Er biblioteket performancelitteraturens bogomsalg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er biblioteket performancelitteraturens bogomsalg?"

Transkript

1 Er biblioteket performancelitteraturens bogomsalg? Af Lise Kloster Gram Tidens litteratur er i stigende grad en litteratur, der finder sted uden for bogens rammer. Vi oplever den på scenen, hører den bippe ind på mobiltelefonen, følger den mellem venners statusopdateringer på Facebook, passerer den på gaden som street art, downloader den som applikation og finder den stikke frem blandet med andre kunstformer. Litteraturen anno 2012 breder sig således ud over bogen til et udvidet felt. Og vel at mærke et felt, der til stadighed ekspanderer, idet antallet af platforme, hvor litteraturen finder sted, er i vækst. The media, platformen, er ikke alene the message 1, men det er klart, at formen heller ikke er ligegyldig. Form og indhold hænger sammen og hver ny platform stiller litteraturformidleren over for nye udfordringer. Hvordan stiller vi sms-novellerne ind på hylderne? Hvordan får vi netlitteratur og street art registreret i kataloget? Og hvordan orienterer vi os i den jungle af nye småforlag, der udgiver litteratur på alt fra gule post-it sedler 2 til medicinskabe 3? Aarhus Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne og Litteratursiden.dk samarbejder med økonomisk støtte fra Styrelsen for Bibliotek og medier om et toårigt projekt, der bærer titlen Litteraturen finder sted interaktiv og begivenhedsorienteret formid- Lise Kloster Gram, Cand. mag i Nordisk og Oldtidskundskab og Litteraturkonsulent for Aarhus Kommunes Biblioteker ling 4. Projektet er formuleret med afsæt i et ønske om i langt højere grad at inkludere den litteratur, der finder sted uden for bogens traditionelle rammer, i bibliotekernes formidling af skønlitteratur. Vi vurderer, at litteraturen i det udvidede felt, de mange nye udfordringer til trods, er en både nødvendig og kærkommen mulighed for en nytænkning af litteraturformidlingen. Nødvendig fordi en stadig voksende del af litteraturen ellers ikke formidles i biblioteksregi. Kærkommen fordi meget af denne litteratur i kraft af dens ofte mere højtråbende, brugerinvolverende og begivenhedsorienterede karakter, kan danne udgangspunkt for en litteraturformidling, der skaber oplevelser og kilder til inspiration i både det fysiske og digitale bibliotek. Ved at zoome ind på to markante tendenser inden for litteraturen i det udvide felt, digital litteratur og performancelitteratur, forventer vi at kunne opnå en indsigt i og en erfaring med området, der kan vise sig produktivt for inkluderingen af litteraturen i det udvidede felt generelt samt virke innoverende ind på bibliotekernes traditionelle litteraturformidling. Den toårige projektperiode skal benyttes til at eksperimentere med nye formidlingsformer og munde ud i et idékatalog, samt en række anbefalinger til bibliotekernes fremtidige litteraturformidling. På Aarhus Kommunes Biblioteker har vi i projektet et særligt fokus på performancelitteraturen. Jeg vil derfor i nærværende artikel med udgangspunkt i netop performancelitteraturen forsøge at skitsere nogle af de litteraturformidlingsmæssige mulighe- Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, årg. 1, nr. 1/2,

2 der, som litteraturen i det udvidede felt åbner op for. Men først en afgrænsende beskrivelse af litteraturen i det udvidede felt og performancelitteraturen, efterfulgt af et argumenterende afsnit omkring forskellen mellem bibliotekets rolle som ramme for bøger og ramme for performancelitteratur. På grænsen til et udvidet felt Litteratur i det udvidede felt benyttes i denne artikel som udtryk for den litteratur, der ligger uden for det, vi traditionelt forbinder med den trykte bog. Udtrykket er taget fra et seminar om emnet afholdt af Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet den maj 2010: Literature in the Expanded Field. 5 På Aarhus Kommunes Biblioteker har vi tidligere benævnt denne type litteratur nye litterære tendenser, hvilket fremgår af såvel projektet Formidling af nye litterære tendenser 6, som temadagen International temadag om nye litterære tendenser 7. Benævnelsen Nye litterære tendenser har imidlertid vist sig at være misvisende på flere niveauer, idet nye implicerer en række associationer, der ikke stemmer overens med det indhold, benævnelsen henviser til. For det første kan tendenser, der minder om nutidens bogobjekter ifølge et interview med litteraturforsker Elisabeth Friis i radioprogrammet Skønlitteratur på P1 spores helt tilbage til William Blakes værk fra 1794 Songs of Innocence and of Experience. 8 For det andet findes der selv sagt også inden for det traditionelle bogmedies ramme en række tendenser, der i kraft af deres aktualitet kan karakteriseres som nye. Og endeligt indikerer nye litterære tendenser, at litteraturen over tid uundgåeligt distanceres fra kategorien, således at det, der i dag tilskrives kategorien om ti, tyve eller halvtreds år ikke længere lever op til definitionerne. Dette taget i betragtning bliver litteratur i det udvidede felt et velkomment alternativ, der straks tages i anvendelse. Med skiftet i benævnelse præciseres således, at litteraturen i det udvidede felt ikke nødvendigvis er ny. Men hvad er den så? Det korte svar er allerede leveret, litteratur i det udvidede felt er litteratur, der finder sted uden for den platform, vi traditionelt betegner som den trykte bog. Der findes mig bekendt på nuværende tidspunkt in- gen detaljeret definition af litteraturen i det udvidede felt set i dansk kontekst. Forsøger man sig med en induktiv præcisering, fristes man hurtigt til at påstå, at litteraturen i det udvidede felt i dens stadige indtagelse af nye platforme og stadige nye brug af traditionelle platforme - det udvidede felts fortsatte udvidelse, så at sige - undviger en stabil definition. Med en mere deduktiv tilgang vil jeg mene, at definitionen vil kunne tilnærmes gennem tre perspektiver. Et historisk tilbageblik mod 1920 ernes performative iscenesættelser og særligt 1960 ernes eksperimenterende hybride mediekunst, anført af forfattere som Rudolf Broby-Johansen og Per Højholt. 9 Et globalt udsyn, som dels fæstnes ved USA, der fremhæves som bannerførende inden for feltet i både teori og praksis, 10 dels ved vores geografiske og sproglige naboer i Norden, der synes at gennemgå en udvikling, der har mange lighedspunkter med den danske. 11 Og endeligt naturligvis et nøje kig på samtidens tendenser og potentialer i dansk litteratur. 12 Litteratur som performance Ovenstående løse definitoriske digression tjener til at give en fornemmelse for konturerne af det udvidede litteraturfelt, som performancelitteraturen placerer sig indenfor. De definitoriske vanskeligheder peger på en helt central udfordring i arbejdet med litteratur i det udvidede felt. Nemlig, at vi som formidlere i hvert enkelt tilfælde må spørge os selv er det her litteratur? Et vilkår, der også gælder i relation til performancelitteraturen. Heller ikke her findes nogen stabil, klart afgrænsende definition. Jeg vil i det følgende forsøge at zoome ind og nærme mig en beskrivelse af selve performancelitteraturen. Ambitionen er på ingen måde at levere den stabile, klart afgrænsende definition, men alene at præsentere en skitsering af fænomenet, der kan tjene som støtte for vurderingen af de konkrete forekomster. Begrebet Performancelitteratur antyder allerede ved ordets sammensætning et spændingsfelt. Bagerst i feltet står litteraturen, som traditionelt og helt simpelt kan defineres som en skriftlig fremstilling, der opfattes som en enhed. 13 I denne sammenhæng er det givtigt at udvide definitionen hen imod et bredere tekstbegreb, således at det talte ord inkluderes i definitionen. Forenklet gøres det ved at udskifte: skriftlig fremstilling med sproglig fremstilling. Forrest i feltet står performance, der ifølge Den Danske 82

3 Ordbog defineres som en dramatisk kunstform, der lægger vægt på den fysiske fremførelse. 14 Eller tæt beslægtet hermed en fremførelse af en kunstnerisk, politisk eller anden aktivitet for et publikum eller for offentligheden. 15 Performancelitteraturen kan med afsæt i disse definitioner siges at spænde fra enhver oplæsning af en litterær, skriftlig fremstilling til enhver performance, med vægtning af en sproglig fremstilling, der opfattes som en enhed. Eksemplificeret betyder det, at performancelitteratur i bredeste forstand strækker sig fra fars godnatlæsning for sønnike til skuespillerens sprogligt fokuserede dramatiske fremførelse på teateret, og fra lydbøger til improviseret storytelling. Samtidigt åbnes der med skitseringen op for, at performancelitteraturen kan inkorporere andre kunstformer som eksempelvis musik, interventionskunst og visuel kunst. Selvfølgelig forudsat, at fokus på den sproglige dimension bibeholdes. En egen kunstform Det er naturligvis muligt at lave en række forskellige indsnævrende snit i forhold til ovenstående inklusive skitsering af feltet. En af hensigterne med nærværende artikel er som bekendt at sammenligne formidling af performancelitteratur med litteratur i den traditionelle trykte bog. Det er derfor i denne sammenhæng formålstjenligt med et afgrænsende parameter, der forudsætter, at en litteraturperformance har en selvstændig værkkarakter. Således simplificeres altså sammenligningen med bogen, der ligeledes har selvstændig værkkarakter. Indsnævringen tjener også det formål at tydeliggøre vigtigheden af, at bibliotekerne forholder sig til performancelitteraturen. Alternativet er indlysende, at en hel genre inden for litteraturen ikke stilles til rådighed i biblioteksregi. En reference til rapporten Spændvidder, der er udarbejdet for Statens Kunstråd, uddyber perspektivet omkring performancelitteratur som selvstændig værkenhed. Formålet med rapporten var at udarbejde en forskningsbaseret analyse af kunstens og Statens Kunstråds vilkår og rolle (Langsted et. al., 2010, s. 6) anno I rapporten nævnes performativ kunst sammen med kunstens globale virkelighed, tværkunstneriske og tværmediale perspektiver, interaktiv kunst og digitalisering/netkunst som fem centrale tendenser med betydning for, hvordan den aktuelle kunst optræder og opfattes. 16 I afsnittet om performativ kunst argumenteres for, at den performative kunst i kraft af sin inklusive genreoverskridende hybridform er med til at nedbryde værkkategorien.(langsted et. al., 2010, s.29) Men samtidigt med, at værkkategorier på et mere overordnet plan nedbrydes, opstår der i de traditionelle kategoriers interaktion med performativiteten nye værker. Påstanden underbygges med et eksempel fra litteraturens verden: Digtoplæsninger er fx blevet en egen kunstform, hvor der ofte er et tilrettelagt samspil mellem lyd/ musik og tekst, som skaber en ny performativ værkenhed. Et relativt kendt eksempel er Peter Laugesen, som i sine performances oplæser tekster fra mange forskellige digtsamlinger og i performancen sammenvæver tekst og lyd. Selv om teksterne strengt taget findes på forhånd, så bliver oplæsningen i sin kombination af digteriske tekster og lyd et nyt selvstændigt værk, som ikke kun Peter Laugesen er ophavsmand til, men også den gruppe, han optræder med, fx Singvogel. I sine oplæsninger lægger Laugesen vægt på, at han improviserer rækkefølgen af tekster og måden, han læser op på, i samklang med musikken. Det værk, der performes, er således heller ikke identisk med de plader, der er udgivet. Der er altså ikke tale om et værk, der performes, men om, at selve performancen skaber et helt nyt værk, der ikke eksisterede før. (Langsted et. al., 2010, s. s.29; mine kursiveringer) I biblioteksregi er vi velkendte med de traditionelle litteraturarrangementer, hvor værket formidles gennem oplæg om forfatter, indhold og læseoplevelse. I modsætning hertil kan performancelitteraturen, som det fremgår af eksemplet ovenfor, udgøre en begivenhed, der fungerer på sine egne præmisser. En selvstændig begivenhed, der kan opleves, vurderes og eksistere uafhængigt af det skrevne værk. Performancelitteraturen udgør således ikke blot en repræsentation, men kan være selve præsentationen, selve det litterære værk. Således slutter jeg min skitsering af performancelitteratur med en formålstjenlig indsnævring, der forudsætter, at performancelitteratur ikke er enhver fremførelse af en sproglig fremstilling, opfattet som 83

4 en enhed, men alene de eksempler, der har en selvstændig værkkarakter. 17 Forskydning af paratekst I ph.d en Oplevelsens rammer former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker introducerer Rasmus Grøn os for den franske litteraturteoretiker Gerard Genettes begreb om paratekst. Paratekstbegrebet benyttes i afhandlingen som indgangsvinkel til en afdækning af litteraturens forskellige kontekstuelle forankringer set gennem litteraturformidlerens briller. Jeg vil i det følgende præsentere en stærk forenklet og lettere modificeret gengivelse af enkelte af Grøns pointer omkring paratekst. Præsentationen sker med henblik på min efterfølgende argumentation for, at der i skiftet fra litteratur i bøger til performancelitteratur sker en forskydning i parateksten, der gør det rum, som omslutter performancelitteratur særligt betydende. Paratekst mellem tekst og kontekst Genette definerer i bogen Paratext. Thresholds of interpretation begrebet paratekst. På bogens første sider lyder det: "More than a boundary or a sealed border, the paratext is, rather, a threshold." Og, forsætter han uddybende, det er: "a zone between text and off-text, a zone not only of transition but also of transaction: a privileged place of pragmatics and a strategy, of an influence on the public, an influence that [ ] is at the service of a better reception for the text and a more pertinent reading of it." (Genette, 1997, s 1-2) Parateksten defineres i citatet som de elementer, der befinder sig mellem selve værket og det, der ligger uden for værket, mellem tekst og kontekst (Grøn, 2010, s. 57). Videre læsning viser, at der konkret henvises til eksempelvis forfatternavn, forord og forsideillustrationer. Særligt væsentligt i denne sammenhæng er Genettes pointering af, at parateksten har en kvalitativ og guidende indflydelse på læserens reception af teksten. Parateksten kan altså i høj grad opfattes som en formidlende instans. Med en fokusering på forsideillustrationer peger Grøn ligeledes på paratekstens formidlende instans: I nyere tid er parateksterne dog i stigende grad blevet et redskab til promovering af teksten. Og her er bogforsiden som interface mellem tekst og offentlighed blevet en afgørende paratekst i litteraturformidlingen, da den er det første, vi ser i mødet med en bog og derfor spiller en hovedrolle i formidlingen af den litterære tekst til potentielle læsere. (Grøn, 2010, s ) Grøn understreger endvidere paratekstens væsentlige formidlende effekt med en henvisning til flere undersøgelser af skønlitterære biblioteksbrugeres søgeadfærd. (ibid., s. 60) Undersøgelserne viser, at bogomslaget er det tredje vigtigste kriterium for brugernes valg af bog - kun overgået af forfatternavn og genre. Grøns indkredsning af parateksten fortsættes med en inddeling af paratekstens formidlende effekt i fire forskellige funktioner. 1. En henvisende funktion, der henviser til bogens faktuelle identitet, som eksempelvis forfatter og titel. 2. En markedsføringsfunktion, der har til formål at skabe opmærksomhed omkring bogen. 3. En hermeneutisk funktion, der meget bredt beskrives som de paratekstuelle, semiotiske markeringer, som etablerer bestemte forventninger til teksten (ibid., s. 59), herunder en indikation af genre, litteraturhistorisk placering og æstetisk positionering. 4. Og i umiddelbar forlængelse af punkt tre en socialt afgrænsende funktion, der indirekte retter teksten mod en bestemt målgruppe.(ibid.) Indkredsningen af parateksten suppleres hos Grøn kontekstualiserende ved at indplacere parateksten i en figur, der udbygger værkets kontekster i et kinesisk æskesystem. (ibid., s ) Inderst findes den mediale ramme, der indeholder værket selv og føromtalte paratekster. Denne omkredses af den spatiale ramme. Det vil sige den fysiske eller virtuelle kontekst, værket placeres i, eksempelvis biblioteket. Og yderst indrammes figuren af en sociologisk ramme et kompleks og mangfoldigt felt, som blandt andet en række politiske, økonomiske og demografiske faktorer. (ibid., s. 53) 84

5 Grøn hævder med rette, at bibliotekernes litteraturformidling primært foregår i den spatiale ramme. Det vil konkret sige i det virtuelle og fysiske biblioteksrum. Biblioteket som paratekst Med paratekstens betydning i formidlingssammenhæng pointeret er jeg nu klar til at springe videre til min påstand om, at der i skiftet fra litteraturen i den traditionelle, trykte bog til performancelitteraturen sker en forskydning i forhold til parateksten. Hvor litteraturen i bogen med hjælp fra forlaget så at sige selv medbringer sin paratekst som et sneglehus på ryggen, er performancelitteraturen oftest umiddelbart uden omslag. Biblioteksrummet eller ethvert andet rum, hvor performancelitteraturen finder sted, får dermed populært udtrykt karakter af bogomslag og overtager hermed paratekstens essentielle formidlingsmæssige funktioner. 18 Performancelitteraturen indeholder i modsætning til den traditionelle, trykte bog ikke nogen præformateret, formidlende paratekst mellem værk og bibliotekets formidling. 19 Der er ingen faktuelle henvisninger til afsender og titel. Ingen forsideillustrationers inspirerende blikfang eller uddrag fra avisers rosende anmeldelser til at sælge bogen. Og ingen forlags forfatterpræsentationer og appetitvækkende bagsidetekst er med til at placere værket æstetisk og litterært. Kort sagt: ingen paratekst omslutter i mødet mellem litteraturbruger og litteratur værket mere signifikant end den kontekst, biblioteketsrummet iscenesætter. Biblioteksrummets formidlere overtager således ansvaret og muligheden for at konstruere den væsentligste paratekst og hermed definere paratekstens henvisende, markedsførende, hermeneutiske og socialt afgrænsende funktioner. Der sker med andre ord et skred i paratekstens kinesiske æske-system, idet den spatiale ramme i høj grad overtager rollen som medial ramme. Og der er ingen vej uden om. Selv om vi som biblioteksrummets formidlere frasiger os ansvaret for at iscenesætte performancelitteraturens kontekst, så den bedst muligt formidler værket, så fungerer biblioteketsrummet fortsat uundgåeligt som paratekst, om end sandsynligvis en mere misvisende en af slagsen: I en formidlingskontekst tjener alt som paratekst også fraværet af paratekster. (Grøn, 2010, s. 60) 20 stolerække på linje foran en tilfældigt opstillet mikrofon virker, præcis som en bog i et intetsigende omslag, ind på vores forventninger til den forestående litteraturoplevelse. Tager vi modsat opgaven på os og lever op til det store ansvar, det er at figurere som værkets væsentligste paratekst, er vores mulighed for at påvirke gennem formidlingen tilsvarende stor. Jævnfør at omslaget i de føromtalte spørgeskemaundersøgelser figurerede som det tredje vigtigste parameter for valg af litteratur. Litteraturformidling som oplevelse Ovenstående argumentation er sat på spidsen og undviger i et forsøg på tydeliggørelse bevidst en vigtig faktor. I skiftet fra litteratur i trykte bøger til performancelitteratur sker en anden væsentlig forskydning: Selve værket, det litterære indhold, opnår en langt mere højtråbende og umiddelbar position. Paratekstens formidling af litteraturoplevelsen suppleres således af selve litteraturoplevelsen, der ikke bare er værk, men også samtidig udgør en formidling. 20 Mens litteraturen i bøgerne først realiseres, når litteraturbrugeren hjemme i sofaen begynder at læse bogens sider, opleves performancelitteraturen umiddelbart. Mere præcist formuleret sker formidlingen altså i en dialektik mellem bibliotekets kontekstualisering og værkets realisering. Med den litterære performance udfordres værkbegrebet, og det skel, der traditionelt er mellem værk og formidling, sættes i spil. Performancelitteratur er ofte på en og samme tid begge dele: både litteratur og litteraturformidling. Eller som det i anden sammenhæng rammende formuleres i den føromtalte rapport, Spændvidder; kunsten går fra udelukkende at være værk, til at blive værk-tøj. (Langsted et. al., 2010, s. 33) Af ovenstående fremgår det, at forskellen på litteratur i traditionelle, trykte bøger og performancelitteratur i et formidlingsperspektiv primært ligger i to afgørende forskydninger. Dels erstatter biblioteket forlagets rolle som afsender af værkets primære paratekst, hvorved bibliotekernes formidling opnår en mere signifikant rolle. Dels forskydes bibliotekernes traditionelle formidling af oplevelser til en formidling, der i sig selv både er oplevelse og formidling. Et udvidet felt af muligheder De to forskydninger i relation til performancelitteratur præsenteret ovenfor, biblioteksrummet som primær paratekst og formidling som oplevelse, åbner 85

6 op for en række nye muligheder i bibliotekernes litteraturformidling. Jeg vil i det følgende redegøre for nogle af disse og løbende perspektivere til litteraturen i det udvidede felt generelt. Afslutningsvis vil jeg under overskriften Fra bøger til litteratur konkluderende pege på et skift i fokusering, som jeg vurderer, vil være afgørende for realiseringen af litteraturen i det udvidede felts formidlingsmæssige potentiale i biblioteksregi. Iscenesættelse, oplevelse og brugerinvolvering Bibliotekets formidlingsmæssige muligheder i relation til litteraturen i det udvidede felt generelt og performancelitteraturen specifikt kan overordnet centreres omkring tre områder; iscenesættelse, oplevelse og brugerinvolvering. De tre områder berøres nedenfor. Iscenesættelse benyttes her med klar reference til performanceterminologien til at beskrive realiseringen af paratekst. Jeg har allerede i afsnittet Biblioteket som paratekst pointeret, at såvel bibliotekets ansvar som mulighed for at definere paratekstens henvisende, markedsførende, hermeneutiske og socialt afgrænsende funktioner øges betydeligt. Jeg vil derfor her blot udvide perspektivet ved at påpege, at bibliotekets øgede ansvar og mulighed i høj grad også angår udvælgelsen af, hvilken litteratur, vi vælger at iscenesætte. Sådan har det til en vis grad altid været, men for både performancelitteraturen specifikt og litteraturen i det udvidede felt generelt gælder, at de institutioner, vi traditionelt læner os op ad i vores bogvalg, ofte er fraværende. Litteraturen i det udvidede felt bevæger sig ofte uden for litteraturens traditionelle kredsløb. Hvis der overhovedet er et forlag bag, er det sjældent et af de store kendte, og anmeldelser blandt lektørudtalelser og i dagspressen er nærmest ikke eksisterende. Det betyder, at et tæt samarbejde med øvrige litterære aktører er vigtigere end nogensinde, og hermed åbnes igen op for et utal af nye muligheder. Det andet mulighedsfelt centreret omkring oplevelser, opstår som resultat af skiftet fra formidling af litteraturoplevelser til iscenesættelsen af selve den litterære oplevelse. Der er ikke langt fra at pointere, at formidlingen sker i en dialektik mellem bibliotekets kontekstualiserende iscenesættelse og selve værket til at argumentere for, at litteraturperformance kan benyttes til at imødekomme oplevelsesøkonomiens krav om at skabe merværdi via oplevelser. En mulighed, hvis væsentlighed blandt andet pointeres i rapporten Folkebibliotekerne i videnssamfundet fra 2010 udarbejdet for Styrelsen for Bibliotek og Medier. Heri står blandt andet: Oplevelser, og søgen efter oplevelser, er i dag blevet en meget væsentlig komponent i mange menneskers liv, i deres identitetsdannelse og ikke mindst i deres kulturforbrug.[ ] Sammen med ændringer i købekraften og forandringer i urbanitet og uddannelsesniveau er der skabt grundlag for nye forbrugsmønstre, der er væsentligt mere oplevelsesorienterede end tidligere, og forbruget henviser i stigende grad til, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være.[ ] Oplevelsessamfundet stiller nye krav til både indhold og formidling og herunder ikke mindst formidlingsmæssige kompetencer hos personalet. (Thorhauge et. al., 2010, s. 28) 21 Ifølge citatet er oplevelsen helt central for det moderne menneskets dannelsesproces og kulturelle aktiviteter, begge aspekter, der relaterer til bibliotekets formål. Det synes derfor helt oplagt, at vi i langt højere grad udnytter muligheden for at iscenesætte oplevelser. Vi skal ikke bare med booktalks, forfatterforedrag, flyers og arrangementsprogrammer fortælle, at biblioteket er fyldt med oplevelser, men også ved iscenesættelse af litteratur på biblioteket, på nettet og i byrummet vise, at det faktisk er tilfældet. Show it, don t tell it genlyder den kendte parole. Lyd plus litteratur, street art litteratur og poetry slam er blot nogle af en række eksempler på litteraturformer inden for det udvidede felt, der opleves umiddelbart og dermed kan benyttes til at vise, i stedet for blot at fortælle om. Når musikken rammer øregangene kan du ikke undgå at høre den, det samme gælder den poesi, der råbes ud gennem højtalerne og pr. automatik læser vi den skrift, vi passerer. Vi skal altså ikke gøre en indsats for at opnå litteraturoplevelsen, tværtimod må vi holde os for ørerne, vende hovedet eller flytte os, hvis vi vil undgå den. Det tredje område, brugerinvolvering, kan opfattes på flere niveauer. Dels konkret forstået på den måde, at interaktionen mellem bruger og værk aktiveres. Bogens ofte ironiske metarefererende læserhenvendelse forvandles på scenen til en stadfæstelse af performerens tilstedeværelse sammen med publikummet nu og her. Helt tydeligt bliver brugerinvolveringen naturligvis i værker, der har litteraturbru- 86

7 gerens aktivitet som forudsætning. Et godt eksempel er Mette Moestrups værk Kollektivt, anonym 22, hvor læserne blev opfordret til at skrive med på det dynamiske digitale værk. Dels kan brugerinvolveringen, mere frit fortolket, sættes i relation til førnævnte fokusering på den umiddelbare oplevelse. Såvel den tilstedeværende som den forbipasserende må aktivt gøre noget for at vælge fra, hvis ikke de ønsker at blive involveret i oplevelsen. Rollerne er således vendt på hovedet, hvor oplevelsen af litteraturen i bogen kræver en aktiv (læse)indsats fra modtageren, involveres modtageren her, medmindre hun gør en indsats for at fravælge. Dette understøttes af, at litteraturen bevæger sig på en række platforme, hvor såvel brugere som ikke-brugere allerede befinder sig, eksempelvis Facebook, byrummet og mobiltelefonen. I begge tilfælde gælder det, at et stort potentiale for aktivering af brugerne synliggøres. Her åbnes muligheder for at møde brugerne på nye måder og på nye steder. Herunder også nye brugergrupper, der aldrig selv ville komme på biblioteket eller vælge litteraturoplevelser. Fra bøger til litteratur Litteraturen i det udvidede felt genererer, som det fremgår, et udvidet felt af muligheder. Et mulighedsfelt, der præcist som litteraturen i det udvidede felt til stadighed ekspanderer. Jeg har her valgt at sætte fokus på de muligheder, jeg på nuværende tidspunkt ser som de væsentligste fra et biblioteks formidlingsperspektiv. Det drejer sig dels om bibliotekets øgede mulighed som væsentligste paratekst. Dels om bibliotekets mulighed for at øge litteraturens tilgængelighed via inddragelse af litteraturoplevelser, nye platforme og alternative typer af litteraturbrug og involvering. Førstnævnte er væsentlig, fordi der med den øgede mulighed følger et øget ansvar, som vi må være os meget bevidst, hvis vi skal sikre en kvalificeret formidling. Sidstnævnte fremhæver jeg, fordi den øgede tilgængelighed peger frem mod bibliotekets rolle som demokratisk mødested. Litteraturen kan benyttes som både værk og værktøj til en synlig, tilgængelig, demokratisk dialog, der understøtter den enkeltes dannelse. Som det fremgår, synes performancelitteraturen og litteraturen i det udvidede felt generelt at være en oplagt mulighed for en aktualisering af den biblio- tekariske kernekompetence; litteraturformidlingen. Udviklingen fra et traditionelt bibliotek, hvis primære opgave er at udlåne bøger til et moderne bibliotek med fokus på formidling og faciliteringen af et demokratisk mødested er set fra dette perspektiv ikke identisk med en udvikling hen imod mindre litteratur på biblioteket. 23 Færre fysiske bøger jovist, men ikke mindre litteratur. Lad mig her for god ordens skyld tilføje, at artiklens fokusering på litteraturen i det udvidede felt på ingen måde implicerer en nedvurdering af litteratur i den traditionelle, trykte bog. Tværtimod vil min ambition til alle tider være, at de formidlingsmæssige værktøjer, der manifesteres i kraft af litterære værker i det udvidede felt kan og skal udnyttes til at nytænke litteraturformidlingen generelt. Mulighederne herfor synes nærmest utallige; gamle klassikere kan i remedieret form sendes ud til unge pr sms, facebookopdateringer kan give indblik i en nærmest glemt digtsamling, og kortnoveller kan råbes ud over perronen eller erstatte telefonkøens ulidelige muzak. Hermed er litteraturen i det udvide felt ikke at opfatte som en trussel mod bogen, men modsat en mulighed for at skabe fornyet og udvidet opmærksomhed omkring den eksisterende samling. Litteraturen i det udvidede felt bliver således også indirekte et værktøj til revitalisering af bogformidlingen. Den helt grundlæggende forudsætning for, at vi kan udnytte litteraturen i det udvidede felts formidlingspotentiale og hermed skabe tidssvarende litteraturformidling, må, for mig at se, være, at vi flytter fokus fra den trykte bog til litteraturen. Vi må acceptere, at formen ikke alene er definerende for indholdet; litteraturen omkranses ikke pr. definition af bogmediet. Tværtimod findes litteraturen på et stadigt eskalerende antal platforme, og ser vi bort fra disse, vil en voksende del af litteraturen ikke blive formidlet i biblioteksregi. I forlængelse heraf skal det afsluttende polemisk pointeres, at litteraturen i det udvidede felts oplevelsesorienterede, brugerinvolverende og demokratiserende aspekter i mindst lige så høj grad som den traditionelle trykte bog har mulighed for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, 24 når den gennem kvalificeret formidling stilles til rådighed for brugerne. 87

8 Noter 1. "The medium is the message" er en frase af Marshall McLuhan i bogen Understanding Media: The Extensions of Man (1964). Frasen dekonstruerer dikotomien mellem form og indhold og benyttes receptionsæstetisk som udtryk for, at mediet alene er definerende for budskabet. 2. For eksempel se: post-it.aspx 3. For eksempel se: Apotek.html 4. For nærmere information om projektet, se projektets hjemmeside eller omtalen på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmside: publikationer/bibliotek-og-medier/bibliotek-ogmedier-20111/litteraturen-finder-sted/ 5. Programmet for seminariet kan ses her: hum.ku.dk/kalender/2011/maj/literature-in-theexpanded-field/ 6. formidling-af-nye-litteraere-tendenser Udsendelser/2010/11/ htm 9. Jf. eksempelvis Tania Ørum De eksperimenterende tressere kunst i en opbrudstid. For nærmere information om Højholt som mediekunster, se eksempelvis Mellem ørerne PERformer HØJHOLT. 10. Her tænker jeg særligt på forfattere som Charles Bernstein og Kenneth Goldsmith. Jf. eksempelvis Marjorie Perloff Unoriginal genius Poetry by Other Means in the New Century. 11. Sproget synes at være den afgørende faktor i den fælles nordiske udvikling. Jf. eksempelvis Ma- thias Kokholms månedlige klumme om bogobjekter i litteraturtillægget, Standart. 12. Det kan set i kontekst med samtidens tendenser og potentialer være interessant at minde om, at konsekvenserne af internettets fremkomst populært sammenlignes med bogtrykkerkunstens udbredelse. Hvorvidt internettet vil have samme indflydelse på vores litteraturbrug, som bogtrykkerkunsten i sin tid havde, er det endnu for tidligt at konkludere. Men alene den hypotetiske mulighed synes at være et vægtigt argument for vigtigheden af, at vi sætter fokus på litteraturen i det udvidede felt Langsted et. al., s. 8, 9 og 23. De fem tendensers mange paralleller til litteraturen i det udvidede felt i det hele taget falder uden for denne artikel og skal derfor her blot parentetisk pointeres. 17. Jeg er klar over, at den teoretiske klare afgrænsning, i praksis helt sikkert vil vise sig noget flydende. Nemt er det at ekskludere familiefarens godnat-læsning og inkludere Peter Laugesens musikalske digtoplæsning, men vanskeligere bliver det at placere eksempelvis lydbøger og amatørens storytelling. Det ændrer imidlertid ikke på afgrænsningens brugbarhed i denne sammenhæng og jeg lader derfor den induktive afprøvende justering ligge i denne omgang. 18. Biblioteketsrummet kan oplagt udvides til også at inkorporere markedsføringsmateriale produceret til annoncering af den litterære performance og lignende elementer, der ikke foregår i det fysiske biblioteketsrum, men alligevel er med til at forme den kontekst biblioteket skaber. Den lidt famlende afgrænsning stemmer fint overens med Genettes definition af paratekst, som a zone without any hard and fast boundary on either the inward side (turned toward the text) or the outward side (turned toward the world s discourse about the text) Paratexts thresholds of interpretation s

9 19. Jeg hævder hermed ikke, at performancelitteraturen er uden medial ramme, men blot at den mediale ramme er mini-meret betydeligt og at muligheden for indflydelse i den spatiale ramme som følge heraf maksimeres (jf, citatet note 29, der vedrører paratekstens flydende grænser). 20. Begrebsparret formidling om (læse)oplevelser versus formidling som oplevelser er hentet fra Oplevelsens rammer, hvor det blandt andet nævnes s Dialektikken mellem litteraturoplevelse og litteraturformidling kan igen relateres til citatet fra Genette jf. note 29. Hvor det foregående eksempel relaterede til paratekstens uklare grænse udad til, ud mod omverden, angår dette paratekstens uklare grænse ud ad til, ind med selve værket (jf. også præciseringen note 30). 21. Vigtigheden af inddragelse af oplevelser understreges i rapporten endvidere af modellen s. 50, hvor det at opleve danner basis for et af modellens fire rum Udviklingen fra bogudlån til demokratisk mødested skitseres eksempelvis i Folkebibliotekerne i vidensamfundet under overskrifter Bibliotekerne under forandring s Biblioteksloven lyder som bekendt: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materia-ler og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Referencer McLuhan, M (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. Boston: MIT Press. Gerard, G (1997). Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press. Grøn, R (2010). Oplevelsens rammer former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker. Aalborg: Det Informationsvidenskabelige Akademi. Kreutzfeldt, J (et. al). (2001). Mellem ørerne PERformer HØJHOLT. København: Informations forlag. Langsted, J et. al. (2010). Spændvidder on kunst og kunstpolitik. København: Kulturpolitisk forskningscenter. Perloff, M (2010). Unoriginal Genius - Poetry by Other Means in the New Century. Chicago: The University of Chicago Press. Thorhauge, J (red.) (2010). Folkebibliotekerne i Vidensamfundet. København: Styrelsen for Bibliotek og Medier. Ørum, T (2009). De eksperimenterende tressere kunst i en opbrudstid. København: Gyldendal. 89

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen 195 Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Dette er en emnebaseret opsummering af de diskussioner, der fandt sted efter hvert enkelt indlæg samt i den afsluttende

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Mig prototype bruger

Mig prototype bruger Mig prototype bruger Rum efter behov efter Netværksmøde brugernes rum den 15. juni 2015 Mikkel Fabritius Sørensen Bibliotekets rum Der er meget, der tyder på, at mennesker også i fremtiden vil have interesse

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

TEKSTLÆSNINGSWORKSHOP

TEKSTLÆSNINGSWORKSHOP TEKSTLÆSNINGSWORKSHOP INTERMEDIAL ANALYSE, ÆSTETIK OG KULTUR, 1. ÅRG. V./ SARA TANDERUP SCHOLARSTIPENDIAT / PHD STUDENT DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF AARHUS præsen TATION 1 DAGENS

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

International temadag om nye litterære tendenser

International temadag om nye litterære tendenser kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Læs mere

Bibliotekaren i ekspertrollen - at være kulturformidler med meninger v/ Rasmus Grøn SNAPSHOT Bibliotekarforbundets Landsmøde Nyborg Strand, 26.

Bibliotekaren i ekspertrollen - at være kulturformidler med meninger v/ Rasmus Grøn SNAPSHOT Bibliotekarforbundets Landsmøde Nyborg Strand, 26. Bibliotekaren i ekspertrollen - at være kulturformidler med meninger v/ Rasmus Grøn SNAPSHOT Bibliotekarforbundets Landsmøde Nyborg Strand, 26. oktober 2014 Lidt om mig selv Studieadjunkt v/ Institut for

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Generelt om DokkAArs

Konceptbeskrivelse. Generelt om DokkAArs Konceptbeskrivelse DokkAArs er et koncept, der skaber værdi for Dokk1 gennem hovedsagligt brugergenereret indhold. DokkAArs er derved let at vedligeholde, forudsat at konceptet er teknisk etableret og

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. "Læs igen"

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. Læs igen Ringkøbing-Skjern "Læs igen" Her undersøges, hvorvidt konkurrenceelementet kan bidrage til at øge læsning og læselyst blandt en gruppe medarbejdere på to større produktionsvirksomheder. Medarbejderne på

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

FORMIDLINGSBYEN - Refleksioner over redskabets teoretiske, metodiske og metaforiske byggestene.

FORMIDLINGSBYEN - Refleksioner over redskabets teoretiske, metodiske og metaforiske byggestene. FORMIDLINGSBYEN - Refleksioner over redskabets teoretiske, metodiske og metaforiske byggestene. Hvad er FORMIDLINGSBYEN? FORMIDLINGSBYEN er tænkt som et processuelt projektredskab, der ikke giver endegyldige

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch

Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch Jörn J. Burmester i aktion, Galerie Einstellungsraum, Hamburg, 2011, (Foto: Johannes

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere