HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15"

Transkript

1 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D E Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret I de seneste år har vi fokuseret på at gøre skolerne endnu bedre. I foråret 2012 besluttede vi, at visionen Suveræne skoler i Lejre Kommune, skulle angive retningen for de kommende års skoleudvikling i kommunen. I kommunens skoler skaber berigende fællesskaber grundlaget for læring og overskud. Alle børn skal erfare, at deres potentialer stimuleres, så de oplever anerkendelse og kan mestre faglige, sociale og personlige udfordringer. I det følgende beskrives, hvordan Kommunalbestyrelsen tager ansvar for at sætte mål og rammer for udviklingen af folkeskolerne i kommunen, og hvordan vi forventer at følge op på skolernes resultater. Dette materiale er opdelt i følgende afsnit: Indledning Styring og opfølgning på målene for elevernes læring Lejre Kommunes indsatser, der skal føre til, at eleverne kan nå målene Lejre Kommunes rammekrav til skolernes virksomhed. Indledning Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen blev besluttet af et bredt flertal af folketingets partier i juni 2013 og loven blev vedtaget i december. Folkeskolereformen skal fastholde og udvikle folkeskolens styrker og har tre hovedformål: At udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan At mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater At tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis I Lejre Kommune er folkeskolereformens nye rammer og de intentioner, der udtrykkes, en meget velkommen mulighed for at fortsætte udviklingen af suveræne skoler. Skoler der hver for sig er en suveræn skole, og som i det kommunale fællesskab, er endnu mere suveræne ved at være sammen i et fælles skolevæsen. Et skolevæsen, hvor de berigende læringsfællesskaber mærkes og sætter spor for alle elever, forældre og medarbejdere lige nu og i fremtiden. Folkeskolereformen sætter nye rammer for skolen: Skoledagen skal være længere, den skal være mere varieret og den skal indeholde og kombinere nye og kendte elementer på andre måder, end vi tidligere har gjort. Reformen dækker hele skoleforløbet fra klasse. Der er mange

2 muligheder for den fremtidige folkeskole. Den 1. august 2014 er den nye lov gældende og udviklingen sættes for alvor i gang. Lovgrundlagets mange muligheder skal i spil. I Lejre Kommune vil vi meget gerne se og mærke, at reformens krav om forandringer og indsatser udnyttes fra starten og bedst muligt. Vi vil prioritere hvilke muligheder, der skal i spil først, fordi vi vurderer, at netop de tiltag, vi nu prioriterer, vil fremme alle børns læring bedst. Elementerne i reformen er mange og forskellige og rummer både kompetenceudvikling af medarbejderne, nye fag og nye rammer på centralt plan og på den enkelte skole. I undervisningsministeriet har man blandt andet opstillet elementerne i følgende figur: EN LÆNGERE OG MERE VARIERET SKOLEDAG o Organisering og samarbejde o Undervisning i fagene o Understøttende undervisning o Bevægelse o Lektiehjælp og faglig fordybelse o Udskoling o Den åbne skole o Trivsel og undervisningsmiljø KOMPETENCER OG VIDEN o Læringskonsulenter og Ressourcecenter for Folkeskolen o Kompetenceudvikling af pædagogisk personale o Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdere UDVIKLING AF UNDERVISNING OG LÆRING o Målstyret undervisning og læring o Ro og klasseledelse o Varieret og anvendelsesorienteret undervisning o Inklusion og undervisningsdifferentiering o Forældresamarbejde og elevinddragelse SKOLELEDELSE OG STYRING o Den daglige skoleledelse o Nationale mål og enklere regler Kilde: I Lejre Kommune vil vi i særligt fokusere på de elementer, som vi vurderer bedst vil fremme opbygningen af berigende læringsmiljøer, hvor eleverne når deres læringsmål. Side 2 af 11

3 Kommunalbestyrelsen vil, at alle børn i Lejre Kommune går i skoler, hvor de kan være sammen i de bedste rammer, hvor der er fokus på læring og trivsel, således at de hver især udfordres passende igennem hele skoleforløbet, og bedst muligt når til at kunne mestre faglige, sociale og personlige udfordringer. Kommunalbestyrelsen tager ansvar for, at skolerne i Lejre Kommune på bedste vis lever op til folkeskolens formål og reformens tre overordnede mål. Kommunalbestyrelsen vil udforme systemer og miljøer, der løbende vil følge op på, om vi i kommunen når målene, og løbende revidere indsatser og rammer. På den måde vil eleverne opleve berigende læringsmiljøer, hvor de hver især og i fælleskabet udvikler sig og lærer mest muligt. Kommunalbestyrelsen Lejre Kommune Side 3 af 11

4 Styring og opfølgning på målene for elevernes læring Folkeskolereformens hovedformål er At folkeskolen skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige som de kan At folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater At tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Skolerne i Lejre Kommune skal være suveræne skoler som beskrevet i visionen Suveræne skoler i Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammer for skolerne virksomhed samt effektmål for skolernes forventede resultater. Målstyring og resultatopfølgning Undervisningen i skolen skal tage udgangspunkt i udviklings- og læringsmål for de enkelte elever beskrevet i en revideret elevplan. Den nye elevplan 2.0 er et digitalt værktøj, der understøtter en systematisk løbende evaluering og opfølgning på elevens udbytte af skolegangen og fastlægger fremadrettede udviklings- og læringsmål frem for kun at være bagudrettet. Elevplan 2.0 skal kunne understøtte en professionel og åben dialog om elevernes faglige niveau og alsidige udvikling mellem elev, lærer og forældre. Kommunalbestyrelsens effekt- og rammemål Skoleområdets kvalitetsrapport 2.0 Skolernes udviklingsrapporter 2.0 Undervisningsplaner Elevplaner 2.0 De lærere og pædagoger, der samarbejder om de enkelte elevgruppers undervisning, planlægger og gennemfører undervisningen, således at den er varieret og lærerig, og er kendt for eleverne og deres forældre f.eks. i form af undervisningsplaner. På den enkelte skole følges op på den systematiske evaluering på en række centrale punkter. Den systematiske evaluering indgår i den enkelte skoles udviklingsrapport. Der redegøres for de enkelte skolers resultater i kvalitetsrapporten for Lejre Kommunes skoler. Side 4 af 11

5 Mål og opfølgning på effekten af undervisningen Der er overordnet sat tre nationale mål for folkeskolens udvikling, som Undervisningsministeriet vil understøtte opfølgningen af ved etableringen af et webbaseret ledelsesinformationssystem: Folkeskolen skal udfordre alle, så de bliver så dygtige som de kan o Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test o Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater o Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. o Elevernes trivsel skal øges. I Lejre Kommune fastsættes effektmål for følgende: Forøgelse af andel af elever der er gode til at læse og regne Forøgelse af andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Formindskelse af andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Forøgelse af elevernes trivsel Forbedring af forældrenes oplevelse af skolen. Chefen for Center for Skoletilbud fremlægger forslag til progression i effektmålene i Lejre Kommune til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, så snart der foreligger præcise nationale definitioner på de fem nationale effektmål. Skoleåret vil blive et år 0, der danner udgangspunkt for den fremadrettede udvikling samlet i Lejre Kommune. Effektmålene aftales endeligt, når arbejdet med kvalitetsrapporten for 2015 igangsættes. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vurderer, at elevernes evne til samarbejde og innovation er kompetencer, som er afgørende for at få et godt afsæt for at kunne håndtere uddannelses- og jobmæssige udfordringer senere i livet. Lejre Kommune vil udnytte tilgængelig viden og i samarbejde med eksterne parter udvikle et redskab, der kan bruges til at gennemføre systematiske opfølgninger på at identificere tegn på elevernes fremskridt i netop disse kompetencer. Dette arbejde skal danne baggrund for, at tegn på samarbejdskompetence og innovation kan indgå i kommende års målopfølgninger på skolerne. Side 5 af 11

6 MODEL: Effektmål for Lejre Kommune for perioden Forøgelse af andel af elever der er gode til at læse og regne (nationale test) Forøgelse af andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik (nationale test) Formindskelse af andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik (nationale test) Forøgelse af elevernes trivsel (Termometeret) År 0 Forbedring af forældrenes oplevelse af skole-hjemsamarbejdet Ønske om måling af øgede kompetencer i samarbejde og innovation Ud over at følge op på skolernes resultater, vil kommunalbestyrelsen følge op på skolernes måde at tilrettelægge skoledagen og undervisningen på. Undervisningsministeriet vil udvikle nye krav til Kvalitetsrapporten. Den skal første gang foreligge for I efteråret 2014 vil Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune blive forelagt skolernes udviklingsplaner for efter en særlig tidsplan for i år. I disse planer vil der blive fulgt op på, hvordan skolerne har tilrettelagt skolen under hensyntagen til folkeskolereformens nye muligheder særligt med fokus på de elementer, der i det følgende er beskrevet som kommunale indsatsområder. Side 6 af 11

7 Lejre Kommunes udvalgte indsatsområder der skal føre til, at eleverne kan nå målene Når folkeskolereformen den 1. august 2014 træder i kraft, skal skolens elever opleve en række konkrete ændringer. Ændringerne iværksættes for, at eleverne får de bedste betingelser for at blive så dygtige som muligt. Helt overordnet, skal der arbejdes meget målrettet på udviklingen af børnenes læring i folkeskolens fag og på at nå folkeskolens overordnede formål. Derfor fokuserer vi i Lejre Kommune først og fremmest på: Ambitiøs og meningsfuld læring Digitale frontløbere - IT i undervisningen Sammenhængen og helheden i den længere og varierede skoledag Faglig fordybelse og lektiehjælp Bevægelse Den åbne skole Ambitiøs og meningsfuld læring I Lejre Kommune gennemføres i skoleåret en særlig indsats for at opnå, at undervisningen styres af udviklings- og læringsmål for den enkelte elev. Dette er et overordnet mål for reformen og skal ses i tæt sammenhæng med, at der nationalt udvikles nye forenklede mål for undervisningen, og at samarbejdet mellem de forskellige faggrupper i skolen skal styrke elevernes muligheder for at nå deres læringsmål. I Lejre Kommunes skoler opbygges berigende læringsfællesskaber, der både udvikler eleverne indenfor folkeskolens fag og bidrager til at udvikle deres kompetencer i samarbejde og innovation. AMBITIØS OG MENINGSFULD LÆRING At de kender deres læringsmål, og at de i skolen løbende drøfter, hvad der skal til for at de nås At den nye elevplan er et vigtigt redskab i samarbejdet på og med skolen for at følge op på målene At de voksne i skolen er meget tydelige med, hvordan planerne for skoledagen og over længere forløb er tilrettelagt for at give sammenhæng og øge elevernes læring. Medarbejderne i skolerne i Lejre Kommune vil opleve At blive støttet i forandringsprocesserne ved at indgå i fælles kompetenceudvikling om, hvordan de i et tværfagligt samarbejde kan tilrettelægge undervisningen, så den bedst muligt understøtter og leder elevernes læringsprocesser. Folkeskolereformens mange elementer understøtter dette overordnede indsatsområde. I Lejre Kommune vil skolerne tilrettelægge undervisningen og rammerne herfor på forskellig måde. De enkelte skolebestyrelser vil vægte forskellige principper for tilrettelæggelsen og medarbejderne vil folde lovens - og de lokale - muligheder forskelligt ud. Fælles for alle skolerne i Lejre Kommu- Side 7 af 11

8 ne vil dog være, at de skal have fokus på tiltag indenfor fem elementer i reformen. Kommunalbestyrelsen prioriterer her, at elever og forældre oplever forandringen og de nye begreber, som et bidrag til et fagligt løft af folkeskolen. 1. Digitale frontløbere - IT i undervisningen Skolerne skal i skoleåret inddrage IT, så der opleves mærkbare ændringer for eleverne så de kan udvikle faglig viden og færdigheder i både undervisning og fritid. Der vil fremover være mulighed for, at undervisningen i højere grad understøttes af digitale enheder. IT og digitale læremidler styrker en række kompetencer, som i stigende grad efterspørges fra samfundet. Det kan være tværfagligt projektarbejde, kreativitet og innovation, problemløsning samt informations- og kommunikationskompetencer DIGITALE FRONTLØBERE At brugen af de digitale læringsformer er med til at skabe en varieret dag, som er tilpasset elevernes læringsprocesser At relevant brug af IT er helt naturlig i den daglige undervisning At mulighederne for at bruge IT udnyttes meget mere, og det er med til at skabe relevant og brugbar fornyelse i undervisningen At møde lærere, som har fokus på de nye digitale grundvilkår. Medarbejderne i skolerne i Lejre Kommune vil opleve At de i igangsatte uddannelsesforløb i brug af digitale lærermidler videreudvikles, og sammentænkes med udviklingen af berigende læringsmiljøer. 2. Sammenhængen og helheden i den længere og varierede skoledag Timetallet til fagene øges, og da den samlede undervisningstid desuden er længere end tiden til den faglige undervisning, får skolerne udvidede og mere fleksible rammer for tilrettelæggelsen af en varieret og læringsrig skoledag. SAMMENHÆNGEN OG HELHEDEN I DEN LÆNGERE OG VARIEREDE SKOLEDAG At skoledagens mange forskellige elementer er forberedt til at hænge relevant sammen At eleverne selv og deres forældre kender til de intentioner, der ligger bag planlægningen af forløb og enkeltelementer i skolen, således at de kan se mening i undervisningen og indgå i den på en god måde. Medarbejderne i skolerne i Lejre Kommune vil opleve At være opmærksomme på, hvordan elevernes oplevelser og bidrag kan udnyttes til en optimal planlægning af undervisningen i skolen. Side 8 af 11

9 3. Faglig fordybelse og lektiehjælp Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP At de udnytter den samlede tid i skolen, så de kan nå at fordybe sig i emner, der enten interesserer dem meget, eller som de har brug for ekstra træning i At de mærker, at den længere skoledag bidrager til, at der er mulighed for, at de i fagene, sammen med underviserne kan nå at fordybe sig og træne, når det er relevant Medarbejderne i skolerne i Lejre Kommune vil opleve At tiden i skolen altid kan udnyttes enten til fordybelse ud fra elevens interesser eller til nødvendig træning. 4. Bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. BEVÆGELSE At bevægelse indgår i hele skoledagen og for alle elever At leg og bevægelse bidrager til en god og varieret skoledag, som er motiverende At bevægelse, hvor pulsen kommer op, er sjovt og giver energi til at kunne håndtere andre udfordringer i løbet af dagen At man kan lære på mange måder. Emner, der er svære at forstå, kan nogle gange læres bedre, når man bevæger sig imens man lærer. Side 9 af 11

10 5. Den åbne skole I visionen Suveræne Skoler i Lejre Kommune står, at skolen er en del af det hele tilbud, hvor børnene bor. Ungdomsskolen, foreningslivet og kulturlivet går med i arbejdet for at løse skolens opgave, hvor det er naturligt. Folkeskolereformens krav om at inddrage det omgivende samfund i skolen og indgå i forpligtende samarbejder med foreningsliv, musikskole, kulturliv og erhvervsliv er således en klar fortsættelse af de intentioner, der er en del af visionen for skolerne i Lejre Kommune. Den åbne skole skal også skabe et større kendskab til de muligheder, som det danske samfund byder på. DEN ÅBNE SKOLE At de i undervisningen møder voksne, der ikke normalt er undervisere i skolen, men som i perioder kan varetage undervisningen At de møder de foreningsaktiviteter, som de også møder i fritiden. I skolen kan de selv og sammen med andre elever, mærke hvordan foreningslivet skaber værdi for fællesskabet og den enkelte At de oplever, hvilke fantastiske naturlige rammer og kulturelle seværdigheder, der er i kommunen At de bor i en kommune, hvor det lokale erhvervsliv indgår i et samarbejde med skolen for at give den enkelte elev det bedst mulige afsæt for uddannelses- og erhvervsvalg. Lokale partnere i Lejre Kommune vil opleve At blive indbudt til samarbejde med de enkelte skoler, hvor de lokale aktører kan tilbyde forløb og enkeltaktiviteter, der fremmer elevernes læring, og bidrager til, at eleverne lærer de lokale aktørers aktiviteter og værdier at kende. Musikskolen og ungdomsskolen i Lejre Kommune vil opleve At skulle tage del i samarbejde med de enkelte skoler og med Center for Skoletilbud for dels at samarbejde om tilrettelæggelsen af undervisningens placering på dagen, så eleverne kan deltage i henholdsvis musikskole, ungdomsskole og folkeskolen på en hensigtsmæssig måde, og dels for at gennemføre konkrete projekter på skolerne. Projekterne kan enten dække alle skoler i kommunen eller kun enkelte skoler. Medarbejderne på skolerne i Lejre Kommune vil opleve At initiativer, der tilrettelægges med eksterne parter som en del af den åbne skole, vil blive tilrettelagt i samarbejde med skolens lærerteam og bidrage til at nå elevernes læringsmål. Side 10 af 11

11 Lejre Kommunes rammekrav til skolernes virksomhed De enkelte skoler (skolebestyrelser og skoleledere) skal i skoleåret prioritere skolens samlede ressourcer indenfor rammerne af det tildelte budget og herunder tilgodese følgende krav: At undervisningstiden tilrettelægges således at den samlede årlige undervisning er mindst årlige klokketimer i klasse, mindst årlige klokketimer i klasse samt årlige klokketimer i klasse, samt at folkeskolelovens krav om minimum timetal overholdes og efterleves. At eleverne tilbydes undervisning i henhold til loven. Skolerne kan udnytte lovens muligheder for at tilpasse timetallet i de enkelte fag, som det er intentionen i loven. Der tages hensyn til elevernes læringsmål således, at alle elever skal have mulighed for at udnytte deres potentialer fuldt ud. Der skal dog undervises i fagene på de klassetrin, som ministeriets vejledende plan angiver. Minimumstimetallene skal overholdes. At de elever, der har brug for støtte, tilbydes den fornødne hjælp i form af undervisningsdifferentiering, holddannelse og/eller supplerende undervisning og faglig støtte. At der etableres 2-voksen ordninger i alle klasser, hvor pædagogisk personale fra skolens SFO samarbejder med lærerne i undervisningen i et omfang svarende til gennemsnitligt mindst 200 årlige lektioner pr. klasse. At skolen udarbejder en udviklingsplan og følger den. Planen udarbejdes i henhold til kommunens overordnede beslutninger om vision, mål og indsatsområder. At SFOéns ugentlige åbningstid som minimum er 28,5 time i klasse, 18,5 time i klasse og 10 timer for klasse. Åbningstiden udregnes som et gennemsnit af åbningstiden i uger, hvor der er undervisning, og uger, hvor der i henhold til skolernes ferieplan ikke undervises. I løbet af skoleåret følges udviklingen af SFO i kommunen tæt, og der iværksættes initiativer, der løbende udvikler og tilpasser SFO-tilbuddene relevant i forhold til børnenes og forældrenes behov og de ressourcer, der er til rådighed i SFO erne. At der tilbydes vederlagsfri pasning i skolen eller SFOén for de elever, der ikke ønsker at modtage lektiehjælp de 2 ugentlige lektioner hvor der tilbydes lektiehjælp og faglig fordybelse. At SFO på dage, hvor der er undervisning, er åbent om morgenen inden undervisningen starter. At indskrive og undervise alle de elever til børnehaveklasserne, der har søgt skolen efter reglerne om frit skolevalg. At implementere den understøttende undervisning indenfor skolens budgetrammer med udgangspunkt i den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende personalegrupper. Der er ud over dette ikke krav til andelen af de enkelte personalegrupper i den understøttende undervisning. Side 11 af 11

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere