælk i ½ liters emballage kan der kun søges om støtte til ¼ liter mælk. Der kan opnås støtte til ¼ liter mælk pr. elev/barn, såfremt mælken sælges i glas ophældt fra 1 liters emballage eller større. (Rådets forordning nr. 1234/2007, artikel 102, stk. 4) (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 5) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 4) 9. Støttesatser Støttesatserne udtrykt i euro (EUR) pr. 100 kg produkt fremgår af bilag 1. Støttesatserne gælder tilsvarende for økologiske produkter. Ved omregning fra EUR til kr. anvendes omregningskursen, der gælder den første dag i den første måned i den periode (halvår eller kvartal), som en støtteansøgning indgives for. (Kommissionens forordning nr. 1913/2006, artikel 5, stk. 4, og artikel 11) (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 4) 10. Dokumentation Støttemodtager skal opbevare kopi af støtteansøgninger samt de bilag, der danner grundlag herfor, herunder kvitterede fakturaer, hvoraf fremgår mængden og enhedsprisen for hvert af de leverede produkter. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år. 11. Ansøgning om støtte (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 8, stk. 4) 11.1 Ansøgningsskemaer Ved ansøgning om støtte anvendes et af de skemaer, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside under Hvilket ansøgningsskema, der skal benyttes bestemmes bl.a. af den periode, hvori de pågældende produkter er blevet uddelt. Læs mere i afsnit 11.2 og Der ydes ikke tilskud til moms. Momsen bæres alene af ansøger. Leverandører skal være opmærksomme på, at tilskuddet kan indgå i momsgrundlaget. Se mere på SKAT s hjemmside. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 11, stk. 2 og 3) (Bekendtgørelse nr af 16. december 2008, 7, stk. 2 og 3) 8

9 11.2 Produkter uddelt fra 1. juli For uddelinger fra og med den 1. juli gælder følgende regler for indsendelse af ansøgning om støtte: Skoler, institutioner og forvaltningsorganer skal indsende ansøgning hvert halve år. Ansøgningen skal senest være modtaget i NaturErhvervstyrelsen den sidste dag i den tredje måned efter det halvår, hvori produkterne er uddelt. Ansøgeren skal anvende det skema, der er vist i bilag 3A. Skemaet udfyldes som beskrevet i bilag 3B. Eksempel: For uddelingsperioden 1. juli til og med 31. december skal ansøgningen være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. marts. Leverandører og organisationer skal indsende ansøgning hvert kvartal. Ansøgningen skal senest være modtaget i NaturErhvervstyrelsen den sidste dag i den tredje måned efter det kvartal, hvori produkterne er uddelt. Ansøgeren skal anvende det skema, der er vist i bilag 4A. Skemaet udfyldes som beskrevet i bilag 4B. Eksempel: For uddelingsperioden 1. juli til og med 30. september skal ansøgningen være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. december. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 11, stk. 2 og 3) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 8, stk. 2 og 3) 11.3 Indsendelse af ansøgning Skoler, institutioner og forvaltningsorganer sender ansøgninger til NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv. Den udfyldte ansøgning indsendes pr. eller pr. brev. Vi anbefaler, at du benytter mail, dvs. skanner ansøgningen og vedhæfter filen. Center for Erhvervs kontaktoplysninger: NaturErhvervstyrelsen Att.: Center for Erhverv Nyropsgade København V Dokumentation skal ikke vedlægges ansøgningen. Leverandører eller organisationer sender ansøgninger til det kontroldistrikt under NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, hvori den pågældende leverandør eller organisation har sit hovedkontor. Adresse på kontroldistriktet oplyses af Center for Kontrol. Center for Kontrols kontaktoplysninger: NaturErhvervstyrelsen Att.: Center for Kontrol Nyropsgade København V Ansøgningen skal vedlægges kvitteringer, hvoraf fremgår hvilke støtteberettigede mængder, der fysisk er leveret og uddelt til eleverne. 9

10 (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 12, stk. 1) 11.4 Konsekvenser af indsendelse af ansøgning efter fristen Modtager vi ansøgning om støtte efter ansøgningsfristens udløb, reduceres støttebeløbet efter følgende regler: modtages ansøgningen indtil 1 måned efter fristen, udbetales støtten med en reduktion på 5 %. modtages ansøgningen indtil 2 måneder efter fristen, udbetales støtten med en reduktion på 10 %. overskrides fristen med mere end 2 måneder, bortfalder retten til støtte. I tilfælde af force majeure kan ansøgningsfristen forlænges. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 11, stk. 3) 12. Udbetaling af støtte Vi udbetaler støtten senest 3 måneder efter modtagelsen af den korrekt udfyldte ansøgning. Fristen kan forlænges, i tilfælde af, at der er indledt en administrativ undersøgelse af støtten, herunder administrativ eller fysisk kontrol. Støtteudbetalingen foretages til den støtteberettigedes NemKonto. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 12, stk. 2) 13. Tilbagebetaling af støtte og andre sanktioner Der vil blive rejst krav om tilbagebetaling, hvis det ved kontrol konstateres, at der er udbetalt for meget i støtte, støtteberettigede produkter er anvendt til et uvedkommende formål, eller der mangler dokumentation for støtteansøgningen. Hvis det konstateres, at en ansøger ikke mere opfylder betingelserne i artikel 8 og 9 eller andre forpligtelser i henhold til forordning nr. 657/2008, kan godkendelsen suspenderes i op til 12 måneder eller trækkes tilbage. Hvis godkendelsen trækkes tilbage, kan ansøgeren anmode om igen at blive godkendt efter 12 måneder. I tilfælde af væsentlige overtrædelser kan der straffes med bøde. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 10 og 15, stk. 10) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 11) 14. EU-skolemælksplakat Alle skoler og institutioner, der uddeler skolemælk, skal hænge en EU-skolemælksplakat op et centralt sted ved institutionens hovedindgang. Det er de enkelte støttemodtagere, som skal sørge for, at de tilknyttede skoler og institutioner får tilsendt plakater og besked om, hvor de skal ophænges. Opsætning af plakaten er én af betingelserne for at få udbetalt støtte. Støttemodtagerne kan bestille plakater hos NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud. Se kontaktoplysninger i afsnit 16 Skoler og institutioner, der er tilknyttet en leverandør eller en organisation, jf. afsnit 4.2 vil modtage plakaten direkte fra denne. 10

11 (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 16) 15. Klager Klager over NaturErhvervstyrelsens afgørelser sendes til: Fødevareministeriets c/o NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V att.: Center for Erhverv Klagen skal fremsendes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen modtages. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, med mindre der foreligger særlige grunde, som gør fristoverskridelsen undskyldelig. NaturErhvervstyrelsen kommenterer herefter sin afgørelse og sender klagen til behandling i Fødevareministeriets Klagecenter. 16. Administration og kontrol NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, varetager administrationen af ordningen. Center for Projekttilskuds kontaktoplysninger er: NaturErhvervstyrelsen Att.: Center for Erhverv Nyropsgade København V NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, varetager kontrollen med overholdelse af ordningens bestemmelser. Center for Kontrols kontaktoplysninger er: NaturErhvervstyrelsen Att.: Center for Kontrol Nyropsgade København V Persondataloven og offentliggørelse af data på internettet (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 9) 17.1 Persondataloven Når du søger om støtte skal du være opmærksom på følgende forhold, som relaterer sig til Persondatalovens 28, stk. 1: De oplysninger, du afgiver i din ansøgning, vil blive brugt i forbindelse med afgørelse om udbetaling af støtte fra NaturErhvervstyrelsen under EGFL og ELFUL (EU s landbrugs- og landdistriktsordninger). Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser og af andre myndigheder samt tredjemand til statistiske formål. 11

12 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig. Ifølge Persondatalovens 31 kan du anmode om indsigt i hvilke oplysninger, som behandling af din ansøgning omfatter. Desuden har du ifølge Persondatalovens 37 ret til at få slettet, berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen Offentliggørelse af data på internettet Rådet for Den Europæiske Union har besluttet, at medlemsstaterne senest den 30. april hvert år skal offentliggøre oplysninger om ansøgere og støtteudbetalinger for det foregående regnskabsår. Oplysningerne i form af firmanavn og det samlede støttebeløb, som hvert firma har fået udbetalt, skal offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ved henvendelse til Center for Erhverv kan ansøgeren få oplyst hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgningen om støtteudbetaling, og det vil være muligt at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende. Nærmere oplysninger om offentliggørelse af oplysninger om ansøgere og støtteudbetalinger kan fås ved henvendelse til Center for Ressourcer, Jura, her i NaturErhvervstyrelsen. 18. Retsgrundlag Vejledningen er baseret på følgende EU-forordninger og bekendtgørelser: Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2008 af 10. juli 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til skoleelever Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2006 af 20. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen i landbrugssektoren og om ændring af visse forordninger Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr af 16. december 2008 om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever i skoler og undervisningsanstalter Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012 om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner De nævnte forordninger skal sammenholdes med efterfølgende forordninger, der ændrer eller supplerer de oprindelige bestemmelser. 12

13 Bilag 1 Kategorier og støttesatser Kategorier Kategori I a) Varmebehandlet mælk, herunder laktosefri mælkedrik Uddybende forklaring: Fedtindholdet må højst være 1,5 % (svarer til letmælk). Støttesatser i EUR pr. 100 kg produkt 18,15 Kategori I b) Varmebehandlet mælk med frugtsaft eller aromatiseret med et indhold af mælk som nævnt i litra a) på mindst 90 vægtprocent og med et maksimalt indhold af sukker og/eller honning på højst 9 % alt inklusive (laktose, frugtsukker og tilsat sukker og/eller honning). Uddybende forklaringer: Der må ikke være tilsat kunstige sødemidler. Der må ikke være tilsat kakao. Fedtindholdet må højst være 0,7 %. 18,15 P.t. findes der ikke produkter i denne kategori, der lever op til kravene. Det er kun yoghurtprodukter (kategori I c), der må indeholde tilsat sukker. Kategori I c) Fermenterede (syrnede) mejeriprodukter, også med frugtsaft, også aromatiseret med et indhold af mælk som nævnt i litra a) på mindst 90 vægtprocent og med et maksimalt indhold af sukker og/eller honning på højst 9 % alt inklusive (laktose, frugtsukker og tilsat sukker og/eller honning). 18,15 Uddybende forklaringer: Der må ikke være tilsat kunstige sødemidler. Der må ikke være tilsat kakao. Fedtindholdet må højst være 0,7 %. Kategori II Aromatiserede og ikke aromatiserede fermenterede (syrnede) mejeriprodukter med frugt, og med et indhold af mælk som nævnt i kategori I a), på mindst 80 vægtprocent og med et maksimalt indhold af sukker og/eller honning på højst 9 % alt inklusive (laktose, frugtsukker og tilsat sukker og/eller honning). Uddybende forklaringer: Der må ikke være tilsat kunstige sødemidler. Der må ikke være tilsat kakao. Fedtindholdet må højst være 0,7 %. 16,34 P.t. findes der ikke produkter, der lever op til kravene. I de kendte produkter er indholdet af sukker, alt inklusivt, højere end de tilladte 9 %. Kategori III Aromatiseret og ikke aromatiseret frisk ost og forarbejdet ost (smelteost), med et indhold af ost på mindst 90 vægtprocent. 54,45 13

14 Uddybende forklaringer: Kun hytteost (frisk ost) falder p.t. under denne kategori. Fedtindholdet i frisk ost må højst være 5 g pr. 100 g ost. Fedtindholdet i smelteost må højst være 10 g pr. 100 g ost. Kategori V Aromatiseret og ikke aromatiseret ost, med et indhold af ost på mindst 90 vægtprocent og som ikke hører under kategori III. Uddybende forklaring: Fedtindholdet må højst være 17 g pr. 100 g ost (svarer til 30 + oste). 138,85 14

15 Bilag 2 Oversigt over støtteberettigede produkter Nedenstående er eksempler på produkter, som lever op til kravene i bilag 1. Hvis en institution, leverandør m.fl. ønsker at tilføje et andet produkt til listen, som lever op til kravene i bilag 1, skal NaturErhvervstyrelsen have besked om produktet, så det kan få et produktnummer og kan optages på listen. Kategori Produktnummer Produktbeskrivelse I a 111 Letmælk I a 112 Økologisk letmælk I a 113 Skummetmælk I a 114 Økologisk skummetmælk I a 115 Minimælk I a 116 Økologisk minimælk I c 121 Skummetmælksyoghurt, naturel I c 127 Økologisk skummetmælksyoghurt, naturel I c 122 Skummetmælksyoghurt med tilsætning, fx frugt I c 128 Økologisk skummetmælksyoghurt med tilsætning, fx frugt I c 125 Kærnemælk I c 126 Økologisk kærnemælk I c 129 A 38, naturel, med fedtindhold på højst 0,7 % I c 130 Økologisk A 38, naturel, med fedtindhold på højst 0,7 % III 311 Frisk ost (hytteost), smelteost højst 5 gr. fedtindhold V 512 Fast ost, med fedtindhold på højst 17 g pr. 100 g ost (svarer til 30+ ost) 15

16 Bilag 3A Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Halvårlig ansøgning) A Navn og adresse: B Journalnummer: CVR-nr.: P. nr.: C Halvår: År: D Antal undervisningsdage: E Antal elever/børn F Produktnummer G Maks. mængde pr. elev/barn pr. dag H Antal udleverede enheder (uden decimaler) I Antal liter/kg (med 2 decimaler) J Den samlede indkøbspris inkl. moms K Antal udleverede støtteberettigede enheder i alt Det erklæres, at ovennævnte mejeriprodukter ikke er anvendt i tilberedning af mad til eleverne/børnene. Sted og dato: Stempel og underskrift: Offentliggørelse af persondata på internettet Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, jf. afsnittet herom i vejledningen. 16

17 Bilag 3B Vejledning til udfyldelse af ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Halvårlig ansøgning) For at opnå støtte skal ansøger udfylde alle rubrikker. Rubrikkerne skal være udfyldt klart og tydeligt. Der må ikke skrives med blyant. A B C D E F G H I J K Ansøgernes navn og adresse, CVR-nr og P-nr. NaturErhvervstyrelsens journalnummer. Nummeret findes i øverste højre hjørne på udbetalingsbrevet eller godkendelsesbrevet fra NaturErhvervstyrelsen. Udfyldes med halvår og årstal. Oplysning om Halvår skrives på følgende måde: juli dec for perioden 1. juli til 31. december jan juni for perioden 1. januar til 30. juni. Antal undervisningsdage/åbningsdage, hvor der er foretaget udlevering. Det antal elever/børn, der har fået skolemælk i det pågældende halvår. Udfyld en linje pr. produkt. Se produktnummer i bilag 2 i vejledningen. Udfyldes med den maksimale mængde pr. elev pr. undervisningsdag eller pr. barn pr. åbningsdag. Den maksimale mængde er lig med 0,25 liter for produktnummer 111 til 130 (mælk m.m.), 0,086 kg for produktnummer 311 (frisk ost) og 0,034 kg for produktnummer 512 (30+ ost). Antal støtteberettigede enheder (uden decimaler), der er udleveret i halvåret. Antallet svarer til tallet i rubrik I divideret med tallet i rubrik G. Den samlede mængde i liter/kg med 2 decimaler af det produkt, der er udleveret i halvåret. Mængden svarer til tallet i rubrik G multipliceret med tallet i rubrik H. Udfyldes med den samlede pris (inkl. moms), som fremgår af fakturaer/bonner for det produkt, der er udleveret i halvåret. Udfyldes med summen af de udleverede enheder fra rubrik H. Vær opmærksom på, at dette antal ikke må være højere end det antal, som du får ved at multiplicere tallet i rubrik D med tallet i rubrik E. Sted, dato, stempel og underskrift (hvis stempel ikke haves, må dette undværes). 17

18 Bilag 4A Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk(kvartalsvis ansøgning) A Navn og adresse: B Journalnummer: CVR-nr.: P. nr.: C Kvartal: År: D Antal undervisningsdage: E Antal elever/børn: F Produktnummer. G Maks, mængde pr. elev pr. dag H Antal udleverede enheder (uden decimaler) I Antal liter/kg (med 2 decimaler) J Den samlede indkøbspris inkl. moms K Antal udleverede støtteberettigede enheder i alt Det erklæres, at ovennævnte mejeriprodukter ikke er anvendt i tilberedning af mad til eleverne/børnene. Sted og dato: Stempel og underskrift: Offentliggørelse af persondata på internettet Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, jf. afsnittet herom i vejledningen. 18

19 Bilag 4B Vejledning til udfyldelse af ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Kvartalsvis ansøgning) For at opnå støtte skal ansøger udfylde alle rubrikker. Rubrikkerne skal være udfyldt klart og tydeligt. Der må ikke skrives med blyant. A B C D E F G H I J K Ansøgernes navn og adresse, CVR-nr og P-nr. NaturErhvervstyrelsens journalnummer. Nummeret findes i øverste højre hjørne på udbetalingsbrevet eller godkendelsesbrevet fra NaturErhvervstyrelsen. Udfyldes med kvartal og årstal. Oplysning om Kvartal skrives på følgende måde: juli sep for perioden 1. juli til 30. september okt dec for perioden 1. oktober til 31. december jan mar for perioden 1. januar til 31 marts apr juni for perioden 1. april til 30. juni Antal undervisningsdage/åbningsdage, hvor der er foretaget udlevering. Det antal elever/børn, der har fået skolemælk i det pågældende kvartal. Udfyld en linje pr. produkt. Se produktnummer i bilag 2 i vejledningen. Udfyldes med den maksimale mængde pr. elev pr. undervisningsdag eller pr. barn pr. åbningsdag. Den maksimale mængde er lig med 0,25 liter for produktnummer 111 til 130 (mælk m.m.), 0,086 kg for produktnummer 311 (frisk ost) og 0,034 kg for produktnummer 512 (30+ ost). Antal støtteberettigede enheder (uden decimaler), der er udleveret i kvartalet. Antallet svarer til tallet i rubrik I divideret med tallet i rubrik G. Den samlede mængde i liter/kg med 2 decimaler af det produkt, der er udleveret i kvartalet. Mængden svarer til tallet i rubrik G multipliceret med tallet i rubrik H. Udfyldes med den samlede pris (inkl. moms), som fremgår af fakturaer/bonner for det produkt, der er udleveret i kvartalet. Udfyldes med summen af de udleverede enheder fra rubrik H. Vær opmærksom på, at dette antal ikke må være højere end det antal, som du får ved at multiplicere tallet i rubrik D med tallet i rubrik E. Sted, dato, stempel og underskrift (hvis stempel ikke haves, må dette undværes). 19

20 Vejledning om støtte til skolemælk 2015 ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax.:

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere