Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!"

Transkript

1 STX 2014/15 1

2 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer. Vi har forsøgt at samle de vigtigste informationer i dette hæfte for elever på stx. Formålet med hæftet er at give en generel orientering om, hvilke forventninger og krav ungdomsuddannelserne stiller til de unge og deres familie. Der er sket store forandringer i de gymnasiale ungdomsuddannelser i de seneste 30 år, og det er næppe alle forældre eller elever, der kender kravene i dag. Desuden henvender hæftet sig også til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Det er vores håb, at dette hæfte kan være med til at gøre overgangen fra gymnasiet lettere og til at forhindre, at unge dropper ud af uddannelsen, fordi de ikke fra starten har forstået, hvilke forventninger og krav, der er til dem. Fotos: Billeder fra den nyrenoverede science-afdeling og glade dimittender 2

3 Hvad vil det sige at gå i gymnasiet? Gymnasiet er en boglig uddannelse. Eleven skal læse og lære meget stof og skrive mange opgaver, og derfor er det en forudsætning, at eleven er god til at læse og til at formulere sig både mundtligt og skriftligt på dansk. Gymnasieuddannelsen giver eleven gode muligheder for at tilegne sig et bredt kendskab til et moderne demokratisk samfund, og tre års samvær med andre unge er en god basis for en fremtid både i det danske og det internationale samfund. Det er nødvendigt, at eleven er interesseret i dansk kultur og samfundsliv, kan deltage i diskussioner og tage stilling til emner inden for disse områder. Nysgerrighed, spørgelyst og engagement er vigtige forudsætninger for at gå i gymnasiet. Uddannelsen er tilrettelagt således, at den kan danne grundlag for en videregående uddannelse, og derfor arbejdes der hen imod et højt fagligt niveau. I begyndelsen af det første år tages der store hensyn til den enkelte elev, og der undervises i, hvordan man bedst forbereder sig til undervisningen, men det forventes også, at eleven selv tager ansvaret for: at være forberedt til undervisningen at møde op til undervisningen at deltage aktivt i undervisningen at aflevere sine skriftlige opgaver at engagere sig i skolens elevråd, Carnifex (elevernes festudvalg) og andre udvalg og aktiviteter Der er meget hjemmearbejde i gymnasiet, og der er mange skriftlige opgaver i de enkelte fag, så eleven må regne med at bruge ca. 2 timer hver dag efter skoletid på hjemmearbejde. Eleven skal have en arbejdsplads i hjemmet, hvor han/hun kan arbejde uden at blive forstyrret, men skolen tilbyder også studiecafe og mulighed for at læse lektier sammen med kammeraterne. Studiecafeen er åben mandag-torsdag kl Man kan på skolens infoskærme og på hjemmesiden se, hvilke lærere og ældre elever, der vejleder og i hvilke fag. Skolen tilbyder desuden elektronisk lektiehjælp til de elever, der ikke har mulighed for at komme til studiecaféen på skolen. Elever og lærere mødes via et online mødeværktøj (Elluminate), som eleverne får adgang til fra deres skema i Lectio. Den elektroniske lektiehjælp er åben om aftenen og bemandes med en faglærer. Flere elever kan deltage og kommunikere med hinanden og faglæreren. Der tilbydes pt. elektronisk lektiehjælp i fagene matematik, italiensk og spansk. For at sikre alle et solidt sprogligt grundlag for arbejdet i og med dansk tilbyder Mulernes Legatskole en særlig studiecafé i dansk. Kontakt studievejleder, læsevejleder eller dansklærer for yderligere oplysninger eller læs mere om Særlig Studiecafé i dansk under menupunktet Fastholdelse på skolens hjemmeside. Læsevejlederen og klassens lærere afholder læsekursus og der undervises i studieteknik og indlæring af gode arbejdsvaner. Eleven kan også få individuel vejledning af studievejlederen i forbindelse med både skolearbejdet og personlige problemer. Studievejlederen kan også henvise eleven til yderligere hjælp, hvis det skønnes nødvendigt. Det er vanskeligt at klare sig godt under uddannelsen, samtidig med at man har meget erhvervsarbejde og mange fritidsaktiviteter, så derfor må skolearbejdet have første prioritet. Se desuden linket Fastholdelse på skolens hjemmeside! 3

4 Lærere og kontaktpersoner: Den enkelte elev har omkring 10 lærere. To-tre af disse udgør klassens lærerteam, som tilrettelægger og koordinerer klasseaktiviteter. Klasselærerordning kendt fra folkeskolen eksisterer ikke. Kontaktlæreren tager sig af praktiske forhold som f.eks. uddeling af karakterblade og meddelelser fra administrationen eller teamet. P-vagten er klassens decentrale skemalægger. Alle skemaer kan læses på Lectio (se nedenfor). Teamkoordinator koordinerer arbejdet i teamet og mellem team og klassens øvrige lærere og skolens ledelse. Studievejlederne varetager den mere personlige kontakt og rådgivning om uddannelsesforløbet og står således for gennemførelses-vejledningen. Klassens uddannelsesleder følger både klassen og den enkelte elev igennem det treårige forløb og er ledelsens kontakt til teamet. Kontakt fra forældre til skolen rettes i reglen til klassens uddannelsesleder. Rektor er skolens daglige leder og vicerektor er rektors stedfortræder. Hvis I ønsker en samtale med uddannelsesleder eller rektor, er det en god ide at træffe en telefonisk aftale i forvejen. Til hver klasse knyttes to elev-ambassadører, som er elever fra ældre klassetrin. Elevambassadørerne fungerer som vejledere ( intro-elever ) i introduktionsforløbet, men kan også kontaktes senere i skoleforløbet (f.eks. via mail) og er således med til at hjælpe de nye elever til rette. Ambassadørerne medvirker desuden ved skolens øvrige informationsmøder. Foto: Rummelighed - Spændte nye mulere i skolens store og rummelige samlingssal Elevindflydelse: I begyndelsen af skoleåret vælges en elevrådsrepræsentant og en suppleant, som via elevrådet varetager elevernes overordnede interesser på skolen. De er derved med til på demokratisk vis at sikre eleverne indflydelse på deres uddannelse. 4

5 (Foto: skolens foyer med blandt andet 250 siddepladser med strømstik mv. Eleverne har deltaget aktivt i både byggeudvalgsmøder og inventarudvalget ) Hvordan orienterer man sig om hvad der foregår på skolen? På skolens hjemmeside findes de fleste relevante informationer, og der er direkte adgang til skolens kalender, Lectio, studieplaner, evalueringsplaner mv. Skolen anvender et elektronisk informationssystem, som hedder Lectio (se billede næste på næste side). Systemet, som alle elever får en adgangskode til, giver blandt andet mulighed for at se skolens kalender, den enkelte elevs skema, timer der er aflyst, hvornår man har været fraværende, hvilke karakterer man har fået og en oversigt over, hvornår man skal til eksamen. Eleven kan desuden se en oversigt over samtlige planlagte skriftlige opgaver og de daglige lektier. Skriftlige opgaver skal afleveres via Lectio (med mindre andet aftales). Det betyder, at forældre, hvis de har koden, kan se alle ovennævnte oplysninger. Systemet skal sikre åbenhed for alle involverede parter. Skolen anvender desuden et elektronisk kommunikationssystem, som hedder Skolekom. Systemet, som alle elever får en adgangskode til, fungerer som den enkelte elevs mailsystem, og den enkelte elev skal dagligt holde sig orienteret om meddelelser fra skolens ledelse Nyt fra kontoret, studievejledere, team osv. Desuden anvendes Skolekom i stigende grad som platform for elektronisk undervisning Via skolens hjemmeside er der adgang til mange centrale informationer ikke mindst Muler Update som i ord og billeder beretter om dagligdagen og oplevelser på skolen. Desuden er der direkte adgang til skolens kalender samt til Lectio. Bemærk den alfabetiske oversigt på hjemmesiden. 5

6 Eksempel på elev-forside i Lectio med direkte adgang til skema, fraværsoversigt, opgaveoversigt, karakterer, beskeder mv. Forældre- For at styrke kontakten mellem skolen og forældrene udarbejder skolen en liste over forældre- . Herved håber vi blandt andet at kunne udsende generel information og etablere personlig kommunikation hurtigt og effektivt. Mails sendes "Bcc", således at andre ikke vil kunne se den personlige mailadresse. Forældre kan tilmelde sig -listen ved at sende oplysning om relevant mailadresse til: bedes venligst i samme sammenhæng oplyse elevens navn og klasse. Hvorfor skal man komme hver dag? Der er mødepligt til undervisningen. Hvis man ikke kan møde, skal skolen kontaktes via mail hvor man angiver navn, klasse og fraværsårsag. Kun i særlige tilfælde kan dette ske telefonisk ( ). Desuden skal man efterfølgende skrive fraværsårsagen i Lectio. I alle undervisningslektioner noteres det, om hver enkelt elev er til stede. Alle typer af forsømmelser registreres - også i tilfælde af sygdom, rejser, tandlægebesøg, køreprøve, ferie og fester uden for skolens officielle ferieplan. Desuden registreres manglende aflevering af skriftlige opgaver. Både elever, lærere og studievejledere kan følge med i fraværsprocenten i Lectio. Skolens officielle ferie- og fridage fremgår af Ferieplanen under menupunktet Undervisning på skolens hjemmeside. Stigning i fravær kan være et udtryk for mistrivsel, og gennem fraværsregistreringen får studievejlederen mulighed for at følge den enkelte elev, som kan tilbydes den hjælp, der måtte være brug for. 6

7 Hvis fraværet på trods af samtaler og tilbud om støtte stadig stiger, får eleven en skriftlig advarsel, og hvis eleven er under 18 år sendes den til hjemmet. Hjælper advarslen ikke, kan eleven komme på særlige vilkår, hvilket vil sige, at man skal op i alle fag, man afslutter det pågældende skoleår, eller eleven kan miste retten til SU og/eller miste retten til at gå op til eksamen i et eller flere fag. Eleven har brug for forældrenes og familiens forståelse for, at det er et krævende arbejde at gå i gymnasiet, og nogle elever har brug for opbakning til at få lavet hjemmearbejdet og til at møde op til undervisningen. Lektionstider: 1. lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl Hvilke fag? Gymnasiet er bygget op af et halvt års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb. Inden eleven begynder i gymnasiet, har han/hun angivet, hvilken studieretning der ønskes efter grundforløbet. På skolens hjemmeside ( Om STX ) kan man for de enkelte studieretninger se en oversigt over obligatoriske fag og valgfagsmuligheder. Det endelige ønske om studieretning indskrives af eleven i Lectio senest 1. december i 1.g. Ønsker om valgfag for 3.g indskrives i Lectio i januar i 2.g Obligatoriske fag for alle elever er: Dansk, historie, religion, idræt, kunstnerisk fag, engelsk, fysik, samfundsfag, matematik og oldtidskundskab. Disse fag er primært baseret på den danske og vestlige verdens kulturhistorie, men der undervises også i andre verdensdeles historie og kultur. Idræt er ligeledes et fag, hvor alle skal deltage. Der undervises både teoretisk og praktisk f.eks. i boldspil, atletik, gymnastik, dans, og alle skal være klædt om i praktisk idrætstøj efter skolens anvisning for at kunne deltage. Evalueringsplan De særlige forløb: Almen Sprogforståelse (AP), Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), Dansk-Historie- Opgaven, Almen Studieforberedelse (AT) samt Studieretningsprojektet (SRP) er beskrevet detaljeret i skolens evalueringsplan, som findes på hjemmesiden: Undervisning -> Evaluering -> Evalueringsplan. Her fremgår også tidsplaner for de enkelte (evaluerings)forløb. 7

8 Foto: Undervisningen kan blandt andet foregå på skolens nye multiidrætsanlæg med beachvolley-baner, parkour, multibaner og lys- og lydanlæg eller andre steder end på skolen og ender med en hue! 8

9 Eksamen og karakterer Studentereksamen er en samlet eksamen, som omfatter mindst ni prøver (mundtligt og/eller skriftligt), herunder et studieretningsprojekt. Eksamensfagene besluttes i Undervisningsministeriet. Der gives standpunktskarakterer i november og marts, en årskarakter i maj/juni og desuden eksamenskarakterer, hvis fagene udtrækkes til eksamen. Alle karakterer fremgår af Lectio. (se bagsiden). Både årskarakterer og eksamenskarakterer indgår i det samlede gennemsnit. Umiddelbart efter offentliggørelsen af november-karaktererne har elever i 1.g og deres forældre mulighed for via Lectio at tilmelde sig forældrekonsultation (se bagsiden), som finder sted inden det endelige valg af studieretning skal finde sted (1. december). Inden 1. december vil eventuelle råd og anbefalinger til eleven fra klassens lærere og uddannelsesleder kunne læses i kommentarfeltet i elevens karakterbase i Lectio. Det er vigtigt, at elev og forældre holder sig orienteret heri. En elev kan normalt ikke rykkes op i næste klasse og udskrives fra skolen, hvis gennemsnittet af de opnåede karakterer ved skoleårets afslutning er under 2,0. Med hensyn til reglerne for klageadgang se skolens hjemmeside: Undervisning -> eksamen! Gennemsnitskarakteren (eksamenskvotienten) ved studentereksamen danner grundlaget for optagelse på de videregående uddannelser. Hvis forældre til elever under 18 år ikke har adgang til Lectio, kan forældrene kontakte elevens uddannelsesleder (se bagsiden) og få oplyst karakterer og indholdet i eventuelle udtalelser fra standpunktsmøderne. Eksamensplanen Den enkelte elevs eksamensplan offentliggøres i Lectio. Der kan forekomme ændringer i løbet af eksamensperioden, hvorfor det er meget vigtigt, at eleven dagligt ser og læser eventuelle meddelelser fra kontoret. 9

10 Karakterskala Karakter Betegnelse Beskrivelse 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation Hvad koster det? Eleverne låner de bøger, de skal bruge til undervisningen på skolen og afleverer dem efter eksamen. Det forventes, at eleven ved skolestart har en bærbar computer og medbringer denne på skolen. Skolen har trådløst net, og eleven vil desuden kunne få nødvendige programmer lagt på sin computer. Relevante ordbøger er tilgængelige gratis on-line. Elever skal ikke købe lommeregner, men får matematikprogrammet Nspire stillet gratis til rådighed. Eleven kan for 100 kr. per år leje et rummeligt, aflåseligt garderobeskab, hvori overtøj, tasker mv. kan opbevares. To elever kan leje et skab sammen. Undervisningen er gratis, men eleven skal selv betale udgiften til sprogfagsprojektet (i foråret i 2.g max kroner) og udlandsprojekt/studietur (i efteråret i 3.g max 3500 kroner) samt en del af udgifterne til ekskursioner, teaterbesøg og lignende. Da eleven som nævnt selv skal afholde udgifter i forbindelse med studierejse, er det vigtigt, at det indgår i familiens planlægning på et tidligt tidspunkt. 10

11 Undervisning uden for den almindelige undervisningstid Eleven skal deltage i de aktiviteter, som arrangeres af skolen også uden for den almindelige undervisningstid. Studierejser, teater- og udstillingsbesøg og fællestimer i samlingssalen med særlige temaer mv. udgør en spændende og væsentlig del af undervisningen. Desuden er der en række arrangementer i løbet af skoleåret eksempelvis den ugentlige morgensamling, juleafslutning mv, som det også er vigtigt, at eleverne engagerer sig i. Studierejser. Skolen arrangerer et sprogfagsprojekt i 2.g og en studierejse til udlandet i 3.g. Studierejserne varer normalt 5-6 dage. En studierejse er en del af et undervisningsforløb, som indgår i et eller flere fags undervisningsbeskrivelse, og de pågældende fags lærere deltager i rejsen. For eleverne er det en anderledes og spændende måde at modtage undervisning på og en god anledning til at deltage i klassens fælles oplevelser. Samværet med kammeraterne og oplevelsen af en fremmed kultur er med til at fremme personlige og sociale egenskaber, som kan blive nyttige senere i livet. Derfor er det principielt et krav, at alle deltager. Andre aktiviteter. Skolen arrangerer fester, fredagscafeer og caféaftener, og ved sådanne arrangementer vil der altid være lærere til stede. Til festerne deltager også vagtfolk. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer (dog højst med 5% alkohol). Eleverne må ikke selv medbringe drikkevarer. Det forventes, at eleverne opfører sig ansvarligt, og der gøres meget for, at alle kan more sig og føle sig velkomne. Se desuden skolens rusmiddelpolitik på hjemmesiden under Sundhed. Skolens arrangementer fremgår af hjemmesiden. 11

12 Foto: Elever optræder i salen til en samling. Der tilbydes en række øvrige aktiviteter, ofte inden for idræt og kunstneriske fag. Disse fremgår af konferencen Efter skoletid under Nyt fra kontoret på Skolekom. Når eleven er fyldt 18 år, betyder dette i skolesammenhæng at: eleven underskriver alle skoledokumenter selv, f.eks.: advarsler om forsømmelser, valgfagsønsker, ansøgninger mv al post fra skolen sendes direkte til eleven. forældrene ikke får besked fra skolen om elevens skolegang, f.eks. om fravær. al offentlig økonomisk støtte udbetales direkte til eleven selv. skolen som offentlig institution skal respektere elevens borgerrettigheder. eleven har juridisk ret til at blive respekteret som personlig myndig. Loven vil også gå ind og beskytte eleven over for familie og venner, hvis eleven anmoder om hjælp. Det er vigtigt at være opmærksom på, at danske gymnasier ikke - når eleven er fyldt 18 år - kontakter forældrene og informerer om, at det f.eks. går dårligt fagligt, eller at der er meget fravær. 12

13 Hvad kan forældrene gøre? Alle forældre ønsker det bedst mulige for deres barn og dermed også de bedste fremtidsmuligheder. Så derfor er det vigtigt, at forældrene er klar over, hvilke forventninger skolen har til dem. Skolen forventer, at: forældrene bakker op om den uddannelse, deres søn/datter har valgt at gå i gang med forældrene støtter og giver eleven mulighed for at leve op til de krav, gymnasiet stiller eleven deltager i alle fag og aktiviteter fastsat i loven om gymnasier, dvs, at eleven deltager i idræt, religion, ekskursioner og studierejser. forældrene støtter skolen og dens skolekultur forældre løbende følger med i elevens studieforløb og spørger til afleveringer, lektier mv og holder sig orienteret om, hvornår eleverne får karakterer, tilmeldingsfrist for forældrekonsultationer i 1.g, arrangementer i Forældreforeningen. Disse datoer fremgår af skolens kalender i Lectio, som ses på forsiden på skolens hjemmeside. Det er vigtigt, at eleven har opbakning fra hjemmet, hvis gymnasieforløbet skal blive bedst muligt Forældrene får mulighed for at lære skolen bedre at kende, hvis de møder op til: forældremødet for 1.g i september forældrekonsultation i 1.g i november skolefester hvor forældre er inviteret koncerter, forårskoncert, teateropførelser, musicals eller lign, hvor eleverne optræder arrangementer arrangeret af skolens Forældreforening Kendskab til skolen giver også forældrene større tryghed over for den dagligdag og den verden, eleven fungerer i. Hvad kan forældre til tosprogede elever desuden gøre? Gymnasiet stiller store krav til elevernes forståelse af dansk sprog og kultur, en forståelse, der er meget større end bare det at kunne klare sig godt sprogligt i hverdagen. Det er derfor vigtigt at arbejde aktivt på at udvide sit ordforråd og sit kendskab til danske vendinger og formuleringer. For at få udvidet sit ordforråd og sin viden om dansk historie og kultur bør eleven gøre følgende: læse en dansk avis hver dag læse danske blade og magasiner 13

14 læse danske bøger også gerne ældre bøger se dansk tv hver dag, specielt kulturelle og historiske udsendelser og/eller høre dansk radio se danske film også de gamle film gå i teatret være medlem af en dansk klub komme sammen med danske venner Hvis eleven støttes af sine forældre i at arbejde på at udvide sit danske ordforråd og sit kendskab til dansk kultur- og samfundsliv, vil eleven ikke blot klare sig bedre i sin uddannelse og sit senere liv, men også blive interesseret i at få en større bevidsthed om sin egen families kulturbaggrund. Vi ser frem til samarbejdet! Med venlig hilsen rektor 14

15 Kontaktpersoner: Skolens rektor er Torben Jakobsen, skolens daglige leder. Vicerektor (rektors stedfortræder) er Finn Monsen. Skolen ønsker, at der er en løbende kontakt mellem hjem og skole, især før eleverne er myndige, dvs. indtil de fylder 18 år. Hvis en elev/forældre ønsker officiel kontakt med skolen, kontaktes den uddannelsesleder, som er knyttet til klassen: Anders Kjeldvig som er uddannelsesleder for 1f Kjeld Andersen som er uddannelsesleder for 1a, 1b, 1c og 1d Margit Grønlund Nielsen som er uddannelsesleder for 1e, 1m, 1n og 1u Susanne Stellini som er uddannelsesleder for 1k Spørgsmål vedrørende gennemførelse af stx-uddannelsen skal rettes til den enkelte elevs studievejleder. Se studievejledernes træffetider i oversigten på siden Studievejledning under Fastholdelse på skolens hjemmeside. I særlige tilfælde kan studievejlederne henvise elever til yderligere rådgivning eller behandling, eksempelvis ved psykolog eller anden rådgiver. Studievejlederne: Tine Guldbrandt Lauritze er studievejleder for 1b og 1k Christina Bock er studievejleder for 1f Hanne-Grete Lund er studievejleder for 1c, 1d, 1e, 1m, Jakob Nyborg er studievejleder for 1a og 1n Kirsten Nonnemann er studievejeder for 1u Vigtige datoer : Tilmelding til (forældre)konsultationer for 1g-elever: Tilmelding foretages elektronisk via elevens forside i Lectio: Klik på linket Besvar: Tilmelding til konsultation på elevens forside. Tilmelding kan foretages i perioden november Konsultationerne finder sted 2014: 25/11: 1a, 1b, 1c 26/11: 1d, 1e, 1f, 1u 27/11: 1k, 1m, 1n Karakterer for elever i 1g ses i Lectio (Klik på Karakterer i bjælken ved siden af elevfoto på elevens forside) fra og med nævnte datoer: Første standpunktskarakter Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) Almen sprogforståelse (AP) Anden standpunktskarakter Årskarakter i afsluttende fag Årskarakterer i ikke-afsluttende fag

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere