VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015"

Transkript

1 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen 11 Nøgletal og tabeller 18 Odense Centralbibliotek Virksomhedsplan 2015 Januar 2015 Hovedbiblioteket Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C TLF.: VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 02

3 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK PERSPEKTIVER OG HANDLINGER Kent Skov Andreasen Bibliotekschef Intro De indsatser og handlinger, der er beskrevet i VP 2015, er udtryk for Odense Centralbiblioteks og Odense Kommunes udvikling på biblioteksområdet for det kommende år. VP 2015 er bygget op omkring bibliotekets seks centrale strategiske kerneområder med tilhørende hovedfunktioner og eksempler på handlinger. VP 2015 er således en plan for og oversigt over de centrale områder og aktiviteter, som Odense Centralbibliotek har planlagt for det kommende år udover den løbende drift. Perspektiv og handlinger Odense Centralbibliotek har iværksat en række nye initiativer og projekter og sat en ny organisation op, der skal sikre, at biblioteket bliver endnu bedre til at håndtere disse på en mere kompetent måde. Eksternt har vi med andre af landets biblioteker, Kulturstyrelsen og nye og gamle samarbejdspartnere taget initiativ til nye projekter inden for nye formidlingsformer og digital udvikling. Internt har By- og kulturforvaltningen igangsat en organisationsudviklingsproces, hvor biblioteksområdet indgår i en ny afdelingskonstruktion med fritids-, folkeoplysningsog idrætsområdet. Også det vil sætte præg på bibliotekets fremadrettede arbejde i samklang med bibliotekets stærke engagement på kulturområdet i Odense. Odense Centralbibliotek har gennemført en organisationstilpasning, der skal sikre et opdateret og attraktivt bibliotek for borgerne og samtidig er gearet til at understøtte By og kulturforvaltningens fortælling om at berige borgernes liv og bidrage til byens vækst. Det gælder ligeledes de overordnede kommunale effektmål og indsatser bl.a. Ny virkelighed - ny velfærd og den øgede digitalisering af servicetilbuddene i Odense Kommune. Med godt 1.2 millioner besøgende årligt er Odense Centralbibliotek Fyns i særklasse mest besøgte kultur- og videninstitution, når det gælder kulturformidling og den uformelle tilegnelse af viden og læring. Biblioteket har et udbygget digitalt tilbud, der nemt og effektivt kan benyttes af alle borgere hjemmefra. Det vil vi udvikle videre på og lægge mere indhold i ikke mindst i lyset af de igangsatte nationale projekter Danskernes Digitale Bibliotek og Fælles nationalt bibliotekssystem, som OC spiller en aktiv rolle i. På lokalt niveau skal også nævnes OCs funktion som projektleder på det stort anlagte nationale projekt Historisk Atlas samt opbygningen af den digitale online lektiehjælp Lektier Online, der forestås af frivillige universitetsstuderende i et nyligt etableret call-center i Hovedbiblioteket. Der er fornyet interesse for biblioteket som studie- og arbejdssted, og vi vil i større grad give plads til borgernes egne initiativer og ideer. Odense Centralbibliotek råder også en række levende lokale biblioteksafdelinger med velbesøgte aktiviteter. Kort sagt vil vi arbejde på at få endnu flere mennesker ind i vore huse, gøre dem indretningsmæssigt attraktive og etablere højere grad af samskabelse med borgerne lokalt. Selv om der fortsat udlånes mange boglige materialer mere end modsvares faldet af udlån af fysiske materialer af benyttelsen af digitale tjenester. Biblioteket oplever samtidig en stigende interesse for at bruge biblioteket som møde-, arrangements-, og studiested. I løbet af 2014 øgede vi tilbuddet med delvist selvbetjente biblioteker, idet der nu foruden Korup Bibliotek også er mulighed for egen adgang til Bolbro Bibliotek og hovedbiblioteket i Odense Banegård Center. Her åbnede vi som det første centralbibliotek i landet op i ydertimerne om morgenen og aftenen, uden for åbningstiden med fuld betjening. De gule timer, hvor borgerne har egen adgang til bibliotekets ressourcer, er blevet en succes. Således ligger op mod 20% af udlånet nu i de gule timer efter det første år. Vi vil afprøve nye former for samspil mellem biblioteket, borgerne og uddannelses- og erhvervsorganisationer og bidrage til at sætte borgernes eget store potentiale fri og styrke relationen til byens borgere. I 2015 vil der være særligt fokus på konkretisering af planerne om etableringen af Borgernes Hus. Et nyt hovedbibliotek skal udgøre et kernen i et dynamisk samspil med andre aktive interessenter til gavn for borgerne og byens udvikling. Vi glæder os til at tage fat på de mange spændende opgaver også i VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 03

4 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 STRATEGISKE PERSPEKTIVER Odense Centralbibliotek indgår i, og bidrager i stigende omfang til, at understøtte og udrulle tværgående og overordnede strategier i Odense Kommune med afsæt i borgernes behov og bibliotekets opgavesæt. Odense Centralbibliotek er en del af By- og kulturforvaltningen og indgår i afdelingen Fritid og Biblioteker. Odense Centralbibliotek virker på grundlag af Lov om biblioteksvirksomhed og fungerer som centralbibliotek for bibliotekerne på Fyn. Borgernes Hus/Nyt Hovedbibliotek Odense Byråd har truffet beslutning om, at der skal etableres et nyt Hovedbibliotek som en bærende del af et Borgernes Hus centralt placeret i Odense, hvor relevante aktører og funktioner kan indgå i et samarbejde baseret på synergi og borgervendte aktiviteter. Biblioteket har omkring 1,2 million årlige besøgende og er dermed det mest besøgte og benyttede kommunale kulturtilbud i Odense og på Fyn. Dette besøgstal forventes at stige dels ved den igangsatte udvidelse af åbningstiden i de såkaldte gule timer, og dels ved en løbende forbedring af studie- og værestedsfaciliteter. Biblioteket repræsenterer dermed en meget bred snitflade og kontakt til borgerne. På basis af de kompetencer biblioteket besidder, kan det udvikles til også at fungere som fremtidens velfærdseksperimentarium og uformelle lærings- og mødested baseret på social kapital og kan desuden bidrage til kommunens vækststrategi. På baggrund af den nedsatte styregruppes udarbejdede vision, besluttede byrådet ultimo 2014, at der med udviklingen af rammerne i 2015 skal ske inddragelse og samskabelse med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Der vil blive igangsat en lang række inddragelsestiltag rundt omkring i byen, hvor byens borgere, foreninger og erhvervsliv vil have mulighed for at præge rammerne for det kommende Borgernes Hus. Borgernes Hus skal desuden sammen med eksempelvis letbanen, campusområdet og omdannelsen af den centrale bymidte medvirke til, at Odense udvikler sig fra at være en stor dansk by til at blive en dansk storby. Juni 2015 vil Odense Byråd få fremlagt en samlet indstilling for Borgernes Hus. Øget samarbejde med skolerne/de pædagogiske læringscentre og andre samarbejdspartnere Der blev i løbet af 2014 sat øget fokus - både politisk og strategisk - på samarbejdspotentialet mellem bibliotekerne og skolerne. Ikke mindst i kraft af den nye skolereform. OC driver velfungerende integrerede biblioteker med to skoler i Odense. Der vil i 2015 bliver sat yderligere gang i at udnytte og konkretisere det samarbejdspotentiale ved at intensivere samarbejdet på flere områder. Bibliotekets digitale tjenester kan med fordel for elever og borgere udrulles via skolerne, og der kan arbejdes med større logistisk samarbejde, primært inden for rammerne af det Fælles nationale Bibliotekssystem, der er under fuld udvikling, og som skal resultere i et fælles it-bibliotekssystem. OC har tilrettelagt og udsendt et katalog og en række tilbud målrettet skoleklasserne og tilpasset de forskellige aldersog klassetrin. De fleste af disse aktiviteter afvikles i 2015 og følgende år. Digital lektiehjælp fra biblioteket baseret på frivillige studerende til skolernes ældste elever er også et tilbud under overvejelse. Et mere strategisk orienteret samarbejde med skolerne i Odense kan på sigt også indgå i planlægning af lokalbiblioteksbetjening- og struktur. Ser man på biblioteksdækningen i Odense Kommune står specielt Bellinge-området uden et egentligt bibliotekstilbud i et ellers stort og aktivt lokalområde i Odense. OC intensiverer desuden det igangsatte samarbejde med Syddansk Universitet omkring Lektier Online og det etablerede call-center i OC. Ny Virkelighed Ny velfærd: Frivillighed Biblioteket arbejder med indsatser inden for medborgerskab og selvbærende samfund. Biblioteket kan bl.a. i kraft af den decentrale struktur med lokalbiblioteker i bydelene være med til at understøtte og facilitere en række af de initiativer, som Odense Kommune iværksætter i de kommende år, herunder især borgernes direkte inddragelse. Biblioteket arbejder i det daglige både med formidling af kultur, service og læringscenterfunktioner og bidrager bl.a. til udrulningen af målsætningerne i forhold til Den digitale borger samt i forskellige lokale projekter med forskellige samarbejdspartnere, boligforeninger, frivillige organisationer m.fl. I 2015 vil arbejdet med frivillighedsorganisationer og Center for Civilsamfund blive intensiveret på basis af oplægget Frivillighed i OC en model, som er udarbejdet som grundlag for bibliotekets indsats på frivillighedsområdet. Digitalisering Biblioteket har en digital strategi, der sætter rammen for de kommende års udvikling for den digitale biblioteksbetjening af borgerne på flere niveauer. Odense Kommune har ambitiøse mål på det digitale område og arbejder intensivt på at indføre digitale selvbetjeningsløsninger, hvor det er muligt. Bibliotekets digitale strategi skal både ses som en selvstændig udfoldelse af (fortsættes næste side) VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 04

5 STRATEGISKE PERSPEKTIVER (fortsat) bibliotekets digitale formidling af materialer og i sammenhæng med de øvrige forvaltninger i tråd med Digitaliseringsstrategi for Odense Kommune Digital viden skal ligesom fysisk materiale gøres tilgængelig og formidles og formidling er en af bibliotekets kerneopgaver. Biblioteket gennemfører introduktioner til de digitale selvbetjeningsløsninger i alle bibliotekets afdelinger og til alle relevante målgrupper, og kurser og introduktioner er en fast del af Odense Centralbiblioteks løbende aktivitetstilbud. OC driver p.t. flertallet af de fynske bibliotekets itsystem og hjemmesider, indtil dette vil blive afløst af det Fælles nationale Bibliotekssystem og Danskernes Digitale Bibliotek i løbet af Digitaliseringen i bibliotekerne giver over en bred kam biblioteket nye opgaver på flere områder og platforme - baseret på de samme kernekompetencer. Således er der efter lang tids forhandlinger netop indgået ny aftale med de førende danske bogforlag om formidling af e-bøger via folkebibliotekerne. Kulturpolitikken Odense Kommune reviderede i 2012 kulturpolitikken Meningsfulde fællesskaber og definerede et sæt nye indsatsområder. Odense Centralbibliotek bidrager naturligt til at løfte kulturindsatsen i Odense både i kraft af bibliotekets egen omfattende arrangementsvirksomhed og indsatser især på litteraturområdet med initiativer som Litteraturmaskinen, Harry Potter Festivalen og aktiviteter i forbindelse med Spoken Word Festival og H.C. Andersen Festivals. I 2015 indgår OC bl.a. i markeringen af Carl Nielsen 150 år og vil bidrage til den nyetablerede Tinderbox Festival. Centralbiblioteksvirksomhed Odense Centralbibliotek er udpeget som det ene af seks centralbiblioteker af Kulturministeren. Centralbiblioteksfunktionen udøves på kontraktbasis med Kulturstyrelsen i form af en fireårig rammekontrakt med etårige handlingsplaner. Den seneste etårige handlingsplan gældende for 2015 er netop udfærdiget inden for den eksisterende rammeaftale. I løbet af 2015 skal der ske en formel nyudpegning af et antal centralbiblioteker med hvem, der skal indgås en ny fireårig rammeaftale dækkende perioden Odense Centralbibliotek er en drivende faktor for det tværkommunale fynske bibliotekssamarbejde, hvor vi har sat fælles strategisk udvikling på dagsorden på tværs af biblioteker/kommuner. Desuden indgår biblioteket i kraft af Odenses centralbiblioteksstatus i en række nationale udviklingsprojekter sammen med de øvrige fem centralbiblioteker og bibliotekerne i København og Århus. Odense Centralbibliotek bidrager aktivt til udviklingen af de store nationale projekter Danskernes Digitale Bibliotek og Fælles Nationalt Bibliotekssystem. De lovmæssige vilkår Bibliotekerne styres efter Lov om Biblioteksvirksomhed (senest revideret i 2000). Loven er en rammelov, der fastlægger, at hver kommune skal levere et tidssvarende bibliotekstilbud, der skal være målrettet både børn og voksne og skal omfatte indkøb og formidling af både fysiske (bøger, musik, tidsskrifter mv.) og digitale materialer (herunder internet) til borgerne ud fra formålsparagraffens formulering: at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Derudover skal bibliotekerne bl.a. formidle offentlig information til borgerne. VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 05

6 PARTNERSKABER OG SAMARBEJDER Odense Centralbibliotek/OC er en del af By- og kulturforvaltningen i Odense Kommune og indgår i en række partnerskaber, hvor det kan udvikle begge parter, og hvor forskellige aktiviteter gennemføres med fordel for begge parter. Partnerskaber kan både være med beslægtede institutioner i Odense Kommune eller eksterne partnere inden for kultur-, oplysnings- og vidensområdet samt partnerskaber inden for de projektområder, som OC ansøger midler fra. OCs partnere er blandt andet: 2020 sekretariatet, Vollsmose ABM samarbejdet, Historisk Atlas AOF Biblioteker og Borgerservice, Aarhus Biblioteksvagten Bog og Idé, Odense Bog og Idé, Tarup Centret Boligselskabernes Landsforening BorgerserviceCenter Odense Brandts Børn, unge og sorg Center for Civilsamfund Centralbibliotekerne i Danmark Storbysamarbejdet (København, Aarhus og Odense) DDB Danskernes digitale bibliotek Elsesminde Produktionshøjskole Erhvervskontakten Erhvervsstyrelsen Europabevægelsen Europa-Kommissionen Folkeuniversitetet Frivillighedscentret Fynbus De fynske folkebiblioteker HCA Festivals Danmarks Jernbanemuseum Juraport Det Kgl. Teaters Balletskole i Odense Kold College Korup Kultur- og idrætscenter Kultur (By- og kulturforvaltningen) Kulturarv Fyn Kulturmaskinen Kulturregion Fyn Kulturstyrelsen Litnet Litteratursiden Læseforeningen - guidet fælleslæsning NOTA Odense Arrest Odense Bys Museer Odense Cityforening Odense Internationale Filmfestival Odense Symfoniorkester Odense Zombie Festival PsykInfo Saxo Seniorhuset Skoler og gymnasier i Odense Stadsarkivet i Odense Statsbiblioteket Syddansk Universitet/SDUB Tinderbox Ugeavisen Odense University College Lillebælt Velfærdseksperimentariet Dalum og Bolbro Vollsmose Kulturhus VUC VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 06

7 OC S STRATEGISKE PLATFORM De danske biblioteker har flere kerneopgaver med udgangspunkt i service og tilbud til borgerne. Det kan være tilbud, som er defineret i biblioteksloven eller som understøtter dele af Odense kommunes/by- og kulturforvaltningens strategier, eller som vi i biblioteket selv har udviklet. De konkrete tilbud har udviklet sig over tid, og de retter sig mod forskellige målgrupper, og bygger på mange forskellige former for kompetencer hos bibliotekets medarbejdere. De kan være svære at overskue både for borgerne, for bibliotekernes partnere, for politikere, men også for bibliotekerne selv. Derfor har Odense Centralbibliotek udviklet det vi internt kalder den strategiske mediematrix, der er en konceptuel forståelsesramme for bibliotekets samlede publikumsrettede virksomhed. Modellen er en udbygning af den model, som er beskrevet i Kulturstyrelsens nationale redegørelse: Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Modellen har vi anvendt som inspirationsgrundlag for Odense Centralbiblioteks Virksomhedsplan siden 2011, og samme år var den rygraden i bibliotekets digitale strategi, der foreligger som en selvstændig strategi, da det digitale biblioteksområde er i hastig udvikling. Den har dannet grundlag for en nyorganisering af bibliotekets udviklingsarbejde, og har været retningsgivende i beskrivelsen af bibliotekets virksomhed i forbindelse med mange udadvendte samarbejds- og udviklingsprocesser. Sidst men ikke mindst er den fortsat det strukturelle grundlag for virksomhedsplanarbejdet, der munder ud i denne handleplan for Odense Centralbibliotek. Formålet er at etablere et klarere plangrundlag for bibliotekets drift og udvikling, så der skabes sikkerhed for, at der sker handlinger inden for alle områder. Mediematrixen deler bibliotekets publikumsrettede virksomhed op i følgende seks hoved- og kerneområder: MATERIALE SERVICE VIDEN KULTUR MEDBORGER INNOVATION Handleplanen Handleplanen er indenfor hvert af de 6 hovedområder bygget op med et antal overordnede strategiske mål, som hvert er konkretiseret med en række eksekverbare handlinger, som skal sikre at målene nås. På tværs af alle kerneområderne arbejdes der med, at handlingerne forholder sig til 3 strategiske rum: 1. Det fysiske rum (bibliotekets fysiske afdelinger) 2. Det digitale rum (hjemmside, apps og elektronisk fomidling på forskellige devices ) 3. Det ydre rum (events/aktiviteter i bibliotekets omgivelser ude i byen). Alle handlinger vil ligge inden for et eller flere af de tre rum. Handlingerne er forpligtende, men kan i løbet af 2015 erstattes med andre og nye handlinger, der viser sig at være bedre, billigere eller mere effektive/relevante for at nå de opstillede mål. Odense Centralbibliotek fungerer som en integreret del af By- og kulturforvaltningen i Odense kommune og indgår dermed som en aktiv del i diverse tværgående strategiske aktiviteter og udviklingsprojekter. Disse aktiviteter indgår ikke i denne handlingslan, der alene beskriver de borgerettede aktiviteter og projekter. VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 07

8 1. MATERIALECENTER Materialecenter er kort fortalt de dele af bibliotekets virksomhed, som sørger for, at relevante fastforms- og digitale materialer er tilgængelige dvs. prioritering, indkøb, katalogisering, logistisk håndtering (analogt og digitalt), bibliotekets databaser, vedligeholdelse/ kassation mm. Materialecenter er en væsentlig del af bibliotekets kernevirksomhed, men langt fra den eneste. MÅL 1: OC VIL SOM CENTRALBIBLIOTEK IVÆRKSÆTTE NYE TILTAG, DER TILGODESER SPÆNDET MELLEM DET BREDE/ DET SMALLE OG DE DIGITALE/ DE FYSISKE MEDIER MÅL 2: OC VIL BRINGE BIBLIOTEKSMATERIALER I SPIL PÅ NYE MÅDER OVERFOR BRUGERNE MÅL 3: OC VIL OPTIMERE MATERIALEFLOWET, BL.A. VED HJÆLP AF NY TEKNOLOGI OG ØGET AUTOMATISERING Prioritering af materialerne er en dynamisk afvejning af kvalitet, efterspørgsel og økonomi. De nationale netmedieprojekter, f.eks. ereolen, gør bibliotekets materialer tilgængelige i digital form, og er en udfordring, da flertallet fortsat foretrækker at låne bøger mm. i fysisk form. De nye digitale og mobile teknologier gør det samtidigt muligt at bringe materialer i spil hos partnere, både fysisk og på deres hjemmesider. 2. KULTURFORMIDLINGSCENTER Forskellen på et bibliotek og en bogsamling er formidlingen, og en af bibliotekets kerneopgaver er at sætte biblioteksmaterialer i en sammenhæng, der gør dem vedkommende og relevante for borgerne. Bibliotekets mange arrangementer, udstillinger, aktiviteter i det fysiske rum, samt digitale formidlingssites og formidlingsaktiviteter på kulturområdet er en meget væsentlig grund til de høje besøgstal, og efter DR er folkebibliotekerne Danmarks mest benyttede kulturinstitution. MÅL 1: OC VIL GENNEM NYE TILTAG FASTHOLDE OG STYRKE SAMARBEJDET MED ANDRE KOMMUNALE OG NATIONALE KULTURINSTITUTIONER. MÅL 2: OC VIL UDVIKLE SINE FORMIDLINGSFORMER MED FOKUS PÅ GENNEMSLAGSKRAFT OG ORIGINALITET MÅL 3: OC VIL TILTRÆKKE NYE BRUGERE VED AT ARBEJDE AKTIVT MED MÅLGRUPPER I SAMARBEJDE MED RELEVANTE PARTNERE Biblioteket gør andres kunst og kultur tilgængelig, og det er centralt for biblioteket til stadighed at udvikle partnerskaber med andre aktører på det kulturelle område i og udenfor Odense Kommune. OC s mest kendte arrangement er Harry Potter Festivalen, der i sin tid begyndte som en spontan idé på lokalbiblioteket i Næsby, og som nu har udviklet sig til at være en af de største familieevents i Odense med over besøgende i 2014 fra hele landet. OC har bl.a. via brugerundersøgelser professionaliseret og styrket sin viden om bibliotekets brugere. Derfor udvikles der konstant på at møde bestemte grupper endnu mere målrettet med tilbud, der er skræddersyet til dem er også et år, hvor der sættes fokus på frivillige. VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 08

9 3. VIDENFORMIDLINGSCENTER Forskellen mellem information og viden er som forskellen mellem at kunne se og forstå. OC bruger mange kræfter på at gøre viden tilgængelig for borgerne ved at sætte fakta, fagbøger og digitale ressourcer i en sammenhæng. Det være sig i form af udstillinger, arrangementer, læringstilbud mm., der gør fakta og informationer forståelige og relevante for borgerne. Ikke mindst på det digitale område. Uformel læring og den opbygning af viden og færdigheder, som ikke stammer fra de formelle uddannelsessystemer, er en stadig vigtigere del af vores samlede kompetencer - f.eks. i forhold til personlig udvikling og digitale færdigheder. MÅL 1: OC VIL FACILITERE AKTIVT LÆRENDE FÆLLESSKABER/INTERESSEFÆLLESSKABER MÅL 2: OC VIL UNDERSTØTTE BORGERNES MULIGHEDER FOR INDIVIDUEL OG UFORMEL LÆRING MÅL 3: OC VIL ARBEJDE AKTIVT FOR AT UNDERSTØTTE BORGERNES DIGITALE FÆRDIG- HEDER MED HENBLIK PÅ DIGITAL SELVBETJENING OG SÅLEDES UNDERSTØTTE DE NATIONALE OG KOMMUNALE STRATEGIER PÅ OMRÅDET OC har ligesom mange andre biblioteker påtaget sig at understøtte borgerne i at forstå og bruge de mange nye digitale tilbud. Ikke mindst indenfor digital selvbetjening. OC er et af de absolut førende biblioteker i Danmark hvad angår læringsforløb, bl.a. på det digitale område.meget læring foregår bedst sammen med andre. Derfor vil OC i 2015 satse endnu mere på lærende fællesskaber. 4. SERVICECENTER Mange af bibliotekets brugere kommer for at benytte bibliotekets faciliteter pc ere, kopimaskiner, printere, studiepladser - til fordybelse, jobsøgning, kontakt med det offentlige, mødested mm., og der er professionelt personale, man kan bede om hjælp. Biblioteket er i høj grad en serviceinstitution, hvor folk kommer for at få løst helt specifikke opgaver. Det var derfor naturligt for OC at indgå i opgaven med at tilbyde Borgerservice Light, da muligheden bød sig. Ligesom andre af bibliotekets services er Borgerservice Light hjælp til selvhjælp inden for de rammer, biblioteksrummet giver, hvor vejledning og digital betjening er kodeordene MÅL 1: OC VIL PRÆCISERE HVILKE NYE SERVICES BIBLIOTEKET KAN TILBYDE, OG SIKRE AT DE NØDVENDIGE KOMPETENCER ER TIL STEDE MÅL 2: OC VIL ØGE TILGÆNGELIGHEDEN AF DEN BORGERRETTEDE SERVICE Ligesom kultur og viden skal formidles og sættes i en vedkommende sammenhæng, gælder det også service. Som serviceinstitution er det vigtigt, at både borgere og personale ved, hvad biblioteket kan tilbyde. VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 09

10 5. MEDBORGERCENTER Medborgercenter er oprindeligt et begreb, der tidligt er integreret i biblioteksverdenen, bl.a. efter engelsk forbillede i de såkaldte Idea stores. Kulturstyrelsen, Center for bibliotek, medier og digitalisering har defineret begrebet som: Et Medborgercenter - oftest etableret med udgangspunkt i et bibliotek - er et uformelt og tværsektorielt rådgivnings-, lærings- og aktivitetscenter. Det har lokalefællesskab med andre kommunale tilbud - eventuelt kombineret med frivillige organisationer og forskellige foreninger, der tilsammen kan hjælpe beboerne til at klare sig bedre i samfundet. Medborgercenterbegrebet skriver sig dermed på mange felter direkte ind i hovedpointerne i Ny Virkelighed Ny Velfærd. MÅL 1: OC S MEDBORGERCENTRE SKAL VÆRE EN ARENA FOR FÆLLESSKABER OG PART- NERSKABER, DER KAN UNDERSTØTTE SELVBÆRENDE LOKALSAMFUND MÅL 2: OC VIL DELTAGE I DEN NATIONALE VIDEREUDVIKLING AF BIBLIOTEKERNES MED- BORGERCENTRE, DER UNDERSTØTTER BORGERNES SELVREALISERING De fleste af OC s lokalbiblioteker har tilbud i denne kategori. Men den mest gennemførte realisering af ideen findes på lokalbibliotekerne i Vollsmose og Dalum/Dianavænget, der hører til landets førende medborgercentre. En meget stor del af de tilbud og aktiviteter, der foregår i Dianavænet og i Vollsmose bygger på frivillighed og lokale organisationer og foreninger. 6. INNOVATIONSCENTER Mange monopoler er brudt og i dag kan alle og enhver med adgang til pc og internet skabe både kunst, kultur, litteratur, musik, viden, undervisning, spil, apps osv. Der skabes nye værker og produkter helt uden om de traditionelle distributionskanaler. Muligheden for selv at skabe er desuden et attraktivt aspekt i formidlingen af såvel kultur som viden. Rollen som innovationscenter er dermed et oplagt satsningsområde for biblioteket med afsæt i de hidtidige opgaver. Men også med det perspektiv for øje, at viden og engagement kan stimuleres til innovation og iværksættere i samarbejde med partnere. Et eksempel i OC er det mangeårige Lydværksted i Musikbiblioteket, der har været skabende rum for mange musikalske ideer og ambitioner. Måske bliver fremtidens digitale Legoklods udviklet under en workshop på et af OC s lokalbiblioteker. MÅL 1: OC VIL FACILITERE ALLE DELE AF BRUGERNES SKABENDE PROCES - FRA IDE TIL VÆRKFORMIDLING MÅL 2: OC VIL OPSØGE OG INVITERE NYE BRUGERE TIL AT VÆRE SKABENDE. MÅL 3: OC VIL INDDRAGE BRUGERNE SOM AMBASSADØRER I AFPRØVNING OG FORMIDLING AF BIBLIOTEKETS TILBUD OC er involveret i flere lokale og nationale projekter, hvor brugerne selv skaber. Fx skriveværksteder, musikværkstedet på Musikbiblioteket, Local Heroes (upcoming bands), Applab mm. Formidling er en af bibliotekets væsentligste arbejdsområder. Et af OCs mål er derfor at trække på borgernes egen idé-rigdom, når der skal produktudvikles på formidling af eksisterende bibliotekstilbud. VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 10

11 HANDLEPLANEN VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 11

12 MATERIALECENTER Mål 1: OC vil som centralbibliotek iværksætte nye tiltag, der tilgodeser spændet mellem det brede/ det smalle og de digitale/ de fysiske medier Klarlægning af opbevaringspolitik i forhold til materialeprofiler Fokus på LP samling og formidling af det gamle guld Mål 2: OC vil bringe biblioteksmaterialer i spil på nye måder overfor brugerne Implementering af ny Biblioteket kommer-ordning med mere medbestemmelse for borgeren Afprøvning af andre læseklub-koncepter, f.eks.: filmlæseklub, temalæseklub eller digital læseklub Tilbud rettet imod gymnasielærere Sætte materialerne i spil i sammenhæng med koncerter, undervisning og begivenheder i byen som led i Odense Kommunes kulturpolitik Mål 3: OC vil optimere materialeflowet, bl.a. ved hjælp af ny teknologi Kortlægge og igangsætte forsøg med flydende materialesamling for at udnytte materialeressourcerne bedre Igangsætte eksperimenter med differentieret udlånstid (Gule timer) Emneordsberigelse af katalog: Poster fra før 1996 Fortsat chipning af ikke chippede magasinbøger VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 12

13 KULTURFORMIDLINGSCENTER Mål 1: OC vil gennem nye tiltag fastholde og styrke samarbejdet med andre kommunale og nationale kulturinstitutioner Aktiv partner i Carl Nielsen fejringen sammen med bl.a. Odense Symfoniorkester Indgå i og udvikle bidrag til HCA festivals Projekt Sæt pris på litteraturen* Afholde serie af arrangementer med fokus på Grundlovsjubilæet Øge samarbejdet og networking med Tinderbox, Posten, Kansas City, Dexter Projekt Dit historisk atlas i samarbejde med foreningen Historisk Atlas Mål 2: OC vil udvikle sine formidlingsformer med fokus på gennemslagskraft og originalitet Udvikling af Harry Potter Festival Udvikling af folkemusikudveksling via Creative Europe i samarbejde med Kultur videreudvikling af Fado-festival Fyn læser fællesfynsk bibliotekslæseprojekt* Nysgerrige børn: arrangementsklub for børn (og deres forældre) - konceptudvikling Formidling i levende billeder af koncerter, tutorials etc. Udvikle biblioteketssider på den fælles hjemmeside for Historiens Hus 2. verdenskrigs-bustur til Nordfyn i samarbejde med Besættelsesmuseum Fyn Udvikle lokal forankret fotomaraton i Dalum Fokus på lokal kunstnerisk alsidighed skabende kunstnere inviteres indenfor Tilbud til børnehaver med fokus på springet fra børnehave til skole Pop Up arbejdende hobbyfolk i indgangsområdet Fokus på målgruppespecificerede, skræddersyede markedsføringskampagner på konkrete bibliotekstilbud Mål 3: OC vil tiltrække nye brugere ved at arbejde aktivt med målgrupper i samarbejde med relevante partnere Udvikling af familie-arrangementstema i samarbejde med diverse partnere Fortsætte udviklingen af det igangsatte samarbejdsprojekt med skolerne Projekt Bookeaters convension on tour Via digitale fodspor afdække primære digitale målgrupper Udvikle koncept for formidling af (lokal)historie til børn i samarbejde med OC s børn- og ungeteam, Stadsarkivet og evt. andre relevante partnere Udvikle samarbejdet med Tornbjerg kirke om arrangementer i lokalområdet Udvikle samarbejdet med Dalum Kirke, Dalum-Hjallese Lokalhistorisk Arkiv og Aktivt Nærmiljø om temadage og andre arrangementer Facilitere selvstyrende gruppe med spansk kultur som omdrejningspunkt i samarbejde med dimmitendforeningen Ex-ótico for spanskstuderende fra SDU VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 13

14 VIDENCENTER Mål 1: OC vil facilitere aktivt lærende fællesskaber/interessefællesskaber Udvikle PlayOut til også at rumme familiehistorier Udvide Lektier Online Gym callcenter til flere fynske gymnasier Potentialeanalyse: Etablering af Lektier Online i Odense Kommune Være ambassadør på nationalt plan for bibliotekernes elektroniske ressourcer. Udvikle undervisningsrække inden for musik Landsdækkende temadag om digital formidling og ABM samarbejde Projekt Idéteket videndeling, idegenerering og synlighed Etablere landsdækkende netværk for lokalhistorisk biblioteksarbejde og ABM-samarbejde Udvikle fransk salon i samarbejde med Alliance Française, LITNET og SDU om fælles kulturelle aktiviteter som understøtter den uformelle læring Udvikle koncept for brugerstyrede IT-fællesskabsgrupper Potentialeanalyse: Fokus på øget samarbejde mellem skole- og folkebiblioteker, herunder udvidet digital selvbetjening - og etablering af bibliotekstilbud i Bellinge Projekt skolesamarbejdskompetenceudvikling Mål 2: OC vil understøtte borgernes muligheder for individuel og uformel læring Udvikling af den åbne IT-hjælp til også at inkludere frivillige Formidlingsinitiativer i forbindelse med E-kopi Projekt MOOCs (Massive Open Online Courses) i de danske biblioteker Undersøge muligheden for at understøtte Odense Centralbiblioteks brugerundervisning ved hjælp af egenproducerede læringsvideoer Understøtte formidling af information til borgerne om etableringen af Odense Letbane ( ) Med udgangspunkt i Borger Service Light understøtte borgerens individuelle brug af selvbetjeningsløsninger Fremme studiemiljøet på hovedbiblioteket Involvere frivillige i sprogtræning/rådgivning Involvere frivillige i lektiehjælp til unge + voksne Udvikle koncept for tilbud til skolerne om bibliotekets deltagelse i forældremøder og andre arrangementer Mål 3: OC vil arbejde aktivt for at understøtte borgernes digitale færdigheder med henblik på digital selvbetjening og således understøtte de nationale og kommunale strategier på området Gode apps til børn tiltaget eksponeres bredere ud Fortsat understøtte udvikling af det Digitale Danmark Projekt Din digitale vej - Fra digital storforbruger til digitale borger Tablet, smartphone og andre bærbare devises åben brugerundervisning VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 14

15 SERVICECENTER Mål 1: OC vil præcisere hvilke nye services biblioteket kan tilbyde og sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede Implementering af ny og entydig visuel identitet Kompetenceudviklingsindsats omkring apps i ny medielab Iværksætter/studiemiljø i Vollsmose med særligt sigte på unge iværksættere/ bliv din egen entreprenør Mål 2: OC vil øge tilgængeligheden af den borgerrettede service Odense Centralbibliotek understøtter og løfter fælleskommunale opgaver som brevafstemninger, fritagelse fra Digital Post og lignende. Fortsat fokus på at udbrede kendskabet til de åbne bibliotekers og de Gule timers tilbud til Odenses borgere generelt og lokalområderne specifikt Analyse af hovedbibliotekets åbningstider, herunder søndagsåbent, gule timer mv. Potentialeanalyse: Etablering af Gule Timer i Odense Centralbiblioteks lokalbiblioteker i Dalum og Tarup VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 15

16 MEDBORGERCENTER Mål 1: OC s medborgercentre skal være en arena for fællesskaber og partnerskaber, der kan understøtte selvbærende lokalsamfund Understøtte Odense Kommunes frivillighedsarbejde i samarbejde med frivillighedscentret i Vollsmose OC indgår som aktiv partner i Dianavænget medborgercenter Borger, bolig og biblioteker samarbejdsprojekt med Boligselskabernes Landsforening og Kulturstyrelsen Udvikle et koncept for at faciliteter og aktiviteter kan bookes til at holde børnefødselsdag på biblioteket Familienetværk-workshops i biblioteket: om relationer mellem forældre/børn, om børn og unges læringsstile og børns udvikling Sprogstøtte/sprogstart i samarbejde med sprogkonsulent fra Sundhed & Forebyggelse Fortsat udvikling af Bogstarts tilbuddet Projektarbejde med X-huset i Vollsmose Mål 2: OC vil deltage i den nationale videreudvikling af bibliotekernes medborgercentre, der understøtter borgernes selvrealisering Fokus på biblioteket som demokratisk aktør ved folketingsvalget Udvikling af samarbejdet med Europe Direct Projekt Tag nu stilling! - Meningsdannelse på bibliotekerne Potentialeanalyse: Læs dansk på biblioteket Projekt 180 grader i samarbejde med Kulturstyrelsen om nye måder at introducere biblioteket og tilbuddene til brugeren VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 16

17 INNOVATIONSCENTER Mål 1: OC vil facilitere alle dele af brugernes skabende proces - fra ide til værkformidling Omindretning af det fysiske rum med udgangspunkt i Kulturstyrelsens modelprogram for folkebiblioteker Skriveværksted ved frivillig forfatter Bookeaters talentcamps Mål 2: OC vil opsøge og invitere nye brugere til at være skabende Projekt Space Invaders borgeren bestemmer indretningen og brugen af biblioteksrummet* Koncept for arrangementer for forfatterdebutanter Minecraft klubber i bibliotekerne Afprøve skabende hobbyværksteder i børnebiblioteket Mål 3: OC vil inddrage brugerne som ambassadører i afprøvning og formidling af bibliotekets tilbud Brugergenererede arrangementer biblioteket faciliterer, brugerne skaber Projekt netværk for studerende med læsevanskeligheder VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 17

18 NØGLETAL OG TABELLER Budget 2015 Fordeling af udgifter til personale, materialer, administration, it og ejendomme Benyttelse af materialer og nettjenester 2013 Elektroniske tjenester, downloads, mest benyttede 2013 VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 18

19 BUDGET 2015 (brutto, kr.) 2015 Uddannelse, leasing, projekter og samarbjedsaftaler m.v Personale Administration IT Ejendomme Materialer Gebyrindtægter Indtægter fra samarbejdsaftaler og projekter m.v Centralbibliotekstilskud I alt *Det forventede budget for 2014 pr. 1/ , hvorfor den endelige ramme kan afvige herfra Centralbiblioteker Indbyggere Lønudgifter* Materialeudgifter* Udlån inkl. fornyelser* Aalborg ,9 Herning ,7 Vejle ,2 Odense ,8 Gentofte ,2 Roskilde ,9 *per indbyggere i kommunen - år 2013 Kilde: Kulturstyrelsen, Danmark Statistik; statistikbanken.dk Benyttelse af materialer og nettjenester 2011 Pct Pct Pct. Bøger Download Musikoptagelser Video/DVD Multimedie Lydbøger Seriepublikationer Andre materialer I alt VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 19

20 Besøg/lånere/selvbetjening Antal besøg på biblioteket Antal besøg på bibliotekets web* Antal aktive lånere fra Odense kommune Antal aktive lånere fra andre kommuner Andel af udlån foretaget via selvbetjening Andel af reserveringer foretaget via selvbetjening *Brugergrænsefladen for web-besøg dækker udelukkende biblioteksdatabasen Publikums-pc er med internet Antal arbejdsstationer til publikumsbrug Landsgennemsnit Interurbanlån (inkl. fornyelser) Til danske folkebiblioteker Heraf til biblioteker i Centralbiblioteksområdet Arrangementer og undervisning Antal aktiviteter Antal deltagere Antal aktiviteter Antal deltagere Antal aktiviteter Antal deltagere Arrangementer Brugerundervisning Elektroniske tjenester, downloads - mest benyttede 2013 Gyldendals Online ordbøger BibZoom Danske-Dyr Ebrary Academic Edition Filmstriben Netlydbog.dk Verdens-Dyr Ereolen Infomedia Historiensverden.dk Andre Eletroniske tjenester - samlet benyttelse VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 20

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover Evaluering Det tredje sted bibliotekets services fremover Evalueringen er udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Biblioteket, bogen og brugeren

Biblioteket, bogen og brugeren Biblioteket, bogen og brugeren Af Michael Linde Larsen Indledning Der var engang hvor litteraturen hovedsagligt var forbundet med alvor og det at læse var et dannelsesprojekt. Jørgen Thorgård bestyrede

Læs mere