EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/ Danmark Støtte til vindkraft lov af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/ Danmark Støtte til vindkraft lov af Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til Kommissionen den 25. juli 2003, anmeldte de danske myndigheder støtteordningen "Støtte til vindkraft lov af " til Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3. Ved brev af 2. oktober 2003 anmodede Kommissionen de danske myndigheder om en række supplerende oplysninger, som den modtog ved breve af henholdsvis 16. oktober 2003, der indgik til Kommissionen den 17. oktober 2003, og 10. december 2003, der indgik til Kommissionen den 11. december Ved brev af 9. januar 2004 anmodede Kommissionen om endnu andre præciseringer, som den modtog ved brev af 27. januar 2004, der indgik til Kommissionen den 28. januar BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN 1.1 Baggrund Den anmeldte støtte vil blive ydet til vindmøller, efterhånden som de ikke længere kan drage fordel af de to eksisterende støtteordninger, dvs. N 416/99 1 og N 278/01 2 om elreformen i Danmark N 416/99 - Elreform I N 416/99 blev der indført et VE-bevismarked. Formålet hermed var at udfase de direkte statstilskud til fordel for et system med såkaldte VE-beviser. Kommissionen godkendte i N 416/99 visse overgangsregler i forbindelse med denne udfasning. Disse regler gælder for VE-baserede anlæg opført inden udgangen af 1999 og vil være gældende, indtil al den eksisterende produktion 1 Beslutning af , N 416/99 - Elreformen, EFT C 354 af , s Beslutning af , N 278/ Elreform - nye VE-baserede anlæg, EFT C 263 af , s. 6. Udenrigsminister Per STIG MØLLER Asiatisk Plads 2 DK KØBENHAVN K B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel Belgien. Telefon: central (+32-2)

2 af vindmølleelektricitet er overgået til VE-beviser. Hovedelementerne i reglerne vedrørende VE-baseret elektricitet og i overgangsreglerne er følgende: (1) Alle producenter af VE-baseret elektricitet i Danmark blev tildelt VEbeviser med mindstepriser på 0,10 DKK/kWh. (svarende til CO 2 -afgiften, der automatisk lægges på alt brændsel). Eftersom VE-baseret elektricitet kun medfører små CO 2 -emissioner, fandt man, at mindsteprisen var en logisk og naturlig del af systemet og således ikke udgjorde statsstøtte. (2) Forbrugerne blev pålagt en forpligtelse til at købe et vist antal VE-beviser svarende til en bestemt andel af deres elforbrug. Aftageforpligtelsen blev betegnet som driftsstøtte, men blev godkendt, eftersom den var i overensstemmelse med fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse 3 fra (3) Der blev indført en garanteret basispris på 0,33 DKK/kWh for vindmøller, der var under ti år gamle (der blev fastsat en tilsvarende fast pris for andre VE-baserede anlæg, f.eks. biomasseanlæg). Desuden modtog de et fast tilskud på 0,27 DKK/kWh op til fuldlasttimer. Den faste pris og tilskuddet blev betragtet som driftsstøtte, men blev godkendt som værende i overensstemmelse med rammebestemmelserne fra (4) Der blev indført et loft på 100 GWh over det årlige elforbrug i forbindelse med forbrugernes finansiering af støtte til vindkraft. Som følge af dette loft bidrager store elforbrugere ikke til dækning af støtten til produktion af vindkraft i et forhold, der svarer til deres årlige forbrug, hvilket ellers er den generelle regel. Det ved lov fastsatte loft blev derfor anset for at støtte store forbrugere. Eftersom der fandtes en undtagelse fra den generelle regel, som førte til mindre omkostninger for en specifik gruppe af virksomheder, og som ikke kunne forklares med systemets karakter og generelle regler, blev foranstaltningen karakteriseret som driftsstøtte. Den blev imidlertid godkendt, idet den var i overensstemmelse med rammebestemmelserne fra N 278/01 - Elreform - nye VE-baserede kraftværker I N 278/01 blev der også indført en fast afregningspris og en aftagepligt for nye vindkraftanlæg og biomasseanlæg (opført mellem og ). I denne sag blev det fastslået, at for så vidt som netselskaberne og de systemansvarlige virksomheder var offentligt ejede, kunne der optræde statsstøtte. Alligevel blev støtten erklæret forenelig med fællesmarkedet, idet den kunne godkendes med henvisning til punkt 59 (valgmulighed 1) i EFrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse 4 fra Ordningen blev godkendt for en periode på ti år. 3 EFT C 72 af , s EFT C 37 af , s. 3. 2

3 1.2 Beskrivelse af den anmeldte ordning Formålet med den anmeldte ordning er at fremme udbygningen af vindenergi med de miljøfordele, som denne udbygning fører med sig. Ordningen erstatter ikke de eksisterende ordninger N 416/99 og N 278/01 og vil først gælde for de tilskudsberettigede vindmøller, efterhånden som de udløber af de eksisterende ordninger. Støtten vil blive udbetalt som et direkte tilskud fra de systemansvarlige virksomheder, og omkostningerne vil blive væltet over på den endelige forbruger via elregningen. Den anmeldte ordning indebærer følgende ændringer i forhold til den nuværende situation: (1) Et generelt pristillæg på 0,10 DKK/kWh til vindmølleelektricitet Ved elreformen i 1999 var det forudsat, at vindmølleelektricitet efter den skulle overgå til markedspris suppleret med et VE-bevis, som skulle omsættes på et VE-bevismarked med forbrugerne som aftagere. Ifølge de danske myndigheder er der ikke i en overskuelig fremtid udsigt til etablering af et fælles marked for VE-beviser mellem flere medlemsstater. Derfor indebærer den anmeldte ordning en udskydelse af indførelsen af et VE-bevismarked. Kombineret med markedsåbningen nødvendiggør dette et finansielt tilskud til vindmølleejere. Den anmeldte ordning medfører, at der ydes et generelt pristillæg på 0,10 DKK/kWh til vindmølleejere i stedet for VEbeviser, som det var tilfældet under N 416/99. Det generelle pristillæg på 0,10 DKK/kWh svarer til den hidtidige kompensation for CO 2 -afgiften på elektricitet. Alle potentielle tilskudsmodtagere pålægges automatisk den CO 2 -afgift, der lægges på alt brændsel, og som svarer til det generelle pristillæg på 0,10 DKK/kWh. Der vil desuden blive indført et loft på 0,36 DKK/kWh, som tillæggene (dvs. det generelle pristillæg og det i det følgende beskrevne ekstra pristillæg) og markedsprisen ikke må overskride. (2) Et ekstra pristillæg på 0,10 DKK/kWh til bestemte vindmøller Foruden det generelle pristillæg kan der gives et ekstra pristillæg på 0,10 DKK/kWh til visse ældre vindmøller 5. Det ekstra pristillæg kan blive udløst af vindmølleejerens manglende tekniske viden og erfaring i de indledende faser af vindmølleudbygningen (uhensigtsmæssig teknologi, fejlkonstruktion, uhensigtsmæssig placering o.l.). For at være berettiget til det ekstra pristillæg må vindmøllen have en kapacitet på maksimalt 200 kw, og den skal have været nettilsluttet siden Det ekstra pristillæg er betinget af, at vindmølleejeren har ansøgt herom senest den , og at vindmøllens direkte produktionsomkostninger i de seneste fem forudgående regnskabsår i gennemsnit har oversteget 0,26 DKK/kWh. Det ekstra pristillæg ophører efter fuldlasttimer (med fradrag af elproduktion, som er blevet betalt med fast afregning efter de hidtidige ordninger N 416/99 og N 278/2001) eller efter 20 år fra vindmøllens nettilslutning. 5 Vindmøller med direkte produktionsomkostninger på over 0,26 DKK/kWh i gennemsnit over de seneste fem forudgående regnskabsår, og hvis ejer har ansøgt om det ekstra pristillæg senest den

4 Som nævnt ovenfor må summen af det ekstra pristillæg, det generelle pristillæg og markedsprisen ikke overskride 0,36 DKK/kWh. (3) En godtgørelse på 0,023 DKK/kWh til dækning af vindmølleejerens balanceringsomkostninger Grundet vindkraftens manglende reguleringsevne er det særlig kompliceret og økonomisk ressourcekrævende at balancere elektricitet fra vindkraft sammenlignet med f.eks. elektricitet fra termisk produktion. For at sikre balanceringen og overførslen af vindmølleelektricitet vil vindmølleejeren modtage en godtgørelse på 0,023 DKK/kWh til dækning af omkostningerne til balancering af elektricitet. Salget af elektriciteten og balanceringen er teknisk set en sammenhængende ydelse, som ikke kan adskilles som to selvstændige transaktioner. Når vindmølleelektriciteten skal afsættes på markedsvilkår, følger balanceringen med som en del af salgsydelsen. Under den hidtidige ordning med faste afregningspriser og en aftageforpligtelse var omkostningerne til balancering af elproduktionen inkluderet i den faste pris, og de blev således afholdt af de systemansvarlige virksomheder. Under den anmeldte ordning foreslås det, at aftageforpligtelsen erstattes af en godtgørelse på 0,023 DKK/kWh, som de systemansvarlige virksomheder skal betale til vindmølleejeren. De systemansvarlige virksomheder er i henhold til 59 c i elforsyningsloven forpligtet til at tilbyde balancering af vindmølleelektricitet for 0,023 DKK/kWh. Ejeren af et vindkraftanlæg kan imidlertid frit indgå en aftale med en kommerciel (privat) operatør. Den faste godtgørelse på 0,023 DKK/kWh dækker de konstaterede faktiske udgifter til administration bestående af omkostninger til planlægning af driften. Godtgørelsen dækker desuden omkostninger til ubalancer i forbindelse med balanceringen af vindmølleelektriciteten, og endelig er der indregnet en vis rimelig fortjeneste for at udføre ydelsen. For at sikre, at godtgørelsen svarer til de omkostninger, som en typisk effektiv vindmølleejer pådrager sig ved levering af disse ydelser og ikke overstiger disse omkostninger, har de danske myndigheder forsikret, at godtgørelsen vil blive nedjusteret, hvis det kommercielle balanceringsmarked kan levere ydelsen til en lavere pris. De danske myndigheder har henledt Kommissionens opmærksomhed på den betydning, der tillægges elektricitet fra vedvarende energikilder, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september Godtgørelsen administreres efter de minimis-reglen, indtil Kommissionen har truffet beslutning i denne sag. 1.3 Det danske elektricitetsmarkeds opbygning og ejerforholdene på markedet Der findes to systemansvarlige virksomheder i Danmark, nemlig Elkraft System a.m.b.a. (der er ansvarlig for Østdanmark) og Eltra a.m.b.a. (der er ansvarlig for Vestdanmark). En "offentlig virksomhed" er en virksomhed, på hvilke de offentlige myndigheder direkte eller indirekte kan have en dominerende indflydelse som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de regler, der gælder for virksomheden, jf. artikel 2 i Kommissionens direktiv 80/723/EØF af 25. juni 1980 om 6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet (EFT L 283 af , s. 33). 4

5 gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder 7, senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/52/EF 8. De offentlige myndigheder antages at have "dominerende indflydelse", når de direkte eller indirekte i relation til en virksomhed besidder majoriteten af virksomhedens tegnede kapital, råder over halvdelen af stemmerettighederne eller kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Elkraft System er således en offentlig virksomhed, eftersom offentlige investorer har en dominerende indflydelse (67 % af den tegnede kapital). 30 af de 44 elforsyningsvirksomheder, der ejer Eltra, har siden slutningen af 2001 været private virksomheder. Disse private virksomheder repræsenterer 67 % af den tegnede kapital. De danske myndigheder har forsikret Kommissionen om, at der ikke findes aktionæraftaler, der skal tages hensyn til ved bestemmelsen af, om Eltra er en offentlig eller privat virksomhed. Offentlige myndigheder har således ikke direkte eller indirekte kontrol over Eltra gennem ejerforholdene i virksomheden. To af de i alt ni medlemmer af Eltras bestyrelse udpeges af økonomi- og erhvervsministeren 9. De øvrige syv medlemmer vælges af ejerne. Stemmerettighederne ved valget af disse øvrige syv bestyrelsesmedlemmer fordeles på basis af hver enkelt ejers andel af hele ejerkredsens samlede elforsyning 10. Da det imidlertid kun er en meget begrænset del af Eltras samlede elforsyning, der leveres af de offentlige ejere 11, repræsenterer samtlige syv medlemmer (inkl. formanden) private organisationer 12. Alle medlemmer af bestyrelsen har samme rettigheder og forpligtelser. Offentlige virksomheder råder således hverken direkte eller indirekte over halvdelen af stemmerettighederne i Eltra. Strategiske beslutninger træffes af bestyrelsen, mens forretningspolitikken skal godkendes af repræsentantskabet, der består af to medlemmer pr. ejer, dvs. af i alt 88 medlemmer, hvoraf kun 28 repræsenterer offentlige myndigheder, jf. forklaringen ovenfor. Da beslutningerne træffes med simpelt flertal, er det heller ikke muligt for offentlige myndigheder at udøve dominerende indflydelse i repræsentantskabet. Der er således ingen offentlige myndigheder, der har dominerende indflydelse i Eltra. Desuden er Eltra systemansvarlig for hovedparten af den miljøvenlige elektricitet og kommer til at betale for 74 % af det samlede tillæg, mens Elkraft System kun kommer til at betale for 26 %. 7 EFT L 195 af , s Kommissionens direktiv 2000/52/EF af 26. juli 2000 om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (EFT L 193 af , s. 75). 9 I henhold til den danske lov om elforsyning skal bestyrelsen i en privatejet elforsyningsvirksomhed tælle mindst to medlemmer, der repræsenterer offentlige myndigheder. 10 Desuden skal der være mindst et medlem fra hver af de seks valgkredse. 11 I 2002 stammede eksempelvis kun 17 % af den samlede elforsyning fra de 14 offentlige forsyningsvirksomheder. 12 I betragtning af elforsyningens opbygning og den i fodnote 10 nævnte regel er det under alle omstændigheder umuligt, at mere end et af de syv valgte bestyrelsesmedlemmer vil kunne repræsentere offentlige myndigheder. 5

6 1.4 Støttemodtagere Det generelle pristillæg på 0,10 DKK/kWh ydes til alle vindmøller, der ikke er omfattet af N 416/99 eller N 278/01. Det ekstra pristillæg ydes til ca. 250 vindmøller med en kapacitet på maksimalt 200 kw, som har været nettilsluttet siden senest den Vindmølleejeren skal have ansøgt om det ekstra pristillæg senest den , og vindmøllens direkte produktionsomkostninger pr. kwh i de seneste fem forudgående regnskabsår skal i gennemsnit have oversteget 0,26 DKK/kWh. Godtgørelsen på 0,023 DKK/kWh til dækning af vindmølleejernes omkostninger til balancering af elektricitet ydes til alle vindmølleejere, forudsat at de ikke er omfattet af N 416/99 eller N 278/ Varighed og budget Ordningen vil være gældende i maksimalt tyve år fra godkendelsestidspunktet. Dele af ordningen er imidlertid allerede sat i værk i henhold til de minimis-reglerne. Ordningen vil fra 2003 til 2008 komme til at koste mindre end 200 mio. DKK (ca. 26,8 mio. EUR). Den finansielle byrde vil blive båret af de systemansvarlige virksomheder, som vil vælte den over på de endelige forbrugere via elregningen. 2. VURDERING De danske myndigheder har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, idet de har anmeldt støtteforanstaltningen før dens gennemførelse. 2.1 Tilstedeværelse af støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1 Kommission har undersøgt hver enkelt ændring på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Ifølge den bestemmelse indebærer statsstøtte støtte, som (1) ydes af en medlemsstat eller ved hjælp af statsmidler, og som (2) fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved (3) at begunstige bestemte virksomheder, og som (4) påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. (1) Et generelt pristillæg på 0,10 DKK/kWh til vindmølleelektricitet Det generelle pristillæg svarer til den eksisterende mindstepris af samme størrelsesorden, der ydes til producenter af VE-baseret elektricitet, og som blev godkendt i N 416/99 (se afsnit 1.1.1). Støtten tjener udelukkende til at kompensere for den CO 2 -afgift, der automatisk lægges på elektricitet, og som beregnes med udgangspunkt i CO 2 -emissionen fra kulfyrede kraftværkers produktion af elektricitet. I de tidligere beslutninger blev støtten karakteriseret som en logisk og naturlig del af systemet, idet den kompenserede for den erlagte CO 2 -afgift. De danske myndigheder har bekræftet, at CO 2 -afgiften fortsat er den samme. Der er derfor ingen grund til at ændre ved den tidligere vurdering. Det generelle pristillæg på 0,10 DKK/kWh rammes derfor ikke af forbuddet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionen skal dog erindre de danske myndigheder om, at denne vurdering kun er gyldig, så længe CO 2 -afgiften forbliver uændret. 6

7 (2) Et ekstra pristillæg på 0,10 DKK/kWh til bestemte vindmøller Det ekstra pristillæg skal hjælpe ejerne af bestemte gamle vindmøller med at dække omkostninger, der skyldes manglende teknisk viden og erfaring i de indledende faser af vindmølleudbygningen (uhensigtsmæssig teknologi, fejlkonstruktion, uhensigtsmæssig placering o.l.) Den finansielle bistand vil styrke modtagernes position. Den giver derfor de pågældende vindmølleejere en fordel i forhold til andre energiproducenter. Når henses til den betydelige EU-interne handel med elektricitet, kan ordningerne fordreje konkurrencen og påvirke handelen mellem medlemsstater. Den finansielle byrde forbundet med den anmeldte ordning bæres af de to systemansvarlige virksomheder. Den ene af disse virksomheder har siden udgangen af 2001 været en privat virksomhed, mens den anden er en offentlig virksomhed 13. Ordningen gælder uden forskelsbehandling for begge virksomheder, og der er intet, der tyder på, at staten benytter den offentlige virksomhed til at overføre midler til støttemodtagerne. EF-Domstolen afsagde den 13. marts 2001 dom i sag C 379/98, "PreussenElektra AG mod Schleswag AG", der vedrørte en situation svarende til den her omhandlede, og den fastslog heri, at så længe private systemoperatører og elforsyningsvirksomheder er forpligtet til at betale, benyttes der ikke statsmidler. Kommissionen har i adskillige beslutninger 14 vedtaget efter denne dom fastslået, at ved generelle foranstaltninger, der finder ensartet anvendelse på alle offentlige eller private systemoperatører og elforsyningsvirksomheder, er det berettiget at gøre denne dom gældende for alle virksomheder, der er underkastet købs- og/eller afgiftsforpligtelser, uanset deres ejerforhold. Desuden vil den privatejede virksomhed betale hovedparten (ca. 74 %) af omkostningerne forbundet med ordningen. De danske myndigheder har endvidere bekræftet, at samtlige omkostninger forbundet med ordningen vil blive væltet over på de endelige forbrugere, hvilket underbygger, at staten ikke vil benytte offentlige virksomheder til at gennemføre foranstaltningen. Der forekommer derfor ikke noget tab af statsmidler. Det ekstra pristillæg kan derfor godkendes, da det ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk "Offentlig virksomhed" som defineret i direktiv 80/723/EØF af 25. juni 1980 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (EFT L 195 af , s. 35), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/52/EF af 26. juli 2000 om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (EFT L 193 af , s. 75). 14 F.eks. støtteforanstaltning NN 27/2000 Tyskland lov om prioritet til vedvarende energikilder (lov om vedvarende energi), der trådte i kraft den 1. april 2000 (EFT C 164 af , s. 3), støtteforanstaltning NN 68/2000 Tyskland lov om beskyttelse af el, der udvikles ved kombineret varmekraftproduktion (EFT C 164 af , s. 3), støtteforanstaltning C 31/ Belgien - overgangsordning på elmarkedet (EFT C 222 af , s. 2) og støtteforanstaltning N 448/2003 Danmark markedsorientering af decentral kraftvarme (endnu ikke offentliggjort i EUT). 7

8 (3) En godtgørelse på 0,023 DKK/kWh til dækning af vindmølleejernes omkostninger til balancering af elektricitet Godtgørelsen hjælper vindmølleejerne med at dække omkostningerne til balancering af elektricitet til nettet. Den finansielle bistand til den udvalgte gruppe af virksomheder vil styrke disse virksomheders position i forhold til andre producenter af elektricitet, der er aktive på samme marked. Den giver derfor de pågældende vindmølleejere en fordel sammenlignet med andre energiproducenter. Når henses til den betydelige EU-interne handel med elektricitet, kan ordningerne fordreje konkurrencen og påvirke handelen mellem medlemsstater. Den finansielle byrde forbundet med godtgørelsen bæres imidlertid af de systemansvarlige virksomheder og væltes over på de endelige forbrugere via elregningen, jf. afsnittet ovenfor vedrørende det ekstra pristillæg. EF-Domstolens PreussenElektra-dom samt de kommissionsbeslutninger, der er angivet i fodnote 14 er derfor ikke blot relevante for det ekstra pristillæg, men også for godtgørelsen til dækning af balanceringsomkostninger. Der forekommer derfor ikke noget tab af statsmidler. Godtgørelsen til dækning af balanceringsomkostninger kan derfor godkendes, da den ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk KONKLUSION Kommissionen har derfor besluttet, at den anmeldte ordning ikke udgør statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 61, stk. 1. Kommissionen anmoder de danske myndigheder om at tilsende den en årlig rapport om gennemførelsen af støtteordningen, og den skal minde de danske myndigheder om, at enhver ændring af de betingelser, der gælder for tildelingen af støtte, skal anmeldes på forhånd. Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må komme til tredjemands kendskab, bedes De senest femten arbejdsdage efter modtagelsen underrette Kommissionen herom. Hvis Kommissionen ikke modtager en begrundet anmodning om fortrolig behandling af bestemte oplysninger inden for denne frist, vil den formode, at oplysningerne må videregives til tredjemand, og at hele brevet må offentliggøres på det autentiske sprog på internetadressen: Anmodningen indsendes med rekommanderet brev eller med fax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Registreringskontoret for Statsstøtte B-1049 Bruxelles (Fax: ) Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Mario MONTI Medlem af Kommissionen 8

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion"

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark Støtte til miljøvenlig elproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig Vedr.: Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion" Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE Ved brev af 22. december

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2014 C(2014) 8162 TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Hr. udenrigsminister

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Statsstøttereform I alt 37 retsakter, som er revideret Herunder: Miljø- og energirammebestemmelserne (EEAG) Den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER)

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.03.2013 C(2013) 1510 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.02.2000 SG(2000) D/ 101427 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 270/99 Danmark Ændringer af støtteordningen for bekæmpelse af Salmonella DT 104 i svinebesætninger Hr. minister,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0157(COD) 16.10.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF 27.10.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 283/33 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF den 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere