Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Børne- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Regnskab - orientering Driftsoverførsel fra regnskab til Bilagsliste...22

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/15 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Regnskab - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/2341 Børne- og Uddannelsesudvalget regnskabsbemærkninger budgetområde 512.pdf regnskabsbemærkninger budgetområde 513.pdf Regnskabsbemærkninger budgetområde 514.pdf regnskabsbemærkninger budgetområde 515.pdf regnskabsbemærkninger budgetområde 516.pdf regnskabsbemærkninger budgetområde 517.pdf Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, som belyser årets forbrug ift. budgettet samt eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 512 Forebyggelse 513 Skoler 514 UU-Øresund 515 Dagtilbud 516 Børne- og Ungerådgivningen 517 Udsatte Børn Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2015, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i august Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder viser et samlet merforbrug på kr. jf. tabel kr. Opr. Budget Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Forbrug Korrigeret budget Mer-/ mindreforbrug for 512 Forebyggelse

4 4 Heraf: Den kommunale Sundhedstjeneste Den kommunale Tandpleje SSPK UU-Øresund Ikke rammestyrede Erhvervsgrunduddannelser Skoler Heraf: Samlede fællesudgifter skoleområdet Folkeskolerne Øvrige totalrammer Uddannelseshus Helsingør UU-Øresund Heraf: Rammestyret Ikke rammestyret Dagtilbud Heraf: Samlede fællesudgifter dagområdet Pau-uddannelser Totalrammer på daginstitutionerne 516 Børne- og Ungerådgivningen Heraf: Børne- og Ungerådgivningen Støttepædagogkorpset Udsatte børn Heraf: Myndighedsområdet Udførerenheden Søjlerne Ikke rammestyret I alt Budgetområde 512 Forebyggelse Rammestyret område På budgetområde 512 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Hele budgettet er rammestyrede område. Regnskab viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på

5 5 0,3 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 512 er der en afvigelse på 0,03 pct. i forhold til det oprindelige budget og 0,3 pct. i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. Den kommunale Sundhedstjeneste Regnskabet viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 0,7 pct. af det korrigerede budget. Sundhedstjenestens merforbrug skyldes, at der er blevet brugt flere penge til ergoterapi til lovpligtige genoptræningsplaner, end der var budgetteret med. Der blev udarbejdet et budgetønske til budget 2015, men det blev ikke vedtaget. Derudover har det været nødvendigt at ansætte en vikar efter afskedigelse af en medarbejder, hvor der har været en dobbelt lønudgift i en kortere periode. Den kommunale Tandpleje Regnskabet viser et merforbrug på kr., hvilket svarer til 1,4 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at den af byrådet vedtagne sammenlægning af Tandklinikkerne i Espergærde skoledistrikt på Tibberupskolen blev påbegyndt i, og midlerne til dette først er på Tandplejens budget i Begrundelsen for at denne ombygning blev påbegyndt ultimo var, at de bygningsmæssige ændringer derved kunne foretages samtidig med den planlagte ombygning af Tibberup tandklinikken, der var en følge af skolereformen (nedlæggelse af klinikkerne på Tikøb Skole og Grydemoseskolen).Såfremt ombygningen ikke var påbegyndt ultimo, ville Tandplejen være kommet ud med et lille mindreforbrug, som forventet ved sidste budgetrevision. SSPK Regnskabet viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 4,2 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget er fremkommet på grund af, at projektmidler fra Særtilskudspuljen til Ung i Job koordinator, som blev givet til området i, skal deles i to halve årsværk i og 2015, dvs. at de kr. driftsoverføres til Budgetområde 513 Skoler På budgetområde 513 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,89 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 513 er der en afvigelse på 2,86 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,89 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Samlede fællesudgifter på skoleområdet I regnskab er der et mindreforbrug på kr. på de samlede fællesudgifter til skoleområdet. Mindreforbruget er sammensat på følgende måde: Tabel 2 Merforbrug/mindreforbrug Fællesudgifter skoler Fællesudgifter ungdomsskoler SFO-fællesudgifter Øvrige aktiviteter skoleområdet

6 6 Samlede fællesudgifter på skoleområdet Fællesudgifter skoler Regnskabet viser et merforbrug på kr. Der har ikke været nogen overførsel fra 2013 til og merforbruget dækker over en række modsatrettede forhold. De væsentligste årsager til afvigelsen er: Merforbrug på grund af øgede søgning af elever til Erhvervsskolen og ekstraordinær udgift til licenser til elevcomputere, merudgifter til skoleomkostninger for Helsingør Kommunes elever, der af forskellige årsager modtager undervisning i anden kommune, samt mindreforbrug til udvidet morgentilbud på skolerne idet tilbuddet ikke har været benyttet fuldt ud. Evaluering af skolestruktur, lønudgifter til konsulent til hjælp til implementering af skolereformen og udgift i forbindelse med afskedigelse af medarbejder er også finansieret af fællesudgifterne. Derudover er der overført kr. til anlæg til lærerarbejdspladser på skolerne. Fællesudgifter Ungdomsskoler Mindreforbruget på kr., skyldes, at der har været færre elever i ungdomsskolen. SFO-fællesudgifter Mindreforbruget skyldes primært det faldende børnetal og de medfølgende mindreindtægter i forældrebetalingen. Budgettet til SFO-fællesudgifter er i forbindelse med udmøntningssagen for blevet nedskrevet med kr. Øvrige aktiviteter skoleområdet Regnskabet viser et mindreforbrug på kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er: Specialskolerne har et merforbrug, som hovedsageligt skyldes færre elever end forventet fra andre kommuner. Der var i kommunens 3 specialskoler budgetteret med 55 elever fra andre kommuner, men der har i kun været 51. Pasning af SFO ( 20,2) elever i andre kommuner har et mindreforbrug på kr. idet budgettet ikke blev tilpasset i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der er en proces i gang med henblik på en tilpasning, og budgettet er i forbindelse med udmøntningssagen for blevet nedskrevet med kr. Herudover har der været merforbrug til transport i forbindelse med svømmeundervisning, og et samlet merforbrug til statslige og private skoler, efterskoler, ungdomskostskoler og produktionsskoler, som primært skyldes øget elevtal i forbindelse med endelig afregning. Folkeskolerne På flere måder har været et udfordrende år for skolerne. Skolereformen har fra skoleåret /15 sat helt nye rammer for folkeskolen, og skolerne har derfor i løbet af året skullet bruge meget energi og mange ressourcer på at planlægge og udvikle en ny skoledag. Samtidig er ansvaret for specialeleverne og udviklingen af nye specialtilbud indenfor normalområdet lagt ud til de enkelte skoler som led i inklusionsarbejdet, og endelig er der blevet indført en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Der har derfor været en lang række usikkerhedsmomenter som skolerne har skullet forholde sig til. Totalrammerne for folkeskolerne viser et samlet merforbrug på kr., hvilket i forhold til 2013 er en forværring af merforbruget med kr. Udviklingen kan primært henføres til, at skolernes vikarudgifter er steget med kr. fra

7 7 kr. i 2013 til kr. i. Det anbefales, at vikarudgifterne i samarbejde med skolerne afdækkes, med henblik på bl.a. at undersøge om der er elementer i skolereformen, som er medvirkende til de stigende vikarudgifter, og hvordan der kan arbejdes på at reducere vikarforbruget. Eksempelvis kan skolereformen og arbejdet med udviklingen af den nye skoledag have udfordret skolerne i forhold til planlægningen af vikardækningen. Resultatet af undersøgelsen vil indgå i den 1. budgetrevision, hvor der også vil være fokus på skolernes forbrug i de første måneder af Ligeledes bliver der i øjeblikket foretaget en evaluering af den nye skolestruktur bl.a. for at afdække om der er strukturelle forhold, der hindrer en balanceret økonomisk udvikling på området. I lyset af de mange usikkerhedsmomenter på skolerne skal det bemærkes, at regnskabsresultaterne for de fleste af skolerne ser fornuftige ud. I et vanskeligt og turbulent år er det generelt lykkedes skolerne at holde snor i forbruget og undgå at økonomien er løbet løbsk. På trods af de stigende vikarudgifter er det endda lykkedes Espergærde Skole at reducere merforbruget i forhold til Samtidig skal det dog bemærkes, at der fremadrettet bør være ekstra fokus på udviklingen på skolerne, således at der fortsat sker en stram styring på området med henblik på at reducere merforbruget i de kommende år. De foreløbige sygefraværstal for januar og februar indikerer, at sygefraværet blandt lærerne er faldende efter at have toppet i oktober. Øvrige totalrammer Naturcenter Nyruphus har et merforbrug på kr., hvilket i forhold til 2013 er en forbedring på kr. Hovedårsagen til merforbruget er, at normeringen ikke er tilpasset i forbindelse med, at centrets undervisningstimer på Tibberupskolen ophørte. Merforbruget er reduceret ved besparelse og gennem øget indtjening. Dette forventes fortsat i 201,5 og yderligere tiltag skal drøftes i bestyrelsen. Sprogstimulering har et mindreforbrug på kr. og ungdomsskolevirksomhed et samlet mindreforbrug på kr. Uddannelseshus Helsingør har et mindreforbrug på kr. på grund af vakante stillinger i, og efter aftale med Center for Dagtilbud og Skoler og skolelederne har der været udvist tilbageholdenhed i, så mindreforbruget kunne medfinansiere det forventede kompetenceløft af i Budgetområde 514 UU-Øresund På budgetområde 514 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Heraf udgør det rammestyrede område kr. og det ikke rammestyrede område kr. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 5,0 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 514 er der en afvigelse på 1,5 pct. i forhold til det oprindelige budget og 1,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. Det er vanskeligt at lave en fordeling af mer- og mindreforbrug mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. Ifølge kommunens overførselsregler skal mer- og mindreforbrug overføres, når der indgår eksterne midler. Det samlet mindreforbrug på kr. søges derfor overført til 2015.

8 8 Områderne beskrives nærmere nedenfor Rammestyret område UU-Øresund har på det rammestyrede område et samlet mindreforbrug på kr. hvilket svarer til 1,5 pct. af det korrigerede budget Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 33,7 pct. af det korrigerede budget. Hele mindreforbruget vedrører erhvervsgrunduddannelse og skyldes ikke budgetlagte indbetalinger fra Fredensborg Kommune på kr., som delvist modsvares af merudgifter på kr. 1.4 Budgetområde 515 Dagtilbud På budgetområde 515 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 515 er der en afvigelse på 2,1 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,2 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Fællesområdet på budget 515 På fællesområdet på budgetområde 515 er der i regnskabsåret et samlet mindreforbrug på kr. Fællesområdet består budgetmæssigt af fællesudgifter på dagområdet, samt budgetter vedrørende forældrebetaling, friplads og tilskud til privatinstitutioner. Ses disse særskilt har der i været et mindreforbrug på kr. på fællesudgifterne, og et merforbrug på kr. på forældrebetaling, friplads og privatinstitutioner. Mindreforbruget på fællesudgifterne skal ses i sammenhæng med de faldende børnetal. På grund af de færre børn er der færre udgifter til pasningen. Dette har i givet et mindreforbrug på kr. Herudover er der mindreforbrug på kr. på budgetposten til bygninger, som blandt andet skyldes, at der endnu ikke er afregnet for sikkerhedseftersyn af legepladser. Udgiften forventes afregnet Der har ligeledes været færre udgifter til efteruddannelse, legestue samt til særligt krævende børn end budgetteret. I alt er der her et samlet mindreforbrug på kr. Budgetterne er nedjusteret fra 2015 og frem. På budgetområdet var endvidere afsat kr. til et værested i indre by. Tilbuddet er ikke blevet etableret, og der har derfor ikke været noget forbrug.

9 9 Merforbruget på forældrebetalingen skyldes, at der har været kr. i færre indtægter i forældrebetaling end budgetteret. Igen skyldes dette det faldende børnetal. Det samlede mindreforbrug på fællesområdet skal således ses i sammenhæng med dette merforbrug, samt den negative driftsoverførsel fra 2013 på kr. PAU PAU uddannelserne har i et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes, at Helsingør Kommune har en forpligtelse til at optage 20 elever om året, mens budgettet er beregnet på baggrund af 12 elever. Der blev i gennemsnit undervist 18 elever i. Det anbefales derfor, at der findes midler på området til at opjustere budgettet fremadrettet. Institutionernes budgetrammer Totalrammerne på daginstitutionerne har i et samlet merforbrug på kr. Dette skal dog ses i forhold til en negativ driftsoverførsel fra 2013 på kr. Samlet er merforbruget på institutionernes budgetrammer således faldet. Det samlede merforbrug på kr. dækker dog både over institutioner med et merforbrug og institutioner, som overholder budgetrammen. Det er knap halvdelen af institutionerne, som har et merforbrug, og ud af dem har 14 et merforbrug på over 3 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært en overnormering på grund af faldende børnetal. Det er en generel udfordring på hele området at få tilpasset antallet af medarbejdere til børnetallet i det rigtige tempo. Derudover er flere institutioner udfordret af langtidssygefravær og afskedigelser, som har givet dobbeltlønninger og høje udgifter til vikarer. Ved regnskabets afslutning i er der 4 institutioner, som har akkumuleret et merforbrug, der overstiger 30 pct. af deres korrigerede budget. Det samlede merforbrug for disse fire institutioner alene er kr., og udgør derved over halvdelen af det samlede merforbrug på institutionerne. Det drejer sig om Hornbæk Børnehave, Børnehuset Tusindfryd, Børnehuset Hellebæk og Snekkersten Børnehus. For alle disse institutioner skyldes merforbruget, at der over de sidste år har været et markant fald i antallet af indmeldte. F.eks. har Hornbæk Børnehave over årene akkumuleret et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til et merforbrug på 158 pct. af deres korrigerede budget. Med udgangen af er der 29 børn indmeldt i institutionen, hvilket langt fra er bæredygtigt. Den samme udvikling ses i Børnehuset Tusindfryd, hvor der på nuværende tidspunkt kun er 5 vuggestuebørn indmeldt. På grund af denne udvikling har det ikke været muligt at lave en handleplan for nedbringelse af merforbruget for disse to institutioner. Blandt de institutioner som overholder budgetrammen, har 8 et mindreforbrug over 3 pct. af deres korrigerede budget. Mindreforbruget for disse institutioner er samlet kr. Herudover har Fritids- og Ungdomsklubben Puk et mindreforbrug, men da klubben som forsøgsordning er lagt ind under Hornbæk skole, skal resultatet ses i sammenhæng med Hornbækskoles budgetramme på budgetområde Budgetområde 516 Børne og Ungerådgivningen På budgetområde 516 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,5 pct. i forhold til det korrigerede budget.

10 10 På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 516 er der en afvigelse på 1,5 pct. i forhold til det oprindelige budget og i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Børne- og Ungerådgivningen Det korrigerede budget er kr., og forbruget kr. Dermed er der et mindreforbrug på kr. Støttepædagogkorpset Støttepædagogkorpsets korrigerede budget er kr., mens udgifterne er kr. Det resulterer i et mindreforbrug på kr. 1.6 Budgetområde 517 Udsatte børn På budgetområde 517 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Heraf udgør det rammestyrede område kr. og det rammestyrede område kr. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område samt et mindreforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 517 er der en afvigelse på 2,0 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,0 pct. i forhold til det korrigerede budget. Samlet set har der været et mindreforbrug på på Myndighedsområdet, heraf vil de kr. ikke blive driftsoverført til 2015, da området i forlængelse af budgetaftalen for arbejder henimod et udgiftsbehov svarende til landsgennemsnittet. Center for Børn, Unge og Familier er i øjeblikket i gang med at analysere områdets organisation, økonomiske udvikling, sagsgange og serviceniveau, ligesom der er fokus på at fremme den indsats, der virker bedst. Områderne beskrives nærmere nedenfor Rammestyret område Helsingør Lokalcenter har et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter end budgetteret, da der har været et øget salg af pladser til udenbys børn. Myndighedsområdet har et mindreforbrug på kr. i. De overføres til 2015 til aflønning af kommunens inklusionskonsulent. Det resterende beløb overføres ikke, da området arbejder henimod et udgiftsbehov svarende til landsgennemsnittet. På døgnplejeområdet er der et mindreforbrug på kr. i. Der ses et fald på 12 i antallet af anbragte børn i døgnpleje i forhold til regnskab Udgifter til forebyggende foranstaltninger viser et merforbrug på kr. Det skyldes bl.a. en stigning på 15 pct. på udgifter til betaling for unge, der går på behandlingsskole. Desuden er udgifterne til aflastning for handicappede steget med 13 pct. i forhold til På udgifter til døgninstitutioner er der et merforbrug på kr. i. Der har været en stigning fra 9 til 10 børn anbragt på døgninstitutioner fra 2013 til. Ud af de 10

11 11 døgnanbragte børn/unge har de 8 børn et handicap. På sikrede afdelinger er der et mindreforbrug på kr. i. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre varetægtsfængslede i end forventet ved budgetlægningen. Der er et merforbrug på kr. vedr. ophold på kvindekrisecentre, hvilket skyldes flere nye sager Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab viser et mindreforbrug på myndighedsområdet på kr., hvilket svarer til 8,4 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes en merindtægt på kr. vedrørende dyre enkeltsager. Omvendt har der været et merforbrug på handicapsagerne på kr. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Børne og Uddannelsesudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på kr., jf. tabel 3. Tabel 3, anlægsregnskab fordelt på budgetområder kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer- / mindreforbrug 513 Skoler Dagtilbud I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 513 Skoler På budgetområde 513 udgør det korrigerede anlægsbudget netto kr. i. Regnskab viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,1 pct. i forhold til det korrigerede budget. Projekt Dialogportalen er afsluttet i, og der søges ingen overførsel. Projekt Fremtidens folkeskole Computer er afsluttet i. Projekt Opgradering af skolernes IT-netværk er afsluttet i, og der søges inden overførsel. 2.2 Budgetområde 515 Dagtilbud På budgetområde 515 Dagtilbud udgør det korrigerede anlægsbudget netto i. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 100 pct. i forhold til det korrigerede budget.

12 12 Projekt Skimmelsvamp SFO Mørdråben. Afsluttet. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn Unge og Familier indstiller, at regnskabsbemærkningerne for forelægges til orientering. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Orientering foretaget med den bemærkning, at udvalget ønsker tæt og løbende opfølgning på skolernes økonomi.

13 Driftsoverførsel fra regnskab til 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3996 Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag 1. specifikation af driftsoverførsler på BUU.pdf Bilag 2. oversigt over de resterende indefrosne midler.pdf Bilag 3. Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. budgetområde 515.pdf Bilag 4. Handleplan Budgetområde 513.pdf Bilag 5. Handleplaner ved merforbrug over 3 pct budgetområde 515.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra til 2015 skal behandles på Økonomiudvalget den 20. april 2015 og i Byrådet den 27. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker på et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og ses i nedenstående tabel 1. Driftsoverførslerne er yderligere beskrevet i bilag 1. Tabel 1: Driftsoverførsel til kr. Forbrug Korrigeret budget Mer-/ mindreforbrug Overførsel af merforbrug Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser Automatisk overførsel under 3 pct. inkl. frigivelser Forslag til overførsel over 3 pct. Budgetområde 512 Forebyggelse Den kommunale Sundhedstjeneste Den kommunale Tandpleje SSPK Budgetområde 513 Skoler

14 14 Fælleskonti skoleområdet Folkeskolerne Øvrige totalrammer Uddannelseshus Helsingør Budgetområde 514 UU-Øresund UU-Øresund Budgetområde 515 Daginstitutioner Fælleskonti dagområdet Fællesudgifter dagområdet Forældrebetalinger og fripladser PAU-Uddannelser Totalrammer på daginstitutionerne Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Børne- og Ungerådgivningen Støttepædagogkorpset Budgetområde 517 Udsatte børn Myndighed Udsatte Helsingør Lokalcenter I alt mindre forbrug/merindtægt; - merforbrug/mindreindtægt I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra til 2015 ske en ændring i overførselsadgangen i forhold til de tidligere år. Der vil ikke som tidligere ske en overførsel til indefrysning. I stedet vil der automatisk blive overført mindreforbrug op til 3 pct. af det korrigerede udgiftsbudget. Eventuelle indefrosne midler vil automatisk blive frigivet op til 3 pct. af bruttoudgifterne, hvis mindreforbruget ikke overstiger 3 pct. Ligeledes vil indefrosne midler blive frigivet til dækning af et eventuelt merforbrug. Resterende indefrosne midler fra tidligere år efter overførselssagen vil fortsat være til totalrammens disposition på budgetområde 824 Puljer, og frigivelser vil som tidligere ske på baggrund af en ansøgning til og en godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. 1.1 Korrektioner til driftsoverførsler A.P. Møller Fonden har med en donation på 11,8 mio. kr. igangsat et treårigt udviklingsprojekt for Helsingør Kommune kaldet Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem. I alt skal lærere, pædagoger, skoleledere og elever og andet personale på Børne- og Ungeområdet uddannes til at løfte faglighed og innovation i Helsingør, så de sammen kan løse lokale samfundsudfordringer. Helsingør Kommunes egenfinansiering til projekt Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem er skønnet til kr., og derudover skal der findes midler til vikardækning, som p.t. forventes at være i

15 15 I regnskabet for vurderes det, at der er mindreforbrug på budgetområde 513 på i alt kr., som kan øremærkes til den fremtidige finansiering af projekt til Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem De kr. er sammensat på følgende måde: Mindreforbrug kr. Budgetområde Fælleskonti skoleområdet Erhvervsskolen anbefales tilført fra kassen 660 Værestedet Tikøb 500 Uddannelseshus Helsingør I alt øremærkes En del af disse midler er mindreforbrug over 3 pct., men det anbefales, at de overføres automatisk Budgetområde Skoler Mindreforbruget på Fælleskonti skoleområdet på kr. overføres til brug for projekt kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem. Budgettet til betaling til Erhvervsskolen er beregnet på 22 elever, og i skoleåret 2013/14 har der været 35 elever og i skoleåret /15 har der været 63 elever. Det anbefales, at merforbruget på kr. eftergives, således at mindreforbruget på Fælleskonti skoleområdet forøges med kr. og anvendes til projekt Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem. I budget blev der afsat kr. til Værestedet Tikøb. Tilbuddet blev ikke oprettet, og det anbefales, at budgettet overføres til fællesområdet skoler til brug for projekt kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem. Uddannelseshus Helsingør har et mindreforbrug på Det anbefales at overføres til fællesområde skoler til brug for projekt kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem. 10. klasses skolen har et merforbrug på Af merforbruget skyldes kr., at budgettildelingen for skoleåret 2013/14 blev reduceret efter skoleårets start, så 10. Klasseskolen ikke havde mulighed for at tilpasse lærernormeringen. Merforbruget på kr. skyldes, at 10. Klasseskolen har haft en højere lærernormering i /15 i forhold til budgettildelingen. Det indstilles, at merforbruget på kr., som skyldes den sene budgetudmelding fra 2013/14, ikke driftsoverføres til Som forsøgsordning er Fritidsklubben Puk lagt ind under Hornbæk Skole. Det samlede merforbrug på skolen skal derfor ses i sammenhæng med et mindreforbrug på Puk på budgetområde 515. Mindreforbruget på Puk på kr. overføres derfor til Hornbæk Skole på budgetområde Budgetområde 515 PAU har i et merforbrug på kr., som skyldes, at der er flere elever i tilbuddet end budgetteret. Det anbefales, at merforbruget finansieres af mindreforbruget på fællesområdet Overførsel af mindreforbrug under 3 pct.

16 16 På Børne- og Uddannelsesudvalgets område overføres der samlet kr. fra til Mindreforbruget under 3 pct. udgør kr. Herudover vil der automatisk blive frigivet kr. i indfrosne midler op til 3 pct Budgetområde 512 Forebyggelse SSPK har et mindreforbrug på kr., og der frigives midler op til 3 pct. fra tidligere år svarende til kr Budgetområde 513 Skoler Fra Fælleskonti Skoleområdet overføres et mindreforbrug på kr., som dels består af et mindreforbrug på kr., og dels består af ovennævnte korrektioner. Familiecentret Løvdal og Bregnehøj, Sprogstimulering og Uddannelseshuset har et samlet mindreforbrug på kr., som overføres. Derudover skal der frigives midler op til 3 pct. fra tidligere år svarende til kr Budgetområde 515 Dagtilbud På Fælleskonti dagområdet er der et samlet mindreforbrug kr., og heraf overføres kr. Den resterende del overføres til skoleområdet og finansierer merforbruget vedr. PAU. En række daginstitutioner har et samlet mindreforbrug på kr. Dette mindreforbrug overføres til I tillæg til de overførte mindreforbrug frigives der til daginstitutionerne indefrosne midler fra tidligere år op til 3 pct. svarende til kr Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Børne- og Ungerådgivningen har et mindreforbrug på kr., og Støttepædagogkorpset har et mindreforbrug på kr., som overføres. Derudover skal der frigives midler op til 3 pct. fra tidligere år svarende til kr Budgetområde 517 Udsatte børn Myndighed udsatte børn har et mindreforbrug på kr. Det anbefales, at kr. driftsoverføres til 2015 til aflønning af kommunens inklusionskonsulent, og at de resterende kr. ikke driftsoverføres, da området arbejder henimod et udgiftsniveau svarende til landsgennemsnittet. Helsingør Lokalcenter har et mindreforbrug på kr., som overføres. Derudover skal der frigives midler op til 3 pct. fra tidligere år svarende til kr. Det fremgår af tabel 2, hvilke totalrammer der får frigivet indefrosne midler op til de 3 pct. Tabel 2: Oversigt over totalrammer og frigivne beløb. Totalramme Beløb der frigives op til de 3 pct. i kr. Budgetområde 512 Forebyggelse 543 Den kommunale Sundhedstjeneste 396

17 17 SSPK 147 Budgetområde 513 Skoler 802 Tikøb Skole 311 Familiecentret Løvdal og Bregnehøj 259 Sprogstimulering 122 Helsingør Ungdomsskole 110 Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner Dagplejen for sårbare børn 142 Børnehaven Mariahjemmet 78 Børnehuset Møllen 121 Tikøb Familiehus 54 Børnehuset Fyrtårnet 87 Børnehuset Troldehøj 250 Børnehuset Montebello 18 Børnehuset Søstjernen 123 Børnehuset Abildvænget 176 Børnehuset Skovparken 178 Børnehuset Søbæk 230 Espergærde Fritidscenter 216 Specialbørnehaven Himmelhuset 180 Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 533 Børne- og ungerådgivningen 347 Støttepædagogkorpset 186 Budgetområde 517 Udsatte børn 485 Udførerenheden Søjlerne 485 I alt Overførsel af mindreforbrug over 3 pct. Overførsler af mindreforbrug udover 3 pct. skal begrundes i en særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om overførsler af mindreforbrug udover 3 pct. af det korrigerede udgiftsbudget. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 3 pct. af korrigeret budget) på kr. fra til 2015, jf. bilag 3. Heraf anbefales det, at kr. til Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem overføres automatisk, mens de resterende kr. søges overført som normalt. Der er 7 daginstitutioner med et mindreforbrug, som overstiger 3 pct. af det korrigerede budget, og alle 7 søger om overførsel af hele mindreforbruget. Samlet søges overført kr. 1.4 Overførsel af merforbrug Ved merforbrug under 3 pct. sker der automatisk en overførsel af merforbruget fra til Ved merforbrug over 3 pct. udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag Budgetområde 513 Skoler Hellebækskolen har et merforbrug på 8,6 pct., og årsagen til merforbruget er blandt andet et overført merforbrug fra 2013, to visiterede elever til et ekstra 9. klasse skoleår, øgede udgifter til undervisningstillæg, øgede vikarudgifter samt indkøb af pc er til 0. årgang.

18 18 Helsingør Skole har et merforbrug på 7,8 pct., og årsagen til merforbruget er blandt andet et overført merforbrug fra tidligere år, øgede vikarudgifter, lønudgifter til fratrådte ledere samt merforbrug på SFO-personalet. Naturcentret Nyruphus har et merforbrug på 43,7 pct., og Naturcentret er i gang med at nedbringe merforbruget med generelle besparelser og øgede indtægter Budgetområde 515 Dagtilbud På institutionernes totalrammer på 515 overføres et samlet merforbrug på Merforbruget berører 20 institutioner og skyldes blandt andet en overnormering på grund af faldende børnetal. Derudover er flere institutioner udfordret af langtidssygefravær og afskedigelser som har givet dobbeltlønninger og høje udgifter til vikarer. 14 daginstitutioner har i et merforbrug, som overstiger 3 pct. af deres korrigerede budget. For tre af de berørte institutioner vil merforbrugt dog blive dækket helt eller delvist af indefrosne midler. Der er, så vidt muligt, udarbejdet handleplaner for afvikling af merforbruget på de resterende 11 daginstitutioner. De konkrete handleplaner samt bemærkninger til merforbruget fremgår af bilag 4. Herudover har en række institutioner indefrosne midler fra tidligere år, og disse midler kan anvendes til dækning af evt. merforbrug. I tabel 3 fremgår det hvilke institutioner, der kan få frigivet indefrosne midler. Tabel 3: Totalrammer hvor der frigives midler til dækning af merforbrug. Beløb der frigives til Totalramme dækning af merforbrug i kr. Budgetområde 512 Forebyggelse 283 Den kommunale Sundhedstjeneste 93 Den kommunale Tandpleje 190 Budgetområde 513 Skoler 495 Hornbæk Skole inkl. PUK 236 Tikøb Skole 184 Helsingør Ungdomsskole 75 Budgetområde 515 Dagtilbud Dagplejen for sårbare børn 135 Børnehuset Møllen 250 Tikøb Familiehus 43 Børnehuset Fyrtårnet 52 Børnehuset Mælkebøtten 263 Børnehuset Rosenkilde 55 Børnehuset Nørremarken 130 Børnehuset Skovparken 146 Villa Fem Klubben 16 Espergærde fritidscenter 484 Specialbørnehaven Himmelhuset 112 I alt Overførsel af igangværende projekter finansieret af eksterne parter eller frigivelser i Budget til aktiviteter/projekter, der ikke er færdiggjort i, og som er finansieret af

19 19 frigivelser i eller eksterne parter, vil automatisk blive overført til budget Tabel 4: Eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel kr. Overføres til 2015 Budgetområde 512 Forebyggelse 270 SSPK 270 Budgetområde 515 Dagtilbud Værestedet indre by Børnehuset Blæksprutten 50 I alt På budgetområde 512 Forebyggelse SSPK overføres kr. til 2015, da projektmidler fra Særtilskudspuljen til Ung i Job koordinator blev givet til området i, men midlerne skal deles i to halve årsværk i og På budgetområde 515 Dagtilbud overføres kr. til Midlerne vedrører projekt Værested Indre by. Herudover overføres kr. af frigivne midler til igangværende installation af trådløst netværk i Børnehuset Blæksprutten. 2. Ikke rammestyrede områder Der er ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke rammestyrede område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Børn Unge og familier, Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at der overføres mindreforbrug under 3 pct. på a) kr. på budgetområde 512 Forebyggelse b) på budgetområde 513 Skoler c) kr. på budgetområde 515 Dagtilbud d) på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen e) på budgetområde 517 Udsatte Børn 2. at der frigives følgende indefrosne midler op til 3 pct. a) kr. på budgetområde 512 Forebyggelse b) kr. på budgetområde 513 Skoler c) kr. på budgetområde 515 Dagtilbud d) kr. på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen e) kr. på budgetområde 517 Udsatte Børn. 3. at der udover 3 pct. søges om overførsel af

20 20 a) på budgetområde 513 Skoler b) kr. på budgetområde 515 Dagtilbud 4. at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 3 pct. godkendes (jf. bilag 4) 5. at følgende indefrosne midler til dækning af merforbrug frigives a) kr. på budgetområde 512 Forebyggelse b) kr. på budgetområde 513 Skoler c) kr. på budgetområde 515 Dagtilbud 6. at følgende korrektioner i overførslen fra til 2015 godkendes a) budgetområde 513 Skoler korrigeres med kr. b) budgetområde 515 Dagtilbud korrigeres med kr. 7. at der til allerede igangsatte projekter overføres eksterne midler eller uforbrugte indefrysninger svarende til a) kr. på budgetområde 512 Forebyggelse b) kr. på budgetområde 515 Dagtilbud 8. at der gives tillægsbevilling på kr. på budgetområde 824 puljer til finansiering af de frigivne midler. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Allan Berg Mortensen Indstillingerne godkendt.

21 21 Bilagsliste 2. Regnskab - orientering 1. regnskabsbemærkninger budgetområde 512.pdf (70763/15) 2. regnskabsbemærkninger budgetområde 513.pdf (73707/15) 3. Regnskabsbemærkninger budgetområde 514.pdf (70767/15) 4. regnskabsbemærkninger budgetområde 515.pdf (72850/15) 5. regnskabsbemærkninger budgetområde 516.pdf (70774/15) 6. regnskabsbemærkninger budgetområde 517.pdf (70776/15) 3. Driftsoverførsel fra regnskab til Bilag 1. specifikation af driftsoverførsler på BUU.pdf (72844/15) 2. Bilag 2. oversigt over de resterende indefrosne midler.pdf (70578/15) 3. Bilag 3. Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. budgetområde 515.pdf (70580/15) 4. Bilag 4. Handleplan Budgetområde 513.pdf (70581/15) 5. Bilag 5. Handleplaner ved merforbrug over 3 pct budgetområde 515.pdf (70582/15)

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 02. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 06. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Budgetområdet indeholder budget til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Bilag 1 Uddybning af forventet sresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til for Børne- og Uddannelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Børne- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU -

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:05 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2014

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2014 Helsingør Kommune Budgetrevision 31. august Center for Økonomi og Styring 10. oktober 1 Indhold 1. Overblik 3 1.1 Forventet forbrug 3 1.2 Likviditet og finansiering 5 1.3 Balanceforskydning 5 2. Teknik,

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Budgettemamøde Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Kr. pr. 0-5-årig Dagtilbud 90.000 Udgift pr. 0-5-årig i Greve Kommune, regioner og på landsplan 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 2011 2012

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere