Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl i kantinen på Usserød Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole"

Transkript

1 Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 17. marts 2011 kl i kantinen på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag a. Forslag 1 Oprettelse af hjemmeside ved nr. 12 b. Forslag 2 Fældning af to platantræer på østsiden af indkørslen til øvre stamvej ved nr. 127 c. Forslag 3A Udskiftning af hækken mod Højmosen ud for 153, 154 og delvis 155 Forslag 3B Initiativer til begrænsning af hastigheden for den kørende trafik på den nedre stikvej Ved nr. 153 og nr. 154 d. Forslag 4 Bestyrelsen stiller forslag om en ekstraordinær opsparing til etablering af en bøgehæk ved nedre stamvej samt udbedring af bøgehækken enkelte steder ved øvre stamvej e. Forslag 5 Fældning af de to største træer mellem Højmosen og Ved Højmosen 156 ved nr. 156 f. Forslag 6 Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer 5. Fremlæggelse af budget 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt Referat 1. Valg af dirigent Birger Bøgeblad, nr. 23 blev valgt som dirigent. 1

2 Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der var fremmødt 30 huse med 6 fuldmagter, således at der var i alt 36 stemmeberettigede. 2. Bestyrelsens beretning Formanden Ulf Madsen, nr. 157 fremlagde bestyrelsens beretning for I maj måned sidste år afgik grundejerforeningens tidligere formand Allan Bo Sørensen ved døden i en alt for tidlig alder. Allan havde været et aktivt medlem af bestyrelsen siden 1999 og formand siden Allan lagde en meget stor arbejdsindsats i bestyrelsen, ikke mindst i hvervet som formand uanset at det ofte er et utaknemmelig hverv - så arbejdede Allan ihærdigt på at varetage grundejernes interesse bedst mulig. Allan fratrådte, på grund af sygdom, som formand sidst på sommeren 2009, hvorfor næstformand Niels Nyborg trådte til som formand. Niels har i mange år været kasseren i foreningen, et hverv han gerne ville fortsætte, hvorfor en anden formand skulle findes efter sidste års generalforsamling, og det endte med at jeg, af uransagelige årsager, trådte til som formand. Grundejerforeningen havde igennem næsten to år forhandlinger med Nordforbrænding og Rambøl om etablering af en boosterpumpestation på vores fællesareal. Men som alle sikkert har bemærket, så lykkedes det heldigvis Nordforbrænding af få lavet en aftale med regionen om etablering af boosterpumpestationen på sygehusgrunden, hvor etableringen nu er afsluttet. Det lader til at der sidste år kun var få tilfælde af indbrud og anden kriminalitet i bebyggelsen. Bestyrelsen har kun fået indberettet er par tilfælde. Bestyrelsen vil fortsat gerne orienteres, og desværre lader det til at der har været en del indbrud her i årets første måneder Vi har som sædvanlig haft to havedage, i maj og september sidste år med god deltagelse. Meget arbejde blev gennemført af de fremmødte og arrangementerne var samtidig gode sociale sammenkomster for de deltagende, som traditionen tro fik lidt at spise og drikke efter arbejdet. En del særlige vedligeholdelsesarbejder er blevet gennemført, udover den sædvanlige vedligeholdelse af fællesarealer. De særlige vedligeholdelsesarbejder omfattede stubfræsninger, flytning af et stykke bøgehæk, reetablering af beplantning, nye buske, bunddække og træer i forskellige områder, bl.a. efter rydninger på havedagene. 2

3 Bestyrelsen har i årets løb diskuteret mulighederne for at fortsætte arbejdet med en helhedsplan for de grønne områder, som har været et tilbagevende emne i adskillige år. Det har dog været meget vanskeligt at få tilslutning og løfte opgaven pga økonomien. Bestyrelsen fremsætter som det fremgår senere af dagsordenen et begrænset forslag, som primært omhandler etablering af bøgehæk langs Højmosen ved nedre stamvej svarende til bøgehækken langs det øvre område. Snerydning har stået en hel del på programmet, da vi havde meget sne både januar og februar 2010, såvel som november- december Snerydningsbudgettet er brugt, men ikke overskredet. Hensynet til budgettet gjorde, at vi måtte nøjes med et forholdsvis begrænset antal snerydninger. Allerede på sidste års generalforsamling blev der redegjort for en rotteskade tilbage i 2009, som i første omgang blev udbedret på grundejerforeningens regning. Bestyrelsen, det vil primært sige Torry, har i årets løb kommunikeret med kommunen i håb om at få dem til at acceptere regningen. Der er fortsat håb om, at det vil lykkes, men desværre er sagen ikke afsluttet endnu. Med hensyn til kabel TV, så har de grundejere, som har TV apparater der kun kan modtage analog-signaler, oplevet at nogle TV kanaler er forsvundet pga udbydernes overgang til at sende digitalt. Derudover har alle oplevet, at nogle kanaler af og til flytter rundt, så det kan være nødvendig at opdatere programplacering pga nye TV kanaler. Der bliver løbende holdt øje med mulighed for at opnå TV på anden vis end via vores kabelnet-aftale med YouSee. Endelig har bestyrelsen arbejdet med revision af grundejerforeningens vedtægter, som er på som punkt på dagsordenen senere. Det handler bl.a. lovliggørelse af bestyrelseshonorar, på foranledning af et spørgsmål på sidste års generalforsamling. Med bistand fra grundejerforeningens revisor Niels Kureer udbetales bestyrelseshonorar fremover som skattefri godtgørelse for kontorhold og telefonanvendelse, som det også vil fremgå af budgettet. Tidligere honorering skete på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning og var måske pga formuleringen for bestyrelseshonoreringen ikke helt i overensstemmelse med reglerne for sådanne. Til slut så vil jeg blot takke for et godt samarbejde i bestyrelsen. 3. Regnskab 3

4 Kasserer Niels Nyborg gennemgik 2010-regnskabet, som var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Han fremhævede, at 56% af udgifterne vedrørte kabel TV og 40 % vedligeholdelsen af de grønne områder. Alene 4% vedrørte foreningens administration. Nr. 38 spurgte til de relativt høje udgifter til særlig vedligehold. Kasseren svarede, at udgifterne skulle ses i sammenhæng med udgifterne til havedage, som totalt set balancerede i forhold til budgettet, og det drejede som en enkelt større regning, som det ikke have været hensigtsmæssigt at splitte ud på de to budgetposter. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 4. Indkomne forslag a. Forslag 1 Oprettelse af hjemmside Henning Kirkegaard, nr. 12 begrundede sit forslag. Han mente, at en hjemmeside kunne være til stor gavn for den interne kommunikation i bebyggelsen og nævnte som et godt eksempel sitet Han skønnede, at etableringen kunne klares for kr. Og han ville godt tilbyde selv at være ulønnet tovholder for hjemmesiden. Men han havde brug for hjælp til den mere data-tekniske udformning. Formanden Ulf Madsen bemærkede, at bestyrelsen syntes det var en rigtig god idé, men erfaringsmæssigt var der et stort arbejde med at sikre en løbende opdatering af hjemmesidens informationer. Der var ikke nogen i den nuværende bestyrelse som så sig i stand til at påtage sig denne opgave. Det ville derfor være fint, hvis Henning Kirkegaard ville påtage sig denne opgave. Flere huse fremhævede de positive effekter, som kunne opnås i forbindelse med en hjemmeside. Der blev bl.a. nævnt hurtig info omkring indbrud, ideudveksling omkring renoveringsopgaver i husene, internt køb-salg etc. Generalforsamlingen godkendte herefter forslaget. b. Forslag 2 Fældning af to platantræer Ib Fagerlund, nr. 127 begrundede sit forslag. Han fremhævede, at de havde været kønne i de første mange år. Men at de nu skyggede voldsomt ned i deres have og afgav store mængder læderagtig uforgængelig løv, som skulle bortskaffes igennem deres hus. Han ville være helt indforstået med genbeplantning med andre mere egnede træer. Nr. 23 spurgte til, om træerne ikke var blevet stynet for få år siden. 4

5 Den ansvarlige for de grønne områder i bestyrelsen Torry Lindstrøm tilkendgav, at bestyrelsen kunne anbefale forslaget. Styning af platantræerne var tidligere sket, men det krævede en løbende tilbageskæring, som var ganske bekostelig. Søren Iversen, nr. 33 spurgte, om det ikke var en ide med indkøb af en motorsav. Fra bestyrelsens side blev tilkendegivet, at der var gode erfaringen med at få bestemte grundejere med det rette udstyr til at stå for trærydningen. Og det forventede man fortsat at kunne drage nytte af ved de forventede træfældninger i Foreningens allerede indkøbte motorsav var i en noget slidt stand efter den seneste havedag. Generalforsamlingen godkendte herefter forslaget. c. Forslag 3A Udskiftning af hækken mod Højmosen ud for 153,154 og delvis 155 Behandling af forslag blev skubbet til efter generalforsamlingens behandling af bestyrelsens forslag 4. d. Forslag 3B Initiativer til begrænsning af hastigheden for den kørende trafik på den nedre stikvej. Jan Rud Hansen, nr. 154 begrundede forslaget. Bestyrelsen blev bedt om at undersøge, hvilke tiltag der var mulige for at opnå den ønske effekt. Det var udformet, så det gav bestyrelsen de fornødne frihedsgrader. Nr. 12 gjorde opmærksom på, at det krævede en dialog med kommunens tekniske forvaltning. Formand Ulf Madsen, nr. 157 tilkendegav, at han ikke selv som grundejer oplevede det helt store problem. Nr. 139 gjorde opmærksom på, at nedre stamvej var særlig belastet med hastighedsproblemer pga. af dens lange lige stræk. Generalforsamlingen godkendte herefter forslaget. e. Forslag 4 Bestyrelsen stiller forslag om en ekstraordinær opsparing til etablering af en bøgehæk ved nedre stamvej og udbedring af bøgehækken enkelte steder ved øvre stamvej. Dirigenten Birger Bøgeblad gjorde opmærksom på, at forslaget havde et sådan karakter, at det krævede kvalifiseret flertal dvs. 2/3 på generalforsamlingen for at kunne vedtages. 5

6 Den ansvarlige for de grønne områder Torry Lindstrøm, nr. 41 begrundede bestyrelsens forslag. Der forelå et tilbud fra foreningens faste gartner på knap kr. for området ved nedre stamvej, som tog højde for de relevante plantestørrelser og for den fornødne kvalitet i rydning af eksisterende beplantning og plantningen med efterfølgende vanding. Derudover var der brug for supplering af bøgehækken ved den øvre stam. Derfor lagde bestyrelsen op til et ekstraordinært kontingent på 1000 kr. i 3 år, i alt kr. som ville blive reserveret udelukkende til dette formål. Nr. 26 fandt, at der måtte indhentes flere gartnertilbud ved et så stort beløb. Formanden Ulf Madsen bekræftede at der ville blive indhentet flere tilbud, men gjorde opmærksom de meget dårlige erfaringer, som foreningen havde haft med et billigt tilbud i Store sten projektet. Dirigenten satte herefter forslaget under afstemning. 27 stemte for forslaget ud af de tilstedeværende 36 stemmeberettigede. Generalforsamlingen godkendte dermed forslaget. Som konsekvens heraf blev forslag 3A trukket. f. Forslag 5 Fældning af de to største træer mellem Højmosen og Ved Højmosen 156 Søren Raff Dambæk, nr. 156 begrundede forslaget. Han fremhævede, at træerne fuldstændig fjernede sollyset i deres baghave og i øvrigt ingen nytteværdi havde for bebyggelsen. Formanden Ulf Madsen gjorde opmærksom på, at det ville være naturligt på næste havedag at gå hele det pågældende stykke igennem og få foretaget den fornødne udtyndning i områdets træer. Generalforsamlingen godkendte herefter forslaget. g. Forslag 6 Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer. Kasserer Niels Nyborg begrundede på bestyrelsens vegne forslagene. Dirigenten satte derefter hvert af ændringsforslagene til debat. På generalforsamlingen var man indforstået med, at teksten om ordensreglement blev fjernet, at der blev indført rykkergebyr og de foreslåede præciseringer af de administrative bestemmelser. Der var enighed om at ændre forslaget i 10 Referat omdeles til Referat udsendes. Nr. 28 gjorde endvidere opmærksom på, at udkastet trængte til en sidste sproglig korrekturgennemgang. Formanden tog dette ad notam. 6

7 Generalforsamlingen godkendte herefter forslaget med den nævnte ændring. Der blev gjort opmærksom på, at de ændrede vedtægter skulle forelægges Hørsholm kommune til en formel accept. 7

8 5. Fremlæggelse af budget 6. Fastlæggelse af kontingent Dirigenten Birger Bøgeblad satte de to punkter til behandling under ét. Kasseren Niels Nyborg gennemgik det udsendte budgetforslag og gjorde opmærksom på at budgettet for 2011 skulle justeres med det af generalforsamlingen vedtagne særlige bøgehækkeprojekt med tilhørende ekstraordinær kontingentbetaling i 3 år. Generalforsamlingen godkendte herefter det således justerede budget 2011 med tilhørende ordinært kontingent på kr og ekstraordinært kontingent på kr., i alt kr. i kontingent for Det godkendte budget for 2011 er vedhæftet referatet. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Mogens Ottosen nr. 35, Niels Nyborg nr. 131 og Torry Lindstrøm nr. 41 modtog alle tre genvalg. 8. Valg af suppleanter Birger Bøgeblad nr. 23 og Jacob Thomsen nr. 34 modtog begge genvalg. 9. Valg af revisor Niels Kureer, nr.86 blev genvalgt. 10. Valg af revisorsuppleant Ib Yde, nr. 42 blev genvalgt. 11. Eventuelt a. Nr. 12 opfordrede til, at man kontaktede ham, hvis man selv eller kendte nogen som kunne bistå med den data-tekniske udformning af foreningens nye hjemmeside. b. Nr. 38 henstillede til 40-rækkens huse, at de ryddede op i deres baghaver ud til vejen for 30-rækken. c. Nr. 32 rejste tre ting. i. Hun fandt, at områdets vejskilte var i en ret ringe stand. Nogle standere stod skævt, og nogle nummerskilte var præget af graffiti. Niels Nyborg fra bestyrelsen oplyste hertil, at når noget sådan opstod, så skulle de berørte beboere ringe til kommunens tekniske forvaltning, som derefter udbedrede skaderne. Det havde han erfaring for gik ret hurtigt. 8

9 ii. Hun forespurgte til, om de smukke kirsebærtræer ved øvre stamvej ikke trængte til en klipning. Torry Lindstrøm fra bestyrelsen oplyste hertil, at træernes tilstand var blevet gennemgået med foreningens gartner, som ud fra en faglig vurdering ikke havde fundet en udgiftskrævende klipning nødvendig endnu. iii. Hun spurgte endelig til en færdiggørelse af det på generalforsamlingen 2008 vedtagne store sten projekt. Det manglede fortsat et kirsebærtræ ved gavlen til nr. 31. Endvidere var der problemer med 2 nyplantede træer. Det ene var gået ud, fjernet og manglede nu. Det andet et akacietræ var tilsyneladende ikke plantet ordentlig og stod helt forkert. Torry Lindstrøm fra bestyrelsen tilkendegav, at han ikke havde været klar over, at der manglede at blive plantet et japansk kirsebærtræ. Det ville blive ordnet. Med hensyn til de to træer så betragtede han selve projektet som gennemført. Og han var betænkelig ved akacietræer. Han syntes, man skulle foretage en fornyet beplantning med oktoberkirsebærtræ, begge de to steder. Nr. 32 erklærede sig indforstået med denne løsning. De omtalte tre træer vil blive plantet på det rette tidspunkt i løbet af efteråret. iv. Nr. 127 spurgte til, om bestyrelsen ville foretage sig noget i forbindelse med postlovens nye krav til postkasseplacering. Formand Ulf Madsen sagde, at han havde forberedt at skulle sige noget herom under eventuelt. Han oplyste, at sagen havde været drøftet på de to første bestyrelsesmøder i Det forventes, at alle grundejere vil modtage information fra postvæsenet om kravene til opstilling af postkasser i den nye lov i april måned. Loven foreskriver, at postkasser skal anbringes i grundskel mod fortov senest 1. januar Bestyrelsen vil gå i dialog med det lokale postvæsen, for at opnå en så rimelig løsning for grundejerne som muligt. Det lader til, at skel til vej/fortov ikke ligger ens for alle huse i bebyggelsen. For nogle huse er skellet ved fortov, for andre hvor carporten ender og for nogle midt i forhaven. Hvis det bliver nødvendigt at flytte de eksisterende postkasser, vil bestyrelsen søge at opnå en fælles aftale med postvæsnet om den fremtidige placering, og gerne en fælles løsning med ens postkasser. v. Formanden Ulf Madsen orienterede om, at alle følte at den nuværende kabel TV-ordning med YouSee var en ret dyr løsning, og at bestyrelsen derfor fortsat i 2011 ville følge markedet tæt, for om det var muligt at etablere alternative billigere løsninger. Formanden Ulf Madsen orienterede endvidere om, at bestyrelsen ville undersøge potentialet for, at husene indhentede fælles tilbud på el-forsyningen 9

10 for at opnå besparelser i forhold til den nuværende Dong-pris - på baggrund af en henvendelse fra nr. 33, som havde gode erfaringer hermed. Endelig orienterede formanden om, at årets første havedag ville blive søndag den 8. maj. Generalforsamlingen sluttede kl med, at formanden takkede dirigenten og de forsamlede huse for et godt møde. Hørsholm 23. marts 2011 Birger Bøgeblad Ulf Madsen Jens Chr. Sørensen Dirigent Formand Sekretær Konstituering Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig på følgende måde Tlf. Mail Formand: Mogens Ottosen, nr Næstformand: Ulf Madsen, nr Kasserer: Niels Chr. Berg Nyborg, nr Grønne områder: Torry Lindstrøm, nr Kabel-TV: Mogens Ottosen, nr Sekretær: Jens Chr. Sørensen, nr

11 Endvidere har bestyrelsen aftalt, at Ulf Madsen tager sig af postkassesagen, og at Jens Chr. Sørensen er bestyrelsens kontaktperson til hjemmesideprojektet, som får Henning Kirkegaard som tovholder. Grundejerforeningens vedtagne driftsbudget 2011 og kontingentbetaling Indtægter: Kontingent, 90 huse á kr Renteindtægter 0 Andet

12 Ekstordinær inbetaling, 90 huse á kr Indtægter i alt Udgifter: YouSee kabel tv Copydan & Koda Vedligeholdelse af fællesarealer Havedage Generalforsamling Bestyrelsesmøder Ansvarsforsikring 750 Administration Særlig adminstration Snerydning Særlig vedligehold Hæk Udgifter i alt Årets resultat almindelig drift

13 Ordinært kontingent for kr Ekstraordinær indbetaling til hæk kr Kontingentindbetaling i alt pr 1. april kr 13

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere