L o k a l A g e n d a 2 1 UDKAST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L o k a l A g e n d a 2 1 UDKAST"

Transkript

1 L o k a l A g e n d a 2 1 S t r a t e g i o g H a n d l i n g s p l a n f o r e n b æ r e d y g t i g u d v i k l i n g a f H v i d o v r e UDKAST

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Bæredygtighed og Lokal Agenda Evaluering af Lokal Agenda 21-strategi Mål for Lokal Agenda 21-strategi Om de valgte mål 5 6. Sammenhæng med Planstrategi Projektgennemførelse 7 8. Projekter 7 9. Klimaprojekter Projekt 1: Klimakommune, kommunale bygninger Projekt 2: ESCO-projekter på kommunale bygninger Projekt 3: Solceller på kommunale bygninger Projekt 4: Innovative energirenoveringer i Medborgerhuset Projekt 5: Udviklingsplan for fjernvarme Projekt 6: Klimatilpasningsplaner og -indsatser Projekt 7: Virksomheders CO2-reduktion Projekt 8: CO2 og energi for skoleelever Projekt 9: Hvidovres energiforsyning for skoleelever Projekt 10: Cyklisme i Hvidovre Projekt 11: Klima- og miljøvenligere asfalt Miljø- affalds- og naturprojekter Projekt 12: Ny genbrugsordning for haveboliger Lokal Agenda 21-strategi Projekt 13: Udarbejdelse af Lokal Agenda 21-strategi Evaluering af Lokal Agenda 21 projekter Side 2 af 24 sider

3 1. Resumé Kommunen skal ifølge planloven hvert 4. år udarbejde en strategi for et bæredygtigt Hvidovre. Det kaldes også en Lokal Agenda 21strategi. En bæredygtig udvikling betyder kort fortalt, at vi ikke bruger mere af de begrænsede ressourcer eller forurener mere, end at fremtidige generationer har samme muligheder som vi. En bæredygtig udvikling omfatter os alle; det er vores daglige handlinger, der er bestemmende for, om vi når frem til en harmonisk sameksistens med det omgivende miljø. Så trods det fremmedartede navn drejer Lokal Agenda 21 sig ganske enkelt om at alle bidrager til en bæredygtig udvikling lokalt hvor man bor. Borgere, virksomheder og kommune skal samarbejde om at gøre Hvidovre bæredygtigt. Strategien tager udgangspunkt i kommunens miljø- og naturpolitik med følgende mål: 1. Klima: Vi vil modvirke de menneskeskabte klimaforandringer ved at reducere CO2 udslippet og afhjælpe klimaeffekterne ved tilpasninger 2. Miljø, Affald og Natur: Vi vil beskytte miljø og natur ved at reducere miljøbelastning, begrænse affaldsmængderne, øge genbrug og genanvendelse og fremme biologisk og landskabelig mangfoldighed Strategien omfatter de nedenfor oplistede projekter. Nr Projekt Langsigtet målsætning: Klima Miljø, Affald & Natur 1 Klimakommune, kommunale bygninger X 2 ESCO-projekter på kommunale bygninger X 3 Solceller på kommunale bygninger X 4 Innovative energirenoveringer i Medborgerhuset X 5 Fjernvarmekommunen på Vestegnen X 6 Klimatilpasningsplaner og indsatser X 7 Virksomheders CO2-reduktion X 8 CO2 og energi for skoleelever X 9 Hvidovres energiforsyning for skoleelever X 10 Cykelprojekter X X 11 Klima- og miljøvenlig asfalt X X 12 Ny genbrugsordning for haveboliger X X 13 Udarbejdelse af Lokal Agenda 21-strategi Ansvar for projektgennemførelse ligger hos kommunale forvaltninger, virksomheder, organisationer, foreninger, enkeltborgere mm. Strategien bliver gennemført indenfor de i budget 2012 afsatte kr. årligt. Strategien har været behandlet i kommunens Grønne Råd, har været i høring og blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Side 3 af 24 sider

4 2. Bæredygtighed og Lokal Agenda 21 Hvad er bæredygtighed? FN s såkaldte Brundtland-kommission definerede i 1987 en bæredygtig udvikling som en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. På FNs første bæredygtighedskonference i Rio de Janeiro i 1992, forpligtede 181 stater sig til et handlingsprogram for bæredygtig udvikling. Heri opfordres lokale myndigheder til at nedsætte ressourceforbruget og mindske miljøbelastningen, bl.a. ved at inddrage verdens kommuner og lokalsamfundene i arbejdet. Tænk globalt og handl lokalt er det velkendte Lokal Agenda 21 slogan, der peger på, at selv små lokale tiltag betyder rigtigt meget, hvis der er mange nok, der gør det. Man kan således gøre en forskel globalt ved at gøre en indsats lokalt. Mange bække små er grundprincippet i Lokal Agenda 21-arbejdet. Hvad er dansk bæredygtighed? Agenda 21 er indføjet i det danske plansystem. Danske kommuner skal hver fjerde år lave en strategi for kommunens Lokal Agenda 21-arbejde. Planlovens stk. 3 siger at Lokal Agenda strategien skal indeholde følgende elementer: Lokal Agenda 21-strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder: mindskelse af miljøbelastningen fremme af bæredygtig byudvikling og by-omdannelse fremme af biologisk mangfoldighed inddrage befolkning og erhvervsliv i Lokal Agenda 21-arbejdet fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold Hvad er bæredygtighed i Hvidovre Kommune? I Hvidovre kommune skal de internationale fokusområder og planlovens rammer oversættes til projekter, der giver mening i en Hvidovre-sammenhæng. Dvs. at strategien skal pege på mål og projekter, der er i overensstemmelse med Planlovens og Lokal Agenda 21 principper. Samtidig skal det være projekter, der er Hvidovre-relevante, der rettes mod konkrete udfordringer og som samtidig giver mening og merværdi for borgerne. 3. Evaluering af Lokal Agenda 21-strategi Bilag 1 indeholder en evaluering af Lokal Agenda 21-projekterne Side 4 af 24 sider

5 4. Mål for Lokal Agenda 21-strategi Langsigtede mål Hvidovre vil med sin Lokale Agenda 21-strategi gennemføre projekter, der hver på sin måde bidrager til at o modvirke klimaforandringer o tilpasse kommunen til klimaforandringer o reducere miljøbelastning o begrænse affald og øge genbrug o fremme biologisk mangfoldighed Struktur Lokal Agenda 21 strategi s struktur lægger sig tæt op af den foregående strategi og tager som tidligere udgangspunkt i Planlovens krav og Hvidovre Kommunes miljøpolitik. Projekterne er opdelt på temaer efter følgende langsigtede mål: 1. Klima: De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2 udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger. 2. Miljø, Affald og Natur: Miljø og natur beskyttes ved at reducere miljøbelastning, begrænse affaldsmængderne, øge genbrug og fremme biologisk og landskabelig mangfoldighed. Under hvert tema og mål er defineret en række projekter med en tilhørende handlingsplan, konkrete resultater, aktiviteter og indikatorer for gennemførelse. Hvert projekt vil på sin måde bidrage til på sigt at nå de opstillede mål. 5. Om de valgte mål Klima Klimaet er på dagsordenen overalt og er en af tidens mest markante udfordringer. Der har under stor mediebevågenhed været COP15 klimatopmøde i København i 2009 og Klimaproblemerne var også et væsentligt tema på Rio+20 bæredygtighedskonferencen for verdens ledere i Rio de Jainero i Den pragmatiske konklusion fra disse topmøder er imidlertid, at det går endog meget langsomt med at opnå global enighed om reduktionsmål og -midler, hvis det overhovedet kan opnås. Som reaktion på dette er der etableret en stærk lokalt baseret CO2-ansvarlighed, hvor kommuner, virksomheder og borgere over hele verden går foran i deres lokalområde og tager ansvar for CO2-reduktion. Bevægelsen startede i USA under sloganet Cool Cities, solving global warming one city at a time. Den danske version af Cool Cities er Klimakommune -konceptet, som blev startet af Danmarks Naturfredningsforening. I 2008 bandt Hvidovre sig som Klimakommune til en CO2 reduktion på 2 % årligt indtil Hvidovre var dengang den fjerde Klimakommune i landet. Side 5 af 24 sider

6 I forrige Lokal Agenda 21-strategi var Hvidovres CO2-projekter næsten udelukkende feje-for-egen-dør -projekter. Kommunens arbejdspladser reducerede i energiforbruget med fine resultater og de kommunale medarbejdere har bidraget flot til at Hvidovre kommune har opfyldt 2 % kravet. Feje-for-egen-dør aktiviteter på kommunale arbejdspladser fylder fremdeles meget i Lokal Agenda 21-strategi Men klimaproblemerne er også rykket ind i den almindelige hvidovreborgers bevidsthed. Vejret er under forandring og blevet mere ekstremt. Ud over at borgerne oplever vand i kældrene står vigtige samfundsmæssige værdier og funktioner på spil. Der er eksempelvis afgørende at livsvigtige funktioner som Hvidovre Hospital og kommunens el-vand- og varmeforsyning beskyttes mod skybrud og oversvømmelser. Derfor omfatter projekterne både klimatilpasningsprojekter og CO2-reduktions projekter. Miljø, Affald og Natur De seneste års økonomiske krise har som positiv sidegevinst resulteret i et lavere forbrug og dermed mindre miljøbelastning og affaldsmængder. Men kriser får en ende og væksten vil igen øges. Vækst står højt på den politiske dagsorden og man taler meget om fremtidens grønne og bæredygtige vækst. Et både globalt og dansk mål er at afkoble sammenhængen mellem den økonomiske vækst og miljøbelastningen. Der skal satses på grøn økonomi, hvor vækst og velfærd ikke giver øget belastning af miljø og natur. For Hvidovres Lokal Agenda 21-strategi betyder det prioritering af projekter, hvor miljøbelastning og affaldsmængder reduceres, hvilket også gavner naturen. Affald er en ressource, så Hvidovre ønsker at arbejde med en intelligent tilgang til de ressourcer, der findes i affaldsstrømmen. 6. Sammenhæng med Planstrategi 2011 Både Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21-strategi handler om Hvidovre Kommunens fremtidige udvikling. Planstrategien har et bredt perspektiv, hvorimod Lokal Agenda 21-strategien handler om kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Planstrategi 2011 omfatter fem fokusområder for kommunens udvikling: Bosætning og boligpolitik Sundhed og bevægelse Service- og kulturtilbud Trafik- og bymiljø Klima, energi og miljø Især for det femte punkt Klima, energi og miljø findes snitflader med Lokal Agenda 21- strategien. Her beskriver Planstrategien visionerne for kommunens bæredygtige udvikling. Til forskel er Lokal Agenda 21-strategien konkret og handlingsorienteret. I lighed med de tidligere strategier anvender og understøtter Lokal Agenda 21 for forskellige temaer og handlinger i Planstrategi Fra 2015 vil Lokal Agenda 21 og Planstrategien blive tidsmæssigt synkroniseret. Side 6 af 24 sider

7 7. Projektgennemførelse Projekterne skal i perioden gennemføres af forskellige samarbejdsparter de næste år. Strategien har været behandlet i Det Grønne Råd, der er kommet med forslag og kommentarer. Disse er hvor muligt blevet indarbejdet. Strategien er endvidere sendt til offentlig høring og kommentering via Hvidovre kommunes hjemmeside. Teknisk Forvaltning er initiativtager og koordinator for en række projekter, der gennemføres på tværs af kommunens forvaltninger og eksternt. Endvidere vil borgere, virksomheder, foreninger mm. involvere sig i konkrete projekter. Det betyder, at initiativ og ansvar for gennemførelse af en række projekter ikke ligger hos kommunen, men hos borgergrupper, organisationer og virksomheder. 8. Projekter Tabellen oplister projekter for med angivelse af hvilken målsætning projekterne primært bidrager til at opfylde. Langsigtet målsætning: Nr Projekt Klima Miljø, Affald & Natur 1 Klimakommune, kommunale bygninger X 2 ESCO-projekter kommunale bygninger X 3 Solceller på kommunale bygninger X 4 Innovative energirenoveringer på Medborgerhuset X 5 Fjernvarmekommunen på Vestegnen X 6 Klimatilpasningsplaner og indsatser X 7 Virksomheders CO2-reduktion X 8 CO2 og energi for skoleelever X 9 Hvidovres energiforsyning for skoleelever X 10 Cykelprojekter X 11 Klima- og miljøvenlig asfalt X X 12 Ny genbrugsordning for haveboliger X X 13 Udarbejdelse af Lokal Agenda 21-strategi Tabellen giver et overblik over Lokal Agenda 21-projekter Side 7 af 24 sider

8 9. Klimaprojekter 9.1 Projekt 1: Klimakommune, kommunale bygninger Hvidovre kommune har siden 2008 været Klimakommune, hvilket betyder et krav om 2 % årlig CO2-reduktion indtil Det er Danmarks Naturfredningsforening der står bag Klimakommune-konceptet. Hvidovre var i 2008 landets fjerde Klimakommune. Idag er der 73 Klimakommuner. Som klimakommune skal man udarbejde og gennemføre en handlingsplan for CO2 reduktion ligesom man skal måle og publicere resultaterne årligt. Resultaterne har Hvidovre kommune publiceret gennem sit årlige grønne regnskab. Hvidovres resultater kan ses på DNs hjemmside: Endvidere har Hvidovre kommune fra 2008 også været Kurveknækker-kommune, hvilket betyder et yderligere krav om 2 % årlig reduktion af elforbruget. Hvidovre kommune har opfyldt disse krav vha. en stor indsats både i form af tekniske opgraderinger og klimarigtig adfærd fra medarbejdernes side. Klimakommune-projektet fortsætter i de kommende år. Fokusområder for kommunens egne bygninger vil fortsat være: 1. tekniske forbedringer og opgraderinger generelt 2. klimarigtig adfærd blandt medarbejderne og brugere Projekt 1 Mål Resultater Klimakommune, kommunale bygninger De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2-udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger Hvidovre Kommune reducerer som forpligtet CO2- udledningen med 2% årligt i perioden Hovedaktiviteter I udarbejdes handlingsplan for 2 % målet, der omfatter 1. Tekniske opgraderinger generelt 2. Klimarigtig adfærd hos ansatte og brugere Fra 2013 gennemføres planen En gang årligt offentliggøres resultaterne i Grønt Regnskab og til Danmarks Naturfredningsforening Indikator CO2-data på Hvidovre kommunes og på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside Side 8 af 24 sider

9 9.2 Projekt 2: ESCO-projekter på kommunale bygninger For så vidt angår projekt 2 henvises til mødesag med beslutning fra Kommunalbestyrelsesmødet 18. december 2012, punkt 6: 2f2012%2fKB%2fREF121218web.htm Side 9 af 24 sider

10 9.3 Projekt 3: Solceller på kommunale bygninger Stigende elpriser og faldende priser på solceller har gjort det attraktivt for både private og kommuner at opsætte solceller på bygningerne. Hvidovre kommune har mange bygninger på hvilke, det giver god mening at opsætte solceller. Solceller vil bidrage til en mere klimarigtig kommune og det vil bidrage til en lavere el-udgift for kommunen. Kommunen vil over de næste år undersøge markedet for de mest velegnede anlæg, iværksætte pilotprojekter og vil med den øgede viden opsætte solcelleanlæg på en række udvalgte kommunale bygninger. Projekt 3 Mål Resultater Hovedaktiviteter Indikator Solceller på kommunale bygninger De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2-udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger Hvidovre Kommune reducerer elforbruget på udvalgte bygninger ved opsætning af solceller Markedet undersøges for velegnede cost-effektive anlæg Der iværksættes pilotprojekter for at opnå viden og teste solcelleanlæg Der opsættes anlæg på en række velegnede bygninger Antal kvadratmeter solceller opsat, reduktion i elforbruget som planlagt 9.4 Projekt 4: Innovative energirenoveringer i Medborgerhuset En række hovedstadskommuner, virksomheder og universiteter indenfor energi-, cleantech og byggeri- og rådgivningsbranchen samarbejder omkring innovative energirenoveringsprojekter. Projekterne, der kaldes Plan C-projekter, er finansieret af kommunerne, erhvervsfremmemidler og EU s regionalfond. Formålet er at udvikle, afprøve og demonstrere løsninger inden for energirigtig renovering af offentlige bygninger og boligselskaber i hovedstadsområdet. Hvidovre har stillet Medborgerhuset til rådighed som test-case for innovative energirenoveringer. Hvidovre får energirenoveret Medborgerhuset, kommunens deltagende medarbejdere får opbygget viden og samtidig har Hvidovre førstehånds adgang til viden og erfaringer projektets øvrige energirenoveringsprojekter i samarbejdskommunerne. I Hvidovre Medborgerhus skal ventilations- og køleanlæg udskiftes til en vandbåren løsning og der sker forberedelse til lavtemperatur-fjernvarme. Forud for renoveringen laves endvidere forsøg med forskellige kombinationer af vinduesløsninger og solafskærmning med bygningsintegrerede solceller. Side 10 af 24 sider

11 Gate 21 konceptet kan ses på Detaljer om medborgerhuset kan ses på Hvidovre-projektets hjemmeside: Projekt 4 Mål Resultater Hovedaktiviteter Indikator Innovative energirenoveringer i Medborgerhuset De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2-udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger Det energirenoverede Medborgerhus har et lavere energiforbrug Projektafklaring forsøg med vinduesløsninger, solafskærmning med integrerede solceller og ventilationsanlæg evaluering af forsøg og valg af løsninger Indsamlet viden formidles videre til medborgerhusets gæster Fald i Medborgerhusets energiforbrug som beregnet, information formidles til husets gæster 9.5 Projekt 5: Udviklingsplan for fjernvarme Fremtidens miljøvenlige energisystem vil være uafhængigt af fossilt brændsel og vil være omstillet til 100% vedvarende energi. I denne mangeårige proces spiller kommunernes fjernvarmesystemer en afgørende rolle, fordi fjernvarmen kan udnytte spildvarme og indpasse store mængder vedvarende energi. Fjernvarme er en flexibel, miljøvenlig, billig og meget komfortabel opvarmningsform. Omlægning af landets varmeforsyning til fjernvarme, er derfor også helt centrale anbefalinger i Klimakommissions rapport fra 2010, Varmeplan Danmark fra 2010 og Hovedstadens Klimastrategi fra Hvidovre Kommunes varmeforsyning er baseret på de kollektive opvarmningsformer naturgas og fjernvarme, men der er også individuelle opvarmningsformer som oliefyr. Hvis Hvidovre omlægger varmeforsyningen til fjernvarme, vil Hvidovre bidrage til en væsentlig reduktion af CO2 udslippet. På denne baggrund har Hvidovre Fjernvarmeselskab i 2012 udarbejdet en udbygningsplan for fjernvarme i samarbejde med Hvidovre kommune. Planens mål er, at alle områder i Hvidovre kommune skal have mulighed for at tilslutte sig fjernvarmesystemet inden Ifølge beregningerne vil det give en CO2-reduktion på over tons årligt, hvis alle de resterende områder tilslutter sig. Side 11 af 24 sider

12 Projekt 5 Mål Resultater Hovedaktiviteter Indikator Udviklingsplan for fjernvarme De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2-udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger I 2020 vil alle områder i Hvidovre Kommune have mulighed for at tilslutte sig fjernvarmesystemet Politisk godkendelse af udbygningsplan for fjernvarmesystemet Fjernvarme etableres i de enkelte områder efter en faseopdelt plan, der er gennemført i 2020 Godkendt helhedsplan foreligger, etableringen af fjernvarme gennemført i Projekt 6: Klimatilpasningsplaner og -indsatser Konsekvenser af klimaforandringerne er bl.a. ændrede nedbørsforhold med hyppigere og mere ekstreme skybrud, øget vandstand i havene og stigende temperaturer. Hvidovre kommune må derfor tilpasse sig den nye situation. Det stiller kommune overfor store tekniske, forvaltningsmæssige, lovgivningsmæssige og økonomiske udfordringer i de kommende år. Klimatilpasning er en langsigtet proces. For at løse udfordringerne, er det helt centralt at tage udgangspunkt i en langsigtet og sammenhængende vandplanlægning. En tværgående og sammenhængende vandplanlægning vil muliggøre overordnede prioriteringer og innovative, hensigtsmæssige løsninger, der kan implementeres på tværs af kommunegrænser, forvaltninger, tekniske afdelinger, lovgivning mm. Hvidovre kommunes spildevandsplan og vandforsyningsplan står for revision og skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen. Både spildevandsplanen og vandforsyningsplanen er lovpligtige opgaver. Endvidere forventes det jfr. regeringsgrundlaget, at udarbejdelsen af en kommunal klimatilpasningsplan inden for ganske kort tid bliver lovpligtig. Det er hensigtsmæssigt, at Spildevandsplan, Vandforsyningsplan og Klimatilpasningsplan formuleres i samme proces og derved skaber en sammenhængende vandplanlægning og indsatsplan, der kan imødegå klimaforandringernes effekt i Hvidovre kommune. Efter vandsektorens selskabsgørelse og etableringen af et fælles vandselskab i Københavnsområdet og regeringens nylige aftale med KL om finansiering af klimatilpasningstiltag, skal den praktiske implementering af klimatilpasningstiltag, der berører spildevands- og vandforsyning, finansieres og gennemføres af vandselskabet i tæt samspil med Hvidovre Kommune og koordineres med kommuneplanen. Side 12 af 24 sider

13 Med en klimatilpasningsplan vil Hvidovre kommune over de næste mange år kunne tilpasse Hvidovre kommune og dermed imødegå de alvorligste effekter af klimaforandringerne. Projekt 6 Mål Resultater Hovedaktiviteter Indikator Klimatilpasningsplaner og -indsatser De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2-udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger Etablere et grundlag til at foretage velinformerede politisk beslutninger vedr. fremtidens klimatilpasninger i Hvidovre kommune. Udarbejde sammenhængende og tværgående planer for Spildevand, Vandforsyning og Klimatilpasning, der bedst muligt fastlægger rammene for at klimatilpasse Hvidovre Kommune. Politisk godkendelse af plan Implementering af plan i prioriteret rækkefølge Politisk godkendt plan foreligger Prioriterede projekter påbegyndt 9.7 Projekt 7: Virksomheders CO2-reduktion Erfaringerne viser, at mange virksomheder kan reducere deres energiforbrug væsentligt ved mindre investeringer og adfærdsændringer. Det handler om energibesparelser som mange virksomheder typisk overser og som med en mindre indsats nemt kunne realiseres. Selv om der findes meget information om virksomheders muligheder for energibesparelser, viser erfaringerne også, at det tit er selve beslutningen og opstarten, der er vanskelig for virksomhederne. Hvidovre kommune vil over de næste år, i forbindelse med sit virksomhedstilsyn, opfordre virksomhederne til energibesparelser, give information og vejledning hvor muligt og anvise relevant materiale. Ud over til at skabe besparelser og øget bæredygtigheden, vil virksomhedernes energiindsats også kunne bruges profileringsmæssigt. Projekt 7 Mål Resultater Hovedaktiviteter Indikator Virksomheders CO2-reduktion De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2-udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger. Kommunens virksomhedstilsyn har i forbindelse med miljøtilsynsbesøg informeret og vejledt kommunens virksomheder i muligheder for energibesparelser I perioden informerer og vejleder kommunens virksomhedstilsyn under deres besøg virksomheder om energibesparelser Det planlagte antal virksomheder har modtaget information og vejledning Side 13 af 24 sider

14 9.8 Projekt 8: CO2 og energi for skoleelever Hvis eleverne skal kunne begribe klima problematikken, og dens utrolig mange energi overførsler, er det vigtigt, at eleverne til fulde forstår de til grundliggende processer. Her har grønne planter en central rolle, da de binder, tilbageholder og frigiver CO2 til atmosfæren. De fossile brændsler vi anvender i dag er millioner af år gamle planter, der ved forbrænding bliver til CO2. Quark tilbyder Hvidovres skoleklasser en aktivitet, der fortæller om fossile brændslers oprindelse, om hvordan grønne planter binder CO2 og om hvordan CO2 igen frigives ved planter og dyrs respiration. Der vil være mange elevforsøg. Eleverne skal opsamle data ved brug af Pasco dataloggere med forskellige sensorer. De skal undersøge, forklare og stille spørgsmål. Projekt 8 Mål Resultater Hovedaktiviteter Indikator CO2 og energi for skoleelever De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2-udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger Min. 10 skoleklasser fra folkeskolens overbygning får en bedre forståelse for vigtigheden af, at alle energi overførelser er i en klimarigtig balance, herunder dyr, planters og fossile brændslers betydning for CO2- problematikken Samtidig opfylder emnet også Undervisnings Ministeriets Fælles Mål omkring fotosyntesen og respirationsprocessen samt energioverførelser Udvikling af aktiviteten 10 aktiviteter gennemføres årligt i Mindst 250 elever/år har deltaget 9.9 Projekt 9: Hvidovres energiforsyning for skoleelever Hvidovre har placeret to store energivartegn i kommunen: Avedøreværket, samt Dongs og Hvidovre Vindmøllelaugs vindmøller. Når Hvidovre er Klimakommune, skal alle elever selvfølgelig have indsigt i, hvordan disse to meget forskellige energiforsynings anlæg fungerer. Derfor skal Hvidovre skolelever fra skoleåret 2012 og fremover kunne komme på Quark og arbejde med dampturbiner og minimøller. Alle elever skal få indblik i forskelle, konsekvenser og fordele som kraftværker og vindmøller har på klimaet og miljøet. Ingen elever i Hvidovre skal være i tvivl om, hvordan en generator, turbine eller nacelle fungerer. Side 14 af 24 sider

15 Projekt 9 Mål Resultater Hovedaktiviteter Indikator Hvidovres energiforsyning for skoleelever De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2-udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger Min. 10 skoleklasser får indsigt i og forståelse for hvordan vindmøller og et kraftværk fungerer, og hvilke fordele og konsekvenser det har på klimaet og miljøet. Emnet bidrager samtidig med at opfylde Undervisnings Ministeriets Fælles Mål omkring energiforsyning, alternative energiformer og klimaundervisning Udvikling af aktiviteten: Klimarigtig indretning på Quark 10 aktiviteter gennemføres årligt i Mindst 250 elever/år har deltaget i Quarks aktivitet omkring Hvidovres energiforsyning Projekt 10: Cyklisme i Hvidovre Cyklen er et bæredygtigt, CO2-neutralt trafikmiddel, velegnet til bytrafik, støjsvag, billig, pladsbesparende, ikke forurenende og hurtig over korte afstande. Dertil kommer, at den er betydeligt sundhedsfremmende. Derfor er der stor miljø- og sundhedsmæssig fornuft i, at kommunen prioriterer cykling højt. Ved at gøre det mere attraktivt at bruge cyklen, kan man flytte forurenende trafik til ikke-forurenende trafik. I denne Agendaperiode vil Hvidovre Kommune fortsat understøtte Dansk Cyklistforbunds eksisterende kampagner i kommunen og fortsætte de succesfulde cykelkampagner Store Cykeldag, Vi Cykler Til Arbejde, Alle Børn Cykler og Trafiklegedag. Endvidere vil kommunen arbejde med at forbedre trafiksikkerhed for skolebørn og vurdere cykelparkeringsmulighederne i kommunen..projekt 10 Mål Resultater Hovedaktiviteter Indikator Cykelkampagner De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2-udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger. Prioriterede projekter påbegyndt eller gennemført I samarbejde med Dansk Cyklist Forbund gennemføre kampagnerne Alle Børn Cykler, Store Cykeldag, Vi cykler til arbejde og Trafiklegedag Under projektet Bedre Skoleveje gennemgå cykelruterne mhp. en forbedring og optimering af trafiksikkerheden for cyklister. Udarbejde en anbefaling til indretning af cykelparkering i Hvidovre Kommune. Årlige cykelkampagner med klimafokus gennemført og evalueret af Dansk Cyklistforbund. Trafiksikkerheden på skoleveje forbedret Side 15 af 24 sider

16 Kommunal anbefaling til indretning af cykelparkering i kommunen foreligger 9.11 Projekt 11: Klima- og miljøvenligere asfalt Hvidovre Kommune skal løbende vedligeholde kommunens veje. Nogle gange foregår retableringen ved at asfalten brydes op, køres til fabrikken, opblandes med yderligere materialer under høj temperatur, transporteres tilbage til vejen og udlægges atter på vejen under høj temperatur. Asfalttransporterne og -opvarmningerne på fabrik og ved genudlægning belaster miljøet og klimaet og er samtidig til gene for borgeren i retableringsperioden. Kommunens Vej- og Park afdelingen har testet nye metoder, der er billigere og mindre belastende for miljø og klima. Man har således testet en metode med lavtemperaturasfalt, der er tilpasset en væsentligt lavere opvarmningstemperatur. Man har også testet en metode, hvor asfalt på stedet opbrydes, opvarmes med nyt materiale og udlægges som en arbejdsgang. På større veje sker det ved hjælp af et langt asfalt-tog med forskellige sammenkoblede maskiner, der klarer opgaven på kort tid. Klima- og miljømæssigt er det en forbedring ligesom borgerens gener er reduceret til tiden, hvor toget arbejder på strækningen. Metoden er også økonomisk fornuftig. De næste år vil vise om de nye metoder også driftmæssig er fornuftig og om slidlag mv. er holdbart. Er det tilfældet, vil Vej og Park afdelingen i deres udbud af asfaltarbejder prioritere mere klima- og miljøvenlige metoder, såfremt prisen i udbuddene er fornuftig. Projekt 11 Mål Resultater Hovedaktiviteter Indikator Klima- og miljøvenligere asfalt De menneskeskabte klimaforandringer modvirkes ved at reducere CO2-udslippet og klimaeffekterne afhjælpes ved tilpasninger. Vejstrækninger i Hvidovre belægges via nye, testede miljø- og klimavenligere metoder, der har god økonomi og holdbarhed Nye klima- og miljøvenligere asfaltfornyelsesmetoder testes og vurderes Mere klima- og miljøvenlige metoder prioriteres på egnede veje, såfremt økonomien er fornuftig Evaluering og visuel kontrol af navngivne vejstrækninger belagt via nye metoder Side 16 af 24 sider

17 10. Miljø- affalds- og naturprojekter 10.1 Projekt 12: Ny genbrugsordning for haveboliger Hvidovre kommune arbejder på at finde fremtidens affaldssystem, der skal kunne øge genanvendelsen af glas, papir, metal, plast og batterier. Genanvendelse af affald vil gavne miljøet og formindske forbruget af ressourcer. Kommunen har i 2012 afsluttet en forsøgsordningen, hvor 400 haveboligejere fik opstillet rum-opdelte affaldscontainere, i hvilke haveboligejerne over en længere periode sorterede deres affald i glas, papir, metal, plast og batterier. Forsøgsordningen været en succes. På baggrund af forsøgsordningen er det besluttet, at en nærmere defineret flerkammermodel skal udrulles til alle haveboligejere i Hvidovre Kommune. Indførelsen af det nye affaldssystem i kommunen vil betyde en væsentlig større sorteringsgrad end i dag. Det mindsker både presset på jordens ressource og reducerer affaldsbortskaffelsesomkostningerne, da de sorterede fraktioner kan sælges til genbrug. Projekt 12 Mål Resultater Hovedaktiviteter Indikator Ny genbrugsordning for haveboliger Miljø og natur beskyttes ved at reducere miljøbelastning, begrænse affaldsmængderne, øge genbrug og fremme biologisk og landskabelig mangfoldighed Genbrugsordningen er udbredt til alle haveboliger i kommunen 2014 Borgermøde, udarbejdelse af forslag til ordning og offentlig høring 2012 Udbud af beholdere og indsamling 2013 Idriftsættelse i hele kommunen 2014 Antal tilmeldte husstande 11. Lokal Agenda 21-strategi Projekt 13: Udarbejdelse af Lokal Agenda 21-strategi Hvidovre kommunes Lokal Agenda 21-strategi har hidtil været udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med projektinteressenter i kommunen. Kommunens Grønne Råd har deltaget i processen og strategien har været i høring hos borgerne før politisk fremlæggelse og godkendelse. Imidlertid ønsker Teknisk Forvaltning en endnu bredere involvering fra borgere, erhvervslivet og kommunale forvaltninger i designfasen for at opnå større bevidsthed og øget forankring af Lokal Agenda 21 principper og projekter, som beskrevet i Planloven. Side 17 af 24 sider

18 Endvidere ønsker kommunen en tidsmæssig synkronisering af Planstrategi og Lokal Agenda 21-strategi. Det er hensigtsmæssigt, at de udarbejdes samtidigt, hvilket giver bedre mulighed for samspil mellem Planstrategiens overordnede visioner og mål for kommuneudvikling og Lokal Agenda 21-strategiens bæredygtighedsmål og heraf afledte projekter. Der skal derfor formuleres et proces-projekt for udarbejdelsen af Lokal Agenda 21- strategi Resultatet vil være en færdig, bredt forankret strategi, der har god sammenhæng med Planstrategien. Der er i sagens natur ikke er taget stilling til strategiens indhold, men alene fokuseret på at sikre en tilstrækkelig tidsmæssig proces og inddragelse af relevante aktører. Projekt 13 Udarbejdelse Lokal Agenda 21-strategi Mål Miljø og natur beskyttes ved at reducere miljøbelastning, begrænse affaldsmængderne, øge genbrug og fremme biologisk og landskabelig mangfoldighed Resultater En ny Lokal Agenda 21-strategi, der er bredt forankret i forvaltninger hos borgere, erhvervsliv og andre aktører, er udarbejdet og politisk godkendt Hovedaktiviteter Udarbejde kommissorium for ny strategi med forslag til aktører samt tidsplan for proces og produkt i et synkront forløb med Planstrategi-arbejdet Etablering af styregruppe Gennemførelse af proces til diskussion og definering af visioner, mål, økonomi og mekanismer til forankring af projekter hos interessenter. Gennemførelse af proces for definering af relevante projekter til gennemførelse inkl. projektforankring hos relevant aktør Udarbejdelse af 1. udkast til ny Lokal Agendastrategi Ekstern høring og udarbejdelse af 2. udkast Politisk fremlæggelse, evt. justering og endelig godkendelse Indikator Politisk godkendelse af en bredt forankret Lokal Agenda 21-strategi Side 18 af 24 sider

19 12. Evaluering af Lokal Agenda 21 projekter Lokal Agenda 21-strategi omfattede 23 klima-, miljø-, affalds- og naturprojekter. Af disse 14 projekter gennemført, 2 projekter er stadig under gennemførelse, 6 mindre projekter er ikke gennemført og 1 projekt var ikke relevant at gennemføre. De 3 projekter der har fyldt mest og givet flotte resultater er: o o o Genbrugshallen. Hallen åbnede i 2010 efter at kommunen og interesserede foreninger havde lavet vedtægter, fordelt arbejdsopgaver, lejet hal mm. Foreningerne og borgerne bidrager nu til øget bæredygtighed ved at ting, der ellers skulle smides væk, genanvendes. Borgeren, der køber genbrug, køber ikke en ny ting, så der spares råstoffer og energi til vareproduktion. I 2011 solgte foreningerne over 23 ton genbrug til kr.. Hvidovre Kommune blev Klimakommune i 2008 og forpligtede sig samtidig til at reducere CO2-udslippet med mindst 2 % hvert år. Fokus var på kommunens eget CO2-udslip og alle medarbejdere blev inddraget. Ved ændret adfærd og tekniske forbedringer, har kommunen opfyldt 2 %-kravet årligt til gavn for miljø og klima. Avedøre Stationsby har med assistance fra Hvidovre kommune fået nye nedgravede affaldsbeholdere. Det har betydet en væsentlig forbedret affaldssortering ligesom kvaliteten af sorteret affald til genbrug er øget væsentligt. Samtidig er sorteringen lettere for borgerne og de nye beholdere forskønner området. Når projekter planlægges over en 4-årig horisont, laves der nogle forudsætninger og antagelser om fremtiden, der kan eller ikke kan holde. Projekter har deres eget liv og eksterne faktorer er ofte styrende for tid og indhold. Eksempelvis var Klimadebatten ikke rigtig begyndt, da projekterne blev planlagt i Imidlertid betød klimaudviklingen og medieinteressen i de efterfølgende år, at Hvidovres klimakommune-aktiviteter blev væsentlig mere omfattende end planlagt. Det resulterede i flere og bedre resultater, men medførte også et større ressourceforbrug end planlagt. Hvidovre blev i 2008 Danmarks 4. klimakommune og var dermed frontløber. I dag er 73 kommuner Klimakommuner. Omvendt fyldte dræbersnegle alle medier i 2007 og affødte mange haveejerhenvendelser til kommunen. Der planlagdes et projekt med deltagelse af interesserede skoler og borgere, men da projektet skulle starte op, var antallet af dræbersnegle reduceret af frostvintre og tørre forår. Folk havde måske vænnet sig til dem og der var ingen deltagerinteresse, da projektet skulle starte. Projektet blev derfor ikke gennemført. Endelig er der projekter, som løber længere end 4 år og derfor rulles over i næste 4-års periode. Det er eksempelvis projektet om Genbrugsordning for Haveboliger og Klimakommune-aktiviterne. Samlet set er kommunen godt tilfreds med de gennemførte projekter og resultater. Side 19 af 24 sider

20 Planlagt resultat Klimakommune: I 2008 bliver Hvidovre Kommune Klimakommune med en forpligtelse på 2% CO2- reduktion årligt fremover Indikatorer: Underskrevet Klimakommune aftale, godkendt klimahandlingsplan, publicering af årlig besparelsesopgørelse, 2% årlig reduktion af CO2 udledning Delebiler: 2 delebilsordninger etableret inden 2011 hvilket reducerer CO2-udslippet med 2 ton årligt ( km) Indikator: Antal biler i Hvidovre delebilsordning Lavenergibyggeri: Kommunalbestyrelsen vedtager et forslag til nærmere retningslinjer for anvendelsen af kravet om lav-energihuse i forvaltningens udarbejdelse af lokalplaner for nye byområder og byomdannelse af eksisterende byområder Indikator: Optælling af nye lokalplaner med et estimat over muliggjort ny bebyggelse til opførelse som lavenergibebyggelse Soldrevet Spildevandspumpestation: To spildevandspumpestationer har fået etableret soldreven rumopvarmning og affugtning og har hver reduceret energiforbruget med 5% i forhold til 2007 Indikator: Årlig registrering af energibesparelse i forhold til 2007 Folkeejede vindmøller: Hvidovre Vindmøllelaug I/S har i 2009 etableret og idriftsat 3 stk. 150 meters vindmøller udfor Avedøre Holme med en effekt på 3-5 Opnået resultat og kommentarer Gennemført projekt. Klimakommune-projektet har været et af Agendastrategiens store projekter i perioden Borgmesteren underskrev i 2008 klimakommuneaftalen og efterfølgende blev der udarbejdet en CO2-status og en handlingsplan, som blev gennemført på tværs af forvaltningerne(se Der er lavet årlige grønne regnskaber og der er indberettet CO2-reduktioner til Danmarks Naturfredningsforening, der står for Klimakommunekonceptet. Kommunen har opfyldt sin forpligtelse om 2 %s CO2-reduktion. Klimakommune-aktiviteterne har været en højt prioriteret tværgående opgave gennem alle 4 år af kommunen og vil fortsætte fremover. Indikatorer: opfyldt Projekt gennemført men uden ønsket resultat. Kommunen etablerede en foreløbig aftale med et delebilsfirma og reserverede standpladser i første omgang i Avedøre Stationsby. Imidlertid viste der sig ringe borgerinteresse for delebilsprojektet trods ihærdig markedsføring fra såvel kommunen som fra en borger, der uddelte brochurer i forskellige ejendomme. Kommunen måtte desværre konstatere, at der i perioden ikke var interesse blandt borgerne for at deltage i en delebilsordning. Indikator: ikke opfyldt Gennemført projekt men med ændret resultat. Der blev i marts 2009 afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen om energibesparelser, herunder om krav og muligheder i bygge- og planlovgivningen. I sidstnævnte del var der blandt andet fokus på mulighederne i planloven for at indføre bestemmelser i nye lokalplaner om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. Det overvejedes herefter, om kommunalbestyrelsen stille krav om at alle nye lokalplaner skulle indeholde krav om, at al ny bebyggelse skulle opføres som lavenergibebyggelse. I stedet valgte man at indføre en retningslinie i Kommuneplan 2009 (2.3.11) med følgende ordlyd: Alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Ved støttet boligbyggeri kan der efter begrundet ansøgning herom meddeles dispensation fra kravet om lavenergibebyggelse, hvis det kan godtgøres, at byggeriet ikke kan overholde rammebeløbet pga. kravet om lavenergibebyggelse. Der er ikke angivet en bestemt lavenergiklasse, da lavenergiklasserne skærpes med jævne mellemrum i bygningsreglementerne. Det skal til dette tilføjes, at de nugældende lavenergiklasser jf. Bygningsreglement 2010 forventes at blive kravet til alt nyt byggeri i 2015 uanset om dette fremgår af en lokalplan eller ej. Indikator: projekt opfyldt, men med ændret resultat og indikator Ikke gennemført projekt. Pga. selskabsgørelse af Hvidovre Forsyning har det ikke været muligt at gennemføre projektet Indikator: ikke opfyldt Gennemført projekt. Der er opsat 2 møller i 2009 og Den sidste på 3,6 MW blev opsat ultimo Hvidovre Vindmøllelaug købte den ene af møllerne eller 1/3 af projektet. Detaljer om projektet kan ses på Side 20 af 24 sider

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere