LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse med svar fra patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

2 Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Enhedschef Marie Fuglsang Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, april 2015 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse: Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2014, København Rapporten kan findes på Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Evalueringskonsulent Cathrine Ørskov Kølbæk Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon: Fotograf: Klaus Sletting 2

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Resumé 4 1 Kort om LUP Baggrund og formål Datagrundlag 8 2 Resultater af LUP Generelle tendenser Sammenligning med landsresultatet Regionale resultater opgjort på udvalgte dimensioner Årets temaspørgsmål 29 3 Den Landsdækkende Undersøgelse blandt Fødende 32 4 Fakta om LUP Nye patientgrupper Fælles spørgeskema på tværs af regionerne Årlige temaspørgsmål Flere udsendelser og kortere afrapportering Inklusionskriterier Fra indlæggelse/ambulant besøg til udsendelse af resultater Vil du vide mere om LUP 38 5 Kvalitetsforbedringer på baggrund af LUP-resultater Værktøjer til vurdering af resultater 39 6 Bilag Undersøgelsens spørgeskemaer Oversigter over OUG fordelt på regionsniveau Oversigt over dimensioner og spørgsmål 57 3

4 Forord Forord Patienternes egne oplevelser under indlæggelser og behandling på Regionens sygehuse er af meget stor betydning for arbejdet med den fortsatte udvikling og tilrettelæggelse af indsatsen. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt både indlagte og ambulante patienter, samt for fødende kvinder. Undersøgelsens mange resultater på baggrund af patienternes oplevelser og indtryk, er således med til at danne grundlag for, at vi fortsat kan arbejde med at forbedre arbejdsgange og kvalitet i indsatsen. Jeg vil derfor rette en stor tak til de over nordjyder, som har brugt tid på deltagelse i undersøgelsen og som dermed er til meget stor nytte for vores fortsatte arbejde med at sikre, at patientens oplevelser og indtryk kontinuerligt sættes på dagordenen og inddrages i vores arbejde. Derfor er det også glædeligt, at tilfredsheden med behandlingen på Regionens sygehuse er stor blandt patienterne. Det gælder både de indlagte patienter, dem der behandles ambulant og de fødende kvinder. Langt de fleste patienter har samlet set et positivt indtryk af deres indlæggelse eller ambulante forløb. Der er dog også områder hvor undersøgelsen peger på mulighed for forbedringer af patientoplevelsen, ligesom der altid er mulighed for at arbejde med udvikling, også på områder hvor tilfredsheden i forvejen er høj. Alle undersøgelsens resultater skal derfor indgå i Region Nordjyllands fortsatte arbejde med fokus på kvalitet og positive patientoplevelser. LUP resultaterne kommer dermed også til at spille en rolle i udmøntningen af Regionens strategi for de kommende år (Strategi 2018). Her spiller netop Patientforløb med mennesket i centrum en central rolle. Et fokusområde hvor patientoplevelserne fra LUP undersøgelsen kan bidrage med værdifuld information. Som noget nyt skelnes der i år i rapporten mellem indlagte patienter der er akut indlagt eller planlagt indlagt, så der nu er mulighed for at gå i dybden med de forhold der er specielle for de to patientgrupper. Resultaterne fra undersøgelsen blandt de akut indlagte patienter skal indgå i Regionens arbejde med at forbedre den samlede oplevelse af vores akutmodtagelser. God Læselyst Ulla Astman 4

5 Resumé Resumé Denne rapport gennemgår de generelle resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for 2014 i Region Nordjylland. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der har været planlagt indlagt, akut indlagt eller i ambulant behandling fra august til oktober 2014 på Region Nordjyllands sygehuse. Svarprocenten for akut indlagte patienter er 49 %, hvilket svarer til, at har udfyldt spørgeskemaet. For planlagt indlagte patienter er svarprocenten 62,4 %, hvilket svarer til besvarelser, og for ambulante patienter er svarprocenten 57,9 % svarende til, at har udfyldt spørgeskemaet. Generelle tendenser Resultaterne af LUP 2014 viser, at størstedelen af patienterne i Region Nordjylland i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med forløbet i forbindelse med deres indlæggelse eller ambulante besøg. 53 % af de planlagt indlagte patienter er i meget høj grad tilfredse, mens 33 % i høj grad er tilfredse med deres samlede forløb fra indlæggelse til udskrivelse. 42 % af de akut indlagte patienter er i meget høj grad tilfredse, mens 35 % i høj grad er tilfredse. For de ambulante patienter gælder det, at 53 % i meget høj grad er tilfredse, mens 36 % i høj grad er tilfredse med, hvordan deres ambulante besøg er forløbet. For både planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter har spørgsmålet om, at personalet er venligt og imødekommende, den højeste gennemsnitsscore. Herudover ligger patienternes tilfredshed med plejen ligeledes blandt de fem bedst vurderede resultater på tværs af alle tre patientgrupper (vurderet ved de højeste gennemsnitscorer). Undersøgelsen viser også, at der er plads til forbedringer. For både planlagt indlagte og ambulante patienter har spørgsmålet, der handler om, at de er informeret om virkninger og bivirkninger ved ny medicin, der tages efter indlæggelse/besøg, den laveste gennemsnitsscore. For de akut indlagte har spørgsmålet, der handler om, hvorvidt pårørende har mulighed for at deltage i beslutninger om behandling den laveste gennemsnitsscore. Yderligere ligger også patienternes oplevelse af deres egen mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling blandt de fem laveste resultater (vurderet ved de laveste gennemsnitscorer) på tværs af de tre patientgrupper. Sammenligning med landsresultatet For de planlagt indlagte patienter i regionen ligger resultatet for 13 spørgsmål over landsresultatet. For akut indlagte gælder det resultatet for 26 spørgsmål, mens resultatet for 24 spørgsmål ligger over landsresultatet for ambulante patienter. Ingen af regionens resultater ligger under landsresultatet for nogen af de tre patientgrupper. Aalborg Universitetshospital har med 19 resultater flest resultater over landsresultatet blandt de planlagt indlagte patienter. Kun Sygehus Vendsyssel har et resultat, der ligger under landsresultatet. For de akut indlagte patienter er det ligeledes Aalborg Universitetshospital, der har flest resultater over landsresultatet. Her har Sygehus Vendsyssel to resultater under landsresultatet, hvor Sygehus Thy-Mors har fem resultater under landsresultatet. For de ambulante patienter er det Sygehus Vendsyssel, der har flest spørgsmål over landsresultatet, og ingen af sygehusene i Region Nordjylland har spørgsmål, der ligger under landsresultatet for denne patientgruppe. 5

6 Resumé Overordnede dimensioner i patienternes oplevelser Som noget nyt for LUP 2014 afrapporteres en række dimensioner, der hver især kan give et overblik over resultaterne for de temaer, som spørgsmålene i spørgeskemaet dækker over. Region Nordjylland har valgt særligt at få belyst tre dimensioner på sygehusniveau i denne rapport, som er overordnet tilfredshed, information og patientinvolvering. For de planlagt indlagte patienter adskiller resultaterne for regionens sygehuse sig ikke statistisk signifikant fra hinanden. Derfor er det ikke muligt at fastslå, at et sygehus i regionen placerer sig bedre end et andet i forhold til nogle af de tre udvalgte dimensioner. Anderledes forholder det sig for de akut indlagte patienter. I forhold til dimensionen information under indlæggelse placerer resultatet for Aalborg Universitetshospital sig statistisk signifikant over resultatet for både Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors. Inden for patientinvolvering ligger dimensionsscoren for Aalborg universitetshospital ligeledes over dimensionsscoren for Sygehus Thy-Mors. Når det gælder overordnet tilfredshed ligger resultatet for både Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel over resultatet for Sygehus Thy- Mors. Hos de ambulante patienter placerer resultatet for Sygehus Vendsyssel sig signifikant over resultatet for Aalborg Universitetshospital i forhold til dimensionen Information, men resultaterne på sygehusniveau for de to øvrige dimensioner ikke adskiller sig statistisk signifikant fra hinanden. Årets temaspørgsmål I år afrapporteres også som noget nyt for LUP 2014 tre temaspørgsmål for hver af de tre patientgrupper. Alle årets temaspørgsmål går på tværs af patientgrupperne og omhandler forbedring af helbredstilstand (to spørgsmål) og beslutninger om behandling/pleje (et spørgsmål). Blandt de planlagt indlagte patienter svarer 90 %, at de forventede, at deres helbredstilstand ville være forbedret som følge af den behandling, de modtog. 86 % af de akut indlagte patienter forventede en forbedring, mens det samme gør sig gældende for 70 % af de ambulante patienter. Frasorteres de patienter, der ikke forventede, at deres helbredstilstand ville blive forbedret som følge af den behandling, de modtog, oplever 94 % af de planlagt indlagte, 89 % af de akut indlagte og 88 % af de ambulante patienter, at den behandling de modtog under deres indlæggelse i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad har forbedret deres helbredstilstand. På temaspørgsmålet der vedrører, om patienterne selv er med til at træffe beslutninger om behandling/pleje, svarer 27 % af både de planlagt indlagte og ambulante patienter, at de i meget høj grad oplever, at de selv er med til at træffe beslutninger om behandling/pleje, mens de akut indlagte skiller sig ud ved, at 15 % oplever, at de i meget høj grad selv er med til at træffe beslutninger om behandling/pleje. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende I 2014 vurderer 92 % af kvinderne i Region Nordjylland deres samlede fødselsoplevelse positivt. Nogle af de spørgsmål med størst andele positive vurderinger handler om sygehuspersonalets forklaring af henholdsvis nakkefolds- og misdannelsesscanningen, vurderingen af den hjælp kvinderne får, hvis de under graviditeten har haft behov for at besøge sygehus/jordemodercenter ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg samt sundhedsplejerskens rådgivning. Der er også fortsat plads til forbedringer, og særligt på spørgsmål vedrørende amning. 28 % af kvinderne er i høj grad eller i nogen grad i tvivl om amning, efter de kommer hjem fra sygehuset, 23 % vurderer, at de under graviditeten bliver dårligt eller virkelig dårligt forberedt på amning, mens 13 % i mindre grad eller slet ikke oplever at få den hjælp, de har brug for til at kunne amme eller give mo- 6

7 Resumé dermælkserstatning til barnet, mens de er på sygehuset. Herudover har 35 % af kvinderne ikke talt med personalet om fødslen i det omfang de havde behov for og 20 % oplever ikke at få den ro og hvile på sygehuset, som de har behov for. For første gang undersøges også kvindernes partneres oplevelser i årets undersøgelse. Mange partnere i Region Nordjylland har positive oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet under graviditet, fødsel og i tiden efter fødslen. 96 % af partnerne vurderer den samlede fødselsoplevelse positivt. Nogle af de spørgsmål med størst andele positive vurderinger handler om, hvordan partneren oplever at blive involveret i og informeret om, hvad der sker under fødslen. De spørgsmål, som vurderes mest negativt af partnerne, omhandler deres mulighed for at være til stede med mor og barn på sygehuset efter fødslen samt en vurdering af hvorvidt den viden, de har modtaget fra sygehuset eller jordemodercentret, har bidraget til at forberede dem på fødslen. 7

8 Kort om LUP 1 Kort om LUP 1.1 Baggrund og formål Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en national og årligt tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse, der giver viden om planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienters oplevelser i kontakten med en afdeling eller et ambulatorium i landets fem regioner, herunder Region Nordjylland. Formålet med LUP er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer, at give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer og at give mulighed for systematisk at følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger over tid. Fra og med LUP 2014 træder en række ændringer i kraft for konceptet for undersøgelsen, hvilket betyder, at resultaterne for LUP 2014 ikke kan sammenlignes med resultater for spørgsmål fra tidligere LUPundersøgelser. Fra LUP 2015 (offentliggørelse foråret 2016) vil det igen være muligt at se, om resultatet for et spørgsmål er bedre, uændret eller forringet siden forrige undersøgelse. De væsentligste ændringer i LUP 2014 er, at: undersøgelsen er opdelt i tre patientgrupper: ambulante patienter, planlagt indlagte patienter, og akut indlagte patienter der i gruppen af indlagte patienter også inkluderes patienter, som har været indlagt i mindre end et døgn (korttidsindlagte) samtlige spørgsmål i undersøgelsen er fælles på tværs af regionerne svarskalaen revideret, så den går fra 1 til 5 med tilhørende svarkategorier der hvert år er op til fem temaspørgsmål for hver patientgruppe der går kortere tid fra patienternes indlæggelse/besøg til patienten modtager spørgeskemaet, fordi udsendelsen af spørgeskemaer nu sker ad tre omgange resultater af patienternes besvarelser nu i vidt omfang formidles som en gennemsnitsscore Ændringerne er beskrevet mere indgående i kapitel 4: Fakta om LUP Nedenfor fremgår datagrundlaget for LUP Region Nordjylland Datagrundlag Figur 1.1 Datagrundlag for Region Nordjylland 8

9 Resultater af LUP Resultater af LUP Generelle tendenser Samlet tilfredshed Resultaterne af LUP viser, at størstedelen af patienterne i Region Nordjylland enten i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med forløbet i forbindelse med deres indlæggelse eller ambulante besøg. 53 % af de planlagt indlagte patienter er i meget høj grad tilfredse, mens 33 % i høj grad er tilfredse med deres samlede forløb fra indlæggelse til udskrivelse. 42 % af de akut indlagte patienter er i meget høj grad tilfredse, mens 35 % i høj grad er tilfredse. For de ambulante patienter gælder det, at 53 % i meget høj grad er tilfredse, hvor 36 % i høj grad er tilfredse med, hvordan deres ambulante besøg er forløbet. (se figur 2.3 s. 12, figur 2.6 s. 14 og figur 2.8 s. 15) De fem spørgsmål i top For både de planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter har spørgsmålet, der handler om, at personalet er venligt og imødekommende, den højeste gennemsnitsscore. Samlet set oplever 95 % af de planlagt indlagte, 91 % af de akut indlagte og 96 % af de ambulante patienter i høj grad eller i meget høj grad, at personalet er venligt og imødekommende. Herudover ligger patienternes tilfredshed med plejen ligeledes blandt de fem bedst vurderede resultater (vurderet ved den højeste gennemsnitscore) på tværs af alle tre patientgrupper. Af figur 2.1 fremgår de fem bedst vurderede spørgsmål for de tre patientgrupper. Figur 2.1 De fem spørgsmål i top De fem spørgsmål i bund Resultaterne viser imidlertid også, at der er plads til forbedringer. Både de planlagt indlagte og ambulante patienter vurderer de største muligheder for forbedring (vurderet ved den laveste gennemsnitsscore) i forhold til, at de mangler information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin, de skal tage efter deres udskrivelse/besøg. Heraf oplever 13 % af de planlagt indlagte og 12 % af de ambulante patienter slet ikke, at de er informeret herom. For de akut indlagte har resultatet vedrørende oplevelsen 9

10 Resultater af LUP 2014 af pårørendes mulighed for at deltage i beslutninger om behandling den laveste gennemsnitsscore. Her oplever 28 % af patienterne slet ikke, at de pårørende har mulighed for at deltage i beslutninger om behandling. Desuden ligger også patienternes oplevelse af deres egen mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling blandt de fem laveste resultater på tværs af de tre patientgrupper. Nedenfor fremgår de fem lavest vurderede spørgsmål for de tre patientgrupper: Figur 2.2 De fem spørgsmål i bund Gennemsnitsscoren Gennemsnitsscoren udregnes for størstedelen af spørgsmålene på baggrund af antal svar i svarkategorierne; slet ikke (1), i ringe grad (2), i nogen grad (3), i høj grad (4) og i meget høj grad (5). For spørgsmålet om ventetid er det svarkategorierne meget lang ventetid (1), lang ventetid (2), nogen ventetid (3), kort ventetid (2) og ingen ventetid (5). Det vil sige, at svarkategorierne også er en skala fra 1 til 5. Spørgsmålene, i de figurer hvor en gennemsnitsscore er beregnet, er sorteret efter gennemsnitsscoren, således at spørgsmålet, patienterne vurderer med de højeste gennemsnit, ligger øverst. Vær opmærksom på, at det samme gennemsnit kan dække over forskellige fordelinger af svarfrekvenser for de enkelte spørgsmål. 10

11 Resultater af LUP Patientoplevet ventetid og fejl I dette afsnit fremgår en resultatoversigt med et mindre antal resultater fra spørgsmål, der er opgjort på andre svarskalaer. Det gælder et spørgsmål med en fempunktsskala, der ikke direkte kan sammenstilles med resultaterne for fempunktsskalaen på figur 2.3, 2.6 og 2.8, og et antal resultater, der er opgjort i procentandele for Ja og Nej. Patienternes oplevelse af fejl Ved spørgsmålet, om patienterne oplever fejl, svarer 8 % af de planlagt indlagte, 10 % af de akut indlagte og 3 % af de ambulante patienter, at de oplever fejl. Ud af de patienter, der oplever fejl, vurderer 44 % af de planlagt indlagte og 51 % af de akut indlagte patienter, at fejlen har forlænget indlæggelse, eller har ført til genindlæggelse. Det svarer til 3 % af samtlige planlagt indlagte patienter og 4 % af samtlige akut indlagte patienter, der har besvaret spørgsmålet om fejl. Yderligere vurderer 39 % af de planlagt indlagte, 51 % af de akut indlagte og 29 % af de ambulante patienter, der oplever fejl, at de har fået, eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (Se figur 2.4, 2.7, 2.9). Ud af samtlige patienter, der besvarer spørgsmålet om fejl, svarer det til, at 3 % af de planlagt indlagte, 4 % af de akut indlagte og 1 % af de ambulante patienter vurderer, at de har fået eller kunne have fået skade eller mén af fejlen. Patienternes oplevelse af ventetid 52 % af de planlagt indlagte patienter oplever ventetid fra de møder, til de bliver henvist til en seng. Heraf oplever 45 % af patienterne, at de ikke er informeret om årsagen til ventetiden. 66 % af de ambulante patienter oplever ventetid, fra de møder, til de bliver kaldt ind i ambulatoriet, og heraf oplever 70 % af de ambulante patienter, at de ikke er informeret om årsagen til ventetiden (Se figur 2.5 og 2.10). 11

12 Resultater af LUP 2014 Figur 2.3 Planlagt indlagte patienter. Resultat for LUP Region Nordjylland 2014 Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret efter gennemsnitsscore. Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 6.1. Antal besvarelser er angivet i parentes. O, U og G til højre indikerer regionsresultatets placering over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. 12

13 Resultater af LUP 2014 Figur 2.4 Planlagt indlagte patienter. Resultat for LUP Region Nordjylland 2014 Spørgsmålene i oversigtsfiguren er ja/nej-spørgsmål. Antal besvarelser er angivet i parentes. O, U og G til højre indikerer regionsresultatets placering over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. Figur 2.5 Planlagt indlagte patienter. Resultat for LUP Region Nordjylland 2014 Antal besvarelser er angivet i parentes. O, U og G til højre indikerer regionsresultatets placering over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. 13

14 Resultater af LUP 2014 Figur 2.6 Akut indlagte patienter. Resultat for LUP Region Nordjylland 2014 Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret efter gennemsnitsscore. Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 6.1. Antal besvarelser er angivet i parentes. O, U og G til højre indikerer regionsresultatets placering over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. For spørgsmål 10 er antallet af svar reduceret. Dette skyldes, at svarskalaen for spørgsmålet er ændret i starten af indsamlingsperioden, og kun svar, der er afgivet på den nuværende skala indgår. 14

15 Resultater af LUP 2014 Figur 2.7 Akut indlagte patienter. Resultat for LUP Region Nordjylland 2014 Spørgsmålene i oversigtsfiguren (figur 2.7) er ja/nej-spørgsmål. Antal besvarelser er angivet i parentes. O, U og G til højre indikerer regionsresultatets placering over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. Figur 2.8 Ambulante patienter. Resultat for LUP Region Nordjylland 2014 Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret efter gennemsnitsscore. Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 6.1. Antal besvarelser er angivet i parentes. O, U og G til højre indikerer regionsresultatets placering over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. 15

16 Resultater af LUP 2014 Figur 2.9 Ambulante patienter. Resultat for LUP Region Nordjylland 2014 Spørgsmålene i oversigtsfiguren er ja/nej-spørgsmål. Antal besvarelser er angivet i parentes. O, U og G til højre indikerer regionsresultatets placering over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. Figur 2.10 Ambulante patienter. Resultat for LUP Region Nordjylland 2014 Antal besvarelser er angivet i parentes. O, U og G til højre indikerer regionsresultatets placering over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. 16

17 Resultater af LUP Sammenligning med landsresultatet Region Nordjyllands placering i forhold til landsresultatet I dette afsnit bliver Region Nordjyllands resultater for LUP 2014 sammenlignet med landsresultatet. I højre side af figur angives, hvorvidt regionens resultat ligger henholdsvis over (O), under (U) eller ikke statistisk signifikant forskelligt fra (G) landsresultatet. Sammenligning med landsresultatet Beregning af OUG erne sker ved parvise sammenligninger mellem et enkelt resultat, fx for enten en region eller et hospital, og landsresultatet. Udfaldet af sammenligningen fortæller primært om denne relation. Ønskes resultatet anvendt til at konstatere forskelle mellem fx to regioner indbyrdes, så er det kun med sikkerhed muligt, når den ene region ligger over (O) og det andet hospital ligger under (U) landsresultatet. Hvis den ene region i stedet placerer sig ikke forskelligt (G) fra landsresultatet, så er der ikke med denne sammenligningsmetode uanset placeringen af det andet regionsresultat mulighed for at konstatere, om der er eller ikke er statistisk signifikant forskel på resultaterne 1. I Region Nordjylland ligger 13 spørgsmål i 2014 over landsresultatet for de planlagt indlagte patienter. 22 spørgsmål ligger på samme niveau, mens der ikke ligger spørgsmål under landsresultatet. For de planlagt indlagte gælder det, at både privathospitalerne og Region Midtjylland har flere spørgsmål, der ligger over landsresultatet end Region Nordjylland, mens de øvrige regioner har færre spørgsmål over landsresultatet end Region Nordjylland (se figur 2.11). Figur 2.11 Planlagt indlagte patienter. Regionernes placering i forhold til landsresultatet Privathospitalerne 30 5 Region Midtjylland 29 6 Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland 3 32 Total antal O Total antal G Total antal U I figur 2.11 er der for hver region lavet en optælling af placeringen af spørgsmålene i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Bemærk, at regionernes resultater ikke er testet parvis (indbyrdes) op imod hinanden. Et resultat for én region, der har en O-placering i forhold til landsresultatet, er således ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra en anden region, som har en G-placering i forhold til landsresultatet. 1 For yderligere information og metodebeskrivelse henvises til: 17

18 Resultater af LUP 2014 Af resultaterne for de akut indlagte patienter ligger 26 spørgsmål over landsresultatet. 9 spørgsmål ligger på samme niveau som landsresultatet, og ingen spørgsmål ligger under landsresultatet. For de akut indlagte patienter har Region Midtjylland flere spørgsmål, der ligger over landsresultatet end Region Nordjylland, mens de øvrige regioner har færre spørgsmål over landsresultatet end Region Nordjylland (se figur 2.12). Figur 2.12 Akut indlagte patienter. Regionernes placering i forhold til landsresultatet Region Midtjylland 32 3 Region Nordjylland 26 9 Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 4 31 Total antal O Total antal G Total antal U I figur 2.12 er der for hver region lavet en optælling af placeringen af spørgsmålene i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Bemærk, at regionernes resultater ikke er testet parvis (indbyrdes) op imod hinanden. Et resultat for én region, der har en O-placering i forhold til landsresultatet, er således ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra en anden region, som har en G-placering i forhold til landsresultatet. For de ambulante patienter ligger 24 spørgsmål over landsresultatet og 4 ligger på samme niveau, mens der ikke ligger spørgsmål under landsresultatet. For de ambulante patienter gælder det også, at privathospitalerne har flere spørgsmål, der ligger over landsresultatet end Region Nordjylland. Region Midtjylland har samme antal spørgsmål over landsresultatet som Region Nordjylland, mens de øvrige regioner har færre spørgsmål over landsresultatet end Region Nordjylland (se figur 2.13). Figur 2.13 Ambulante patienter. Regionernes placering i forhold til landsresultatet Privathospitalerne 25 3 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 5 23 Total antal O Total antal G Total antal U I figur 2.13 er der for hver region lavet en optælling af placeringen af spørgsmålene i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Bemærk, at regionernes resultater ikke er testet parvis (indbyrdes) op imod hinanden. Et resultat for én region, der har en O-placering i forhold til landsresultatet, er således ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra en anden region, som har en G-placering i forhold til landsresultatet. 18

19 Resultater af LUP Resultater over landsresultatet For både de planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter ligger følgende resultater over landsresultatet i Region Nordjylland: Patienterne er tilfredse med plejen Patienterne er alt i alt tilfredse med indlæggelsens/besøgets forløb Afdelingens/ambulatoriets lokaler er rene Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller under indlæggelse/besøg Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand Patienterne har samtaler med personalet om håndtering af sygdom/tilstand Pårørende har mulighed for at deltage i beslutninger om behandling Resultater i Region Nordjylland, der ellers ligger over eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet hos de tre patientgrupper fremgår af bilag 6.2. Her findes oversigter over OUG er for de enkelte resultater fordelt på regionsniveau for henholdsvis akut indlagte, planlagt indlagte og ambulante patienter. 19

20 Resultater af LUP Sygehusenes placering i forhold til landsresultatet I dette afsnit bliver resultaterne for regionens sygehuse i LUP 2014 sammenlignet med landsresultatet (se figur 2.14, 2.15 og 2.16). Det er i denne sammenhæng vigtigt at påpege, at sygehusenes resultater ikke er testet parvis (indbyrdes) op imod hinanden. Et resultat for ét sygehus, der har en O-placering i forhold til landsresultatet, er således ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra et andet sygehus, som har en G-placering i forhold til landsresultatet. For de planlagt indlagte patienter har Aalborg Universitetshospital flest resultater over landsresultatet med 16 resultater. Sygehus Thy-Mors har ni resultater over landsresultatet, mens Sygehus Vendsyssel har fire resultater over landsresultat. Sygehus Vendsyssel har det eneste resultat i regionen, der ligger under landsresultatet for de planlagt indlagte patienter, og det vedrører patienternes mulighed for at stille spørgsmål efter udskrivelse. 20

21 Resultater af LUP 2014 Figur 2.14 Planlagt indlagte patienter. Sygehusenes placering i forhold til landsresultatet I figur 2.14 ses for hvert sygehus en opgørelse over spørgsmålene i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. For sygehus Thy-Mors har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat for spørgsmål 17 (*). 21

22 Resultater af LUP 2014 For de akut indlagte patienter er det ligeledes Aalborg Universitetshospital, der har flest resultater over landsresultatet med 31 spørgsmål. Her har Sygehus Vendsyssel otte og Sygehus Thy-Mors to resultater, der ligger over landsresultatet. For Sygehus Vendsyssel ligger to spørgsmål under landsresultatet, og det er resultater, der vedrører, om patienterne hurtigt blev tilset af en sygeplejerske eller læge ved ankomst til sygehuset samt om den fejl, de oplevede, medførte eller kunne have medført genindlæggelse. Sygehus Thy-Mors har flest spørgsmål under landsresultatet med fem resultater, der vedrører, at: patienterne har samtaler med personalet om håndtering af sygdom/tilstand patienterne vurderer, at de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen den mundtlige information under indlæggelse er forståelig patienterne er informeret om virkninger og bivirkninger ved ny medicin, der tages efter udskrivelse patienterne er tilfredse med behandling for sygdom/tilstand 22

23 Aalborg Universitetshospital Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Region Nordjylland Resultater af LUP 2014 Figur 2.15 Akut indlagte patienter. Sygehusenes placering i forhold til landsresultatet Total antal Total antal "Over landsresultat" (O) O Total antal "Gennemsnitlige" (G) G Total antal "Under landsresultat" (U) U 1. Ved ankomst tilses patienterne hurtigt af en sygeplejerske eller læge G G U G Ved ankomst informeres patienterne om, hvad der skal foregå i starten af indlæg. O G G G Ved ankomst tilbyder personalet at informere pårørende, hvis patienterne er alene O G G O Ved ankomst spørger personalet ind til patienternes medicinforbrug G G G G Personalet er venligt og imødekommende O G G O Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov O G G O Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov O G G O Patienterne oplever, at én/flere har ansvar for forløb fra ankomst til udskrivelse O G G O Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand O G G O Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling O G G G Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling O G G O Patienterne har samtaler med personalet om håndtering af sygdom/tilstand O U G O Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse O G O O Patienterne oplever fejl O G G G Patienterne vurderer, fejlen forlænger indlæggelse eller fører til genindlæggelse G G U G Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen G U G G Patienternes behov for mad og drikke er dækket O G O O Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn O O O O Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket O G O O Patienternes behov for smertelindring er dækket O G O O Afdelingens lokaler er rene O O O O Den mundtlige information under indlæggelse er forståelig O U G G Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under indlæggelse O G G O Information fra forskelligt personale på afdelingen stemmer overens O G G O Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under indlæggelse O G G O Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling O G G O Patienterne informeres løbende om, hvad der skal foregå O G G O Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse O G G O Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning O G G O Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse O G G O Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse O U G G Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse O G O O Patienterne er tilfredse med plejen O G O O Patienterne er tilfredse med behandlingen O U G O Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse O G G O I figur 2.15 ses for hvert sygehus en opgørelse over spørgsmålene i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. 23

24 Aalborg Universitetshospital Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Region Nordjylland Resultater af LUP 2014 For de ambulante patienter har Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors flest resultater over landsresultatet med henholdsvis 24 og 23 spørgsmål, hvor Aalborg Universitetshospital har det laveste antal resultater over landsresultatet med 18 resultater. Hverken Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors eller Aalborg Universitetshospital har spørgsmål, der ligger under landsresultatet for de ambulante patienter. Figur 2.16 Ambulante patienter. Sygehusenes placering i forhold til landsresultatet Total antal Total antal "Over landsresultat" (O) O Total antal "Gennemsnitlige" (G) G Total antal "Under landsresultat" (U) U 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst O O O O Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind G O O O Patienterne er informeret om årsag til ventetid G G G G Personalet er venligt og imødekommende O O O O Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget O O O O Personalet har tid til patienterne O O O O Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person G G O O Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand O O O O Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling O O O O Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling O G G O Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand O O O O Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg G O O O Den mundtlige information under besøget er forståelig G G O G Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg O G O O Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg G O O O Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg G O G O Patienterne oplever fejl O O O O Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen G O G G Ambulatoriets lokaler er rene O O O O Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) O O O O Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov O O O O Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov O O O O Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) G O O O Patienterne er tilfredse med plejen O O O O Patienterne er tilfredse med behandlingen O O O O Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb O O O O Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg O O O O Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt G O O G I figur 2.16 ses for hvert sygehus en opgørelse over spørgsmålene i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. 24

25 Resultater af LUP Regionale resultater opgjort på udvalgte dimensioner For at give et overblik over resultaterne for LUP 2014 er spørgsmålene i undersøgelsen som noget nyt inddelt i en række temaer (dimensioner). Resultaterne for de spørgsmål, der indgår i en dimension afrapporteres ved en enkelt dimensionsscore, der opsummerer resultaterne for de spørgsmål, der omhandler samme tema. Eksempelvis udgør de tre spørgsmål om tilfredshed med hhv. pleje, behandling af sygdom og forløbet/besøget dimensionen overordnet tilfredshed for samtlige tre patientgrupper. Dimensionerne er ikke nødvendigvis sammensat ens på tværs af de tre patientgrupper, og enkelte spørgsmål repræsenterer selvstændigt en dimension. 2 Region Nordjylland har valgt at få belyst tre dimensioner på sygehusniveau i denne rapport. De tre dimensioner er information, patientinvolvering og overordnet tilfredshed. I forhold til overordnet tilfredshed er der for hver patientgruppe lavet en analyse af sammenhængen mellem patienternes oplevelser og deres overordnede tilfredshed. Analysen viser, at patienternes oplevelser påvirker deres tilfredshed med besøget eller indlæggelsen, således at en højere score for de enkelte dimensioner medfører en højere dimensionsscore for overordnet tilfredshed. Det gælder også, når der i analysen justeres for patienternes køn, alder og indlæggelsestid (over/under 24 timer). Figur 2.17 Overordnet tilfredshed påvirkes af patienternes oplevelser Overordnet tilfredshed Patientoplevet fejl Servicestandard Udskrivelsesinformation Information før og under indlæggelsen Smertelindring Personale Patientinvolvering Ventetid ved ankomst Eksempel for planlagte indlagte patienter Dimensionen overordnet tilfredshed kan på baggrund af analyserne ses som et udtryk for, om patienterne har overordnede positive eller negative oplevelser på de spørgsmål, der indgår i LUP. Det er dermed muligt, at øge patienternes overordnede tilfredshed med deres indlæggelse eller ambulante besøg, hvis patienterne har positive oplevelser på de områder, som spørgsmålene i de underordnede dimensioner, dækker over (illustreret i figur 2.17). 3 Da der er forskel på, hvordan forskellige patienter vægter de forskellige temaer de spørges ind til i LUP, kan vi ikke på generelt niveau sige noget om, hvilke områder, der bidrager mest til den overordnede tilfredshed. For yderligere information og detaljerede analyser se 2 En oversigt over hvilke spørgsmål, der indgår i dimensionerne, findes i bilag Analysen er udført på den samlede patientgruppe for hhv. planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter. For de enkelte afdelinger, kan det ikke udelukkes, at betydningen af patienternes oplevelser varierer fra resultat for den samlede patientgruppe. 25

26 Resultater af LUP 2014 Hvad udtrykker dimensionsscoren? Dimensionsscoren er en opsummering af svar på flere spørgsmål. Resultatet er en score fra 1 til 5, hvor en højere score er lig med et bedre resultat. For at kunne danne dimensionerne, er det i nogle tilfælde nødvendigt at skalere ja/nej-spørgsmål om, så de indgår på en skala fra 1-5. Her indgår det negative af svarene som værdien 1 og det positive som værdien 5. For hver respondent beregnes et gennemsnit af svarene på de spørgsmål, der indgår i dimensionen, hvis respondenten har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene. Dimensionsscoren er gennemsnittet af de enkelte respondenters scorer. For yderligere information om udviklingen og valideringen af dimensionerne i LUP se www. patientoplevelser.dk/materiale Herunder præsenteres resultaterne for de udvalgte dimensioner på sygehusniveau inden for hver patientgruppe. Bemærk, at resultaterne for regionens sygehuse er testet parvist op mod hinanden inden for hver dimension. For de planlagt indlagte patienter adskiller resultaterne for regionens sygehuse sig ikke statistisk signifikant fra hinanden. Derfor er det ikke muligt at fastslå, at et sygehus i regionen placerer sig bedre end et andet i forhold til nogle af de tre udvalgte dimensioner. Anderledes forholder det sig for de akut indlagte patienter. I forhold til dimensionen information under indlæggelse placerer resultatet for Aalborg Universitetshospital sig statistisk signifikant over resultatet for både Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors. Inden for patientinvolvering ligger dimensionsscoren for Aalborg universitetshospital ligeledes over dimensionsscoren for Sygehus Thy-Mors. Når det gælder overordnet tilfredshed ligger resultatet for både Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel over resultatet for Sygehus Thy- Mors. Hos de ambulante patienter placerer resultatet for Sygehus Vendsyssel sig signifikant over resultatet for Aalborg Universitetshospital i forhold til dimensionen Information, men resultaterne på sygehusniveau for de to øvrige dimensioner ikke adskiller sig statistisk signifikant fra hinanden Planlagt indlagte patienter For de planlagt indlagte patienter placerer dimensionsscorerne sig tæt på hinanden for regionens sygehuse inden for både information før og under indlæggelse (4,04-4,32), patientinvolvering (3,74-3,94) og overordnet tilfredshed (4,38-4,42). Figur 2.18 viser, at resultaterne ikke er signifikant forskellige fra hinanden. Derfor er det ikke muligt at fastslå, at et sygehus i regionen placerer sig bedre end et andet i forhold til nogle af de tre udvalgte dimensioner. 26

27 Resultater af LUP 2014 Figur 2.18 Planlagt indlagte patienter. Resultater for udvalgte dimensioner. I figuren ses for hvert sygehus en opgørelse over udvalgte dimensioner i forhold til landsresultatet. Bemærk, at det ikke er alle spørgsmål i spørgeskemaerne, der er en del af en dimension. Flere af dimensionerne findes for alle tre patientgrupper, mens enkelte dimensioner kun er at finde hos én patientgruppe. Resultaterne for dimensioner, der hedder det samme for de tre patientgrupper, kan være en sammensætning af forskellige spørgsmål. Dette skyldes, at spørgsmål kan være formuleret forskelligt mellem patientgrupperne, eller at en patientgruppes spørgeskema indeholder flere spørgsmål for en bestemt dimension end en anden patientgruppes spørgeskema. I bilag 6.3 er en samlet oversigt over dimensionerne og de spørgsmål, der indgår. Bemærk, at resultaterne for sygehusene er testet parvis (indbyrdes). viser, at resultaterne mellem to sygehuse ikke afviger statistisk signifikant fra hinanden. > viser, at resultatet for et sygehus ligger statistisk signifikant over resultatet for et andet sygehus Akut indlagte patienter For de akut indlagte patienter er der signifikante forskelle i resultaterne på sygehusniveau inden for alle tre dimensioner, og særligt Aalborg Universitetshospital placerer sig i top. I forhold til dimensionen information under indlæggelse viser figur 2.19, at Aalborg Universitetshospital (3,93) ligger statistisk signifikant over resultatet for både Sygehus Vendsyssel (3,8) og Sygehus Thy-Mors (3,7). Inden for patientinvolvering ligger dimensionsscoren for Aalborg universitetshospital (3,43) ligeledes over dimensionsscoren Sygehus Thy-Mors (3,16). Hvad angår dimensionen overordnet tilfredshed ligger resultatet for både Aalborg Universitetshospital (4,21) og Sygehus Vendsyssel (4,14) statistisk signifikant over resultatet for Sygehus Thy-Mors (3,94). 27

28 Resultater af LUP 2014 Figur 2.19 Akut indlagte patienter. Resultater for udvalgte dimensioner. I figuren ses for hvert sygehus en opgørelse over udvalgte dimensioner i forhold til landsresultatet. Bemærk, at det ikke er alle spørgsmål i spørgeskemaerne, der er en del af en dimension. Flere af dimensionerne findes for alle tre patientgrupper, mens enkelte dimensioner kun er at finde hos én patientgruppe. Resultaterne for dimensioner, der hedder det samme for de tre patientgrupper, kan være en sammensætning af forskellige spørgsmål. Dette skyldes, at spørgsmål kan være formuleret forskelligt mellem patientgrupperne, eller at en patientgruppes spørgeskema indeholder flere spørgsmål for en bestemt dimension end en anden patientgruppes spørgeskema. I bilag 6.3 er en samlet oversigt over dimensionerne og de spørgsmål, der indgår. Bemærk, at resultaterne for sygehusene er testet parvis (indbyrdes). viser, at resultaterne mellem to sygehuse ikke afviger statistisk signifikant fra hinanden. > viser, at resultatet for et sygehus ligger statistisk signifikant over resultatet for et andet sygehus Ambulante patienter Hos de ambulante patienter ligger resultatet for Sygehus Vendsyssel (4,15) signifikant over resultatet for Aalborg Universitetshospital (4,05) i forhold til dimensionen Information (se figur 2.20). For regionens sygehuse ligger dimensionsscorerne tæt inden for både patientinvolvering (3,83-3,9) og overordnet tilfredshed (4,37-4,43). For disse dimensioner adskiller resultaterne for regionens sygehuse sig ikke statistisk signifikant fra hinanden, og derfor er det her ikke muligt at fastslå, at et sygehus i regionen placerer sig bedre end et andet. Figur 2.20 Ambulante patienter. Resultater for udvalgte dimensioner. I figuren ses for hvert sygehus en opgørelse over udvalgte dimensioner i forhold til landsresultatet. Bemærk, at det ikke er alle spørgsmål i spørgeskemaerne, der er en del af en dimension. Flere af dimensionerne findes for alle tre patientgrupper, mens enkelte dimensioner kun er at finde hos én patientgruppe. Resultaterne for dimensioner, der hedder det samme for de tre patientgrupper, kan være en sammensætning af forskellige spørgsmål. Dette skyldes, at spørgsmål kan være formuleret forskelligt mellem patientgrupperne, eller at en patientgruppes spørgeskema indeholder flere spørgsmål for en bestemt dimension end en anden patientgruppes spørgeskema. I bilag 6.3 er en samlet oversigt over dimensionerne og de spørgsmål, der indgår. Bemærk, at resultaterne for sygehusene er testet parvis (indbyrdes). viser, at resultaterne mellem to sygehuse ikke afviger statistisk signifikant fra hinanden. > viser, at resultatet for et sygehus ligger statistisk signifikant over resultatet for et andet sygehus. 28

29 Resultater af LUP Årets temaspørgsmål I dette afsnit afrapporteres som noget nyt for LUP 2014 i Region Nordjylland en række temaspørgsmål for hver af de tre patientgrupper. Da alle temaspørgsmålene i år går på tværs af patientgrupperne, afrapporteres de i det følgende samlet under temaerne forbedring af helbredstilstand (to spørgsmål) og beslutninger om behandling/pleje (et spørgsmål) Forbedring af helbredstilstand Årets LUP indeholder to spørgsmål vedrørende den patientoplevede vurdering af egen helbredstilstand. Det ene spørgsmål afdækker, hvorvidt patienten oplever, at helbredstilstanden er forbedret som følge af behandlingen. Det andet spørgsmål afdækker, hvorvidt patienten havde forventet en forbedring. Blandt de planlagt indlagte patienter svarer 90 %, at de forventede, at deres helbredstilstand ville være forbedret, som følge at den behandling, de modtog. 86 % af de akut indlagte patienter forventede en forbedring, mens det samme gør sig gældende for 70 % af de ambulante patienter (se figur 2.21). Figur 2.21 Forventning om forbedring i helbredstilstand. Årets temaspørgsmål Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter Ambulante patienter Spørgsmålene i oversigtsfiguren er ja/nej-spørgsmål. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. O, U og G til højre indikerer regionsresultatets placering over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. Af de patienter, der forventede, at deres helbredstilstand ville blive forbedret som følge af den behandling, de modtog, oplever 94 % af de planlagt indlagte patienter, at den behandling de modtog under deres indlæggelse i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad har forbedret deres helbredstilstand. 7 % oplever slet ikke eller i ringe grad, at deres helbredstilstand er blevet forbedret. Samme tendens gør sig gældende for akut indlagte patienter og ambulante patienter, hvor henholdsvis 89 % og 88 % oplever, at den behandling de modtog under deres indlæggelse, på nuværende tidspunkt i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad har forbedret deres helbredstilstand. Her oplever 12 % af de akut indlagte og 13 % af de ambulante patienter slet ikke eller i ringe grad, at deres helbredstilstand er blevet forbedret (se figur 2.22). 29

30 Resultater af LUP 2014 Bemærkelsesværdigt er det også, at 26 % af de planlagt indlagte patienter, som ikke forventede en forbedring i helbredstilstand i høj grad eller i meget høj grad oplever, at den behandling de modtog under deres indlæggelse har forbedret deres helbredstilstand. Dette gælder for 17 % af de akut indlagte og 12 % af de ambulante patienter (se figur 2.22). Figur 2.22 Forbedring i helbredstilstand grupperet på forventning om forbedring. Årets temaspørgsmål Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter Ambulante patienter Spørgsmålene i oversigtsfiguren er ja/nej-spørgsmål. Tallene i parentes viser, hvor mange patienter der har svaret på spørgsmålene Beslutninger om behandling/pleje På temaspørgsmålet der vedrører, om patienterne selv er med til at træffe beslutninger om behandling/pleje, svarer 27 % af både de planlagt indlagte og ambulante patienter, at de i meget høj grad oplever, at de selv er med til at træffe beslutninger om behandling/pleje. Tilsvarende andel er 15 % for de akut indlagte patienter. 9 % af de planlagt indlagte og 10 % af de ambulante patienter oplever, at de slet ikke selv er med til at træffe beslutninger om behandling/pleje. De akut indlagte skiller sig i denne sammenhæng ud ved, at 20 % oplever, at de slet ikke selv er med til at træffe beslutninger om behandling/pleje (se figur 2.23). 30

31 Resultater af LUP 2014 Figur 2.23 Beslutninger om behandling/pleje. Årets temaspørgsmål Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter Ambulante patienter Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. O, U og G til højre indikerer regionsresultatets placering over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. 31

32 Den Landsdækkende Undersøgelse blandt Fødende 3 Den Landsdækkende Undersøgelse blandt Fødende For tredje år i træk er Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) blevet gennemført. Den årligt tilbagevendende undersøgelse gennemføres på vegne af de fem regioner, og undersøgelsen belyser kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen. LUP Fødende er iværksat ud fra ønsket om at få mulighed for at få mere systematisk viden om kvinders oplevelser under graviditet, fødsel og barsel. Figur 3.1 Resultatoversigt for fødende i Region Nordjylland 2014 Figur 3.1 viser svarfordelingerne for de spørgsmål, der kan kategoriseres i positive og negative svarkategorier. Spørgsmålene er i figuren sorteret med spørgsmål med størst andel positive svar øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. I spørgeskemaet (se: findes de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier. Antal besvarelser er angivet i parentes. Pilene i figuren viser, om resultatet for Region Nordjylland i 2014 er bedre ( ), dårligere ( ) eller ikke signifikant forskelligt ( ) fra resultatet i Der er ikke pile for nye eller ændrede spørgsmål, da sammenligning med tidligere resultater ikke er mulig. OUG erne angiver, om regionens resultat er over (O), under (U) eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet (G). 32

33 Den Landsdækkende Undersøgelse blandt Fødende Kvinder, der har født i perioden august til oktober 2014, er blevet inviteret til undersøgelsen. I alt kvinder i Danmark har modtaget et brev med invitation til at besvare spørgeskemaet på internettet ved hjælp af et personligt login. Spørgeskemaet for LUP Fødende er udelukkende elektronisk kvinder har besvaret spørgeskemaet i 2014, hvilket giver en svarprocent på 53 %. I Region Nordjylland fik kvinder invitation til undersøgelsen, hvoraf 564 kvinder har besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten i Region Nordjylland er dermed 51 % Fortsat mange positive oplevelser Mange kvinder i Region Nordjylland har fortsat positive oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet under deres graviditet, fødsel og efter fødslen. I 2014 vurderer 92 % af kvinderne i Region Nordjylland deres samlede fødselsoplevelse positivt. Nogle af de spørgsmål med størst andele positive vurderinger (øverst i figur 3.1) handler om sygehuspersonalets forklaring af henholdsvis nakkefolds- og misdannelsesscanningen, vurderingen af den hjælp kvinderne får, hvis de under graviditeten har haft behov for at besøge sygehus/jordemodercenter ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg samt sundhedsplejerskens rådgivning. Der er også positive vurderinger af jordemoderens rolle, herunder særligt at kvinderne oplever jordemoderen som værende til stede under fødslen i passende omfang. Derudover oplever 96 % af kvinderne, at de ved hvad de skal være opmærksomme på i forhold til barnets trivsel efter udskrivelsen Potentiale for forbedring Spørgsmål placeret nederst i figur 3.1 er områder med størst andele negative vurderinger i undersøgelsen. Der er fortsat en del negative vurderinger af spørgsmål vedrørende amning. 28 % af kvinderne er i høj grad eller i nogen grad i tvivl om amning, efter de kommer hjem fra sygehuset, 23 % vurderer, at de under graviditeten bliver dårligt eller virkelig dårligt forberedt på amning, mens 13 % i mindre grad eller slet ikke oplever at få den hjælp, de har brug for til at kunne amme eller give modermælkserstatning til barnet, mens de er på sygehuset. Desuden har 35 % af kvinderne ikke talt med personalet om fødslen i det omfang de havde behov for og 20 % oplever ikke at få den ro og hvile på sygehuset, som de har behov for Udvikling siden 2013 Region Nordjylland oplever fremgang på to spørgsmål ud af de 33 spørgsmål, der kan tidssammenlignes med resultaterne fra Spørgsmålene med positiv fremgang i 2014 omhandler kvindernes vurdering af sygehuspersonalets forklaring af resultaterne af nakkefoldsscanningen og misdannelsesscanningen. På disse spørgsmål er der i år henholdsvis 98 % og 97 % positive vurderinger. Region Nordjylland oplever også tilbagegang på to spørgsmål. Spørgsmålene med flere negative vurderinger i 2014 end i 2013 omhandler en vurdering af, hvordan kvinden føler hun blev forberedt på fødslen under graviditeten og kvindens oplevelse af, om jordemoderen var lydhør over for hendes behov under graviditeten. Regionen fastholder niveauet fra 2014 på de resterende spørgsmål, der kan sammenlignes med resultaterne i Sammenligning med landsresultatet For undersøgelsen i 2014 er der tre spørgsmål, hvor Region Nordjyllands resultater ligger over landsresultatet (O). Det er på følgende spørgsmål: Mulighed for at få den rådgivning af sundhedsplejersken, kvinden har behov for At kvinden ved, hvad hun skal være opmærksom på i forhold til barnets trivsel efter udskrivelse Vurdering af forberedelse på amning under graviditeten 33

34 Den Landsdækkende Undersøgelse blandt Fødende Region Nordjylland ligger desuden under landsresultatet på følgende tre spørgsmål: Information om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter udskrivelse Mulighed for at få ro og hvile på sygehuset Samtale med personalet efter fødslen På 31 spørgsmål adskiller Region Nordjyllands resultater sig ikke fra landsresultatet. Figur 3.2 viser, at der er forskel på, hvordan de fem regioner placerer sig i forhold til landsresultatet på de forskellige spørgsmål i LUP Fødende Region Midtjylland ligger i top med 19 spørgsmål over landsresultatet, men Region Hovedstaden ligger i bund med 21 spørgsmål under landsresultatet. For Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Nordjylland ligger hhv. otte, fem og tre spørgsmål over landsresultatet, mens resultaterne for størstedelen af spørgsmålene, ligesom i 2013, ikke adskiller sig fra landsresultatet hos disse regioner. Figur 3.2 LUP Fødende Regionernes placering i forhold til landsresultatet Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Region Hovedstaden Total antal O Total antal G Total antal U Ej testet * * Ej testet betyder at svarfordelingen ikke har opfyldt kriterierne for at foretage en meningsfuld statistisk test. Figur 3.3 viser en optælling af OUG er for de tre fødesteder i Region Nordjylland. Her fremgår det, at Fødeafdelingen (Thisted) på Sygehus Thy Mors klarer sig bedst i forhold til landsresultatet med 16 spørgsmål over landsresultatet. Fødeafdelingen på Aalborg Universitetshospital ligger under landsresultatet på 23 spørgsmål, mens Fødeafdelingen (Hjørring) på Sygehus Vendsyssel har 22 spørgsmål under landsresultatet. Figur 3.3 LUP Fødende Fødestedernes placering i forhold til landsresultatet. Fødeafdelingen (Thisted) på Sygehus Thy-Mors Fødeafdelingen på Aalborg Universitetshospital Fødeafdelingen (Hjørring) på Sygehus Vendsyssel Total antal O Total antal G Total antal U Ej testet* * Ej testet betyder at svarfordelingen ikke har opfyldt kriterierne for at foretage en meningsfuld statistisk test. 34

35 Den Landsdækkende Undersøgelse blandt Fødende Partnernes oplevelser For første gang undersøges også kvindernes partneres oplevelser i årets undersøgelse. Partnerne er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen igennem kvinderne. I kvindernes brev var der, foruden deres egen invitation til at deltage, et brev rettet til deres eventuelle partner med et personligt login til et separat spørgeskema. På landsplan har partnere besvaret spørgeskemaet, men da det er uvist, hvor mange partnere der reelt er, er det ikke muligt at opgøre en svarprocent for disse. I Region Nordjylland har 260 partnere besvaret spørgeskemaet. Figur 3.4 Resultatoversigt for partnere i Region Nordjylland 2014 Figur 3.4 viser svarfordelingerne for de spørgsmål, der kan kategoriseres i positive og negative svarkategorier. Spørgsmålene er i figuren sorteret med spørgsmål med størst andel positive svar øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. I spørgeskemaet (findes her: kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier. Antal besvarelser er angivet i parentes. Da det er første gang partnernes oplevelser undersøges, er det ikke muligt at tidssammenligne resultaterne som ved kvinderne. OUG erne angiver, om regionens resultat er over (O), under (U) eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet (G). Mange partnere i Region Nordjylland har positive oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet under graviditet, fødsel og i tiden efter fødslen. 96 % af partnerne i Region Nordjylland vurderer den samlede fødselsoplevelse positivt. Nogle af de spørgsmål med størst andele positive vurderinger (øverst i figur 3.4) handler om, hvordan partneren oplever at blive involveret i og informeret om, hvad der sker under fødslen. Der er ligeledes positive vurderinger af sundhedsplejerskens involvering af partneren efter hjemkomsten fra sygehuset. Spørgsmål placeret nederst i figur 3.3 er områder med størst andele negative vurderinger i undersøgelsen. De spørgsmål, som vurderes mest negativt af partnerne, omhandler deres mulighed for at være til stede med mor og barn på sygehuset efter fødslen samt en vurdering af, hvorvidt den viden, de har modtaget fra sygehuset eller jordemodercentret, har bidraget til at forberede dem på fødslen. I figur 3.5 ses det, at der er forskel på, hvordan de fem regioners resultater placerer sig i forhold til landsresultatet for partnerne. Region Nordjylland ligger under landsresultatet på et enkelt spørgsmål (U) og adskiller sig ikke fra landsresultatet på de øvrige (G). 35

36 Den Landsdækkende Undersøgelse blandt Fødende Figur 3.5 Sammenligning mellem regionernes resultater og landsresultatet partnere Region Midtjylland 2 7 Region Syddanmark 9 Region Sjælland 9 Region Nordjylland 8 1 Region Hovedstaden 6 3 Total antal O Total antal G Total antal U Find mere viden om LUP Fødende Der er udarbejdet en skriftlig rapport om de landsdækkende resultater for LUP Fødende, hvor der kan læses mere om resultater og tendenser i Her indgår også et mere dybdegående tema omhandlende partnernes oplevelser. På hjemmesiden findes yderligere materiale om metode, spørgeskema samt bilagstabeller for LUP Fødende. I bilagstabellerne 5 er det muligt at se resultater for alle regioner og fødesteder samt hvordan de placerer sig i forhold til landsresultatet. For de spørgsmål, der kan tidssammenlignes med 2013, er det også vist, om resultatet for 2014 er gået frem, tilbage eller fastholder niveauet fra Rapport om de landsdækkende resultater af LUP Fødende 2014 findes her: 5 Bilagstabellerne for LUP Fødende 2014 findes her: 36

37 Fakta om LUP Fakta om LUP 2014 Afsnittet beskriver kort fakta om LUP 2014 med fokus på de ændringer, der har været for det nye koncept for LUP 2014 sammenlignet med forrige år. 4.1 Nye patientgrupper LUP har hidtil været opdelt i to undersøgelser for henholdsvis ambulante patienter og indlagte patienter med minimum et døgns indlæggelse. Fra og med LUP 2014 opdeles undersøgelsen i tre for henholdsvis planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter. Dette skyldes blandt andet, at akut og planlagt indlagte patienter typisk har forskellige forløb med forskellige oplevelser af fx modtagelse og information til følge. Blandt de to grupper af indlagte patienter inkluderes nu også patienter, som har været indlagt i mindre end et døgn. Andelen af korttidsindlagte patienter er gennem årene blevet større og større, og derfor har det været relevant også at inkludere deres oplevelser i undersøgelsen. De tre patientgrupper har hvert deres spørgeskema (se bilag 6.1). 4.2 Fælles spørgeskema på tværs af regionerne Samtlige spørgsmål i undersøgelsen for LUP 2014 er fælles på tværs af regionerne, modsat tidligere, hvor spørgeskemaerne har bestået af én del, som var fælles på tværs af regionerne, og en del som ikke var. Resultaterne for alle spørgsmål kan dermed fra i år benchmarkes i forhold til et nationalt resultat. Derudover er antallet af forskellige svarskalaer i spørgeskemaerne reduceret, og der afrapporteres nu blandt andet ved et gennemsnit. Det er gjort dels for at lette læsningen af spørgeskemaet for patienterne, og dels fordi gennemsnit giver bedre mulighed for at formidle udvikling i resultater over tid eller forskelle på tværs af relevante opdelinger af data. 4.3 Årlige temaspørgsmål Som noget nyt er der en række årlige temaspørgsmål for hver patientgruppe. Tanken er, at temaspørgsmålene stilles for et år ad gangen, og dermed er det ikke muligt at følge en udvikling over tid i svarene. Temaspørgsmål kan enten benyttes til at kaste lys over aktuelle emner eller til grundigere at belyse nogle af de forhold, der spørges ind til i den faste kerne af spørgsmål. Temaspørgsmålene kan være ens på tværs af patientgrupperne, men de kan også være forskellige. For LUP 2014 er der tre temaspørgsmål og et kommentarfelt, som er ens for de tre patientgrupper. 4.4 Flere udsendelser og kortere afrapportering I LUP 2014 og fremadrettet udsendes spørgeskemaer af tre omgange i løbet af inklusionsperioden. Det betyder, at der går kortere tid fra patienternes indlæggelse/besøg til patienten modtager spørgeskemaet. Derudover er afrapporteringstiden afkortet med to uger. 4.5 Inklusionskriterier Undersøgelsen er baseret på et udtræk af planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra Landspatientregistret. Stikprøven til undersøgelsen består af et tilfældigt udsnit af det samlede udtræk med 400 patienter på hver afdeling/ambulatorium pr. patientgruppe. På afdelinger/ambulatorier, hvor der har været færre end 400 patienter i inklusionsperioden, er samtlige patienter inkluderet i undersøgelsen. 37

38 Fakta om LUP 2014 For afdelinger med ambulante patienter gælder desuden, at hvis en afdelings ambulante patienter dækker flere matrikler eller flere specialer, så opjusteres stikprøven fra 400 til maksimalt 1200 afhængigt af ambulatoriets størrelse. Er der færre end det fastsatte antal, er samtlige patienter inkludereret. Patienter, der både har været planlagt indlagt, akut indlagt eller haft et ambulant besøg i inklusionsperioden, indgår kun i undersøgelsen for én af patientgrupperne. 4.6 Fra indlæggelse/ambulant besøg til udsendelse af resultater Figur 4.1 viser det tidsmæssige forløb af undersøgelsen. Der er udsendt postomdelte spørgeskemaerne til patienterne i efteråret 2014 (bilag 6.1). Spørgeskemaerne udsendes ad tre omgange til samtlige tre patientgrupper for at sikre, at der går kortest mulig tid, fra patienterne bliver udskrevet eller er til ambulant besøg, til de modtager spørgeskemaet. Mellem to til tre uger efter udsendelsen af spørgeskemaerne udsendes et påmindelsesbreve og et fornyet spørgeskema til de patienter, der endnu ikke har besvaret spørgeskemaet. Efter dataindsamlingen er afsluttet, går der seks uger før regionerne, sygehusene og afdelingerne modtager deres egne resultater. Perioden, fra patienterne er udskrevet eller patienterne har haft et ambulant besøg, og indtil afdelingen modtager resultater af patienternes feedback, varierer mellem uger afhængigt af, hvornår i inklusionsperioden patienten er udskrevet eller har været til et ambulant besøg. Figur 4.1 Det tidsmæssige forløb af undersøgelsen Udskrivelse Ambulant besøg 3-7 uger Patienten modtager spørgeskema 1. gang 7-16 uger Dataindsamlingen afsluttes 6 uger Resultater til afdelinger, sygehuse og regioner ca uger 4.7 Vil du vide mere om LUP Yderligere information om undersøgelsens baggrund, metode og patientkarakteristika findes i publikationen Faktarapport LUP 2014 på Hvis du har spørgsmål til LUP-undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på telefon: eller 38

39 Kvalitetsforbedringer på baggrund af LUP-resultater 5 Kvalitetsforbedringer på baggrund af LUPresultater LUP bidrager til at bringe patienternes perspektiv ind i arbejdet med at forbedre kvaliteten på de danske sygehuse, men LUP skaber kun forandring og forbedringer, hvis ledere og medarbejdere forholder sig til resultaterne, følger op på og handler på patienternes feedback. I og med at LUP er en årlig tilbagevendende måling, der gør status på patienternes oplevelser, kan LUP skabe grundlag for en løbende kvalitetsudviklingsproces. Afdelingerne, der er inkluderet i LUP, er forskellige, og der vil være forskellige emner, som patienterne vurderer positivt og negativt, og primære indsatsområder er således ikke nødvendigvis de samme. En styrke ved LUP er derfor, at der afrapporteres særskilt til den enkelte afdeling. Dermed er der mulighed for at vurdere den patientoplevede kvalitet så tæt på de involverede patienter som muligt, og derved give ledelsesmæssige enheder relevante resultater. Kvalitetscirklen, der er illustreret i figur 5.1 herunder viser forskellige trin, der kan indgå i arbejdet med at forbedre den patientoplevede kvalitet med udgangspunkt i LUP-resultater. I midten af cirklen er der stillet tre spørgsmål, der sammen med LUP-resultaterne kan guide til en prioritering af resultaterne og dermed valg af retning for et givent tiltag. Figur 5.1 Kvalitetscirklen 5.1 Værktøjer til vurdering af resultater Når en afdeling skal vurdere, om LUP resultaterne er tilfredsstillende, eller om der er områder, hvor afdelingen ønsker at forbedre sine resultater, stiller afrapporteringen i LUP flere redskaber til rådighed, der kan anvendes til denne vurdering. Vurderingen af patienternes oplevelse, kan tage udgangspunkt i: 39

40 Kvalitetsforbedringer på baggrund af LUP-resultater Sammenligning af egne resultater med resultater fra andre sammenlignelige afdelinger: I afdelingens LUPresultater vil der være angivet, om afdelingens resultat er over (O), under (U) eller ikke forskelligt (G) med det samlede resultat for hele landet. På den måde kan I se, om I har flere eller færre resultater over eller under landsresultatet end andre tilsvarende afdelinger. Det kan give afdelingen en pejling på, om der er behov for at arbejde med forbedringer. Resultater fra samtlige afdelinger i undersøgelsen findes på Gennemsnitsscore og andelen af besvarelser: I LUP-materialet indgår flere oversigtsfigurer, hvor spørgsmålene i undersøgelsen er sorteret efter deres gennemsnitsscore. Andelene af besvarelser i hver af svarkategorierne vises også i oversigtsfigurerne. Gennemsnitscoren kan anvendes til at identificere spørgsmålene med de laveste gennemsnitscorer. De spørgsmål kan være med til at pege på områder, hvor der er forbedringsmuligheder. Opdeling på patientkarakteristika: LUP-materialet indeholder også figurer og tabeler, hvor patienternes besvarelser er opdelt på patientkarakteristika. Her kan du se, om der er nogle patientgrupper, hvor der er særlige udfordringer. Resultaterne er opdelt på følgende patientkarakteristika: Patient- Planlagt indlagte Akut indlagte Ambulante gruppe Patientkarakteristika Køn M/K M/K M/K Alder Indlæggelsestid Under 24 timer 24 timer eller mere Indlæggelsesdag Indlæggelsestidspunkt Udskrivelsesdag Indlæggelse via akutmodtagelsen Del af et samlet forløb* Årsag til indlæggelsen* Andre indlæggelser/ besøg det seneste år* Fredag Anden dag end fredag Ja Nej Kontrol Undersøgelse/udredning Medicinsk behandling Operation/kirurgisk indgreb Andet Ja, en Ja, flere Nej *Oplysninger som er angivet af patienterne i spørgeskemaet Under 24 timer 24 timer eller mere Lørdag/søndag Hverdag Aften/nat Dag Fredag Anden dag end fredag Ja Nej Ja Nej Kontrol Undersøgelse/udredning Medicinsk behandling Operation/kirurgisk indgreb Andet Ja, en Ja, flere Nej Derudover er det muligt for en afdeling, at få opdelt resultaterne på baggrundsoplysninger, som de selv vælger. Nogle afdelinger har eksempelvis valgt at opdele deres resultater på om patienten fx er opereret i knæ, hofte eller skulder. Udfyldte kommentarfelter: Som en del af LUP-materialet til de enkelte afdelinger indgår en rapport, som indeholder alle de kommentarfelter, som patienterne har udfyldt. Disse kommentarer indeholder ris og ros til afdelingen samt forslag til, hvordan patienterne synes afdelingen kan forbedre andre patienters oplevelser. I spørgeskemaet er der fire kommentarfelter, som knytter sig til forskellige temaer i spørgeskemaet samt et generelt kommentarfelt, hvor patienterne kan skrive, hvis de synes afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis de gør noget særlig godt. 40

41 Kvalitetsforbedringer på baggrund af LUP-resultater Sammenligning med tidligere LUP-resultater fra egen afdeling: Dette er ikke muligt for årets LUP-resultater, da forudsætningen for at kunne sammenligne ikke er til stede. Dette skyldes, at spørgsmål/svarskalaer og metode for LUP 2014 er ændret ift. tidligere undersøgelser. Fra LUP 2015 (offentliggørelse foråret 2016) vil der på ny i afdelingens LUP-resultater være en markering af, om resultatet er bedre eller forringet ift. året før samtidig med, at de to resultater er fremstillet grafisk ved siden af hinanden. Sammenligning med fastsatte mål eller kvalitetsstandarder: Hvilke mål eller kvalitetsstandarder ønsker afdelingen at leve op til? Det kan være mål, der er fastsat af regionen, hospitalet eller afdelingen selv. Afdelingen kan fx have fokus på at nå et specifikt mål for gennemsnitsscoren eller for, hvor stor en andel af deres patienter, der skal opleve at blive mødt af et venligt og imødekommende personale. Hvis LUP-resultaterne viser, at en stor andel af patienterne vurderer, at personalet ikke er venligt og imødekommende, er det et oplagt forbedringsområde. Sammenhold resultaterne med fx patientklager: Er det de samme problemområder jeres LUP-resultater og jeres patientklager peger på? Yderligere inddragelse af patienter: LUP-resultaterne kan sjældent stå alene, idet der typisk vil være behov for at komme tættere på baggrunden, for de svar patienterne har givet, når der skal findes løsninger på de udfordringer, som LUP-resultaterne har været med til at indkredse. Derfor kan det være nødvendigt at inddrage patienternes perspektiv yderligere ved hjælp af andre metoder, for at uddybe de mere overordnede tilbagemeldinger (Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2011). Dette kan fx gøres ved: Dialog med patienter og pårørende om afdelingens konkrete resultater. Her kan patienterne kommentere på resultaterne og derigennem udfolde, hvilke oplevelser, der kan gemme sig bag resultaterne. Desuden kan patienterne prioriterer, hvad de mener, det er vigtigt at fokusere på. Enkeltpersons- eller fokusgruppeinterview med patienter, hvor I kan få yderligere og mere dybdegående information om udvalgte emne. Egne mindre spørgeskemaundersøgelser, der fokuserer på udvalgte emner, hvor der kan stille flere og uddybende spørgsmål. Skygning af patienter og personale. 41

42 Bilag 6 Bilag 6.1 Undersøgelsens spørgeskemaer Spørgeskema til planlagt indlagte patienter i Region Nordjylland 42

43 Bilag 43

44 Bilag 44

45 Bilag 45

46 Bilag Spørgeskema til akut indlagte patienter i Region Nordjylland 46

47 47

48 48

49 49

50 Spørgeskema til ambulante patienter i Region Nordjylland

51 51

52 52

53 53

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 43.189 patienter 2015 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejder af Enhed for Evaluering

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 37.521 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende) Sundhed- Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyremedicinsk ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder- og Albue-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.34 akut ambulante patienter 2 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Planlagt ambulante patienters oplevelser: Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (262) 4,30 Ventetid - spørgsmål 2 (257) 4,00 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Kirurgisk Sengeafsnit 2 Herning - HEV Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers Planlagt indlagte patienters oplevelser: ynækologisk-obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (20) 4,28 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (20) Patientinvolvering

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinikken - Varicer Friklinikken Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (193) 4,54 Ventetid - spørgsmål 2 (191) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Holstebro Ernæringsenheden Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering

Læs mere

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Fertilitetsklinikken Kvindesygdomme og Fødsler Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Planlagt indlagte patienters oplevelser: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Akut indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (1062) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (1047) 3,97 4,07 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Traumeambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk cancer-amb GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Børn og Unge Akutmodtagelse - RHV Børn og Unge Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinik - Randers Hjerteklinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt FIURRAPPRT Planlagt indlagte patienters oplevelser: nkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Neurologisk akutklinik Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Spørgeskemaet er udsendt til 1.501 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 46% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

LUP Somatik. National rapport. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP Somatik. National rapport. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018 National rapport LUP Somatik Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af regionerne Introduktion til undersøgelsen og rapporten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på D1 Sengeafsnit Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 158.366 patienter 2016 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for Ambulante patienter på. ØJENAFDELING J Aarhus Universitetshospital

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for Ambulante patienter på. ØJENAFDELING J Aarhus Universitetshospital REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2014 Krydstabeller for Ambulante patienter på ØJENAFDELNG J Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 for Region

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere