LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING til voksne udlændinge

2 Baggrund DET DANSKE SPROG ER EN UDFORDRING Mange af de flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark, oplever det som en stor udfordring at lære det danske sprog. De danske udtaleregler, den danske grammatik og sætningskonstruktionerne adskiller sig ofte meget fra det modersmål, de kender og fra de øvrige sprog, de behersker. Dertil kommer, at flygtninge og indvandrere har meget forskellige forudsætninger for at lære et nyt sprog. Både alder, modersmål og uddannelsesniveau er afgørende for, hvor let eller svært det er for den enkelte at lære dansk. GODT DANSK GIVER MULIGHEDER OG BEDRE RETTIGHEDER Det er vigtigt at lære dansk. Jo mere dansk man behersker, des bedre forudsætninger har man for at blive en del af det danske samfund: få netværk, venner, arbejde og være aktiv i samfunds- og foreningsliv. Derudover er flygtninge og indvandreres danskkundskaber og del tagelse i danskundervisningen afgørende for de rettigheder, de har i Danmark. Udlændinge, som modtager kontanthjælp, risikerer at miste retten til deres ydelse, hvis de forsømmer danskundervisningen, og udlændinge, der ansøger om permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab, skal have et vist niveau i dansk. 1) LEKTIEHJÆLP OG SAMTALE TRÆNING I FRIVILLIGNET For at støtte flygtninge og indvandrere i at blive bedre til dansk, har Frivillignet en del af Dansk Flygtningehjælp siden 2000 drevet en række frivillige tilbud om lektiehjælp og samtaletræning til voksne udlændinge. Tilbuddene er af forskellig karakter og finder sted over hele landet. Nogle har til huse på sprogskoler, andre på biblioteker og i frivillighuse, og nogle helt tredje foregår i netværksfamilierelationer. Fælles for alle tilbud er, at de er baseret på et frivilligt møde, hvor danske medborgere hjælper flygtninge og indvandrere med at blive bedre til dansk. På kan du finde information om, hvilke tilbud om lektiehjælp og samtaletræning vi driver i dit lokalområde. VÆRDI FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG FRIVILLIGE Lektiehjælp og samtaletræning har stor værdi for både flygtninge, indvandrere og frivillige. Flygtninge og indvandrere giver blandt andet udtryk for, at de bliver bedre til dansk og øger deres faglige kompetencer ved at deltage i lektiehjælp og samtaletræning. Samtidig får de gennem kontakten med frivillige adgang til netværk og social kontakt samt viden om det danske samfund og hjælp til f.eks. kommunikation med myndigheder. Også for frivillige har det stor værdi at yde lektiehjælp og samtaletræning. Det at gøre en forskel i det daglige, at hjælpe andre og have kontakt med mennesker, der ofte kommer fra en helt anden del af verden, beskriver frivillige igen og igen som berigende, oplysende og meningsfyldt. 1) Ved redaktionens afslutning i 2014 skulle udlændinge ifølge integrationsloven bestå dansk 1 for at få permanent opholdstilladelse og dansk 2 for at få statsborgerskab. Reglerne for opholdstilladelser i Danmark ændrer sig løbende, og du kan altid få oplyst de aktuelle hos Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivninger. Se kontaktoplysninger bagerst i hæftet. 2

3 3

4 4 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING TIL VOKSNE UDLÆNDINGE

5 Målgruppen MÅLGRUPPEN ER MANGFOLDIG Frivillignets tilbud om lektiehjælp og samtaletræning henvender sig til flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund, der har opholdt sig kortere eller længere tid i Danmark. Motiverne for at benytte tilbuddene varierer også hos de forskellige målgrupper. Nogle har brug for hjælp til lektierne, andre vil gerne træne dansk, og nogle har brug for social kontakt med frivillige. LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING Mange af de udlændinge, der benytter sig af tilbuddene om lektiehjælp og samtaletræning, går i skole eller er under uddannelse. De efterspørger både hjælp til lektier og vil også gerne have samtaletræning, dvs. mulighed for at bruge sproget i praksis. Derudover er der en gruppe af udlændinge, som ikke længere går i skole. De kan have behov for at blive bedre til at bruge det danske sprog i hverdagen, og de kan have stor glæde af den sociale kontakt med frivillige, som de oplever i samtaletræningen. Bagerst i dette hæfte finder du en liste over ideer til, hvordan du kan arbejde med samtaletræning. DANSKUNDERVISNING Alle flygtninge og indvandrere, der opholder sig i Danmark, har ret til at tage en gratis danskuddannelse på et af de 52 sprogcentre rundt om i landet, som staten har godkendt på området. En stor del af de lektiehjælpssøgende, du vil møde i lektiehjælpen, går på en af de tre danskuddannelser, sprogcentrene udbyder: Dansk 1, Dansk 2 eller Dansk 3. De tre uddannelser har hver seks forskellige niveauer, og eleverne indplaceres på et af disse, når de starter i sprogcentret. Ud over sprogcentrene er der en række private sprogskoler, firmaer og enkeltpersoner, som tilbyder danskundervisning, men det er kun de sprogcentre med ministeriel godkendelse, som må undervise og afholde afgangsprøver i de tre officielle danskuddannelser. Du kan læse mere om danskuddannelserne og de danske sprogcentre på FLYGTNINGE MED PTSD Mange af de personer, der opsøger lektiehjælp og samtaletræning, er flygtninge. De kan have haft meget voldsomme oplevelser i deres hjemland og/eller under flugten, som kan føre til diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse, i daglig tale PTSD. Det kan du læse mere om hos Center For Udsatte Flygtninge på Hvis du får indtryk af, at du er i kontakt med en flygtning, som lider af PTSD og ikke er i behandling, kan du spørge til vedkommendes tilstand og råde ham/hende til at gå til lægen. DET ER EN STOR HJÆLP. DET BETYDER, AT JEG SELV KAN SIDDE MED OLE ELLER ANDRE OG ØVE MIG PÅ LIGE PRÆCIS DET, SOM JEG HAR SVÆRT VED. Nihad Alo 5

6 LEKTIEHJÆLPEN DIN OPGAVE SOM LEKTIE HJÆLPER OG SPROGTRÆNER Som lektiehjælper og sprogtræner er det din opgave at støtte flygtninge og indvandrere i at lære det danske sprog enten ved at hjælpe dem til selv at løse deres opgaver eller ved at tale med dem om det, der giver mening for jer begge. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at din opgave består i at støtte lektielæsning og yde samtaletræning og ikke i at undervise. Det kræver særlige forudsætninger at undervise i dansk som andetsprog, og det kan skabe forvirring, hvis du som frivillig begynder at lære flygtninge og indvandrere dansk efter andre metoder end dem, de arbejder med i sprogundervisningen. Hvis du er i tvivl om, hvor grænsen for din indsats går, eller du føler dig presset ind i opgaver, som du mener, en underviser bør tage sig af, skal du kontakte din regionskonsulent, som kan hjælpe med at afklare sagen. MAN HJÆLPER MED SÅ MEGET ANDET Som lektiehjælper og sprogtræner vil du højst sandsynligt opleve, at de flygtninge og indvandrere, du er i kontakt med, beder dig om hjælp til andet end lektiehjælp og samtaletræning. Breve fra myndigheder, regninger fra elselskabet og kommunikation på skolens forældrenet kan være vanskelige at håndtere, når man har få danskkundskaber og meget lidt kendskab til det danske samfund. Hvis du helst vil undgå at yde hjælp på andre områder end lektiehjælp og samtaletræning eller ikke føler dig kompetent til det, så undersøg, om der er andre frivillige, der kan træde til, eller om der er en gratis rådgivning i nærheden, du kan henvise til. Hvis det drejer sig om juridiske eller psykosociale problemstillinger, kan du altid henvise til Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivninger. Se kontaktinformationer bagerst i hæftet. Er du i tvivl, kan du altid spørge din regionskonsulent til råds. SKRU OP FOR TÅLMODIGHEDEN OG NED FOR AMBITIONERNE Det er en god idé at ruste sig med stor tålmodighed og lægge en dæmper på sine egne ambitioner, når man yder lektiehjælp og samtaletræning til voksne. De flygtninge og indvandrere, der kommer i lektiehjælpen, befinder sig på meget forskellige dansksproglige niveauer. Nogle er hurtige til at lære dansk, mens andre må kæmpe længe for fremgang. I forhold til den sidste gruppe er det vigtigt, at du som lektiehjælper og sprogtræner udviser tålmodighed og bevarer realistiske forventninger. Sæt pris på de små ryk, du oplever, og accepter, at der er perioder, hvor tingene ikke flytter sig. Mind dig selv om, at du er der for at støtte den pågældende flygtning eller indvandrer på det niveau, han/hun befinder sig. MODERSMÅLETS ROLLE Modersmålet spiller en stor rolle i alle menneskers liv. Det er det sprog, man bedst kan udtrykke sine følelser og holdninger på, og derfor det sprog, man føler sig mest kompetent med. Modersmålet er en vigtig del af et menneskes identitet, fordi det er gennem sproget, at man viser, hvem man er. Når man ikke kan anvende sit modersmål i kommunikation med andre mennesker, kan man nemt komme til at føle sig dum, netop fordi man ikke kan udtrykke sig så præcist og nuanceret, som man kan på modersmålet. Du kan som frivillig afhjælpe denne følelse hos flygtninge og indvandrere ved at anerkende deres modersmål, f.eks. ved at anerkende at der tales andre sprog end dansk i samtaletræningen/lektiehjælpen. Modersmålet kan være med til at understøtte det at lære dansk. Hvis du yder samtaletræning eller lektiehjælp til en gruppe flygtninge/indvandrere, der har samme modersmål eller kan det samme fremmedsprog, kan det lette deres forståelse af det danske stof, hvis de taler om det på det respektive sprog. Modersmålet er altså en ressource og ikke en hindring for det at lære dansk. 6

7 7

8 8 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING TIL VOKSNE UDLÆNDINGE

9 DIN ROLLE SOM FRIVILLIG DIN ROLLE SOM FRIVILLIG Målet med Dansk Flygtningehjælps frivillige indsatser er at skabe ligeværdige relationer mellem flygtninge/indvandrere og danske medborgere. Som frivillig forpligter du dig derfor til at lade en række etiske retningslinjer være styrende for dit frivillige engagement. Retningslinjerne, som du bliver præsenteret for, når du melder dig som frivillig, sikrer demokrati i den frivillige indsats og ligeværdighed i mødet mellem dig og den flygtning/indvandrer, du hjælper. Som frivillig kan du komme i en situation, hvor du oplever det som meget dilemma fyldt at respektere retningslinjerne, f.eks. fordi du har knyttet et tæt bånd til en bestemt person. I de tilfælde har du altid mulighed for at drøfte sagen med din regionskonsulent, så du handler på en måde, som er hensigtsmæssig for relationen på lang sigt. TAVSHEDSPLIGT OG UNDERRETNINGSPLIGT Samværet mellem frivillige og flygtninge/ indvandrere bygger på tillid. Som frivillig er du derfor underlagt tavshedspligt. Det betyder, at du skal behandle oplysninger om private og personlige forhold fortroligt. Private og personlige oplysninger er f.eks. oplysninger om etnicitet, religion, familieforhold, seksuelle forhold, sygdom, misbrugsproblemer, privatøkonomiske forhold og lignende. Man er undtaget fra tavshedspligt, hvis man kommer i besiddelse af oplysninger, der kan forhindre en alvorlig forbrydelse eller et justitsmord. Hvis det er tilfældet, har man pligt til at give dem videre til politiet men kun til politiet. Som frivillig kan du få oplysninger om private forhold, som du har behov for at drøfte med andre. Men da andre frivillige i din gruppe med stor sandsynlighed vil kunne identificere den person eller familie, informationerne omhandler, vil det i de fleste tilfælde også være brud på reglerne om tavshedspligt at betro sig til dem også selvom du anonymiserer oplysningerne. Du skal derfor kontakte din regionskonsulent, hvis du oplever dette behov. Alle borgere i Danmark er underlagt en ubetinget underretningspligt. Det betyder, at du som både frivillig og privat person har pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Vi anbefaler, at du kontakter din regionskonsulent og i anonymiseret form drøfter forholdet, hvis du kommer i den situation. SPROGSKOLEN ER SLET IKKE NOK. DER ER MANGE ELEVER I KLASSEN OG KUN EN LÆRER. HERNEDE HAR JEG NANNA FOR MIG SELV, OG DET LÆRER JEG MEGET AF. Abdirahman Mahmud Elmi 9

10 BLIV FRIVILLIG LEKTIEHJÆLPER/SPROGTRÆNER HVORDAN VIL DU HJÆLPE? Tilbuddene om lektiehjælp og samtaletræning er som sagt vidt forskellige. Nogle foregår privat, andre på et bibliotek eller i kultur- eller frivillighuse. Inden du melder dig som frivillig lektiehjælper og sprogtræner, kan det være en god idé, at du tager stilling til, hvordan du gerne vil hjælpe. Vil du åbne dit hjem for flygtninge/indvandrere? Eller foretrækker du, at det foregår på mere neutral grund? På kan du læse mere om mulighederne for at blive lektiehjælper og sprogtræner i dit lokalområde. Du kan også kontakte din regionskonsulent og drøfte mulighederne med ham/hende. SÅDAN BLIVER DU FRIVILLIG Du kan tilmelde dig på eller henvende dig til din regionskonsulent eller en lokal frivilliggruppe. Vi stiller ingen formelle uddannelseskrav til frivillige, der gerne vil beskæftige sig med samtaletræning og lektiehjælp til voksne. Men vi stiller krav om, at du underskriver en samarbejdsaftale, der blandt andet definerer de etiske retningslinjer for Dansk Flygtningehjælps frivillige indsats, og den lovpligtige børneattest, som skal beskytte børn mod overgreb. Gode råd om lektiehjælp til voksne Skab tryghed og tillid. Hvis du ikke kender den lektiehjælpssøgende på forhånd, så spørg om navn, familie og interesser. Du kan så fortælle det samme om dig selv. Vær forsigtig med at spørge til etnisk herkomst. Det kan opleves som marginaliserende. Når I sidder med den enkelte opgave, så bed den lektiehjælpssøgende forklare dig, hvad opgaven går ud på. Dermed kan du tjekke, om han/hun har forstået opgaven. Før samtaler om opgaven. Det udvider ordforråd og forhåndsviden. Hvis I sidder med en tekst, så spørg grundigt ind til de enkelte ord i teksten, så du er sikker på, at den lektiehjælpssøgende forstår ordene. Vær opmærksom på ordsprog og talemåder i tekster. De kan ofte skabe misforståelser og forvirring. Vær rosende og støttende undervejs. Når den lektiehjælpssøgende føler sig tryg, vil han/hun automatisk turde mere, og det skaber den bedste grobund for læring. Pas på med for mange rettelser ad gangen. Hvis man bliver afbrudt og irettesat for meget, kan man miste modet. Hvis den lektiehjælpssøgende laver mange fejl, så fokuser på de fejl, der skaber forståelsesmæssige problemer eller de fejl, som han/hun begår igen og igen. Giv ikke efter, hvis den lektiehjælpsøgende beder dig om at løse opgaverne. Støt ham/hende i selv at løse dem. Hvis der ikke er tid til, at I kommer igennem alle lektierne, så fokuser på nogle enkelte opgaver og arbejd med dem, til den lektiehjælpssøgende forstår dem og selv kan løse dem. Det er bedre at have forstået og løst nogle enkelte opgaver end at have løst dem alle uden at have forstået dem. Hvis du er usikker på, hvordan en opgave løses, så spørg nogle af de andre frivillige, eller prøv at hente hjælp på nettet. Det kan også være, at der er en person i dit eget netværk, som kan hjælpe. Hold dig til undervisningsmaterialernes metoder, ellers risikerer du at skabe forvirring. 10

11 Gode råd om samtaletræning med voksne Skab tryghed og tillid. Hvis du ikke kender den samtaletræningssøgende på forhånd, så spørg om navn, familie og interesser. Du kan så fortælle det samme om dig selv. Vær forsigtig med at spørge til etnisk herkomst. Det kan opleves som marginaliserende. Undgå at rette for meget. Fokuser evt. på bestemte områder af sprogbrugen, f.eks. verbernes bøjning i datid, og ikke på alting på én gang. Det kan virke demotiverende, hvis det hele er forkert. Tal meget enkelt. Det hjælper ikke at tale langsomt, hvis du samtidig anvender lange, svære ord. Tal i korte sætninger. Brug dit kropssprog med tegn og fagter, hvis det er nødvendigt. Ros den pågældende flygtning/indvandrer for det, han/hun gør rigtigt. Der er altid noget at rose, og det giver selvtillid og dermed mere motivation for læring. Materialer til samtaletræning Gå på biblioteket og find bøger om det land, som den, du samtaletræner med, kommer fra. Det gør det lettere for ham/hende at forstå det danske, fordi stoffet er kendt på forhånd, Hvor var vi, da vi var ti år gamle? Fortæl hinanden om jeres barndom. Medbring private fotoalbum og snak om billederne. Brug nettet. Der er masser af sider med materialer til at lære dansk. Krydsogtværs kan være en sjov måde at lære nye ord på eller træne stavning. Tag en bunke aviser med og kig på overskrifter og billeder. Lad den pågældende flygtning/indvandrer selv vælge nogle artikler ud, som han/hun er interesseret i. 11

12 DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS REGIONSKONSULENTER ØVRIGE OPLYSNINGER FRIVILLIG I FRIVILLIGNET EN DEL AF DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Hvis du melder dig som frivillig i Frivillignet, bliver du en del af et landsdækkende netværk af frivillige, som støtter flygtninge og indvandrere med lektiehjælp, rådgivning, sociale aktiviteter og meget mere. Du kan læse mere om den frivillige integrationsindsats på Du kan altid kontakte din regionskonsulent, hvis du oplever situationer eller udfordringer, som du FRIVILLIGNET OG FRIVILLIGNET INTRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FRIVILLIGE RÅDGIVNINGER Her yder frivillige jurister, psykologer og socialrådgivere gratis og uvildig rådgivning inden for blandt andet udlændingeloven og integrationsloven samt psykosociale forhold. Flygtninge, indvandrere og deres familie kan få hjælp, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark. Rådgivningerne har ikke mulighed for at hjælpe med at finde en bolig og kan normalt ikke stille en tolk til rådighed. HOLSTEBRO Kulturhuset Nygade Holstebro Kulturhuset tlf Åben tirsdag kl i lige uger AARHUS Paludan-Müllers Vej 82-90, lokale P Århus N. Tlf Åben mandag kl NYKØBING FALSTER Voldgade Nykøbing F Tlf Åben mandag i lige uger kl Der skal bestilles tid samme dag inden kl. 12 ODENSE Buchwaldsgade Odense C. Tlf Åben mandag fra kl VEJLE Borgvold 12 B, Vejle Tlf Åben torsdag kl KØBENHAVN Frivillighuset Nørre Voldgade 82, 2. sal 1358 København K Tlf Åben mandag-onsdag kl , torsdag kl selv er i tvivl om, hvordan du skal håndtere. Find adressen på Som frivillig i Frivillignet har du mulighed for at deltage i de kurser, som bliver udbudt på Frivillignets hjemmeside Du vil hvert kvartal modtage bladet Frivillig, hvor du kan læse om andre frivilliges aktiviteter og få viden om flygtninge, indvandrere og integration. Og du vil hver 14. dag modtage en nyhedsmail fra Frivillignet. Du kan læse mere om dine muligheder som frivillig i Frivillignet på På Frivillignet Intra har du også adgang til din egen side og mulighed for at kontakte de frivillige, der hører til din gruppe. NÆSTVED Futuracentret Farimagsgade Næstved Åben mandag i ulige uger fra HJØRRING Forsamlingsbygningen Østergade Hjørring Tlf Åben mandage i lige uger kl Ingen rådgivning i uge 8, juli måned og i uge 42 HOVEDSTADEN: Anne-Cathrine Lausten Konsulent i Region Hovedstaden T: / E: A: Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K Jon Jackson Konsulent i Region Hovedstaden T: E: A: Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K Julie Bachmann Stockmarr Konsulent i Region Hovedstaden T: E: A: Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K Lise Hauge Regionskonsulent i Region Hovedstaden T: E: A: Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K Kristian Krogh Hansen Konsulent i Region Hovedstaden T: E: A: Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K SJÆLLAND: Kristine Bjerre Konsulent i Region Sjælland T: E: A: Næbvej 19, 4720 Præstø SYDDANMARK: Else Tersgov Konsulent i Region Syddanmark T: E: A: Jernbanegade 24, 3., 6000 Kolding AARHUS: Line Miller Sukrow Konsulent i Aarhus og omegn T: E: A: Integrationsnet, Vester Allé 26, 8000 Aarhus MIDT- OG NORDJYLLAND: Hans Bo Pedersen Konsulent i Region Midtjylland T: E: A: Emil Bojsens Gade 10, 8700 Horsens

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter du dig til?

Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter du dig til? Medlemsmagasin Inspirationshæfte for frivillige fra Dansk i flygtningehjælp DFH marts 08 Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Kurser for frivillige Efterår 2009 Kurser for frivillige / Efterår 2009 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Tekst: Lone Tinor-Centi Layout: Steven Leweson Illustrationer: Johan Rutherhagen /

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Community Center Gellerup

Community Center Gellerup Community Center Gellerup efteråret 2006 1. Vision: - Mangeartet institutionsform - fra Bibliotek til Community Center - Metode: - værdsættende/ai - handlekompetencer/empowerment - Medborgerskab - borgerinddragelse

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide Danes Worldwide Foreningen for globale danskere Danes Worldwide Flere end 250.000 danskere opholder sig uden for Danmark i kortere eller længere tid af vidt forskellige årsager. Danes Worldwide er talerør

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

MAINSTREAMING AF MANGFOLDIGHED I HANDICAPORGANISATIONERNE

MAINSTREAMING AF MANGFOLDIGHED I HANDICAPORGANISATIONERNE 1 MAINSTREAMING AF MANGFOLDIGHED I HANDICAPORGANISATIONERNE Inspiration til arbejdet med mainstreaming af et etnisk minoritetsperspektiv i handicaporganisationerne 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELS E KOLOFON

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Integrations- og medborgerskabspolitik

Integrations- og medborgerskabspolitik Integrations- og medborgerskabspolitik Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 31. januar 2015 Integrations- og medborgerskabspolitik Radikale Venstre har en vision om en

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 1 MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 3 --- Blik for mangfoldighed i jeres interessepolitiske arbejde

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen,

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Lektiehjælp for forældre Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Indhold Forældrelektiehjælp 3 Forældrematematik 4 Forældredansk 5 Ordblindeundervisning 6 Tilmeldingsblanket 7 Forældrelektiehjælp

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere