Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!"

Transkript

1 STX 2014/15 1

2 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer. Vi har forsøgt at samle de vigtigste informationer i dette hæfte for elever på stx. Formålet med hæftet er at give en generel orientering om, hvilke forventninger og krav ungdomsuddannelserne stiller til de unge og deres familie. Der er sket store forandringer i de gymnasiale ungdomsuddannelser i de seneste 30 år, og det er næppe alle forældre eller elever, der kender kravene i dag. Desuden henvender hæftet sig også til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Det er vores håb, at dette hæfte kan være med til at gøre overgangen fra gymnasiet lettere og til at forhindre, at unge dropper ud af uddannelsen, fordi de ikke fra starten har forstået, hvilke forventninger og krav, der er til dem. Fotos: Billeder fra den nyrenoverede science-afdeling og glade dimittender 2

3 Hvad vil det sige at gå i gymnasiet? Gymnasiet er en boglig uddannelse. Eleven skal læse og lære meget stof og skrive mange opgaver, og derfor er det en forudsætning, at eleven er god til at læse og til at formulere sig både mundtligt og skriftligt på dansk. Gymnasieuddannelsen giver eleven gode muligheder for at tilegne sig et bredt kendskab til et moderne demokratisk samfund, og tre års samvær med andre unge er en god basis for en fremtid både i det danske og det internationale samfund. Det er nødvendigt, at eleven er interesseret i dansk kultur og samfundsliv, kan deltage i diskussioner og tage stilling til emner inden for disse områder. Nysgerrighed, spørgelyst og engagement er vigtige forudsætninger for at gå i gymnasiet. Uddannelsen er tilrettelagt således, at den kan danne grundlag for en videregående uddannelse, og derfor arbejdes der hen imod et højt fagligt niveau. I begyndelsen af det første år tages der store hensyn til den enkelte elev, og der undervises i, hvordan man bedst forbereder sig til undervisningen, men det forventes også, at eleven selv tager ansvaret for: at være forberedt til undervisningen at møde op til undervisningen at deltage aktivt i undervisningen at aflevere sine skriftlige opgaver at engagere sig i skolens elevråd, Carnifex (elevernes festudvalg) og andre udvalg og aktiviteter Der er meget hjemmearbejde i gymnasiet, og der er mange skriftlige opgaver i de enkelte fag, så eleven må regne med at bruge ca. 2 timer hver dag efter skoletid på hjemmearbejde. Eleven skal have en arbejdsplads i hjemmet, hvor han/hun kan arbejde uden at blive forstyrret, men skolen tilbyder også studiecafe og mulighed for at læse lektier sammen med kammeraterne. Studiecafeen er åben mandag-torsdag kl Man kan på skolens infoskærme og på hjemmesiden se, hvilke lærere og ældre elever, der vejleder og i hvilke fag. Skolen tilbyder desuden elektronisk lektiehjælp til de elever, der ikke har mulighed for at komme til studiecaféen på skolen. Elever og lærere mødes via et online mødeværktøj (Elluminate), som eleverne får adgang til fra deres skema i Lectio. Den elektroniske lektiehjælp er åben om aftenen og bemandes med en faglærer. Flere elever kan deltage og kommunikere med hinanden og faglæreren. Der tilbydes pt. elektronisk lektiehjælp i fagene matematik, italiensk og spansk. For at sikre alle et solidt sprogligt grundlag for arbejdet i og med dansk tilbyder Mulernes Legatskole en særlig studiecafé i dansk. Kontakt studievejleder, læsevejleder eller dansklærer for yderligere oplysninger eller læs mere om Særlig Studiecafé i dansk under menupunktet Fastholdelse på skolens hjemmeside. Læsevejlederen og klassens lærere afholder læsekursus og der undervises i studieteknik og indlæring af gode arbejdsvaner. Eleven kan også få individuel vejledning af studievejlederen i forbindelse med både skolearbejdet og personlige problemer. Studievejlederen kan også henvise eleven til yderligere hjælp, hvis det skønnes nødvendigt. Det er vanskeligt at klare sig godt under uddannelsen, samtidig med at man har meget erhvervsarbejde og mange fritidsaktiviteter, så derfor må skolearbejdet have første prioritet. Se desuden linket Fastholdelse på skolens hjemmeside! 3

4 Lærere og kontaktpersoner: Den enkelte elev har omkring 10 lærere. To-tre af disse udgør klassens lærerteam, som tilrettelægger og koordinerer klasseaktiviteter. Klasselærerordning kendt fra folkeskolen eksisterer ikke. Kontaktlæreren tager sig af praktiske forhold som f.eks. uddeling af karakterblade og meddelelser fra administrationen eller teamet. P-vagten er klassens decentrale skemalægger. Alle skemaer kan læses på Lectio (se nedenfor). Teamkoordinator koordinerer arbejdet i teamet og mellem team og klassens øvrige lærere og skolens ledelse. Studievejlederne varetager den mere personlige kontakt og rådgivning om uddannelsesforløbet og står således for gennemførelses-vejledningen. Klassens uddannelsesleder følger både klassen og den enkelte elev igennem det treårige forløb og er ledelsens kontakt til teamet. Kontakt fra forældre til skolen rettes i reglen til klassens uddannelsesleder. Rektor er skolens daglige leder og vicerektor er rektors stedfortræder. Hvis I ønsker en samtale med uddannelsesleder eller rektor, er det en god ide at træffe en telefonisk aftale i forvejen. Til hver klasse knyttes to elev-ambassadører, som er elever fra ældre klassetrin. Elevambassadørerne fungerer som vejledere ( intro-elever ) i introduktionsforløbet, men kan også kontaktes senere i skoleforløbet (f.eks. via mail) og er således med til at hjælpe de nye elever til rette. Ambassadørerne medvirker desuden ved skolens øvrige informationsmøder. Foto: Rummelighed - Spændte nye mulere i skolens store og rummelige samlingssal Elevindflydelse: I begyndelsen af skoleåret vælges en elevrådsrepræsentant og en suppleant, som via elevrådet varetager elevernes overordnede interesser på skolen. De er derved med til på demokratisk vis at sikre eleverne indflydelse på deres uddannelse. 4

5 (Foto: skolens foyer med blandt andet 250 siddepladser med strømstik mv. Eleverne har deltaget aktivt i både byggeudvalgsmøder og inventarudvalget ) Hvordan orienterer man sig om hvad der foregår på skolen? På skolens hjemmeside findes de fleste relevante informationer, og der er direkte adgang til skolens kalender, Lectio, studieplaner, evalueringsplaner mv. Skolen anvender et elektronisk informationssystem, som hedder Lectio (se billede næste på næste side). Systemet, som alle elever får en adgangskode til, giver blandt andet mulighed for at se skolens kalender, den enkelte elevs skema, timer der er aflyst, hvornår man har været fraværende, hvilke karakterer man har fået og en oversigt over, hvornår man skal til eksamen. Eleven kan desuden se en oversigt over samtlige planlagte skriftlige opgaver og de daglige lektier. Skriftlige opgaver skal afleveres via Lectio (med mindre andet aftales). Det betyder, at forældre, hvis de har koden, kan se alle ovennævnte oplysninger. Systemet skal sikre åbenhed for alle involverede parter. Skolen anvender desuden et elektronisk kommunikationssystem, som hedder Skolekom. Systemet, som alle elever får en adgangskode til, fungerer som den enkelte elevs mailsystem, og den enkelte elev skal dagligt holde sig orienteret om meddelelser fra skolens ledelse Nyt fra kontoret, studievejledere, team osv. Desuden anvendes Skolekom i stigende grad som platform for elektronisk undervisning Via skolens hjemmeside er der adgang til mange centrale informationer ikke mindst Muler Update som i ord og billeder beretter om dagligdagen og oplevelser på skolen. Desuden er der direkte adgang til skolens kalender samt til Lectio. Bemærk den alfabetiske oversigt på hjemmesiden. 5

6 Eksempel på elev-forside i Lectio med direkte adgang til skema, fraværsoversigt, opgaveoversigt, karakterer, beskeder mv. Forældre- For at styrke kontakten mellem skolen og forældrene udarbejder skolen en liste over forældre- . Herved håber vi blandt andet at kunne udsende generel information og etablere personlig kommunikation hurtigt og effektivt. Mails sendes "Bcc", således at andre ikke vil kunne se den personlige mailadresse. Forældre kan tilmelde sig -listen ved at sende oplysning om relevant mailadresse til: bedes venligst i samme sammenhæng oplyse elevens navn og klasse. Hvorfor skal man komme hver dag? Der er mødepligt til undervisningen. Hvis man ikke kan møde, skal skolen kontaktes via mail hvor man angiver navn, klasse og fraværsårsag. Kun i særlige tilfælde kan dette ske telefonisk ( ). Desuden skal man efterfølgende skrive fraværsårsagen i Lectio. I alle undervisningslektioner noteres det, om hver enkelt elev er til stede. Alle typer af forsømmelser registreres - også i tilfælde af sygdom, rejser, tandlægebesøg, køreprøve, ferie og fester uden for skolens officielle ferieplan. Desuden registreres manglende aflevering af skriftlige opgaver. Både elever, lærere og studievejledere kan følge med i fraværsprocenten i Lectio. Skolens officielle ferie- og fridage fremgår af Ferieplanen under menupunktet Undervisning på skolens hjemmeside. Stigning i fravær kan være et udtryk for mistrivsel, og gennem fraværsregistreringen får studievejlederen mulighed for at følge den enkelte elev, som kan tilbydes den hjælp, der måtte være brug for. 6

7 Hvis fraværet på trods af samtaler og tilbud om støtte stadig stiger, får eleven en skriftlig advarsel, og hvis eleven er under 18 år sendes den til hjemmet. Hjælper advarslen ikke, kan eleven komme på særlige vilkår, hvilket vil sige, at man skal op i alle fag, man afslutter det pågældende skoleår, eller eleven kan miste retten til SU og/eller miste retten til at gå op til eksamen i et eller flere fag. Eleven har brug for forældrenes og familiens forståelse for, at det er et krævende arbejde at gå i gymnasiet, og nogle elever har brug for opbakning til at få lavet hjemmearbejdet og til at møde op til undervisningen. Lektionstider: 1. lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl Hvilke fag? Gymnasiet er bygget op af et halvt års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb. Inden eleven begynder i gymnasiet, har han/hun angivet, hvilken studieretning der ønskes efter grundforløbet. På skolens hjemmeside ( Om STX ) kan man for de enkelte studieretninger se en oversigt over obligatoriske fag og valgfagsmuligheder. Det endelige ønske om studieretning indskrives af eleven i Lectio senest 1. december i 1.g. Ønsker om valgfag for 3.g indskrives i Lectio i januar i 2.g Obligatoriske fag for alle elever er: Dansk, historie, religion, idræt, kunstnerisk fag, engelsk, fysik, samfundsfag, matematik og oldtidskundskab. Disse fag er primært baseret på den danske og vestlige verdens kulturhistorie, men der undervises også i andre verdensdeles historie og kultur. Idræt er ligeledes et fag, hvor alle skal deltage. Der undervises både teoretisk og praktisk f.eks. i boldspil, atletik, gymnastik, dans, og alle skal være klædt om i praktisk idrætstøj efter skolens anvisning for at kunne deltage. Evalueringsplan De særlige forløb: Almen Sprogforståelse (AP), Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), Dansk-Historie- Opgaven, Almen Studieforberedelse (AT) samt Studieretningsprojektet (SRP) er beskrevet detaljeret i skolens evalueringsplan, som findes på hjemmesiden: Undervisning -> Evaluering -> Evalueringsplan. Her fremgår også tidsplaner for de enkelte (evaluerings)forløb. 7

8 Foto: Undervisningen kan blandt andet foregå på skolens nye multiidrætsanlæg med beachvolley-baner, parkour, multibaner og lys- og lydanlæg eller andre steder end på skolen og ender med en hue! 8

9 Eksamen og karakterer Studentereksamen er en samlet eksamen, som omfatter mindst ni prøver (mundtligt og/eller skriftligt), herunder et studieretningsprojekt. Eksamensfagene besluttes i Undervisningsministeriet. Der gives standpunktskarakterer i november og marts, en årskarakter i maj/juni og desuden eksamenskarakterer, hvis fagene udtrækkes til eksamen. Alle karakterer fremgår af Lectio. (se bagsiden). Både årskarakterer og eksamenskarakterer indgår i det samlede gennemsnit. Umiddelbart efter offentliggørelsen af november-karaktererne har elever i 1.g og deres forældre mulighed for via Lectio at tilmelde sig forældrekonsultation (se bagsiden), som finder sted inden det endelige valg af studieretning skal finde sted (1. december). Inden 1. december vil eventuelle råd og anbefalinger til eleven fra klassens lærere og uddannelsesleder kunne læses i kommentarfeltet i elevens karakterbase i Lectio. Det er vigtigt, at elev og forældre holder sig orienteret heri. En elev kan normalt ikke rykkes op i næste klasse og udskrives fra skolen, hvis gennemsnittet af de opnåede karakterer ved skoleårets afslutning er under 2,0. Med hensyn til reglerne for klageadgang se skolens hjemmeside: Undervisning -> eksamen! Gennemsnitskarakteren (eksamenskvotienten) ved studentereksamen danner grundlaget for optagelse på de videregående uddannelser. Hvis forældre til elever under 18 år ikke har adgang til Lectio, kan forældrene kontakte elevens uddannelsesleder (se bagsiden) og få oplyst karakterer og indholdet i eventuelle udtalelser fra standpunktsmøderne. Eksamensplanen Den enkelte elevs eksamensplan offentliggøres i Lectio. Der kan forekomme ændringer i løbet af eksamensperioden, hvorfor det er meget vigtigt, at eleven dagligt ser og læser eventuelle meddelelser fra kontoret. 9

10 Karakterskala Karakter Betegnelse Beskrivelse 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation Hvad koster det? Eleverne låner de bøger, de skal bruge til undervisningen på skolen og afleverer dem efter eksamen. Det forventes, at eleven ved skolestart har en bærbar computer og medbringer denne på skolen. Skolen har trådløst net, og eleven vil desuden kunne få nødvendige programmer lagt på sin computer. Relevante ordbøger er tilgængelige gratis on-line. Elever skal ikke købe lommeregner, men får matematikprogrammet Nspire stillet gratis til rådighed. Eleven kan for 100 kr. per år leje et rummeligt, aflåseligt garderobeskab, hvori overtøj, tasker mv. kan opbevares. To elever kan leje et skab sammen. Undervisningen er gratis, men eleven skal selv betale udgiften til sprogfagsprojektet (i foråret i 2.g max kroner) og udlandsprojekt/studietur (i efteråret i 3.g max 3500 kroner) samt en del af udgifterne til ekskursioner, teaterbesøg og lignende. Da eleven som nævnt selv skal afholde udgifter i forbindelse med studierejse, er det vigtigt, at det indgår i familiens planlægning på et tidligt tidspunkt. 10

11 Undervisning uden for den almindelige undervisningstid Eleven skal deltage i de aktiviteter, som arrangeres af skolen også uden for den almindelige undervisningstid. Studierejser, teater- og udstillingsbesøg og fællestimer i samlingssalen med særlige temaer mv. udgør en spændende og væsentlig del af undervisningen. Desuden er der en række arrangementer i løbet af skoleåret eksempelvis den ugentlige morgensamling, juleafslutning mv, som det også er vigtigt, at eleverne engagerer sig i. Studierejser. Skolen arrangerer et sprogfagsprojekt i 2.g og en studierejse til udlandet i 3.g. Studierejserne varer normalt 5-6 dage. En studierejse er en del af et undervisningsforløb, som indgår i et eller flere fags undervisningsbeskrivelse, og de pågældende fags lærere deltager i rejsen. For eleverne er det en anderledes og spændende måde at modtage undervisning på og en god anledning til at deltage i klassens fælles oplevelser. Samværet med kammeraterne og oplevelsen af en fremmed kultur er med til at fremme personlige og sociale egenskaber, som kan blive nyttige senere i livet. Derfor er det principielt et krav, at alle deltager. Andre aktiviteter. Skolen arrangerer fester, fredagscafeer og caféaftener, og ved sådanne arrangementer vil der altid være lærere til stede. Til festerne deltager også vagtfolk. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer (dog højst med 5% alkohol). Eleverne må ikke selv medbringe drikkevarer. Det forventes, at eleverne opfører sig ansvarligt, og der gøres meget for, at alle kan more sig og føle sig velkomne. Se desuden skolens rusmiddelpolitik på hjemmesiden under Sundhed. Skolens arrangementer fremgår af hjemmesiden. 11

12 Foto: Elever optræder i salen til en samling. Der tilbydes en række øvrige aktiviteter, ofte inden for idræt og kunstneriske fag. Disse fremgår af konferencen Efter skoletid under Nyt fra kontoret på Skolekom. Når eleven er fyldt 18 år, betyder dette i skolesammenhæng at: eleven underskriver alle skoledokumenter selv, f.eks.: advarsler om forsømmelser, valgfagsønsker, ansøgninger mv al post fra skolen sendes direkte til eleven. forældrene ikke får besked fra skolen om elevens skolegang, f.eks. om fravær. al offentlig økonomisk støtte udbetales direkte til eleven selv. skolen som offentlig institution skal respektere elevens borgerrettigheder. eleven har juridisk ret til at blive respekteret som personlig myndig. Loven vil også gå ind og beskytte eleven over for familie og venner, hvis eleven anmoder om hjælp. Det er vigtigt at være opmærksom på, at danske gymnasier ikke - når eleven er fyldt 18 år - kontakter forældrene og informerer om, at det f.eks. går dårligt fagligt, eller at der er meget fravær. 12

13 Hvad kan forældrene gøre? Alle forældre ønsker det bedst mulige for deres barn og dermed også de bedste fremtidsmuligheder. Så derfor er det vigtigt, at forældrene er klar over, hvilke forventninger skolen har til dem. Skolen forventer, at: forældrene bakker op om den uddannelse, deres søn/datter har valgt at gå i gang med forældrene støtter og giver eleven mulighed for at leve op til de krav, gymnasiet stiller eleven deltager i alle fag og aktiviteter fastsat i loven om gymnasier, dvs, at eleven deltager i idræt, religion, ekskursioner og studierejser. forældrene støtter skolen og dens skolekultur forældre løbende følger med i elevens studieforløb og spørger til afleveringer, lektier mv og holder sig orienteret om, hvornår eleverne får karakterer, tilmeldingsfrist for forældrekonsultationer i 1.g, arrangementer i Forældreforeningen. Disse datoer fremgår af skolens kalender i Lectio, som ses på forsiden på skolens hjemmeside. Det er vigtigt, at eleven har opbakning fra hjemmet, hvis gymnasieforløbet skal blive bedst muligt Forældrene får mulighed for at lære skolen bedre at kende, hvis de møder op til: forældremødet for 1.g i september forældrekonsultation i 1.g i november skolefester hvor forældre er inviteret koncerter, forårskoncert, teateropførelser, musicals eller lign, hvor eleverne optræder arrangementer arrangeret af skolens Forældreforening Kendskab til skolen giver også forældrene større tryghed over for den dagligdag og den verden, eleven fungerer i. Hvad kan forældre til tosprogede elever desuden gøre? Gymnasiet stiller store krav til elevernes forståelse af dansk sprog og kultur, en forståelse, der er meget større end bare det at kunne klare sig godt sprogligt i hverdagen. Det er derfor vigtigt at arbejde aktivt på at udvide sit ordforråd og sit kendskab til danske vendinger og formuleringer. For at få udvidet sit ordforråd og sin viden om dansk historie og kultur bør eleven gøre følgende: læse en dansk avis hver dag læse danske blade og magasiner 13

14 læse danske bøger også gerne ældre bøger se dansk tv hver dag, specielt kulturelle og historiske udsendelser og/eller høre dansk radio se danske film også de gamle film gå i teatret være medlem af en dansk klub komme sammen med danske venner Hvis eleven støttes af sine forældre i at arbejde på at udvide sit danske ordforråd og sit kendskab til dansk kultur- og samfundsliv, vil eleven ikke blot klare sig bedre i sin uddannelse og sit senere liv, men også blive interesseret i at få en større bevidsthed om sin egen families kulturbaggrund. Vi ser frem til samarbejdet! Med venlig hilsen rektor 14

15 Kontaktpersoner: Skolens rektor er Torben Jakobsen, skolens daglige leder. Vicerektor (rektors stedfortræder) er Finn Monsen. Skolen ønsker, at der er en løbende kontakt mellem hjem og skole, især før eleverne er myndige, dvs. indtil de fylder 18 år. Hvis en elev/forældre ønsker officiel kontakt med skolen, kontaktes den uddannelsesleder, som er knyttet til klassen: Anders Kjeldvig som er uddannelsesleder for 1f Kjeld Andersen som er uddannelsesleder for 1a, 1b, 1c og 1d Margit Grønlund Nielsen som er uddannelsesleder for 1e, 1m, 1n og 1u Susanne Stellini som er uddannelsesleder for 1k Spørgsmål vedrørende gennemførelse af stx-uddannelsen skal rettes til den enkelte elevs studievejleder. Se studievejledernes træffetider i oversigten på siden Studievejledning under Fastholdelse på skolens hjemmeside. I særlige tilfælde kan studievejlederne henvise elever til yderligere rådgivning eller behandling, eksempelvis ved psykolog eller anden rådgiver. Studievejlederne: Tine Guldbrandt Lauritze er studievejleder for 1b og 1k Christina Bock er studievejleder for 1f Hanne-Grete Lund er studievejleder for 1c, 1d, 1e, 1m, Jakob Nyborg er studievejleder for 1a og 1n Kirsten Nonnemann er studievejeder for 1u Vigtige datoer : Tilmelding til (forældre)konsultationer for 1g-elever: Tilmelding foretages elektronisk via elevens forside i Lectio: Klik på linket Besvar: Tilmelding til konsultation på elevens forside. Tilmelding kan foretages i perioden november Konsultationerne finder sted 2014: 25/11: 1a, 1b, 1c 26/11: 1d, 1e, 1f, 1u 27/11: 1k, 1m, 1n Karakterer for elever i 1g ses i Lectio (Klik på Karakterer i bjælken ved siden af elevfoto på elevens forside) fra og med nævnte datoer: Første standpunktskarakter Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) Almen sprogforståelse (AP) Anden standpunktskarakter Årskarakter i afsluttende fag Årskarakterer i ikke-afsluttende fag

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Elevmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..?

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..? Kære forældre (Pt er vi i gang med at implementere en ny hjemmeside for NGG. Der kan derfor være henvisninger i det følgende, som ikke længere gælder, idet en del fra den nuværende hjemmeside vil blive

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29 Evaluering af grundforløbet -1- Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene lige før juleferien. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart efter prøverne i NV og AP. Det

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11 Mærk verden MERE ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk LIND/juni2010 2010/11 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen E-mail: adb@sde.dk Tlf.:

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere