Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)"

Transkript

1 Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder anvendelse i ethvert forhold mellem Selskabet og Kunden, i det omfang andet ikke er skriftligt aftalt. De Almindelige betingelser suppleres af de øvrige aftaler, som Kunden indgår med Selskabet. Aftalerne kan for eksempel bestå af indlånsaftaler, udlånsaftaler, kreditaftaler og/eller aftaler om derivathandel. Aftalerne er alle relateret til oprettelsen af et depot med tilhørende konti hos Selskabet, som er reguleret af en Depot- og kontoaftale, herefter benævnt Depot-/kontoaftalen. Derudover vil Kunden og Selskabet kunne indgå individuelle aftaler om særlige forhold. De begreber, som er defineret i Depot-/kontoaftalen og i de øvrige aftaler mellem Kunden og Selskabet, skal have samme betydning i nærværende Almindelige betingelser, medmindre andet er angivet eller fremgår af sammenhængen. DEFINITIONER I Depot-/kontoaftalen samt i disse Almindelige betingelser forstås ved a) værdipapir dels finansielle instrumenter nævnt i bilag 5, nr i lov om finansiel virksomhed, dels værdidokumenter der ikke kan gøres til genstand for handel på kapitalmarkedet, herunder aktier og simple gældsbreve der ikke udgør finansielle instrumenter, samt kautionsforpligtelser, gavebreve, pantebreve og lignende. b) afregningsnota besked om, at en ordre / transaktionsbestilling er udført, c) reguleret marked som defineret i lov om værdipapirhandel, dvs. et multilateralt system, hvor der inden for systemet og i overensstemmelse med dettes ufravigelige regler sammenføres eller befordres sammenføring af en flerhed af tredjeparters interesser i køb og salg af værdipapirer på en sådan måde, at der indgås aftaler om handel med værdipapirer, der er optaget til handel efter dette markeds regler eller systemer d) markedsplads et reguleret marked eller en handelsplatform (MTF), e) handelsplads en markedsplads, en handler, der systematisk internaliserer, eller en markedsgarant inden for EØS eller en person, som stiller likviditet til rådighed inden for EØS, eller enhed, som svarer til nogen af de førnævnte uden for EØS. A. REGISTRERING OG DEPONERING I DEPOT M.M. A.1 REGISTRERING OG DEPONERING I DEPOT A.1.1 Selskabet skal registrere alle værdipapirer i Kundens depot, som Selskabet modtager på vegne af Kunden til deponering m.m. Hvis Kunden har flere depoter hos Selskabet, og Kunden ikke har givet Selskabet instruktion om, i hvilket depot et bestemt værdipapir skal registreres, kan Selskabet selv bestemme, i hvilket af Kundens depoter registrering skal ske. A.1.2 Et finansielt instrument registreret i et kontobaseret system hos en værdipapircentral eller tilsvarende - f.eks. på VP-konto hos Euroclear Sweden AB (Euroclear Sweden) eller på en VP-konto i Værdipapircentralen A/S i Danmark (VP) anses for modtaget af Selskabet, når Selskabet har opnået ret til i det kontobaserede system at registrere eller lade registrere oplysninger vedrørende de(t) omhandlede værdipapir(er). Værdipapirer udstedt i dokumentform betragtes som modtaget af Selskabet, når de fysiske dokumenter med behørig påtegning er modtaget af Selskabet. Deponering sker for Kundens regning. A.1.3 I det omfang værdipapirer er registreret i et andet kontobaseret system end VPC eller i VP, kan Selskabet vælge at lade sådanne værdipapirer registrere i et depot hos et andet værdipapirinstitut i Sverige, Danmark eller i udlandet (et såkaldt depotførende institut). I de tilfælde, hvor Selskabet tager imod midler med pligt til regnskabsaflæggelse (klientmidler), placeres klientmidler hos et andet kreditinstitut. Det depotførende institut udpeges af Selskabet efter eget valg. Deponering hos et depotførende institut sker normalt i Selskabets navn for Kundens regning. I den forbindelse må Kundens værdipapirer registreres sammen med andre ejeres værdipapirer. Selskabet må også lade Kundens finansielle instrumenter indgå i et dokument, der er fælles for flere ejere. Selskabet må give et depotførende institut i opdrag at lade sig registrere for Kundens værdipapirer på Selskabets vegne. Kunden er indforstået med, at Kundens værdipapirer kan blive deponeret på en samlekonto hos et depotførende institut. Hvorvidt Kunden har en tingsretligt beskyttet separatiststilling i tilfælde af, at Selskabet eller det depotførende institut skulle gå konkurs eller blive ramt af nogen anden foranstaltning med tilsvarende retsvirkning, kan variere og afhænger af den relevante lovgivning. I Sverige foreligger der separatistret under forudsætning af, at værdipapirerne holdes adskilt fra det depotførende instituts eller Selskabets egne værdipapirer. Ved registrering og opbevaring hos depotførende institutter i udlandet kan det som følge af relevant udenlandsk lovgivning være umuligt at identificere kunders værdipapirer særskilt i forhold til det depotførende instituts eller Selskabets egne værdipapirer, hvorved kunders værdipapirer i en konkurssituation ville kunne anses for at indgå i det depotførende instituts eller Selskabets aktiver. Det depotførende institut kan have sikkerhed i eller ret til modregning i relation til kundens værdipapirer og dermed forbundne fordringer. A.1.4 Selskabet udfører ingen ægthedskontrol af Kundens værdipapirer. A.1.5 Depotekspeditioner, f.eks. i form af registrering i, overførelse til/fra og udlevering af værdipapirer, iværksættes af Selskabet inden for rimelig tid. A.1.6 Selskabet forbeholder sig ret til at slette værdipapirer fra Kundens depot hos Selskabet, hvis de pågældende værdipapirer slettes fra registrering i VPC i Sverige eller VP i Danmark som følge af udsteders konkurs, betalingsstandsning eller lignende. Hvis det er teknisk og praktisk muligt og uden større ulempe for Selskabet, vil Selskabet søge at registrere værdipapirerne i Kundens navn og overføre de omhandlede værdipapirer til en af Kunden anvist depotkonto i et andet depotførende institut. A.2 NAVNEREGISTRERING ELLER NOMINEE-REGISTRERING Selskabet foranlediger, at Kunden får oprettet en individuel VP konto i Kundens eget navn med henblik på, at samtlige Kundens finansielle instrumenter, der registreres på denne VP konto, navneregistreres. For så vidt angår Kundens finansielle instrumenter registreret i Euroclear Sweden eller hos et andet depotførende institut i udlandet, foranlediger Selskabet, at sådanne finansielle instrumenter nominee-registreres på en depotkonto i Selskabets navn. Nominee-registreringen betyder, at Kundens finansielle instrumenter registreres og opbevares i et samledepot tilhørende Selskabet sammen med andre kunders finansielle instrumenter. Selskabet kan give et depotførende institut tilladelse til i Selskabets sted at lade Kundens finansielle instrumenter registrere i det depotførende instituts navn. Kunden giver Selskabet tilladelse til at lade finansielle instrumenterregistreret i Kundens navn omregistrere til nominee- registrering i Selskabets navn. Der må påregnes en vis ekspeditionstid, inden en sådan omregistrering til nominee-registrering i Selskabets navn er endelig gennemført og bekræftet af den relevante værdipapircentral eller af den relevante udsteder. A.3 DEPOTINFORMATION Kunden kan via Selskabets hjemmeside få login-adgang til sine depotoplysninger omfattende bl.a. værdipapirbeholdning og kursværdi mv. Oplysninger om værdipapirbeholdningen oplyses med højst fire decimaler til Kunden med eventuel nedrunding til nærmest hele fire decimaler. B. SELSKABETS FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED VÆRDIPAPIRER B.1 GENERELT B.1.1 Selskabet vil for Kundens regning bistå med de under punkterne B.2 - B.4 nedenfor angivne opgaver vedrørende modtagne værdipapirer. B.1.2 Selskabets forpligtelse til at bistå Kunden med de nedenfor angivne opgaver gælder for finansielle instrumenter registreret hos Euroclear Sweden eller i VP fra den femte bankdag, og for øvrige svenske eller danske værdipapirer samt for udenlandske finansielle instrumenter fra den femtende bankdag, efter at værdipapirerne er registreret som modtaget af Selskabet, medmindre andet er angivet nedenfor. Kunden må selv drage omsorg for at overholde eventuelle frister, der udløber før de angivne tidspunkter. Sådanne frister er Selskabet uvedkommende. B.1.3 Selskabet bistår Kunden med de nedenfor angivne forhold under forudsætning af, at Selskabet i god tid inden udløbet af en eventuel frist har modtaget fyldestgørende information om de relevante forhold fra Kunden, depotførende institut, udsteder, et fondsselskab eller lignende, Euroclear Sweden, VP eller anden værdipapircentral. B.1.4 Distribution af årsrapporter, delårsrapporter, prospekter og information om købs- og overtagelsestilbud og lignende er udelukkende et udstederanliggende. En udsteder vil normalt distribuere årsrapport, delårsrapporter og lignende til de navnenoterede investorer, som har anmodet herom. Prospekter og information om købs- og overtagelsestilbud mv., vil normalt ikke blive distribueret. Selskabet vil, i det omfang det praktisk og tidsmæssigt er muligt, søge at orientere herom via generel on-line information på Selskabets website med angivelse af, hvor der kan opnås yderligere information. Information om f.eks. emissioner, indløsning og tilbagekøb samt frivillige og tvangsmæssige købstilbud vil kun blive meddelt som generel online information via login-adgang til Selskabets website. For kunder, der investerer i investeringsforeninger, leverer Selskabet fondfaktablade på Selskabets hjemmeside, når man er logget ind. Ved investering i investeringsbeviser godkender Kunden, at faktaark tilbydes via Selskabets hjemmeside efter indlogning. B.1.5 Selskabet kan efter eget skøn helt eller delvis undlade at bistå Kunden med de nedenfor angivne opgaver, hvis Selskabet vurderer, at der ikke er de nødvendige midler eller tilstrækkelig kreditfacilitet på Kundens konti hos Selskabet, eller hvis Selskabet ikke har modtaget tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere et givent forhold nærmere. I så fald vil Selskabet søge at orientere Kunden herom inden for rimelig tid. B.1.6 Selskabet kan på eget initiativ og efter eget skøn, uanset punkterne B.2 og B.3 nedenfor, for Kundens regning og risiko beslutte ikke at foretage yderligere, hvis Selskabet har meddelt dette til Kunden, og Kunden ikke har givet Selskabet anden instruktion inden for den svarfrist, der måtte være angivet i meddelelsen. Kunden er forpligtet af de dispositioner, som Selskabet på den måde har truffet eller undladt at træffe på samme måde, som hvis Kunden selv havde disponeret. B.1.7 Ændringer i henhold til punkterne B.2.2 b) og c) samt B.3 nedenfor kan ikke besluttes efter det tidspunkt, hvor Selskabet har afgivet bindende ordre om tegning eller salg af Kundens rettigheder. Dette tidspunkt vil typisk indtræffe inden udløbet af den officielle frist, hvilket Kunden må være særligt opmærksom på. 1

2 B.1.8 Ved Selskabets salg af rettigheder ifølge nedenstående kan salg ske fælles for flere kunder og i påkommende tilfælde i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende Retningslinjer for udførelse af ordrer samt sammenlægning og fordeling af ordrer. Nettoprovenuet fra et sådant salg vil i så fald blive fordelt proportionalt mellem kunderne. B.1.9 Hvis Kunden som følge af emissions- og udbudsrestriktioner i henhold til gældende lov eller markedspraksis i konkrete tilfælde ikke har mulighed for at udnytte de fortegningsrettigheder, som tilkommer Kunden på baggrund af Kundens beholdning af en bestemt type finansielt instrument, kan Selskabet for Kundens regning sælge disse fortegningsrettigheder. B.2 SVENSKE FINANSIELLE INSTRUMENTER B.2.1 Vedrørende svenske finansielle instrumenter bistår Selskabet Kunden med følgende, med mindre andet følger af punkt B.1.6. Ved svenske finansielle instrumenter forstås i dette punkt B.2 finansielle instrumenter, som er udstedt af emittenter hjemmehørende i Sverige og kontoført ifølge svensk lov (1998:1479) om kontoføring af finansielle instrumenter samt handles på en svensk markedsplads. B.2.2 Vedrørende aktier påtager Selskabet sig at a) modtage respektive hæve udbytte. Hvis Kunden har ret til at vælge mellem kontant udbytte eller udbytte i anden form, skal Selskabet vælge kontant udbytte, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Kunden; b) ved nyemission i forbindelse med aktier med fortegningsret, underrette Kunden herom samt bistå Kunden med ønskede dispositioner i forbindelse hermed. Medmindre der anmodes om andet, skal Selskabet, hvis det skønner det praktisk muligt og hensigtsmæssigt, sælge tegningsretter, der ikke udnyttes. c) ved et offentligt tilbud om overdragelse/erhvervelse af finansielle instrumenter fra udsteder (indløsning/tilbagekøb) eller fra andre (frivilligt eller pligtmæssigt købstilbud), og forudsat at Selskabet har modtaget tilstrækkelig information som er angivet ovenfor i punkt B.1.3, underrette Kunden herom. Se også B.2.5; d) ved fondsemission dels underrette Kunden herom, dels udnytte sådanne nye aktier og fondsaktierettigheder, som Kunden er berettiget til, dels medmindre der er anmodet om andet, og hvis Selskabet skønner det praktisk muligt og hensigtsmæssigt sælge sådanne fondsaktierettigheder, som Kunden er berettiget til; e) underrette Kunden om begæret tvangsindløsning, når Selskabet har modtaget sådan information; f) ved nedsættelse af aktiekapitalen, indløsning eller likvidation modtage respektive hæve kapitalbeløb samt andre forfaldne beløb; samt g) efter anmodning fra Kunden og under forudsætning af, at anmodningen er Selskabet i hænde senest den femte bankdag inden sidste dag for indførelse i aktiebogen, foranledige at forvalterregistrerede aktier i Euroclear Sweden eller i VP stemmeretsregistreres i Kundens navn under forudsætning af, at sådan stemmeretsregistrering kan ske ifølge gængs stemmeretsregistreringsrutine hos Euroclear Sweden. Hvis Depotet indehaves af to eller flere kunder i forening, og det i Kundens anmodning ikke er angivet, i hvis navn aktierne skal registreres, sker stemmeretsregistrering af aktierne i det navn, som er angivet først som kunde i Depot- /kontoaftalen. Stemmeretsregistrering sker ikke for eventuelt overskydende aktier. B.2.3 Vedrørende tegningsoptioner vil Selskabet søge at underrette Kunden i god tid før tegningsperiodens udløb. Kun efter anmodning fra Kunden vil Selskabet søge at udnytte tegningsoptionerne med henblik på nytegning af aktier samt sælge tegningsoptioner, der ikke er udnyttet, hvis det af Selskabet vurderes som praktisk muligt og passende. B.2.4 Vedrørende forkøbsrettigheder vil Selskabet søge at underrette Kunden i god tid før sidste dag for købsrettighedernes udnyttelse. Kun efter anmodning fra Kunden vil Selskabet søge at effektuere køb af aktier og sælge forkøbsrettigheder, der ikke udnyttes, hvis det af Selskabet vurderes som praktisk muligt og passende. B.2.5 Vedrørende indløsningsrettigheder vil Selskabet søge at underrette Kunden i god tid inden indløsningsfristens udløb. Kun efter anmodning fra Kunden vil Selskabet søge at foranledige indløsningsrettighederne udnyttet samt sælge indløsningsrettigheder, der ikke udnyttes, hvis det af Selskabet vurderes som praktisk muligt og passende. B.2.6 Vedrørende svenske depotbeviser, der er relateret til udenlandske aktier, vil Selskabet bistå med tilsvarende opgaver som for svenske og danske aktier i det omfang, at Selskabet vurderer dette som praktisk muligt og passende. B.2.7 Vedrørende gældsbreve og andre gældsinstrumenter, som kan blive genstand for handel på kapitalmarkedet, vil Selskabet bistå med at a) modtage respektive hæve rente samt afdragsbeløb eller andre beløb udbetalt i forbindelse med indløsning, udtrækning eller opsigelse, efter at gældsinstrumentet er registreret som modtaget af Selskabet; b) vedrørende præmieobligationer, tillige hæve gevinst på præmieobligation, som ifølge offentlig trækningsliste er udtrukket til udbetaling efter, at præmieobligationen er registreret som modtaget af Selskabet samt at underrette Kunden om eventuel udtrukken gevinst; c) vedrørende konvertible gældsbreve og andre gældsinstrumenter, der kan konverteres, efter anmodning fra Kunden bistå med konverteringen; d) ved emission af gældsbreve/gældsinstrumenter, for hvilke Kunden har fortrinsret, på Kundens anmodning bistå med at tegne sådanne gældsbreve/gældsinstrumenter; e) ved et offentligt tilbud om overdragelse af finansielle instrumenter fra udsteder eller andre, og forudsat at Selskabet har modtaget tilstrækkelig information som er angivet ovenfor i punkt B.1.3, underrette Kunden herom. Kun efter særlig anmodning fra Kunden vil Selskabet bistå Kunden i forbindelse med et sådant tilbud. Tilsvarende gælder ved offentligt tilbud om køb af finansielle instrumenter stilet til Kunden, samt f) ved indkaldelse til kreditormøde i relation til gældsbreve/gældsforpligtelser, hvor Kunden er indehaver og som Selskabet er blevet informeret om som angivet ovenstående i punkt B.1.3, underrette Kunden herom og efter særlig aftale med Kunden assistere denne i forbindelse hermed. B.2.8 Vedrørende fondsandele i fondsselskaber påtager Selskabet sig at a) modtage udbytte i form af kontanter b) underrette Kunden om overdragelser, sammenlægninger og opdelinger af fonde, i hvilke Kunden er andelsejer, når Selskabet har modtaget sådan information fra det svenske fondsselskab. B.2.9 Vedrørende andre finansielle instrumenter, som er udstedt af emittenter med hjemsted i Sverige og optaget til handel på et reguleret marked uden for Sverige, gælder, at de ikke er omfattet af punkterne B ovenfor, men i stedet af det nedenstående under punkt B.3 anførte om udenlandske finansielle instrumenter. B.2.10 Finansielle instrumenter udstedt af svensk udsteder til handel hovedsageligt på et udenlandsk marked er ikke omfattet af bestemmelsen ovenfor under B.2.1-9, idet der i stedet henvises til bestemmelserne nedenfor under punkt B.3 vedrørende udenlandske finansielle instrumenter. B.3 DANSKE OG UDENLANDSKE FINANSIELLE INSTRUMENTER B.3.1 Vedrørende aktier og gældsinstrumenter, som ikke er omfattet af B.2 ovenstående og som er optaget til handel på et reguleret marked inden for EØS eller på et tilsvarende marked uden for EØS, vil Selskabet - med de eventuelle afvigelser, som kan følge af punkt B.1.6 søge at bistå med de samme opgaver som vedrørende tilsvarende danske og svenske finansielle instrumenter i det omfang, Selskabet vurderer, at dette er praktisk muligt. De særlige forpligtelser vedrørende præmieobligationer som angivet i punkt B.2.7 b) og konvertible gældsbreve og andre hhv. gældsforpligtelser og gældsinstrumenter, der kan konverteres, som angivet i punkt B.2.7 c) og d) gælder ikke for tilsvarende udenlandske finansielle instrumenter. For visse udenlandske aktier registreret i Euroclear Sweden vil der være mere begrænsede muligheder for aktieejere til at udøve visse rettigheder, f.eks. at deltage i generalforsamling og deltage i emissioner samt at opnå information derom. Sådanne udenlandske aktier handles på særlige lister for denne type udenlandske aktier, f.eks. Xterna listan på OMX Nordic Exchange Stockholm AB (Stockholmsbörsen). B.3.2 Vedrørende andre udenlandske finansielle instrumenter end de finansielle instrumenter, der er omhandlet i punkt B.3.1, vil Selskabet udelukkende bistå med opgaver, som Selskabet har påtaget sig i henhold til særskilt aftale med Kunden. B.3.3 Kunden er indforstået med, at Kundens rettigheder i relation til udenlandske finansielle instrumenter kan variere alt efter, hvilken jurisdiktion disse måtte være omfattet af. Kunden er også indforstået med, at Selskabet i relation til udenlandske finansielle instrumenter på grund af praktiske og tekniske omstændigheder ofte bliver nødt til at anvende andre tidsfrister over for Kunden end de frister, som umiddelbart ville gælde for investorer i det land, hvor opgaven skal udføres. B.4 SVENSKE, DANSKE OG UDENLANDSKE VÆRDIDOKUMENTER Vedrørende andre svenske, danske og udenlandske værdidokumenter vil Selskabet udelukkende bistå med opgaver, som Selskabet - med de eventuelle afvigelser som kan følge af punkt B har påtaget sig i henhold til særskilt aftale med Kunden. C. DE TIL DEPOTET TILHØRENDE KONTI C.1 GENERELT OM TILHØRENDE KONTI Til Kundens depot hører en eller flere valutakonti, der føres af Selskabet. Hvis der ikke er indgået anden aftale, føres det tilsluttede konto i danske kroner. På Kundens relevante konti vil Selskabet indsætte kontante midler modtaget som forskud på købsordre, betaling for salgsordre, afkast på forvaltede værdipapirer samt midler overført til Selskabet på anden måde, eller som Selskabet på anden vis har oppebåret for Kundens regning. Selskabet kan debitere Kundens relevante konti for beløb i henhold til instruks fra Kunden, eller som Kunden i øvrigt har godkendt, samt for udlæg, gebyrer, og øvrige omkostninger eller forudbetalt aconto skat, som Selskabet bliver opkrævet i forbindelse med Kundens konti eller værdipapirdepoter. Selskabet kan endvidere debitere Kundens konti med beløb svarende til udlæg, omkostninger og honorarer for opgaver, som Selskabet har udført for Kunden samt beløb svarende til betaling for andre forfaldne ubetalte fordringer, som Selskabet til enhver tid måtte have over for Kunden. C.2 UDENLANDSK VALUTA Midler i udenlandsk valuta (det vil sige anden valuta end danske kroner (DKK)), som Selskabet udbetaler respektive modtager for Kundens regning, skal inden kontoen debiteres respektive krediteres omregnes af Selskabet til danske kroner i henhold til Selskabets til enhver tid fastsatte omregningskurs, medmindre kontoen føres i den omhandlede udenlandske valuta. C.3 RENTE M.M. For at afgøre om der findes tilgodehavende eller gæld på en tilknyttet konto, vurderes hver konto for sig. Det betyder, at en tilknyttet konto kan blive krediteret rente, samtidig med at en anden tilknyttet konto kan blive opkrævet rente. Rente for tilgodehavende på kontoen fastlægges efter Selskabets til enhver tid gældende ren- 2

3 tesatser, som Selskabet på det tidspunkt anvender for tilgodehavende på denne type konti. Hvis renten ændres til ulempe for Kunden, og ændringen er forårsaget af Selskabet, skal Selskabet informere Kunden om ændringen mindst 6 uger, før ændringen træder i kraft. I andre tilfælde gives informationen så hurtigt som muligt, og inden ændringen træder i kraft. For negativ saldo på en tilknyttet konto bliver der tilskrevet kreditrente efter den rentesats, som Selskabet ved det givne tidspunkt anvender. Ændringer i rentesatsen må kun ske i den udstrækning, det kan motiveres af kreditpolitiske beslutninger, ændringer i Selskabets udlånsomkostninger eller andre omkostningsændringer, som Selskabet ikke rimeligvis har kunnet forudse på det tidspunkt, hvor depot-/kontoaftalen blev indgået. Selskabet informerer kunden om renteændringen, inden ændringen træder i kraft. I forbrugerforhold skal der være tale om udefrakommende forhold, som Selskabet ikke har haft indflydelse på. Ændring i rentesatserne i anden anledning kan herudover ske med 6 ugers varsel regnet fra den dag, hvor Selskabet har sendt Kunden meddelelse om renteændringen. Information om gældende rentesatser forefindes på Selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til Selskabet. Information, om hvordan rente beregnes, udleveres ved Kundens henvendelse til Selskabet. Den samlede værdi af Kundens tilknyttede konto må ikke blive negativ. Kontoen må ikke på noget tidspunkt overtrækkes, og ved overtræk har Selskabet ret til uden forudgående meddelelse at trække overtræksrente og overtræksgebyr fra Kundens konto i henhold til Selskabets til enhver tid gældende prisliste. For kredit tilknyttet til depotet eller gæld, som overstiger det bevilgede kreditbeløb eller belåningsværdi, tilskrives rente samt overbelåningsrente og overbelåningsafgift i overensstemmelse med særskilt indgået kreditaftale eller den til enhver tid gældende prisliste. Har kunden indgået særskilte kreditaftaler, har de særskilte aftaler forrang for de her nævnte rentebestemmelser. C.4 FORSINKELSESRENTE I tilfælde af for sen betaling er Selskabet berettiget til at opkræve forsinkelsesrente på forfaldne beløb fra forfaldsdagen og indtil betaling sker, svarende til Selskabets til enhver tid gældende rentesatser for for sen betaling. D. KREDIT OG SIKKERHED D.1. KREDIT Selskabet skal kreditgodkende Kunden, inden kredit kan opnås. Når Kunden er kreditgodkendt, gælder retten til kredit op til et beløb svarende til den til enhver tid gældende totale belåningsværdi af aktiverne i depotet og på tilhørende valutakonti, medmindre Selskabet har meddelt andet. Hvis Kunden i henhold til særlig aftale har pantsat værdipapirer registreret i depotet og/ eller aktiver på en tilhørende konto til sikkerhed for andre forpligtelser end Kundens kredit (f.eks. til handel med derivatinstrument) hos Selskabet, vil dette reducere belåningsværdien af depotet og/eller valutakonti svarende til værdien af de pantsatte værdier og dermed reducere størrelsen af Kundens kreditfacilitet hos Selskabet. Kundens kredit gælder indtil videre, idet Selskabet til enhver tid har ret til at opsige kreditten til betaling med standardvilkår med to måneder varsel. Ved opsigelse af Depot-/kontoaftalen ifølge punkt G.12 nedenfor er kreditten imidlertid forfalden til betaling på tidspunktet for Depot-/kontoaftalens ophør. Hvis Kunden er umyndig eller er under værgemål, eller depotet eller den tilhørende valutakonto i øvrigt er underlagt særlig forvaltning eller tilsyn, kan Kunden ikke opnå kredit. D.2 BELÅNINGSVÆRDI M.M. Belåningsværdien af aktiverne i depotet og på tilhørende konti beregnes af Selskabet i overensstemmelse med de af Selskabet til enhver tid fastsatte regler. Kunden kan fra Selskabet indhente oplysninger om den aktuelle totale belåningsværdi, den aktuelle belåningsværdi for bestemte finansielle instrumenter registreret i depotet og belåningsværdien af den respektive saldo på de tilhørende konti. Belåningsværdien på de tilhørende konti kan være lavere end kontoens indestående. Det er Kundens eget ansvar og forpligtelse at holde sig orienteret om den til enhver tid gældende totale belåningsværdi af aktiverne i depotet og på tilhørende konti samt til at sørge for, at der ikke på noget tidspunkt opstår sikkerhedsdifference (overbelåning), dvs. at kreditten ikke på noget tidspunkt overstiger eller rimeligvis kan risikere at overstige aktivernes totale belåningsværdi. Kunden kan ikke i nogen henseende undgå ansvar for eventuel opstået sikkerhedsdifference ej heller under påberåbelse af, at Kunden ikke blev underrettet af Selskabet om den gældende totale belåningsværdi af aktiverne i depotet og på tilhørende konti eller om en manglende sikkerhedsdækning. Hvis der alligevel skulle opstå en manglende sikkerhedsdækning, er Kunden forpligtet til omgående og uden anmodning fra Selskabet at indbetale det uafdækkede gældsbeløb eller stille tillægssikkerhed. Undlader Kunden at betale eller stille tillægssikkerhed, kan Selskabet kræve, at al udestående gæld på den tilhørende konto forfalder til omgående betaling. Hvis Kundens værdipapirbeholdninger har resulteret i en udækket sikkerhedsdifference, er Selskabet berettiget til at tvangsafvikle Kundens værdipapirer, i det omfang Selskabet finder det nødvendigt for at afdække sikkerhedsdifference og undgå en umiddelbar risiko for, at sikkerhedsdifference kan opstå på ny. D.3 PANT Nedenstående bestemmelser om pant skal læses i sammenhæng med bestemmelserne i Depot-/ kontoaftalen under punktet Pantsætning. Afkast af pant og andre rettigheder, som udspringer af pantet, omfattes også af pantsætningen og udgør en del af pantet. Selskabets forpligtelser i sin egenskab af panthaver af de pantsatte aktiver er ikke mere vidtgående end det, som fremgår af nedenstående bestemmelser. Pantet udgør ikke sikkerhed for fordring på Kunden, som Selskabet har erhvervet eller kan erhverve fra en anden end Kunden, hvis den nævnte fordring ikke har forbindelse med Kundens handel med finansielle instrumenter eller andre dispositioner vedrørende Kundens depot eller valutakonti. D.4 FYLDESTGØRELSE I PANTET Hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser overfor Selskabet ifølge Depot-/kontoaftalen, eller forpligtelser som på anden måde er opstået i forbindelse med Kundens transaktioner med finansielle instrumenter, kan Selskabet søge sig fyldestgjort i pantet på den måde, Selskabet måtte finde passende. Selskabet skal herved handle med omsorg og i det omfang det er muligt og det efter Selskabets skøn kan ske uden skade for Selskabet på forhånd underrette Kunden herom. Selskabet kan bestemme, i hvilken rækkefølge Selskabet skal søge sig fyldestgjort i stillede sikkerheder (panter, kautionsforpligtelser m.m.). Selskabet kan, medmindre andet følger af lov, bestemme, i hvilken rækkefølge Kundens forpligtelser skal afregnes. Selskabet kan vælge at sælge pantsatte værdipapirer på andre måder end via salg på det marked, hvor værdipapiret er optaget til handel. Hvis pantet består af et tilgodehavende på Kundens konti tilknyttet depotet, kan Selskabet uden forudgående meddelelse til Kunden umiddelbart søge sig fyldestgjort ved at hæve det forfaldne beløb fra kontoen. Selskabet er bemyndiget til selv eller gennem en af Selskabet udpeget repræsentant at handle i Kundens navn, hvor dette er påkrævet for at søge sig fyldestgjort i pantet eller for på anden måde at varetage eller udøve Selskabets rettigheder i relation til de pantsatte aktiver. Af samme årsag kan Selskabet til enhver tid vælge at oprette et særligt depot og/ eller Vp-konto hos Euroclear Sweden i Sverige eller VP i Danmark eller en lignende konto i andet kontobaseret system. Kunden kan ikke tilbagekalde denne bemyndigelse, så længe panteretten består. D.5 KAUTION OG REGRES Hvis der er stillet kaution for Kundens forpligtelser ifølge Depot-/kontoaftalen, gælder følgende bestemmelser i relation til kautionistens ret til aktiver, som er pantsat til sikkerhed for Kundens forpligtelser i henhold til Depot-/kontoaftalen. - Hvis Selskabet vælger at søge sig fyldestgjort via den stillede kaution, tjener pantsatte aktiver kun som sikkerhed for kautionistens regreskrav mod Kunden i den udstrækning, dette er angivet i kautionsforpligtelsen, og i så fald vil en sådan ret for kautionisten være efterstillet Selskabets ret til pantet. - Hvis pantet er stillet til sikkerhed for flere kautionisters regreskrav, har kautionister ret til pantet i forhold til deres regreskrav, for så vidt andet ikke er aftalt. Selskabet kan, så længe Selskabet ikke har krævet kautionisten for betaling, give afkald på pant, som efter Selskabets skøn ikke er nødvendigt for at sikre betaling af forfaldne beløb i henhold til Depot-/ kontoaftalen, uden at kautionistens ansvar derved reduceres eller bortfalder. D.6 RÅDIGHED OVER PANTSATTE AKTIVER Kunden kan ikke uden Selskabets forudgående samtykke viderepantsætte aktiver, der er pantsat til Selskabet, til andre. En sådan viderepantsætning til andre kan alene finde sted i overensstemmelse med Selskabets anvisninger og ved brug af formular, som Selskabet har godkendt. Hvis Selskabet konstaterer, at der er sket pantsætning i strid med denne bestemmelse, har Selskabet ret til at opsige Depot-/kontoaftalen til umiddelbart ophør uden overholdelse af den i punkt G.12 nedenfor nævnte opsigelsestid. Hvis Kunden har pantsat værdipapirer registreret i depotet eller midler på Kundens konti tilhørende depotet til andre end Selskabet, er Selskabet berettiget til at udlevere/overføre de pantsatte værdipapirer respektive overføre et pantsat indestående til panthaveren eller andre efter instruktion fra panthaveren, uanset om Kunden gør indvendinger herimod. Selskabet vil efterfølgende sende Kunden en opgørelse over den stedfundne udlevering/ overføring. Kunden må ikke på anden måde disponere over de pantsatte værdipapirer eller kontante midler uden Selskabets samtykke i hvert enkelt tilfælde. E. HANDEL MED VÆRDIPAPIRER I DEPOTET E.1 OPGAVE OG VILKÅR På anmodning fra Kunden udfører Selskabet for Kundens regning ordrer om køb og salg af finansielle instrumenter samt andre ordrer vedrørende handel med finansielle instrumenter. Når ordren er opfyldt og levering og betaling har fundet sted, registrerer Selskabet de omhandlede transaktioner i Kundens depot og på Kundens tilhørende konti. Når Kunden benytter sig af Selskabets tjenester i relation til handel med finansielle instrumenter, bliver Kunden forpligtet af de vilkår, som til enhver tid gælder for handel med et bestemt finansielt instrument samt de til enhver tid gældende særlige Retningslinjer for udførelse af ordrer samt sammenlægning og fordeling af ordrer. Med sådanne vilkår forstås de af Selskabet til enhver tid fastsatte Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter, vilkår i ordregrundlaget og vilkår i af Selskabet oprettet afregningsnota samt regler fastsat af Selskabet, dansk eller udenlandsk emittent, handelsplads, clearingorganisation eller værdipapircentral. Det påhviler Kunden at holde sig underrettet om og iagttage og handle i overensstemmelse med disse vilkår og regler. Nærmere information om vilkårene for handel oplyses via Selskabets hjemmeside handel handelsinformation, samt blanketter Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter. E.2 VÆRDIPAPIRER OG HANDELSPLADSER Selskabet kan til enhver tid bestemme, hvilke værdipapirer der fra tid til anden vil kunne 3

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2012:3)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2012:3) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2012:3) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2017:2) A. Deponering i depot m.v.

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2017:2) A. Deponering i depot m.v. Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder anvendelse i ethvert forhold mellem Selskabet og Kunden, i det omfang andet ikke er skriftligt aftalt. De

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende Clearingmedlem (i det følgende kaldet Medlemmet) KUNDEAFTALE A Sagsbehandler Integreret handels- og clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB Der kan ikke tilknyttes yderligere handelskonti til en Integreret

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bilag GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere