KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2002) /0121 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

2 BEGRUNDELSE Amerikas Forenede Stater (USA) indførte den 5. marts 2002 en beskyttelsesforanstaltning med virkning fra 20. marts 2002 for et bredt udvalg af stålprodukter grupperet i 11 kategorier. Foranstaltningerne består i en tillægstold på 30% på de fleste flade og lange stålprodukter, et toldkontingent for slabs og en tillægstold på 15% på andre stålprodukter som armeringsstænger, rør og rustfrit stål, 13% på fittings og 8% på tråd af rustfrit stål. De eksportinteresser, der er hårdest ramt af USA's beskyttelsesforanstaltning, er De Europæiske Fællesskabers (EF), Japans, Koreas, Kinas og i mindre grad Ruslands. Hvad angår EF's interesser, påfører foranstaltningen de berørte EF-producenter betydelig skade og er stærkt ødelæggende for balancen mellem indrømmelser og forpligtelser som følge af WTO-aftalen; den vil begrænse EF's eksport af de pågældende stålprodukter til USA, som i gennemsnit har ligget på mindst mio. EUR om året i de sidste tre år, for hvilke der foreligger fuldstændige statistiske oplysninger ( ). Kommissionen mener, at denne amerikanske beskyttelsesforanstaltning er ganske åbenlyst i strid med WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger og GATT 1994, og har følgelig indledt en tvistbilæggelsesprocedure i WTO, idet der blev indgivet anmodning om konsultationer i henhold til de relevante WTO-bestemmelser den 7. marts Da EF og USA ikke har kunnet nå til enighed om passende midler til kompensation i overensstemmelse med bestemmelserne i WTO-aftalen, har EF også ret til at vedtage foranstaltninger, der kan genoprette balancen, i form af suspension af handelsindrømmelser mod USA op til det niveau for ugunstige virkninger for handelen, som EF påføres på grund af den amerikanske beskyttelsesforanstaltning. Det er opfattelsen, at en tillægstold på 100%, 30%, 15%, 13% eller 8% på importen af produkter med oprindelse i USA er en passende foranstaltning til genoprettelse af balancen, og den skal anvendes på udvalgte varer fremstillet i USA, som EF ikke er særlig afhængig af med hensyn til forsyninger, men som sandsynligvis har væsentligt tilsvarende virkninger for USA som den amerikanske foranstaltning for EF. Denne rettighed kan udøves umiddelbart efter, at de relevante underretningsprocedurer i henhold til WTO-aftalen er blevet opfyldt, i det omfang den amerikanske foranstaltning ikke er baseret på en absolut stigning i importen. Dette er tilfældet for kategorien "visse flade stålprodukter", hvor handel til mio. EUR er berørt, og hvor importen til USA er faldet mellem 1996 og 2001, det sidste år, for hvilket der forelå fuldstændige statistikker på det tidspunkt, hvor den amerikanske foranstaltning blev vedtaget. En begrænset suspension af indrømmelser, som svarer til den amerikanske foranstaltning med hensyn til opkrævet told på "visse flade stålprodukter", i form af en tillægstold på 100% på hovedsagelig stålprodukter kunne derfor gælde fra udløbet af den periode på 90 dage, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger. Hvad angår den resterende del, vil en suspension af indrømmelser, som afspejler den amerikanske foranstaltning med hensyn til opkrævet told, blive udøvet fem dage efter datoen for WTO-tvistbilæggelsesorganets afgørelse om, at den beskyttelsesforanstaltning, der er indført af USA, ikke er forenelig med WTO-aftalen, og under alle omstændigheder tre år efter den amerikanske foranstaltnings ikrafttræden, dvs. den 20. marts

3 2002/0121 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1,og ud fra følgende betragtninger: (1) Amerikas Forenede Stater (USA) har indført en beskyttelsesforanstaltning i form af toldforhøjelser eller toldkontingenter for importen af stålprodukter fra bl.a. EF med virkning fra 20. marts (2) Denne foranstaltning forvolder de berørte EF-producenter betydelig skade og skaber forstyrrelse i den balance mellem indrømmelser og forpligtelser, der følger af WTOaftalen; foranstaltningen vil kraftigt begrænse EF's eksport af de pågældende stålprodukter til USA og berører eksportværdien for mindst mio. EUR om året. (3) De konsultationer, der blev afholdt mellem USA og EF som omhandlet i WTOaftalen, førte ikke til nogen tilfredsstillende løsning. (4) Ifølge WTO-aftalen har berørte eksportørmedlemmer ret til at suspendere anvendelsen af i alt væsentligt tilsvarende indrømmelser eller andre forpligtelser, forudsat at WTO- Rådet for Handel med Varer ikke afviser dette. (5) Indførelsen af tillægstold på 100%, 30%, 15%, 13% og 8% på udvalgte produkter med oprindelse i USA, som importeres til EF hvert år, udgør suspension af en i alt væsentligt tilsvarende handelsindrømmelse, idet den opkrævede told ikke vil overstige den told, der vil blive opkrævet på EF's eksport af de varer, der er omfattet af den amerikanske beskyttelsesforanstaltning, dvs. 626 mio. EUR om året. (6) Suspension af i alt væsentligt tilsvarende indrømmelser bør først og fremmest anvendes over for stålsektoren og, hvis det er nødvendigt, andre sektorer; navnlig er de forarbejdede produkter med oprindelse i USA, der er blevet udvalgt, produkter, som EF ikke er særlig afhængig af med hensyn til forsyninger, men hvor det vil få virkninger, der i det væsentlige svarer til virkningerne for EF's eksport af den beskyttelsesforanstaltning, USA har indført, hvis de pålægges tillægstold. 1 EFTC[ ]af[ ],s.[ ]. 3

4 (7) For nogle produkter betegnet som "visse flade stålprodukter" er den beskyttelsesforanstaltning, som USA har indført, ikke blevet truffet som følge af en absolut stigning i importen. (8) Som tilladt ifølge WTO-aftalen bør en del af EF's indrømmelser svarende til den del af beskyttelsesforanstaltningen, der ikke er truffet som følge af en absolut stigning i importen, og som udgør et beløb i gældende told på 379 mio. EUR, derfor suspenderes for produkter af særlig betydning for USA fra 18. juni 2002 og indtil den amerikanske beskyttelsesforanstaltning er ophævet. (9) Produkter, for hvilke der er udstedt en importlicens med fritagelse for told eller nedsættelse af told, inden datoen for denne forordnings ikrafttræden, vil ikke være omfattet af denne tillægstold. (10) Produkter, for hvilke det kan godtgøres, at de er eksporteret fra USA til EF inden datoen for tillægstoldens anvendelse, vil ikke være omfattet af denne tillægstold. (11) Produkter, der er omfattet af suspensionen af indrømmelser, henføres kun under toldproceduren for "forarbejdning under toldkontrol" efter en undersøgelse i Toldkodeksudvalget. (12) Denne forordning berører ikke spørgsmålet om den amerikanske beskyttelsesforanstaltnings forenelighed med WTO-aftalen; tillægstolden bør under alle omstændigheder gælde fra 20. marts 2005 og indtil den amerikanske beskyttelsesforanstaltning er ophævet; den bør imidlertid anvendes umiddelbart efter WTO-tvistbilæggelsesorganets afgørelse om, at USA's beskyttelsesforanstaltning ikke er forenelig med WTO-aftalen. (13) EF indgav skriftlig meddelelse om suspensionen til Rådet for Handel med Varer den 14. maj 2002; Rådet for Handel med Varer har ikke afvist en sådan suspension - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 De toldindrømmelser, som EF har givet USA i forbindelse med de produkter, der er opført i bilag I og II til denne forordning, suspenderes hermed fra den 18. juni Artikel 2 1. Den gældende told for de produkter med oprindelse i USA, der er opført i bilag I og II, forhøjes med en tillægstold i form af en værditold på 100%, 30%, 15%, 13% eller 8% som angivet i bilagene. 2. Tillægstolden i bilag I anvendes fra 18. juni 2002 og indtil tillægstolden i bilag II finder anvendelse. 3. Tillægstolden i bilag II anvendes som følger: i) fra 20. marts 2005 eller 4

5 ii) fra femtedagen efter datoen for WTO-tvistbilæggelsesorganets afgørelse om, at den beskyttelsesforanstaltning, der er indført af USA, ikke er forenelig med WTO-aftalen, afhængigt af hvilken dato der er den tidligste. I sidstnævnte tilfælde offentliggør Kommissionen en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende om datoen for WTO-tvistbilæggelsesorganets afgørelse. 4. Denne forordning finder anvendelse, indtil den amerikanske beskyttelsesforanstaltning er ophævet. Kommissionen offentliggør en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende om den dato, hvor den amerikanske beskyttelsesforanstaltning er blevet ophævet. Artikel 3 1. Produkter, der er opført i bilag I, og for hvilke der er udstedt en importlicens med fritagelse for told eller nedsættelse af told, inden datoen for denne forordnings ikrafttræden, vil ikke være omfattet af tillægstolden i bilag I. 2. Produkter, der er opført i bilag I, og for hvilke det kan godtgøres, at de allerede var på vej til EF på datoen for anvendelsen af dette bilag, og hvis bestemmelsessted ikke kan ændres, vil ikke være omfattet af tillægstolden i nævnte bilag. Produkter, der er opført i bilag II og ikke er omfattet af bilag I, og for hvilke det kan godtgøres, at de allerede er på vej til EF på datoen for anvendelsen af bilag II, og hvis bestemmelsessted ikke kan ændres, er ikke omfattet af tillægstolden i bilag II. 3. Produkter, der er opført i bilag I og II, kan kun henføres under toldproceduren "forarbejdning under toldkontrol" i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, første underafsnit, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 2 i tilfælde, hvor der har fundet en undersøgelse af de økonomiske betingelser sted i Toldkodeksudvalget, medmindre produkterne og processerne er nævnt i bilag 76, del A, i nævnte forordning. Artikel 4 Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ] På Rådets vegne Formand [ ] 2 EFT L 302 af , s. 1. 5

6 BILAG I : liste over produkter, for hvilke der vil gælde tillægstold fra 18. juni 2002 Varer, der er omfattet af dette bilag, er bestemt ved varebeskrivelsen i den kombinerede nomenklatur 3 for nedenstående KN-koder. Varebeskrivelsen i dette bilag er kun til orientering. Varebeskrivelse og KN-code Tillægstold Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte % Æbler, pærer og kvæder, friske % Ris % % Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler % % % T-shirts og undertrøjer, af trikotage % % % % Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), til mænd eller drenge % % % 3 Bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 279 af , s. 1). 6

7 Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), til kvinder eller piger % Skjorter, til mænd eller drenge % Plaider og lignende tæpper % Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne % Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm % % % % Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål % % Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f. eks. Broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør o. lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner % Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling 7

8 % Andre støbte varer, af jern og stål % Andre varer af jern og stål % Trykkemaskiner som anvender typer, blokke, plader, cylindre o. lign. henhørende under pos. 8442; blækstråleprintere, undtagen de under pos hørende; hjælpemaskiner til trykning % % Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet % % Varer til selskabslege og selskabsspil, herunder spilleautomater, billardborde, specialborde til casinospil samt automatisk udstyr til bowlingbaner % 8

9 BILAG II Varer, der er omfattet af dette bilag, er bestemt ved varebeskrivelsen i den kombinerede nomenklatur 4 for nedenstående KN-koder. Varebeskrivelsen i dette bilag er kun til orientering. Varebeskrivelse og KN-code Tillægstold Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne % Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte % % Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede % % Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede % Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mangostaner, friske eller tørrede % Citrusfrugter, friske eller tørrede % Druer, friske eller tørrede % Æbler, pærer og kvæder, friske 4 Bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 279 af , s. 1). 9

10 % % Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner), blommer og slåen, friske % Ris % % % Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos % Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler % % % % % Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning % Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke-perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark af enhver størrelse, undtagen papir henhørende under pos eller 4803; håndgjort papir og pap % Papir, af den art der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, og lignende papir til husholdnings- eller toiletbrug, samt cellulosevat og cellulosefiberdug, også kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget, perforeret, med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller eller ark 10

11 % Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til husholdnings- ellr hygiejnebrug, i ruller af bredde ikke over 36 cm eller i tilskåret form; lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, bleer, hygiejnebind og - tamponer, lagner og lignende varer til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug % % % Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug; kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer af papir eller pap, af den art der anvendes i kontorer, butikker o.lign % % % % % % % Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer, stilehæfter, skriveunderlag, samlebind og dokumentomslag, blanketsæt, også med karbonark, samt lignende varer af papir eller pap; album til prøver eller samlinger samt bogomslag, af papir eller pap % % % % % % Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos % % Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger, undtagen varer henhørende under pos

12 % % Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), af trikotage, til mænd eller drenge % % % % Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), af trikotage, til kvinder eller piger % % % % % Skjorter, af trikotage, til mænd eller drenge % % % Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger % Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge % Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger % T-shirts og undertrøjer, af trikotage % % 12

13 % % Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage % % % % % % % % % % % % % % % Træningsdragter, skidragter og badebeklædning, af trikotage % % Beklædningsgenstande konfektioneret af trikotagestof henhørende under pos. 5903, 5906 eller % % Andre beklædningsgenstande, af trikotage % % % Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder støttestrømper og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage % % % % % 13

14 % % % % Handsker, vanter og luffer, af trikotage % % Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos % % % % % % Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, til kvinder eller piger, undtagen varer henhørende under pos % % Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), til mænd eller drenge % % % % % % % % % % Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), til kvinder eller piger % % % 14

15 % % % % % % % % % % % % % % Skjorter, til mænd eller drenge % % Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger % % Beklædningsgenstande konfektioneret af tekstilstof henhørende under pos. 5602, 5603, 5903, 5906 eller % % Træningsdragter, skidragter og badebeklædning; andre beklædningsgenstande % % % % % % % % % % % Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage 15

16 % % % % Slips, butterflies og halsbind % Handsker, vanter og luffer % Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos % Plaider og lignende tæpper % % % % Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; campingudstyr % Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre) % % % Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast % % % % % 16

17 % Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer % % % Andet fodtøj % % Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil % 17

18 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne % % % % % Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover % % % % % % % % % % % % Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm % % % % Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål % % % % % % % % % Tråd af rustfrit stål % 18

19 % Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm % % % Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål % % % % % % Tråd af andet legeret stål % Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål % Rør og hule profiler, sømløse, af jern (bortset fra støbejern) og stål % % % % % % % % Andre rør og hule profiler (f. eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter), af jern og stål % % % % 19

20 Rørfittings af jern og stål (f. eks. samleled, rørknæ, muffer) % % % % Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f. eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør o. lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner % % % % % % % Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling % % % % % Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling % % % Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af jern og stål % % 20

21 Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål (undtagen isoleret tråd til elektrisk brug) % % % % % Trådvæv (herunder endeløst trådvæv), trådnet, tråddug og trådgitter, af jern- og ståltråd; strækmetal, af jern og stål % % % % Kæder og dele dertil, af jern og stål % % % % % Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål % % Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål % Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer (herunder sådanne, der tillige kan anvendes til centralopvarmning), stegeriste, fyrfade, gasapparater, varmeplader med brænder og lignende ikke-elektrisk udstyr til husholdningsbrug, samt dele dertil, af jern og stål % % 21

22 Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt dele dertil, af jern og stål; varmluftgeneratorer og varmluftfordelere (herunder apparater, der også kan fordele frisk eller konditioneret luft), ikke elektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller blæser, samt dele dertil, af jern og stål % Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern og stål; jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af jern og stål % % % Sanitetsartikler samt dele dertil, af jern og stål % % Andre støbte varer, af jern og stål % % % Andre varer af jern og stål % % % % % % % % % % Høstmaskiner og tærskeværker, herunder halm- og foderpressere; slåmaskiner (herunder plæneklippere); maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos % % % 22

23 % Trykkemaskiner som anvender typer, blokke, plader, cylindre o. lign. henhørende under pos. 8442; blækstråleprintere, undtagen de under pos hørende; hjælpemaskiner til trykning % % Håndværktøj, pneumatisk, hydraulisk eller med indbygget elektrisk eller ikke-elektrisk motor % Automobiler til specielle formål, undtagen automobiler henhørende under pos (f.eks. bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr % % Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer % % % % % % % % % % % Stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller o. lign. samt dele dertil % Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet % % Fotokopieringsapparater med optisk system eller af kontakttypen, samt varmekopieringsapparater 23

24 % % Armbåndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af sådanne typer), undtagen varer henhørende under pos % Slaginstrumenter (f. eks. trommer, xylofoner, bækkener, kastagnetter, maracas) % Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402), herunder sovesofaer o. lign., samt dele dertil % % Andre møbler og dele dertil % % Præfabrikerede bygninger % Varer til selskabslege og selskabsspil, herunder spilleautomater, billardborde, specialborde til casinospil samt automatisk udstyr til bowlingbaner % Koste og børster og lign. (herunder koste og børster, som udgør dele til maskiner, apparater eller køretøjer), håndbetjente mekaniske gulvfejeapparater, uden motor, samt svabere og fjerkoste; tilberedte børstebundter; malerpuder og malerruller; vinduesskvisere % Kuglepenne; filtpenne, fiberspidspenne o. lign.; fyldepenne, stylografer og andre penne; stencilpenne; pencils; penneskafter, blyantholdere o. lign.; dele (herunder hætter og clips) til disse varer, undtagen varer henhørende under pos

25 % 25

26 FINANSIERINGSOVERSIGT DATO: 24. marts 2002 BEVILLINGER: [ ] 1. KONTO: FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE: RÅDETS FORORDNING om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater 3. RETSGRUNDLAG: Artikel FORANSTALTNINGENS FORMÅL: Genoprettelse af balancen i WTO-indrømmelserne som følge af den amerikanske beskyttelsesforanstaltning for stålprodukter 5. FINANSIELLE VIRKNINGER PERIODE PÅ 12 MÅNEDER 5.0 UDGIFTER OVER EF-BUDGETTET (RESTITUTIONER/INTERVENTIONER) - NATIONALE BUDGETTER - ANDRE SEKTORER 5.1 INDTÆGTER - EGNE EF-INDTÆGTER (AFGIFTER/TOLD) - NATIONALE (mio. EUR) LØBENDE REGNSKABS- ÅR 2002 (mio. EUR) FØLGENDE REGNSKABSÅR 2003 (mio. EUR) 379 mio. EUR 189 mio. EUR 493 mio. EUR UDGIFTSOVERSLAG INDTÆGTSOVERSLAG 607 mio. EUR 607 mio. EUR 5.2 BEREGNINGSMÅDE: Højere told på visse amerikanske produkter multipliceret med handelsværdien 6.0 FINANSIERING MULIG OVER DE BEVILLINGER PÅ DET LØBENDE BUDGET, DER ER OPFØRT UNDER DET RELEVANTE KAPITEL? JA NEJ 6.1 FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER PÅ DET LØBENDE BUDGET? JA NEJ 6.2 TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT? JA NEJ 6.3 BEVILLINGER TIL OPFØRSEL PÅ KOMMENDE BUDGETTER? JA NEJ BEMÆRKNINGER: De foranstaltninger, der skal genoprette balancen, vil ophøre, når den amerikanske beskyttelsesforanstaltning ophører. Indtægterne vil måske blive lavere, da den amerikanske eksport kan falde på grund af tillægstolden. 26

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.04.2002 KOM(2002) 202 endelig 2002/0095 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2010 KOM (2010) 552 endelig 2010/0289 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 76 Aluminium og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) henhørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.01.2005 KOM(2005) 5 endelig 2005/0001 (ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 190 endelig 2003/0077 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2010 KOM(2010)57 endelig 2010/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's holdning i Samarbejdsrådet EU-Sydafrika vedrørende en ændring af de relevante

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 6/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 8 final - Bilag 3 - Del 4/4.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 8 final - Bilag 3 - Del 4/4. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0003 (NLE) 5608/16 DD 13 FORSLG fra: modtaget: 22. januar 2016 til: CP 14 WTO 9 COFR 15 RELEX 60 Jordi

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Tøj til drenge og mænd 1

Tøj til drenge og mænd 1 0 Tøj til drenge og mænd under-trøje under-bukser t-shirt trøje / bluse skjorte shorts cowboy-bukser bukser bokser-shorts / bade-bukser 0 bælte / liv-rem 9 sokker uld-sokker ski-sokker bade-bukser : et

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP

PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP Kapitel 48 PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

TRADE/2005/102/00/00

TRADE/2005/102/00/00 DA TRADE/2005/102/00/00 DA DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../2005 om ændring af bilag I, II, III B og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2016 (OR. en) PUBLIC Interinstitutionel sag: 2016/0082 (NLE) 6942/16 LIMITE CORLX 103 CFSP/PESC 203 RELEX 178 COASI 26 COARM 44 CONUN

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.9.2005 KOM(2005)464 endelig 2005/0192(ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i EU/Chile-associeringsrådet om liberalisering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 3.5.2016 L 117/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/682 af 29. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.8.2005 KOM(2005) 360 endelig KOMMISSIONENS TREOGTYVENDE ÅRSBERETNING TIL EUROPA-PARLAMENTET OM

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter 84 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.1.64 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE 99/64 HENSTILLING Nr. 1/64 af 15. januar 1964 tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2003 KOM(2003) 24 endelig 2002/0133 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om en varespecifik overgangsbeskyttelsesordning for indførsel

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2004 KOM(2004) 403 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.03.2002 KOM(2002) 112 endelig 2002/0055 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af protokol (2001) om ændring af bilaget til aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 02.08.2002 KOM(2002) 447 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af den internationale

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 198/28 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 697/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 COM(2015) 33 final 2015/0023 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd

Læs mere