Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2"

Transkript

1 1 Bilag 11b Den 3. februar 2010 J.nr: Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2 1. Indledning Udfyldelse af kontrolrapport og tillægsside Hvornår udfyldes en kontrolrapport...2 Ved kontrolbesøg...2 Kontrol uden kontrolbesøg Hvornår udfyldes ikke en kontrolrapport Navn, adresse og CVR-nr Lovgivningsområder...4 Kontrol af egenkontrol og faglig regel...5 Kontrol af dyreværn og andre regler, som ikke er fødevarelovgivning Kontrolresultaterne 1, 2, 3 og Tilsynsførendes bemærkninger...8 Begrundelsestekster og standardtekster...10 Påbud/forbud, bøder og politianmeldelser...10 Indskærpelser...11 Indskærpelser givet ved daglige/ugentlige tilsyn på delregnskab 2-virksomheder Kontroltyper Bestilte kontrolbesøg...14 Bestilling Kontrolbesøgets varighed Tilsynsførendes underskrift Afleveret til Virksomhedens kommentar Tillægsside Foreløbig kontrolrapport Kontrolresumé...17 Bemærkningsfeltet...18 Resultatfeltet m.v...18 Virksomhedens kommentar Elite-smiley Kontrolhistorik ved flytning, ejerskifte, ny registrering eller autorisation Smiley-hjemmesiden...20 Foreløbig kontrolrapport...20 Ny rapport med post...21 Mobile engrosvirksomheder...21 Nødstop...21 Tjekskemaer, hjælpeskemaer m.v Kontrolrapporter på egen hjemmeside...22

2 2 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan kontrolrapporten skal udfyldes på kontrolbesøg i engrosvirksomheder samt retningslinierne for offentliggørelse af kontrolrapporten. Der er en tilsvarende vejledning til udfyldelse af kontrolrapporten i detailvirksomheder. De to vejledninger er på flere områder identiske. Indtastning i ScanJour er beskrevet i vejledning om registrering i ScanJour. Tjekskemaer, breve, notater, observationer og andre kontroloplysninger skal enten skrives i ScanJour eller scannes ind. Både detail- og engrosrapporter samt kontrolresuméer bliver offentliggjort på smiley-hjemmesiden. Kontrolrapporten til engrosvirksomheder og kontrolresumé har ikke smiley er, men de kan få en elite-smiley til ophængning. Detailrapport, engrosrapport, tillægsside og kontrolresumé er vist i Kontrolvejledningens bilag 10. Fødevarestyrelsen må offentliggøre kontrol af regler omfattet af fødevarelovgivningen, det vil sige fødevareloven, økologiloven, lov om administration af markedsordningerne og lov om frø, kartofler og planter. For virksomheder med fast tilsyn udfyldes én kontrolrapport hver dag for hvert autorisationsnummer. Een autorisation betragtes som eet tilsynssted, selvom produktionsenheden er opdelt i forskellige afdelinger. I enkelte tilfælde, hvis der er en særlig faglig begrundelse, kan et kontrolbesøg strække sig over mere end én dag. Ved et kontrolbesøg, der strækker sig over mere end én dag, udarbejdes én samlet kontrolrapport, som dækker alle dage for kontrolbesøget. Virksomheder med både detail- og engrosaktiviteter skal have en kontrolrapport svarende til hovedaktiviteten og dermed hovedbranchen anført i autorisationen. Dog skal virksomheder med hovedbranchen detail med engrosvirksomhed altid have en engrosrapport. Hvis en virksomhed både har fødevare- og veterinæraktiviteter, skal den både have en detail- eller engrosrapport samt en veterinær kontrolrapport. Primærproducenter kontrolleret af fødevareregionerne skal have engrosrapport, hvis virksomheden ikke har salg direkte til forbrugere, f.eks. producenter af spirede frø, tankkølefartøjer og strygning af rogn til konsum. 2. Udfyldelse af kontrolrapport og tillægsside 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport Ved kontrolbesøg Når der foretages kontrolbesøg. Virksomheden skal altid have en kontrolrapport ved afslutningen på kontrolbesøget. Hvis printeren er gået i stykker eller ved andre uheld, skal den tilsynsførende skrive kontrolrapporten i hånden. Autorisationsbesøg i etablerede virksomheder udføres som regel i forbindelse med et ordinært kontrolbesøg, hvor en kontrolrapport udfyldes. Det kan f.eks. være i forbindelse med autorisation som følge af indretningsmæssige ændringer eller ved udløb af en foreløbig autorisation.

3 3 På virksomheder med fast tilsyn udfyldes en kontrolrapport en gang i døgnet. Observationer kan ikke gemmes til brug for senere reaktioner. I virksomheder med fast tilsyn kan observationer dog helt undtagelsesvist gemmes maksimalt én dag, hvis formålet med kontrollen - f.eks. verifikation af egenkontrolprogrammet - forspildes, hvis virksomheden gøres bekendt med observationerne. Disse observationer noteres i et særskilt notat, der journaliseres og observationerne påføres kontrolrapporten senest den efterfølgende dag. Ved journalisering af kontrolrapporter skal man være opmærksom på, at registreringen i ScanJour ikke må ske, mens opdateringen af smileydatabasen sker, idet ikke færdiggjorte kontrolrapporter kan blokere for visning af kontrolresuméer på smiley-hjemmeside. Kontrol uden kontrolbesøg Det kan forekomme, at kontrollen ikke sker ude i virksomheden, men i kontrolafdelingen, i tilfælde af: Kontrol af indsendt dokumentation f.eks. for gennemført hygiejneuddannelse eller egenkontroldokumentation. Kontrol af offentliggørelse på egen hjemmeside. Hvorvidt analyserede prøver resulterer i en ny kontrolrapport er skitseret i beslutningstræet: Prøver udtaget ved kontrolbesøg Prøver udtaget uden kontrolbesøg, f.eks. Resultat af prøven giver anledning til anmærkninger Resultat af prøven giver ikke anledning til anmærkninger Resultat af prøven giver anledning til anmærkninger. Resultat af prøven giver ikke anledning til anmærkninger Kontrolrapport udleveret ved kontrolbesøget tilføjes anmærkning og eventuelle ændringer i resultat. Fremsendes til virksomheden med oplysning om, at den erstatter den tidligere kontrolrapport. Ingen ny kontrolrapport Ny Kontrolrapport kontrolrapport sendes til virksomheden til med med kontrolresultat, smiley, kryds i kryds Prøve i r Prøver udtaget, udtaget, bemærkning bemærkning om prøveresulta om t og prøveresultat dato for og dato for prøveudtagning, men ingen oplysninger ingen oplysnin fra ger fra kontrolbesøget før før prøveudtagningen. Hvis relevant, Smiley en skal rykker det fremgå, en at der plads, ikke den er fulgt erstatter op på forhold, ikke den der tidligere. har givet anledning til anmærkninger. Ingen ny kontrolrapport På virksomheder med dagligt tilsyn behandles resultater fra prøver til centralt koordinerede laboratorieprojekter som prøver udtaget uden kontrolbesøg. Kun i tilfælde, hvor prøver udtages på den tilsynsførendes eget initiativ, behandles resultatet som prøver udtaget ved kontrolbesøg.

4 4 Ved overtrædelser konstateret i forbindelse med kontrol i andre virksomheder skal en kontrolrapport udfyldes, hvis kontrollen giver anledning til anmærkninger - f.eks. skal ejeren af oplagrede fødevarer på lagerhoteller have en kontrolrapport, hvis overtrædelsen ligger inden for ejers ansvarsområde. Omvendt skal der ikke udstedes en kontrolrapport til ejeren af fødevarerne, hvis kontrollen ikke giver anledning til anmærkninger. Kontrolrapporten skal dateres den dag, hvor kontrolafdelingen først får kendskab til overtrædelsen eller de oplysninger, der ligger til grund for overtrædelsen. Ved overtrædelser konstateret på anden måde end ved kontrolbesøg, f.eks. på baggrund af en politirapport, skal virksomheden have en ny kontrolrapport, hvis overtrædelserne giver anledning til anmærkninger. 2.2 Hvornår udfyldes ikke en kontrolrapport En kontrolrapport skal ikke udfyldes uden tilsyn eller audit, f.eks.: Hvis kontrolafdelingen udelukkende udtager prøver i virksomheden. I de tilfælde afleveres en kvittering med oplysning om, hvad kontrolafdelingen vil analysere for. Hvis der udelukkende sker plombering af transportmateriale og biler, attestudstedelse eller udstedelse af certifikater. Ved forgæves kontrolbesøg, f.eks. når virksomheden er midlertidigt lukket på grund af ferie, og der ikke kan foretages kontrol på virksomheden. Når kontrolresultatet af offentliggørelse på egen hjemmeside er 1. Når der kun gennemføres den kontrol, som er nødvendig for at udfylde et certificat, skal en kontrolrapport ikke udfyldes. Er virksomheden derimod permanent lukket, udarbejdes en kontrolrapport som dokumentation for ophør af virksomheden. Oplysningerne registreres efterfølgende i ScanJour. Ved kontrolbesøg i forbindelse med autorisation af nyetablerede virksomheder udfyldes en autorisationsrapport og ikke en kontrolrapport. 2.3 Navn, adresse og CVR-nr. Udfyldes med virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. For hver virksomhed eller hvert autorisationsnummer skal gives en kontrolrapport. Engrosvirksomheder skal ikke have kontrolrapport for hver afdeling, men for hvert autorisationsnummer. Mobile virksomheders adresse er det sted, hvor virksomheden er autoriseret eller registreret. 2.4 Lovgivningsområder De regler, der skal kontrolleres efter, er inddelt i tolv lovgivningsområder: Hygiejne Håndtering af fødevarer Rengøring Vedligeholdelse Virksomhedens egenkontrol

5 5 Offentliggørelse af kontrolrapport Uddannelse i hygiejne Mærkning og information Godkendelser m.v. Særlige mærkningsordninger Varestandarder Tilsætningsstoffer m.v. Kemiske forureninger Emballage m.v. Andet Nogle lovgivningsområder indeholder mange regler. Det fremgår af Kontrolvejledningens bilag 3, hvilke regler der er placeret i hvert lovgivningsområde. Under Hygiejne, håndtering af fødevarer skal f.eks. stå resultater af kontrol af biproduktforordningen. Kontrol af, om slagterierne opfylder deres forpligtelser i forbindelse med levende syn og undersøgelse efter slagtning, skal også dokumenteres under Hygiejne, håndtering af fødevarer. Denne kontrol skal foretages på alle dage, hvor der slagtes. Under Offentliggørelse af kontrolrapport skal f.eks. stå resultater af kontrol af visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside og kontrol af virksomhedens brug af elite-smiley. Under lovgivningsområdet Andet skal stå det samlede kontrolresultat, hvis virksomheden ved ejerskifte eller flytning efter anmodning får videreført kontrolhistorikken. Uanset om virksomheden har færre eller flere end 12 planlagte kontrolbesøg om året (udført som Ordinær kontrol, standard/elitefrekvens, Ekstra kontrol, AM/PM eller Ekstra kontrol, Animalsk USA/Kina eksport ) må kontrolrapporten kun indeholde resultater fra kontrol af regler med offentliggørelseshjemmel. Hvis der kontrolleres andre regler såsom dyreværnsregler eller regler om bi- og restprodukter, skal resultaterne skrives på en tillægsside og kommer ikke på smiley-hjemmesiden. Tillægssiden gennemgås nærmere i afsnit Kontrol af egenkontrol og faglig regel Under lovgivningsområdet egenkontrol skal udelukkende stå kontrolresultater om virksomhedens skriftlige egenkontrol, det vil sige om egenkontrolprogrammet. Kontrolresultater af de konstaterede forhold for de faglige regler skal stå under de andre lovgivningsområder. Til egenkontrolprogrammet hører: Risikoanalyse, risikovurdering, eventuelle flowdiagrammer, udpegning af kritiske kontrolpunkter samt håndtering, overvågning, grænseværdi, frekvens og korrigerende handling for de kritiske kontrolpunkter. Registreringer for hvert kritisk kontrolpunkt, afvigerapporter og eventuelt kundeklager. Revision.

6 6 Når der sker kontrol af, om en faglig regel er overholdt, og om der er udført skriftlig egenkontrol for overholdelse af reglen, skal der gives kontrolresultater for begge lovgivningsområder. Kontrol af procedurer, registreringer og implementering af kritiske kontrolpunkter dokumenteres under Virksomhedens egenkontrol, mens kontrol af de faglige regler skal dokumenteres under lovgivningsområdet for den faglige regel. Resultaterne er ikke nødvendigvis identiske der kan f.eks. godt stå et 2-tal ved den faglige regel og et 1-tal ved egenkontrol, når den målte opbevaringstemperatur ikke overholder lovgivningen, men registreringerne i egenkontrolprogrammet er i orden. Når den tilsynsførende på baggrund af kontrol med virksomhedens egenkontrolprogram, vælger at give et påbud om reviderede egenkontrolprocedurer, skal 3-tallet dokumenteres under lovgivningsområdet Virksomhedens egenkontrol. Når den tilsynsførende tillige har kontrolleret overholdelse af den faglige regel i virksomheden, skal resultatet af denne kontrol dokumenteres under lovgivningsområdet for den faglige regel. Når den tilsynsførende på baggrund af kontrol med en faglig regel vælger at give et påbud om, at virksomheden skal indføre skriftlige procedurer for en god arbejdsgang, som f.eks. en rengøringsplan og kontrol af udført rengøring, skal det dokumenteres under lovgivningsområdet for den faglige regel, her Hygiejne, rengøring. Dokumentation på kontrolrapporten: Kontrol af Metode Dokumentation på kontrolrapport Gode arbejdsgange (art. 4 i hygiejneforordordningen) Visuel og analytisk kontrol. Under faglig regel Kritiske kontrolpunkter (art. 5 i hygiejneforordningen) HACCP (art. 5 i hygiejneforordningen) Specifik lovgivning kræver skriftlig egenkontrol enten i form af procedurer eller i form af både procedurer og dokumentation af kontrol (Eksport, import, materialer og genstande, prøvning for BSE, frekvenser hakket kød m.m.) Audit. Kontrol af kritiske kontrolpunkter: Procedurer, overvågning, registrering, afvigerapporter, implementering og effekt. Audit. Risikoanalyse, kritiske kontrolpunkter, procedurer, overvågning, korrigerende handlinger, revision Audit. Kontrol. Under egenkontrol ved kontrol af procedurer, registreringer og implementering. Under faglig regel ved kontrol af kritiske kontrolpunkter, f.eks. temperaturer (effekten). Under egenkontrol Under faglig regel. Hvis virksomhedens risikoanalyse medfører kritiske kontrolpunkter her, skal det dokumenteres som beskrevet under kontrol af kritiske kontrolpunkter.

7 7 Økologi egenkontrol Dokumentation (f.eks. art. 18 og 19 i fødevareforordordningen) Andre lovgivningsområder (Offentliggørelse, uddannelse, mærkning, godkendelser, særlige mærkningsordninger, varestandarder, tilsætningsstoffer, kemiske forureninger, emballage) Kontrol. Audit Kontrol. Verifikation, dokumentkontrol Kontrol. Under faglig regel. Under faglig regel Under faglig regel. Hvis virksomhedens risikoanalyse medfører kritiske kontrolpunkter her, skal det dokumenteres som beskrevet under kontrol af kritiske kontrolpunkter. Eksport til tredjelande Kontrol. Audit. Under faglig regel. For kødvirksomheder se: Liste over fødevareregler fordelt efter lovgivningsområde eller på tillægsside. Kontrol af dyreværn og andre regler, som ikke er fødevarelovgivning Kontrol af dyreværn skal dokumenteres på tillægssiden til slagteriets kontrolrapport, hvis den er rettet mod slagteriet, f.eks. kontrol af opstaldningsforhold, fremdrivning og aflivning. Dyreværnsloven har ikke hjemmel til offentliggørelse, og kontrolresultatet må derfor ikke fremgå af kontrolrapporten. Kontrol af dyreværn rettet mod primærproducenten skal ikke stå på tillægssiden til slagteriets kontrolrapport medmindre forholdet har betydning for slagteriet, f.eks. kan skuldersår hos grise betyde, at slagteriet skal tage særlige hygiejnemæssige forholdsregler. Ved indskærpelser givet skriftligt og politianmeldelser skal anvendes autotekster, som findes under de veterinærfaglige rammetekster: RVIndskærpelse (veterinær) og RVPolitianmeldelseDyreværn. Der skal anvendes særlige aktgrupper ved journalisering af disse udbreve: Dyreværn indskærpelse og Dyreværn politianmeldelse. Der udfyldes en kontrolrapport til den, som kontrollen retter sig mod. Hvis det er en engrosrapport, som offentliggøres, skal kontrolresultatet stå på en tillægsside. Hvis det er en veterinærrapport, skal kontrolresultatet stå på denne. Indskærpelser og politianmeldelser vedrørende leverandører og transportører skal udarbejdes som beskrevet ovenfor. Alle relevante oplysninger og observationer skal journaliseres på hver enkelt sag. Gældende vejledninger og notater om kontrol af dyreværnsbestemmelser findes på intranettet under Faglig information og Dyreværn.

8 8 Kontrolresultater fra miljøbeskyttelsesloven, Loven om hold af dyr og biproduktforordningen er heller ikke fødevarelovgivning og skal derfor dokumenteres på tillægssiden. 2.5 Kontrolresultaterne 1, 2, 3 og 4 Kontrolresultaterne skrives som 1, 2, 3 eller 4 ud for de kontrollerede lovgivningsområder: 1 betyder, at kontrollen ikke har haft anmærkninger til de kontrollerede regler inden for lovgivningsområdet. 2 betyder, at der er givet en eller flere indskærpelser. 3 betyder, at der er givet påbud eller forbud. 4 betyder at der givet et administrativt bødeforlæg, indgivet politianmeldelse eller at virksomheden har fået frataget autorisation eller har fået meddelt periodevist salgsforbud i henhold til økologireglerne. 2.6 Tilsynsførendes bemærkninger I bemærkningsfeltet skal stå, hvilke regler der er kontrolleret, hvor i virksomheden de er kontrolleret, og hvad der blev observeret og konkluderet. F.eks. skal der for Særlige mærkningsordninger stå i bemærkningerne, om det er kontrol af økologi eller oksekødsmærkning. Tilsvarende skal der for Varestandarder stå i bemærkningerne, om det er kontrol af varestandarder, handelsnormer for fjerkræ eller handelsnormer for frugt og grøntsager. I enkelte tilfælde er teksten på lovgivningsområdet dog selvforklarende f.eks. Uddannelse i hygiejne, så der kun behøver at stå f.eks. Uddannelse: Ingen anmærkninger. Mens Hygiejne, håndtering altid skal have tilknyttet bemærkninger. Hvis der f.eks. ikke står, i hvilken del af virksomheden rengøring er kontrolleret, betyder det, at hele virksomhedens rengøring er kontrolleret. Kontrol af om virksomheden anvender elitesmiley en korrekt skal stå under lovgivningsområdet: Offentliggørelse af kontrolrapport med f.eks. bemærkning som Elitesmiley anvendt korrekt. Det skal fremgå af bemærkningerne, om der er foretaget dokumentkontrol eller fysisk kontrol i tilfælde, hvor dette kan give anledning til tvivl. Observationerne skal beskrives uanset, om kontrolresultatet blev 1, 2, 3 eller 4. Formålet er dels at kunne dokumentere forholdene, lige fra noter og indskærpelser til baggrund for politianmeldelser, og dels at have bemærkninger til brug ved næste kontrolbesøg. Når den tilsynsførende på kontrolbesøg har drøftet forhold med virksomheden, vejledt om regler eller konkrete forhold eller modtaget oplysninger fra virksomheden, skal det stå her. Det vigtige er, at virksomheden kender alle oplysninger lagt til grund for afgørelser, og at alle oplysninger til planlægning af kontrollen bliver journaliseret. Prøveresultater og kommentarer hertil kan skrives i bemærkningsfeltet. Prøveresultater må ikke stå ukommenterede. Giver en person i virksomheden oplysninger, som formodes at skulle lægges til grund for en afgørelse, skal det stå i bemærkningsfeltet, hvem der gav oplysningerne. Navns nævnelse i

9 9 forbindelse med anden kontrol, f.eks. til hygiejneuddannelsen, må ikke stå på kontrolrapporten, men skal stå på tillægssiden (se afsnit 2.14). Fødevareregionen må ikke indgå aftaler med virksomheden. Bemærkningsfeltet må derfor ikke indeholde formuleringer, der kan ligne aftaler. Bemærkningerne bør højst fylde en side, men det er muligt at udfylde flere. Hvis der er behov for at udfylde flere sider, benyttes multiblanketten. Har den tilsynsførende drøftet et emne med kontrolresultat 1 med den virksomhedsansvarlige, kan det f.eks. beskrives som Hygiejne rengøring: Drøftet rengøring af lagerrum, intet at bemærke. Når der skrives drøftet, oplyst om, vejledt eller lignende, er det vigtigt samtidig at skrive, ok, intet at bemærke eller lignende, så det ikke kan tolkes som overtrædelser. For nogle få engrosvirksomheder findes tjekskemaer for at lette kontrollen (også kaldet hjælpeskemaer eller auditplaner). Det gælder f.eks. virksomheder med fast tilsyn. På kontrolrapporterne henvises til tjekskemaer m.v. i bemærkningsfeltet, f.eks. med en henvisning til en detaljeret auditplan for den pågældende dag. Eller Se rapport for skærestue fra dd.mm.åå eller Se tjekskema vedrørende kontrol af mærkningsordninger fra dd.mm. Men et eventuelt tjekskema fritager ikke den tilsynsførende for at beskrive konklusionerne fra kontrolbesøget i bemærkningsfeltet. Når regler uden offentliggørelseshjemmel, f.eks. dyreværn, bliver kontrolleret, skal kontrolresultat og bemærkningerne skrives på en tillægsside. Får en virksomhed efter anmodning videreført kontrolhistorikken ved ejerskifte eller adresseskift, skal der stå Kontrolresultat videreført fra tidligere ejer eller tidligere virksomhed. Hvis den tilsynsførende på USA/Kina godkendte kødvirksomheder konstaterer mindre væsentlige overtrædelser inden for et af de områder, der er planlagt tilsyn med, skal overtrædelserne dokumenteres. Overtrædelserne dokumenteres på kontrolrapporten eller på et særskilt skema, der vedlægges den daglige kontrolrapport. Hvis der den pågældende dag er udfyldt et skema, henvises til dette på den daglige kontrolrapport. Dokumentationen af de mindre væsentlige overtrædelser overføres ikke til kontrolresuméet. Hvis det besluttes at give virksomheden en indskærpelse eller sanktion på baggrund af gentagne mindre væsentlige overtrædelser, anføres de overtrædelser, som giver anledning til denne beslutning på kontrolrapporten sammen med den valgte sanktion. Læs nærmere i bilag 7. Hvis et kontrolbesøg strækker sig over f.eks. to arbejdsdage: - Udarbejdes første dag en foreløbig kontrolrapport som dateres. I bemærkningsfeltet indsættes oplysning om dato og om dagens observationer og virksomhedens eventuelle kommentarer. Til sidst skrives, at besøget fortsættes den følgende dag. Den foreløbige kontrolrapport må ikke akteres eller offentliggøres. Den foreløbige kontrolrapport udskrives og afleveres til virksomheden, som dokumentation for dagens kontrol. - Den følgende dag (sidste dag i kontrolbesøget) skrives videre på den foreløbige kontrolrapport. I bemærkningsfeltet indsættes oplysning om dato og om dagens observationer og virksomhedens eventuelle kommentarer. Kontrolrapporten dateres med den aktuelle dato, færdiggøres, akteres og kan offentliggøres.

10 10 Begrundelsestekster og standardtekster I digitalt tilsyn kan vælges forskellige begrundelsestekster, når man har valgt et kontrolresultat, f.eks. er følgende tekst tilknyttet kontrolresultat 2: Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater. Dokumentationen skal til enhver tid være tilgængelig for fødevareregionen. Følgende er konstateret: Man kan også vælge forskellige standardtekster, der ikke er tilknyttet et kontrolresultat, f.eks. Udleveret blanket om kontrol af virksomheder. Påbud/forbud, bøder og politianmeldelser Kontrolrapporten må ikke bruges til at meddele afgørelser som påbud, forbud eller kassation. Disse sanktioner skal meddeles virksomheden i et særskilt brev med begrundelse, hjemmel og klagevejledning. Under kontrolbesøget kan det være nødvendigt at afgøre, om et parti straks skal beslaglægges, tilbagekaldes eller kasseres. Det skal fremgå af kontrolrapporten, at afgørelsen meddeles pr. brev. En undtagelse fra kravet om skriftlig meddelelse af afgørelsen i brev, findes ved de såkaldte her-ognu-forbud. De tilsynsførende kan mundtligt meddele her og nu-forbud på slagterier med fast kontrol, inklusiv kødvirksomheder med daglige tilsyn som følge af USA/Kina krav. Det mundtligt nedlagte forbud dokumenteres alene på kontrolrapporten. Her og nu-forbud er nærmere beskrevet i Kontrolvejledningens afsnit og bilag 7. Hvis der er sket partshøring af virksomheden på kontrolbesøget, skal det fremgå af bemærkningerne på kontrolrapporten. Dokumentation af partshøring på kontrolrapporten formuleres f.eks. således: Partshøring gennemført. Virksomheden havde ingen/følgende kommentarer. Hvis der er sket partshøring efterfølgende, f.eks. telefonisk, skal dette dokumenteres i form af et notat på sagen. Når et kontrolbesøg resulterer i 3- eller 4-taller, skal det fremgå af bemærkningerne, at fødevareregionen vil sende en afgørelse eller bøde. Det formuleres som Påbud fremsendes, Forbud fremsendes, eller Bødeforlæg fremsendes. Hvis den tilsynsførende ikke er helt sikker på, om forholdet kan udløse sanktion eller bøde, bruges formuleringerne Påbud overvejes. Vil blive fremsendt, Forbud overvejes. Vil blive fremsendt eller Bødeforlæg overvejes. Vil blive fremsendt. Får virksomheden et administrativt bødeforlæg, skal bødestørrelsen stå i bemærkningerne på den endelige kontrolrapport, som sendes til virksomheden sammen med bødeforlægget. Det kan anføres i bemærkningsfeltet på kontrolrapporten, at virksomheden er blevet meldt til politiet, når alle beviser i sagen er sikrede, og det ikke vil hindre en nødvendig efterforskning. Det skal noteres på kontrolrapporten enten som Forholdet vil blive politianmeldt, eller Forholdet overvejes politianmeldt, hvis den endelige beslutning om politianmeldelse først vil blive truffet efter kontrolbesøget. Supplerende politianmeldelse: Hvis der ved et efterfølgende kontrolbesøg konstateres, at en virksomhed ikke har rettet op på en overtrædelse, hvor der er en verserende politisag, skal der ske en supplerende politianmeldelse med henvisning til den verserende sag, jf. også afsnit Supplerende politianmeldelser

11 11 karakteriseres på samme måde som andre politianmeldelser, dvs. kontrolresultat 4. Supplerende politianmeldelser skal følge samme procedure som øvrige politianmeldelser, dvs. foreløbig kontrolrapport efterfulgt af en endelig kontrolrapport, senest når den supplerende politianmeldelse er fremsendt. Det skal fremgå af kontrolrapporten, at den konstaterede overtrædelse allerede forelå ved det foregående kontrolbesøg. Indskærpelser For indskærpelser givet ved daglige eller ugentlige tilsyn på delregnskab 2-virksomheder - se nedenstående afsnit herom. Indskærpelser på fødevareområdet skal altid skrives under Tilsynsførendes bemærkninger. Indskærpelser gives normalt mundtligt på kontrolbesøget og dokumenteres på kontrolrapporten. Hvis afgørelsen om en indskærpelse først træffes efter kontrolbesøget, skal der udarbejdes en skriftlig afgørelse med begrundelse, klagevejledning m.v. på linje med påbud og forbud. På den foreløbige kontrolrapport bruges formuleringen Indskærpelse overvejes. Vil blive fremsendt. På den endelige kontrolrapport bruges formuleringen: Indskærpelse fremsendes. På både den foreløbige og den endelige kontrolrapport skal der være en beskrivelse af det konstaterede. Udformning af indskærpelser på fødevareområdet, som gives på kontrolrapporten under kontrolbesøget: Det indskærpes at.[beskriv reglen] Hvis den tilsynsførende ikke kan huske den præcise ordlyd, er det også muligt at skrive indskærpelsen i et mere populært sprog, f.eks. Det indskærpes, at virksomheden skal opfylde de i godkendelsen stillede vilkår. Pas på med at bruge ordet skal, når selve forholdet skal beskrives, da indskærpelsen ellers let kan få karakter af et påbud. Skal kan selvfølgelig benyttes, når reglen skal citeres, da ordet nogle gange vil indgå i bekendtgørelsesteksten. Følgende er konstateret [beskriv hvad der er konstateret og hvor] Oplysning om at indskærpelsen udløser gebyrbelagt ekstra kontrol Partshøring skal noteres, så det fremgår på kontrolrapporten, hvorvidt virksomheden havde kommentarer og hvilke kommentarer virksomheden evt. havde. Indskærpelser i bemærkningsfeltet forudsætter 2-tal i lovgivningsområdet. Det digitale tilsyn viser eksempler på formulerede indskærpelser, når der vælges kontrolresultat 2 i rullepanelet. Eksemplerne bliver løbende udbygget. Desuden fremkommer oplysninger om gebyrbelagt ekstra kontrol, mulighed for begrundelse samt klagevejledning automatisk, når kontrolresultat 2 vælges. Eksempel på formulering af en indskærpelse: Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater. Dokumentationen skal til enhver tid være tilgængelig for fødevareregionen. Følgende er

12 12 konstateret: Virksomheden har ikke udført dokumentation for rengøring i uge 7. Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Virksomheden kan inden 14 dage anmode om skriftlig begrundelse og kan påklage afgørelsen til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager senest 4 uger efter modtagelse af kontrolrapporten eller en evt. skriftlig begrundelse. En eventuel klage skal sendes til Fødevareregionen. Ved dokumentation af indskærpelser på USA/Kina godkendte kødvirksomheder, henvises til bilag 7. Indskærpelser givet ved daglig eller ugentlig kontrol på delregnskab 2-virksomheder Afsnittet vedrører ikke indskærpelser givet ved audits på delregnskab 2-virksomheder, hvor fremgangsmåden ovenfor følges. Indholdet af indskærpelser givet ved daglig eller ugentlig kontrol på delregnskab 2-virksomheder: Det indskærpes at.[beskriv reglen] Hvis den tilsynsførende ikke kan huske den præcise ordlyd, er det også muligt at skrive indskærpelsen i et mere populært sprog, f.eks. Det indskærpes, at virksomheden skal opfylde de i godkendelsen stillede vilkår. Pas på med at bruge ordet skal, når selve forholdet skal beskrives, da indskærpelsen ellers let kan få karakter af et påbud. Skal kan selvfølgelig benyttes, når reglen skal citeres, da ordet nogle gange vil indgå i bekendtgørelsesteksten. Følgende er konstateret [beskriv hvad der er konstateret og hvor] 2.7 Kontroltyper Der skal altid være kryds i et af felterne til ordinær, ekstra eller anden kontrol. Supplerende kan felterne kontrolkampagne, autorisationer eller prøver udtaget afkrydses. Kontroltyperne dækker følgende kontrolaktiviteter: Ordinær kontrol Ordinære kontrolbesøg jævnfør standard- eller elitefrekvensen Ekstra kontrol Opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger Bestilte kontrolbesøg efter: o Anmærkninger på den seneste kontrolrapport, hvor fødevareregionen ikke foretager opfølgende kontrolbesøg. Registrering som 3. partscertificeret o Ejerskifte. o Virksomheden er blevet registreret som certificeret med henblik på at få tildelt elitestatus. Ekstra kontrolbesøg på grund af forbrugerklager Smitteopsporing i forbindelse med udbrud af fødevarebårne sygdomme

13 13 Tilbagetrækningssager Anden kontrol Når kontrolbesøget ikke kan karakteriseres som ordinæreller Ekstra kontrol, er det anden kontrol: Når kontrolområdet kontrolleres hyppigere end standardfrekvensen f.eks.: o Kontrol før og efter slagtning på slagterier o Kontrol i forbindelse med eksport af kød til USA og Kina o Kontrol med specificeret risikomateriale o Kontrol jævnfør restriktionsbekendtgørelsen Når kontrollen ikke kan nås ved den fastsatte standardfrekvens: o Økologikontrol o Kontrol med handelsnormer o Kontrol med eksportaktiviteter ud over kontrol med eksport af animalske fødevarer til USA og Kina o Importkontrol bortset fra kontrol jævnfør restriktionsbekendtgørelsen, f.eks. import af kosttilskud Kontrolkampagne krydses af, når kontrolbesøget er udført i forbindelse med en kontrolkampagne. Autorisationer m.v. krydses af, når eksisterende virksomheder i forbindelse med et ordinært kontrolbesøg får en autorisation. Det kan f.eks. være ændringer af virksomhedens indretning, produktion eller vareudbud. Den tilsynsførende kan vælge at skrive noterne vedrørende autorisationen på en tillægsside i stedet for på kontrolrapporten. Hvis kontrolbesøget udelukkende handler om autorisation, skal virksomheden ikke have en kontrolrapport, men en autorisationsrapport. Nyoprettede virksomheder skal først have en kontrolrapport ved første kontrolbesøg efter autorisationsbesøget. Godkendelse af egenkontrolprogram, økologirapport eller frivillig mærkningsordning skal ikke have kryds i feltet med Autorisationer m.v. Prøver udtaget krydses af, når der er udtaget prøver i forbindelse med kontrolbesøget. Der skal også udfyldes en prøveudtagningsrapport. Der kan være kryds i flere felter, dog ikke samtidig kryds i mere end et af felterne Ordinær kontrol, Ekstra kontrol og Anden kontrol. F.eks. drøftes måske en ombygning på et ordinært kontrolbesøg, hvilket betyder kryds ved både Ordinær kontrol og Autorisationer m.v.. Kontroltype Ny kontrolrapport Gammel kontrolrapport Ordinære kontrolbesøg jf. standard- eller Ordinær kontrol Ordinært tilsyn elitefrekvensen Standard/elitefrekvens 10% stikprøvekontrol i elitevirksomheder Ordinær kontrol Ordinært tilsyn 10 % stikprøve, elite Ekstra kontrolbesøg efter anmærkninger Ekstra kontrol Opfølgende tilsyn Opfølgning, indskærpelse, Opfølgning påbud/forbud/bøde eller Skærpet kontrol Ekstra kontrolbesøg på grund af relevante Ekstra kontrol Opfølgende tilsyn forbrugerklager Forbrugerklage Bestilt kontrolbesøg i forbindelse med Ekstra kontrol Bestilt af virksomheden

14 14 registrering som 3. partscertificeret Bestilt kontrolbesøg i forbindelse med skrivebordskontrol efter anmærkninger Bestilt kontrolbesøg i forbindelse med ejerskifter Når kontrolområdet kontrolleres hyppigere end standardfrekvensen f.eks.: - AM/PM-kontrol - Kontrol i forbindelse med USA/Kinaeksport - Kontrol med specificeret risikomateriale - Kontrol jf. restriktionsbekendtgørelsen. Når kontrollen ikke kan nås ved den fastsatte standardfrekvens f.eks. : - Økologikontrol - Kontrol med handelsnormer - Kontrol i forbindelse med 3. landseksport - Importkontrol bortset fra kontrol jf. restriktionsbekendtgørelsen. - Kontrolkampagner, medmindre kontrollen gennemføres i forbindelse med ordinære eller ekstra kontrolbesøg. Bestilt certificering Ekstra kontrol Bestilt anmærkninger Ekstra kontrol Bestilt ejerskifte Anden kontrol AM/PM, Animalsk USA/Kina eksport eller Andet Bestilt af virksomheden Bestilt af virksomheden Opfølgende tilsyn 2.8 Bestilte kontrolbesøg Der kan bestilles kontrolbesøg i tre tilfælde: 1. Virksomheder kan i forbindelse med en ansøgning som 3. partscertificeret bestille et kontrolbesøg hos kontrolafdelingen. Dette kontrolbesøg skal gennemføres uanmeldt inden for 2 måneder efter, at fødevareregionen har registreret virksomheden som certificeret. 2. Virksomheder kan i forbindelse med anmeldepligtige ejerskifter bestille et kontrolbesøg. Dette kontrolbesøg skal gennemføres uanmeldt inden for 2 måneder efter, at fødevareregionen har modtaget anmodningen. 3. Virksomheder, hvor der ikke gennemføres ekstra kontrolbesøg som opfølgning på en anmærkning for overtrædelser af fødevarelovgivningen (skrivebordskontrol), kan bestille et kontrolbesøg. Dette kontrolbesøg skal gennemføres uanmeldt inden for 2 måneder efter, at fødevareregionen har modtaget anmodningen. Bestilling af kontrolbesøg giver mulighed for hurtigere udskiftning af kontrolrapporten end ellers. Den tilsynsførende beslutter, hvad der skal kontrolleres. Bestilling Bestilte kontrolbesøg betales af virksomheden. Fødevareregionen afgør, hvilken tilsynsførende der skal udføre et bestilt kontrolbesøg. Virksomheden skal bestille kontrolbesøg telefonisk eller skriftligt hos kontrolafdelingen. Virksomheden kan også bestille kontrolbesøget direkte hos den tilsynsførende under et kontrolbesøg. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en person har kompetence til at bestille et kontrolbesøg, noteres navn og ansættelsesforhold på en tillægsside. De bestilte kontrolbesøg skal udføres på samme tidspunkt af døgnet som normalt eller aftales, hvis de plejer at blive det, f.eks. af hensyn til virksomhedens åbningstider.

15 15 Når mobile virksomheder bestiller et kontrolbesøg og kører væk fra kontrolafdelingens geografiske område, kan de kun forvente at få det bestilte kontrolbesøg, hvis de orienterer kontrolafdelingen om det nye sted. Kontrolafdelingen skal i de tilfælde kontakte den kontrolafdeling, som virksomheden kører til. Når et kontrolbesøg bestilles, skal fødevareregionen journalisere bestillingen (kan også være et telefonnotat). Hvis det er relevant i forhold til det bestilte kontrolbesøg at udtage prøver, skal virksomheden betale for analysen. Bestilte kontrolbesøg kan ikke erstatte ordinære kontrolbesøg. 2.9 Kontrolbesøgets varighed Den samlede tid skal noteres - fra den tilsynsførende træder ind i virksomheden og er ude igen. Tiden skal være angivet i hele kvarterer. For virksomheder med fast tilsyn er det ikke relevant at udfylde feltet Tilsynsførendes underskrift Den eller de tilsynsførende skal altid skrive under på kontrolrapporten, inden den afleveres til virksomheden. Underskriften skal være den sædvanlige underskrift og må ikke være initialer. Ved digitalt tilsyn skrives rapporten under, når den er udskrevet. Den tilsynsførendes navn bliver ikke offentliggjort på Smiley-hjemmeside på digitale rapporter Afleveret til Enten skal den tilsynsførende skrive navnet på den person i virksomheden, som har modtaget kontrolrapporten, eller en ansat kvitterer for modtagelse. Virksomheden skal have vejledning om, at den ikke behøver at kvittere. Navnet skrives på, når rapporten er udskrevet. På rapporter sendt med posten skrives Sendt med post eller en lignende formulering i feltet. Navnet registreres i ScanJour i feltet, Afleveret til Virksomhedens kommentar Virksomheden kan vælge at hænge anden information op til kunderne ved siden af kontrolrapporten. Virksomheden kan få sine kommentarer på smiley-hjemmesiden. Så skal virksomheden skrive sine kommentarer (højst 300 karakterer) på blanketten på i mappen Blanketter til virksomheder : Blanketten kan udfyldes og gives til den tilsynsførende på kontrolbesøget eller sendes til kontrolafdelingen efterfølgende. Blanketten skal være underskrevet. Når kontrolafdelingen har registreret kommentarerne i ScanJour, kommer de på smiley-hjemmesiden sammen med den relevante kontrolrapport. Virksomhedens kommentarer har ingen juridisk betydning, så kontrolafdelingen er ikke forpligtet til at følge op på kommentarerne. Har en virksomhed f.eks. lovet sine kunder, at Fejl rettes straks, kan den ikke senere blive straffet i medfør af fødevareloven for ikke at have talt sandt.

16 16 Er kommentarerne mere end 300 karakterer, returneres de til virksomheden, som må afkorte dem Tillægsside Multiblanketten bruges som tillægsside, det er blanketten kun med virksomhedens adresse og tilsynsførendes bemærkninger. Tillægssiden kan bruges til noter om indforståede forhold mellem virksomheden og den tilsynsførende eller forhold, som den tilsynsførende selv eller en kollega bør huske til næste kontrolbesøg. Ved forbrugerklager kan tillægssiden benyttes til over for virksomheden at oplyse navne på forbrugeranmeldere. Navne på forbrugeranmeldere må ikke stå på kontrolrapporten. Tillægssiden kommer ikke på smiley-hjemmesiden. Når regler uden offentliggørelseshjemmel, f.eks. dyreværn, bliver kontrolleret, skal kontrolresultat og bemærkningerne skrives på tillægssiden. Eksempler på notater som kan stå på tillægssiden: Folder om skadedyr udleveret Leverandør af bær er skiftet Virksomheden har oplyst, at den fremover kun modtager oksekød af dansk oprindelse Virksomheden har oplyst, at den inden sommer vil lægge nyt gulv i skærestue 4 Virksomheden har oplyst, at hul ved rørgennemføring på tørlager bliver repareret i næste uge Drøftet afskærmningsforhold ved planlagt tilbygning til pakkeriet Det er op til den tilsynsførende at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udfylde en tillægsside. De fleste af noterne kan lige så godt skrives i feltet Tilsynsførendes bemærkninger. Tillægssiden må ikke anvendes ved forhold, der efterfølgende skal følges op på. Det vil sige forhold som vil kunne lægges til grund for indskærpelser, påbud, forbud, administrative bøder, politianmeldelser eller inddragelse af autorisation. Virksomhedens navn, adresse, CVR-nr., dato for kontrolbesøget samt den tilsynsførendes underskrift skal fremgå af tillægssiden. Tillægssiden er ens for detail og engros. Den tilsynsførende skal huske at udfylde overskriften på siden, hvis tillægssiden skrives i hånden ved brug af gennemslagspapir. Ved autorisationsbesøg Nyetablerede virksomheder, der har ansøgt om autorisation, skal ikke have en kontrolrapport ved kontrolbesøg, når besøget alene drejer sig om autorisation. Her skal udelukkende udfyldes en autorisationsrapport. Autorisationsbesøg på eksisterende virksomheder skal som hovedregel gennemføres i forbindelse med ordinære kontrolbesøg. Den tilsynsførende vælger, om noter til autorisationsdelen af kontrolbesøget skal skrives på tillægssiden i stedet for på kontrolrapporten.

17 17 Eventuelle afgørelser i forbindelse med autorisationsbesøg må ikke kun fremgå af tillægssiden. Afgørelser skal også fremgå af autorisationsskrivelsen eller som et vilkår i følgeskrivelsen til denne, hvis afgørelserne skrives kort tid efter kontrolbesøget. Ellers skrives afgørelser i et særskilt brev. I nogle tilfælde bliver fødevareregionen dog opmærksom på en nyetableret virksomhed og kan ved kontrolbesøg konstatere, at virksomheden er fuldt lovlig bortset fra en manglende autorisation/anmeldelse. Hvis virksomhedens indretning, vareudbud og drift er ganske ukompliceret, kan fødevareregionen undtagelsesvist udføre først autorisationsbesøg og derefter ordinært kontrolbesøg ved samme besøg. Hvis det konstateres, at der udelukkende er overtrædelse for at have åbnet uden autorisation/anmeldelse, udfyldes en kontrolrapport med det relevante kontrolresultat herfor. På kontrolrapporten krydses af ved både Ordinært tilsyn og Autorisationer m.v. nederst på rapporten. Den tilsynsførende opretter efterfølgende virksomheden i ScanJour og sender en autorisation. Denne undtagelse forudsætter dog, at fødevareregionen under autorisationsdelen af kontrolbesøget vurderer virksomhedens indretning, vareudbud og drift (herunder hygiejneuddannelsen og egenkontrol) som så tilfredsstillende, at autorisation kan skrives helt uden vilkår (altså uden følgebrev). I praksis opstår undtagelsessituationen hovedsagelig ved kontrol af virksomheder udviklet efter et standardkoncept med hensyn til indretning, vareudvalg og uddannelse af ansatte Foreløbig kontrolrapport Hvis rapporten har 3- eller 4-taller, skal virksomheden altid have en foreløbig rapport, indtil den tilsynsførende har skrevet påbud, forbud, bødeforelæg, tilbagekaldelse af autorisation eller politianmeldelse. Er den tilsynsførende i tvivl, om forholdene skal resultere i 1- eller 2-taller, skal virksomheden også have en foreløbig kontrolrapport med med et 2-tal og formuleringen Indskærpelse overvejes. Vil blive fremsendt med en beskrivelse af det konstaterede forhold. Den efterfølgende sagsbehandling kan godt føre til et andet resultat, end det tal, der står på den foreløbige rapport. 3. Kontrolresumé Virksomheder med mere end 12 planlagte kontrolbesøg om året skal have et månedligt kontrolresumé på smiley-hjemmesiden i stedet for kontrolrapporter. Kontrolresuméet skal være på smiley-hjemmesiden senest 5 arbejdsdage inde i den efterfølgende måned. For små slagtehuse kan fristen dog være længere. Der er tale om mere end 12 kontrolbesøg udført som Ordinær kontrol, standard/elitefrekvens, Anden kontrol, AM/PM eller Anden kontrol, Animalsk USA/Kina eksport. Kontrolresuméet udarbejdes på baggrund af en måneds kontrolrapporter. I praksis udgøres denne type virksomheder af slagterier og kødvirksomheder. Kontrolresuméet er udarbejdet for at give offentligheden et mere langsigtet indtryk af kontrollen på virksomheden.

18 18 Der er ikke hjemmel til at offentliggøre kontrol af regler under dyreværnsloven, miljøbeskyttelsesloven eller lov om hold af dyr. Kontrol heraf skal stå på en tillægsside og tæller ikke med. Der er hjemmel til at offentliggøre i fødevareloven, økologiloven, bemyndigelsesloven og Lov om frø, kartofler og planter. De seneste fire kontrolresuméer bliver vist på smiley-hjemmesiden, hvilket giver en historik på fire måneder. Bemærkningsfeltet Bemærkningsfeltet på kontrolresuméet skal indeholde en sammenfatning af bemærkningerne på de bagvedliggende kontrolrapporter. Det er vigtigt, at feltet til resumé af tilsynsførendes bemærkninger indledes med månedens antal 1- taller: xx antal kontrollerede forhold gav ingen anmærkninger i fanebladet Ingen anmærkninger. Det skal være antal 1-taller fra kontrol af regler med offentliggørelseshjemmel. Derefter skal månedens 2-, 3- og 4-taller stå med begrundelser og observationer, hvis de har offentliggørelseshjemmel. I tilfælde af at begrundelser handler om det samme, kan de skrives produceret d. 11/6 og 22/6 på grund af fund af Listeria. Resultatfeltet m.v. I resultatfeltet skal stå månedens 1-, 2-, 3- og 4-taller bortset fra dem uden offentliggørelseshjemmel. Resultatfeltet på kontrolresumeet skal indeholde en sammentælling af resultaterne fra resultatfeltet på de bagvedliggende kontrolrapporter fordelt på de forskellige lovgivningsområder. Nederst i resultatfeltet summeres for hvert af de fire tal. Resultater i tilsynsførendes bemærkninger må ikke tælles med. I feltet Tilsyn og prøver skal stå månedens antal af typer tilsyn. For prøverne markeres Ja i ScanJour, hvis der har været udtaget prøver i løbet af måneden. Derved kommer et kryds ved Prøver udtaget på kontrolresuméet. Feltet Antal tilsyn udfyldes ved at tælle månedens antal kontrolrapporter, hvor der er kontrolleret regler med offentliggørelseshjemmel. I ScanJours felt Brevdato skal stå den dato, hvor kontrolresuméet sendes til virksomheden. Slutdato er den sidste dag i måneden, som kontrolresuméet gælder for. Feltet Periode bliver automatisk udfyldt, når slutdatoen er der. Når mere end én side ønskes, skal de efterfølgende sider have udfyldt: Virksomheden og dens adresse, Periode, Antal tilsyn samt sidenummerering i form af side 1 af x, side 2 af x og så videre på øverste linie i bemærkningsfeltet. Der bliver automatisk genereret flere sider med sidetal i digitalt tilsyn. Datofeltet i nederste højre hjørne udfyldes med slutdato. Virksomhedens kommentar Virksomheden kan få sine kommentarer til kontrolresuméet på Smiley-hjemmesiden. Hvis virksomheden ønsker det, skal den skrive sine kommentarer (højst 300 karakterer) på blanketten på

19 19 i mappen Blanketter til virksomheder : Blanketten kan udfyldes og gives til den tilsynsførende på tilsynet eller sendes til fødevareregionen efterfølgende. Blanketten skal være underskrevet. Når fødevareregionen registrerer kommentarerne i ScanJour, kommer de på Smiley-hjemmesiden sammen med det relevante kontrolresumé den efterfølgende dag. I ScanJour skal kontrolresuméet have en dato i feltet Må offentliggøres fra, som ligger efter, at virksomheden har modtaget kontrolresuméet. 4. Elite-smiley Virksomheder med elite-status skal have udleveret et elite-mærkat (elite-smiley) på kontrolbesøget, som virksomheden kan anvende i markedsføring. Det er frivilligt at markedsføre med elitestatus. Virksomhederne kan selv hente eliteikonet på smiley-hjemmesiden under Ikoner og Hent smiley som figurer. Mister virksomheden sin elite-status, skal virksomheden straks ophøre med at anvende mærkat og oplysning om tidligere elitestatus i markedsføring. Har en virksomhed flere kontrolrapporter, må virksomheden kun markedsføre sig med elite-smiley, hvis alle kontrolrapporter har elite-smiley. Ellers må elite-smiley udelukkende anvendes i sammenhæng med de enkelte kontrolrapporter, som har elitestatus. Elite-smiley en må ikke vildlede. 5.Kontrolhistorik ved flytning, ejerskifte, ny registrering eller autorisation Kontrolhistorikken falder bort ved ejerskifte og flytning, med mindre virksomheden efter anmodning får videreført kontrolhistorikken. Virksomheden kan i to situationer anmode om at få videreført kontrolhistorik: 1. Ejerskifte (Ny ejer, uændret virksomhed): Virksomheden kan efter anmodning få videreført kontrolhistorik fra tidligere ejer, hvis virksomheden fortsætter uændret. Virksomheden skal sende anmodningen sammen med ejerskiftemeddelelsen til sin kontrolafdeling. 2. Flytning af virksomhed (Samme ejer, samme virksomhed på ny adresse): En ejer kan efter anmodning få videreført kontrolhistorik i sin virksomhed, hvis den samme virksomhed flytter til en ny adresse. Virksomheden skal sende anmodningen sammen med ansøgningen om autorisation eller anmodningen om registrering til sin kontrolafdeling. Kontrolhistorikken kan ikke fordobles, så den videreføres til to virksomheder. Kontrolhistorikken kan kun videreføres, når virksomheden sammen med anmodning om videreført historik vedlægger en skriftlig accept fra den hidtidige ejer (der har oparbejdet kontrolhistorikken) om, at kontrolhistorikken må videreføres. Når virksomheden er organiseret i selskabsform (f.eks, ApS eller A/S) skal accepten gives af den eller de, der i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er registreret som tegningsberettiget. En tegningsberettiget har ret til at indgå bindende aftaler på et selskabs vegne. Er virksomheden organiseret som interessentselskab (I/S), skal alle interessenter underskrive accepten. Er virksomheden personligt ejet, skal accepten gives af den personlige ejer. Virksomheden får automatisk videreført kontrolhistorik, hvis den som følge af væsentlige ændringer ifølge autorisationsbekendtgørelsen får ny autorisation.

20 20 En blanket til anmeldelse af virksomhedens aktiviteter findes på Internettet på Virk.dk (under Indberetninger, Erhverv og Industri, Fødevarevirksomhed Autorisation eller registrering) eller på Fødevarestyrelsens hjemmeside (under blanketter og autorisation eller registrering, blanketter til virksomheder) : 6BCF4CC3AD89/12305/ pdf. Hvis det vurderes, at virksomheden kan få videreført historikken, er det et krav, at virksomheden fjerner vildledende markedsføring, det vil sige oplysning om elitestatus. Kontrolafdelingen skal videreføre kontrolhistorik ved at udfylde kontrolrapport og registrere data for det antal kontrolrapporter (højst tre), som skal videreføres, med følgende oplysninger: Dato for kontrolbesøg Samlet kontrolresultat under lovgivningsområdet Andet I Tilsynsførendes bemærkninger skal stå Kontrolresultat videreført fra tidligere ejer eller tidligere virksomhed. Kontrolrapporter med videreført kontrolhistorik skal ikke sendes til virksomheden, idet der ikke er tale om nye rapporter. 6. Smiley-hjemmesiden Kontrolrapporter - eller kontrolresuméer for virksomheder med mere end 12 årligt planlagte kontrolbesøg - skal på smiley-hjemmesiden. Det gælder også kontrolrapporter til mobile engrosvirksomheder og til engrosvirksomheder med salg via Internet og postordre. Kontrolrapporter og kontrolresuméer kommer på smiley-hjemmesiden, når en dato sættes i feltet Må offentliggøres fra i ScanJour. For hver virksomhed er de fire seneste kontrolrapporter eller de fire seneste kontrolresuméer synlige på smiley-hjemmesiden, som bliver opdateret en gang i døgnet. Kontrolrapporter og kontrolresuméer må ikke komme på smiley-hjemmesiden, før virksomheden har fået dem. Engrosrapporter for primærproducenter, som kontrolleres af fødevareregionernes fødevareafdelinger, skal ikke på smiley-hjemmesiden. For ejerskiftede virksomheder vises ikonet Fødevarekontrollen er på vej, indtil virksomheden har fået sin første kontrolrapport, med mindre virksomheden ansøger om at få videreført kontrolhistorikken. I det tilfælde vises op til tre videreførte kontrolrapporter. Den endelige kontrolrapport skal offentliggøres, mens den foreløbige kontrolrapport ikke skal offentliggøres. Foreløbig kontrolrapport En foreløbig kontrolrapport skal ikke vises på smiley-hjemmesiden. I digitalt tilsyn medfører kontrolresultater på 3 eller 4 automatisk, at feltet for offentliggørelsesdato ikke kan udfyldes.

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse Bilag 11a J.nr.: 2010-20-2301-00349 Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse NK=====fåÇäÉÇåáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3 Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Om bilag 11 a og begrebet dokumentation 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning...

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 b og begrebet dokumentation... 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse

Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Bilag 11b J.nr: 2010-20-2301-00349 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport og tillægsside...2 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...2 Ved

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder.

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. J.nr.: 2010-20-2301-00486 Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. 1. Indledning... 1 2. Virksomhedens ophængning af kontrolrapport mv. på detailområdet.... 2 2.1 Generelt....

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Cater Food A/S Mors Vestmorsvej 56-60 7900 Nykøbing M 11794548 2117. side 1 af 5

Fødevarestyrelsen. Cater Food A/S Mors Vestmorsvej 56-60 7900 Nykøbing M 11794548 2117. side 1 af 5 0 X 794548 27 side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Personlig hygiejne og helbred samt husorden: procedure og dokumentation. Kontrolleret husorden i opskæringslokale, opbevaring af redskaber i pauser.

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763 763 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: procedure og dokumentation. Kontrolleret virksomhedens procedure for affald/biprodukter. Virksomheden har kun kat. 3 affald idet

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure DT-5 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. juli 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt.

Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0188 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt. Ankenævnets

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 d og begrebet dokumentation... 3 2. Opgavetype og dokumentationsform... 3 2.2 Opgavetype... 3 2.2.1 Kontrolbesøg...

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve sociale og socialpsykiatriske institutioner samt regionshuset

Vejledning til ansættelsesbreve sociale og socialpsykiatriske institutioner samt regionshuset Område: Human Resources Udarbejdet af: Rikke Lykke Ravn og revideret af Susanne Wind Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Rikke.Lykke.Ravn@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631736 Dato: 10.

Læs mere

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING?

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? Ansvaret for registreringen ligger hos hestens bruger og fristen er 30 dage efter import eller pasudstedelse Hvor er din hest født? Danmark Andet EU-land Udenfor EU

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL HANDEL J.nr.: 2011-20-7560-00004/LTM Revideret d. 22.05.2015/LIGA Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006 fødevareloven Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21. februar 2007.

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. februar 2012 (J.nr. 2011-0024477).

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller.

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. HØR ING SN OT AT M IN IST ER IEL L E HØ R ING S P ART ER x. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. Den 14.

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om hold af dyr og lov om biavl

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om hold af dyr og lov om biavl Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 5 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om hold af dyr og lov om biavl (Fødevarekontrol, sanktionsmuligheder, klagesagsbehandling,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 1 af 6 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere