Udviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsstrategi 2007-2013"

Transkript

1 1 2. Udkast Udviklingsstrategi Den Lokale Aktionsgruppe Læsø, Samsø og Ærø (LAG Læsø, Samsø og Ærø) November 2007

2 2 Indholdsfortegnelse. A. Formalia; navn og adresse 3 B. Kontaktperson 3 C. Bilag 3 D D. 3. Redegørelse for udarbejdelse af strategi 3 D. 4. Rolle-/opgavefordeling formanden/bestyrelsen/sekretariat 4 E. Landdistriksprogrammet. Analyse af området 6 F. Strategi 8 F.1. Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe 8 Indsatsområder 9 Bosætning med fokus på alle aldersgrupper 9 Initiativer vedr. bosætning 10 Nye produkter og nye virksomheder 10 Initiativer vedr. nye produkter og nye virksomheder 11 Udvikling af kompetencer i bred forstand 12 Initiativer vedr. udvikling af kompetencer 12 Tværgående initiativer, IT-infrastruktur og Natur 12 F.2. Kvantificerede målsætninger for landdistriktsområdet 13 F.3. Forventede aktiviteter for landdistriktsområdet 13 H. Land. Budget og Tidsplan 14 Lokal udviklingsstrategi vedrørende fiskeriudviklingsprogrammet 16 E. Fisk. Analyse af området i fiskeriområderne 16 E.1. Fisk. Analyse af den nuværende situation i fiskeriområderne 18 F.1. Fisk. Overordnede målsætninger i forhold til fiskeriområderne 19 Indsatsområder 20 Initiativer under fiskeriudviklingsområdet. 20 Bosætning 20 Nye produkter og nye virksomheder 21 Udvikling af kompetencer i bred forstand 22 F.2. Fisk. Kvantificerede målsætninger for fiskeriområderne 22 F.3. Fisk. Forventede aktiviteter for fiskeriområderne 23 H. Fisk. Budget og tidsplan 23

3 3 A. Formalia; navn og adresse A.1 Navn på lokal aktionsgruppe LAG Læsø, Samsø og Ærø A2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by): Museumsvej 1, 8305 Samsø Doktorvej 2, 9940 Læsø Ærøskøbing Havn 4, 5970 Ærøskøbing A3. Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe: Integreret lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet X B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B1. Kontaktperson (formand) Jørgen Otto Jørgensen B2. Kontaktpersons adresse (vejnavn, postnummer og by): Statene 2, 5970 Ærøskøbing B3. Telefon nr.: B4. C. Bilag C1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Angiv her hvis der er vedlagt bilag til denne udviklingsstrategi D.1-D3. Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse. Inddragelse af medlemmer, det lokale liv og offentlige myndigheder. I forbindelse med ansøgning om forhåndsgodkendelse af LAG Læsø Samsø og Ærø, indsendt den 29. juni 2007, formulerede bestyrelsen forslag til vision, mål og indsatsområder. I arbejdet med strategien er der taget udgangspunkt her i. Endvidere er der taget udgangspunkt i de tre øers og tre regioners strategier og visioner. LAGens bestyrelse har på et heldagsmøde den 18. september 2007 diskuteret strategiudkastet grundigt og tilrettet. Efterfølgende er strategien blevet kommunikeret ud til LAGens medlemmer samt øernes foreninger, organisationer og erhvervsliv for kommentarer. Endvidere er strategien offentliggjort i de tre øers lokale presse samt på relevante hjemmesider med opfordring til at komme med kommentarer. Kontakten til og involveringen af medlemskredsen er af stor betydning for at opnå succes og fælles ansvar for øernes udvikling. Kun ved at udbygge og invitere til lokalt samarbejde

4 4 om udvikling, kan vi skabe et succesrigt arbejde. Der er derfor i processen lagt op til at alle kan komme med forslag til strategien. LAG Læsø, Samsø og Ærøs bestyrelse har repræsentation fra foreninger, landbrug, fiskeri, turisme, øvrigt erhverv, vedvarende energi organisationer og borgere. LAG Læsø, Samsø og Ærøs bestyrelse består af 21 medlemmer, hvoraf 15 er valgt på generalforsamlingen. Fordelen ved en så stor bestyrelse er netop at der herigennem er en bred repræsentation af borgere, foreninger, landbrug, fiskeri og øvrigt erhverv i selve bestyrelsen Under hele forløbet med udarbejdelse af Udviklingsstrategien, har der været en tæt kontakt til såvel regioner som kommuner for at få input til strategien. De tre borgmestre fra Læsø, Samsø og Ærø er valgt som kommunernes repræsentanter i LAGens bestyrelse, ligesom der er valgt en repræsentant for hver af de tre regioner, som LAGens geografiske område indgår i. Dette sikrer en direkte og tæt dialog med såvel kommuner som regioner. Udviklingsstrategien har været sendt til høring i de 3 regioner: Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland sammtidig med at den blev sendt til høring i de tre kommuner: Læsø, Samsø og Ærø. LAG Læsø, Samsø og Ærø har udarbejdet en strategi, der omfatter såvel landdistriktsprogrammet som fiskeriudviklingsprogrammet. Dette er begrundet i at LAG Læsø, Samsø og Ærøs geografiske område netop dækker disse tre øer, der er tydeligt afgrænsede områder, der er kendetegnet ved at netop primærsektorerne landbrug og fiskeri har en meget stor betydning. Der er på begge områder i løbet af de seneste årtier sket en utrolig stor strukturudvikling, som har ramt de tre øer, men på meget forskellig vis. Sammenfattende har det dog betydet nedgang i arbejdspladser og nedgang i befolkningstallet for alle tre øer. At der i LAGen er valgt at arbejde ud fra samme strategi både i forbindelse med Landdistriksprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet betyder at der i det følgende vil være en del gentagelser, da strategien først er beskrevet i henhold til Landdistriktsprogrammet og dernæst i henhold til Fiskeriudviklingsprogrammet. D4. Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/bestyrelsen/koordinatoren Formanden Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelser i sådanne sager. Bestyrelsens opgaver er: Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af aktionsgruppens virksomhed og fører tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse herunder: Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier LAG ens bestyrelse indstiller projekter vedr. Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet fra de 3 øer til godkendelse under hensyntagen til Fødevareministeriets fordeling af midler til de enkelte kommuner (øer).

5 5 Samarbejder med Læsø, Samsø og Ærø kommuner om områdefornyelse. Prioriterer og indstiller projekter vedr. byfornyelsesprogrammet. Netværker med andre LAGbestyrelser national og internationalt Forelæggelse af bestyrelsens beretning om LAG Læsø, Samsø og Ærøs virksomhed i det forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling samt forelæggelse af budget til det kommende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling Eksklusion af medlemmer Udvikling af aktionsgruppens aktiviteter Godkendelse af resultatmål Den nødvendige opfølgning på og kontrol med aktionsgruppens aktiviteter. Bestyrelsen etablerer inden for de givne økonomiske rammer et sekretariat til varetagelse af aktionsgruppens anliggender. Sekretariatets opgaver (Sekretariatet er sammensat af en person fra hver ø): Varetager den daglige ledelse efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt arbejder inden for rammerne af aktionsgruppens arbejdsgrundlag og budget. Sekretær for bestyrelsen Udarbejder dagsordner, indstillinger af ansøgninger m.m. Fungerer som rådgiver i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter. Skaffer yderligere midler til den lokale aktionsgruppe. Laver oplysende virksomhed vedrørende Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Laver opsøgende virksomhed med hensyn til projekter på øerne. Netværker med koordinatorer fra andre LAG både nationalt og internationalt.

6 6 Landdistriktsprogrammet. E. Analyse af området E1. En overordnet analyse af den nuværende situation for det område den lokale aktionsgruppe dækker. LAG Læsø, Samsø og Ærø's geografiske område er de 3 mellemstore øer Læsø, Samsø og Ærø, hvor det der binder dem sammen, er det at være mellemstore øer uden broforbindelse og de deraf følgende udfordringer, bl. a. med hensyn til infrastruktur. De 3 øer er alle selvstændige kommuner. Læsøs areal er på ca ha, hvoraf ca ha er ubebyggede arealer, der henligger i naturtilstand eller drives som plantage, heraf er ca ha fredet. Der udøves landbrug på ca ha af øens samlede areal, og byer og landsbyer udgør ca. 600 ha. Læsø er udlagt som særligt regionalt naturområde og nationalt turistområde. Samsøs areal er ca ha, hvoraf byer og landsbyer udgør ca ha, fredede og ikke dyrkede arealer er ca ha, skov er 640 ha og landbrug ca ha. Ærøs areale er ca ha, hvoraf byer og landsbyer udgør ca ha, skov, eng og strandenge udgør ca ha og landbrug er ca ha. Infrastrukturen til og fra øerne består af færgefart. Dette medfører større udgifter for øernes virksomheder og borgere til transport. Hertil kommer ulemper med hensyn til transporttid samt fleksibilitet. Alt i alt betyder det for øerne, at det ikke er muligt/meget uattraktivt at pendle til og fra øerne til en arbejdsplads i en anden kommune. For øernes virksomheder betyder de øgede fragtomkostninger en konkurrencemæssig negativ belastning. Øernes erhvervsstruktur er præget af, at mange arbejdspladser er enten direkte eller indirekte afhængige af primærproduktionen i landbrug og fiskeri. Næst efter landbrug og fiskeri er turisme et vigtigt erhverv for øerne. Både erhvervene i primærproduktionen og turismen er dog stærkt konkurrenceprægede erhverv, hvor konkurrencen fra både det øvrige Danmark, men også fra hele verden er meget kraftig. Det er således nødvendigt for øerne hele tiden at skabe nye konkurrencefordele for at opveje den økonomiske ulempe ved den dyre transport. Øerne er alle tyndt befolket i forhold til Danmark i gennemsnit. På Ærø er der således 76 ind/km2, Samsø 36 ind/km2 og på Læsø kun 18 indb/km2. Til sammenligning er der 126 ind/km2 set som gennemsnit i hele landet. De tre øer har i gennem en lang årrække haft faldende befolkningstal, se tabel 1, samt en større andel ældre borgere end i gennemsnit af Danmark som sådan.

7 7 Tabel 1 : Folketal pr. 1. januar efter øer og tid Ærø Læsø Samsø Kilde: Danmarks statistik Ser man på Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning estimeres der også fremover med en faldende befolkning på de tre øer, se tabel 2. Tabel 2 : Befolkningsfremskrivning 2007 efter område og tid Ærø pr. 1. januar Samsø Læsø De tre øer har i en årrække udover faldende befolkningstal også haft et faldende antal arbejdspladser og højere ledighed end i det øvrige land. Ledigheden er også faldet på øerne i forbindelse med højkonjunkturen, men er fortsat noget over landsgennemsnittet, se tabel 3. Tabel 3. : Ledige i procent af arbejdsstyrken efter køn, område og tid I alt Hele landet 5,7 5,4 5,2 5,2 6,2 6,4 5,7 4,5 Marstal (-2005/2006) 8,5 8,4 8,0 7,6 8,0 7,7 0,0 0,0 Ærø (2005/2006-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 5,7 Ærøskøbing (-2005/2006) 6,6 6,3 6,9 7,0 7,3 7,5 0,0 0,0 Samsø 8,6 9,0 9,0 8,7 11,5 12,0 9,6 6,9 Læsø 14,0 12,5 13,0 12,8 15,9 14,0 12,7 10,3 De tre øers befolkning har en lavere uddannelsesgrad end i gennemsnit af landet. Sammenholdt med, at der også er større ledighed samt den større andel af ufaglært arbejdskraft end resten af landet medfører det, som det ses af tabel 4, en lavere gennemsnitlig familieindkomst på øerne end i landet som gennemsnit. Tabel 4.:Gennemsnitlige familieindkomster efter indkomsttype, familietype, område og tid LØN MV I ALT Familier i alt Hele landet Marstal (-2005/2006) Ærø (2005/2006-) Ærøskøbing (-2005/2006) Samsø Læsø Kilde Danmarks Statistik.

8 8 Øernes væsentligste problemstillinger i årene fremover bliver at sikre en nettotilflytning til opvejning af det negative nettofødselstal og fraflytningen af de unge, der skal videre for at få en uddannelse. Endvidere bliver udfordringen at skabe nye arbejdspladser, således at borgere, der allerede bor på øerne og de nye tilflyttere, kan finde arbejde på øerne. Endelig skal borgerne og virksomhederne kunne udvikle sig til at matche fremtidens krav med hensyn til kompetencer for fortsat at kunne gøre sig gældende i en global verden. F. Strategi F1. Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Vision: Den overordnede vision for udviklingen på de tre øer Læsø, Samsø og Ærø er At bevare og udvikle Læsø, Samsø og Ærø som velfungerende, levende og bæredygtige helårssamfund, hvor der er arbejde til alle. At øge befolkningstallet. Udviklingen skal ske gennem en aktiv og dynamisk dialog og samspil med erhvervslivet og borgerne på Læsø, Samsø og Ærø. Et levende samfund på de tre øer, er også et udadvendt samfund, der sikrer en udvikling gennem samarbejde regionalt, nationalt og globalt. Ud over at have mange af de samme problemstillinger og udfordringer, har de tre øer også hver sine styrkepositioner. Læsø, Samsø og Ærø vil i gennem den fælles aktionsgruppe støtte og erfaringsudveksle, så styrkepositionerne søges bredt ud til alle tre øer. Med levende menes også, at der på de tre øer er et varieret kultur- og erhvervsliv, som danner grundlag for et velfungerende samfund, hvor erhvervs-, service- og indkøbsmuligheder er til stede hele året rundt. Det er ambitionen, at der gennem udvikling skabes nye arbejdspladser således, at det er muligt for befolkningen på øerne samt potentielle tilflyttere at finde beskæftigelse. Et levende samfund på de tre øer sikrer en afbalanceret udvikling mellem erhvervsliv og livskvalitet for øernes indbyggere. Med bæredygtig menes der, at udviklingen skal ske med hensyntagen til miljø og natur. Der vil også fremover blive lagt stor vægt på, at vedvarende energi indgår som en naturlig del af udviklingen på øerne. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil gennem handling og ord synliggøre dette på de tre øer, i det øvrige Danmark og globalt.

9 9 Med velfungerende og levende samfund på de tre øer menes også, en sikring af, at den nødvendige infrastruktur, er til stede, således at udviklingen i erhvervene sikres, og borgerne har mulighed for adgang til kompetenceudviklingsmuligheder og arbejdspladser beliggende uden for øerne. Med infrastruktur menes derfor i denne sammenhæng både fysisk infrastruktur og IT-infrastruktur. Indsatsområder: Det er nødvendigt for at sikre størst mulig effekt af såvel landdistriktsprogrammet som fiskeriudviklingsprogrammet at lave en fokuseret indsats. LAG Læsø, Samsø og Ærø har derfor valgt at fokusere på følgende indsatsområder: Bosætning med fokus på alle aldersgrupper Nye produkter og nye virksomheder Udvikling af kompetencer i bred forstand Det er forventningen, at det ved en fortsat fokuseret indsats på disse områder vil være muligt at vende udviklingen fra tilbagegang og marginalisering til en stabilisering og på sigt fremgang af befolkningstal og arbejdspladser. Med en fokuseret indsats menes der, at projekter, der igangsættes under Landdistriktsordningen, skal falde ind under et af de tre indsatsområder. Udviklingen skal ske igennem igangsætning af mange projekter, hvor ansvaret for gennemførelsen er fordelt på mange forskellige hænder. Det er vigtigt at flest mulige organisationer, foreninger, virksomheder, borgere tager ansvar for og del i udviklingen af LAG Læsø, Samsø og Ærø igennem igangsætning af initiativer. Ligesom det er vigtigt at kommunerne også deltager og er tovholder i projekter og initiativer, der medvirker til opfyldelse af strategiens vision. Endelig er det af stor betydning at de tre regioner deltager som aktive medspillere både på strategisk plan og på initiativplan. Bosætning med fokus på alle aldersgrupper: Læsø, Samsø og Ærø har i dag alle fødselsunderskud, ligesom de unge i større eller mindre grad, skal udenøs for at tage ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Det medfører, at øerne hvert år skal tiltrække nye borgere i aldersgruppen 30 år 65 år for at opveje befolkningsnedgangen på grund af fødselsunderskuddet og fraflytningen af de unge. Hertil kommer selvfølgelig den almindelige fraflytning som må påregnes i et mobilt og moderne samfund, som det danske.

10 10 Det er vigtigt for tiltrækningen af potentielle tilflyttere, at det er muligt at finde arbejde på øerne og at øerne er attraktive bosætningsområder. De tre øer har mange naturgivne kvaliteter og boliger til rimelige priser. Men smuk natur er ikke nok til at tiltrække nye borgere. Det er nødvendigt at sikre attraktive levevilkår på øerne. Her kan nævnes såvel fysisk som IT-infrastruktur, offentlig service, bomuligheder, fritidsmuligheder og kulturtilbud samt attraktive børn- og ungetilbud. Et betydningsfuldt parameter for livskvaliteten er at natur og bebyggede områder er æstetiske og i harmoni. LAGen vil derfor arbejde aktivt med områdefornyelse, der kan sikre en god sammenhæng mellem landsbyer, de åbne land med spredt bebyggelse og naturen på de tre øer. Endvidere er det vigtigt at formidle, at øerne er attraktive bosætningsområder for potentielle tilflyttere. Det er nødvendigt at synliggøre øernes kvaliteter som bosætningskommuner med fokus på at skabe jobmulighed også for partneren til en tilflytter til et ledigt job, samt at imødegå eventuelle negative fordomme om det at bo på en ø. De tre øer oplever eksempelvis ofte det paradoks, at det er svært at tiltrække tilflyttere, der besidder de ønskede kompetencer til ledige stillinger, samtidig med at mange opgiver drømmen om en tilværelse på en af øerne ud fra en fordom om, at det ikke vil være muligt at finde arbejde. Initiativer vedr. bosætning. LAG Læsø, Samsø og Ærø satser på projekter, der vil medvirke til at sikre, udvikle og forbedre livskvaliteten på øerne og medvirker til at formidle, at øerne er attraktive bosætningsområder. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil således kunne støtte projekter, der tilfører nye eller udvikler allerede eksisterende kultur- og fritidstilbud. sikrer at vedvarende energi- og miljøtiltag implementeres i flest mulige sammenhænge i forbindelse med nybyggeri og ombygning. sikrer god og effektiv IT-infrastruktur. Udvikler rekreative naturområder gennem nytænkning Sikrer områdefornyelse og byfornyelse. synliggør Læsø, Samsø og Ærøs kvaliteter som bosætningsområder. Nye produkter og nye virksomheder. Nye produkter er her defineret som både fysiske produkter og koncepter. Nye produkter kan både udvikles i allerede eksisterende virksomheder og af iværksættere. Det er væsentligt for såvel den økonomiske udvikling som befolkningsudviklingen på Læsø, Samsø og Ærø, at der fastholdes og skabes nye arbejdspladser. Det vil være vanskeligt at markedsføre de tre øer, som attraktive bosætningsområder, såfremt det ikke er muligt at finde arbejde. Det er derfor af stor betydning at understøtte iværksættere og andre, der vil etablere nye virksomheder på øerne.

11 11 Endvidere skal allerede eksisterende virksomheders ideer og muligheder for innovation understøttes. Det er derfor vigtigt understøtte en udvikling af innovationskultur hos eksisterende virksomheder. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil arbejde for nytænkning, således at der skabes nye virksomheder, også gerne på tværs af brancher. Endvidere vil LAG Læsø, Samsø og Ærø søge at sikre erfaringsudveksling og samarbejdsrelationer på iværksætter- og virksomhedsniveau på øerne og imellem øerne for at skabe størst muligt udbytte af innovative tiltag. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil i forbindelse med initiativer, der skaber nye arbejdspladser tage udgangspunkt i områder, hvor alle de tre øer eller enten Læsø, Samsø eller Ærø allerede har kompetencer og er unikke, nemlig: Turisme Fiskeri Vedvarende energi Kartofler og grøntsager Lokalt fremstillede produkter med lokal oprindelse Uddannelse Kultur / Oplevelsesøkonomi Kultur/oplevelsesøkonomi er medtaget i ovenstående oplistning til trods for, at det i dag er en forholdsvis lille branche på øerne. At det alligevel er medtaget her skyldes, at området synes at have et uudnyttet potentiale og må forventes at kunne medføre en betydelig synergieffekt i forbindelse med turisme. Turister vil i dag meget andet end at nyde øernes smukke natur. Det er her vigtigt, at der er kultur-, kunst- og andre oplevelsesmuligheder. En vækst i kultur/oplevelsesøkonomien vil også have positiv betydning for livskvaliteten for øernes befolkninger. Initiativer vedr. nye produkter og nye virksomheder. LAG Læsø, Samsø og Ærø satser på projekter, der vil medvirke til at udvikle nye produkter, produktudvikle allerede eksisterende produkter samt etablere nye virksomheder inden for turisme, fiskeri, kartofler og grøntsager, lokalt fremstillede produkter med lokal oprindelse, kultur/oplevelsesøkonomi, uddannelse og vedvarende energi, for her igennem at sikre og skabe arbejdspladser. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil således kunne støtte projekter, der Udvikler og/eller etablerer nye produkter/koncepter.

12 12 Etablerer nye virksomheder Sikrer god og effektiv IT-infrastruktur Inddrager øernes natur i forbindelse med bæredygtig erhvervsudvikling LAG Læsø, Samsø og Ærø vil prioritere projekter, der indeholder nytænkning i forhold til eksisterende tiltag på de enkelte øer. Endvidere vil tiltag inden for områderne turisme, fiskeri, kartofler og grøntsager, lokalt fremstillede produkter med lokal oprindelse, kultur/oplevelsesøkonomi, uddannelse og vedvarende energi blive prioriteret. Udvikling af kompetencer i bred forstand: Det er nødvendigt at arbejde på såvel udvikling af virksomhederne som udvikling af arbejdskraften. Endvidere vil det være væsentligt at skabe helt nye virksomheder, der efterspørger særlige kompetencer. Uddannelsesniveauet er lavere på øerne end i resten af landet set i gennemsnit. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at sikre uddannelsesmuligheder og efteruddannelsesmuligheder for øernes borgere. Initiativer vedr. udvikling af kompetencer. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil kunne støtte kompetenceudviklingsprojekter, der Sikrer eksisterende eller giver nye efteruddannelsesmuligheder for øernes borgere. Sikrer god og effektiv IT-infrastruktur. Skaber netværk mellem lokale virksomheder, lokale videnscentre og eksterne vidensinstitutioner. Skaber kendskab til kompetenceudviklingsmuligheder. Tværgående initiativer: IT-infrastruktur. IT-infrastruktur er i dag en meget væsentlig faktor for såvel virksomhedsudvikling som for den private borger. Mange virksomheder anvender allerede i dag højteknologi, hvor det er vigtigt at kunne kommunikere vha. IT-infrastruktur. Kravene til hastighederne på informationsoverførsler øges meget hurtigt. Det er vigtigt for virksomhederne på øerne at have adgang til hurtig og økonomisk rimelig IT-infrastruktur, såfremt de også i fremtiden skal kunne konkurrere i en global verden. IT-infrastruktur spiller en større og større rolle i det private liv. Flere og flere informationer, offentlige tjenester og underholdning fordrer, at den almindelige forbruger/borger har adgang til hurtig IT-infrastruktur. LAG Læsø, Samsø og Ærø ønsker derfor i udviklingsstrategien at sætte fokus på IT-infrastruktur. Udvikling af IT-infrastruktur er således allerede nævnt under de tre indsatsområder, som et initiativ, der vil blive prioriteret. Natur. Læsø, Samsø og Ærø har meget store naturarealer. Disse arealer har en stor betydning dels for turismen og dels for borgerne på øernes livskvalitet. Naturarealerne har herudover

13 13 også stor kulturhistorisk og bevaringsbetydning. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil derfor sætte fokus på en udvikling af naturen, således at den kan blive et aktiv i forbindelse med udvikling af bæredygtig turisme, en sikring og genskabelse af naturværdier, og hvor der gennem dynamisk nytænkning sikres størst muligt hensyn til, og udviklingsmuligheder for, de to store erhverv på øerne, fiskeri og landbrug, således at naturtiltagene er med til at fremme udviklingen i disse erhverv. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil derfor støtte projekter, der medvirker til at gennemføre tiltag i forbindelse med naturarealerne, der gennem nytænkning skaber nye muligheder under hensyntagen til livskvalitet, bæredygtighed og eksisterende erhverv. F2. Kvantificerede målsætninger for landdistriktsområderne. LAG Læsø, Samsø og Ærø har opstillet følgende mål for perioden under forudsætning af at den årligt tildelte budgetramme som minimum fastholdes også i årene Det er vigtigt for den løbende evaluering af LAG Læsø, Samsø og Ærø s arbejde at have målbare mål. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien for LAG Læsø, Samsø og Ærø blevet defineret mål som succeskriterier for det samlede udviklingsarbejde. Da det er af stor væsentlighed for øerne at bremse befolkningsnedgangen og nedgangen af arbejdspladser på øerne, er de overordnede succeskriterier udarbejdet som mål for befolkningstallet og arbejdspladserne på øerne. LAG Læsø, Samsø og Ærø s mål er, at der i 2013 er opnået følgende: Antallet af indbyggere på øerne i 2013 har haft en tilvækst på mindst 1 % med udgangspunkt i antallet af indbyggere 1. januar Der er på de tre øer, som minimum, samme antal arbejdspladser i 2013 som i F3. Forventede aktiviteter for landdistriktsområder LAG Læsø, Samsø og Ærøs forventede aktiviteter omfatter følgende: Prioritere og indstille projekter under Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Oplyse om Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet og motivere borgere, virksomheder, iværksættere, foreninger og organisationer til at iværksætte initiativer, der falder ind under LAG Læsø, Samsø og Ærøs udviklingsstrategi. Skabe debat samt arrangere møder og arrangementer, der medvirker til at fremme gennemførelsen af udviklingsstrategiens vision. nedsættelse af arbejdsgrupper i forbindelse med initiativer under udviklingsstrategien.

14 14 igangsættelse af analyser og projekter. Samarbejde med Læsø, Samsø og Ærø kommuner i forbindelse med områdefornyelse og byfornyelsesprogrammet. Oplyse og rådgive om andre mulige programmer og ordninger. Netværke med andre LAGbestyrelser national og internationalt. Løbende evaluering af indsatsen Bestyrelsen for Læsø, Samsø og Ærøs Aktionsgruppe evaluerer udviklingsstrategien hvert andet år, første gang ultimo Evalueringen kan føre til, at bestyrelsen gennemfører justeringer i de prioriteringer og arbejdsmetoder, man benytter sig af. Evalueringen kan også betyde, at der udpeges nye fokusområder. Såfremt evalueringen medfører, at det bliver nødvendigt at ændre strategi, indsatsområder og/eller prioriterede initiativer for at sikre den ønskede udvikling, vil disse ændringer blive gennemført under hensyntagen til bekendtgørelsen om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper, og hvor medlemmerne vil blive inddraget i processen. H. Land. Budget og Tidsplan Budgetrammen for LAG Læsø, Samsø og Ærø for 2007 og 2008 er fordelt med kr. til Læsø, kr. til Samsø og kr. til Ærø pr. år fra Landdistriktsprogrammet. Den overordnede målsætning for strategien er en fokuseret indsats inden for bosætning, nye produkter/nye virksomheder, kompetenceudvikling og tværgående initiatier, hvorfor der i budgettet er afsat projektmidler til disse områder. Fordelingen af beløbende skal naturligvis ses som LAGens prioritering af indsatsområderne. LAGen forbeholder sig dog ret til at ændre i mellem denne prioritering, således at der kan overføres projektmidler fra et indsatsområde til et andet. Denne fleksibilitet er meget vigtig, da det er et væsentligt element i strategien, at søge at motivere og aktivere flest muligt af øernes befolkning i arbejdet med at nå strategiens visioner. De initiativer som opnår projektstøtte skal selvfølgelig ligge inden for strategiens rammer. Da der netop i strategien er lagt stor vægt på at søge at motivere og aktivere flest muligt af øernes befolkning til at igangsætte initiativer, er det meget væsentligt for LAGen at have et meget tilgængeligt sekretariat. Det er derfor besluttet at sekretariatet skal være situeret på alle tre øer og have en både oplysende, opsøgende og vejledende funktion. Borgerne skal således på deres lokalkontor kunne modtage aktiv støtte til projektudarbejdelse samt vejledning i hvilke andre muligheder for projekthjælp og finansiering, der er mulig. Bestyrelsen for LAG Læsø, Samsø og Ærø har derfor nedsat et sekretariat, med en person fra hver ø tilknyttet.

15 15 Da midlerne i 2007 og 2008 er tildelt med et forskelligt beløb pr. ø og det har været meget væsentligt for LAGens medlemmer at sikre sig, at de tildelte midler blev brugt på den ø som de var blevet fordelt, er det fastlagt i LAG Læsø, Samsø og Ærøs vedtægter, at dette princip overholdes. Der er derfor udarbejdet et budget, hvor fordelingen af midler fra Landdistriktsprogrammet fremgår, dels for hver ø og dels samlet. Samlet budget for LAG Læsø, Samsø og Ærø for perioden Læsø Samsø Ærø i alt Bosætning Nye produkter/virksomheder Kompetenceudvikling tværgående initiativer Sekretariat I alt Det er vigtigt for LAG Læsø, Samsø og Ærø at generere mest mulig udvikling for de til rådighed værende midler. LAGens sekretariat vil derfor i størst muligt omfang informere og vejlede om mulighederne for medfinansiering fra eksempelvis Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, støtte til byfornyelse, områdefornyelse, strukturfonde og regionerne m.fl.

16 16 Lokal udviklingsstrategi vedrørende fiskeriudviklingsprogrammet E. Fisk. Analyse af området i fiskeriområderne LAG Læsø, Samsø og Ærø's geografiske område er de 3 mellemstore øer Læsø, Samsø og Ærø, hvor det der binder dem sammen, er det at være mellemstore øer uden broforbindelse og de deraf følgende udfordringer, bl. a. med hensyn til infrastruktur. De 3 øer er alle selvstændige kommuner. Læsøs areal er på ca ha, hvoraf ca ha er ubebyggede arealer, der henligger i naturtilstand eller drives som plantage, heraf er ca ha fredet. Der udøves landbrug på ca ha af øens samlede areal, og byer og landsbyer udgør ca. 600 ha. Læsø er udlagt som særligt regionalt naturområde og nationalt turistområde. Samsøs areal er ca ha, hvoraf byer og landsbyer udgør ca ha, fredede og ikke dyrkede arealer er ca ha, skov er 640 ha og landbrug ca ha. Ærøs areale er ca ha, hvoraf byer og landsbyer udgør ca ha, skov, eng og strandenge udgør ca ha og landbrug er ca ha. Infrastrukturen til og fra øerne består af færgefart. Dette medfører større udgifter for øernes virksomheder og borgere til transport. Hertil kommer ulemper med hensyn til transporttid samt fleksibilitet. Alt i alt betyder det for øerne, at det ikke er muligt/meget uattraktivt at pendle til og fra øerne til en arbejdsplads i en anden kommune. For øernes virksomheder betyder de øgede fragtomkostninger en konkurrencemæssig negativ belastning. Øernes erhvervsstruktur er præget af, at mange arbejdspladser er enten direkte eller indirekte afhængige af primærproduktionen i landbrug og fiskeri. Næst efter landbrug og fiskeri er turisme et vigtigt erhverv for øerne. Både erhvervene i primærproduktionen og turismen er dog stærkt konkurrenceprægede erhverv, hvor konkurrencen fra både det øvrige Danmark, men også fra hele verden er meget kraftig. Det er således nødvendigt for øerne hele tiden at skabe nye konkurrencefordele for at opveje den økonomiske ulempe ved den dyre transport. Øerne er alle tyndt befolket i forhold til Danmark i gennemsnit. På Ærø er der således 76 ind/km2, Samsø 36 ind/km2 og på Læsø kun 18 indb/km2. Til sammenligning er der 126 ind/km2 set som gennemsnit i hele landet. De tre øer har i gennem en lang årrække haft faldende befolkningstal, se tabel 1, samt en større andel ældre borgere end i gennemsnit af Danmark som sådan. Tabel 1 : Folketal pr. 1. januar efter øer og tid Ærø Læsø Samsø Kilde: Danmarks statistik

17 17 Ser man på Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning estimeres der også fremover med en faldende befolkning på de tre øer, se tabel 2. Tabel 2 : Befolkningsfremskrivning 2007 efter område og tid Ærø pr. 1. januar Samsø Læsø De tre øer har i en årrække udover faldende befolkningstal også haft et faldende antal arbejdspladser og højere ledighed end i det øvrige land. Ledigheden er også faldet på øerne i forbindelse med højkonjunkturen, men er fortsat noget over landsgennemsnittet, se tabel 3. Tabel 3. : Ledige i procent af arbejdsstyrken efter køn, område og tid I alt Hele landet 5,7 5,4 5,2 5,2 6,2 6,4 5,7 4,5 Marstal (-2005/2006) 8,5 8,4 8,0 7,6 8,0 7,7 0,0 0,0 Ærø (2005/2006-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 5,7 Ærøskøbing (-2005/2006) 6,6 6,3 6,9 7,0 7,3 7,5 0,0 0,0 Samsø 8,6 9,0 9,0 8,7 11,5 12,0 9,6 6,9 Læsø 14,0 12,5 13,0 12,8 15,9 14,0 12,7 10,3 De tre øers befolkning har en lavere uddannelsesgrad end i gennemsnit af landet. Sammenholdt med, at der også er større ledighed samt den større andel af ufaglært arbejdskraft end resten af landet medfører det, som det ses af tabel 4, en lavere gennemsnitlig familieindkomst på øerne end i landet som gennemsnit. Tabel 4.:Gennemsnitlige familieindkomster efter indkomsttype, familietype, område og tid LØN MV I ALT Familier i alt Hele landet Marstal (-2005/2006) Ærø (2005/2006-) Ærøskøbing (-2005/2006) Samsø Læsø Kilde Danmarks Statistik.

18 18 E1. Fisk. Analyse af den nuværende situation i fiskeriområderne. Da LAG Læsø, Samsø og Ærø netop geografisk består af de tre mellemstore øer, er hele LAGens geografiske område en del af LAGens fiskeriområde. Fiskeri har historist set haft en stor betydning for alle de tre øer, men ligesom inden for landbruget har fiskerierhvervet gennemgået en voldsom strukturudvikling. Strukturudviklingen har ikke blot bevirket en kraftig nedgang i antal arbejdspladser inden for fiskeriet, men også bevirket lukning af landingssteder, auktionshuse og fiskeriafledte virksomheder. I dag er der på øerne kun ganske lidt traditionelt fiskeri tilbage. Der hvor der stadig er arbejdspladser inden for fiskeriet af betydning er inden for det mere specialicerede fiskeri som jomfruhummerfiskeriet på Læsø. Som det ses af nedenstående tabel, er der indenfor de seneste ti år sket en markant nedgang i beskæftigelsen inden for fiskeri på de tre øer. Læsø har i perioden haft et tab på 37 arbejdspladser, Ærø på 12 og Samsø på 11. Særligt på Samsø var denne udvikling og afvikling dog allerede sket i de forgående ti til tyve år, hvor fiskeriauktion og landingssted blev lukket og mange kuttere Lagt op. Denne afvikling er netop og paradoksalt nok blevet fremskyndet af, at Læsø, Samsø og Ærø er øer, og dermed har øgede transporttid og - omkostninger i forbindelse med den videre distribution af de landede fisk. Det tilbageværende fiskeri er derfor hovedsageligt inden for special- og nicheproduktioner som netop jomfruhummerfiskeriet. Endvidere består en del af den tilbageværende fiskeriflåde af fartøjer, der er hjemmehørende på øerne, men lander fangsten i fiskerihavne på vestkysten. Beskæftigede inden for fiskeri på Læsø, Samsø og Ærø i perioden Fiskeri Ærø Samsø Læsø Udviklingen inden for fiskeriet på øerne har betydet, at der i dag tilbagestår et stort antal havne, der ikke benyttes til det oprindelige formål. Nogle forsøges anvendt til lystbådehavn uden, at de nødvendigvis er særligt egnede til dette formål. For alle havnene gælder at deres potentiale ikke udnyttes optimalt, og at der mangler en gennemgribende omstilling til nye erhverv eller nye produkter med udgangspunkt i fiskeriet, gerne i samspil med andre brancher. Her vil det være oplagt at søge at udvikle samspillet mellem eksempelvis turisme og fiskeri. LAGens store udfordring er at skabe nye arbejdspladser, således at borgere, der allerede bor på øerne og de nye tilflyttere, kan finde arbejde på øerne. Arbejdspladser, der er nødvendige, såfremt det skal lykkes at vende befolkningsnedgangen til en befolkningsfremgang.

19 19 F. Fisk. Strategien F1. Fisk. Overordnede målsætninger i forhold til fiskeriområderne LAG Læsø, Samsø og Ærøs landdistriktsområde og fiskeriområde er geografisk sammenfaldende, da det består af de tre øer. LAG Læsø, Samsø og Ærø har derfor valgt at arbejde ud fra en samlet vision, der er dækkende for både landdistrikt og fiskeri. Vision: Den overordnede vision for udviklingen på de tre øer Læsø, Samsø og Ærø er At bevare og udvikle Læsø, Samsø og Ærø som velfungerende, levende og bæredygtige helårssamfund, hvor der er arbejde til alle. At øge befolkningstallet. Udviklingen skal ske gennem en aktiv og dynamisk dialog og samspil med erhvervslivet og borgerne på Læsø, Samsø og Ærø. Et levende samfund på de tre øer, er også et udadvendt samfund, der sikrer en udvikling gennem samarbejde regionalt, nationalt og globalt. Ud over at have mange af de samme problemstillinger og udfordringer, har de tre øer også hver sine styrkepositioner. Læsø, Samsø og Ærø vil i gennem den fælles aktionsgruppe støtte og erfaringsudveksle, så styrkepositionerne søges bredt ud til alle tre øer. Med levende menes også, at der på de tre øer er et varieret kultur- og erhvervsliv, som danner grundlag for et velfungerende samfund, hvor erhvervs-, service- og indkøbsmuligheder er til stede hele året rundt. Det er ambitionen, at der gennem udvikling skabes nye arbejdspladser således, at det er muligt for befolkningen på øerne samt potentielle tilflyttere at finde beskæftigelse. Et levende samfund på de tre øer sikrer en afbalanceret udvikling mellem erhvervsliv og livskvalitet for øernes indbyggere. Med bæredygtig menes der, at udviklingen skal ske med hensyntagen til miljø og natur. Der vil også fremover blive Lagt stor vægt på, at vedvarende energi indgår som en naturlig del af udviklingen på øerne. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil gennem handling og ord synliggøre dette på de tre øer, i det øvrige Danmark og globalt. Med velfungerende og levende samfund på de tre øer menes også, en sikring af, at den nødvendige infrastruktur, er til stede, således at udviklingen i erhvervene sikres, og borgerne har mulighed for adgang til kompetenceudviklingsmuligheder og arbejdspladser beliggende uden for øerne. Med infrastruktur menes derfor i denne sammenhæng både fysisk infrastruktur og IT-infrastruktur.

20 20 Indsatsområder: Det er nødvendigt for at sikre størst mulig effekt af såvel landdistriktsprogrammet som fiskeriudviklingsprogrammet at lave en fokuseret indsats. LAG Læsø, Samsø og Ærø har derfor valgt at fokusere på følgende indsatsområder: Bosætning med fokus på alle aldersgrupper Nye produkter og nye virksomheder Udvikling af kompetencer i bred forstand Det er forventningen, at det ved en fortsat fokuseret indsats på disse områder vil være muligt at vende udviklingen fra tilbagegang og marginalisering til en stabilisering og på sigt fremgang af befolkningstal og arbejdspladser. Med en fokuseret indsats menes der, at projekter, der igangsættes under fiskeriudviklingsordningen, skal falde ind under et af de tre indsatsområder. LAGen prioriterer at udviklingen skal ske igennem igangsætning af så mange projekter som muligt i forhold til budgetrammen, hvor ansvaret for gennemførelsen er fordelt på mange forskellige hænder. Det er vigtigt at flest mulige organisationer, foreninger, virksomheder, borgere tager ansvar for og del i udviklingen af LAG Læsø, Samsø og Ærø igennem igangsætning af initiativer. Ligesom det er vigtigt at kommunerne også deltager og er tovholder i projekter og initiativer, der medvirker til opfyldelse af strategiens vision. Endelig er det af stor betydning at de tre regioner deltager som aktive medspillere både på strategisk plan og på initiativplan. Initiativer under fiskeriudviklingsområdet. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil have særligt fokus på de områder, hvor fiskeri og akvakultur har en væsentlig betydning for beskæftigelse, aktivitet og identitet. Bosætning Det er nødvendigt for at kunne nå visionen at øge tiltrækningen af tilflyttere, da øerne ellers vil opleve en befolkningsnedgang som konsekvens af fødselsunderskud samt nødvendig fraflytning af unge, der skal til fastlandet for at uddanne sig. Det er vigtigt for tiltrækningen af potentielle tilflyttere, at det er muligt at finde arbejde på øerne og at øerne er attraktive bosætningsområder. De tre øer har mange naturgivne kvaliteter og boliger til rimelige priser. Men smuk natur er ikke nok til at tiltrække nye borgere. Det er nødvendigt at sikre attraktive levevilkår på øerne. Der vil under fiskeriudviklingsprogrammet blive arbejdet med at gøre havneområderne til aktive og attraktive bo- og aktivitetsområder, der kan medvirke til at gøre øerne til attraktive bosætningsområder. Der skal såvel udarbejdes nye koncepter og planlægning som gennemføres fysiske investeringer for at forvandle havneområderne til aktive

21 21 rekreative områder, der danner rammer for såvel fiskeri, turisme, øvrigt erhverv og øernes befolknings fritidsaktiviteter. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil således under fiskeriudviklingsprogrammet kunne støtte projekter, der tilfører nye eller udvikler allerede eksisterende kultur- og fritidstilbud med relation til det maritime miljø i og omkring havneområderne. sikrer at vedvarende energi- og miljøtiltag implementeres i flest mulige sammenhænge i forbindelse nye tiltag i forbindelse med udviklingen af havneområderne. Sikrer IT-infrastruktur Udvikler rekreative og aktive havneområder, under hensyntagen til og i samspil med fiskeri og erhverv, gennem nytænkning Nye produkter og nye virksomheder. Nye produkter er her defineret som både fysiske produkter og koncepter. Nye produkter kan både udvikles i allerede eksisterende virksomheder og af iværksættere. Det er væsentligt for såvel den økonomiske udvikling som befolkningsudviklingen på Læsø, Samsø og Ærø, at der fastholdes og skabes nye arbejdspladser. Det vil være vanskeligt at markedsføre de tre øer, som attraktive bosætningsområder, såfremt det ikke er muligt at finde arbejde. Det er derfor af stor betydning at understøtte iværksættere og andre, der vil etablere nye virksomheder på øerne. Endvidere skal allerede eksisterende virksomheders ideer og muligheder for innovation understøttes. Det er derfor vigtigt at understøtte en udvikling af innovationskultur hos eksisterende virksomheder. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil arbejde for nytænkning, således at der skabes nye virksomheder, også gerne på tværs af brancher. Endvidere vil LAG Læsø, Samsø og Ærø søge at sikre erfaringsudveksling og samarbejdsrelationer på iværksætter- og virksomhedsniveau på øerne og imellem øerne for at skabe størst muligt udbytte af innovative tiltag. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil i forbindelse med initiativer under fiskeriudviklingsprogrammet arbejde for at fremme initiativer, der Fremmer produktion og afsætning af fisk og andre produkter fra havet. Udvikler nye produkter/koncepter inden for fiskeri, enten alene eller i samspil med andre brancher. Udvikler aktiviteter inden for oplevelsesøkonomi, der tager udgangspunkt til fiskeri / det maritime miljø.

22 22 Udvikling af kompetencer i bred forstand: I forbindelse med innovation og produktudvikling inden for fiskeriet og i samspillet med andre brancher, er det nødvendigt at arbejde på såvel udvikling af virksomhederne som udvikling af arbejdskraften. Endvidere vil det være væsentligt at skabe helt nye virksomheder, der efterspørger særlige kompetencer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at sikre efteruddannelsesmuligheder for øernes borgere. Initiativer vedr. udvikling af kompetencer. LAG Læsø, Samsø og Ærø vil kunne støtte kompetenceudviklingsprojekter, der Sikrer eksisterende eller giver nye efteruddannelsesmuligheder for øernes borgere. Sikrer god og effektiv IT-infrastruktur, der kan anvendes i forbindelse med kompetenceudvikling. Skaber netværk mellem lokale virksomheder, lokale videnscentre og eksterne vidensinstitutioner. Skaber kendskab til kompetenceudviklingsmuligheder. Kompetenceudviklingsprojekterne skal herud over indgå som en del at et udviklingsprojekt i forbindelse med indsatsområderne bosætning og/eller nye produkter og nye virksomheder. F2. Kvantificerede målsætninger for fiskeriområderne. LAG Læsø, Samsø og Ærø har opstillet følgende mål for perioden under forudsætning af at den årligt tildelte budgetramme som minimum fastholdes også i årene Det er vigtigt for den løbende evaluering af LAG Læsø, Samsø og Ærø s arbejde at have målbare mål. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien for LAG Læsø, Samsø og Ærø blevet defineret mål som succeskriterier for det samlede udviklingsarbejde. Da det er af stor væsentlighed for øerne at bremse befolkningsnedgangen og nedgangen af arbejdspladser på øerne, er de overordnede succeskriterier udarbejdet som mål for befolkningstallet og arbejdspladserne på øerne. LAG Læsø, Samsø og Ærø s mål er, at der i 2013 er opnået følgende: Antallet af indbyggere på øerne i 2013 har haft en tilvækst på mindst 1 % med udgangspunkt i antallet af indbyggere 1. januar Der er på de tre øer, som minimum, samme antal arbejdspladser i 2013 som i 2008.

23 23 Det er vanskeligt for nuværende at specificere kvantificeringen nærmere, da LAG Læsø, Samsø og Ærø ikke kender budgettet for fiskeriudviklingsprogrammet. F3. Forventede aktiviteter for fiskeriområderne. LAG Læsø, Samsø og Ærøs forventede aktiviteter omfatter følgende: Prioritere og indstille projekter under Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Oplyse om Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet og motivere borgere, virksomheder, iværksættere, foreninger og organisationer til at iværksætte initiativer, der falder ind under LAG Læsø, Samsø og Ærøs udviklingsstrategi. Skabe debat samt arrangere møder og arrangementer, der medvirker til at fremme gennemførelsen af udviklingsstrategiens vision. nedsættelse af arbejdsgrupper i forbindelse med initiativer under udviklingsstrategien. igangsættelse af analyser og projekter. Løbende evaluering af indsatsen Bestyrelsen for Læsø, Samsø og Ærøs Aktionsgruppe evaluerer udviklingsstrategien hvert andet år, første gang ultimo Evalueringen kan føre til, at bestyrelsen gennemfører justeringer i de prioriteringer og arbejdsmetoder, man benytter sig af. Evalueringen kan også betyde, at der udpeges nye fokusområder. Såfremt evalueringen medfører, at det bliver nødvendigt at ændre strategi, indsatsområder og/eller prioriterede initiativer for at sikre den ønskede udvikling, vil disse ændringer blive gennemført under hensyntagen til bekendtgørelsen om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper, og hvor medlemmerne vil blive inddraget i processen. H. Fisk. Budget og Tidsplan LAG Læsø, Samsø og Ærø kender endnu ikke budgettet for området. Der er derfor ikke specifiseret budget. Der vil når budgetrammen kendes afsættes midler inden for bosætning, nye produkter og nye virksomheder samt kompetenceudvikling. Fordelingen af midler vil blive på følgende måde: bosætning 30 % nye produkter og nye virksomheder 60 % kompetenceudvikling 10 % Procentfordelingen af midlerne skal ses som LAGens prioritering af indsatsområderne. Der kan dog ske ændringer i fordelingsnøglen, da LAGen også prioriterer meget højt at motivere til et fælles ansvar for udvikling. Der vil således i fordelingen af midler blive taget

24 24 hensyn til hvilke projekter, der kan bæres frem og gennemføres af øernes borgere. Dog skal projekterne falde inden for rammerne af strategien. Der afsættes ikke midler fra fiskeriudviklingsprogrammet til sekretariat, da der her opnås en synergieffekt af fælles sekretariat i forbindelse med Landdistriktsprogrammet. Sekretariatsmidlerne er afsat under Landdistriktsprogrammet. Det er vigtigt for LAG Læsø, Samsø og Ærø at generere mest mulig udvikling for de til rådighed værende midler. LAGens sekretariat vil derfor i størst muligt omfang informere og vejlede om mulighederne for medfinansiering fra programmer, fonde, regioner m.m.

25 25 J. Underskrifter (skal underskrives af ansøger/formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen tegningsret) Dato: Formandens navn (blokbogstaver): Jørgen Otto Jørgensen Formandens underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Dato: Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver): Bestyrelsesmedlems underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Dato: Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver): Bestyrelsesmedlems underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Udfyldes af Direktoratet for FødevareErhverv Dato: Dato: SB-1 (signatur): SB-2 (signatur):

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15 Indholdsfortegnelse PDF startside Vores kommune...1/15 Vores kommune Hjørring kommune...2/15 52.782.538.900 kroner for rammen om det gode liv...2/15 Afvejninger og nogle hovedprincipper...3/15 Hvilken

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

2. Definition af fiskeriområder

2. Definition af fiskeriområder Hvordan defineres begrebet fiskeriområder i eff-sammenhæng? Den Europæiske Fiskerifonds (EFF) prioriterede akse 4 adskiller sig fra de tre andre akser, da den er målrettet mod fiskeriområderne (titlen

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Lokalstyretudvikling Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 Emneoversigt Prioriteter for lokalstyret udvikling Budget til LAG-indsatsen og fordeling

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen Præsentation til Fondsmesse 2014 den 30. oktober 2014 EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen v/ Gert Kristoffersen 1 Lokaldrevet udvikling via lokale aktionsgrupper er en tilskudsordning

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Borgmester Bjarne Nielsen Langeland Kommune bn@langelandkommune.dk Befolkning og befolkningsudvikling Største

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Aftenens program Program 17:00-17:05 Ankomst 17:05-17:15 Velkomst ved borgmester Holger Schou Rasmussen 17:15-17:45

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013

Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013 Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013 En strategi i led af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram 2007 2013 INDHOLD A. Formalia... 3 B. Kontaktperson... 3 C. Bilag... 3 D. Redegørelse for udarbejdelse

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere