3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp."

Transkript

1 skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Politisk organisation POL Fælles formål POL Kommunalbestyrelsen POL Kommissioner, råd og nævn POL Afskaffelse af ydelse Ja 103 Valg POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Administration POL Serviceområdet POL Udbudsplanen ja 122 Logo Frederiksberg og Slotskreds ja 126 Merudgift vedr. voldgiftssag Kommunaldirektørens område POL Udbudsplanen ja 109 Mindreforbrug administration Mindreforbrug FLIS Afskaffelse af ydelse ja 165 Afskaffelse af ydelse Børne- og Ungeområdet POL Udbudsplanen ja 123 By- og miljøområdet POL Udbudsplanen ja 111 Ekstra bygherrerådgivning Ejendomsadministration Byggesagsgebyrer Overførsel fra renovationen Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet POL Akutpakke ja 101 Udbudsplanen ja 104 Projekt "Rask" (Refusionspotentiale på sygedagpengeområdet) Administrative fælleskaber ja 163 Administrative fælleskaber Tilsyn med bosteder ja 13 Erhverv m.v. POL Erhverv m.v. POL Råden over vejareal Logo Frederiksberg og Slotskreds ja 14 Puljer POL Puljer POL Udbudsplanen ufinansieret Udbudsplanen udgiftsneutrale ja 106 Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer ja 119 Energibesparelser Nulstilling af usikkerhedspulje Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Kommunale ejendomme POL Udbudsplanen ja 123 Afledt drift på Svaneparken ja 164 Afskaffelse af ydelse Ja 16 Grundarealer POL Grundarealer POL Ejendomsskatter Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL Brandvæsen link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk)

2 skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Ejendomme POL Kommunale ejendomme POL

3 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL Administration POL Serviceområdet POL Skybrudssagen Kommunaldirektørens område POL Digitaliseringsplanen Børne- og Ungeområdet POL By- og miljøområdet POL Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet POL Integration mellem edoc og Care Implementering af Care-moduler Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Veteranhjemmet Kommunale ejendomme POL Energistyring Byfornyelse og kondemnering af kommunale ejendomme Nimbus Plejeboliger Pulje til imødekommelse af AT-påbud Pulje til rådhusarbejder Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmeforekomster Pulje til energimærkning Pulje til energibesparende foranstaltninger Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse Grundarealer POL Grundarealer POL Salg af grundarealer - Kraghave Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL

4 101 Titel: udvalg/akt.: Magistraten Flere Udbudsplanen Indmelding 3. FR: Udmøntede effekter (udgiftsneutrale) Afsluttede udbud Nulstillinger af uafsluttede Modpost på udbudspuljen Resultat for udbudsplanen (modpost kasse) Ukonkretiseret effekt før 3.FR Uudmøntet effekt med 3.FR Ved 3. forventet regnskab udmøntes effektiviseringer på i alt 2,6 mio. kr. (se bilag 3b for en liste over gennemførte udbud, som udmøntes). Da 3.FR afslutter udbudsplanens årshjul, nulstilles alle forventede effekter, som er indarbejdet i budgettet samt den ukonkretiserede effekt under puljer. Disse udgør tilsammen i alt 4,4 mio. kr. Dermed er der tale om en underudmøntning på 1,8 mio. kr., som ikke kan hentes via udbud og derfor søges tillægsbevilget finansieret inden for det samlede forventede regnskab. Udbudsplanen er ved de tre forventede regnskaber i 2012 blevet tillægsbevilget hhv. 5,0 mio. kr., 1,7 mio. kr. og 1,8 mio. kr., hvilket giver en samlet underudmøntning på 8,5 mio. kr. Den yderligere forværring siden 2.FR er et nettotal, som dækker over, at to projekt har givet en større effektivisering end forventet, syv projekter har givet en mindre effektivisering end forventet, og at seks projektet ikke er gennemført i tide til at opnå nogen effekt i Heraf er de væsentligste forklaringer, at det var forudsat at effektivisere 7,8 mio. kr. på konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver og via bedre kapacitetsudnyttelse. Vedrørende konkurrenceudsættelse har Magistraten i 2. kvartal 2012 tiltrådt oplæg til en ændret prioritering af tidsplanen for konkurrenceudsættelser, hvorfor der i 2012 alene blev afsluttet et enkelt projekt (IT-drift) med en effekt på 1,1 mio. kr., der imidlertid først udmøntes i B2013. De øvrige projekter vedrørende konkurrenceudsættelse indgår i B 2013 og er indarbejdet i den reviderede Handlingsplan for Udbud Det drejer sig om udbud af opgaver løst af Frederiksberg Gartner og Vejservice (FGV), et plejecenter, et hjemmeplejedistrikt samt rengøringen ved plejecentrene. Vedrørende bedre kapacitetsudnyttelse er der sket en forskydning af to større projekter (effektivisering af madproduktion/distribution på plejecentrene og bedre kapacitetsudnyttelse i Frederiksberg Svømmehal), således at effekter her først realiseres fra og med Som supplement til ovenstående gælder, at der via udbud er realiseret en samlet effekt på 3,3 mio. kr., som dels vedrører anlægsmidler (2,8 mio. kr.), dels omfatter udbud, der er gennemført på det brugerfinansierede område (0,5 mio. kr.). Nævnte effekter kan af budgettekniske årsager ikke godskrives Udbudspuljen.

5 104 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Projekt "Rask" (Refusionspotentiale på sygedagpengeområdet) Indmelding 3. FR: AU En analyse foretaget af firmaet Flexforce/Acendi har fastlagt, at uopmærksomhed omkring ændrede refusionsregler har betydet, at Frederiksberg Kommune siden 2011 ikke har hjemtaget refusioner svarende til en værdi af omkring 800 tusind kr. Det er muligt for kommunen at få berigtiget dette beløb, såfremt der rettes op på relevante sager. Sagerne skal udsøges, rettes, indberettes og omposteres (projekt "Rask") hvilket er en tidskrævende proces. Det vurderes, at indhentelse af refusionspotentiale vil beløbe sig til 800 t. kr., og at der vil være en udgift på 200 t. kr. forbundet med indsatsen. Indtægterne ligger på Arbejdsmarkedsudvalgets ramme, hvorimod indsatsen ligger på det administrative budget under Magistraten.

6 109 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug administration Indmelding 3. FR: Økonomiafdelingen har i løbet af 2012 haft vakancer, samt en del langtidssygdom, hvor det ikke har været muligt at ansætte vikarer i perioden.

7 110 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug FLIS Indmelding 3. FR: Mindreudgifter vedr. FLIS, idet implementeringen (på landsplan) er forsinket.

8 111 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Ekstra bygherrerådgivning Indmelding 3. FR: 0 0 Lønudgifter indtægter Grundet et ekstraordinært højt anlægsniveau i 2012 har der været en særlig stor efterspørgsel efter bygherrerådgivning. Anlægsgruppen har været rådgivere på langt flere projekter end sædvanligt, og det har medført et merforbrug på løn, som dækkes af en tilsvarende merindtægt på Anlægsgruppens honorarer.

9 3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 12 pl) Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Ejendomsadministration Indmelding 3. FR: I forbindelse med overdragelsen af boligadministrationen til DAB har der i 2012 været ekstraordinære udgifter til oprydning i restancer hos DAB, hvilket har andraget 0,1 mio. kr.

10 114 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Byggesagsgebyrer Indmelding 3. FR: Fem større byggesager er forsinket i forhold til forventningerne, hvilket samlet set medfører en mindreindtægt på 3,3 mio. kr. i Det drejer sig om: 1) Campus KVL. Samlet er byggesagsindtægten på dette projekt på 2 mio. kr., men byggeriet er opdelt i 4 etaper, og kun første etape på 0,85 mio. kr. kan faktureres i Det svarer til en mindreindtægt på 1,15 mio. kr. i mindreindtægt i forhold til oprindelige forvetninger 2) KUBE - Flintholm kulturbevægelseshus er udskudt til næste år. Byggesagsindtægten er på 1 mio. kr. på dette projekt. 3) Flintholm - MTH v/ M.Vibys Pl. Byggetilladelse bliver givet medio december og indtægten på 0,96 mio. kr. forventes derfor ikke at kunne komme ind i 2012 som forudsat ved budgetlægningen. 4) Skolen ved Søerne. Projektet bliver ikke til noget, og derfor realiseres de forventede byggesagsindtægter på 0,208 mio. kr. slet ikke. 5) Falkonergårdens Gymnasium. Her var der budgetlagt med en indtægt på 0,274 mio. kr. i 2012, men der er endnu ikke søgt byggetilladelse og derfor stor usikkerhed om, hvorvidt byggesagen kan nå at blive behandlet i år. Pga. usikkerhed i fht. den endelige periodisering søges beløbet ikke tillægsbevilget.

11 115 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Overførsel fra renovationen Indmelding 3. FR: Renovationsområdet er takstfinansieret og må ikke sammenblandes med det skattefinansierede område. Der er på rådhuset ansat 14 personaler til at varetage affaldsområdet. Dette personale trækker på ledelse, sekretariatsfunktioner og på Kommunaldirektørens område, ligesom alle andre ansatte på rådhuset. Regningen for dette sammen med huslejeudgifter skal viderefaktureres til hkt. 1 for at holde takst og skat adskilt. Sidste år blev der lavet en beregning efter bruttoomsætningsmetoden, som viser, at der overføres 1,192 mio. kr. ekskl. husleje til takstområdet. Huslejen udgør kr., idet renovationsområdet optager et areal på 153 m 2 (inkl. andel af gangareal, men ekskl. andel af mødelokaler) og prisen pr. m 2 ligger på kr. Indtægtsbudgettet bør derfor være i alt 1,345 mio. kr.

12 118 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 13 Erhverv m.v. Råden over vejareal Indmelding 3. FR: Der har været et fald i antallet af ansøgninger om råden over vej.

13 119 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Energibesparelser Indmelding 3. FR: Der er afsat en energibesparelsespulje på 280 t. kr., som sigter på besparelser på energiforbruget som følge af adfærdsregulerende tiltag på især institutionerne. Puljen udmøntes i tæt sammenhæng med berigtigelsen af energibudgetterne, som indføres fra Puljen udmøntes derfor ikke i 2012.

14 120 Titel: udvalg/akt.: Magistraten Flere Ejendomsskatter Indmelding 3. FR: I forbindelse med en grundig gennemgang af området har det vist sig at være ejendomsskattebilletter for 2010 og 2011 på grunde, som ikke var betalt. Disse er betalt i 2012, hvilket har medført en ekstraordinær merudgift. Der er tale om udgifter til ejendomsskat som figurerer som indtægter andet sted i kommunens regnskab (under skatter).

15 121 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 17 Redningsberedskab Brandvæsen Indmelding 3. FR: En række afvigelser indenfor redningsberedskab betyder, at der samlet set forventes et nettomerforbrug på ca. 400 t. kr. i Fordelt på merudgifter på 700 t. kr. og merindtægter på 300 t. kr. Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget men indgår i sag om overførsler fra 2012 til Afvigelserne på udgiftssiden drejer sig primært om: - Færre interne indtægter (på udgiftsart) vedr. nødkald (723 t. kr.) - Problemer med at realisere hele besparelsen vedr. risikobasret dimensionering (100 t. kr.) - Merudgifter til overarbejde i vagtcentralen pga. langtidssygdom (240 t. kr.) - Færre interne indtægter (på udgiftsart) vedr. reparationer af hjemmeplejens biler som følge af at flere og flere af disse nu leases og derfor repareres eksternt som en del af leasingaftalerne (205 t. kr.) Imidlertid er der samtidig en række ting, der trækker i den anden retning: -Mindreforbrug vedr. chefvakance og vakance i teleafdelingen (200 t. kr.), dog er førstenævnte betydeligt reduceret som følge af betaling til chef konstituering, konsulentbistand ifm. beredskabsplan, udbetaling af feriepenge til afgående chef og udgifter i forbindelse med overarbejde med mere i forbindelse med KL-undersøgelsen. -Mindreforbrug til overarbejde i styrken og generel tilbageholdenhed (370 t. kr.) På indtægtssiden er baggrunden for de forventede merindtægter indtægter vedr. brandvæsenets kursusvirksomhed, blandt andet som følge af en ekstra indsats for at få flere kurser i årets sidste måneder.

16 125 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Nulstilling af usikkerhedspulje Indmelding 3. FR: Usikkerhedspuljen var fra oprindeligt 30 mio. kr. Heraf er udmøntet - 1,1 mio. kr. ved 1. FR vedr. demografiregulering - 22,9 mio. kr. ved overførselssagen vedr. netto mindreforbrug på afdelinger, institutioner og projekter i regnskab ,2 mio. kr. ved 2. FR vedr. demografi på dagtilbud og ekstraordinære udgifter vedr. vejafvandingsbidrag Da der ikke er yderligere for puljen efter 3. FR lægges restbeløbet på 0,7 mio. kr. i kassen

17 126 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Merudgift vedr. voldgiftssag Indmelding 3. FR: På Kommunalbestyrelsens møde den 14. maj 2012 blev der efter forudgående skriftlig votering i Magistraten og i forbindelse omberammelse af den faglige voldgiftssag om afskedigelse af den tidligere kommunaldirektør, bevilget 0,850 mio. kr. til advokatsalær med mulighed for en slutafregning baseret på det opnåede resultat og med forbehold for at forudsætningerne for det skønnende estimat holdt. Tidligere er der d. 8. juni 2011 bevilget 1,3 mio. kr. Der er i forhold til de tidligere bevillinger pt. et restbeløb på 0,396 mio. kr. Som bekendt har Frederiksberg Kommune og KL vundet sagen, idet kommunen ved opmandskendelse af 9. november 2012 blev frifundet. Afskedigelsen var berettiget, idet der forelå grov misligholdelse. Advokatfirmaet Norrbom og Vinding har nu fremsendt en regning på 0,489 mio. kr. og har bl.a. anført, at modparten mod forventning afgav et yderligere processkrift med adskillige bilag, at arbejdet med ekstrakten (2.438 sider) baseret på modpartens udkast blev mere omfattende end forventet grundet udkastets kvalitet, at vidneforberedelsesmøder var mere tidskrævende end forventet, at der efter modpartens partsforklaring fremkom en række nye oplysninger samt nye bilag i sagen. Det kan oplyses, at der i perioden 1. juli november 2012 er blevet brugt i alt 499 advokattimer på sagen. Frederiksberg Kommune skal, som også tidligere forudsat, og skønt sagen er vundet, betale halvdelen af omkostningerne til voldgiftsretten. Kommunens andel af voldgiftsrettens omkostninger er nu opgjort til 0,167 mio. kr. På baggrund af ovenstående resterer herefter en finansiering af 0,260 mio. kr. for at betale alle omkostninger til voldgiftssagen.

18 163 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Administrative fælleskaber Indmelding 3. FR: Den tekniske udmøntning af de administrative fællesskaber, jf. fælles sag for Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende implementeringen af tiltaget omkring effektive institutioner på SSA-området. En del af udmøntningen på Arbejdsmarksudvalget vedrører overførselsudgifter (32 t. kr. i 2012 og 96 t. kr. i 2013 og frem)

19 165 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Afskaffelse af ydelse 1-4 Indmelding 3. FR: En del af omplaceringen (132 t. kr.) i forbindelse med afskaffelsen af ydelse 1-4 vedrører flytning af budget fra overføsler til serivce. Konkret vedr. det budget fra F86 (Frederiksbergs Kommunes beskæftigelsesenhed) under AU til IT-afdelingens sekretariat. Se skema nr. 164.

20 107 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Integration mellem edoc og Care Indmelding 3. FR: Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på 350 tusind kr. vedr integration mellem edoc og Care-systemet. Integrationen til edoc 4 versionen, som Frederiksberg benytter, er ikke færdigudviklet eller afprøvet, og det er derfor ikke muligt at anvende anlægsmidlerne i år. I 2013 skal udrulningen af ESDH i SSA færdiggøres, hvorfor der er brug for midlerne her.

21 108 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Implementering af Care-moduler Indmelding 3. FR: På anlægsprojektet vedrørende implementering af nye Caremoduler forventes et mindreforbrug på 400 tusind kr. i 2012 i forhold til det afsatte rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. De nye moduler, samt implementeringen heraf, vil ikke være klar, før Caresystemet er overført fra kommunens lokale servere til servere i KMD via nyindgået SKI kontrakt. Overførsel af servere sker ved udgangen af oktober, og de nye moduler bliver efterfølgende lagt på i november og december. På den baggrund forventes mindreforbruget anvendt i 2013, hvor modulerne implementeres. De omtalte moduler dækker over lovkrav og fællesaftaler med region mv. som skal opfyldes.

22 124 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Digitaliseringsplanen Indmelding 3. FR: It-afdelingen har en portefølje på 25 anlægsprojekter under Digitaliseringsplanen med et samlet rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. i Heraf forventes det, at investeringer for 9,5 mio. kr. vil blive forskudt til 2013, hvilket vil give en mindreudgift i indeværende år. 11-projekterne: 17 af projekterne er igangsat i På disse projekter forventes der en forskydning på 1,0 mio. kr. Den væsentligste forskydning vedrører it-understøttelse af financial management, som har afventet resultatet af konkurrenceudsættelsen af it-driften. Hertil kommer, at edocprojektet forventes at overskride anlægsbevillingen. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om tillægsbevilling i Magistraten d. 19. november. 12-projekterne: 8 projekter er igangsat i juni 2012, hvilket er et halvt år senere end oprindeligt forudsat. Grundet den sene igangsættelse forventes der her en væsentlig forskydning på 8,5 mio. kr. til Herudover bemærkes det, at udmøntningen af kontaktcenterprojektet afhænger af en eventuel omorganisering af kommunens borgerservice, samt at udmøntning af de velfærdsteknologiske projekter "robotstøvsugere" og "genoptræning" afhænger af sundheds- og omsorgsområderne. Projektet talegenkendelse er afhængigt af BUO og SSA.

23 150 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Veteranhjemmet Indmelding 3. FR: I det oprindelige projekt for Veteranhjemmet var det planlagt at udskifte bl.a. tag og vinduer. I mellemtiden er huset renoveret fra anden side og med anden finansieringkilde, så den eneste resterende udgift er til udskiftning af vinduer. Udskiftning af vinduer er fastsat til en udgift på 90 t.kr., og vil blive afholdt i Mindreforbruget på 180 t.kr. bør tilgå kassen Veteranhjemmet, Roskildevej 54

24 151 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Energistyring Indmelding 3. FR: Projektet er igangsat i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. I 2012 har der været igangsat pilotforsøg med et samlet forventet forbrug på 1 mio. kr. De egentlige tiltag igangssættes på den baggrund i 2013, hvor der imidlertid ikke er afsat budget. Det foreslås derfor at det i uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 svarende til 3,9 mio. kr. håndteres i overførselssagen Etablering af energistyring

25 152 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Byfornyelse og kondemnering af kommunale ejendomme Indmelding 3. FR: U I Der har i perioden 2009 til 2012 været gennemført en byfornyelsesindsats af de kommunale ejendomme på Flintholm Allé 25-33, samt Den oprindelige udgift til det samlede projekt var i forbindelse med licitationen estimeret til ca. 17 mio. kr. I 2012 er bevillingens restbeløb afsat, svarende til et udgiftsbudget på 3,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 6,9 mio. kr. Projektet afsluttes i 2012, og der vil i 2012 kun vil være et forbrug på 34 t.kr., som allerede er afholdt. Samtidig er det forventet, at projektet blot opnår støtte svarende til 50 t.kr. og at støtten først opnås i 2013, når projektets regnskab er endeligt godkendt. Samlet set forventes således en mindreudgift på 3,6 mio. kr. og en mindreindtægt på 6,9 mio. kr. i 2012, svarende til et netto merforbrug 3,3 mio. kr. Overførsel af indtægtsbudgettet på 50 t.kr. til 2013 vil blive håndteret i overførselssagen. Den store forskel mellem budgetteret og faktisk indtægt skyldes dels mindreforbrug på udgiftssiden, og dels at der i den oprindelige budgetlægning har været en forventning om, at en større del af renoveringen ville falde indenfor de områder, som kan opnå statsstøtte, end det har vist sig at være tilfældet. Derudover har der været en momsfejl i det oprindelige budget, hvilket også har medvirket til at indtægtsbudgettet er blevet kunstigt stort Byfornyelse og kondemnering

26 153 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Nimbus Plejeboliger Indmelding 3. FR: Byggeriet af Nimbus Plejeboliger er afsluttet, og det foreslås derfor at det resterende rådighedsbeløb på 506 t.kr. tilgår kassen Nimbus, modernisering af pleje

27 154 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til imødekommelse af AT-påbud Indmelding 3. FR: Der er i 2012 afsat rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. til projekter mhp. udbedring af bygningsforhold pba. påbud fra Arbejdstilsynet. Der er i 2012 igangsat projekter som betyder at ca. 6 mio. kr. forventes forbrugt i Det foreslås at resterende budget på 3,7 mio. kr. tilgår kassen, dog ikke før det endelige regnskab for året aflægges, da kommunen til hver en tid skal udbedre forholdene såfremt der kommer et AT-påbud, og der derfor kan komme et forbrug resten af året til projekter, der endnu ikke er kendt. Der er i Budget 2013 afsat et puljebeløb på 4,95 mio. kr Pulje til imødekommelse af AT

28 155 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til rådhusarbejder Indmelding 3. FR: Der er i 2012 afsat et rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. Forbruget i 2012 forventes at være ca. 3,7 mio. kr. Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. håndteres i overførselssagen. Der er i Budget 2013 afsat et puljebeløb på 4,5 mio. kr Pulje til rådhusarbejder*

29 156 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmeforekomster Indmelding 3. FR: Der er i 2012 afsat rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr., mens de igangsatte projekter fordrer et forbrug på ca. 1,2 mio. kr. Det foreslås at det resterende budget på 3,8 mio. kr. tilgår kassen, dog ikke før det endelige regnskab for året aflægges, da kommunen til hver en tid skal bør udbedre forholdene såfremt der findes skimmelforekomster, og der derfor kan komme et forbrug resten af året til projekter, der endnu ikke er kendt. Der er i budget 2013 afsat et puljebeløb på 4,5 mio. kr Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmeforekomster

30 157 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til energimærkning Indmelding 3. FR: Ifølge energimærkningsordningen (EMO) skal der udarbejdes energimærkninger på samtlige af kommunens bygninger over 60 m2. Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til projekter vedr. energimærkning. Forventningen er, at de planlagte projekter ikke afsluttes i indeværende år. Det foreløbige estimat viser, at der i 2012 anvendes 600 t.kr., og at der i 2013 er behov for 300 t.kr. til at færdiggøre projekterne. Det samlede mindreforbrug er opstået fordi kommunen har modtaget et meget fordelagtigt tilbud på projektet. Den endelige beregning af hvilken andel af det forventede mindreforbrug, som foreslås overført til 2013 og hvilken andel, som eventuelt kan anvendes til andre formål/tilgå kassen, vil blive klarlagt i forbindelse med overførselssagen Pulje til energimærkning

31 158 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til energibesparende foranstaltninger Indmelding 3. FR: Pulje til energibesparende foranstaltninger er i 2012 på 3,5 mio. kr., hvoraf der er afsat 1,6 mio. kr. til Projekt om energirenovering på Rådhuset, og 1,9 mio. kr. til navngivne energibesparende projekter på specifikke ejendomme. Der har på projektet vedr. rådhuset været et forbrug på 188 t. kr, og der forventes et yderligere forbrug på ca. 600 t. kr. Det restende beløb på 800 t.kr. forelås tillægsbevilget kassen. Det er det oprindeligt planlagte rådhusprojekt, som er gennemført, og de tilhørende effektiviseringer grundet energibesparelser, er derfor også udmøntet. Mindreforbruget skyldes et gunstigt prisniveau på licitationstidspunktet, samt en række små justeringer. Der er igangsat navngivne energibesparende projekter svarende til et forbrug på 1,2 mio. kr. i 2012, og det resterende rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. foreslås håndteret i overførselssagen Pulje til energibesparende foranstaltninger

32 159 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse Indmelding 3. FR: Puljen er i 2012 på 10,6 mio. kr., som er disponeret til en række delprojekter, jf. sag på BMU den 17. september I alt på projekterne forventes et forbrug i 2012 på 7,4 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget skyldes, at vinduesudskiftning på Ny Hollænderskolen, som oprindeligt var planlagt som ekstraordinær vedligeholdelse, er flyttet til ESCO-projektet. Udgiften vedrørerende de erstatningsprojektet, som blev prioriteret ind i puljen i september, når således ikke at falde i indeværende år. Samlet set forventes et netto mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr., hvilket håndteres i overførselssagen Pulje til estraordinær vedligeholdelse

33 160 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 16 Grundarealer Salg af grundarealer - Kraghave Indmelding 3. FR: U I Frederiksberg Kommune har igangsat grundsalg i Tåstrup (Kraghave) jf. sag behandlet af MAG den 20. februar De mange teknikaliteter vedr. salget betyder imidlertid, at indtægten først forventes i Det foreslås derfor at indtægtsbudgettet på 1 mio. kr. overføres til Salg af arealer - Kraghave

34 162 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Skybrudssagen Indmelding 3. FR: Udgifter: 0 Indtægter: Siden skybruddet primo juli 2011 har der været arbejdet på at udbedre de skader, som skete på en lang række kommunale bygninger og inventar. Senest er der blevet foretaget en supplerende vurdering af den samlede økonomi i hele skybrudssagen, og på den baggrund bevilgede kommunalbestyrelsen d. 10. september 2012 ekstra udgifter og indtægter, således at den samlede udgiftsbevilling lyder på 42 mio. kr. mens den samlede indtægtsbevilling lyder på 27,2 mio. kr. Der resterer p.t. budgetlagte udgifter på 7,910 kr. og indtægter på 16,914 mio. kr. Det vurderes, at samtlige udgifter vil blive brugt i 2012, mens der kun vil komme en mindre sum, svarende til 0,6 mio. kr. ind på indtægtskontoen i år. Årsagen hertil er dels, at ikke alle sager endnu er endeligt opgjort og dels en række uafklarede mellemværende med flere forsikringsselskaber, hvor det vurderes, at der vil blive behov for at foretage reguleringer i de allerede foretagne opgørelser af de enkelte skadesforhold.

35 skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre POL2 udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter FGV POL FGV POL Ambulanceberedskab POL Ambulanceberedskab POL

36 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre POL2 udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter FGV POL FGV POL

37 skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Undervisning POL Skoler POL Midler til Kultur & Fritid (Musikhøjskolen) ja 303 Forbedret kapacitetsudnyttelse ja 399 Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer ja 310 Køb og salg, normalklasser Decentral forventning Afskaffelse af ydelse ja 397 Udbudsplanen: KMD elev ja 398 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger ja 302 Syge- og hjemmeundervisning POL Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL Afskaffelse af ydelse ja 304 Afskaffelse af intern afregning, PPR ja 304 Skolefritidsordninger POL SFO demografi SFO fællesområde Kompensation for merudgifter til løn (modpost BU) ja 317 Afskaffelse af ydelse ja 313 Decentral forventning Befordring af elever POL Specialundervisning POL Budgetinstitution, specialundervisning Afskaffelse af intern afregning, PPR ja 317 Afskaffelse af ydelse ja 309 Intern omflytning UU Særlige klubtilbud POL Bidrag til statslige og private skoler POL Efterskoler og ungdomskostskoler POL Tandpleje POL Tandpleje POL Afskaffelse af ydelse ja 33 Ungdomsuddannelse POL Ungdomsskole POL Produktionsskoler POL Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL Ungdomsuddannelse STU Unge POL Klubber POL Klub demografi Afskaffelse af ydelse ja 313 Decentral forventning SSP og gadepiloter POL SSP generelt Særlige klubtilbud POL Intern omflytning UU Køb af særlige klubtilbud

38 skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Undervisningsudvalget POL Unge POL Særlige klubtilbud POL

39 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Undervisningsudvalget POL Undervisning POL Skoler POL Bülowsvej Lindevangsskolen, omklædningsrum Skolen på Nyelandsvej, ny rampe Skolen ved Søerne, Filippavej Skolen ved Søerne, Niels Ebbensens Vej Skolen på La Cours Vej, indeklima Feriekolonien Lumsås - renovering Skolen på La Cours Vej - udendørs motorikbane Fællesudgifter, skoler POL Specialundervisning POL Tandpleje POL Tandpleje POL Unge POL Klubber POL Klub Norden akustiklofter, ventilation

40 310 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget Flere Mellemkommunale betalinger Indmelding 3. FR: Køb og salg, normalklasser Ungdomsuddannelse STU Køb af særlige klubtilbud Der forventes en række mer- og mindreudgifter på køb og salg af pladser, som søges tillægsbevilget. Under køb og salg vedrørende elever i normalklasser forventes nettomindreudgifter på 2,0 mio.kr. I forhold til køb er der budgetlagt med, at der købes 231 pladser i andre kommuner. Den faktiske aktivitet forventes for 2012 at ligge på 222 pladser, dvs. der købes 10 færre pladser end det budgetlagte. I forhold til salg er der budgetlagt med 407 pladser. Den faktiske aktivitet forventes at ligge på 433 pladser, dvs. der sælges 26 pladser flere end forventet. Mindreforbruget på 2,0 mio.kr. modsvares af merforbrug til køb af specialtilbud. Under Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov forventes merudgifter for 2,0 mio.kr. Den aktuelle aktivitet er på 44 elever. Udgifterne til de forskellige tilbud kan variere betydeligt. Endelig forventes der et merforbrug på 0,7 mio.kr. under køb af særlige klubtilbud.

41 308 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Budgetinstitution, specialundervisning Indmelding 3. FR: I forbindelse med 2. forventet regnskab var forventningen, at budgettet for Skolen ved Nordens Plads kunne nedjusteres med 269 t.kr. som følge af en nedgang i aktiviteten. Det har dog siden været nødvendigt at forøge skolens budget på grund af behovet for en række særlige foranstaltninger, og derfor er budgettet kun reduceret med 97 t.kr. Dette betyder, at der er behov for at tilbageføre 172 t.kr. til budgetinstitutionen under specialundervisning.

42 305 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning SFO demografi Indmelding 3. FR: Demografi netto Øvrige strukturelle SFO'ernes augustregulering ser anderledes ved 3. forventet regnskab end forventningen var ved 2. forventet regnskab. Således er det indskrevne børnetal 29 højere, hvilket demografireguleringsmæssigt påvirker rammen med 1,287 mio. kr. Hertil kommer en medfølgende forøgelse af forældrebetalings- budgettet (indtægt) på 562 t.kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på de øvrige strukturelle udgifter tilknyttet SFO-området på 419 t.kr. Dette mindreforbrug er sammensat af et merforbrug på fripladsudgifter på 179 t.kr., et mindreforbrug på socialpædagogiske fripladser på 203 t.kr., merindtægter på salg af pladser på 152 t.kr., et mindreforbrug på tilskud til Multiidræt på 210 t.kr. samt en række mindre afvigelser. Aktivitet inkl salg Budget 1. FR 2. FR 3. FR Forskel 2. FR og 3. FR SFO pladser

43 306 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning SFO fællesområde Indmelding 3. FR: Nettodemografiudfordringen på SFO-området på 725 t. kr. finansieres via mindreforbrug og tilbagehold på områdets centrale konti.

44 311 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Klub demografi Indmelding 3. FR: Demografi netto Øvrige strukturelle Klubbernes augustregulering bygger på en aktivitetsforventning, der afviger fra forventningen til aktiviteten ved 2. forventet regnskab med 127 flere klubbørn med fremmødekontrol, 12 flere klubbørn uden fremmødekontrol, 21 færre ungdomsklubbørn i de "gamle" ungdomsklubber og 5 færre ungdomsklubbørn i de "nye" ungdomsklubber. Den ændrede aktivitetsforudsætning afstedkommer en demografireguleringsmæssig udmøntning på 2,451 mio. kr. i udgifter samt et øget indtægtsbudget til forældrebetaling på 682 t.kr. Nettoreguleringen er således på 1,769 mio.kr. De øvrige strukturelle udgifters mindreforbrug på 155 t.kr. skyldes et mindreforbrug på søskendetilskud vedr. fritidshjemspladser 160 t.kr., et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger vedr. fritidshjem på 211 t.kr., merudgifter på køb af klubpladser i andre kommuner med 324 t.kr., merindtægter på salg af klubpladser til andre kommuner med 126 t.kr., samt en række mindre afvigelser. aktivitet inkl. salg Budget 1. FR 2. FR 3. FR Forskel 2. FR og 3. FR Med fremmødekontrol Uden fremmødekontrol "Gamle" ungdomsklubber "Nye" ungdomsklubber

45 312 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge SSP generelt Indmelding 3. FR: På SSP og Gadepiloter forventes et mindreforbrug på 309 t.kr. på forskellige poster.

46 313 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget Flere Decentral forventning Indmelding 3. FR: skoler klubber SFO'er Forventningen på klubområdet svarer til et samlet mindreforbrug på 1% og på SFO området ligeledes til et samlet mindreforbrug på 1%. I alt svarer de forventede mindreforbrug på klub og SFO til 1,4 mio. kr. af en samlet decentral ramme på 143 mio. kr. Forventningen på skoleområdet svarer ligeledes til et samlet mindreforbrug på ca. 1%, svarende til et beløb på 3,2 mio.kr. af en samlet decentral ramme på 324 mio.kr.

47 309 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget Flere Intern omflytning UU Indmelding 3. FR: 0 0 Specialundervisning (306) Særlige klubtilbud (342) Flytning af budget fra specialundervisning til særlige klubtilbud (178 t.kr.). Budgettet vedrører en række særlige fritidstilbud på Skolen ved Nordens Plads.

48 314 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Bülowsvej Indmelding 3. FR: I forbindelse med anlægsprojekt Skoleudbygning - Skolen på Bülowsvej forventes merudgifter på 6,3 mio. kr. Merudgifterne er opstået som følge af ekstra udgifter til miljøafrensning for bly på 3,3 mio. kr., ekstra udgifter til opretholdelse af byggeplads som følge af længere byggeperiode, idet eleverne ikke har været genhuset andet steds samt manglende prisfremskrivning af budgettet på 2,6 mio. kr. Der forelægges særskilt sag i Undervisningsudvalget, Magistrat og Kommunalbestyrelse, hvor merudgiften foreslås finansieret: - Mindreudgifter vedr. daginstitutionen Børneambassaden på 1,807 mio. kr. - Mindreudgifter vedr. skovsted (daginstitution) Nørrevænget på 0,445 mio. kr. - Rådighedsbeløb vedr. udvidelse daginstitution Marthagården på 4,055 mio. kr. jf. særskilt til Børneudvalget

49 315 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Afsluttede anlæg Indmelding 3. FR: Lindevangsskolen, omklædningsrum Skolen på Nyelandsvej, ny -70 rampe Anlægsprojekt Lindevangsskolen, omklædningsrum, er afsluttet, og det resterende beløb på 53 t.kr. tilgår kassen. Anlægsprojekt Skolen ved Nyelandsvej, ny rampe, er afsluttet, og det resterende beløb på 70 t.kr. tilgår kassen.

50 316 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Anlæg, forsinket Indmelding 3. FR: Skolen ved Søerne, Filippavej Skolen ved Søerne, Niels Ebbensens Vej Skolen på La Cours Vej, indeklima Feriekolonien Lumsås - renovering Klub Norden akustiklofter, ventilation Skolen på La Cours Vej Følgende anlægsprojekter har oplevet forinkelser og ændringer i periodiseringen, og der er derfor afvigelser. Det samlede beløb forventes overført til Budget 2013 i forbindelse med overførselssagen i Regnskab Skolen ved Søerne, Filipavej: Projektet er stoppet, som følge af borgerprotester og det oprindelige projekt er derfor ændret i sammenhæng med Skoleforlig Der forventes ubrugte midler på i alt 1,98 mio kr. i Skolen ved Søerne, Niels Ebbensensvej: Der forventes ubrugte midler på i alt 3,7 mio. kr. i Projektet er forsinket, det skyldes primært nabohøringer, herunder inddragelse/køb af en del af en privat fællesvej, som skal tillægges skolegården som udeareal Skolen på La Cours vej, indeklima: Projektet er delvist forsinket. Der forventes ubrugte midler på i alt 150 t.kr. i Feriekolonien Lumsås - renovering: Projeketet er forsinket. Der forventes ubrugte midler på i alt 200 t.kr Klub Norden akustiklofter, ventilation: Projektet er forsinket. Der forventes ubrugte midler på i alt 1,072 mio kr Skolen på La Cours Vej Projektet er forsinket og forventes gennemført i foråret Ubrugte midler på i alt 350 t.kr.

51 skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Sundheds- og omsorgsudvalget (inkl. modpost andre POL2 udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Omsorg POL Hjemmeplejen POL Myndighedsbudgettet Den kommunale hjemmepleje Kommunal hjemmepleje - Husleje Sosu elever Øget aktivitet i hjemmesygeplejen Administrative fællesskaber ja 491 Udbud af sygeplejeartikler ja 493 Influenza vaccination Flytning af lønbudget til FTR ja 496 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger ja 498 Afskaffelse af ydelse Ja 401 Boligtilbud POL Kommunale plejeboliger Selvejende plejeboliger Køb af pladser Salg af pladser Flekspuljen Effektivisering vedr. udearealer i Administrative fællesskaber ja 491 Udbud af sygeplejeartikler ja 4xx Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer ja 498 Afskaffelse af ydelse ja 402 Dagtilbud POL Østervang Daghjem Omlægning af dagtilbud Afskaffelse af ydelse ja 403 Øvrige tilbud POL Demensindsats POL Døgntilbud POL Køb af rehabilitering Rehabiliteringsenheden Fleksible døgnpladser Administrative fællesskaber ja 491 Udbud af sygeplejeartikler ja 494 Flytning af lønbudget til FTR ja 498 Afskaffelse af ydelse ja 41 Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL Udbud af inkontinensprodukter ja 492 Udbud af inkontinensprodukter Udbud af hjælpemidler: Stomiprodukter ja 495 Udbud af hjælpemidler: Ortopædisk fodtøj ja 495 Udbud af hjælpemidler: Høreapparater ja 498 Afskaffelse af ydelse ja 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Sundhed POL Genoptræning POL Istandsættelse på Sundhedscentret Administrative fællesskaber ja 498 Afskaffelse af ydelse ja 431 Sundhedsfremme og forebyggelse POL Administrative fællesskaber ja 493 Influenza vaccination Afskaffelse af ydelse ja 497 Styrket forebyggelse for socialt udsatte Andre sundhedsudgifter POL Hospice Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL Vederlagsfri fysioterapi

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 761 761 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg 761 761 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Bilag 3b: af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. ske 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august Undervisningsudvalget

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl)

Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl) Bilag 2 Sagsbeh: LFM/JK Budget og Regnskab Opgaveændringer Drift Budgetforslag 2013 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra B2012 for perioden 2013-15, mens 2016 i udgangspunktet sættes lig 2015.

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere