LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING til voksne udlændinge

2 Baggrund DET DANSKE SPROG ER EN UDFORDRING Mange af de flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark, oplever det som en stor udfordring at lære det danske sprog. De danske udtaleregler, den danske grammatik og sætningskonstruktionerne adskiller sig ofte meget fra det modersmål, de kender og fra de øvrige sprog, de behersker. Dertil kommer, at flygtninge og indvandrere har meget forskellige forudsætninger for at lære et nyt sprog. Både alder, modersmål og uddannelsesniveau er afgørende for, hvor let eller svært det er for den enkelte at lære dansk. GODT DANSK GIVER MULIGHEDER OG BEDRE RETTIGHEDER Det er vigtigt at lære dansk. Jo mere dansk man behersker, des bedre forudsætninger har man for at blive en del af det danske samfund: få netværk, venner, arbejde og være aktiv i samfunds- og foreningsliv. Derudover er flygtninge og indvandreres danskkundskaber og del tagelse i danskundervisningen afgørende for de rettigheder, de har i Danmark. Udlændinge, som modtager kontanthjælp, risikerer at miste retten til deres ydelse, hvis de forsømmer danskundervisningen, og udlændinge, der ansøger om permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab, skal have et vist niveau i dansk. 1) LEKTIEHJÆLP OG SAMTALE TRÆNING I FRIVILLIGNET For at støtte flygtninge og indvandrere i at blive bedre til dansk, har Frivillignet en del af Dansk Flygtningehjælp siden 2000 drevet en række frivillige tilbud om lektiehjælp og samtaletræning til voksne udlændinge. Tilbuddene er af forskellig karakter og finder sted over hele landet. Nogle har til huse på sprogskoler, andre på biblioteker og i frivillighuse, og nogle helt tredje foregår i netværksfamilierelationer. Fælles for alle tilbud er, at de er baseret på et frivilligt møde, hvor danske medborgere hjælper flygtninge og indvandrere med at blive bedre til dansk. På kan du finde information om, hvilke tilbud om lektiehjælp og samtaletræning vi driver i dit lokalområde. VÆRDI FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG FRIVILLIGE Lektiehjælp og samtaletræning har stor værdi for både flygtninge, indvandrere og frivillige. Flygtninge og indvandrere giver blandt andet udtryk for, at de bliver bedre til dansk og øger deres faglige kompetencer ved at deltage i lektiehjælp og samtaletræning. Samtidig får de gennem kontakten med frivillige adgang til netværk og social kontakt samt viden om det danske samfund og hjælp til f.eks. kommunikation med myndigheder. Også for frivillige har det stor værdi at yde lektiehjælp og samtaletræning. Det at gøre en forskel i det daglige, at hjælpe andre og have kontakt med mennesker, der ofte kommer fra en helt anden del af verden, beskriver frivillige igen og igen som berigende, oplysende og meningsfyldt. 1) Ved redaktionens afslutning i 2014 skulle udlændinge ifølge integrationsloven bestå dansk 1 for at få permanent opholdstilladelse og dansk 2 for at få statsborgerskab. Reglerne for opholdstilladelser i Danmark ændrer sig løbende, og du kan altid få oplyst de aktuelle hos Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivninger. Se kontaktoplysninger bagerst i hæftet. 2

3 3

4 4 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING TIL VOKSNE UDLÆNDINGE

5 Målgruppen MÅLGRUPPEN ER MANGFOLDIG Frivillignets tilbud om lektiehjælp og samtaletræning henvender sig til flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund, der har opholdt sig kortere eller længere tid i Danmark. Motiverne for at benytte tilbuddene varierer også hos de forskellige målgrupper. Nogle har brug for hjælp til lektierne, andre vil gerne træne dansk, og nogle har brug for social kontakt med frivillige. LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING Mange af de udlændinge, der benytter sig af tilbuddene om lektiehjælp og samtaletræning, går i skole eller er under uddannelse. De efterspørger både hjælp til lektier og vil også gerne have samtaletræning, dvs. mulighed for at bruge sproget i praksis. Derudover er der en gruppe af udlændinge, som ikke længere går i skole. De kan have behov for at blive bedre til at bruge det danske sprog i hverdagen, og de kan have stor glæde af den sociale kontakt med frivillige, som de oplever i samtaletræningen. Bagerst i dette hæfte finder du en liste over ideer til, hvordan du kan arbejde med samtaletræning. DANSKUNDERVISNING Alle flygtninge og indvandrere, der opholder sig i Danmark, har ret til at tage en gratis danskuddannelse på et af de 52 sprogcentre rundt om i landet, som staten har godkendt på området. En stor del af de lektiehjælpssøgende, du vil møde i lektiehjælpen, går på en af de tre danskuddannelser, sprogcentrene udbyder: Dansk 1, Dansk 2 eller Dansk 3. De tre uddannelser har hver seks forskellige niveauer, og eleverne indplaceres på et af disse, når de starter i sprogcentret. Ud over sprogcentrene er der en række private sprogskoler, firmaer og enkeltpersoner, som tilbyder danskundervisning, men det er kun de sprogcentre med ministeriel godkendelse, som må undervise og afholde afgangsprøver i de tre officielle danskuddannelser. Du kan læse mere om danskuddannelserne og de danske sprogcentre på FLYGTNINGE MED PTSD Mange af de personer, der opsøger lektiehjælp og samtaletræning, er flygtninge. De kan have haft meget voldsomme oplevelser i deres hjemland og/eller under flugten, som kan føre til diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse, i daglig tale PTSD. Det kan du læse mere om hos Center For Udsatte Flygtninge på Hvis du får indtryk af, at du er i kontakt med en flygtning, som lider af PTSD og ikke er i behandling, kan du spørge til vedkommendes tilstand og råde ham/hende til at gå til lægen. DET ER EN STOR HJÆLP. DET BETYDER, AT JEG SELV KAN SIDDE MED OLE ELLER ANDRE OG ØVE MIG PÅ LIGE PRÆCIS DET, SOM JEG HAR SVÆRT VED. Nihad Alo 5

6 LEKTIEHJÆLPEN DIN OPGAVE SOM LEKTIE HJÆLPER OG SPROGTRÆNER Som lektiehjælper og sprogtræner er det din opgave at støtte flygtninge og indvandrere i at lære det danske sprog enten ved at hjælpe dem til selv at løse deres opgaver eller ved at tale med dem om det, der giver mening for jer begge. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at din opgave består i at støtte lektielæsning og yde samtaletræning og ikke i at undervise. Det kræver særlige forudsætninger at undervise i dansk som andetsprog, og det kan skabe forvirring, hvis du som frivillig begynder at lære flygtninge og indvandrere dansk efter andre metoder end dem, de arbejder med i sprogundervisningen. Hvis du er i tvivl om, hvor grænsen for din indsats går, eller du føler dig presset ind i opgaver, som du mener, en underviser bør tage sig af, skal du kontakte din regionskonsulent, som kan hjælpe med at afklare sagen. MAN HJÆLPER MED SÅ MEGET ANDET Som lektiehjælper og sprogtræner vil du højst sandsynligt opleve, at de flygtninge og indvandrere, du er i kontakt med, beder dig om hjælp til andet end lektiehjælp og samtaletræning. Breve fra myndigheder, regninger fra elselskabet og kommunikation på skolens forældrenet kan være vanskelige at håndtere, når man har få danskkundskaber og meget lidt kendskab til det danske samfund. Hvis du helst vil undgå at yde hjælp på andre områder end lektiehjælp og samtaletræning eller ikke føler dig kompetent til det, så undersøg, om der er andre frivillige, der kan træde til, eller om der er en gratis rådgivning i nærheden, du kan henvise til. Hvis det drejer sig om juridiske eller psykosociale problemstillinger, kan du altid henvise til Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivninger. Se kontaktinformationer bagerst i hæftet. Er du i tvivl, kan du altid spørge din regionskonsulent til råds. SKRU OP FOR TÅLMODIGHEDEN OG NED FOR AMBITIONERNE Det er en god idé at ruste sig med stor tålmodighed og lægge en dæmper på sine egne ambitioner, når man yder lektiehjælp og samtaletræning til voksne. De flygtninge og indvandrere, der kommer i lektiehjælpen, befinder sig på meget forskellige dansksproglige niveauer. Nogle er hurtige til at lære dansk, mens andre må kæmpe længe for fremgang. I forhold til den sidste gruppe er det vigtigt, at du som lektiehjælper og sprogtræner udviser tålmodighed og bevarer realistiske forventninger. Sæt pris på de små ryk, du oplever, og accepter, at der er perioder, hvor tingene ikke flytter sig. Mind dig selv om, at du er der for at støtte den pågældende flygtning eller indvandrer på det niveau, han/hun befinder sig. MODERSMÅLETS ROLLE Modersmålet spiller en stor rolle i alle menneskers liv. Det er det sprog, man bedst kan udtrykke sine følelser og holdninger på, og derfor det sprog, man føler sig mest kompetent med. Modersmålet er en vigtig del af et menneskes identitet, fordi det er gennem sproget, at man viser, hvem man er. Når man ikke kan anvende sit modersmål i kommunikation med andre mennesker, kan man nemt komme til at føle sig dum, netop fordi man ikke kan udtrykke sig så præcist og nuanceret, som man kan på modersmålet. Du kan som frivillig afhjælpe denne følelse hos flygtninge og indvandrere ved at anerkende deres modersmål, f.eks. ved at anerkende at der tales andre sprog end dansk i samtaletræningen/lektiehjælpen. Modersmålet kan være med til at understøtte det at lære dansk. Hvis du yder samtaletræning eller lektiehjælp til en gruppe flygtninge/indvandrere, der har samme modersmål eller kan det samme fremmedsprog, kan det lette deres forståelse af det danske stof, hvis de taler om det på det respektive sprog. Modersmålet er altså en ressource og ikke en hindring for det at lære dansk. 6

7 7

8 8 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING TIL VOKSNE UDLÆNDINGE

9 DIN ROLLE SOM FRIVILLIG DIN ROLLE SOM FRIVILLIG Målet med Dansk Flygtningehjælps frivillige indsatser er at skabe ligeværdige relationer mellem flygtninge/indvandrere og danske medborgere. Som frivillig forpligter du dig derfor til at lade en række etiske retningslinjer være styrende for dit frivillige engagement. Retningslinjerne, som du bliver præsenteret for, når du melder dig som frivillig, sikrer demokrati i den frivillige indsats og ligeværdighed i mødet mellem dig og den flygtning/indvandrer, du hjælper. Som frivillig kan du komme i en situation, hvor du oplever det som meget dilemma fyldt at respektere retningslinjerne, f.eks. fordi du har knyttet et tæt bånd til en bestemt person. I de tilfælde har du altid mulighed for at drøfte sagen med din regionskonsulent, så du handler på en måde, som er hensigtsmæssig for relationen på lang sigt. TAVSHEDSPLIGT OG UNDERRETNINGSPLIGT Samværet mellem frivillige og flygtninge/ indvandrere bygger på tillid. Som frivillig er du derfor underlagt tavshedspligt. Det betyder, at du skal behandle oplysninger om private og personlige forhold fortroligt. Private og personlige oplysninger er f.eks. oplysninger om etnicitet, religion, familieforhold, seksuelle forhold, sygdom, misbrugsproblemer, privatøkonomiske forhold og lignende. Man er undtaget fra tavshedspligt, hvis man kommer i besiddelse af oplysninger, der kan forhindre en alvorlig forbrydelse eller et justitsmord. Hvis det er tilfældet, har man pligt til at give dem videre til politiet men kun til politiet. Som frivillig kan du få oplysninger om private forhold, som du har behov for at drøfte med andre. Men da andre frivillige i din gruppe med stor sandsynlighed vil kunne identificere den person eller familie, informationerne omhandler, vil det i de fleste tilfælde også være brud på reglerne om tavshedspligt at betro sig til dem også selvom du anonymiserer oplysningerne. Du skal derfor kontakte din regionskonsulent, hvis du oplever dette behov. Alle borgere i Danmark er underlagt en ubetinget underretningspligt. Det betyder, at du som både frivillig og privat person har pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Vi anbefaler, at du kontakter din regionskonsulent og i anonymiseret form drøfter forholdet, hvis du kommer i den situation. SPROGSKOLEN ER SLET IKKE NOK. DER ER MANGE ELEVER I KLASSEN OG KUN EN LÆRER. HERNEDE HAR JEG NANNA FOR MIG SELV, OG DET LÆRER JEG MEGET AF. Abdirahman Mahmud Elmi 9

10 BLIV FRIVILLIG LEKTIEHJÆLPER/SPROGTRÆNER HVORDAN VIL DU HJÆLPE? Tilbuddene om lektiehjælp og samtaletræning er som sagt vidt forskellige. Nogle foregår privat, andre på et bibliotek eller i kultur- eller frivillighuse. Inden du melder dig som frivillig lektiehjælper og sprogtræner, kan det være en god idé, at du tager stilling til, hvordan du gerne vil hjælpe. Vil du åbne dit hjem for flygtninge/indvandrere? Eller foretrækker du, at det foregår på mere neutral grund? På kan du læse mere om mulighederne for at blive lektiehjælper og sprogtræner i dit lokalområde. Du kan også kontakte din regionskonsulent og drøfte mulighederne med ham/hende. SÅDAN BLIVER DU FRIVILLIG Du kan tilmelde dig på eller henvende dig til din regionskonsulent eller en lokal frivilliggruppe. Vi stiller ingen formelle uddannelseskrav til frivillige, der gerne vil beskæftige sig med samtaletræning og lektiehjælp til voksne. Men vi stiller krav om, at du underskriver en samarbejdsaftale, der blandt andet definerer de etiske retningslinjer for Dansk Flygtningehjælps frivillige indsats, og den lovpligtige børneattest, som skal beskytte børn mod overgreb. Gode råd om lektiehjælp til voksne Skab tryghed og tillid. Hvis du ikke kender den lektiehjælpssøgende på forhånd, så spørg om navn, familie og interesser. Du kan så fortælle det samme om dig selv. Vær forsigtig med at spørge til etnisk herkomst. Det kan opleves som marginaliserende. Når I sidder med den enkelte opgave, så bed den lektiehjælpssøgende forklare dig, hvad opgaven går ud på. Dermed kan du tjekke, om han/hun har forstået opgaven. Før samtaler om opgaven. Det udvider ordforråd og forhåndsviden. Hvis I sidder med en tekst, så spørg grundigt ind til de enkelte ord i teksten, så du er sikker på, at den lektiehjælpssøgende forstår ordene. Vær opmærksom på ordsprog og talemåder i tekster. De kan ofte skabe misforståelser og forvirring. Vær rosende og støttende undervejs. Når den lektiehjælpssøgende føler sig tryg, vil han/hun automatisk turde mere, og det skaber den bedste grobund for læring. Pas på med for mange rettelser ad gangen. Hvis man bliver afbrudt og irettesat for meget, kan man miste modet. Hvis den lektiehjælpssøgende laver mange fejl, så fokuser på de fejl, der skaber forståelsesmæssige problemer eller de fejl, som han/hun begår igen og igen. Giv ikke efter, hvis den lektiehjælpsøgende beder dig om at løse opgaverne. Støt ham/hende i selv at løse dem. Hvis der ikke er tid til, at I kommer igennem alle lektierne, så fokuser på nogle enkelte opgaver og arbejd med dem, til den lektiehjælpssøgende forstår dem og selv kan løse dem. Det er bedre at have forstået og løst nogle enkelte opgaver end at have løst dem alle uden at have forstået dem. Hvis du er usikker på, hvordan en opgave løses, så spørg nogle af de andre frivillige, eller prøv at hente hjælp på nettet. Det kan også være, at der er en person i dit eget netværk, som kan hjælpe. Hold dig til undervisningsmaterialernes metoder, ellers risikerer du at skabe forvirring. 10

11 Gode råd om samtaletræning med voksne Skab tryghed og tillid. Hvis du ikke kender den samtaletræningssøgende på forhånd, så spørg om navn, familie og interesser. Du kan så fortælle det samme om dig selv. Vær forsigtig med at spørge til etnisk herkomst. Det kan opleves som marginaliserende. Undgå at rette for meget. Fokuser evt. på bestemte områder af sprogbrugen, f.eks. verbernes bøjning i datid, og ikke på alting på én gang. Det kan virke demotiverende, hvis det hele er forkert. Tal meget enkelt. Det hjælper ikke at tale langsomt, hvis du samtidig anvender lange, svære ord. Tal i korte sætninger. Brug dit kropssprog med tegn og fagter, hvis det er nødvendigt. Ros den pågældende flygtning/indvandrer for det, han/hun gør rigtigt. Der er altid noget at rose, og det giver selvtillid og dermed mere motivation for læring. Materialer til samtaletræning Gå på biblioteket og find bøger om det land, som den, du samtaletræner med, kommer fra. Det gør det lettere for ham/hende at forstå det danske, fordi stoffet er kendt på forhånd, Hvor var vi, da vi var ti år gamle? Fortæl hinanden om jeres barndom. Medbring private fotoalbum og snak om billederne. Brug nettet. Der er masser af sider med materialer til at lære dansk. Krydsogtværs kan være en sjov måde at lære nye ord på eller træne stavning. Tag en bunke aviser med og kig på overskrifter og billeder. Lad den pågældende flygtning/indvandrer selv vælge nogle artikler ud, som han/hun er interesseret i. 11

12 DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS REGIONSKONSULENTER ØVRIGE OPLYSNINGER FRIVILLIG I FRIVILLIGNET EN DEL AF DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Hvis du melder dig som frivillig i Frivillignet, bliver du en del af et landsdækkende netværk af frivillige, som støtter flygtninge og indvandrere med lektiehjælp, rådgivning, sociale aktiviteter og meget mere. Du kan læse mere om den frivillige integrationsindsats på Du kan altid kontakte din regionskonsulent, hvis du oplever situationer eller udfordringer, som du FRIVILLIGNET OG FRIVILLIGNET INTRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FRIVILLIGE RÅDGIVNINGER Her yder frivillige jurister, psykologer og socialrådgivere gratis og uvildig rådgivning inden for blandt andet udlændingeloven og integrationsloven samt psykosociale forhold. Flygtninge, indvandrere og deres familie kan få hjælp, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark. Rådgivningerne har ikke mulighed for at hjælpe med at finde en bolig og kan normalt ikke stille en tolk til rådighed. HOLSTEBRO Kulturhuset Nygade Holstebro Kulturhuset tlf Åben tirsdag kl i lige uger AARHUS Paludan-Müllers Vej 82-90, lokale P Århus N. Tlf Åben mandag kl NYKØBING FALSTER Voldgade Nykøbing F Tlf Åben mandag i lige uger kl Der skal bestilles tid samme dag inden kl. 12 ODENSE Buchwaldsgade Odense C. Tlf Åben mandag fra kl VEJLE Borgvold 12 B, Vejle Tlf Åben torsdag kl KØBENHAVN Frivillighuset Nørre Voldgade 82, 2. sal 1358 København K Tlf Åben mandag-onsdag kl , torsdag kl selv er i tvivl om, hvordan du skal håndtere. Find adressen på Som frivillig i Frivillignet har du mulighed for at deltage i de kurser, som bliver udbudt på Frivillignets hjemmeside Du vil hvert kvartal modtage bladet Frivillig, hvor du kan læse om andre frivilliges aktiviteter og få viden om flygtninge, indvandrere og integration. Og du vil hver 14. dag modtage en nyhedsmail fra Frivillignet. Du kan læse mere om dine muligheder som frivillig i Frivillignet på På Frivillignet Intra har du også adgang til din egen side og mulighed for at kontakte de frivillige, der hører til din gruppe. NÆSTVED Futuracentret Farimagsgade Næstved Åben mandag i ulige uger fra HJØRRING Forsamlingsbygningen Østergade Hjørring Tlf Åben mandage i lige uger kl Ingen rådgivning i uge 8, juli måned og i uge 42 HOVEDSTADEN: Anne-Cathrine Lausten Konsulent i Region Hovedstaden T: / E: A: Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K Jon Jackson Konsulent i Region Hovedstaden T: E: A: Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K Julie Bachmann Stockmarr Konsulent i Region Hovedstaden T: E: A: Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K Lise Hauge Regionskonsulent i Region Hovedstaden T: E: A: Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K Kristian Krogh Hansen Konsulent i Region Hovedstaden T: E: A: Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K SJÆLLAND: Kristine Bjerre Konsulent i Region Sjælland T: E: A: Næbvej 19, 4720 Præstø SYDDANMARK: Else Tersgov Konsulent i Region Syddanmark T: E: A: Jernbanegade 24, 3., 6000 Kolding AARHUS: Line Miller Sukrow Konsulent i Aarhus og omegn T: E: A: Integrationsnet, Vester Allé 26, 8000 Aarhus MIDT- OG NORDJYLLAND: Hans Bo Pedersen Konsulent i Region Midtjylland T: E: A: Emil Bojsens Gade 10, 8700 Horsens

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Netværksfamilier FOR FLYGTNINGE. hjælp nye familier godt i gang i Danmark

Netværksfamilier FOR FLYGTNINGE. hjælp nye familier godt i gang i Danmark MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 Netværksfamilier FOR FLYGTNINGE hjælp nye familier godt i gang i Danmark NETVÆRKSFAMILIER HJÆLPER FLYGTNINGE GODT

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter du dig til?

Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter du dig til? Medlemsmagasin Inspirationshæfte for frivillige fra Dansk i flygtningehjælp DFH marts 08 Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter

Læs mere

hverdagsrådgivning Håndbog til frivillige flygtning.dk/frivillig 1

hverdagsrådgivning Håndbog til frivillige flygtning.dk/frivillig 1 hverdagsrådgivning Håndbog til frivillige flygtning.dk/frivillig 1 Denne håndbog er til dig, der støtter flygtninge, indvandrere og efterkommere og hjælper med det, vi i Dansk Flygtningehjælp, kalder hverdagsrådgivning.

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

- Inspiration - MODTAGEGUIDER

- Inspiration - MODTAGEGUIDER - Inspiration - MODTAGEGUIDER Det er tydeligt, at det giver en helt anden tryghed for den nyankomne flygtning i de første par uger at have en modtageguide med samme modersmål. Det er simpelt og kræver

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KOORDINATORHÅNDBOGEN. En guide til koordinatorer i Frivillignets aktiviteter

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KOORDINATORHÅNDBOGEN. En guide til koordinatorer i Frivillignets aktiviteter INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KOORDINATORHÅNDBOGEN En guide til koordinatorer i Frivillignets aktiviteter INDHOLDS- FORTEGNELSE Kontaktperson for en frivilliggruppe... 3 Kontaktpersonen som

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Kurser for frivillige Efterår 2009 Kurser for frivillige / Efterår 2009 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Tekst: Lone Tinor-Centi Layout: Steven Leweson Illustrationer: Johan Rutherhagen /

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Frivilliggruppen. Kontaktpersoner. Frivillig - er det dig?

Frivilliggruppen. Kontaktpersoner. Frivillig - er det dig? Frivilliggruppen Skanderborg Lektiecafe Kontaktpersoner Genbrug Netværksfamilie Vesterskovvej Baunegården Handyman Udflugter Fællesspisning 1:1 dansk Frivillig - er det dig? Denne folder fortæller dig

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Om fælles identitet og større synlighed

Om fælles identitet og større synlighed Om fælles identitet og større synlighed Kære frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp Allerførst vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår og sige tak for indsatsen i 2011, som I og vi i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

Vejledning omkring. behandling af anmodning om kirkeasyl

Vejledning omkring. behandling af anmodning om kirkeasyl Vejledning omkring behandling af anmodning om kirkeasyl 2 Udgivet af Peter Skov-Jakobsen, Biskop i København, og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Kirken som tilflugtssted 3 Menigheder i Københavns Stift

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Børneattester i foreningslivet

Børneattester i foreningslivet gladsaxe.dk Børneattester i foreningslivet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge 1 Kontakt ved generelle spørgsmål: Idrætskonsulent Pia Bagger Telefon 39 57 53 38 Mobil: 23 60 94 44 bkfpba@gladsaxe.dk

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 1 Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi et godt og tæt samarbejde med de frivillige organisationer.

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Inddragelse af etniske minoritetsforeninger Flygtninge har ofte brug for støtte, når de ankommer til kommunen, til at få information om det danske samfund

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

En god start i Danmark med en frivillig ven

En god start i Danmark med en frivillig ven En god start i Danmark med en frivillig ven rødekors.dk/ vennerviservej Udgivet af: Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø www.rodekors.dk Forsidefoto: Johnny Wichmann Layout: Rumfang a part of IDna

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

RISIKOVURDERING / Risikovurdering. Redskab til risikovurderinger

RISIKOVURDERING / Risikovurdering. Redskab til risikovurderinger RISIKOVURDERING / 2017 1 Risikovurdering Redskab til risikovurderinger 2 RISIKOVURDERING / 2017 Etnisk Ungs anonyme hotline til unge: 70 27 76 66 Rådgivning til fagfolk: 70 27 76 86 RISIKOVURDERING / 2017

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Vores projekt/vores undervisningsmateriale

Vores projekt/vores undervisningsmateriale Vores projekt/vores undervisningsmateriale Dansk udtale og grammatik nu med musik - for alle med dansk som andetsprog - Det er titlen på vores CD med tilhørende skriftligt materiale i e-form. Der er 25

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

DEN FØRSTE TID En pixi-vejledning til de frivillige om aktiviteter i Skanderborg Kommune for flygtninge og deres familier

DEN FØRSTE TID En pixi-vejledning til de frivillige om aktiviteter i Skanderborg Kommune for flygtninge og deres familier DEN FØRSTE TID En pixi-vejledning til de frivillige om aktiviteter i Skanderborg Kommune for flygtninge og deres familier 1 BØRN OG UNGE Sundhedstjenesten udfærdiger børnefaglig undersøgelse Start i skole

Læs mere

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne 1 Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning

Læs mere

MindSpring for og med flygtninge

MindSpring for og med flygtninge MindSpring for og med flygtninge Krig, flugt og migration påvirker enhver. I Danmark har vi i de senere år kvalificeret vores integrationsarbejde med stort fokus på danskundervisning og beskæftigelsestilbud.

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015

Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015 Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Serviceramme for midlertidig indkvartering 3. Serviceramme for omplacering

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen,

Læs mere

Nye flygtninge med tegn på eksilstress og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Syddjurs Kommune og

Nye flygtninge med tegn på eksilstress og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Syddjurs Kommune og Nye flygtninge med tegn på eksilstress og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Syddjurs Kommune og Lærdansk, 16. maj 2017 DFH Integration hvem er vi Dagens oplæg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Notat. Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer

Notat. Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer Notat Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet (UIBM) har i november og december 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne af nyankomne

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere