VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015"

Transkript

1 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen 11 Nøgletal og tabeller 18 Odense Centralbibliotek Virksomhedsplan 2015 Januar 2015 Hovedbiblioteket Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C TLF.: VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 02

3 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK PERSPEKTIVER OG HANDLINGER Kent Skov Andreasen Bibliotekschef Intro De indsatser og handlinger, der er beskrevet i VP 2015, er udtryk for Odense Centralbiblioteks og Odense Kommunes udvikling på biblioteksområdet for det kommende år. VP 2015 er bygget op omkring bibliotekets seks centrale strategiske kerneområder med tilhørende hovedfunktioner og eksempler på handlinger. VP 2015 er således en plan for og oversigt over de centrale områder og aktiviteter, som Odense Centralbibliotek har planlagt for det kommende år udover den løbende drift. Perspektiv og handlinger Odense Centralbibliotek har iværksat en række nye initiativer og projekter og sat en ny organisation op, der skal sikre, at biblioteket bliver endnu bedre til at håndtere disse på en mere kompetent måde. Eksternt har vi med andre af landets biblioteker, Kulturstyrelsen og nye og gamle samarbejdspartnere taget initiativ til nye projekter inden for nye formidlingsformer og digital udvikling. Internt har By- og kulturforvaltningen igangsat en organisationsudviklingsproces, hvor biblioteksområdet indgår i en ny afdelingskonstruktion med fritids-, folkeoplysningsog idrætsområdet. Også det vil sætte præg på bibliotekets fremadrettede arbejde i samklang med bibliotekets stærke engagement på kulturområdet i Odense. Odense Centralbibliotek har gennemført en organisationstilpasning, der skal sikre et opdateret og attraktivt bibliotek for borgerne og samtidig er gearet til at understøtte By og kulturforvaltningens fortælling om at berige borgernes liv og bidrage til byens vækst. Det gælder ligeledes de overordnede kommunale effektmål og indsatser bl.a. Ny virkelighed - ny velfærd og den øgede digitalisering af servicetilbuddene i Odense Kommune. Med godt 1.2 millioner besøgende årligt er Odense Centralbibliotek Fyns i særklasse mest besøgte kultur- og videninstitution, når det gælder kulturformidling og den uformelle tilegnelse af viden og læring. Biblioteket har et udbygget digitalt tilbud, der nemt og effektivt kan benyttes af alle borgere hjemmefra. Det vil vi udvikle videre på og lægge mere indhold i ikke mindst i lyset af de igangsatte nationale projekter Danskernes Digitale Bibliotek og Fælles nationalt bibliotekssystem, som OC spiller en aktiv rolle i. På lokalt niveau skal også nævnes OCs funktion som projektleder på det stort anlagte nationale projekt Historisk Atlas samt opbygningen af den digitale online lektiehjælp Lektier Online, der forestås af frivillige universitetsstuderende i et nyligt etableret call-center i Hovedbiblioteket. Der er fornyet interesse for biblioteket som studie- og arbejdssted, og vi vil i større grad give plads til borgernes egne initiativer og ideer. Odense Centralbibliotek råder også en række levende lokale biblioteksafdelinger med velbesøgte aktiviteter. Kort sagt vil vi arbejde på at få endnu flere mennesker ind i vore huse, gøre dem indretningsmæssigt attraktive og etablere højere grad af samskabelse med borgerne lokalt. Selv om der fortsat udlånes mange boglige materialer mere end modsvares faldet af udlån af fysiske materialer af benyttelsen af digitale tjenester. Biblioteket oplever samtidig en stigende interesse for at bruge biblioteket som møde-, arrangements-, og studiested. I løbet af 2014 øgede vi tilbuddet med delvist selvbetjente biblioteker, idet der nu foruden Korup Bibliotek også er mulighed for egen adgang til Bolbro Bibliotek og hovedbiblioteket i Odense Banegård Center. Her åbnede vi som det første centralbibliotek i landet op i ydertimerne om morgenen og aftenen, uden for åbningstiden med fuld betjening. De gule timer, hvor borgerne har egen adgang til bibliotekets ressourcer, er blevet en succes. Således ligger op mod 20% af udlånet nu i de gule timer efter det første år. Vi vil afprøve nye former for samspil mellem biblioteket, borgerne og uddannelses- og erhvervsorganisationer og bidrage til at sætte borgernes eget store potentiale fri og styrke relationen til byens borgere. I 2015 vil der være særligt fokus på konkretisering af planerne om etableringen af Borgernes Hus. Et nyt hovedbibliotek skal udgøre et kernen i et dynamisk samspil med andre aktive interessenter til gavn for borgerne og byens udvikling. Vi glæder os til at tage fat på de mange spændende opgaver også i VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 03

4 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 STRATEGISKE PERSPEKTIVER Odense Centralbibliotek indgår i, og bidrager i stigende omfang til, at understøtte og udrulle tværgående og overordnede strategier i Odense Kommune med afsæt i borgernes behov og bibliotekets opgavesæt. Odense Centralbibliotek er en del af By- og kulturforvaltningen og indgår i afdelingen Fritid og Biblioteker. Odense Centralbibliotek virker på grundlag af Lov om biblioteksvirksomhed og fungerer som centralbibliotek for bibliotekerne på Fyn. Borgernes Hus/Nyt Hovedbibliotek Odense Byråd har truffet beslutning om, at der skal etableres et nyt Hovedbibliotek som en bærende del af et Borgernes Hus centralt placeret i Odense, hvor relevante aktører og funktioner kan indgå i et samarbejde baseret på synergi og borgervendte aktiviteter. Biblioteket har omkring 1,2 million årlige besøgende og er dermed det mest besøgte og benyttede kommunale kulturtilbud i Odense og på Fyn. Dette besøgstal forventes at stige dels ved den igangsatte udvidelse af åbningstiden i de såkaldte gule timer, og dels ved en løbende forbedring af studie- og værestedsfaciliteter. Biblioteket repræsenterer dermed en meget bred snitflade og kontakt til borgerne. På basis af de kompetencer biblioteket besidder, kan det udvikles til også at fungere som fremtidens velfærdseksperimentarium og uformelle lærings- og mødested baseret på social kapital og kan desuden bidrage til kommunens vækststrategi. På baggrund af den nedsatte styregruppes udarbejdede vision, besluttede byrådet ultimo 2014, at der med udviklingen af rammerne i 2015 skal ske inddragelse og samskabelse med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Der vil blive igangsat en lang række inddragelsestiltag rundt omkring i byen, hvor byens borgere, foreninger og erhvervsliv vil have mulighed for at præge rammerne for det kommende Borgernes Hus. Borgernes Hus skal desuden sammen med eksempelvis letbanen, campusområdet og omdannelsen af den centrale bymidte medvirke til, at Odense udvikler sig fra at være en stor dansk by til at blive en dansk storby. Juni 2015 vil Odense Byråd få fremlagt en samlet indstilling for Borgernes Hus. Øget samarbejde med skolerne/de pædagogiske læringscentre og andre samarbejdspartnere Der blev i løbet af 2014 sat øget fokus - både politisk og strategisk - på samarbejdspotentialet mellem bibliotekerne og skolerne. Ikke mindst i kraft af den nye skolereform. OC driver velfungerende integrerede biblioteker med to skoler i Odense. Der vil i 2015 bliver sat yderligere gang i at udnytte og konkretisere det samarbejdspotentiale ved at intensivere samarbejdet på flere områder. Bibliotekets digitale tjenester kan med fordel for elever og borgere udrulles via skolerne, og der kan arbejdes med større logistisk samarbejde, primært inden for rammerne af det Fælles nationale Bibliotekssystem, der er under fuld udvikling, og som skal resultere i et fælles it-bibliotekssystem. OC har tilrettelagt og udsendt et katalog og en række tilbud målrettet skoleklasserne og tilpasset de forskellige aldersog klassetrin. De fleste af disse aktiviteter afvikles i 2015 og følgende år. Digital lektiehjælp fra biblioteket baseret på frivillige studerende til skolernes ældste elever er også et tilbud under overvejelse. Et mere strategisk orienteret samarbejde med skolerne i Odense kan på sigt også indgå i planlægning af lokalbiblioteksbetjening- og struktur. Ser man på biblioteksdækningen i Odense Kommune står specielt Bellinge-området uden et egentligt bibliotekstilbud i et ellers stort og aktivt lokalområde i Odense. OC intensiverer desuden det igangsatte samarbejde med Syddansk Universitet omkring Lektier Online og det etablerede call-center i OC. Ny Virkelighed Ny velfærd: Frivillighed Biblioteket arbejder med indsatser inden for medborgerskab og selvbærende samfund. Biblioteket kan bl.a. i kraft af den decentrale struktur med lokalbiblioteker i bydelene være med til at understøtte og facilitere en række af de initiativer, som Odense Kommune iværksætter i de kommende år, herunder især borgernes direkte inddragelse. Biblioteket arbejder i det daglige både med formidling af kultur, service og læringscenterfunktioner og bidrager bl.a. til udrulningen af målsætningerne i forhold til Den digitale borger samt i forskellige lokale projekter med forskellige samarbejdspartnere, boligforeninger, frivillige organisationer m.fl. I 2015 vil arbejdet med frivillighedsorganisationer og Center for Civilsamfund blive intensiveret på basis af oplægget Frivillighed i OC en model, som er udarbejdet som grundlag for bibliotekets indsats på frivillighedsområdet. Digitalisering Biblioteket har en digital strategi, der sætter rammen for de kommende års udvikling for den digitale biblioteksbetjening af borgerne på flere niveauer. Odense Kommune har ambitiøse mål på det digitale område og arbejder intensivt på at indføre digitale selvbetjeningsløsninger, hvor det er muligt. Bibliotekets digitale strategi skal både ses som en selvstændig udfoldelse af (fortsættes næste side) VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 04

5 STRATEGISKE PERSPEKTIVER (fortsat) bibliotekets digitale formidling af materialer og i sammenhæng med de øvrige forvaltninger i tråd med Digitaliseringsstrategi for Odense Kommune Digital viden skal ligesom fysisk materiale gøres tilgængelig og formidles og formidling er en af bibliotekets kerneopgaver. Biblioteket gennemfører introduktioner til de digitale selvbetjeningsløsninger i alle bibliotekets afdelinger og til alle relevante målgrupper, og kurser og introduktioner er en fast del af Odense Centralbiblioteks løbende aktivitetstilbud. OC driver p.t. flertallet af de fynske bibliotekets itsystem og hjemmesider, indtil dette vil blive afløst af det Fælles nationale Bibliotekssystem og Danskernes Digitale Bibliotek i løbet af Digitaliseringen i bibliotekerne giver over en bred kam biblioteket nye opgaver på flere områder og platforme - baseret på de samme kernekompetencer. Således er der efter lang tids forhandlinger netop indgået ny aftale med de førende danske bogforlag om formidling af e-bøger via folkebibliotekerne. Kulturpolitikken Odense Kommune reviderede i 2012 kulturpolitikken Meningsfulde fællesskaber og definerede et sæt nye indsatsområder. Odense Centralbibliotek bidrager naturligt til at løfte kulturindsatsen i Odense både i kraft af bibliotekets egen omfattende arrangementsvirksomhed og indsatser især på litteraturområdet med initiativer som Litteraturmaskinen, Harry Potter Festivalen og aktiviteter i forbindelse med Spoken Word Festival og H.C. Andersen Festivals. I 2015 indgår OC bl.a. i markeringen af Carl Nielsen 150 år og vil bidrage til den nyetablerede Tinderbox Festival. Centralbiblioteksvirksomhed Odense Centralbibliotek er udpeget som det ene af seks centralbiblioteker af Kulturministeren. Centralbiblioteksfunktionen udøves på kontraktbasis med Kulturstyrelsen i form af en fireårig rammekontrakt med etårige handlingsplaner. Den seneste etårige handlingsplan gældende for 2015 er netop udfærdiget inden for den eksisterende rammeaftale. I løbet af 2015 skal der ske en formel nyudpegning af et antal centralbiblioteker med hvem, der skal indgås en ny fireårig rammeaftale dækkende perioden Odense Centralbibliotek er en drivende faktor for det tværkommunale fynske bibliotekssamarbejde, hvor vi har sat fælles strategisk udvikling på dagsorden på tværs af biblioteker/kommuner. Desuden indgår biblioteket i kraft af Odenses centralbiblioteksstatus i en række nationale udviklingsprojekter sammen med de øvrige fem centralbiblioteker og bibliotekerne i København og Århus. Odense Centralbibliotek bidrager aktivt til udviklingen af de store nationale projekter Danskernes Digitale Bibliotek og Fælles Nationalt Bibliotekssystem. De lovmæssige vilkår Bibliotekerne styres efter Lov om Biblioteksvirksomhed (senest revideret i 2000). Loven er en rammelov, der fastlægger, at hver kommune skal levere et tidssvarende bibliotekstilbud, der skal være målrettet både børn og voksne og skal omfatte indkøb og formidling af både fysiske (bøger, musik, tidsskrifter mv.) og digitale materialer (herunder internet) til borgerne ud fra formålsparagraffens formulering: at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Derudover skal bibliotekerne bl.a. formidle offentlig information til borgerne. VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 05

6 PARTNERSKABER OG SAMARBEJDER Odense Centralbibliotek/OC er en del af By- og kulturforvaltningen i Odense Kommune og indgår i en række partnerskaber, hvor det kan udvikle begge parter, og hvor forskellige aktiviteter gennemføres med fordel for begge parter. Partnerskaber kan både være med beslægtede institutioner i Odense Kommune eller eksterne partnere inden for kultur-, oplysnings- og vidensområdet samt partnerskaber inden for de projektområder, som OC ansøger midler fra. OCs partnere er blandt andet: 2020 sekretariatet, Vollsmose ABM samarbejdet, Historisk Atlas AOF Biblioteker og Borgerservice, Aarhus Biblioteksvagten Bog og Idé, Odense Bog og Idé, Tarup Centret Boligselskabernes Landsforening BorgerserviceCenter Odense Brandts Børn, unge og sorg Center for Civilsamfund Centralbibliotekerne i Danmark Storbysamarbejdet (København, Aarhus og Odense) DDB Danskernes digitale bibliotek Elsesminde Produktionshøjskole Erhvervskontakten Erhvervsstyrelsen Europabevægelsen Europa-Kommissionen Folkeuniversitetet Frivillighedscentret Fynbus De fynske folkebiblioteker HCA Festivals Danmarks Jernbanemuseum Juraport Det Kgl. Teaters Balletskole i Odense Kold College Korup Kultur- og idrætscenter Kultur (By- og kulturforvaltningen) Kulturarv Fyn Kulturmaskinen Kulturregion Fyn Kulturstyrelsen Litnet Litteratursiden Læseforeningen - guidet fælleslæsning NOTA Odense Arrest Odense Bys Museer Odense Cityforening Odense Internationale Filmfestival Odense Symfoniorkester Odense Zombie Festival PsykInfo Saxo Seniorhuset Skoler og gymnasier i Odense Stadsarkivet i Odense Statsbiblioteket Syddansk Universitet/SDUB Tinderbox Ugeavisen Odense University College Lillebælt Velfærdseksperimentariet Dalum og Bolbro Vollsmose Kulturhus VUC VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 06

7 OC S STRATEGISKE PLATFORM De danske biblioteker har flere kerneopgaver med udgangspunkt i service og tilbud til borgerne. Det kan være tilbud, som er defineret i biblioteksloven eller som understøtter dele af Odense kommunes/by- og kulturforvaltningens strategier, eller som vi i biblioteket selv har udviklet. De konkrete tilbud har udviklet sig over tid, og de retter sig mod forskellige målgrupper, og bygger på mange forskellige former for kompetencer hos bibliotekets medarbejdere. De kan være svære at overskue både for borgerne, for bibliotekernes partnere, for politikere, men også for bibliotekerne selv. Derfor har Odense Centralbibliotek udviklet det vi internt kalder den strategiske mediematrix, der er en konceptuel forståelsesramme for bibliotekets samlede publikumsrettede virksomhed. Modellen er en udbygning af den model, som er beskrevet i Kulturstyrelsens nationale redegørelse: Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Modellen har vi anvendt som inspirationsgrundlag for Odense Centralbiblioteks Virksomhedsplan siden 2011, og samme år var den rygraden i bibliotekets digitale strategi, der foreligger som en selvstændig strategi, da det digitale biblioteksområde er i hastig udvikling. Den har dannet grundlag for en nyorganisering af bibliotekets udviklingsarbejde, og har været retningsgivende i beskrivelsen af bibliotekets virksomhed i forbindelse med mange udadvendte samarbejds- og udviklingsprocesser. Sidst men ikke mindst er den fortsat det strukturelle grundlag for virksomhedsplanarbejdet, der munder ud i denne handleplan for Odense Centralbibliotek. Formålet er at etablere et klarere plangrundlag for bibliotekets drift og udvikling, så der skabes sikkerhed for, at der sker handlinger inden for alle områder. Mediematrixen deler bibliotekets publikumsrettede virksomhed op i følgende seks hoved- og kerneområder: MATERIALE SERVICE VIDEN KULTUR MEDBORGER INNOVATION Handleplanen Handleplanen er indenfor hvert af de 6 hovedområder bygget op med et antal overordnede strategiske mål, som hvert er konkretiseret med en række eksekverbare handlinger, som skal sikre at målene nås. På tværs af alle kerneområderne arbejdes der med, at handlingerne forholder sig til 3 strategiske rum: 1. Det fysiske rum (bibliotekets fysiske afdelinger) 2. Det digitale rum (hjemmside, apps og elektronisk fomidling på forskellige devices ) 3. Det ydre rum (events/aktiviteter i bibliotekets omgivelser ude i byen). Alle handlinger vil ligge inden for et eller flere af de tre rum. Handlingerne er forpligtende, men kan i løbet af 2015 erstattes med andre og nye handlinger, der viser sig at være bedre, billigere eller mere effektive/relevante for at nå de opstillede mål. Odense Centralbibliotek fungerer som en integreret del af By- og kulturforvaltningen i Odense kommune og indgår dermed som en aktiv del i diverse tværgående strategiske aktiviteter og udviklingsprojekter. Disse aktiviteter indgår ikke i denne handlingslan, der alene beskriver de borgerettede aktiviteter og projekter. VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 07

8 1. MATERIALECENTER Materialecenter er kort fortalt de dele af bibliotekets virksomhed, som sørger for, at relevante fastforms- og digitale materialer er tilgængelige dvs. prioritering, indkøb, katalogisering, logistisk håndtering (analogt og digitalt), bibliotekets databaser, vedligeholdelse/ kassation mm. Materialecenter er en væsentlig del af bibliotekets kernevirksomhed, men langt fra den eneste. MÅL 1: OC VIL SOM CENTRALBIBLIOTEK IVÆRKSÆTTE NYE TILTAG, DER TILGODESER SPÆNDET MELLEM DET BREDE/ DET SMALLE OG DE DIGITALE/ DE FYSISKE MEDIER MÅL 2: OC VIL BRINGE BIBLIOTEKSMATERIALER I SPIL PÅ NYE MÅDER OVERFOR BRUGERNE MÅL 3: OC VIL OPTIMERE MATERIALEFLOWET, BL.A. VED HJÆLP AF NY TEKNOLOGI OG ØGET AUTOMATISERING Prioritering af materialerne er en dynamisk afvejning af kvalitet, efterspørgsel og økonomi. De nationale netmedieprojekter, f.eks. ereolen, gør bibliotekets materialer tilgængelige i digital form, og er en udfordring, da flertallet fortsat foretrækker at låne bøger mm. i fysisk form. De nye digitale og mobile teknologier gør det samtidigt muligt at bringe materialer i spil hos partnere, både fysisk og på deres hjemmesider. 2. KULTURFORMIDLINGSCENTER Forskellen på et bibliotek og en bogsamling er formidlingen, og en af bibliotekets kerneopgaver er at sætte biblioteksmaterialer i en sammenhæng, der gør dem vedkommende og relevante for borgerne. Bibliotekets mange arrangementer, udstillinger, aktiviteter i det fysiske rum, samt digitale formidlingssites og formidlingsaktiviteter på kulturområdet er en meget væsentlig grund til de høje besøgstal, og efter DR er folkebibliotekerne Danmarks mest benyttede kulturinstitution. MÅL 1: OC VIL GENNEM NYE TILTAG FASTHOLDE OG STYRKE SAMARBEJDET MED ANDRE KOMMUNALE OG NATIONALE KULTURINSTITUTIONER. MÅL 2: OC VIL UDVIKLE SINE FORMIDLINGSFORMER MED FOKUS PÅ GENNEMSLAGSKRAFT OG ORIGINALITET MÅL 3: OC VIL TILTRÆKKE NYE BRUGERE VED AT ARBEJDE AKTIVT MED MÅLGRUPPER I SAMARBEJDE MED RELEVANTE PARTNERE Biblioteket gør andres kunst og kultur tilgængelig, og det er centralt for biblioteket til stadighed at udvikle partnerskaber med andre aktører på det kulturelle område i og udenfor Odense Kommune. OC s mest kendte arrangement er Harry Potter Festivalen, der i sin tid begyndte som en spontan idé på lokalbiblioteket i Næsby, og som nu har udviklet sig til at være en af de største familieevents i Odense med over besøgende i 2014 fra hele landet. OC har bl.a. via brugerundersøgelser professionaliseret og styrket sin viden om bibliotekets brugere. Derfor udvikles der konstant på at møde bestemte grupper endnu mere målrettet med tilbud, der er skræddersyet til dem er også et år, hvor der sættes fokus på frivillige. VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 08

9 3. VIDENFORMIDLINGSCENTER Forskellen mellem information og viden er som forskellen mellem at kunne se og forstå. OC bruger mange kræfter på at gøre viden tilgængelig for borgerne ved at sætte fakta, fagbøger og digitale ressourcer i en sammenhæng. Det være sig i form af udstillinger, arrangementer, læringstilbud mm., der gør fakta og informationer forståelige og relevante for borgerne. Ikke mindst på det digitale område. Uformel læring og den opbygning af viden og færdigheder, som ikke stammer fra de formelle uddannelsessystemer, er en stadig vigtigere del af vores samlede kompetencer - f.eks. i forhold til personlig udvikling og digitale færdigheder. MÅL 1: OC VIL FACILITERE AKTIVT LÆRENDE FÆLLESSKABER/INTERESSEFÆLLESSKABER MÅL 2: OC VIL UNDERSTØTTE BORGERNES MULIGHEDER FOR INDIVIDUEL OG UFORMEL LÆRING MÅL 3: OC VIL ARBEJDE AKTIVT FOR AT UNDERSTØTTE BORGERNES DIGITALE FÆRDIG- HEDER MED HENBLIK PÅ DIGITAL SELVBETJENING OG SÅLEDES UNDERSTØTTE DE NATIONALE OG KOMMUNALE STRATEGIER PÅ OMRÅDET OC har ligesom mange andre biblioteker påtaget sig at understøtte borgerne i at forstå og bruge de mange nye digitale tilbud. Ikke mindst indenfor digital selvbetjening. OC er et af de absolut førende biblioteker i Danmark hvad angår læringsforløb, bl.a. på det digitale område.meget læring foregår bedst sammen med andre. Derfor vil OC i 2015 satse endnu mere på lærende fællesskaber. 4. SERVICECENTER Mange af bibliotekets brugere kommer for at benytte bibliotekets faciliteter pc ere, kopimaskiner, printere, studiepladser - til fordybelse, jobsøgning, kontakt med det offentlige, mødested mm., og der er professionelt personale, man kan bede om hjælp. Biblioteket er i høj grad en serviceinstitution, hvor folk kommer for at få løst helt specifikke opgaver. Det var derfor naturligt for OC at indgå i opgaven med at tilbyde Borgerservice Light, da muligheden bød sig. Ligesom andre af bibliotekets services er Borgerservice Light hjælp til selvhjælp inden for de rammer, biblioteksrummet giver, hvor vejledning og digital betjening er kodeordene MÅL 1: OC VIL PRÆCISERE HVILKE NYE SERVICES BIBLIOTEKET KAN TILBYDE, OG SIKRE AT DE NØDVENDIGE KOMPETENCER ER TIL STEDE MÅL 2: OC VIL ØGE TILGÆNGELIGHEDEN AF DEN BORGERRETTEDE SERVICE Ligesom kultur og viden skal formidles og sættes i en vedkommende sammenhæng, gælder det også service. Som serviceinstitution er det vigtigt, at både borgere og personale ved, hvad biblioteket kan tilbyde. VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 09

10 5. MEDBORGERCENTER Medborgercenter er oprindeligt et begreb, der tidligt er integreret i biblioteksverdenen, bl.a. efter engelsk forbillede i de såkaldte Idea stores. Kulturstyrelsen, Center for bibliotek, medier og digitalisering har defineret begrebet som: Et Medborgercenter - oftest etableret med udgangspunkt i et bibliotek - er et uformelt og tværsektorielt rådgivnings-, lærings- og aktivitetscenter. Det har lokalefællesskab med andre kommunale tilbud - eventuelt kombineret med frivillige organisationer og forskellige foreninger, der tilsammen kan hjælpe beboerne til at klare sig bedre i samfundet. Medborgercenterbegrebet skriver sig dermed på mange felter direkte ind i hovedpointerne i Ny Virkelighed Ny Velfærd. MÅL 1: OC S MEDBORGERCENTRE SKAL VÆRE EN ARENA FOR FÆLLESSKABER OG PART- NERSKABER, DER KAN UNDERSTØTTE SELVBÆRENDE LOKALSAMFUND MÅL 2: OC VIL DELTAGE I DEN NATIONALE VIDEREUDVIKLING AF BIBLIOTEKERNES MED- BORGERCENTRE, DER UNDERSTØTTER BORGERNES SELVREALISERING De fleste af OC s lokalbiblioteker har tilbud i denne kategori. Men den mest gennemførte realisering af ideen findes på lokalbibliotekerne i Vollsmose og Dalum/Dianavænget, der hører til landets førende medborgercentre. En meget stor del af de tilbud og aktiviteter, der foregår i Dianavænet og i Vollsmose bygger på frivillighed og lokale organisationer og foreninger. 6. INNOVATIONSCENTER Mange monopoler er brudt og i dag kan alle og enhver med adgang til pc og internet skabe både kunst, kultur, litteratur, musik, viden, undervisning, spil, apps osv. Der skabes nye værker og produkter helt uden om de traditionelle distributionskanaler. Muligheden for selv at skabe er desuden et attraktivt aspekt i formidlingen af såvel kultur som viden. Rollen som innovationscenter er dermed et oplagt satsningsområde for biblioteket med afsæt i de hidtidige opgaver. Men også med det perspektiv for øje, at viden og engagement kan stimuleres til innovation og iværksættere i samarbejde med partnere. Et eksempel i OC er det mangeårige Lydværksted i Musikbiblioteket, der har været skabende rum for mange musikalske ideer og ambitioner. Måske bliver fremtidens digitale Legoklods udviklet under en workshop på et af OC s lokalbiblioteker. MÅL 1: OC VIL FACILITERE ALLE DELE AF BRUGERNES SKABENDE PROCES - FRA IDE TIL VÆRKFORMIDLING MÅL 2: OC VIL OPSØGE OG INVITERE NYE BRUGERE TIL AT VÆRE SKABENDE. MÅL 3: OC VIL INDDRAGE BRUGERNE SOM AMBASSADØRER I AFPRØVNING OG FORMIDLING AF BIBLIOTEKETS TILBUD OC er involveret i flere lokale og nationale projekter, hvor brugerne selv skaber. Fx skriveværksteder, musikværkstedet på Musikbiblioteket, Local Heroes (upcoming bands), Applab mm. Formidling er en af bibliotekets væsentligste arbejdsområder. Et af OCs mål er derfor at trække på borgernes egen idé-rigdom, når der skal produktudvikles på formidling af eksisterende bibliotekstilbud. VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 10

11 HANDLEPLANEN VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 11

12 MATERIALECENTER Mål 1: OC vil som centralbibliotek iværksætte nye tiltag, der tilgodeser spændet mellem det brede/ det smalle og de digitale/ de fysiske medier Klarlægning af opbevaringspolitik i forhold til materialeprofiler Fokus på LP samling og formidling af det gamle guld Mål 2: OC vil bringe biblioteksmaterialer i spil på nye måder overfor brugerne Implementering af ny Biblioteket kommer-ordning med mere medbestemmelse for borgeren Afprøvning af andre læseklub-koncepter, f.eks.: filmlæseklub, temalæseklub eller digital læseklub Tilbud rettet imod gymnasielærere Sætte materialerne i spil i sammenhæng med koncerter, undervisning og begivenheder i byen som led i Odense Kommunes kulturpolitik Mål 3: OC vil optimere materialeflowet, bl.a. ved hjælp af ny teknologi Kortlægge og igangsætte forsøg med flydende materialesamling for at udnytte materialeressourcerne bedre Igangsætte eksperimenter med differentieret udlånstid (Gule timer) Emneordsberigelse af katalog: Poster fra før 1996 Fortsat chipning af ikke chippede magasinbøger VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 12

13 KULTURFORMIDLINGSCENTER Mål 1: OC vil gennem nye tiltag fastholde og styrke samarbejdet med andre kommunale og nationale kulturinstitutioner Aktiv partner i Carl Nielsen fejringen sammen med bl.a. Odense Symfoniorkester Indgå i og udvikle bidrag til HCA festivals Projekt Sæt pris på litteraturen* Afholde serie af arrangementer med fokus på Grundlovsjubilæet Øge samarbejdet og networking med Tinderbox, Posten, Kansas City, Dexter Projekt Dit historisk atlas i samarbejde med foreningen Historisk Atlas Mål 2: OC vil udvikle sine formidlingsformer med fokus på gennemslagskraft og originalitet Udvikling af Harry Potter Festival Udvikling af folkemusikudveksling via Creative Europe i samarbejde med Kultur videreudvikling af Fado-festival Fyn læser fællesfynsk bibliotekslæseprojekt* Nysgerrige børn: arrangementsklub for børn (og deres forældre) - konceptudvikling Formidling i levende billeder af koncerter, tutorials etc. Udvikle biblioteketssider på den fælles hjemmeside for Historiens Hus 2. verdenskrigs-bustur til Nordfyn i samarbejde med Besættelsesmuseum Fyn Udvikle lokal forankret fotomaraton i Dalum Fokus på lokal kunstnerisk alsidighed skabende kunstnere inviteres indenfor Tilbud til børnehaver med fokus på springet fra børnehave til skole Pop Up arbejdende hobbyfolk i indgangsområdet Fokus på målgruppespecificerede, skræddersyede markedsføringskampagner på konkrete bibliotekstilbud Mål 3: OC vil tiltrække nye brugere ved at arbejde aktivt med målgrupper i samarbejde med relevante partnere Udvikling af familie-arrangementstema i samarbejde med diverse partnere Fortsætte udviklingen af det igangsatte samarbejdsprojekt med skolerne Projekt Bookeaters convension on tour Via digitale fodspor afdække primære digitale målgrupper Udvikle koncept for formidling af (lokal)historie til børn i samarbejde med OC s børn- og ungeteam, Stadsarkivet og evt. andre relevante partnere Udvikle samarbejdet med Tornbjerg kirke om arrangementer i lokalområdet Udvikle samarbejdet med Dalum Kirke, Dalum-Hjallese Lokalhistorisk Arkiv og Aktivt Nærmiljø om temadage og andre arrangementer Facilitere selvstyrende gruppe med spansk kultur som omdrejningspunkt i samarbejde med dimmitendforeningen Ex-ótico for spanskstuderende fra SDU VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 13

14 VIDENCENTER Mål 1: OC vil facilitere aktivt lærende fællesskaber/interessefællesskaber Udvikle PlayOut til også at rumme familiehistorier Udvide Lektier Online Gym callcenter til flere fynske gymnasier Potentialeanalyse: Etablering af Lektier Online i Odense Kommune Være ambassadør på nationalt plan for bibliotekernes elektroniske ressourcer. Udvikle undervisningsrække inden for musik Landsdækkende temadag om digital formidling og ABM samarbejde Projekt Idéteket videndeling, idegenerering og synlighed Etablere landsdækkende netværk for lokalhistorisk biblioteksarbejde og ABM-samarbejde Udvikle fransk salon i samarbejde med Alliance Française, LITNET og SDU om fælles kulturelle aktiviteter som understøtter den uformelle læring Udvikle koncept for brugerstyrede IT-fællesskabsgrupper Potentialeanalyse: Fokus på øget samarbejde mellem skole- og folkebiblioteker, herunder udvidet digital selvbetjening - og etablering af bibliotekstilbud i Bellinge Projekt skolesamarbejdskompetenceudvikling Mål 2: OC vil understøtte borgernes muligheder for individuel og uformel læring Udvikling af den åbne IT-hjælp til også at inkludere frivillige Formidlingsinitiativer i forbindelse med E-kopi Projekt MOOCs (Massive Open Online Courses) i de danske biblioteker Undersøge muligheden for at understøtte Odense Centralbiblioteks brugerundervisning ved hjælp af egenproducerede læringsvideoer Understøtte formidling af information til borgerne om etableringen af Odense Letbane ( ) Med udgangspunkt i Borger Service Light understøtte borgerens individuelle brug af selvbetjeningsløsninger Fremme studiemiljøet på hovedbiblioteket Involvere frivillige i sprogtræning/rådgivning Involvere frivillige i lektiehjælp til unge + voksne Udvikle koncept for tilbud til skolerne om bibliotekets deltagelse i forældremøder og andre arrangementer Mål 3: OC vil arbejde aktivt for at understøtte borgernes digitale færdigheder med henblik på digital selvbetjening og således understøtte de nationale og kommunale strategier på området Gode apps til børn tiltaget eksponeres bredere ud Fortsat understøtte udvikling af det Digitale Danmark Projekt Din digitale vej - Fra digital storforbruger til digitale borger Tablet, smartphone og andre bærbare devises åben brugerundervisning VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 14

15 SERVICECENTER Mål 1: OC vil præcisere hvilke nye services biblioteket kan tilbyde og sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede Implementering af ny og entydig visuel identitet Kompetenceudviklingsindsats omkring apps i ny medielab Iværksætter/studiemiljø i Vollsmose med særligt sigte på unge iværksættere/ bliv din egen entreprenør Mål 2: OC vil øge tilgængeligheden af den borgerrettede service Odense Centralbibliotek understøtter og løfter fælleskommunale opgaver som brevafstemninger, fritagelse fra Digital Post og lignende. Fortsat fokus på at udbrede kendskabet til de åbne bibliotekers og de Gule timers tilbud til Odenses borgere generelt og lokalområderne specifikt Analyse af hovedbibliotekets åbningstider, herunder søndagsåbent, gule timer mv. Potentialeanalyse: Etablering af Gule Timer i Odense Centralbiblioteks lokalbiblioteker i Dalum og Tarup VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 15

16 MEDBORGERCENTER Mål 1: OC s medborgercentre skal være en arena for fællesskaber og partnerskaber, der kan understøtte selvbærende lokalsamfund Understøtte Odense Kommunes frivillighedsarbejde i samarbejde med frivillighedscentret i Vollsmose OC indgår som aktiv partner i Dianavænget medborgercenter Borger, bolig og biblioteker samarbejdsprojekt med Boligselskabernes Landsforening og Kulturstyrelsen Udvikle et koncept for at faciliteter og aktiviteter kan bookes til at holde børnefødselsdag på biblioteket Familienetværk-workshops i biblioteket: om relationer mellem forældre/børn, om børn og unges læringsstile og børns udvikling Sprogstøtte/sprogstart i samarbejde med sprogkonsulent fra Sundhed & Forebyggelse Fortsat udvikling af Bogstarts tilbuddet Projektarbejde med X-huset i Vollsmose Mål 2: OC vil deltage i den nationale videreudvikling af bibliotekernes medborgercentre, der understøtter borgernes selvrealisering Fokus på biblioteket som demokratisk aktør ved folketingsvalget Udvikling af samarbejdet med Europe Direct Projekt Tag nu stilling! - Meningsdannelse på bibliotekerne Potentialeanalyse: Læs dansk på biblioteket Projekt 180 grader i samarbejde med Kulturstyrelsen om nye måder at introducere biblioteket og tilbuddene til brugeren VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 16

17 INNOVATIONSCENTER Mål 1: OC vil facilitere alle dele af brugernes skabende proces - fra ide til værkformidling Omindretning af det fysiske rum med udgangspunkt i Kulturstyrelsens modelprogram for folkebiblioteker Skriveværksted ved frivillig forfatter Bookeaters talentcamps Mål 2: OC vil opsøge og invitere nye brugere til at være skabende Projekt Space Invaders borgeren bestemmer indretningen og brugen af biblioteksrummet* Koncept for arrangementer for forfatterdebutanter Minecraft klubber i bibliotekerne Afprøve skabende hobbyværksteder i børnebiblioteket Mål 3: OC vil inddrage brugerne som ambassadører i afprøvning og formidling af bibliotekets tilbud Brugergenererede arrangementer biblioteket faciliterer, brugerne skaber Projekt netværk for studerende med læsevanskeligheder VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 17

18 NØGLETAL OG TABELLER Budget 2015 Fordeling af udgifter til personale, materialer, administration, it og ejendomme Benyttelse af materialer og nettjenester 2013 Elektroniske tjenester, downloads, mest benyttede 2013 VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 18

19 BUDGET 2015 (brutto, kr.) 2015 Uddannelse, leasing, projekter og samarbjedsaftaler m.v Personale Administration IT Ejendomme Materialer Gebyrindtægter Indtægter fra samarbejdsaftaler og projekter m.v Centralbibliotekstilskud I alt *Det forventede budget for 2014 pr. 1/ , hvorfor den endelige ramme kan afvige herfra Centralbiblioteker Indbyggere Lønudgifter* Materialeudgifter* Udlån inkl. fornyelser* Aalborg ,9 Herning ,7 Vejle ,2 Odense ,8 Gentofte ,2 Roskilde ,9 *per indbyggere i kommunen - år 2013 Kilde: Kulturstyrelsen, Danmark Statistik; statistikbanken.dk Benyttelse af materialer og nettjenester 2011 Pct Pct Pct. Bøger Download Musikoptagelser Video/DVD Multimedie Lydbøger Seriepublikationer Andre materialer I alt VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 19

20 Besøg/lånere/selvbetjening Antal besøg på biblioteket Antal besøg på bibliotekets web* Antal aktive lånere fra Odense kommune Antal aktive lånere fra andre kommuner Andel af udlån foretaget via selvbetjening Andel af reserveringer foretaget via selvbetjening *Brugergrænsefladen for web-besøg dækker udelukkende biblioteksdatabasen Publikums-pc er med internet Antal arbejdsstationer til publikumsbrug Landsgennemsnit Interurbanlån (inkl. fornyelser) Til danske folkebiblioteker Heraf til biblioteker i Centralbiblioteksområdet Arrangementer og undervisning Antal aktiviteter Antal deltagere Antal aktiviteter Antal deltagere Antal aktiviteter Antal deltagere Arrangementer Brugerundervisning Elektroniske tjenester, downloads - mest benyttede 2013 Gyldendals Online ordbøger BibZoom Danske-Dyr Ebrary Academic Edition Filmstriben Netlydbog.dk Verdens-Dyr Ereolen Infomedia Historiensverden.dk Andre Eletroniske tjenester - samlet benyttelse VP15 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 20

VP14. virksomhedsplan for Odense centralbibliotek 2014

VP14. virksomhedsplan for Odense centralbibliotek 2014 VP14 virksomhedsplan for Odense centralbibliotek 2014 Indholdsfortegnelse Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Odense Centralbibliotek Rekruttering af ny bibliotekschef

Odense Centralbibliotek Rekruttering af ny bibliotekschef 26.09.2012. Odense Kommune Odense Centralbibliotek Rekruttering af ny bibliotekschef Job- og personprofil Baggrund Odense Kommune står overfor en spændende og omfattende proces med etablering af et nyt

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek 1. Kort beskrivelse af området Formålet med folkebibliotekerne er iflg. Lov om biblioteksvirksomhed fra 2 at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN

VIRKSOMHEDSPLAN VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17 Langeland Bibliotek INDHOLD 2 Indledning side 3 Hvorfor virksomhedsplan? side 4 Hvem er vi? side 5 Hvorfor kerneopgave? side 6-7 Bibliotekets kerneopgave side 8 Bibliotekets pejlemærker

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek Strategi 2014-16 Ajourført januar 2016 Fremtidens bibliotek Organisationsdiagram 2016 Bibliotekschef Lilli Mortensen (konstitueret) Udvikling Afdelingsleder Lilli Mortensen Kulturhuse & Børn Afdelingsleder

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK STRATEGI 2016-2020

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK STRATEGI 2016-2020 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK STRATEGI 2016-2020 2 Odense Centralbibliotek Strategi 2016-2020 KOLOFON Odense Kommune By og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster Bibliotekernes krise -situationen for Rudersdal bibliotek Ole Münster Baggrund Øverste administrative chef i Det Etiske Råd, Dansk Psykologforening, Dyrenes Beskyttelse, Haveselskabet Medstifter FrivilligDanmark

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Politik for Borgerservice og Biblioteker Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. februar 2015 Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle er overskriften for den nye politik. Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Bibliotekschef til Vejle Bibliotekerne

Bibliotekschef til Vejle Bibliotekerne Stillings- og personprofil Bibliotekschef til Vejle Bibliotekerne Vejle Kommune Januar 2016 BILLET ER KANON!!!! Opdragsgiver Vejle Kommune, Kultur og Fritid Adresse Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Resultataftale 2013 og resultatberetning 2012

Resultataftale 2013 og resultatberetning 2012 Resultataftale 2013 og resultatberetning 2012 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Åbning af Bibliotekets Nethjælp Forsidefoto: Publikum til Thomas Sangberg koncert Byg med sten Indsatsområder i 2013: Den levende

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17 Indledning I 2015 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget en udviklingsstrategi for Fredericia Bibliotek. Den strækker sig over årene 2015-2018 og anslår 4 spor, som biblioteket vil forfølge

Læs mere

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Indhold Vi mødes på biblioteket Biblioteket - den mest besøgte kulturinstitution Vision Livskraft fra 0-100 Biblioteksstrategi Køge Kommune Biblioteket styrker medborgerskab

Læs mere

Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Gentænk biblioteket

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

BERETNING & STATISTIK 2016

BERETNING & STATISTIK 2016 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER BRUGERUNDERSØGELSE ØVRIGE TILBUD PERSPEKTIVER BERETNING & STATISTIK TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER www.taarnbybib.dk For Tårnby Kommunebiblioteker,

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere