Bachelorprojekt Resume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt 2012. Resume"

Transkript

1 Resume Dette bachelorprojekt omhandler kommunikation med en ældre mandlig borger med type 2 diabetes, hvorledes han kan mestre sin kroniske sygdom og dermed opnå velreguleret metabolisme. Sygeplejersken kan gennem sin kommunikation til borgeren støtte borgeren til at mestre sit liv. Metoden anvendt i projektet, er baseret på litteraturstudier på baggrund af udvalgte relevante kilder, som er analyseret og diskuteret ud fra en hermeneutisk tilgang. Dette er med henblik på at nå frem til en ny forståelse af undret og som fremgår af problemformuleringen. Sygeplejersken, har som undersøgelsen som undersøgelsen viste, forskellige muligheder gennem sin kommunikation til at støtte borgeren med type 2 diabetes, som kan hjælpe borgeren til at mestre sin sygdom og opretholde velreguleret blodglukose. Sygeplejerken skal i tillidsfuld relation vise empati, omsorg, bruge sit faglige skøn for at handle til borgerens bedste. Summary This project is about the nurse s communication technique with the aged male citizen suffering from type 2 diabetes, so that the citizen can master his chronic illness and have better regulated metabolism. The nurse through her communication methodology can support the citizen to master his daily life. The methods used in this project are based on literature review from relevant sources. These literatures have been analyzed and discussed from the hermeneutic point of view. The goal is to attain a new level of understanding of the initial concerns and offer useful solutions to the problem. The research shows that the nurse has different communication options to support the aged male citizen to better comply with the treatment of his diabetes, so as to help the citizen master his daily living and get better regulated blood glucose. The nurse, by showing the citizen empathy, care and using her knowledge intuitively will support him to create trust and that way he can better comply with his treatment goal. Conclusively, the nurse can reach the desired goal that is in the best interest of the citizen. 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problembeskrivelse Hvad er type 2 diabetes Patogenese Symptomer op type 2 diabetes Patientens perspektiv Samfundsmæssigt perspektiv Sygeplejerskens perspektiv Problemafgrænsning Problemformulering Formål Metodologi Videnskabsteoretiske overvejelser - hermeneutik Det Humanistisk menneskesyn Valg af teori Omsorgsteorier af Kari Martinsen Tillid i kommunikation ved Travelbee Mestering strategier af Aaron Antonovsky Aktivlytning af Kim Jørgensen Mænd og sundhed af Simon Sjørup Simonsen Diabetes af Hilsted, J., Borch Johnsen K., & Christensen, S. J Litteratursøgning Empiri Praksisbeskrivelse Empiri fremgangsmåde Tre Temaer Metode til tolkning af empiri Analyse og diskussion Tema

3 6.2 Tema Tema Konklusion Metodekritik Perspektivering Forebyggelse aspekter Kildefortegnelse Slutnoter Bilag

4 1.0 Indledning Inspirationen til mit bachelorprojekt er hentet fra mine oplevelser i klinisk praksis i primærsektoren, hvor jeg ofte har mødte ældre borgere med diabetes, især mænd, med manglende sygdomserfaring og som følge deraf dysreguleret type 2 diabetes. Projektet omhandler sygeplejerskens evne til at kommunikere med de ældre mandlige diabetikere således at de bedre kan mestre de ændringer, der skal til for at opnå en velreguleret blodglukose. Jeg ønsker gennem dette projekt at undersøge hvilke tiltag sygeplejersken kan gøre via kommunikative redskaber, for at borgeren bliver bedre til at mestre livet med den kroniske sygdom type 2 diabetes. 2.0 Problembeskrivelse De følgende afsnitter, beskriver og problematiseres min tanke omkring type 2 diabetes, og derefter vil jeg afgrænse problembeskrivelsen, således jeg kan udlede en problemformulering Hvad er type 2 diabetes(t2d)? World health organization (WHO) definere T2D som en Patogenese metabolisk sygdom med multipel ætiologi, kendetegnet ved kronisk hyperglykæmi med forstyrrelse i kulhydrat -, fedt og proteinmetabolisme som følge af defekter i insulinsekretion, i insulinvirkning eller begge. Effekten af diabetes omfatter langsigtede skader på samt dysfunktion og svigt af forskellige organer (Diabetesforeningen 2011a, ). T2D er en kronisk sygdom som er karakteriseret ved et forhøjet indhold af glukose i blodet som følge af et misforhold mellem betacellernes insulinproduktion og den perifere insulinfølsomhed (DSAM 2004, s. 5). Sygdommen T2D skyldes en kombination af arv og miljø. Der stiller krav til sundhedsvæsenet og dermed også til sygeplejersken om sundhedsfremme og forebyggelse (Diabetesforeningen 2011b) Symptomer på T2D Sygdommen udvikler sig over 5 10 år og antallet af mennesker der får diabetes er stigende. Symptomer som tørst, polyuri og træthed er karakteristiske for personer med T2D (Jørgensen og Basset 2011, s. 410). Ofte er det i forbindelse med andre symptomer som f.eks. svampe infektion, der får personer til at søge læge, som konstaterer, at der er tale om diabetes. Personer som 4

5 indlæggelse af andre årsager som apopleksi, iskæmisk hjertesygdom eller myokardieinfarkt, får jævnligt konstateret T2D (Dansk Cardiologisk Selskab 2008 i Jørgensen & Basset 2011, s. 410). Mere end 80 % af personer med T2D er overvægtige, og lige så mange har enten hypertension, dyslipidæmi eller begge. Insulinresistence, hypertension, dyslipdæmi og hyperglydæmi kaldes det metaboliske syndrom (DSAM 2004, s.19). 2.2 Patientens perspektiv Som beskrev i ovenstående definition, er T2D en kompleks og alvorlig sygdom. Personer med diabetes bliver påvirket 24 timer i døgnet (Funnel & Weiss 2007 i Jørgensen & Basset 2011, s. 400). Personer med T2D har 2 4 gange større risiko for at få hjerte- kar sygdomme, og de har dermed større dødelighed end den brede befolkning. Op mod 75 % af alle patienter med T2D dør af hjerte kar-sygdomme, ligesom åreforkalkningssygdomme optræder i en tidligere alder. Cirka 40 % af personer med T2D får mikro eller markro albuminuri mens 4-8 % får nyresvigt (DSAM 2004, s. 38). Mindst 50 % af alle personer med T2D vil med tiden have behov for insulinbehandling hvis et optimalt glykæmisk niveau skal nås. Et størrer psykisk velvære opleves af personer, der på grund af dysreguleret blodglukose, skifter til insulinbehandling (DSAM 2004, s. 29). Mænd med T2D har hyppigt erektion dysfunktion og dermed besvær med at gennemføre et tilfredstillende samleje (DSAM 2004, s. 41). Nogle opfatter sygdommen som en byrde, der giver sig udtryk i angst, chok og håbløshed selv efter lang tid med sygdommen (Jørgensen & Basset 2011, s. 399). Andre ønsker ifølge Gillibrand og Flynn 2001, ikke at vide, hvilke konsekvenser det har, at man er diabetiker, idet de så ikke selv behøver at udøve kontrol, men lader andre tage sig af det (Jørgensen & Basset 2011, s. 399). Personer med diabetes bør have viden om sygdommen, om medicin, kost og motion, hvilket er forudsætningen for at udøve egenomsorg. At leve med en kronisk sygdom kræver en personlig indsats, hvor personlighed, vilkår, erfaringer og netværk vil have indflydelse på, hvordan det lykkes at integrere sygdommen i livet (Jørgensen & Basset 2011, s. 400). Frygten for smertefulde injektioner er en barriere for insulinbehandling hos mange personer med T2D (DSAM 2004, s.29 ). Denne frygt kan imødegås ved at lægen relativt hurtigt efter at 5

6 diagnosen er stillet, først demonstrerer indstik af nålen på sig selv for derefter at lade personen prøve. Patientensfølelser, bekymringer og overvejelser må tages alvorligt, og sygeplejersken må hjælpe med at mestre situationen, herunder at bearbejde en normal krisereaktion 1 (Jørgensen & Basset 2011, s. 400). En rapport om 2800 insulinbehandlede diabetikeres holdninger, følelser og oplevelser i relation til at leve med diabetes, udarbejdet af Diabetesforeningen viser, at kvinderne var mere bekymrede og mere deprimerede over deres diabetes end mændene trods ligeværdig regulering (Sundehesstyrelsen 2010, s.). Undersøgelsen viser også, at deres samliv påvirkes af seksuel dysfunktion eller andre ulemper på grund af insulintilfælde 2. Diabetes kan give anledning til konflikter i parforholdet. Undersøgelsen viste, at de, som er mest tilfredse med deres behandlere, er bedst reguleret. Undersøgelsen er både kvantitativ og kvalitativ (spørgskemaer og interviews) udarbejdet af en arbejdesgruppe bestående af overlæge, praktiserende læge samt konsulentfirmaet Health Care Consulting og Uni C (Diabetesforeningen 2011c). Sygeplejersken bør derfor, observerer unormale reaktioner og sikrer sig, at patienten får hjælp efter behov. Der kan være barrierer i samarbejdet mellem personen med diabetes og behandleren. Personen kan opleve, at hans dagsorden og det, der er vigtigt for ham, ikke accepteres på ligefod med behandlerens faglige viden. Konflikten opstår, fordi der ikke er tilstrækkelige ressourcer til rådighed. ( Jørgensen & Basset 2011, s. 401). Evidensbaseret kommunikative redskaber f.eks. Calgary- Cambridge-metoden kan være understøttende for sygeplejerskens relation ved mødet med personenog kan sikre at både personen med diabetes og behandlerens dagsorden behandles (Jørgensen & basset 2011, s. 401). Calgary cambridge- metoden er en evidensbaserede kommunikative redskaber, som kan være med til at understøtte sygeplejersken i bestræbelserne på at nå målet om empowerment (Jørgensen & Basset 2011, s. 401) 1 Krisereaktion: chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen 0g nyorienteringsfasen (Culberg 2007, s ). Sorg er ofte ledsaget af appetitløshed eller andre former for negligering af egne eller andres behov. Oplevelsen af kaos kan også være stærk med deraf følgende angstfølesen.( ibid., s. 137) 2 Insulintilfælde personen bliver bleg, koldsved, urolig indtil bevidstløshed ved overdosering af insulin og/ eller for lidt føde hos føde hos sukkersyge patienter, som behandleds med insulin (Zetterberg B. & Lindskog B.2002, s. 134). 6

7 2.3 Samfundsmæssigt perspektiv mennesker lider af type 2 diabetes i Danmark, tallet er stigende både i Danmark og på verdensplan (Sundhedsstrelsen 2010) Dertil regner man med, at ligeså mange går rundt med en uopdaget type 2- diabetes (ibid.). Dette problem, stiller krav til sygeplejerskerne i fremtiden. De nyeste tal fra den årlige publikation fra Det Nationale Diabetesregister viser, at der i 2010 var kvinder og mænd, der er diabetikere. I alt havde personer diabetes. 80 % ud af de ovennævnte lider af type 2 diabetes (ibid.). Tallene er stigende hvert år i perioden fra 1996 til 2010 (ibid.). På verdensplan er cirka 366 millioner mennesker diagnosticeret med diabetes, hvilket svarer til omkring 8 % af verdens befolkning i alderen år (ibid.). Samfundets indsats med henblik på at forebygge det stigende antal diabetikere og senkomplikationer som øjenlidelser, hypertension, hjertekar sygdomme, neuropati kan gøre en forskel, hvis personerne bruger vejledningen. Samfundets forebyggelsesindsats er f.eks. oprettelse af diabetescentre, diabetesskole og KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) projekterne er kommunernes bud på en primær forbyggende indsats (KRAM undersøgelse 2009). Med henblik på at forbygge senkomplikationer hos personer med type 2 er der udarbejdet en behandlingsvejlednings plan, som kaldes Klinisk vejledning for type 2 diabetes i almen praksis. Behandlingensplanen er udarbejdet af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og indeholder anbefaling af individuelle planner og regelmæssige undersøgelser af personer med diabetes. Anbefalingerne er blandt andet livsstilsændringer og vejledninger til målinger af værdierne af blodsukker, blodtryk og kolesterol. DSAM anbefaler desuden årlig kontrol af øjne og fødder, så senkomplikationer kan opdages tidligere. Diabetesforeningen har udarbejdet undervisningmaterialer om diabetes til en række forskellige målgrupper. Der er undervisningmateriale til primærsektoren, som ønsker at højne niveauet i diabetesbehandlingen af deres klienter eller til undervisning af kollegaer om type 2- diabetes og pasningen af sygdommen. Der er undervisningmateriale til etniske minoriteter i Danmark med henblik på at mindske risikoen for følgesygdomme i forhold til forslag til madvaner og der er materiale til kostundervisning også for etniske minioriteter. Det Nationale Indikatorprojekts (NIP) undersøgelse viser at flertallet af diabetikere har store problemer med at få styr på langtidsblodsukkeret og blodtrykket. Diabetesforeningen har sat fokus på behandlingskvalitet, og har udviklet balancekortet som er en del af processen, så personen med diabetes er klædt godt på til lægebesøg. Balancekortet er et lille kort, man har med til sine 7

8 lægebesøg. Kortet fortæller, hvad personen bør tjekkes for og hvor ofte personen bør tjekkes. Ifølge diabetesforeningens forskningsresultater i 2010, er der flere mænd end kvinder der lider af T2D (Sundhedsstyrelsen 2010). Debuten for ældre med T2D er mellem år (Jørgensen & Basset 2011,s.). Senkomplikationer i forbindelse med T2D kan skyldes, at man ikke passer på, og at man ikke ændret livsstil efter sygdommens debut. Det koster samfundet ifølge behandlers blad 13 milliarder at behandle diabetes relaterede sygdomme (Bagger 2008, s. 23). 80 % af diabetikere har T2D, og det vil kræve store resurser at lave sundhedsfremmende foranstaltninger og forebyggelse for at nedbringe de tal, som har været stigende siden Diabetes og eventuelle senkomplikationer er ikke kun en belastning for den enkelte patient med diabetes, men er også en stor samfundsøkonomisk belastning De ovennævnte indsatser har ikke nedsat antallet af diabetikere, tværtimod er det stigende. Man kan undre sig over hvorfor? 2.4 Sygeplejerskens perspektiv Et af de grundlag Sygeplejeetiske Retningslinjer vedtaget på Dansk Sygeplejersråd kongres d. 16. maj 2004 er, at sygeplejersken skal udøve omsorg og medvirke til at beskytte og bevare liv. Sygeplejersken skal medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg. Information, der gives skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov samt patientens livssituation (DSR 2004). I sammen år, havde enheden for brugerundersøgelse publiceret en dansk spørgeskeamaundersøgelse, som var foretaget blandt indlagte patienter. Et af spørgsmålene angik kommunikationen mellem plejepersonale og patienter. Patienterne skulle tage stilling til, i hvilken grad de oplevede, at plejepersonalet var lydhørt over deres behov. Patienternes besvarelse viste, at 25,6 % oplevede lydhørhed i nogen grad, 6,5 % i mindre grad, og 2,4 % følte slet ikke, at plejepersonalet lyttede til deres behov (Enheden for brugerundersøgelse 2004). Mere end 25 % utilfredse patienter vidner om, hvor vigtigt det er, at skabe mere opmærksomhed på at forbedre kommunikationen mellem sundhedspersonale og patienter. Sundhedspersonalet som sygeplejerskene er en del af, har fokus på det biomedicinske aspekt og dermed på sygdommen og behandling og er den styrende og patienten har rollen som den passive 8

9 (Jørgensen 2010, s. 38). Sygeplejersken opdager ikke de problemer, som patienten har med sin sygdom, og de konflikter, der kan ligge i at følge behandlingsanvisninger hvis kommunikationen mislykkes. F.eks., ønsker patienten at tale om problemer med senkomplikationer ved sin diabetes, men sygeplejersken vil helst tale om blødprøver og medicinjusteringer (Jørgensen 2010, s. 38). Det bliver derved kun den viden, som sygeplejersknen finder vigtig og relevant, der bliver genstand for samtale og undersøgelse. Vanskeligheder, følelser og konflikter forbundet med at følge behandlingsforskrifterne, bliver ikke synlige emner i samtaler og undersøgelser, men bliver holdt på afstand (ibid.s.38). 2.5 Problemafgrænsning Med udgangspunkt af problemlegitimering, er der en sammenhæng mellem dysreguleret type 2 diabetes og udviklingen af senkomplikationer. Dette medfører ikke kun en overdødelighed i forhold til den øvrige befolkning, men også en dårligere livskvalitet for den enkelte samt betydelige samfundsøkonomiske udgiftere. Der er et problem med håndteringen af type 2 diabetes hos ældre mænd, og samfundet bruger flere og flere penge på T2D releterede sygdomme. Plejen til mennesker med en dysreguleret type 2 diabetes er derfor relevant og aktuel i en sygeplejefaglig sammenhæng. Jeg vil i opgaven fokusere på ældre mænd med T2D. Jeg vil have fokus på, hvordan jeg kan kommunikere med dem, så de forstår konsekvenserne af ikke at, ændre deres livstil. Jeg vil undersøge måden, jeg kan formidle budskabet på således, at de forstår det, tager det alvorligt og anvender det til daglig. 2.6 Problemformulering Ud fra min problembeskrivelse og afgrænsning er, jeg nået frem til følgende problemformulering: Hvordan bør sygeplejersken kommunikere med ældre mandlige borgere med type 2 diabetes således, at de mestrer deres dagligdag og dermed opretholder en velreguleret metabolisme 3? 3 Velreguleret metabolisme meta efter-, midt-, mellem-. bolisme, forvandling, specielt fødens omsætning i stofskiftet ved hjælp af de såkaldte metaboliske processer (Zetterberg B. & Lindskog B. 2002, s. 179). Velreguleret metabolisme optimalt omsætning i stofskiftet, optimalt forvandling. 9

10 3. Formål Baggrunden for valget af denne problemformulering er, at ønsker om at udvide min faglige viden og forståelse for, hvordan borgere med T2D mestrer deres hverdag. For at opnå de bedste mulige resultater i vejledningen af borgere med T2D, ønsker jeg at udvide mine kommunikationsevner både i teori og i praksis. De gode kommunikative færdigheder kan jeg anvende på i alle institutioner, både i primær og sekundærsektoren i mødet med personer med T2D samt patienter med andre kroniske lidelser. Min viden kan bruges til at undervise andre f.eks.pårørende, kolleger og andre sundhedsfaglige grupper som har patient/borger relationer. 4.0 Metodologi I det følgende redegøres for metoden til besvarelsen af problemformuleringen, min videnskabsteoretiske tilgang, mit humanistiske menneskesyn og relevante sygeplejefaglige teorier. Ligeledes beskrives artikelsøgningen og begrundelsen for valg af litteratur. 4.1 Videnskabsteoretiske overvejelser Hermeneutik Jeg vil undersøge min problemformulering ved hjælp af den hermeneutiske videnskabsteoretiske tilgang. Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller læren om forståelse (Birkler 2005, s. 95). Jeg har valgt at tage udgangspunkt i filosoffen Hans-Georg Gadamer. Gadamer var enig med Martin Heideggers ( ) tilgang og, i hans moderne synspunkter om, at forståelse er en måde for mennekets at være til stede på (ibid., s. 95). Den hermeneutiske pointe er, at vi til enhver tid vil fortolke den verden, vi er en del af. Vi er på den måde aldrig forudsætningsløse, når vi fortolker verden, derfor vil vi ifølge hermeneutikkerne, altid først begynde med den forståelseshorisont, som samtidig er et vigtigt grundlag for den måde vi er, den måde at være menneske på (ibid., s. 98). Ved mødet med de ældre borgere med T2D, har sygeplejersken både en forforståelse i forhold til sygdommen diabetes og en ubevidst fordom i forhold til det, at være en ældre mand med en kronisk sygdom. En sundhedsarbejder vil aldrig kunne møde patienten fordomsfrit (ibid., s. 99). I hermeneutisk optik, vil dialogen opløse modsætningen mellem to forståelseshorisonter. Målet er ikke en absolut forståelse, men snarere bestræbelsen på at nå den andens forståelse (ibid., s.102). Sygeplejersken skaber med sin forforståelse en ny forståelse ved mødet med borgere med diabetes 2, og med åbenhed og ved at sætte forforståelsen i spil vil en mulighedsbetingelse for forforståelsen afkræftes, en metodisk hermeneutiske principper (ibid., s. 103). Ved anvendelsen af den hermeneutiske cirkel, vil 10

11 sygeplejersken skabe en større horisont i kommunikationen med borgerne (ibid., s.99). Det vil sige, der opstår et cirkulært forhold mellem helhedsforståelse og delforståelse, hvor delene kun forstås, hvis helheden inddrages og omvendt (ibid., s.98). Sygeplejersken bør sætte sig ind i borgerens forståelseshorisont, for at kunne vide hvad han tænker. På den måde kan der opnås en horisontsammensmeltning, som er en fælles forståelse (ibid., s.103). Hermeneutisk paradigme kan bruges i de teorier, jeg vil anvende til belysning af problemformuleringen. 4.2 Det Humanistisk menneskesyn Ved at tage udgangspunkt i den hermeneutisk tanke, bør sygeplejersken med sin forforståelse være åben i forhold til at mødes med borger med et humanistiske menneskesyn. Det humanistiske menneskesyn er et bestemt livssyn, der sætter nogle bestemte normer for, hvad det vil sige at være menneske (Birkler 2006, s. 122). Mennesket bør ses som et individ, og som et uadskilleligt subjekt, det vil sige, mennesker skal betragtes i sin helhed. At betragte et menneske som en helhed kaldes for holisme. Ved holisme forstås, at mennesket ikke er afgrænset ved den fysiske krop, men også er noget i relation til sin fortid, nutid og fremtid (ibid., s. 123). Fortid, nutid og fremtid skaber helhedsperspektivet og en lang række af faktorer, man med et humanistiske menneskesyn tager i betragtning (ibid., s. 123), ifølge Birkler er, konstituerer fortiden en historie. I nutiden vil alle perspektiver blandt andet de forhold, mennesket engagerer sig i, kunne rummes. Med henblik på fremtiden kaster vi os hele tiden ifølge Birkler i form af ønsker, behov og værdier, som vi planlægger vort liv ud fra (ibid.s.123). I forhold til besvarelsen af problemformuleringen, er det vigtigt, at sygeplejersken i kommunikationen med de ældre mandlige borger med type 2 diabetes, tager deres helhed i betragtning. Det vil sige, deres fortid, nutid og fremtid skal indgå i kommunikationen. 4.3 Valg af teori I det følgende beskrives de teorier, som er relevante for at belyse problemformuleringen: Omsorgsteorier af Kari Martinsen i Kari Martinsens teorier om omsorg i relationen mellem patient og hjælper samt det fagligskøn kan anvendes i mødet med borgere med henblik på at nå målet. Martinsen anbefaler, at vi som plejepersonale møde patienten med en åben og sansende holdning. Martinsen lægger vægt på, at mennesket er et skabt væsen, som altid lever i relation til andre. I forhold til 11

12 problemformuleringen er omsorg relevant i kommunikationen med de ældre mandlige borgere, fordi man ved at inddrage omsorg udtrykker åbenhed og menneskelighed. Kari Martinsens bog Fra marx til Løgstrup, om etik og sanselighed i sygeplejen definieres omsorg som har noget at gøre med vort forhold til andre (Martinsen2010, s. 16). Omsorg er ifølge Martinsen noget vi er og gør(ibid., s. 16). Således kan kommunikationen mellem sygeplejersken og de ældre mandlige borger være nemmere, hvis hun (sygeplejersken)inddragger omsorg i mødet. Det faglige skøn af Kari Martinsen Begrebet det faglige skøn, som mener Martinsen er den fagkundskab, som sygeplejersken ved sammenkædningen af sansning og forståelse bør beskæftige sig med. Borgeren gør indtryk på sygeplejersken ved mødet, og sygeplejersken søger at udtrykke dette på en måde, som er til borgerens bedste. Sygeplejerskens sanser det vil sige hørelse, syn, følelser, og berøring er åbne og kombineret med hendes fagkundskaber ved mødet (Martinsen 2010,s ). Det faglige skøn, er en gammel læretradition i de praktiske fag. Det siger noget om den reflekterende praktiker, om den opmærksomme sygeplejerske. Det siger også noget om den gode sygepleje, der kommer til udtryk i handling. Gennem sanserne blikket, hørelsen, berøring kan vi tyder vor tilværelse og give livsytringerne udtryk (Martinsen 2010, s. 151). Sygeplejersken kan med sin åbenhed og stemmen som udtrykker omsorg, hendes søde måde at berøre de ældre borgere, kommunikere med dem på helt speciel måde, som kan skabe tillid og tryghed. Det er en sygepleje, hvor der åbnes op for den naturlige sansning og erfaring gennem blikket, hørelsen, lugten og de følsomme ord (ibid., ). De naturlige sansninger er integreret i sygeplejersken færdigheder, i hændernes følsomme håndelag (ibid., 152). I forhold til problemformuleringen mener jeg, at sygeplejersken ved at anvende det faglige skøn, ved mødet med de ældre mandlige diabetikere, møder dem hvor de er (møde personen på egne præmisser), og kan dermed udføre individuel omsorg og sygepleje Tillid i Kommunikation ved Travelbee ii I forhold til min problemformulering, skal der være tillid mellem de ældre mandlige borgere og sygeplejersken for, at de kan åbne sig overfor sygeplejersken og dele deres bekymringer om f.eks. svingende blodglukoseregulering eller kost. At establere en god og tillidfuld relation i kommunikation med ældre mænd med type 2 diabetes er et godt udgangspunkt for sygeplejersken for at opnå målet, som er, at opretholde en velreguleret metabolisme. 12

13 Den gode og tillidsfulde relation etableres gennem fokuseret opmærksomhed på patienten/borgeren og ved at udvise faglig kompetence. Borgerens relation til sygeplejersken bør være tillidsfuld da dette er udgangspunktet for åbenhed overfor sygeplejersken, med henblik på indsatsen i målet for livsstilsændringen. Borgeren vil ikke føle sig tryg, hvis han ikke har tillid til sygeplejersken. Tillid opstår først efter, at individet har opdaget, at han kan stole på sygeplejersken (Travelbee 2010, s. 229). Tillid i kommunikationen ved mødet med borgeren, er et vigtigt aspekt, som sygeplejersken bør have i betragtning i relationen med de ældre borgere, således at respekt og tryghed er skabt, og kan føres i hele forløbet. Sygeplejersken bør møde den enkelte borger som individ i samtalen om f.eks. standard vejledningen omkring livsstilsændringer. Hvis sygeplejersken, ikke tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation i samtalen, vil hun/han opfatte borgeren som et objekt. Hvis sygeplejersken ikke reflekterer på dette vil det være misbruge af sin magt i relationen og dette kan skabe mistillid. En grundlæggende tanke hos Travelbee er, at sygeplejersken har en vigtig opgave i at skabe en relation til patienten. Ifølge Travelbee, bør sygeplejersken være bevidst om enhver kontakt hun/han har med dem, der modtage plejen. Dette kan være et skridt hen imod etableringen af et menneske til menneske- forhold, og det sker trinvis i en række faser. Travelbee diskuterer i femte del af sin bog mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen, fem faser, der fører til estableringen af et menneske til- menneske forhold. I et menneske til menneske- forhold vil sygeplejersken møde borgeren med en åben og sansende holdning svarende til den Martinsen beskriver i teorien om det faglige skøn, og hun vil dermed skabe en god kommunikation Mestering strategier af Aaron Antonovsky iii Aaron Antonovskys teori i forhold til sundhed og sygdom kan være støttende for diabetikerens forståelse med henblik på mestringen af sygdommen. Antonovsky, som er professor i medicinsk sociologi, beskriver begrebet oplevelse af sammenhæng, som en forklaring på, hvorfor nogle mennesker bedre mestrer stressede situationer end andre. Mennesker med T2D er udsat for stressfaktorer dels fordi deres blodglukose kan svinge og dels fordi de skal være opmærksomme på deres livsstil. Antonovskys begreber om oplevelse af sammenhæng (OAS) og hans salutogenese begreb, er mere et fokus på sundhed og udvikling end på sygdom (patogense) (Antonovsky 2002, s ), hvilken kan være støttende for borgeren for at mestre hverdagen. 13

14 4.3.5 Aktivlytning af Kim Jørgensen - kommunikations redskab i sygeplejen iv Kapitelet om aktivlytning er taget fra lærebogen Kommunikation som dækker faget kommunikation på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Bogen er delt i to dele, og har tolv kapitler. Hvert kapitel har en forfatter som beskriver emnet ud fra hvert sit område. Bogen relaterer teori om kommunikation til eksempler fra realistiske situationer, hvor de sundhedsprofessionelle må kunne kommunikere klart og respektfuldt. Aktivlytning af Kim Jørgensen beskriver den verbale og nonverbale kommunikation (Jørgensen 2010, ). Aktivlytning er relevant ved mødet med ikke kun de ældre borgere men også andre borgere og patienter Mænd og sundhed af Simon Sjørup Simonsen v Simonsen har udarbejdet et forskningsprojekt som omhandler Ronkedorfænomenet - konstruktioner af maskulinitet, sygdom og sundhed. Projektet er et humanistisk sundhedsforskningsprojekt delvist baseret på interviews og delvist på en filosofisk, psykologisk og sociologisk metode og analyse. Begrebet ronkedor, ifølge Simonsen i det ovennvænte forskningprojekt dækker over en enlig hanelefant som lever adskilt fra flokken. I det forskningsprojekt, har Simonsen lavet et temahæfte hvor han interviewede nolge mandlig deltagere som et forsøg på at give en større indsigt i forhold mellem maskulinitet, sundhed og sygdom Bogen Diabetes af Hilsted, J., Borch-Johnsen, K. & Christensen, S.J. (red) m.fl. vi er om diabetes sygdom, behandling og organisation. Bogen er skrevet af flere forfattere og redegeret af tre. Bogen er skrevet med vægt på de specielle forhold, der kan gore sig gælgende i dansk diabetologi, og med fokus på de vigtige specielle tværfaglige samarbejdsrelationer i moderne diabetologi. 4.4 Litteratursøgning Litteratursøgningen er foretaget på følgende danske og internationale databaser, tidsskrifter og faglige foreninger: Sundhedsstyrelsens hjemmside Sygeplejersken samt Dansk Sygeplejeråd (DSR), Cinahl, som er hjemmeside for Diabetesforeningen i Danmark og Scandinavian Journal af Caring Sciences. Jeg har begrænset mig til følgende nøglebegreber på dansk og engelsk: kommunikation /communication, diabetes type 2, ældre mænd med type 2 diabetes/ the elderly men with type 2 diabetes, almindelig daglig levevis for type 2 diabetes/ quality of daily living for type 2 diabetes, 14

15 kost til mænd med type 2 diabetiker/ nutrition for men with type 2 diabetik, mestring type 2 diabetes/ managing type 2 diabetes (se bilag 1). 5.0 Empiri 5.1 Praksisbeskrivelse Jeg har valgt som empiri, en praksisbeskrivelse af en borger som jeg har været med til at pleje hjemmesygeplejen. På grund af diskretion, vil jeg kalde borgeren Ib. Borgeren er indforstået og har givet sit samtykke til, at jeg må bruge hans sygehistorie i opgaven. Ib er en 78 år enkemand, som har lidt af T2D i 10år. Han har to døtre som besøger ham på skift to gange om ugen. Ib har tidligere kunnet klare sig med tablet behandling og støtte fra sin kone og egenlæge i forhold ændringen af sin livsstil. Ib har kunnet overholde diabetikker kost regeler tidligere fordi konen har støtte ham ved at holde øje med hvad hans kost og væske indtagelse. Efter kønen død for fem år siden har det gået ned af bakken for Ib. Han blev udlukket, og isoleret. Han har ikke lyst til at snakke om problemet omkring hans livstil. Ibs cigarrette forbrug og alkohol forbrug har efter hånden stiget. Ib er efter flere gange at have været indlagt på Steno Diabetik Center på grund af ureguleret blodglukose og sår som ikke vil hele, er blevet visiteret til hjemmesygeplejen for at få hjælp og vejledninge omkring sårpleje, blodglukose måling, insulingivning og vejledning omkring livsstilsændring. Vurderingen udfra jævnlig kontrol på Steno er, at Ib er bekendt med risikoen for benamputation, da såret på skinnebenenet ikke vil hele. Såret er inficeret og der skal gøres nøget snarest muligt. Ved et besøg sammen med hjemmesygeplejersken, var Ibs blodglukose på 17,5 4, hvilket er forhøjet. Sygeplejersken kunne se, at Ib ikke havde spist andet end slik og dåsemad, at han havde drukket meget alkohol, og ligget i sengen siden hun sidstvar på besøge. Sygeplejersken 4 Symptomerne på forhøjet blodglukose: kraftig øget tørst, hyppig vandladning, træthed, manglende appetit, ubehag, kvalme, mavesmerter, sløj/træt småsur, der ikke vil læges, hudkløe (Pedersen & Borch-Johnsen 2011, s.23). Symptomerne ved for lavt blodglukose: sult, indre uro, svimmelhed, forvirring, tale og synforstyrrelser, balanceproblemer, hjertebanken, hjertekrampe, svedudbrud, evt. bevidstløshed og lammelse. (Pedersen & Borch- Johnsen 2011, s.23). Det normale blodglukseniveau ligger mellem 4-9 mmol/l. (ibid.s.24). 15

16 konfronterede Ib med sine observationer, men blev verbalt skældt ud... gå væk og lad mig være i fred, jeg gider ikke overholde den skide sunde livsstil, som ikke kan gøre en skid forskel for mig. Sygeplejersken prøvede at fortælle Ib, hvor højte hans blodglukose var, men han svarede, Jeg er for træt, jeg har ikke kræfter til at stå og lave alle de skide salater, og skrælle de skide frugter, jeg har det fint med al min slik og dåsemad, det er trøstende og er færdig lavet (ibid). Sygeplejersken prøvede at forklare ham sammenhængen med det forhøje blodglukose og hans tilstand, men han skældte bare ud, og sagde: hvorfor skal jeg overholde den skide sunde livsstil, hvorfor... hvad? jeg har ikke noget at leve for, hverdagen er meningsløs for mig, jeg vil dø (ibid.). 5.2 Empiri fremgangsmåde De følgende tre temaer er udtaget fra af Ibs udsagn, da han skadte sygeplejersken ud ved mødet. Udtagelserne er Ibs udtryk for, hvordan han havde det da hjemmesygeplejerskens var på besøge Tre temaer: Distancering og isolation - gå væk og lad mig være i fred, jeg gider ikke overholde den skide sunde livsstil som ikke kan gøre en skid forskel (praksisbeskrivelsen). Manglende motivation - Jeg er for træt, jeg har ikke kræfter til at stå og lave alle de skide salater og skræller de skide frugter, jeg har det fint med alt mit slik og min dåsemad, det er trøstende og er færdiglavet (ibid). Manglende mestering - Hvorfor skal jeg overholde den skide sunde livsstil, hvofor..., jeg har ikke noget at leve for, hverdagen er meningsløs for mig, jeg vil dø ( ibid.). 5.3 Metode til tolkning af empiri Metode til tolkning af praksisbeskrivelsen er med inspiration udfra Steiner Kvales tre fortolkningsniveauer selvforståelse, commonsense og teoretisk tolkning. 16

17 Selvforståelse er fortolkerens forsøg på at give en kondenseret opfattelse af informatens egen mening af udsagnene. Fortolkningen foregår indenfor informanten forståelseskontekst. Commonsense - forståelsesniveauet er et fortolknigsniveau, som går videre end informantens mening og omfatter en bredere forståelsesramme end personens ege. På dette niveau er det mere almenviden om udsagnets indhold, det handler om. Fortolkeren skal forholde sig kritisk til udsagnet. Der er fokus på både form og indhold. Udsagnets form fortolkes samtidig med det, der siges, samt læses mellem linjerne. Commonsense tolkningen vil være præget af vores personlig tolningsrammer. Det teoretiske niveau, hvor der anlægges en teoretisk ramme til fortolkningen af udsagnenes belysning, er f.eks. anvendelse af sociologiske mesteringsteorier. Det teoretiiske niveau går ud over både selvforståelse og commonsense niveauet i tolkningen af teksten. Kvale mener, at de tre fortolkningskontekster kan overlappe hinanden, men deres formål er blandt andet at stille forskellige spørgsmål til informantens udsagn (Kvale 2009, s ). 6.0 Analyse og diskussion I det følgende afsnit, vil jeg analysere og diskutere hvert tema for sig i forhold til de relevante teorier. 6.1 Tema 1 Distancering og isolation - gå væk og lad mig være i fred, jeg gider ikke overholde den skide sunde livsstil som ikke kan gøre en skid forskel (praksisbeskrivelsen). Da sygeplejersken, efter at have opdaget, at Ib har for højt blodglukose, skulle tage en snak med ham om livsstilsændringer, fik hun verbalt skæld ud. Ib er kendetegnet ved en ronkedor underdrivelse af sin situation benægtelse af sygdom og sygdomsricisi anspændthed og aggression (Simonsen 2004, s.16). Ifølge Simeonsen kan sygeplejersken: 17

18 1. starte med faktuel og markant kommunikation ofte blødere og derefter benytter mere væsentlig kommunikation. Sygeplejersken kan bringe de forhold, der har værdi for Ib, ind i samtalen f.eks. hans to døtre og hvad han har beskæftiget sig med. 2. respektere distanceringen både den negative og usunde, da distancering kan være en fornuftig strategi. 3. Fastholder rollen som sygeplejerske og ikke beslutningstager. ( ibid., s. 16). Distanceringen kan tolkes som en måde at drage omsorg på. Ifølge Simeonsen, vil manden sikre sig, at opretholde et billede af dem selv som stærk og rask (Simeonsen 2004, s. 14). Dette er for ægte-fællen f.eks ikke bliver usikker. Udeover det verbale distancering, udsætte Ib sig selv til social og mental distancering. Ronkedor vil være præget af en modvilje mod at ændre sundhedsvaner og vil ofte korrekt opfatte det som overgreb på sin person, når andre fortæller ham, hvordan han skal leve sit liv (ibid., s. 16). Ibs verbale skæld ud, og distancering kan tolkes som en modvilje, og sygeplejersken bør med forsigtighed indtræde i hans præmisser for at han kan forstå det forkerte i den måde han lever på. Sygeplejersken har en forforståelse af sygdomsfornægtelse, distancering og tristhed som kan skabe angst og kan derfor rumme Ibs frustration ved at vise omsorg og forståelse. Ibs kone er som beskrevet i problembeskrivelsen, gået bort for fem år siden, hvilket kan være en del af grunden til, at han ikke har lyst til noget som helst, da savnet fylder mest. Ibs kone har tidligere støttet ham ved at lave mad til ham, og sørget for, at han overholdt diabetes kost reglerne. Dette er en del af grunden til, at det er svært for ham at håndtere både madlavning, savn og at bo alene, og det kan være med til at skabe angst og kan være en af grundene til, at han distancerer sig fra sygeplejersken ved at skælde hende ud. Sygeplejersken kan med sit humanistiske menneskesyn, skaber en positiv kontakt ved at anvende Travelbees faserteorier. Sygeplejersken bør være opmærksom på, at faserne udvikler sig trinvis, og selv om alle faser er nået, kan forholdet godt bevæge sig lidt tilbage. Travelbees fem faser i kommunikationen med den hjælpetrængende er: - Det første møde (original encounter) som Travelbee kalder for det første indtryk eller den første fornemmelse, er det vigtigste møde, da det danner udgangspunkt for, at sygeplejersken kan skabe tillid og tryghed for Ib. Dette kan ændre sig, men udgangspunktet er, at det lykkes at skabe den første kontakt på en måde, så processen i 18

19 kommunikationen bevæger sig i en positiv retning. Dette er vigtigt fordi, det man ser eller opfatter hos hinanden de tanker og følelser, der udløses, har en tendens til at bestemme ens adfærd eller reaktion over for et andet individ (Travelbee 2010, s ). - Den anden fase er ifølge Travelbee fremvækst af identiteter, som på engelsk betyder emerging personality. Dette er karakteriseret ved evnen til at værdsætte det unikke ved en anden person og evnen til at etablere en tilknytning til et andet individ (ibid., s.171) Når sygeplejersken begynder at opfange det særlige ved Ib, starter fremvækst af identitet. Denne fase er karakteriseret ved evnen til at se den andens individualitet og et ønske om at få en tættere kontakt. Den barriere, der måske kunne opstå i den første fase, kan nedbryders ved, at sygeplejersken med sin forforståelse og med sit humanistiske menneskesyn, tager Ibs helhedssituation i betragtning og med dette via sin fagligekundskaber opnår den tredje fase, som Travelbee kalder for empati (empathy). - Empati er en bevidst proces som adskiller sig fra identifikation og projektion. Empati er ikke nogen kontinuerlig proces, sygeplejersken kan interagere mange gange med Ib og kun have empati med ham en enkelt eller nogle få gange. Når empati har først fundet sted ved mødet og under en interaktion, bliver mønstret for interaktionen uigenkaldeligt ændret (ibid., s. 177). Forholdet mellem Ib og sygeplejersken kan aldrig blive, som det var før empatien fandt sted. Denne fase er vigtig da noget er opnået, som ikke så let kan slettes igen. Sygeplejersken vurderer ikke Ib ud fra hans verbale disrespektløse udsagn ved at sætte sig i Ibs situation(empati). Empati i sig selv og alene fører ikke nødvendigvis til et tættere forhold til Ib, det vil sige, det indebærer, at sygeplejersken ikke skal gøre andet med den viden hun har fået gennem empatiprocessen end at bruge den til at forudsige hans adfærd. Sygeplejersken kan anvende den viden hun har fået gennem empatiprocessen konstruktivt til at hjælpe Ib. Sygeplejerskens evne til at forstå Ib og forudsige hans adfærd er ikke afhængig af, om hun kan lide ham eller ej, men omfanget og arten, men vigtige faktorer er ligheden mellem ham og hende. - Den fjerde fase er sympati (sympathy) sympati er et skridt ud over empati og opstår og udgår fra empatiprocessen. Travelbee definerer sympati som en grundlæggende trang eller et ønske om at lindre distress (ibid., s.182). Ib er ensom og frustration og angst for situationen kan provokere det negativ verbale udtryk. Sympati indebærer ifølge Travelbee, 19

20 ægte deltagelse i en andens distress, kombineret med et ønske om at hjælpe det ramte individ (ibid., s. 182). Livsstilsændring er en stor udfordring, derfor kan små skidt i kommunikationen med Ib gøre vejledningen uoverskuelig for ham. I den tilstand kan Ib ikke håndtere alt for mange informationer i forhold til at ændre sin livsstil, så små skridt ad gangen vil være en god ide. Sympati er varme, venlighed, en kortvarig form for medfølelse, en omsorgskvalitet, der opleves på et følelsesmæssigt plan og kommunikeres til en anden. Det vil, at sygeplejersken bryder sig om Ib, og derved giver følelsesmæssig støtte, som kan holder ham oppe. Ifølge Travelbee, bør sygeplejersken være i stand til at etablere forståelse, fordi hun har viden og de nødvendige færdigheder til, at hjælpe det hjælpetrængend menneske. Kernen i gensidig forståelse er ifølge Travelbee, evnen til virkelig at bryde sig om og tage sig af nogen som har brug for sygepleje at omsætte det at bryde sig om til handling i sygeplejesituationer (ibid., s. 198). - Den sidste fase er gensidig forståelse; dette er en proces, en oplevelse eller en serie oplevelser, som sygeplejersken og modtageren af hendes pleje går igennem på samme tid (ibid., s. 192). Sygeplejersken og Ib har indbyrdes sammenhængende tanker og følelser, og disse tanker, følelser og holdninger bliver tydeligt i interaktionen. Oplevelsen af gensidig forståelse er nødvendigvis noget, både sygeplejersken og Ib har, men det er indlysende, at deres forskeligheder og udgangspunkter gør, at sygeplejersken oplever den gensidige forståelse anderledes end Ib. Ibs oplevelse vil være anderledes, selv om den gensidige forståelse mellem ham og sygeplejersken opleves samtidig. De oplevelser, sygeplejersken og Ib har delt er gensidigt betydningsfulde, og meningsfulde. Når sygeplejersken har opnået positiv kontakt med Ib, er det næste skridt at anvende Martinsens fagligskøn med åbne sanser, som er kontakten med åben hørelse, syn, berøring og smag. Alle sanser, bør være åbne for at modtage det udtryk Ib udtrykker,så sygeplejersken kan aflæse grænserne og vide hvornår hun f.eks.bør holde op med snakke og bare lytter til ham. I kommunikationen, bør sygeplejersken med åbne sanser og verbele støtte Ib i interaktionen. Det må helst ikke lyde som kritik i kommunikationen, da han kan lukke fuldstændig af, og være svær at få kontakt med. Sygeplejersken må møde Ib på hans præmisser. Mimikken ansigtets mange udtryk kan være medhjælpende for sygeplejersken 20

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Keywords: Coping, Sense of coherence, former elite athletes, end of career.

Keywords: Coping, Sense of coherence, former elite athletes, end of career. Former elite athletes experience of the transition from their sports career to an everyday life without professional athletics. - A qualitative study based on 4 individual semi-structured interviews Author:

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Vejleder: Helle Storm Afleveret: 5. Januar 2011 Anslag: 164.885 (69 sider) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere