Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!"

Transkript

1 STX 2014/15 1

2 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer. Vi har forsøgt at samle de vigtigste informationer i dette hæfte for elever på stx. Formålet med hæftet er at give en generel orientering om, hvilke forventninger og krav ungdomsuddannelserne stiller til de unge og deres familie. Der er sket store forandringer i de gymnasiale ungdomsuddannelser i de seneste 30 år, og det er næppe alle forældre eller elever, der kender kravene i dag. Desuden henvender hæftet sig også til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Det er vores håb, at dette hæfte kan være med til at gøre overgangen fra gymnasiet lettere og til at forhindre, at unge dropper ud af uddannelsen, fordi de ikke fra starten har forstået, hvilke forventninger og krav, der er til dem. Fotos: Billeder fra den nyrenoverede science-afdeling og glade dimittender 2

3 Hvad vil det sige at gå i gymnasiet? Gymnasiet er en boglig uddannelse. Eleven skal læse og lære meget stof og skrive mange opgaver, og derfor er det en forudsætning, at eleven er god til at læse og til at formulere sig både mundtligt og skriftligt på dansk. Gymnasieuddannelsen giver eleven gode muligheder for at tilegne sig et bredt kendskab til et moderne demokratisk samfund, og tre års samvær med andre unge er en god basis for en fremtid både i det danske og det internationale samfund. Det er nødvendigt, at eleven er interesseret i dansk kultur og samfundsliv, kan deltage i diskussioner og tage stilling til emner inden for disse områder. Nysgerrighed, spørgelyst og engagement er vigtige forudsætninger for at gå i gymnasiet. Uddannelsen er tilrettelagt således, at den kan danne grundlag for en videregående uddannelse, og derfor arbejdes der hen imod et højt fagligt niveau. I begyndelsen af det første år tages der store hensyn til den enkelte elev, og der undervises i, hvordan man bedst forbereder sig til undervisningen, men det forventes også, at eleven selv tager ansvaret for: at være forberedt til undervisningen at møde op til undervisningen at deltage aktivt i undervisningen at aflevere sine skriftlige opgaver at engagere sig i skolens elevråd, Carnifex (elevernes festudvalg) og andre udvalg og aktiviteter Der er meget hjemmearbejde i gymnasiet, og der er mange skriftlige opgaver i de enkelte fag, så eleven må regne med at bruge ca. 2 timer hver dag efter skoletid på hjemmearbejde. Eleven skal have en arbejdsplads i hjemmet, hvor han/hun kan arbejde uden at blive forstyrret, men skolen tilbyder også studiecafe og mulighed for at læse lektier sammen med kammeraterne. Studiecafeen er åben mandag-torsdag kl Man kan på skolens infoskærme og på hjemmesiden se, hvilke lærere og ældre elever, der vejleder og i hvilke fag. Skolen tilbyder desuden elektronisk lektiehjælp til de elever, der ikke har mulighed for at komme til studiecaféen på skolen. Elever og lærere mødes via et online mødeværktøj (Elluminate), som eleverne får adgang til fra deres skema i Lectio. Den elektroniske lektiehjælp er åben om aftenen og bemandes med en faglærer. Flere elever kan deltage og kommunikere med hinanden og faglæreren. Der tilbydes pt. elektronisk lektiehjælp i fagene matematik, italiensk og spansk. For at sikre alle et solidt sprogligt grundlag for arbejdet i og med dansk tilbyder Mulernes Legatskole en særlig studiecafé i dansk. Kontakt studievejleder, læsevejleder eller dansklærer for yderligere oplysninger eller læs mere om Særlig Studiecafé i dansk under menupunktet Fastholdelse på skolens hjemmeside. Læsevejlederen og klassens lærere afholder læsekursus og der undervises i studieteknik og indlæring af gode arbejdsvaner. Eleven kan også få individuel vejledning af studievejlederen i forbindelse med både skolearbejdet og personlige problemer. Studievejlederen kan også henvise eleven til yderligere hjælp, hvis det skønnes nødvendigt. Det er vanskeligt at klare sig godt under uddannelsen, samtidig med at man har meget erhvervsarbejde og mange fritidsaktiviteter, så derfor må skolearbejdet have første prioritet. Se desuden linket Fastholdelse på skolens hjemmeside! 3

4 Lærere og kontaktpersoner: Den enkelte elev har omkring 10 lærere. To-tre af disse udgør klassens lærerteam, som tilrettelægger og koordinerer klasseaktiviteter. Klasselærerordning kendt fra folkeskolen eksisterer ikke. Kontaktlæreren tager sig af praktiske forhold som f.eks. uddeling af karakterblade og meddelelser fra administrationen eller teamet. P-vagten er klassens decentrale skemalægger. Alle skemaer kan læses på Lectio (se nedenfor). Teamkoordinator koordinerer arbejdet i teamet og mellem team og klassens øvrige lærere og skolens ledelse. Studievejlederne varetager den mere personlige kontakt og rådgivning om uddannelsesforløbet og står således for gennemførelses-vejledningen. Klassens uddannelsesleder følger både klassen og den enkelte elev igennem det treårige forløb og er ledelsens kontakt til teamet. Kontakt fra forældre til skolen rettes i reglen til klassens uddannelsesleder. Rektor er skolens daglige leder og vicerektor er rektors stedfortræder. Hvis I ønsker en samtale med uddannelsesleder eller rektor, er det en god ide at træffe en telefonisk aftale i forvejen. Til hver klasse knyttes to elev-ambassadører, som er elever fra ældre klassetrin. Elevambassadørerne fungerer som vejledere ( intro-elever ) i introduktionsforløbet, men kan også kontaktes senere i skoleforløbet (f.eks. via mail) og er således med til at hjælpe de nye elever til rette. Ambassadørerne medvirker desuden ved skolens øvrige informationsmøder. Foto: Rummelighed - Spændte nye mulere i skolens store og rummelige samlingssal Elevindflydelse: I begyndelsen af skoleåret vælges en elevrådsrepræsentant og en suppleant, som via elevrådet varetager elevernes overordnede interesser på skolen. De er derved med til på demokratisk vis at sikre eleverne indflydelse på deres uddannelse. 4

5 (Foto: skolens foyer med blandt andet 250 siddepladser med strømstik mv. Eleverne har deltaget aktivt i både byggeudvalgsmøder og inventarudvalget ) Hvordan orienterer man sig om hvad der foregår på skolen? På skolens hjemmeside findes de fleste relevante informationer, og der er direkte adgang til skolens kalender, Lectio, studieplaner, evalueringsplaner mv. Skolen anvender et elektronisk informationssystem, som hedder Lectio (se billede næste på næste side). Systemet, som alle elever får en adgangskode til, giver blandt andet mulighed for at se skolens kalender, den enkelte elevs skema, timer der er aflyst, hvornår man har været fraværende, hvilke karakterer man har fået og en oversigt over, hvornår man skal til eksamen. Eleven kan desuden se en oversigt over samtlige planlagte skriftlige opgaver og de daglige lektier. Skriftlige opgaver skal afleveres via Lectio (med mindre andet aftales). Det betyder, at forældre, hvis de har koden, kan se alle ovennævnte oplysninger. Systemet skal sikre åbenhed for alle involverede parter. Skolen anvender desuden et elektronisk kommunikationssystem, som hedder Skolekom. Systemet, som alle elever får en adgangskode til, fungerer som den enkelte elevs mailsystem, og den enkelte elev skal dagligt holde sig orienteret om meddelelser fra skolens ledelse Nyt fra kontoret, studievejledere, team osv. Desuden anvendes Skolekom i stigende grad som platform for elektronisk undervisning Via skolens hjemmeside er der adgang til mange centrale informationer ikke mindst Muler Update som i ord og billeder beretter om dagligdagen og oplevelser på skolen. Desuden er der direkte adgang til skolens kalender samt til Lectio. Bemærk den alfabetiske oversigt på hjemmesiden. 5

6 Eksempel på elev-forside i Lectio med direkte adgang til skema, fraværsoversigt, opgaveoversigt, karakterer, beskeder mv. Forældre- For at styrke kontakten mellem skolen og forældrene udarbejder skolen en liste over forældre- . Herved håber vi blandt andet at kunne udsende generel information og etablere personlig kommunikation hurtigt og effektivt. Mails sendes "Bcc", således at andre ikke vil kunne se den personlige mailadresse. Forældre kan tilmelde sig -listen ved at sende oplysning om relevant mailadresse til: bedes venligst i samme sammenhæng oplyse elevens navn og klasse. Hvorfor skal man komme hver dag? Der er mødepligt til undervisningen. Hvis man ikke kan møde, skal skolen kontaktes via mail hvor man angiver navn, klasse og fraværsårsag. Kun i særlige tilfælde kan dette ske telefonisk ( ). Desuden skal man efterfølgende skrive fraværsårsagen i Lectio. I alle undervisningslektioner noteres det, om hver enkelt elev er til stede. Alle typer af forsømmelser registreres - også i tilfælde af sygdom, rejser, tandlægebesøg, køreprøve, ferie og fester uden for skolens officielle ferieplan. Desuden registreres manglende aflevering af skriftlige opgaver. Både elever, lærere og studievejledere kan følge med i fraværsprocenten i Lectio. Skolens officielle ferie- og fridage fremgår af Ferieplanen under menupunktet Undervisning på skolens hjemmeside. Stigning i fravær kan være et udtryk for mistrivsel, og gennem fraværsregistreringen får studievejlederen mulighed for at følge den enkelte elev, som kan tilbydes den hjælp, der måtte være brug for. 6

7 Hvis fraværet på trods af samtaler og tilbud om støtte stadig stiger, får eleven en skriftlig advarsel, og hvis eleven er under 18 år sendes den til hjemmet. Hjælper advarslen ikke, kan eleven komme på særlige vilkår, hvilket vil sige, at man skal op i alle fag, man afslutter det pågældende skoleår, eller eleven kan miste retten til SU og/eller miste retten til at gå op til eksamen i et eller flere fag. Eleven har brug for forældrenes og familiens forståelse for, at det er et krævende arbejde at gå i gymnasiet, og nogle elever har brug for opbakning til at få lavet hjemmearbejdet og til at møde op til undervisningen. Lektionstider: 1. lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl lektion: kl Hvilke fag? Gymnasiet er bygget op af et halvt års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb. Inden eleven begynder i gymnasiet, har han/hun angivet, hvilken studieretning der ønskes efter grundforløbet. På skolens hjemmeside ( Om STX ) kan man for de enkelte studieretninger se en oversigt over obligatoriske fag og valgfagsmuligheder. Det endelige ønske om studieretning indskrives af eleven i Lectio senest 1. december i 1.g. Ønsker om valgfag for 3.g indskrives i Lectio i januar i 2.g Obligatoriske fag for alle elever er: Dansk, historie, religion, idræt, kunstnerisk fag, engelsk, fysik, samfundsfag, matematik og oldtidskundskab. Disse fag er primært baseret på den danske og vestlige verdens kulturhistorie, men der undervises også i andre verdensdeles historie og kultur. Idræt er ligeledes et fag, hvor alle skal deltage. Der undervises både teoretisk og praktisk f.eks. i boldspil, atletik, gymnastik, dans, og alle skal være klædt om i praktisk idrætstøj efter skolens anvisning for at kunne deltage. Evalueringsplan De særlige forløb: Almen Sprogforståelse (AP), Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), Dansk-Historie- Opgaven, Almen Studieforberedelse (AT) samt Studieretningsprojektet (SRP) er beskrevet detaljeret i skolens evalueringsplan, som findes på hjemmesiden: Undervisning -> Evaluering -> Evalueringsplan. Her fremgår også tidsplaner for de enkelte (evaluerings)forløb. 7

8 Foto: Undervisningen kan blandt andet foregå på skolens nye multiidrætsanlæg med beachvolley-baner, parkour, multibaner og lys- og lydanlæg eller andre steder end på skolen og ender med en hue! 8

9 Eksamen og karakterer Studentereksamen er en samlet eksamen, som omfatter mindst ni prøver (mundtligt og/eller skriftligt), herunder et studieretningsprojekt. Eksamensfagene besluttes i Undervisningsministeriet. Der gives standpunktskarakterer i november og marts, en årskarakter i maj/juni og desuden eksamenskarakterer, hvis fagene udtrækkes til eksamen. Alle karakterer fremgår af Lectio. (se bagsiden). Både årskarakterer og eksamenskarakterer indgår i det samlede gennemsnit. Umiddelbart efter offentliggørelsen af november-karaktererne har elever i 1.g og deres forældre mulighed for via Lectio at tilmelde sig forældrekonsultation (se bagsiden), som finder sted inden det endelige valg af studieretning skal finde sted (1. december). Inden 1. december vil eventuelle råd og anbefalinger til eleven fra klassens lærere og uddannelsesleder kunne læses i kommentarfeltet i elevens karakterbase i Lectio. Det er vigtigt, at elev og forældre holder sig orienteret heri. En elev kan normalt ikke rykkes op i næste klasse og udskrives fra skolen, hvis gennemsnittet af de opnåede karakterer ved skoleårets afslutning er under 2,0. Med hensyn til reglerne for klageadgang se skolens hjemmeside: Undervisning -> eksamen! Gennemsnitskarakteren (eksamenskvotienten) ved studentereksamen danner grundlaget for optagelse på de videregående uddannelser. Hvis forældre til elever under 18 år ikke har adgang til Lectio, kan forældrene kontakte elevens uddannelsesleder (se bagsiden) og få oplyst karakterer og indholdet i eventuelle udtalelser fra standpunktsmøderne. Eksamensplanen Den enkelte elevs eksamensplan offentliggøres i Lectio. Der kan forekomme ændringer i løbet af eksamensperioden, hvorfor det er meget vigtigt, at eleven dagligt ser og læser eventuelle meddelelser fra kontoret. 9

10 Karakterskala Karakter Betegnelse Beskrivelse 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation Hvad koster det? Eleverne låner de bøger, de skal bruge til undervisningen på skolen og afleverer dem efter eksamen. Det forventes, at eleven ved skolestart har en bærbar computer og medbringer denne på skolen. Skolen har trådløst net, og eleven vil desuden kunne få nødvendige programmer lagt på sin computer. Relevante ordbøger er tilgængelige gratis on-line. Elever skal ikke købe lommeregner, men får matematikprogrammet Nspire stillet gratis til rådighed. Eleven kan for 100 kr. per år leje et rummeligt, aflåseligt garderobeskab, hvori overtøj, tasker mv. kan opbevares. To elever kan leje et skab sammen. Undervisningen er gratis, men eleven skal selv betale udgiften til sprogfagsprojektet (i foråret i 2.g max kroner) og udlandsprojekt/studietur (i efteråret i 3.g max 3500 kroner) samt en del af udgifterne til ekskursioner, teaterbesøg og lignende. Da eleven som nævnt selv skal afholde udgifter i forbindelse med studierejse, er det vigtigt, at det indgår i familiens planlægning på et tidligt tidspunkt. 10

11 Undervisning uden for den almindelige undervisningstid Eleven skal deltage i de aktiviteter, som arrangeres af skolen også uden for den almindelige undervisningstid. Studierejser, teater- og udstillingsbesøg og fællestimer i samlingssalen med særlige temaer mv. udgør en spændende og væsentlig del af undervisningen. Desuden er der en række arrangementer i løbet af skoleåret eksempelvis den ugentlige morgensamling, juleafslutning mv, som det også er vigtigt, at eleverne engagerer sig i. Studierejser. Skolen arrangerer et sprogfagsprojekt i 2.g og en studierejse til udlandet i 3.g. Studierejserne varer normalt 5-6 dage. En studierejse er en del af et undervisningsforløb, som indgår i et eller flere fags undervisningsbeskrivelse, og de pågældende fags lærere deltager i rejsen. For eleverne er det en anderledes og spændende måde at modtage undervisning på og en god anledning til at deltage i klassens fælles oplevelser. Samværet med kammeraterne og oplevelsen af en fremmed kultur er med til at fremme personlige og sociale egenskaber, som kan blive nyttige senere i livet. Derfor er det principielt et krav, at alle deltager. Andre aktiviteter. Skolen arrangerer fester, fredagscafeer og caféaftener, og ved sådanne arrangementer vil der altid være lærere til stede. Til festerne deltager også vagtfolk. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer (dog højst med 5% alkohol). Eleverne må ikke selv medbringe drikkevarer. Det forventes, at eleverne opfører sig ansvarligt, og der gøres meget for, at alle kan more sig og føle sig velkomne. Se desuden skolens rusmiddelpolitik på hjemmesiden under Sundhed. Skolens arrangementer fremgår af hjemmesiden. 11

12 Foto: Elever optræder i salen til en samling. Der tilbydes en række øvrige aktiviteter, ofte inden for idræt og kunstneriske fag. Disse fremgår af konferencen Efter skoletid under Nyt fra kontoret på Skolekom. Når eleven er fyldt 18 år, betyder dette i skolesammenhæng at: eleven underskriver alle skoledokumenter selv, f.eks.: advarsler om forsømmelser, valgfagsønsker, ansøgninger mv al post fra skolen sendes direkte til eleven. forældrene ikke får besked fra skolen om elevens skolegang, f.eks. om fravær. al offentlig økonomisk støtte udbetales direkte til eleven selv. skolen som offentlig institution skal respektere elevens borgerrettigheder. eleven har juridisk ret til at blive respekteret som personlig myndig. Loven vil også gå ind og beskytte eleven over for familie og venner, hvis eleven anmoder om hjælp. Det er vigtigt at være opmærksom på, at danske gymnasier ikke - når eleven er fyldt 18 år - kontakter forældrene og informerer om, at det f.eks. går dårligt fagligt, eller at der er meget fravær. 12

13 Hvad kan forældrene gøre? Alle forældre ønsker det bedst mulige for deres barn og dermed også de bedste fremtidsmuligheder. Så derfor er det vigtigt, at forældrene er klar over, hvilke forventninger skolen har til dem. Skolen forventer, at: forældrene bakker op om den uddannelse, deres søn/datter har valgt at gå i gang med forældrene støtter og giver eleven mulighed for at leve op til de krav, gymnasiet stiller eleven deltager i alle fag og aktiviteter fastsat i loven om gymnasier, dvs, at eleven deltager i idræt, religion, ekskursioner og studierejser. forældrene støtter skolen og dens skolekultur forældre løbende følger med i elevens studieforløb og spørger til afleveringer, lektier mv og holder sig orienteret om, hvornår eleverne får karakterer, tilmeldingsfrist for forældrekonsultationer i 1.g, arrangementer i Forældreforeningen. Disse datoer fremgår af skolens kalender i Lectio, som ses på forsiden på skolens hjemmeside. Det er vigtigt, at eleven har opbakning fra hjemmet, hvis gymnasieforløbet skal blive bedst muligt Forældrene får mulighed for at lære skolen bedre at kende, hvis de møder op til: forældremødet for 1.g i september forældrekonsultation i 1.g i november skolefester hvor forældre er inviteret koncerter, forårskoncert, teateropførelser, musicals eller lign, hvor eleverne optræder arrangementer arrangeret af skolens Forældreforening Kendskab til skolen giver også forældrene større tryghed over for den dagligdag og den verden, eleven fungerer i. Hvad kan forældre til tosprogede elever desuden gøre? Gymnasiet stiller store krav til elevernes forståelse af dansk sprog og kultur, en forståelse, der er meget større end bare det at kunne klare sig godt sprogligt i hverdagen. Det er derfor vigtigt at arbejde aktivt på at udvide sit ordforråd og sit kendskab til danske vendinger og formuleringer. For at få udvidet sit ordforråd og sin viden om dansk historie og kultur bør eleven gøre følgende: læse en dansk avis hver dag læse danske blade og magasiner 13

14 læse danske bøger også gerne ældre bøger se dansk tv hver dag, specielt kulturelle og historiske udsendelser og/eller høre dansk radio se danske film også de gamle film gå i teatret være medlem af en dansk klub komme sammen med danske venner Hvis eleven støttes af sine forældre i at arbejde på at udvide sit danske ordforråd og sit kendskab til dansk kultur- og samfundsliv, vil eleven ikke blot klare sig bedre i sin uddannelse og sit senere liv, men også blive interesseret i at få en større bevidsthed om sin egen families kulturbaggrund. Vi ser frem til samarbejdet! Med venlig hilsen rektor 14

15 Kontaktpersoner: Skolens rektor er Torben Jakobsen, skolens daglige leder. Vicerektor (rektors stedfortræder) er Finn Monsen. Skolen ønsker, at der er en løbende kontakt mellem hjem og skole, især før eleverne er myndige, dvs. indtil de fylder 18 år. Hvis en elev/forældre ønsker officiel kontakt med skolen, kontaktes den uddannelsesleder, som er knyttet til klassen: Anders Kjeldvig som er uddannelsesleder for 1f Kjeld Andersen som er uddannelsesleder for 1a, 1b, 1c og 1d Margit Grønlund Nielsen som er uddannelsesleder for 1e, 1m, 1n og 1u Susanne Stellini som er uddannelsesleder for 1k Spørgsmål vedrørende gennemførelse af stx-uddannelsen skal rettes til den enkelte elevs studievejleder. Se studievejledernes træffetider i oversigten på siden Studievejledning under Fastholdelse på skolens hjemmeside. I særlige tilfælde kan studievejlederne henvise elever til yderligere rådgivning eller behandling, eksempelvis ved psykolog eller anden rådgiver. Studievejlederne: Tine Guldbrandt Lauritze er studievejleder for 1b og 1k Christina Bock er studievejleder for 1f Hanne-Grete Lund er studievejleder for 1c, 1d, 1e, 1m, Jakob Nyborg er studievejleder for 1a og 1n Kirsten Nonnemann er studievejeder for 1u Vigtige datoer : Tilmelding til (forældre)konsultationer for 1g-elever: Tilmelding foretages elektronisk via elevens forside i Lectio: Klik på linket Besvar: Tilmelding til konsultation på elevens forside. Tilmelding kan foretages i perioden november Konsultationerne finder sted 2014: 25/11: 1a, 1b, 1c 26/11: 1d, 1e, 1f, 1u 27/11: 1k, 1m, 1n Karakterer for elever i 1g ses i Lectio (Klik på Karakterer i bjælken ved siden af elevfoto på elevens forside) fra og med nævnte datoer: Første standpunktskarakter Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) Almen sprogforståelse (AP) Anden standpunktskarakter Årskarakter i afsluttende fag Årskarakterer i ikke-afsluttende fag

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2015/16 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Formålet med hæftet er at give en generel orientering om, hvilke forventninger og krav ungdomsuddannelserne stiller til de unge og deres familie.

Formålet med hæftet er at give en generel orientering om, hvilke forventninger og krav ungdomsuddannelserne stiller til de unge og deres familie. 1 HF 2014/15 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1HF! Velkommen til Mulernes Legatskole! 2 Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Kære nye elever og forældre/pårørende til nye elever i 1HF!

Kære nye elever og forældre/pårørende til nye elever i 1HF! HF 2015/16 Side 1 Kære nye elever og forældre/pårørende til nye elever i 1HF! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk

Læs mere

Grundforløbet 2017 STX

Grundforløbet 2017 STX Grundforløbet 2017 STX Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Hvem er vi? Line Thorsteinsson (LR) Teamleder for klassen Biologi og idræt 1z i biologi på A-niveau og nogle af jer til idræt på c-niveau Tutorerne

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Hans Bolvinkel (HB) Teamleder for klassen Klassens matematiklærer Underviser også i kemi og bioteknologi Oliver og Sandra fra

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Elevmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2018-19 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er ét af bare seks steder i Danmark, hvor du kan tage en STX på 2 år. Århus Akademi er det tredje ældste gymnasium i Aarhus og har

Læs mere

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG VELKOMMEN! Hjertelig velkommen til dig og dine forældre på Grenaa Gymnasium. Hele personalet glæder sig til at komme i gang med et nyt skoleår, og vi håber, at du vil finde

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Hvem er vi? Ulla Wogensen (uw@norreg.dk) Teamleder for klassen Dansk (3-årigt fag på A-niveau) Idræt (3-årigt fag på C-niveau) Asta og Johan Tutorer Hvem

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole dit HF-tilbud statsskole.dk UDDANNELSE MED UDSYN En HF uddannelse giver dig de studiekompetencer, du senere får brug for på dit videregående

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser STX For unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) Hvem kan søge? Har du en dokumenteret diagnose inden for autismespektret? Så kan du søge om optagelse på vores STX-linje for unge med en autismespektrumforstyrrelse.

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2017-18 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er ét af bare seks steder i Danmark, hvor du kan tage en STX på 2 år. Århus Akademi er det tredje ældste gymnasium i Aarhus og har

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1x + Hvem er jeg? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1x Matematik, kemi og biotek Maiken, Ida og Cecilie Tutorer for klassen 1x Går i kommende 2x

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende1x + Hvem er vi? Susanne Simon (Su) Teamleder for klassen 1x Dansk og Historie Mette Rude (MR) Kemi Tutorer: Sabine & Rebecca 2x + 1r og 1x studieretning

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Allan Friis Clausen rektor

Allan Friis Clausen rektor 2014-15 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdier og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Ud over det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde for årgang

Velkommen til informationsmøde for årgang Velkommen til informationsmøde for årgang 2017-2020 Program Velkomst v. rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation af skolen og uddannelsen v. rektor Jan Mandrup Jacobsen og uddannelsesleder Gitte Engelund

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere