RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse"

Transkript

1 RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : Sagsnr. : Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

2 Godkendelse af brandstrategi Brandstrategien vedrørende afsnit 1 9 er tiltrådt af bygherre ved: Dato Bygherre Rapporten er udarbejdet af: Dato Niels Callø Carstensen (Vognsen Ing.) Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL BESKRIVELSE AF PROJEKTET Bygningens placering/indretning Stueetage Plan 1. sal Plan 2. sal Tagetage HOVEDPRINCIPPER FOR BRANDSIKRINGEN Anvendelseskategorier Brandrisici og brandbelastning Brandsikring Personbelastningen Evakuering af personer Brandmæssig opdeling Brandtekniske installationer Relation til beredskabslovgivningen Afvigelser fra Eksempelsamlingen Drifts og vedligeholdelsesplan PASSIV BRANDSIKRING AF BYGNING Udformning af flugtveje Brandmæssig opdeling Brandsektionering Flugtvejstrapper Brandcelleinddeling Side 3

4 4.3 Konstruktioner og beklædninger Bærende konstruktioner Overflader og materialer Brand og røgspredning Brandsektionsadskillelser Brandcelleadskillelser AKTIV BRANDSIKRING AF BYGNING Brandtekniske installationer Internt varslingsanlæg Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL anlæg) Sikkerhedsbelysning Andet brandslukningsudstyr Ventilationsanlæg og opvarmning Øvrige brandtekniske foranstaltninger REDNINGSMANDSKABETS INDSATSMULIGHEDER Tilkørselsforhold Indtrængningsmuligheder Røgudluftning DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE LITTERATUR BILAG Side 4

5 1 FORMÅL Denne rapport beskriver grundlaget for brandsikringen af bygning A, eksisterende bebyggelse beliggende på hjørnegrund mellem Gl. Hadsundvej og Fabers Allé i Randers (tidligere Flintebjerg), i forbindelse med indretning for Rusmiddelcenter Randers. Rapporten er tiltænkt som et myndighedsdokument og er en generel beskrivelse af de brandmæssige tiltag i bygningen. Rapporten omhandler ikke detaljerede specifikationer for installationer og bygningsdele. Det forudsættes, at bygningen behandles både i henhold til Bygningsreglement BR10 og Eksempelsamlingen. Side 5

6 2 BESKRIVELSE AF PROJEKTET Rusmiddelcenter Randers er Randers kommunes gratis tilbud om misbrugsbehandling inden for stofog alkoholområdet. Der tilbydes rådgivende og motiverende samtaler samt behandlingsforløb, både individuelt og/eller i grupper. Alle tilbud er gratis for alle borgere i Randers kommune uanset alder. Rusmiddelcenter Randers har 30 ansatte fordelt på mange forskellige faggrupper og funktioner. En stor gruppe er behandlere i enten Alkohol eller Stofafdelingen. De har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, herunder psykologer, pædagoger, socialrådgivere og HK ere. Alle har supplerende efteruddannelser. Rusmiddelcenter Randers har tilknyttet overlæge og psykiater på fast basis som konsulenter. Centret indeholder en administrationsafdeling med HK uddannede samt en Viden & Forebyggelsesenhed, hvor to forebyggelseskonsulenter (socialrådgiver og lærer) har deres arbejde sammen med en administrativ medarbejder. Ungekontakten er en del af Viden og forebyggelsens tilbud. Bygningen har tidligere været indrettet til undervisning og SFO formål. Bygningen er en ældre bygning opført i teglsten med saddeltag med tegl. Det bebyggede areal udgør ca m 2 i 4 etager med en højde over terræn på ca. 16 meter. Bygningen er indrettet med elevator. Eksisterende flugtveje bibeholdes, herunder flugtvejsgange og flugtvejstrapper, således at personer i tilfælde af brand ved egen hjælp kan foretage sikker evakuering til terræn i det fri. Udvendige brandog redningsarealer ændres ikke og bibeholder fortsat deres funktion også i byggeperioden. Der henvises til arkitekttegninger udarbejdet af arkitekt Birgit Veje. Brandsikringsbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af projektforslag fra arkitekt. Bygningen brandsikres ved en kombination af aktiv og passiv brandsikring. Der etableres flugtveje, således at personer i tilfælde af brand ved egen hjælp kan foretage sikker evakuering til terræn i det fri. Brandsikkerheden foretages dels med udgangspunkt i sikkerhed for personer, der opholder sig i bygningen, og dels for redningsberedskabets indsatssikkerhed i tilfælde af brand i bygningen. Der foretages ikke specielt vurdering af værdisikringen, udover hvad der følger personsikkerheden. Bygningen er forsynet med varslingsanlæg, branddørlukningsanlæg samt flugtvejs og panikbelysning. 2.1 Bygningens placering/indretning Bygningen er beliggende på hjørnegrund mellem Gl. Hadsundvej og Fabers Allé i Randers (tidligere Flintebjerg). Bygningen indeholder stueetage, 1. sal, 2. sal samt tagetage. Under bygningen er etableret friskluftskanaler i beton. Bygningen indeholder to hovedtrapperum samt elevator, der hver udgør selvstændige brandsektioner Stueetage Stueetagen indrettes med reception, kontorlokaler, samtalerum samt kantineområde. Desuden indeholder etagen toiletter, kopi og teknikrum. Der flygtes via gangarealer direkte til terræn i det fri via indgangsdør mod syd Plan 1. sal 1. sal indrettes med kontorlokaler, samtalerum, grupperum, toiletter samt kopi og rengøringsrum. Fra 1. sal flygtes direkte til det fri via én af to facadedøre mod nord. Alternativt flygtes til ét af to trapperum til stueplan og herfra til terræn i det fri mod syd. Side 6

7 2.1.3 Plan 2. sal 2. sal indrettes med kontorlokaler, grupperum, toiletter samt kopi og rengøringsrum. Indretningen er meget lig indretningen på 1. sal. Fra 2. sal flygtes via ét af to trapperum til 1. sal og herfra til terræn i det fri via én af to facadedøre mod nord. Alternativt flygtes videre til stueplan og herfra til terræn i det fri via indgangsdør mod syd Tagetage Tagetagen indrettes med kontorlokaler, familierum samt grupperum. Desuden indeholder etagen toiletter samt stort teknikrum. Fra tagetagen flygtes via ét af to trapperum til 1. sal og herfra til terræn i det fri via én af to facadedøre mod nord. Alternativt flygtes videre til stueplan og herfra til terræn i det fri via indgangsdør mod syd. Side 7

8 3 HOVEDPRINCIPPER FOR BRANDSIKRINGEN Dette afsnit beskriver de overordnede principper for brandsikringen, for detaljeret uddybning henvises til kapitlerne Anvendelseskategorier Bygningen indrettes til rådgivning og behandling af misbrugspatienter inden for stof og alkoholområdet med tilhørende kontor og administrationsfaciliteter. Bygningen anvendes kun i form af dag og aftenophold. De personer, som opholder sig i afsnittet, har ikke nødvendigvis kendskab til afsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Anvendelseskategori 2 Bygningen indrettes til anvendelseskategori 2. Kendetegnet for anvendelseskategori 2 er, at bygningsafsnittet er indrettet til dagophold med få personer pr. rum, hvor alle de personer, som normalt opholder sig i afsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til flugtvejene, men selv er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Det er en forudsætning, at hvert rum er beregnet for max. 50 personer. 3.2 Brandrisici og brandbelastning Hyppigheden af en brand i sådanne type bygninger og med dens kompleksitet vurderes som værende normal. 3.3 Brandsikring Bygningen udføres efter retningslinjerne i Bygningsreglement 10 og Eksempelsamlingen. 3.4 Personbelastningen Personbelastningen fastsættes ud fra forventet antal personer, antal undervisningsrum samt byggeprogram. Ingen rum indrettes for mere end 50 personer. Personbelastningen for bygningen er under 150 personer inkl. fast personale. 3.5 Evakuering af personer I tilfælde af en evakuering af bygningen er flugtvejene således udført, at personer primært skal kunne flygte direkte til det fri. Alternativt til et sikkert sted i anden brandsektion (her trapperum), hvorfra der er mulighed for evakuering til terræn i det fri. Flugtvejene er udført således, at der fra et vilkårligt sted maksimalt er 25 meter til nærmeste udgang eller adgang til anden brandsektion. I alle rum med personophold, hvor der ikke er 2 uafhængige flugtveje eller adgang direkte til det fri, etableres redningsåbning til det fri. 3.6 Brandmæssig opdeling Bygningen er opdelt i brandmæssige enheder i form af brandceller og brandsektioner. 3.7 Brandtekniske installationer Der er installeret brandtekniske installationer i henhold til retningslinjerne i Eksempelsamlingen, som bl.a. omfatter intern varsling, branddørlukningsanlæg (ABDL anlæg), røgudluftning samt flugtvejs og panikbelysning. Der installeres håndslukningsudstyr og præventiv skiltning efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden. Side 8

9 3.8 Relation til beredskabslovgivningen Ingen. 3.9 Afvigelser fra Eksempelsamlingen Ingen Drifts og vedligeholdelsesplan Der vil ikke udover, hvad der er nævnt i kap. 7 og 8 samt den almindelige drifts og vedligeholdelsesplan blive udarbejdet særskilt drifts og vedligeholdelsesplan for bygningen. Side 9

10 4 PASSIV BRANDSIKRING AF BYGNING 4.1 Udformning af flugtveje Flugtvejene projekteres således, at der fra et vilkårligt sted maksimalt er 25 meter til nærmeste udgang eller adgang til anden brandsektion. I alle rum med personophold etableres forskriftsmæssige redningsåbninger. Flugtvejene fra hver etage fører enten direkte til terræn i det fri eller trapperum, som fører til dør mod det fri. 4.2 Brandmæssig opdeling Brandsektionering Oversigt over brandsektioner Bygningsafsnit Etage Størrelse i m 2 Bemærkninger Ophold, kantine, gang, udlevering af antabus, reception, venterum, entré, kontor, kontor, gang, samtalerum, kontor, h toilet, toilet, gang, kopi Stueplan (etage 1) Depot, kedelrum, gang, depot Stueplan 63 Kontor, kontor, samtalerum, gang, gang, kontor, samtalerum, grupperum, gang, samtalerum, kontor, afdelingslederkontor, kontor, gang, samtalerum, rengøring, gang, h toilet, toilet, kopirum 1. sal (etage 2) Nonnegang 1. sal Nonnegangen fører til Fabersvej 1. Nonnegangen hører ikke til dette projekt Adskillelsen er udført med branddør EI 2 60 C. Kontor, kontor, kontor, gang, gang, kontor, grupperum, grupperum, gang, afdelingslederkontor, kontor, faglig lederkontor, gang, kontor, kontor, gang, kontor, h toilet, toilet, kopirum Kontor, toilet, gang, familierum, grupperum/basisrum, gang, h toilet, kontor, teknikrum 2. sal (etage 3) Tagetage (etage 4) Trapperum 1 Etage Areal indmålt pr. etage. Trapperum 2 Etage Areal indmålt pr. etage. Elevator Etage Areal indmålt pr. etage. Bygningens inddeling i brandsektioner er indtegnet på brandplaner. Brandplaner er vedlagt på bilag. Brandsektionsadskillelser er angivet med rød farve. Side 10

11 4.2.2 Flugtvejstrapper Flugtvejstrapper i trapperum er udført som ligeløbstrapper med repos Brandcelleinddeling Bygningen opdeles i følgende brandceller: Oversigt over brandceller Bygningsafsnit Etage Størrelse i m 2 Bemærkninger Ophold, kantine Stueplan 73 Gang, venterum, entré Stueplan 79 Udlevering af antabus, reception Stueplan 29 Gang Stueplan 38 Kontor, kontor Stueplan 40 Samtalerum, kontor Stueplan 40 H toilet, toilet Stueplan 9 Gang Stueplan 14 Kopi Stueplan 18 Kedelrum, gang Stueplan 30 Depot Stueplan 25 Depot Stueplan 9 Kontor, kontor, samtalerum 1. sal 62 Gang, gang, gang 1. sal 54 Kontor, samtalerum 1. sal 41 Grupperum, samtalerum, kontor 1. sal 64 Gang, gang 1. sal 34 Afdelingslederkontor, kontor, 1. sal 51 samtalerum Rengøring 1. sal 12 H toilet, toilet 1. sal 12 Kopirum 1. sal 9 Kontor, kontor, kontor 2. sal 62 Gang, gang, gang 2. sal 54 Kontor, grupperum 2. sal 41 Grupperum, 2. sal 64 afdelingslederkontor, kontor Gang, gang 2. sal 34 Faglig lederkontor, kontor, 2. sal 51 kontor Kontor 2. sal 12 H toilet, toilet 2. sal 12 Kopirum 2. sal 9 Kontor Tagetage 30 Toilet Tagetage 7 Gang Tagetage 31 Familierum Tagetage 31 Gang Tagetage 25 Grupperum/basisrum Tagetage 56 H toilet Tagetage 7 Kontor Tagetage 31 Teknikrum Tagetage 35 Side 11

12 Bygningens inddeling i brandceller er indtegnet på brandplaner. Brandplaner er vedlagt på bilag. Brandcelleadskillelser er angivet med stiplet blå farve. 4.3 Konstruktioner og beklædninger Bærende konstruktioner Bygningen er opført med facader i teglsten til REI 60 A2 s1,d0. Bærende skillevægge samt vægge omkring trapperum er teglsten til R 60 A2 s1,d0. Etagedæk er eksisterende træbjælkelag til R60 D s2,d2 med brandbeskyttelsessystem til beklædningsklasse K 2 60 A2 s1,d0. Trapper er ståtrapper branddimensioneret til R 30. Tagkonstruktion er udført med hanebåndsspær i træ beskyttet til EI Overflader og materialer Indvendige overflader: Vægge og lofter udføres som mindst værende klasse K 1 10 B s1,d0. Gulvbelægning klasse D fl s1. Nedhængte lofter: Nedhængte lofter udføres af klassificerede materialer mindst som B s1,d0. Dette omfatter også ophængningssystemet. Udvendige overflader: Klimaskærm af teglsten, klasse K 1 10 B s1,d0. Isoleringsmaterialer: Isoleringsmateriale i tagkonstruktionen udføres af ubrændbar isolering, mindst klassificeret som A2 s1,d0. Tagdækning: Eksisterende tagbeklædning af teglsten til klasse B ROOF (t2). Gennemføringer til f.eks. kabler, rør og ventilationskanaler udføres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes. 4.4 Brand og røgspredning Brandsektionsadskillelser Brandsektionsadskillelser udføres som mindst værende REI 60 A2 s1,d0. Døre og evt. andre åbninger i vægge udføres mindst klassificeret som EI 2 60 C (EI 2 30 C mod trapperum) som vist på planer. Ønskes nogle af disse åbninger fastholdt i åben stilling i daglig brug, udføres dette med et ABDL anlæg i overensstemmelse med retningslinie Brandcelleadskillelser Adskillelsen mellem de enkelte brandceller udføres som vægge klassificeret mindst som EI 60. Døre mellem de enkelte brandceller udføres klassificeret mindst som EI 2 30, og døre ind til brandceller uden personophold som fx depotrum, udføres klassificeret mindst som EI 2 30 C. Side 12

13 5 AKTIV BRANDSIKRING AF BYGNING 5.1 Brandtekniske installationer Internt varslingsanlæg Varslingsanlæg er udført iht. DBI retningslinje 24. Varslingstryk skal skiltes tydeligt med, at tilkald af redningsberedskabet skal foretages telefonisk til 112. Varslingen foretages med klokke. Betjeningsanlægget er placeret i receptionen i stueplan lige over varslingstryk som angivet på brandplan, tegning B(A) Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL anlæg) Selvlukkende branddøre, der ønskes holdt åbne i den daglige brug, er forsynet med automatisk branddørlukningsanlæg. ABDL er udført efter Forskrift 231. Døre mod trapperum samt elevator er forsynet med ABDL anlæg Sikkerhedsbelysning Sikkerhedsbelysning i flugtveje efter retningslinjerne i Brandteknisk Vejledning 34 Sikkerhedsbelysning, udgivet af DBI og DS/EN1838 Belysning. Nødbelysning. I sikkerhedsbelysningen indgår 2 elementer: 1. Flugtvejsbelysning (nødbelysning og henvisningsarmaturer) er belyste skilte i flugtveje og ved udgangsdøre. De skal placeres således, at personer fra ethvert sted i bygningen kan blive henvist til terræn i det fri via de udlagte flugtveje. Denne belysning skal være tændt i bygningens brugstid. 2. Panikbelysning (orienteringsbelysning) skal udføres således, at personer kan orientere sig i flugtvejene. Dette skal ske ved en belysning, der giver mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje og på flugtvejsarealer. For sikkerhedsbelysning gælder, at den skal kunne opretholdes/automatisk træde i funktion, hvis der sker en afbrydelse af den normale strømforsyning i det respektive område dækket af flugtvejs og panikbelysning, og anlæggene skal kunne opretholde belysningen efter strømsvigt i det tidsrum, der er nødvendigt for at sikre bygningens evakuering. Sædvanligvis vil 60 minutter være tilstrækkeligt. Det skal iagttages, at krav til såvel almen som til sikkerhedsbelysning gælder helt til terræn i det fri. Ved udvendige arealer skal der således også etableres den nødvendige belysning. Der er etableret sikkerhedsbelysning i trapperum samt gangarealer. Omfang er angivet på vedlagte brandplaner Andet brandslukningsudstyr Gangarealer er udstyret med 9L vandslukker. Der opsættes håndslukningsudstyr i øvrigt efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden Ventilationsanlæg og opvarmning Mekanisk komfortventilation brandsikret efter retningslinjerne i DS 428. Opvarmning er fjernvarme, hvor der i bygningen er installeret radiatorer Øvrige brandtekniske foranstaltninger Der opsættes præventive skilte efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden. Side 13

14 6 REDNINGSMANDSKABETS INDSATSMULIGHEDER Tilkørselsforhold Der er kørefast vej (brandvej) til redningsberedskabets køretøjer frem til maksimalt 40 meter fra samtlige adgangsdøre Indtrængningsmuligheder Bygningens flugtveje kan tilsvarende bruges af redningsberedskabet som indtrængningsveje, hvor der projekteres med, at der fra et vilkårligt sted maksimalt 25 meter til den nærmeste dør til det fri eller dør til anden brandsektion, herunder trapperum Røgudluftning Der er mulighed for røgudluftning via bygningens manuelt oplukkelige døre og vinduer placeret rundt langs bygningens facader og tag. Trapperum røgudluftes via oplukkelige vinduer ved hvert repos samt via ovenlysvinduer i tag. Ovenlysvinduer betjenes ved tryk placeret ved indgangsetage som angivet på brandplan. Tryk er markeret med skilt med teksten RØGLEM. Røgudluftning i trapperum udløses ligeledes ved varslingstryk. Side 14

15 7 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Det forudsættes, at der nedsættes en driftsorganisation for bygningen, herunder en person der er ansvarlig for drift og vedligehold af bygningens brandsikringstiltag (passive og aktive brandsikringstiltag). Driftsorganisationen og dens opgaver skal beskrives i en drifts og vedligeholdelsesplan, som skal udarbejdes i samråd med redningsberedskabet og efterfølgende forelægges til godkendelse hos myndighederne, inden ibrugtagningstilladelse kan udstedes. Drifts og vedligeholdelsesplanen bør som minimum indeholde: Driftsorganisation. Ansvarlige personer. Opgavebeskrivelse for nøglepersoner. Evakueringsinstruks og evakueringsplaner. Drift og vedligehold af de passive brandsikringstiltag. Procedure for eksterne håndværkere i huset. Plan for intern kontrol af aktive brandsikringstiltag. Plan for ekstern kontrol af aktive brandsikringstiltag. Side 15

16 8 LITTERATUR 1. Bygningsreglement (BR10). 2. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Erhvervs og Byggestyrelsen, april Brandtekniske retningslinjer nr. 27, Brandventilation, 3. udgave november Dansk Brand og sikringsteknisk Institut. 4. DBI Retningslinie 231, Automatiske branddørlukningsanlæg, 1. udgave august Dansk Brand og sikringsteknisk Institut. 5. DS 428. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. 3. udgave, 16. juni Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer, udgivet af Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (DBI) 2. udgave april Brandteknisk Vejledning 34 Sikkerhedsbelysning, udgivet af Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (DBI), 1. udgave september DBI retningslinie 24, Varslingsanlæg, 3. udgave august 2015, udgivet af Dansk Brand og sikringsteknisk Institut. 9. DBI Vejledning 35, Brandvægge og brandsektionsadskillelser, 1. udgave december 2003, udgivet af Dansk Brand og sikringsteknisk institut. 9 BILAG Tegning B(A).100. Brandplan stueplan Tegning B(A).200. Brandplan 1. sal Tegning B(A).300. Brandplan 2. sal Tegning B(A).400. Brandplan tagetage Side 16

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

IDRÆTSCENTER VEST, RANDERS KOMMUNE TIL OG OMBYGNING

IDRÆTSCENTER VEST, RANDERS KOMMUNE TIL OG OMBYGNING IDRÆTSCENTER VEST, RANDERS KOMMUNE TIL OG OMBYGNING Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 15.08.2019 Sagsnr. : 19.04.076 Udarbejdet af :

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 30.10.2017 Sagsnr. : 16.11.209 Udarbejdet

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse REVISION A 06.04.2018 Revision : A Revisionsdato : 06.04.2018 Dato : 30.10.2017

Læs mere

NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING 2017 Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 01.09.2017 Sagsnr. : 17.06.134 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

HOBROVEJ 24 UDVIDELSE

HOBROVEJ 24 UDVIDELSE FORBEREDELSESSKOLEN RANDERS HOBROVEJ 24 UDVIDELSE Brandteknisk redegørelse Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 01.04.2019 Sagsnr. : 17.09.173

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brandteknisk Byggesagsbehandling

Brandteknisk Byggesagsbehandling 2013 Brandteknisk Byggesagsbehandling Vejen Kommune Andst Skole & Børnecenter 7. Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Horsens Vejleder: 25 10 2013 Ove Bjerregaard Broch

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Dato : 1. november 2017 Version: : 4A Projektnummer : RE31659003 Projektadresse : Helsingør Stadion Helsingør Udarbejdet af : Mikael

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade 3 8900 Randers C Brandteknisk redegørelse 2. udgave September 2018 Udgivelsesdato : September 2018 Vores reference : 15044.03 Udarbejdet af : Søren Christian

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Brand dokumentation Danny Eriksen Vejlederen: Anders Mølgaard VIA University College, Campus Horsens 29/11 2010 TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI Bygherre: Superbrugsen Marie Madalene Emne: Tilbygning og ombygning Adresse: Vestergade 63, 8550 Ryomgård Sag nr.: 14.035 Dato: 24.04.2014

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv.

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Side 1 af 85 Version: 06-12-2018 Bilag 3 til Bygningsreglementets

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2 Notat A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi 27. juni 2016 Projekt nr. 217465 Dokument nr. 1220210666 Version 1 Udarbejdet af HHi Kontrolleret af Godkendt af INDHOLD 1 Indledning... 2 2 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg

Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 01-02-2019 Bilag 9 til

Læs mere

Bilag 5: Bygningsafsnit med undervisningslokaler mv.

Bilag 5: Bygningsafsnit med undervisningslokaler mv. Bilag 5 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med undervisningslokaler mv. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 20-12-2018

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26

RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26 RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26 ARBEJDS OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE BRANDSTRATEGI RAPPORT Totalrådgiver/ingeniør Ingeniør ne Sivlandvænget 27B 5260 Odense S T +45 7518 0111 www.ingenior-ne.dk.dk

Læs mere

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 20-12-2018 Bilag

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger Præ-accepterede løsninger Kontorbygninger Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle kontorbygninger Delvejledning: Kontorbygninger 1 INTRODUKTION / FORORD...

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp Trafik-, Bygge- og

Læs mere

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med forsamlingslokaler, butikker mv. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Version:

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Dette er et 7 semester afsluttende speciale på bygningskonstruktøruddannelsen. Specialet er en brandteknisk dokumentation udarbejdet efter Eksempelsamlingen om

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm.

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Præ-accepterede løsninger For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Side 2 af 85 Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri for forsamlingslokaler,

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer Version: 25-02-2019 Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 2: Evakuering og redning af personer 2.1.0 Generelt... 2 2.1.1 Strategi for evakuering... 3 2.2.0 Tiltag til at gøre opmærksom

Læs mere

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund Page 1 of 18 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 5. Brandforhold (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id76/0/42) 5. Brandforhold 5.1 Generelt 5.2

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Brandteknisk projektopgave ved Master i brandsikkerhed Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Kursist: s012286 (X), Svend Voss Brandteknisk

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner BR18 vejledning om indplacering i Brandklasse Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner Til såvel intern som ekstern anvendelse (efter den enkelte kommunes ønske og skøn) Version 1.0, versionsdato

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri Præ-accepterede løsninger Etageboligbyggeri Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt etageboligbyggeri Delvejledning: Etageboligbyggeri 1 INTRODUKTION / FORORD... 4 1.1 Formål...

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

RÅDGIVNING. Svanekøkkenet - Århus. Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi

RÅDGIVNING. Svanekøkkenet - Århus. Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi RÅDGIVNING Svanekøkkenet - Århus Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi Svanekøkkenet - Århus Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi Sags nr. RE06081 Revision nr. 1 Dato 26.06.2006

Læs mere

Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch. Lynge Hus, gennemgang den 10. december 2018

Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch. Lynge Hus, gennemgang den 10. december 2018 Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch Falck Assistance Nordic A/S Brand - DK Meterbuen 14-16 2740 Skovlunde CVR 38049372 : +45 7011 3344 WWW.FALCKTEKNIK.DK : + 45 24 65 20 33 Mail : gerner.nielsen@falck.dk

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79 Præ-accepterede løsninger Undervisningsbygninger Side 1 af 79 Version: 04-06-2018 Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle undervisningsbygninger Delvejledning: Undervisningsbygninger

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73 Præ-accepterede løsninger Bygninger i anvendelseskategori 6 Side 1 af 73 Version: 25-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle bygninger i anvendelseskategori 6 Delvejledning:

Læs mere

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Østjyllands brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 Bygningens anvendelse... 2 Driftsorganisationens opbygning

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation JOHAN FUNN Brandteknisk dokumentation Afgangsspeciale på bygningskonstruktøruddannelsen TITELBLAD TEKNISK-MEKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation (Brand) VEJLEDE: Torben Clausen FOFATTE:

Læs mere

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25.

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø Den 25. juni 2008 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune Brandsikring af Århus Rådhus H.H. Seedorffs Stræde 3-5 8100 Århus C 1. Resume

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Damhavens Skole, Vejle Udført af Kasper Dybdal Terney Hansen 7. semester, 16/05-2010, Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Ove Bjerregaard Borch VIA University

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet BRANDNOTAT Projekt Lillerupparken Plejeboliger og offentlige faciliteter Notat nr. 01, rev. 7 Dato 2016-09-23 Til Fra Kontrol Kopi til Syddjurs Kommune Agnete Banner Pedersen (AGPE), Christina Söderlind

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger med hoteller, kollegier mv.

Præ-accepterede løsninger. Bygninger med hoteller, kollegier mv. Præ-accepterede løsninger Bygninger med hoteller, kollegier mv. Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri med hotel, kollegie mv. Version: 25-06-2018 Delvejledning:

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Nørregadeforbindelsen

Nørregadeforbindelsen Brandstrategi T Nørregadeforbindelsen Brand strå teg i Version 1 08-12-2010 BSCEEID Nørregadeforbindelsen Brandstrategi Ref. 10696018 LDOOOlO-l-TONC Version 1 Dato 08-12-2010 Udarbejdet af TONC Kontrolleret

Læs mere

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Titelblad Speciale titel: Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forfatter: Tommy Johansen Dato/underskrift:

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Telefon 33 66 29 45, Telefax 33 66 49 31 www.brand.kk.dk Juni 2009

Læs mere

Træ som brandgodt byggemateriale. InnoByg gå-hjem møde

Træ som brandgodt byggemateriale. InnoByg gå-hjem møde Træ som brandgodt byggemateriale InnoByg gå-hjem møde Træ som byggemateriale Træ har gennem alle tider været et brandgodt byggemateriale: Hvorfor er brandreglerne Typiske spørgsmål: Hvorfor bygger vi ikke

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til overskriften er der tilføjet "VEJLEDNING OM BRANDSIKKERHED I HØJE BYGNINGER". Flere af afsnittene i tillæget indeholder vejledning, der kan

Læs mere

Forord. 25. oktober 2013 7. SEMESTER SPECIALE

Forord. 25. oktober 2013 7. SEMESTER SPECIALE Brandteknisk dokumentationn 7. semester S k revet af: Fraa nk Jør gensen Vejleder: Niels Nissen VIA U.C. Campus H orsens D.25 1 0 2013 Forord Denne rapport er en del af 7. semester pensum. Rapporten er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn - til leje... Kontor domicil fra 400-2.000 m 2 Sverigesgade 5, Odense Havn Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2 Særdeles repræsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Enestående mulighed for kontordomicil

Læs mere

Ombygning af Otterup Geværfabrik

Ombygning af Otterup Geværfabrik Ombygning af Otterup Geværfabrik Baggrundsmateriale: Sag: 3544 Udarb: JA & SQH Kontrol: Dato: 30.05.2008 - Godk.: Rådgiver Arkitektfirmaet: CASA Arkitekter ApS Sunekær 1 5471 Søndersø Tlf. 64 89 25 26

Læs mere

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 OG VEJLEDNINGER SIDEN 1. JULI 2018 GÆLDER KUN BR18 OVERGANG MED TEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING OG CERTIFICERINGSORDNING

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere