Variansanalyse (ANOVA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Variansanalyse (ANOVA)"

Transkript

1 3 / 46 2 / 46 4 / 46 Faculty of Health Sciences Indhold dag 2 Variansanalyse (ANOVA) Ulla B Mogensen Biostatistisk Afd., SUND, KU. Mail: T-testet fra dag 1 Ensidet variansanalyse. Modelkontrol. Tosidet variansanalyse. Additiv model Interaktions model Modelkontrol. T-test fra dag 1 T-test antagelser Kontinuert normalfordelte variable fra en eller to stikprøver. One-sample t-test: En stikprøve hvor vi kan teste om middelværdien har en bestemt værdi. Two-sample t-test: To stikprøver, hvor vi kan teste om middelværdien i de to stikprøver er ens. Hvis de to stikprøver er to samples for samme observationer (f.eks. test af hæmoglobin niveau før og efter epo indtagelse) taler vi om parret data og test. Fælles for one-sample og two-sample: Observationerne indenfor en stikprøve skal være uafhængige. Responsvariablen skal være normalfordelt.! Måske en log-transformation af variablen kan afhjælpe.! Wilcoxon test har ingen normalfordelingsantagelser. For two-sample t-test skal der yderligere gælde: Variansen i de to stikprøver skal være ens.! Welch t-test kan benyttes. For brug af parret t-test skal observationerne i de to stikprøver være parret.

2 5 / 46 7 / 46 6 / 46 8 / 46 Kategoriske variable med 2 eller flere grupper Eksempel I I two-sample t-test sammenlignes to grupper fra en faktor variabel, f.eks. sammenligningen af fødselsvægt for børn af rygere versus ikke-rygere. Hvis faktoren (den kategoriske variabel) har mere end to grupper, f.eks. nuværende rygere, tidligere rygere, ikke-rygere, har vi tre eller flere sammenligninger. Her er parvise t-test ikke godt pga massesignifikans. Festing and Weigler i Handbook of Laboratory Animal Science betragter resultaterne af et ekseperiment med fuldstændig randomiseret design hvor mus var randomiseret til en af fire grupper med forskellig doser af et hormon. Livmodervægten blev målt efter et passende tidsinterval. Eksempel 1 Eksempel 1

3 9 / / / / 46 Eksempel 1 Eksempel 1 Konklusioner fra figurene Livmodervægten afhænger af dosis. Variationen af data øges når dosis øges. Spørgsmål: Hvorfor kunne disse første konklusioner være forkerte? Ensidet variansanalyse (one-way anova) Eksempel: Hæmoglobin niveau i seglcelleanæmi Ensidet (one-way): Der opdeles kun efter en faktor, men som kan have 2 eller flere grupper (levels). f.eks. dosis er faktor variabel med 5 grupper Den j te observation i gruppe i beskrives ved Yij = µi + εij, ε N (0, σ 2 ) hvor µi er gennemsnittet i den i te gruppe og εij er den j te observations individuelle afvigelse fra µi. Seglcelleanænemi er en gruppe af arvelig sygdomme som primært forekommer hos personer med negroide gener. Sygdommene er karakteriseret ved dominans af hæmoglobin S (Hb S) i de røde blodlegemer. Sammenligning af hæmoglobinniveau (g/dl) hos 41 patienter med 3 typer af seglcelleanæmi. Gruppe Typer N Mean (µ) Sd I Hb SS II Hb S/β III Hb SC

4 13 / / / / 46 Hypotese H0 Nul hypotese Niveauet af hæmoglobin afhænger ikke af sygdomstypen H1 Alternativ hypotese Niveauet af hæmoglobin afhænger af sygdomstypen Det vil sige, vi tester mod H0 : µgruppe I = µgruppe II = µgruppe III H1 : µgruppe I µgruppe II eller µgruppe III µgruppe II eller µgruppe I µgruppe III Varians og kvadratsummer (sum-of-squares) Definitionen på varians for en stikprøve med n observationer, Y1,..., Yn med gennemsnit Ȳ er Var = = = 1 (Yi n 1 Ȳ )2 i 1 n 1 {(Y1 Ȳ )2 + + (Yn Ȳn)2 } 1 {(Y1 n 1 Ȳ )2 + + (Yn Ȳ )2 } } {{ } } {{ } sum of squares degrees of freedom hvor µ er middelværdi. Dekomposition af variationen Variansanalyse Afvigelsen fra det total gennemsnit (Yij Ȳ ), kan dekomponeres i to termer: (Yij Ȳ ) = (Yij Ȳi) + (Ȳi Ȳ ) Dermed kan variationen, (Yij Ȳ )2, dekomponeres SStotal = (Yij Ȳ )2 =...teori om lineær normale modeller... = (Yij Ȳi)2 + (Ȳi Ȳ )2 Sammenligning af variansen mellem grupper med variansen indenfor grupper. Variansen indenfor gruppen er en biologisk varians. Variansen mellem grupperne er en tilfældig varians. = SSwithin + SSbetween SSwithin kaldes også residual variationen.

5 17 / / / / 46 F-test ANOVA tabel F-test sammenligner variansen mellem grupper i forhold til variansen indenfor grupperne. SSbetween/(k 1) F = F(k 1, n k) SSwithin/(n k) Hvis variationen mellem grupperne er stor relativ til indenfor grupperne bidrager grupperings faktoren til en systematisk del af variationen af responsvariablen. Variation Degrees Sum of freedom of squares Mean squares Mellem k 1 SSb SSb/(k-1) MSb/MSw P(F(k-1,n-k)> F) grupper Indenfor n k SSw SSw/(n-k) grupper Total n 1 SStotal hvor MSb = 1 k 1 SSbetween og MSw = 1 n k SSwithin F P Et F-test for 2 grupper er ækvivalent med et two-sample t-test. Eksempel 2: F-test Eksempel 2: Parameter estimater Model for hæmoglobin niveaus afhængighed af gruppe > model <- lm(haemoglobin ~ gruppe,data=haem.data) > ftest <- aov(model) > summary(ftest) Df Sum Sq Mean Sq F val Pr(>F) gruppe < *** Residuals Konklusion: Niveauet af hæmoglobin niveauet afhænger signifikant af sygdomsgruppen. Estimaterne fra de forskellige grupper. I R er første gruppe i en faktor altid referencegruppe. > model Call: lm(formula = haemoglobin ~ gruppe, data = haem.data) Coefficients: (Intercept) gruppeii gruppeiii Middelværdi estimatet i gruppe I: Middelværdi estimatet i gruppe II: Middelværdi estimatet i gruppe III:

6 21 / / / / 46 Eksempel 2: Konfidensinterval Eksempel 2: Sammenligning af alle tre grupper Konfidensintervaller for parameter estimaterne fås ved > confint(model) 2.5 % 97.5 % (Intercept) gruppeii gruppeiii Parvise sammenligninger justeret for multiple testning: > TukeyHSD(ftest) Tukey multiple comparisons of means 95% family-wise confidence level Fit: aov(formula = model) $gruppe diff lwr upr p adj II-I III-I III-II Antagelser for ensidet variansanalyse Modelkontrol for ensidet variansanalyse For at anvende ensidet variansanalyse skal følgende kriterier være opfyldt: Tjek af varianshomogenitet: Residual plot: Plot af residualer mod predikterede værdier. De enkelte observationer skal være uafhængige. Residualerne skal være normalfordelte. Variansen i grupperne skal være ens (varianshomogenitet). Husk: Residualerne er variationen inden for grupperne. Tjek af normalitet for residualer: Histogram af residualerne.? Er de normalfordelt. Hvis ikke, prøv evt transformation. Probability plot af residualerne (QQ-plot)? Ligger de på den skrå linie. Hvis data ikke er normalfordelt og en transformation ikke kan afhjælpe: Brug Kruskal-Wallis test.

7 25 / / / / 46 Test af varianshomogenitet: Residualer vs fittede værdier Varianshomogenitet i hæmoglobin model. > plot(model$residuals ~ model$fitted.values, xlab = "Predikteret vaerdi af haemoglobin", ylab = "Residual") Test for normal fordelte residualer: Histogram > hist(model$residuals,freq = FALSE,breaks=seq(-3,3,1), main = "",xlab = "Residual") > box() > curve(dnorm(x,mean = mean(model$residuals), sd = sd(model$residuals)),add = TRUE) Residual Density Predikteret vaerdi af haemoglobin Residual Test af normal fordelte residualer: Quantile-Quantile plot > qqnorm(model$residuals,xlab = "Normal quantiles", ylab = "Residual",main = "") > abline(0, sqrt(var(model$residuals)), lty = "21") Residuals Kruskal-Wallis test Kruskal-Wallis test er en ikke-parametrisk ensidet variansanalyse baseret på rangsummer. Test af nulhypotesen: Grupperne har samme median. Mod alternativet: Mindst to af grupperne har ikke samme median. > kruskal.test(haemoglobin ~ gruppe, data=haem.data) Kruskal-Wallis rank sum test data: haemoglobin by gruppe Kruskal-Wallis chi-squared = , df = 2, p-value = Normal quantiles

8 29 / / / / 46 Tosidet variansanalyse (two-way anova) Tosidet variansanalyse (two-way anova) Tosidet variansanalyse anvendes når der er 2 faktorer der påvirker en respons. Hvis både aldersgruppe og køn påvirker en repons. Tosidet variansanalyse anvendes når der er 2 faktorer der påvirker en respons. Hvis både aldersgruppe og køn påvirker en repons. Der er overordnet to typer: Ubalanceret design: Der er forskellig antal observationer i (mindst to af) grupperne. Balanceret design: Alle grupper har samme antal observationer. Der er overordnet to typer: Ubalanceret design: Der er forskellig antal observationer i (mindst to af) grupperne. Balanceret design: Alle grupper har samme antal observationer. med replikationer: Der er flere observationer i en faktor. uden replikationer: Der kun er en observation i en faktor. Additiv model To faktorer påvirker responsvariablen additivt. Dette er en model med struktur... Den k te observation som er i gruppe i i faktor 1 og i gruppe j i faktor 2 beskrives ved Yijk = µ + αi + βj + εijk, εijk N (0, σ 2 ) Variationen kan igen dekomponeres - nu i 3 led: SStotal = SSfaktor 1 + SSfaktor 2 + SSresidual Eksempel III Længden af graviditet målt i dage blev estimeret ved 5 forskellige teknikker for 10 kvinder. > gest.data lmp ve doq us dao woman woman woman woman woman woman woman woman woman woman lmp: ve: doq: us: dao: Kvinderne udgør en faktor med 10 grupper/niveauer. Sidste menstruationsperiode Vaginal eksamination Dato for første livstegn (quickening). Ultralydsskanning Diamin oxidase blodprøve

9 32 / / / / 46 Hypotese og F-test Vi tester nu to hypoteser: 1. H0: Der er ingen forskel på kvinderne 2. H0: Der er ingen forskel på teknikkerne Vi udfører derfor to F-test: F1 = SSkvinder/(k 1) F(k 1, n k m) SSresidual/(n k m) F2 = SSteknik/(m 1) SSresidual/(n k m) F(m 1, n k m) Eksempel 3: F-test Tosidet variansanalyse for balanceret design uden replikationer (hver kvinde udgør en gruppe/niveau). > model <- lm(days ~ woman + tech, data=gestation) > ftest <- anova(model) > ftest Analysis of Variance Table Response: days Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) woman * tech * Residuals Eksempel 3: Parameter estimater > summary(model) Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) < 2e-16 *** woman * woman woman woman woman woman woman woman * woman ** techdoq *** techlmp techus techve Referencegruppe: Kvinde 1 målt med teknik "dao" hvorfor nu "dao"? Struktur i additiv to faktor model For to faktorer, her f.eks kvinder W med parametrene α inddelt efter teknik T der har parametrene β, har vi følgende tabel: t1 t2... t5 w1 µ µ + β1... µ + β4 w2 µ + α1 µ + α1 + β1... µ + α1 + β4 w3 µ + α2 µ + α2 + β1... µ + α2 + β w9 µ + α8 µ + α8 + β1... µ + α8 + β4

10 35 / / / 46 Struktur i additiv to faktor model For to faktorer, her f.eks kvinder W med parametrene α inddelt efter teknik T der har parametrene β, har vi følgende tabel: t1 t2... t5 w1 µ µ + β1... µ + β4 w2 µ + α1 µ + α1 + β1... µ + α1 + β4 w3 µ + α2 µ + α2 + β1... µ + α2 + β w9 µ + α8 µ + α8 + β1... µ + α8 + β4 Forskellen mellem søjle t1 og søjle t2: β1. Forskellen mellem søjle t1 og søjle t5: β4. Forskellen mellem søjle t2 og søjle t5: β1 β4. Struktur i additiv to faktor model For to faktorer, her f.eks kvinder W med parametrene α inddelt efter teknik T der har parametrene β, har vi følgende tabel: t1 t2... t5 w1 µ µ + β1... µ + β4 w2 µ + α1 µ + α1 + β1... µ + α1 + β4 w3 µ + α2 µ + α2 + β1... µ + α2 + β w9 µ + α8 µ + α8 + β1... µ + α8 + β4 Forskellen mellem søjle t1 og søjle t2: β1. Forskellen mellem søjle t1 og søjle t5: β4. Forskellen mellem søjle t2 og søjle t5: β1 β4. Balanceret design med replikationer Tilsvarende for rækkerne. F.eks: Forskellen mellem række w1 og række w2: α1. 35 / 46 Forskellen mellem række w3 og række w9: α2 α8. Interaktion I et tosidet balanceret design med replikationer er der flere observationer per celle i krydstabellen mellem to faktorer. Ingen interaktion De to faktorer kan her have en interaktion hvor forskellen i respons mellem grupperne i en faktor ikke er den samme ved alle grupper i den anden faktor. Interaktion kaldes også effekt modifikantion. Response Gruppe1 faktor1 Gruppe2 faktor Faktor 2

11 37 / / / / 46 Interaktion Eksempel 4 12 rotter blev randomiseret på to måder: 6 rotter fik antibiotika og 3 ud af 6 rotter i hver antibiotikagruppe fik vitaminer. Response: Vækst. Response Ingen interaktion Faktor 2 Gruppe1 faktor1 Gruppe2 faktor1 Response Interaktion Gruppe1 faktor1 Gruppe2 faktor Faktor 2 > ratgrowth ratid antibiotics vitamins growth 1 1 no no no no no no no yes no yes no yes yes no yes no yes no yes yes yes yes yes yes 1.55 Interaktionsmodel Tosidet variansanalyse model med interaktion Yijl = µ + αi + βj + γij + εijl, εijl N (0, σ 2 ) hvor γij er effekten af interaktionen (effekt modifikationen). Variationen kan igen dekomponeres : SStotal = SSfaktor 1 + SSfaktor 2 + SSinteraktion + SSresidual df=k-1 df=m-1 df=(k-1)(m-1) df=n-k-m-1 Residual variationen er i eksemplet forskellen mellem rotterne inden for hver gruppe af antibiotika og vitamin. Eksempel 4: Fit af interaktionsmodel Interaktionsmodellen kan fittes på to ækvivalente måder > model1 <- lm(growth ~ antibiotics*vitamins, data=ratgrowth) > model <- lm(growth ~ antibiotics + vitamins + antibiotics:vitamins, data=ratgrowth) > ftest <- anova(model) > ftest Analysis of Variance Table Response: growth Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) antibiotics * vitamins *** antibiotics:vitamins *** Residuals

12 41 / / / / 46 Eksempel 4: Parameter estimater Eksempel 4: Parameter estimater > summary(model) > summary(model) Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) *** antibioticsyes * vitaminsyes antibioticsyes:vitaminsyes *** Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) *** antibioticsyes * vitaminsyes antibioticsyes:vitaminsyes *** Referencegruppen: Rotter uden antibiotika og uden vitaminer. Rotte antibiotics=no, vitamin=no: 1.19 Referencegruppen: Rotter uden antibiotika og uden vitaminer. Rotte antibiotics=no, vitamin=no: 1.19 Rotte antibiotics=yes, vitamin=no: ( ) Rotte antibiotics=no, vitamin=yes: Rotte antibiotics=yes, vitamin=yes: ( ) Parameter estimater i interaktionsmodel Modelkontrol for tosidet variansanalyse I en interaktionsmodel er der ikke en struktur som i den additive model uden interaktion. vitamin no vitamin yes antib. no µ µ + β1 antib. yes µ + α1 µ + α1 + β1 + γ Hvis interaktionsparameteren γ ikke er signifikant kan vi modficere modellen ved at sætte γ = 0. Yijl = µ + αi + βj + γij +εijl, εijl N (0, σ 2 ) }{{} =0 Tilbage er en additiv model. Tjek af varianshomogenitet: Residual plot: Plot af predikterede værdier mod residualerne. Residual plot: Plot af residualerne mod grupperne.? Fordeler punkter sig ens om linien. Hvis ikke, prøv evt transformation. Tjek af normalitet for residualer: Histogram af residualerne.? Er de normalfordelt. Hvis ikke, prøv evt transformation. Probability plot af residualerne (QQ-plot)? Ligger de på den skrå linie.

13 44 / / / 46 Eksempel 4: Modelkontrol Modelkontrol kan fås ved at plotte model-objektet i R. > par(mfrow=c(2,1)) > plot(model,which=1:2) Residuals Residuals vs Fitted Fitted values Standardized residuals Normal Q Q Theoretical Quantiles 1 Anova metoder oversigt Uafhængige observationer t-test for to grupper (dag 1) Ensidet variansanalyse for flere grupper (en faktor) Tosidet variansanalyse for to grupperings variable (to faktorer) Afhængige observationer Gentagne målinger (repeated measurements) Mixed effekt modeller Ikke-normalfordelte data Ikke-parametrisk anova (Kruskal-Wallis test) Mix af kategoriske og kontinuerte faktorer Varianskomponentmodeller (ancova) Model sammenligning og model selektion Et par afsluttende bemærkninger om anova Variationen af data kan dekomponeres i en systematisk og en tilfældig del. For en faktor med 2 grupper er et F-test ækvivalent med et two-sample t-test. For en faktor med 3 eller flere grupper fejler t-test og wilcoxon test grundet masse-significans. Anova bliver derfor aktuelt. Anova viser sig at være et special tilfælde af lineær regression! men mere om det dag 3 og 4.

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel 9

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel 9 I 1969 havde utilfredsheden med det amerikanske engagement i Vietnamkrigen også spredt sig til den måde nogle amerikanere tilsyneladende kunne unddrage sig militærtjenesten efter forgodtbefindende. Det

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Charlotte Horsted Terkel Christiansen Health Economics Papers 2004:3 Indhold Instrumenter til måling af sundhedsstatus

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 mindre syge end uforsikrede? Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

Læring og mestring. Patientuddannelse på deltagernes præmisser Kvantitativ evaluering. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Forskning og Udvikling

Læring og mestring. Patientuddannelse på deltagernes præmisser Kvantitativ evaluering. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Forskning og Udvikling Læring og mestring Patientuddannelse på deltagernes præmisser Kvantitativ evaluering Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Forskning og Udvikling Sundhedsfremme og Forebyggelse Læring og mestring Patientuddannelse

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest Del 3 Beboerne 15 måneder efter Ask Elklit, Tóra Petersen og Keld Molin Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract...

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Efter Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, j., & Westmorland, M., 1998 McMaster University

Læs mere

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Erik Strøjer Madsen 1,2 Tor Eriksson 1 Valdemar Smith 3,2 Mogens Dilling-Hansen 4,2 Abstract The paper examines the dispersion

Læs mere