Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune"

Transkript

1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor børne- og skoleområdet og skal opfattes som en kommunal ramme for arbejdet i skolefritidsordningerne. Der foreligger hermed et fælles grundlag, som giver den enkelte skolebestyrelse mulighed for i samarbejde med ledelse og ansatte, at udforme og definere indholdet i den lokale SFO. For borgerne giver det synlighed og information omkring det pædagogiske arbejde i fritidstilbuddet. Vedtagne overordnede fælles rammer for SFO skal endvidere medvirke til styrkelse og udvikling på området. Mål- og indholdsbeskrivelserne er et udtryk for en grundholdning om, at god fritidspædagogik er en vigtig og ligeværdig medspiller til undervisningen i skolen. Mål og indhold Formål for SFO Formålet med SFO i Syddjurs Kommune er at tilbyde et udviklende og stimulerende pædagogisk fritidstilbud for børn i klasse. I SFO foregår læring og udvikling i et trygt, positivt og omsorgsfuldt miljø, til gavn for det enkelte barns personlige udvikling i samspil med fællesskabets muligheder og begrænsninger. SFO er en del af skolen og har et nært samarbejde med resten af skolens virksomhed for derigennem at medvirke til at være fremmende for helheden i børnenes liv. SFO er som en del af folkeskolen medvirkende til opfyldelsen af folkeskolens formål. Vision for skole og SFO-området Syddjurs Kommunes Skolevæsen udvikler i samarbejde med forældrene dygtige, engagerede og glade børn og unge. Det sker med udgangspunkt i et værdsættende og anerkendende menneskesyn og gennem: Udfordrende, kreative og fleksible læringsmiljøer ude og inde Forpligtende fællesskaber Respekt for mangfoldigheden Helhed og sammenhæng Aktiv udnyttelse og brug af de mangfoldige natur- og kulturgaver Det handler om læring, trivsel og udvikling Værdier og pædagogik i SFO SFO skal være med til at sikre børnene en tryg og omsorgsfuld hverdag, hvor det udfordres og gennem leg og tilbud om alsidige aktiviteter får mulighed for at udvikle sig. I SFO skal børnenes personlige og sociale kompetencer styrkes og udvikles ved, at det enkelte barn indgår i betydningsfulde sociale relationer med andre børn og med ansvarlige og kompetente voksne. I SFO tager man gennem en anerkendende og omsorgsfuld tilgang udgangspunkt i børnenes forskellige ressourcer og kompetencer, for derigennem at styrke deres udvikling. Børnene lærer at udvise tolerance, respekt for forskellighed og motiveres til at knytte venskaber på tværs af kulturelle

2 og sociale forskelle. Derfor er det vigtigt, at man i SFO gennem struktur, indretning og planlægning af aktiviteter tager hånd om alle de forskellige behov og muligheder børnene har. Herved skabes fundamentet til at udvikle et positivt selvværd, der er grundlæggende for børns videre udvikling. De pædagogiske principper skal bygge på leg, dialog og skabende virksomhed. Opholdet i SFO skal være præget af livsglæde og lyst, det skal stimulere børnenes nysgerrighed og virketrang. I SFO skabes der rammer, hvor alle børn udfolder sig og tager medansvar under hensyntagen til andre. Børnene møder voksne, som er positive forbilleder. Pædagogisk indhold Pædagogikken i SFO tilgodeser hvert enkelt barns udvikling indenfor de væsentlige områder af dets udvikling: den personlige, sproglige, motoriske, sociale og sundhedsmæssige udvikling. Det konkrete indhold udfoldes i temaer, hvor børnene udfordres, og får mulighed for at prøve og udvikle deres samlede kompetencer i en meningsfuld sammenhæng. Temaer som udfoldes i fritidsordningens virksomhed skal være meningsfulde både set i et dagliglivsperspektiv, men også med henblik på dannelse af færdigheder og evner, der gør det enkelte barn livsdueligt i bred forstand. Omdrejningspunkter for sådanne temaer kan være leg, sproglige aktiviteter, natur og teknik, værkstedsaktiviteter, håndværksaktiviteter, musik, bevægelse, dans, drama, fritidsinteresser og udeliv. Samarbejdet mellem SFO s pædagogiske virksomhed og skolens undervisning SFO er en vigtig del af skolens samlede virksomhed. Målet for samarbejdet mellem SFO og undervisning er at skabe en hverdag, der tilgodeser børnenes udvikling, læring, trivsel og sundhed. Samarbejdet støtter børnenes udvikling af sociale kompetencer og dermed deres evner til at indgå i en positiv relation med andre børn og voksne Pædagoger og lærere i indskolingen samarbejder desuden for at sikre, at den opmærksomhed børnene får i det daglige, sker ud fra et helhedssyn. Samarbejdet med forældrene Der er løbende kontakt imellem SFO s personale, lærerne og forældrene. Formålet med forældresamarbejdet er at skabe det bedst mulige grundlag for det enkelte barns situation. Forældrene er forpligtet på et positivt samarbejde med skole og SFO med henblik på at fremme børnenes udvikling og trivsel. Lektiestøtte Børnene har mulighed for at lave lektier i SFO, og der skal derfor tilbydes lektiehjælp. Formålet er, at støtte de børn som har behov for tid, ro og voksenhjælp til lektierne. Nogle børn foretrækker at lave lektier inden de kommer hjem, mens andre hellere laver dem i hjemmet. Derfor er det naturligt, at barnets faglige udvikling og behov for lektiestøtte er et tema i samarbejdet mellem SFO, skolen og forældrene. Lektiestøtten gives som et tilbud og kan have mange former. Der er særlig fokus på at give lektiestøtte til de børn, som har særlige behov på grund af sociale, faglige eller andre forhold. Det er lærerne på skolen, der gennem deres uddannelse, faglighed og kompetencer er ansvarlige for børnenes faglige undervisning. I SFO er lektier en trænings- og fordybelsesopgave for det enkelte barn. Udsatte børn og børn med særlige behov Der er et klart og velbeskrevet fokus på børn med særlige behov i forhold til deres udvikling og trivsel. Disse børn har brug for en særlig støtte, der tilrettelægges individuelt for hvert barn. Det er

3 vigtigt at der er et særlig tæt samarbejde mellem SFO, skolens lærere og det enkelte barns forældre. I forhold til udsatte børn kan det være nødvendigt at inddrage særlige støttefunktioner i form af ressourcepædagoger og AKT personale, samt at samarbejde med PPR og de sociale myndigheder. Sundhed, krop og bevægelse Arbejdet med børns fysiske og psykiske sundhed er en central del af fritidspædagogikken. SFO giver børnene mulighed for motoriske aktiviteter og fysiske udfordringer, samt oplevelser, der understøtter glæden ved at bevæge sig. Børnenes motoriske udvikling medvirker til udvikling af selvværd og sociale fællesskaber. SFO støtter børnene i at kunne udvikle et aktivt fritidsliv og en sund levevis. Idræt og bevægelse kan iværksættes som særlige idrætsaktiviteter og sportsudøvelse eller være en del af leg. Aktiviteterne er alsidige for at opnå at flest mulige børn inddrages. Børnenes medindflydelse I SFO stimuleres børnene til selv at igangsætte aktiviteter, samt have medindflydelse på de aktiviteter som personalet iværksætter. Igennem børnenes spontane og selvinitierede aktiviteter får de mulighed for på egne præmisser at afsøge, udvikle og bearbejde initiativer, udvikle visioner og udvikle evnen til at indgå i sociale relationer. Det pædagogiske personales rolle i forhold til leg og aktiviteter er at være inspirator, modspiller, udfordrer, vejleder og opdrager. Det pædagogiske personale medvirker således herigennem til videreudvikling af børnenes kompetencer. Selvinitierede aktiviteter er vigtige i forhold til børnenes mulighed for at udvikle evnen til selvbestemmelse og at kunne forandre, samt at være aktive og levende i den moderne verden. Overgang fra institution Igennem et forpligtende samarbejde imellem institutionerne gøres der en særlig indsats for at sikre sammenhæng i barnets overgang fra dagtilbud til SFO. Indsatsen skal give en god og udbytterig overgang og medføre at børnene og deres forældre får en positiv tilgang de nye omgivelser og de udfordringer de giver. Barnet skal inden starten i SFO have kendskab til skolens og SFO s rammer og det skal have mødt de voksne og have lært nogle af dem at kende. Formålet er at barnet skal føle sig tryg og rede til at begynde i skolen. Barnet besøger SFO inden starten og SFO s personale kommer på besøg i dagtilbuddet. Personalet fra dagtilbuddet videregiver efter samtykke fra forældrene relevante oplysninger om barnet til SFO s personale. Ligeledes gælder det, når barnet ved udgangen af 3. klasse forlader SFO, at der gøres en indsats for at sikre en tryg overgang til klub. SFO ved folkeskolerne i Syddjurs Kommune I Syddjurs Kommune er der etableret SFO ved hver folkeskole for alle børn fra klasse. SFO er et pædagogisk fritidstilbud i tilknytning til skolen, som holder åbent før og efter skoletid. Skolefritidsordning findes på følgende skoler: Bauneskolen, Ramtenvej 14, 8581 Nimtofte, tlf SFO tlf ,

4 Feldballe Skole, Ebeltoftvej 56, Feldballe, 8410 Rønde, tlf SFO tlf , Hornslet Skole, Ballesvej 6, 8543 Hornslet, tlf Trekanten SFO tlf , Kolind Centralskole, Bugtrupvej 27, 8560 Kolind, tlf SFO tlf , Marienhoffskolen, Marienhoffvej 11, 8550 Ryomgaard, tlf SFO tlf , Molsskolen, Skoletoften 17, 8410 Knebel, tlf SFO tlf , Mørke Skole, Kirkevej 13, 8544 Mørke, tlf Solgården SFO tlf , Rosmus Skole, Bispemosevej 5, 8444 Balle, tlf SFO tlf , Rønde Skole, Skrejrupvej 1, 8410 Rønde, tlf SFO tlf , Skelhøjeskolen, Skolevej 7, 8400 Ebeltoft, tlf SFO tlf , Thorsager Skole, Kløvervangen 6, Thorsager, 8410 Rønde, tlf SFO tlf , Toftevangskolen, Øster Allé 17, 8400 Ebeltoft, tlf SFO tlf , Ugelbølle Skole, Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde, tlf SFO tlf , Ådalsskolen, Ådalen 2, Skørring, 8544 Mørke, tlf Ådalen SFO tlf Børnehuset, tlf Bemærkning: SFO erne ved Bauneskolen, Feldballe Skole og Ugelbølle Skole ophører pr som konsekvens af Byrådets beslutning om at nedlægge disse tre skoler med virkning pr. 1. august Åbningstider: Normal åbningstid er , dog om fredagen. Yderligere information om åbningstider kan fås ved henvendelse til den enkelte skole.

5 Lukkedage: SFO holder lukket på følgende dage: 24. december 31. december Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 5. juni Samåbning i skoleferier: I ferieperioder med få tilmeldte børn i den enkelte SFO er der mulighed for samåbning blandt institutionerne i lokalområdet. I sommerferien kan der i 2 uger aftales samåbning, således at alle tilmeldte børn i lokalområdet tilbydes pasning, mens der i praksis kun er 1 institution i lokalområdet, der holdes åben for de tilmeldte børn. Tidlig SFO Der er fra april 2009 indført tidlig SFO for alle kommende skolebørn i Syddjurs kommune. Det betyder at børn der går i institution bliver overført til SFO d. 1. april i det år hvor de starter i skolen til august. For børnene giver dette en lettere overgang fra institution til skole, da de har tid til at blive trygge i skolens omgivelser inden de starter i børnehaveklassen. Tilbuddet tager udgangspunkt i skolens SFO, og har fysisk tilstedeværelse i SFO-lokaler hvor dette er muligt. SFO-børn overflyttes ligeledes til klub d. 1. april i tredje klasse. Ind- og udmeldelse: Børn der går i dagtilbud overflyttes automatisk til tidlig SFO. Såfremt der er forældre / børn der ikke ønsker dette tilbud, skal de udmeldes af børnehaven. Dette sker ved henvendelse til pladsanvisningen efter gældende regler for opsigelsesvarsel. Børn overflyttes automatisk til almindelig SFO pr. 1. august. Er der børn der ikke ønsker dette tilbud, skal forældrene aktivt framelde dette tilbud på pladsanvisningen. Opsigelsesvarsel med mere efter gældende regler. Forældre / børn der ønsker at benytte en privatskole kan, hvis de ønsker det, blive i børnehaven eller følge med i tidlig SFO. Ansøgningsblanket om optagelse kan fås hos den respektive SFO, i Borgerservice eller på Ansøgningen skal sendes eller afleveres til den SFO man ønsker optagelse i. Udmeldelsesblanket fås hos SFO og skal også afleveres der. Udmeldelse kan kun ske til den 1. i måneden, med en måneds varsel. Lokal udformning Den enkelte skolebestyrelse udarbejder en lokal mål- og indholdsbeskrivelse i samarbejde med skolens ledelse og personale, samt i overensstemmelse med skolens øvrige mål, opgaver og indsatsområder. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal løbende revideres og være tilgængelig på skolens hjemmeside. Der skal som minimum udarbejdes mål- og indholdsbeskrivelser for følgende områder: Overgang fra institution Samarbejde mellem SFO og undervisning Lektiestøtte Sundhed, krop og bevægelse

6 Udsatte børn og unge Udtalelse fra skolebestyrelserne og andre relevante parter Nærværende forslag til mål- og indholdsbeskrivelse for SFO har været til udtalelse hos skolebestyrelserne og andre relevante parter, inden den er forelagt til endelig politisk vedtagelse. Revision af mål- og indholdsbeskrivelsen Mål- og indholdsbeskrivelsen revideres på kommunalt plan hvert tredje år, samt ved strukturændringer på området.

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere