Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012"

Transkript

1 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen) tilbyde den meritstuderende mulighed for at opfylde mødepligten. Ved længerevarende fravær kontaktes seminariet. 9.2 Praktiklærerens fravær Ved praktiklærerens fravær sikrer skolen, at en anden lærer fungerer i praktiklærerens sted. Ved fravær af længere varighed kontaktes seminariet om evt. udarbejdelse af et ændret praktikskema, så skolens praktikforpligtelse kan opfyldes. Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen Praktikydelser Praktiklærere og skoleledere modtager vederlag for praktikydelser i henhold til aftale mellem lærerkreds og kommune. Silkeborg august Læreruddannelsen i Silkeborg

2 afsluttende vejledning. De resterende vejledningstimer fordeles over praktikperioden. Indhold Meritlæreruddannelsen. side 3 Praktik..... side 3 Praktik CKF`er.. Side 5 Strukturen... side 8 Skolelederen.. side 10 Praktiklæreren. side 12 Den meritstuderende. side 14 Fravær. side 16 Praktikydelser. side 16 Læreruddannelsen i Silkeborg Nattergalevej Silkeborg tlf Tilhører Studienr. Vejledningstimer: er samtaletimer knyttet til undervisningen og deltagelse i øvrige læreropgaver, er tidsfastlagt god tid i forvejen og forudsætter en aftalt dagsorden, som den meritstuderende udarbejder i samråd med praktiklæreren. I vejledningstimerne bruger man tid på at komme ned under overfladen. De vigtigste spørgsmål i vejledningstimerne begynder med hvorfor...? Det er vigtigt, at spørgsmålene giver anledning til grundig overvejelse. Det er også vigtigt, at gå tæt på arbejdet med og samarbejdet med børnene - og at gøre det konkret. Både når det er gået godt og mindre godt. Udgangspunktet for samtalerne er de fokuspunkter, som den meritstuderende og praktiklæreren i fællesskab har opstillet og har indstillet sig på. 8.5 Dagbog I det daglige praktikarbejde fører den meritstuderende en dagbog hvori der gøres notater om forhold, der ønskes bearbejdet alene eller sammen med praktiklærer/medstuderende. Det kan være forhold hentet fra samarbejdssituationer, fra undervisingssituationer, fra samtaler med elever eller fra øvrige lærerarbejdssituationer. Sådanne notater udgør et vigtigt redskab for vejledningen og for efterbearbejdning af praktikken. 8.6 Mødepligt I praktikperioden kan den studerende ikke have andet arbejde. Den meritstuderende har mødepligt til alle dele af praktikken. Ved praktikkens afslutning vurderer skolen om mødepligten er opfyldt. 8.7 Tavshedspligt I praktikperioden fungerer den studerende under tjenestevilkår som gælder for skolens lærerpersonale. Det betyder bl.a. at den meritstuderende har tavshedspligt og skal udvise den nødvendige diskretion. 2 Læreruddannelsen i Silkeborg Læreruddannelsen i Silkeborg 15

3 8. Den meritstuderende 8.1 Praktikarbejdet I praktikperioden bør den meritstuderende opfattes som en nyuddannet kollega og tilbydes arbejdsvilkår svarende hertil. Den meritstuderende må være indstillet på at de forholdsvis få skemalagte undervisningslektioner kun udgør en del af det samlede praktikarbejde, som omfatter: undervisning af børn, samarbejde med medstuderende og praktiklærere, øvrige læreropgaver, vejledning. Den meritstuderende må også være indstillet på, at samarbejdet med praktiklærere ofte vil finde sted uden for skolens normale undervisningstid. Praktikarbejdets samlede omfang svarer til det arbejde, som en lærer i gennemsnit udfører i løbet af en periode svarende til praktikperioden. 8.2 Undervisning af børn Det forventes, at den meritstuderende alene og i samarbejde med praktiklærere og evt. medstuderende løser pålagte undervisningsopgaver bedst muligt, og er parat til at gøre rede for og begrunde de valg, der træffes i forbindelse med undervisningen. 8.3 Øvrige læreropgaver En betydningsfuld del af lærerarbejdet er samlet under betegnelsen øvrige læreropgaver, som skal være en del af den meritstuderendes praktikarbejde. Det er praktikskolen, der beslutter hvilke øvrige læreropgaver, der indgår i praktikarbejdet. Den meritstuderende må være indstillet på, at øvrige læreropgaver kan melde sig med forholdsvis kort varsel. Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen er en uddannelse under Lov om åben uddannelse. Uddannelsen kan gennemføres på 2-3 år afhængig af den studerendes forudsætninger og valg af linjefag. Adgang til uddannelsen forudsætter enten: 1. at ansøgeren har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, eller 2. at ansøgeren a) er mindst 25 år, b) har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og c) har mindst 2 års erhvervserfaring. Adgangskrav til linjefagene er de samme som for den ordinære læreruddannelse. Studiet af fagene i meritlæreruddannelsen følger studieordningen for den ordinære læreruddannelse. 1. Praktik Praktik er et fag i meritlæreruddannelsen, som munder ud i bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Den studerende skal bedømmes I begge praktikperioder på baggrund af praktikkens kompetencemål. I Læreruddannelsen I Silkeborg indgår der 2 praktikperioder af 5 ugers varighed med 15 lektioner pr uge. Der er mødepligt til praktik. Der kan gives merit for 1. praktikperiode ved 1 års fuldtidsbeskæftigelse i fast skema i grundskolen. 8.4 Vejledning Praktikskolen får tildelt et bestemt antal vejledningstimer, som er afhængig af antal studerende. Skolen fordeler vejledningstimerne til praktiklærerne, så ressourcerne anvendes bedst muligt til fordel for den meritstuderende. En lille del af vejledningstimerne medgår til midtvejsvejledningen og til den 14 Læreruddannelsen i Silkeborg Læreruddannelsen i Silkeborg 3

4 1.1 Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning for uddannelsens professionsrettede karakter, og faget har dermed den sammenbindende funktion for undervisningen i uddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. Faget praktik er karakteriseret ved to centrale kompetencer. Dels praktisk/ pædagogisk kompetence, der retter sig mod lærerens arbejde med børn og unge, dels analytisk kompetence, der retter sig mod at undersøge egen og andres praksis med henblik på en fortsat udvikling. Faget har derfor fokus på forholdet mellem praktiske og teoretiske erfaringsdannelser som forudsætning for den studerendes egen almene lærerfaglige læring og udvikling. 1.2 Mål Målet er, at den studerende opnår kompetence til at planlægge, gennemføre og begrunde undervisning, herunder træffe beslutning om formålstjenlige undervisnings-, arbejds- og organisationsformer med inddragelse af IT, beskrive elevforudsætninger for såvel enkelte elever som for grupper af elever, lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab i et demokratisk perspektiv, planlægge i langsigtede og kortsigtede perspektiver, herunder planlægge i vekselvirkning mellem enkeltfaglige forløb og forløb i tværgående emner og problemstillinger i samarbejde med kolleger og elever, evaluere elevernes læring med anvendelse af formålstjenlige evalueringsmetoder, samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner, observere, beskrive og dokumentere undervisning og andre processer i skolen, og analysere undervisning og læring med henblik på udvikling af egen undervisning og skolens virksomhed som helhed med inddragelse af professions-, udviklings- og forskningsforankret viden. 7.4 Vejledning Vejledning er en læreproces, der må være præget af en forståelse af læring som en aktiv, personlig proces. Praktiklæreren skal derfor i vejledningen være en hjælper for den meritstuderende, én der stimulerer og udfordrer til undersøgende arbejde og til refleksion. Vejledning er ikke rådgivning. Vejlederen skal stille spørgsmål, skabe nysgerrighed og undren, bede om forklaringer og begrundelser, kunne pege på sammenhænge og alternative muligheder samt hjælpe den meritstuderende til indsigt i egne handlinger. Vejledningen er almindeligvis todelt: Før-vejledningen foregår på baggrund af den meritstuderendes planer, mål og inten-tioner for en forestående undervisningssituation. Den meritstuderende skal sætte ord på sine pædagogiske overvejelser. Med udgangspunkt i den meritstuderendes tænkning skal vejlederen give den meritstuderende modspil, rejse spørgsmål og udfordre med nye perspektiver. Efter-vejledningen foregår, når undervisningen er gennemført. Eftervejledningen er refleksioner over hvorfor og hvordan undervisningen faktisk forløb. Hvad skete der i timerne, gik det som planlagt, måtte planlægningen ændres og hvorfor? Men eftervejledningen ser ikke kun i bakspejlet, den er erkendelses- og fremadrettet i forhold til den meritstuderendes udviklingsmuligheder. Grundlaget for vejledningen er den meritstuderendes overvejelser om undervisningen. Vejledningen finder sted i vejledningstimer, som er fastlagt i god tid i forvejen. Ud fra dagbogsnotater sørger den studerende for i samråd med praktiklæreren at udpege fokuspunkter til vejledningstimernes dagsorden. Målet for det samlede praktikforløb på hver årgang er, at den studerende opnår kompetence til at anvende de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der er beskrevet for hvert studieår. 4 Læreruddannelsen i Silkeborg Læreruddannelsen i Silkeborg 13

5 7. Praktiklæreren 7.1 Afklare forventninger Senest ved praktikperiodens begyndelse forventes det, at praktiklæreren sammen med de studerende afklarer forventninger til det forestående praktikarbejde på grundlag af studieordningen for Praktik (se side 4). 7.2 Eleverne og den meritstuderende Praktiklæreren er den meritstuderendes lærer i faget praktik. I praktikperioden er praktiklærerens opmærksomhed rettet både mod elevernes og den studerendes læring og udvikling. For den meritstuderende er der noget som skal læres, men der er også noget, der er lært, som skal udvikles. En del af de meritstuderendes undervisning i praktik foregår gennem vejledning. 7.3 Undervisningen Praktiklæreren har det overordnede ansvar for elevernes undervisning og må derfor gen-em samarbejdet med den meritstuderende skaffe sig indsigt i dennes arbejde med planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, som han/hun har medansvar for. Praktiklærerens mulighed for at kunne støtte den meritstuderende i dennes udviklingsproces mod at blive lærer forudsætter et løbende kendskab til hans/hendes overvejelser om bl.a.: faglige mål og øvrige mål for undervisningen, elevernes forskellige forudsætninger, valg og anvendelse af undervisningsmaterialer, gennemførelsen af undervisningen. Det er vigtigt, at den meritstuderende udvikler egen læreridentitet i et arbejdsfællesskab, hvor praktiklæreren skaber mulighed for: at den meritstuderende kommer til at begrunde undervisningen i relation til formål for fag og skole, og at den meritstuderende udvikler evnen til at reflektere over og kommunikere egne undervisningserfaringer til kollegaer. Den meritstuderende kan meget vel have en anden opfattelse af skolens opgaver og fagenes mål end praktiklæreren har. Dette ændrer ikke praktiklærerens pligt til at støtte den meritstuderende i at begrunde sit eget synspunkt. 1.3 Centrale kundskabs- og færdighedsområder Praktikkens indhold er områder, der vedrører lærerens opgave og ansvar, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, elevers sociale udvikling og samarbejde med forskellige parter. Områderne danner grundlag for samspillet med uddannelsens øvrige fag, både i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af praktikken. Områderne angiver det indholdsmæssige grundlag for et professionsbaseret samvirke mellem uddannelsens teori og praksis. 1.4 Første studieår Lærerens opgave og ansvar Indholdet er arbejdet med relationen lærer elev, lærer klasse og lærerens kommunikation, formidling og læreropgavens etik og klasseledelse samt lærerens opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel og udvikling. Elevforudsætninger Elevers forskellige forudsætninger som grundlag for planlægningen af undervisningen. Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Ledelse af undervisning og udvikling af klassens sociale liv, der kan styrke klassens sociale liv og læringsmiljø. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Arbejde med undervisningsforløb i samarbejde med praktiklæreren med variation i pædagogiske og faglige metoder, udarbejdelse af undervisningsplaner i overensstemmelse med skolens og skolefagenes bestemmelser og regelsæt. Evaluering af elevernes læring Kendskab og inddragelse af forskellige evalueringsredskaber på praktikskolen, herunder test. Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Kendskab til og arbejde med skolens normer og retningslinjer for forældresamarbejde og kortere skriftlig kommunikation med forældre. Beskrivelse, analyse, vurdering Observation, analyse og vurdering af praksissituationer og elevers læring og adfærd. 12 Læreruddannelsen i Silkeborg Læreruddannelsen i Silkeborg 5

6 1.5 Andet studieår Lærerens opgave og ansvar Læreren som deltager i kollegialt samarbejde og herunder lærerens arbejde med årsplaner. Læreren som deltager og iværksætter af pædagogiske handlinger og udviklingsarbejder. Lærerens samarbejde med ressourcepersoner i skolens hverdag. Elevforudsætninger Intervention og opfølgning i forhold til elever med læringsvanskeligheder. Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Den studerendes selvstændige arbejde med klassens sociale liv, konfliktløsning herunder intervention og relationsstøtte. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Selvstændigt arbejde og ansvar for længerevarende undervisningsforløb. Inddragelse af de studerendes selvvalgte undervisningsmaterialer og elevernes medvirken i planlægning af undervisning. Evaluering af elevernes læring Differentieret og formålsrettet anvendelse af evaluering på alle niveauer, herunder arbejde med individuelle elevplaner. Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Deltagelse i forældremøde og elevsamtaler, samarbejde med eleverne, samarbejde med klassens øvrige lærere. Den studerendes deltagelse i samarbejde med forskellige ressourcepersoner herunder samarbejdsparter om skoleudvikling. den meritstuderende får mulighed for at skabe nære relationer til en begrænset elevgruppe den meritstuderendes 2 liniefag indgår i skemaet i et rimeligt omfang, praktiktimerne fordeles over mindst 4 af ugens 5 dage. Temadag(e) Den meritstuderende indgår i temadage på lige fod med skolens lærere, når deltagelsen udgør et uddannelseselement og det sker under supervision af en praktiklærer. Det er afgørende, at den meritstuderende inddrages i tilrettelæggelsen af temadagen(e), så han/hun får indsigt i de arbejdsopgaver, der skal løses. Uanset hvor mange timer den meritstuderende reelt arbejder i temaforløbet, kan der højst medgå 15 praktiktimer i et temaforløb af en uges varighed. 6.4 Øvrige læreropgaver Skolelederen sikrer, at den meritstuderendes praktikarbejde omfatter øvrige læreropgaver som fx. deltagelse i pædagogisk råds møder, møder i faggrupper, klassearrangementer, forældremøder, møder med andre faggrupper. 6.5 Vejledninger I forbindelse med hver praktikperiode sikrer skolelederen: at en midtvejsvejledning af den meritstuderende finder sted, at den meritstuderende ved praktikperiodens afslutning modtager Beskrivelse, analyse, vurdering Observering, analyse og vurdering af egen praksis med henblik på handling og udvikling herunder begrundet valg af undersøgelsesmetode. 1.6 Samspil mellem praktik og læreruddannelsens øvrige fag Den studerendes arbejde med mål, dokumentation og evaluering af egen læring og lærerfaglige udvikling i praktikken er et fællesområde for praktikken og læreruddannelsens øvrige fag. 6 Læreruddannelsen i Silkeborg Læreruddannelsen i Silkeborg 11

7 praktikkens temaer og kompetencemål. I tilfælde, hvor praktikskolen indstiller en studerende til Ikke bestået, skal der være gennemført en trepartssamtale, for at indstillingen kan lægges til grund for bedømmelsen. 5.9 Bedømmelse Den meritstuderendes praktikperioder munder ud I bedømmelsen Bestået /Ikke bestået. Bedømmelsen foregår på et begrundelsesskema, som findes på læreruddannelsens hjemmside under praktik. Begrundelsesskemaet sendes til læreruddannelsen I Silkeborg efter Praktikperioden 6. Skolelederen/praktikkoordinatoren 6.1 En særlig uddannelsesopgave Praktik er en særlig uddannelsesopgave for praktikskolen og dens lærere. Det forventes, at man på skolen klargør sig til denne opgave ved bl.a.: at forberede lærergruppen på den forestående praktikperiode at afklare skolens tilbud og forventninger til de studerende i praktikperioden, at udpege hvilke øvrige læreropgaver, der skal indgå i praktikken, at aftale hvordan midtvejsvejledningen og den afsluttende vejledning af den enkelte studerende skal gennemføres. 6.2 Første kontakt til skolen Det forventes, at skolelederen/praktikkoordinatoren, i god til forud for forpraktikken, indkalder de studerende til møde på skolen for at orientere om skolen, udveksle forventninger til praktikarbejdet, skabe grundlag for udarbejdelse af praktikskemaer. Meritstuderende kan være i arbejde sideløbende med studiet. Mødetidspunktet bør der-for fastlægges i god tid. I praktikperioden kan den meritstuderende ikke have andet arbejde. 6.3 Praktikskema Praktikskemaer udarbejdes af praktikskolen i samråd med de(n) meritstuderende efter følgende retningslinier: 10 Læreruddannelsen i Silkeborg Forudsætninger for observation, analyse og dokumentation af lærervirksomhed, herunder undersøgelse af undervisning, samarbejde og kommunikation i skolen udvikles i samarbejde mellem praktikken og uddannelsens øvrige fag gennem alle studieår. Med udgangspunkt i praktik arbejder den studerende med elevers skrive- og læsekompetence i forhold til faglige tekster. 2. Indhold Den studerende er forpligtet på praktikkens mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder, men der er på de forskellige årgange fokus på udvalgte temaer. 1. praktikperiode: Hensigten er at give den meritstuderende indsigt i lærerrollen og skolens opgaver og at udvikle den meritstuderendes kompetence til at målsætte, planlægge, tilrettelægge, gennemføre og vurdere undervisning, hvor der tages hensyn til forskellige elevforudsætninger. 2. praktikperiode: Hensigten er at styrke den meritstuderendes kompetence til at tage ansvar for undervisningen med den hensigt at tilgodese elevernes sociale og læringsmæssige interesser. Samtidig er det hensigten, at den meritstuderende viser, at han/hun på et kvalificeret niveau kan: reflektere over og begrunde egen undervisning fagligt og pædagogisk, målsætte, planlægge, tilrettelægge og gennemføre undervisning kan varetage almene læreropgaver kan indgå i skolens kollegiale samarbejde, samt samarbejde med forskellige ressourcepersoner, der fungerer i tilknytning til en skole. 3. Arbejdsformer Praktikforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i fagets progression. I den indledende praktik vil den studerende blive præsenteret for afgrænsede opgaver, der især retter opmærksomheden mod skolens undervisningsopgave og de mangesidige og komplekse opgaver, læreren i det daglige arbejder med at løse. Siden hen udvides perspektivet, samtidig med, at kravene til den studerendes selvstændige, reflekterede indsats i forhold til alle sider af lærerens virksomhed skærpes. Det er vigtigt, at iagttagelser fra praktikperioderne sammen med planer og refleksioner over gennem ført undervisning og anden lærervirksomhed fastholdes. Derfor skal den studerende honorere et krav om skriftlighed ved udarbejdelse af en didaktikrapport. Læreruddannelsen i Silkeborg 7

8 3.1 Praktikkens dokumentations- og erfaringsopsamling Arbejdet med praktikken dokumenteres ved at føre en praktikjournal, som er et offentligt dokument med praktiklærerne som modtagergruppe. De studerende udarbejder for hver praktikperiode, efter aftale med praktiklærerne, en skriftlig oversigt og/eller skriftlig plan for undervisningen i praktikken. Der indsamles observationer mv. fra praktikken som efterfølgende bearbejdes efter aftale med involverede lærere. Der udarbejdes på begge studieår en didaktikrapport i tilknytning til et linjefag 3.2 Mødepligt Der er mødepligt til såvel forberedelse som gennemførelse og efterbehandling af praktik. Er mødepligten til den planlagte praktik ikke opfyldt, skal den studerende efter seminariets nærmere bestemmelse gennemføre en ny periode. 4. Praktikbedømmelse Praktikken afsluttes med en skriftlig udtalelse, der munder ud i bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Der kan gives merit for dele af praktikken i det omfang, den studerende kan dokumentere relevant undervisningsarbejde på folkeskoleniveau i minimum et år. 5. Strukturen 5.1 Praktikskoler Læreruddannelsen I Silkeborg har et fast praktiksamarbejde med skoler i følgende kommuner: Bjerringbro, Brædstrup, Galten, Gjern, Herning, Hvorslev, Hørning, Ikast, Kjellerup, Nørre Snede, Randers, Ry, Silkeborg, Skanderborg og Them. Praktikken vil i videst muligt omfang foregå på disse skoler, men andre folkeskoler og frie grundskoler kan inddrages efter behov. Den studerende kan ikke komme i praktik på skoler, hvortil han/hun har en beskæftigelsesmæssig tilknytning. 5.2 Praktikperioder I meritlæreruddannelsen indgår 2 praktikperioder af 5 ugers varighed. Hvert studieår fastlægges praktikperioder for den ordinære læreruddannelse. Disse praktikperioder er også praktikperioder for meritstuderende. Der kan gives merit for dele af praktikken I henhold til bekendtgørelse nr. 718 af 3. juli Forpraktik Hver praktikperiode indledes med forpraktik. På 1 studieår tilrettelægges, så vidt det er muligt, et forløb med dagpraktik ligesom I den ordinære uddannelse. Hensigten med forpraktikken/dagpraktikken er at give den meritstuderende og praktiklærere bedst mulige betingelser for et godt samarbejde om praktikken. 5.4 Praktik i liniefag Den meritstuderende har 2 liniefag, som begge indgår i praktikskemaet i de 2 praktikperioder. Derudover kan der indgå andre fag i skemaet efter aftale med den meritstuderende. 5.5 Praktikgrupper Seminariet søger i videst muligt omfang at danne praktikgrupper á 2 studerende. De meritstuderende i en praktikgruppe støtter hinanden i praktikarbejdet for at opnå den bedst mulige kvalitet i arbejdet. 5.6 Øvrige læreropgaver I praktikperioden inddrages den meritstuderende i videst muligt omfang i øvrige lærer-opgaver, som fastlægges af praktikskolen. 5.7 Midtvejsvejledning Praktikskolen sikrer, at den meritstuderende midtvejs i praktikperioden modtager en individuel og personrettet vejledning om praktikarbejdet. Midtvejsvejledningen, der er en sammenfattende vejledning af den meritstuderende med henblik på dennes arbejde i sidste del af praktikperioden, formidles af skolelederen eller af en praktiklærer. 5.8 Afsluttende vejledning Den afsluttende vejledning er en opsummering af de tilbagemeldinger om praktikken, som den studerende har fået i tilknytning til vejledningen i praktikforløbet. Det er i den forbindelse centralt, for den studerendes læring i praktikken, at den studerende løbende får feedback i relation til 8 Læreruddannelsen i Silkeborg Læreruddannelsen i Silkeborg 9

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Rammeplanen praktik 3. 4. årg. Rammeplan 2013/ 2014 3. årg. 43 20/10 Praktik 44 27/10 Praktik 45 3/11 Praktik 46 10/11 Praktik 47 17/11 Praktik

Læs mere

Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse

Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse Institut for Skole og Læring 2012 Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse FÆLLES BESTEMMELSER FOR PRAKTIKKEN Dette er de overordnede retningslinjer, der gælder alle praktikforløb

Læs mere

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2014-15 www.ucsj.dk 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Praktik, 2. årg

Praktik, 2. årg Orientering om praktik 2013 2014: I alt 5 uger placeret i ugerne 50 og 51, 2013 og ugerne2, 3 og 4, 2014 NB: Praktikanterne følger den aktuelle praktikskoles ferieplan - uanset de ovenfor angivne praktikuger!

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side PRAKTIKVEJLEDNING - INDHOLD Indholdsfortegnelse Side Praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg -------------------------------------- 1 1. Praktikkens elementer ---------------------------------------------------------

Læs mere

Kære studerende! PRAKTIKJOURNAL Læreruddannelsen i Silkeborg Side 1

Kære studerende! PRAKTIKJOURNAL Læreruddannelsen i Silkeborg Side 1 Kære studerende! I læreruddannelsen har faget praktik en sammenbindende funktion for undervisningen i uddannelsens fag og dit arbejde på praktikskolen. Faget er karakteriseret ved to centrale kompetencer:

Læs mere

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU2007 2015-16 www.ucsj.dk 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Praktik på Sct. Jørgens Skole

Praktik på Sct. Jørgens Skole Velkommen til... Praktik på Sct. Jørgens Skole Velkommen til Sct. Jørgens Skole Her på Sct. Jørgens Skole er vi glade for at kunne byde dig velkommen som praktikant. Vi er en skole med næsten 800 elever

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

SKOLEPERIODEN. Kære studerende!

SKOLEPERIODEN. Kære studerende! Kære studerende! Din næste praktikperiode er skoleperioden. Hensigten med skoleperioden er, at du deltager aktivt i skolens daglige praksis og derved tilegner dig viden om skolens hele virksomhed. Du skal

Læs mere

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive STUDIEORDNING Meritlæreruddannelsen 2012 2 Almen del 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens indhold og omfang... 6 2.1 Samlæsning... 6 3. Praktikkens

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg ---------------- 1 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ---------------------------------- 2 Praktik i Læreruddannelsen

Læs mere

Praktik - 4. årgang 2016

Praktik - 4. årgang 2016 Praktik i ugerne 1,2,3,4,5 og 6 2016 i alt 6 uger NB: Uanset ovennævnte, justeres praktikken altid ind efter den aktuelle praktikskoles ferieplan! Fakta Praktikken skal omfatte 12 lektioner om ugen i 6

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Holmegårdskolens TF- afdeling ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 3850 holmegaardskolen@hjoerring.dk www.holmegaardskolen.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Lærerudannelsen i Silkeborg --------- 2 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ------------------------- 3 Praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg-------------------------------------

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

INDHOLD PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG. Side

INDHOLD PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG. Side 9. Praktikken koordineres af uddannelsesinstitutionen med de øvrige dele af uddannelsen. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastlægger i studieordningen praktikkens nærmere placering i hvert studieår og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS 1. Skolen som uddannelsessted Som uddannelsessted vil I som studerende opleve et læringsmiljø, der er præget af engagerede lærere. Vi ønsker på bedste vis, at

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Resenbro Skole. Uddannelsesplan 1., 2. og 3. praktikperiode. Resenbro Skole Skellerupvej Silkeborg. Tlf.:

Resenbro Skole. Uddannelsesplan 1., 2. og 3. praktikperiode. Resenbro Skole Skellerupvej Silkeborg. Tlf.: Resenbro Skole Uddannelsesplan 1., 2. og 3. praktikperiode Resenbro Skole Skellerupvej 16 8600 Silkeborg Tlf.: 89 70 25 76 http://resenbro.skoleporten.dk Resenbro skole Resenbro Skole er en et-sporet skole

Læs mere

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: Kultur og særkende... 2 Praktik, organisering og formalia... 2 Begrundelsesskemaet... 3 Kompetencemålene for studerende på første årgang... 4 1. Didaktik... 4 2. Klasseledelse...

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Kultur og særkende På Niels Ebbesen Skolen prioriterer vi et godt samarbejde med de studerende, hvor vi forsøger at skabe de optimale forhold,

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Evalueringspraksis for praktik på Læreruddannelsen på Fyn

Evalueringspraksis for praktik på Læreruddannelsen på Fyn Evalueringspraksis for praktik på Læreruddannelsen på Fyn Nedenfor er der en oversigt over det gennemførte kvalitetsarbejde med praktik 1) Gennemførte evalueringer a) Indsamler i) Fra studerende ii) Fra

Læs mere

Praktiknøgle. 1. og 2. praktikperiode meritlærer

Praktiknøgle. 1. og 2. praktikperiode meritlærer Praktiknøgle 2013/2014 1. og 2. praktikperiode meritlærer Læreruddannelsen Aalborg og Hjørring Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning... 1 1. praktikperiode på meritlæreruddannelsen... 2 Målet for

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Uddannelsesplan praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Uddannelsesplan 2015-16 2. praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 3,

Retningslinjer for praktikniveau 3, Praktikperioden er på i alt 6 uger Meritstuderende: Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej.

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS VIA University College Læreruddannelsen PRAKTIKHÅNDBOGEN 2014-2015 3. årgang (LU07) LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS 1 Indhold Indledning... 3 Praktikkens årsplan, indhold og progression... 4 Praktikvejledning...

Læs mere

Kære praktikanter. Velkommen til Ulstrup skole. 1. Om Ulstrup skole. 2. Praktik, organisering og formalia

Kære praktikanter. Velkommen til Ulstrup skole. 1. Om Ulstrup skole. 2. Praktik, organisering og formalia Ulstrup Skole Kære praktikanter. Velkommen til Ulstrup skole. Hovedgaden 58 8860 Ulstrup Tlf. 8964 2800 Vi er glade for at have studerende på skolen og ønsker, at I får en positiv og lærerig praktikperiode.

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 3 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk og en analytisk kompetence (Studieordningen for

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted.

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted. Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted. Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 2,

Retningslinjer for praktikniveau 2, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej. Omfang

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

Uddannelsesplan Sorring skole Skolebakken Sorring Silkeborg Tlf.:

Uddannelsesplan Sorring skole Skolebakken Sorring Silkeborg Tlf.: Uddannelsesplan Sorring skole Skolebakken 4 8641 Sorring Silkeborg Tlf.: 89 70 27 70 www.sorringskole.skoleintra.dk Sorring skole Skolen er beliggende midt mellem Århus og Silkeborg. Vi har ca. 200 elever

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole er en lille privatskole, der ligger 4 km fra Søllested. Vi har elever fra Nakskov, Søllested, Rødby, Maribo samt de mindre

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning

Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning 1 Forord Denne folder sætter fokus på de udviklingsmæssige tiltag i forbindelse med forsknings-

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 2 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Ans Skole Uddannelsesplan 1., 2. og 3. praktikperiode Ans Skole Teglgade Ans By Tlf.: ansskole.skoleporten.dk

Ans Skole Uddannelsesplan 1., 2. og 3. praktikperiode Ans Skole Teglgade Ans By Tlf.: ansskole.skoleporten.dk Ans Skole Uddannelsesplan 1., 2. og 3. praktikperiode Ans Skole Teglgade 20 8643 Ans By Tlf.: 8970 2360 ansskole.skoleporten.dk Ans Skole- præsentation- velkommen til Ans Skole Kære studerende. Velkommen

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 46314150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk Praktik

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 1,

Retningslinjer for praktikniveau 1, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 46 47, 2016 og uge 7 11, 2017 (inkl. en uges vinterferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 16, 2017 på praktikskolen. Omfang De studerende skal

Læs mere

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Grundoplysninger: Navn Hørby Efterskole Adresse Snedkergaardsvej 11, 9300 Sæby Telefon 98466300 Mail he@hoerbyefterskole.dk Webadresse www.hørbyefterskole.dk

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE Grundoplysninger: Navn: Vester Mariendal skole Adresse: Stjernevej 1 Telefon: 99 82 47 20 Mail: vmariendalskolen@aalborg.dk Webadresse: www.vmarieskolen.dk

Læs mere

Studieordning 2011 for fag kurser m.m.

Studieordning 2011 for fag kurser m.m. Studieordning 2011 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt med lokalt tillæg for Læreruddannelsen i Jelling Studieordning 2011 for fag kurser m.m.... 1 Fællesfag... 6 Praktik...

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Laursens Realskole. Uddannelsesplan for praktikken på 1. og 2. årgang

Laursens Realskole. Uddannelsesplan for praktikken på 1. og 2. årgang Laursens Realskole Uddannelsesplan for praktikken på 1. og 2. årgang Om Laursens Realskole Laursens Realskole er en gammel, privat grundskole beliggende i hjertet af Aarhus. Vi bor i hyggelige, gamle bygninger

Læs mere

Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016

Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016 Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016 Praktikansvarlig Afdelingsleder Lene Andersen Telefon:47 17 09 10 la@stenpriv.dk Skolen som uddannelsessted Stenløse Privatskole fungerer som praktikskole

Læs mere

Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende

Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende Susåskolen er en nydannet skole fra 1. august 2016 som følge af skolestrukturændringen i Næstved Kommune. Skolen består af 3 afdelinger, der alle grænser

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Studiebeskrivelse Praktik 4. årgang (ordinær læreruddannelse)

Studiebeskrivelse Praktik 4. årgang (ordinær læreruddannelse) Studiebeskrivelse Praktik 4. årgang (ordinær læreruddannelse) 2013-2014 I denne studiebeskrivelse kan du finde information om: Praktikperiode og praktikskoledag Elektronisk praktiksystem Forventninger

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Partnerskabsaftaler XXXXXXX XXXXXXXXX Ref.: ANPE Dato: Juni 2013 Partnerskabsaftale mellem xx Kommune og Læreruddannelsen VIA University

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

KRAGELUND SKOLE. Uddannelsesplan. Kragelund Skole som læreruddannelsessted. Kragelund Skole. Frederiksdalvej 9. 8600 Silkeborg

KRAGELUND SKOLE. Uddannelsesplan. Kragelund Skole som læreruddannelsessted. Kragelund Skole. Frederiksdalvej 9. 8600 Silkeborg KRAGELUND SKOLE Uddannelsesplan Kragelund Skole som læreruddannelsessted Kragelund Skole Frederiksdalvej 9 8600 Silkeborg 89 70 42 76 http://funder-kragelund-skoler.skoleporten.dk/sp Kære lærerstuderende

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 1. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 1. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 1 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Uddannelsesplan 2016/2017

Uddannelsesplan 2016/2017 Uddannelsesplan 2016/2017 Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Lise Roar, souschef og faglig leder 7.- 9. Mail: LISROA@gladsaxe.dk Mobil: 20203103 Skolen som uddannelsessted:

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag, kurser

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Uddannelsesplan 3. praktikniveau. Hou Skole og Børnehus

Uddannelsesplan 3. praktikniveau. Hou Skole og Børnehus Uddannelsesplan 3. praktikniveau Hou Skole og Børnehus Redigeret juni 2016 Uddannelsesplan 3. niveau Hou Skole og Børnehus Kultur og særkende: Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler,

Læs mere

temahæfte: praktikbedømmelse læreruddannelsen i Århus Via university college

temahæfte: praktikbedømmelse læreruddannelsen i Århus Via university college temahæfte: praktikbedømmelse læreruddannelsen i Århus Via university college PRAKTIK I LÆRERUDDANNELSEN Temahæfte PRAKTIKBEDØMMELSE 2 praktikbedømmelse VIA University College Læreruddannelsen i Århus Indhold

Læs mere

Studieordning - Almen del. Gældende fra august 2009

Studieordning - Almen del. Gældende fra august 2009 Indledning Læreruddannelsen i Silkeborg uddanner lærere til folkeskolen inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for læreruddannelse. Nærværende studieordning gælder for læreruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Grundoplysninger: Skørping skole Himmerlandsvej 65 9520 Skørping 99 88 80 40 imbjo@rebild.dk 9 988 80 4099 88 80 4099

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m.

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Denne studieordning er en foreløbig version. Endelig version afventer ændring af bekendtgørelsen for Læreruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan. Skægkærskolen som uddannelsested

Uddannelsesplan. Skægkærskolen som uddannelsested Uddannelsesplan Skægkærskolen som uddannelsested Skoleleder Peter Mortensen (PM): peter.mortensen@silkeborg.dk Viceskoleleder Asger Skov Nielsen (AN):asgerskov.nielsen@silkeborg.dk Praktikkoordinator Lasse

Læs mere

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere