Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)"

Transkript

1 Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder anvendelse i ethvert forhold mellem Selskabet og Kunden, i det omfang andet ikke er skriftligt aftalt. De Almindelige betingelser suppleres af de øvrige aftaler, som Kunden indgår med Selskabet. Aftalerne kan for eksempel bestå af indlånsaftaler, udlånsaftaler, kreditaftaler og/eller aftaler om derivathandel. Aftalerne er alle relateret til oprettelsen af et depot med tilhørende konti hos Selskabet, som er reguleret af en Depot- og kontoaftale, herefter benævnt Depot-/kontoaftalen. Derudover vil Kunden og Selskabet kunne indgå individuelle aftaler om særlige forhold. De begreber, som er defineret i Depot-/kontoaftalen og i de øvrige aftaler mellem Kunden og Selskabet, skal have samme betydning i nærværende Almindelige betingelser, medmindre andet er angivet eller fremgår af sammenhængen. DEFINITIONER I Depot-/kontoaftalen samt i disse Almindelige betingelser forstås ved a) værdipapir dels finansielle instrumenter nævnt i bilag 5, nr i lov om finansiel virksomhed, dels værdidokumenter der ikke kan gøres til genstand for handel på kapitalmarkedet, herunder aktier og simple gældsbreve der ikke udgør finansielle instrumenter, samt kautionsforpligtelser, gavebreve, pantebreve og lignende. b) afregningsnota besked om, at en ordre / transaktionsbestilling er udført, c) reguleret marked som defineret i lov om værdipapirhandel, dvs. et multilateralt system, hvor der inden for systemet og i overensstemmelse med dettes ufravigelige regler sammenføres eller befordres sammenføring af en flerhed af tredjeparters interesser i køb og salg af værdipapirer på en sådan måde, at der indgås aftaler om handel med værdipapirer, der er optaget til handel efter dette markeds regler eller systemer d) markedsplads et reguleret marked eller en handelsplatform (MTF), e) handelsplads en markedsplads, en handler, der systematisk internaliserer, eller en markedsgarant inden for EØS eller en person, som stiller likviditet til rådighed inden for EØS, eller enhed, som svarer til nogen af de førnævnte uden for EØS. A. REGISTRERING OG DEPONERING I DEPOT M.M. A.1 REGISTRERING OG DEPONERING I DEPOT A.1.1 Selskabet skal registrere alle værdipapirer i Kundens depot, som Selskabet modtager på vegne af Kunden til deponering m.m. Hvis Kunden har flere depoter hos Selskabet, og Kunden ikke har givet Selskabet instruktion om, i hvilket depot et bestemt værdipapir skal registreres, kan Selskabet selv bestemme, i hvilket af Kundens depoter registrering skal ske. A.1.2 Et finansielt instrument registreret i et kontobaseret system hos en værdipapircentral eller tilsvarende - f.eks. på VP-konto hos Euroclear Sweden AB (Euroclear Sweden) eller på en VP-konto i Værdipapircentralen A/S i Danmark (VP) anses for modtaget af Selskabet, når Selskabet har opnået ret til i det kontobaserede system at registrere eller lade registrere oplysninger vedrørende de(t) omhandlede værdipapir(er). Værdipapirer udstedt i dokumentform betragtes som modtaget af Selskabet, når de fysiske dokumenter med behørig påtegning er modtaget af Selskabet. Deponering sker for Kundens regning. A.1.3 I det omfang værdipapirer er registreret i et andet kontobaseret system end VPC eller i VP, kan Selskabet vælge at lade sådanne værdipapirer registrere i et depot hos et andet værdipapirinstitut i Sverige, Danmark eller i udlandet (et såkaldt depotførende institut). I de tilfælde, hvor Selskabet tager imod midler med pligt til regnskabsaflæggelse (klientmidler), placeres klientmidler hos et andet kreditinstitut. Det depotførende institut udpeges af Selskabet efter eget valg. Deponering hos et depotførende institut sker normalt i Selskabets navn for Kundens regning. I den forbindelse må Kundens værdipapirer registreres sammen med andre ejeres værdipapirer. Selskabet må også lade Kundens finansielle instrumenter indgå i et dokument, der er fælles for flere ejere. Selskabet må give et depotførende institut i opdrag at lade sig registrere for Kundens værdipapirer på Selskabets vegne. Kunden er indforstået med, at Kundens værdipapirer kan blive deponeret på en samlekonto hos et depotførende institut. Hvorvidt Kunden har en tingsretligt beskyttet separatiststilling i tilfælde af, at Selskabet eller det depotførende institut skulle gå konkurs eller blive ramt af nogen anden foranstaltning med tilsvarende retsvirkning, kan variere og afhænger af den relevante lovgivning. I Sverige foreligger der separatistret under forudsætning af, at værdipapirerne holdes adskilt fra det depotførende instituts eller Selskabets egne værdipapirer. Ved registrering og opbevaring hos depotførende institutter i udlandet kan det som følge af relevant udenlandsk lovgivning være umuligt at identificere kunders værdipapirer særskilt i forhold til det depotførende instituts eller Selskabets egne værdipapirer, hvorved kunders værdipapirer i en konkurssituation ville kunne anses for at indgå i det depotførende instituts eller Selskabets aktiver. Det depotførende institut kan have sikkerhed i eller ret til modregning i relation til kundens værdipapirer og dermed forbundne fordringer. A.1.4 Selskabet udfører ingen ægthedskontrol af Kundens værdipapirer. A.1.5 Depotekspeditioner, f.eks. i form af registrering i, overførelse til/fra og udlevering af værdipapirer, iværksættes af Selskabet inden for rimelig tid. A.1.6 Selskabet forbeholder sig ret til at slette værdipapirer fra Kundens depot hos Selskabet, hvis de pågældende værdipapirer slettes fra registrering i VPC i Sverige eller VP i Danmark som følge af udsteders konkurs, betalingsstandsning eller lignende. Hvis det er teknisk og praktisk muligt og uden større ulempe for Selskabet, vil Selskabet søge at registrere værdipapirerne i Kundens navn og overføre de omhandlede værdipapirer til en af Kunden anvist depotkonto i et andet depotførende institut. A.2 NAVNEREGISTRERING ELLER NOMINEE-REGISTRERING Selskabet foranlediger, at Kunden får oprettet en individuel VP konto i Kundens eget navn med henblik på, at samtlige Kundens finansielle instrumenter, der registreres på denne VP konto, navneregistreres. For så vidt angår Kundens finansielle instrumenter registreret i Euroclear Sweden eller hos et andet depotførende institut i udlandet, foranlediger Selskabet, at sådanne finansielle instrumenter nominee-registreres på en depotkonto i Selskabets navn. Nominee-registreringen betyder, at Kundens finansielle instrumenter registreres og opbevares i et samledepot tilhørende Selskabet sammen med andre kunders finansielle instrumenter. Selskabet kan give et depotførende institut tilladelse til i Selskabets sted at lade Kundens finansielle instrumenter registrere i det depotførende instituts navn. Kunden giver Selskabet tilladelse til at lade finansielle instrumenterregistreret i Kundens navn omregistrere til nominee- registrering i Selskabets navn. Der må påregnes en vis ekspeditionstid, inden en sådan omregistrering til nominee-registrering i Selskabets navn er endelig gennemført og bekræftet af den relevante værdipapircentral eller af den relevante udsteder. A.3 DEPOTINFORMATION Kunden kan via Selskabets hjemmeside få login-adgang til sine depotoplysninger omfattende bl.a. værdipapirbeholdning og kursværdi mv. Oplysninger om værdipapirbeholdningen oplyses med højst fire decimaler til Kunden med eventuel nedrunding til nærmest hele fire decimaler. B. SELSKABETS FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED VÆRDIPAPIRER B.1 GENERELT B.1.1 Selskabet vil for Kundens regning bistå med de under punkterne B.2 - B.4 nedenfor angivne opgaver vedrørende modtagne værdipapirer. B.1.2 Selskabets forpligtelse til at bistå Kunden med de nedenfor angivne opgaver gælder for finansielle instrumenter registreret hos Euroclear Sweden eller i VP fra den femte bankdag, og for øvrige svenske eller danske værdipapirer samt for udenlandske finansielle instrumenter fra den femtende bankdag, efter at værdipapirerne er registreret som modtaget af Selskabet, medmindre andet er angivet nedenfor. Kunden må selv drage omsorg for at overholde eventuelle frister, der udløber før de angivne tidspunkter. Sådanne frister er Selskabet uvedkommende. B.1.3 Selskabet bistår Kunden med de nedenfor angivne forhold under forudsætning af, at Selskabet i god tid inden udløbet af en eventuel frist har modtaget fyldestgørende information om de relevante forhold fra Kunden, depotførende institut, udsteder, et fondsselskab eller lignende, Euroclear Sweden, VP eller anden værdipapircentral. B.1.4 Distribution af årsrapporter, delårsrapporter, prospekter og information om købs- og overtagelsestilbud og lignende er udelukkende et udstederanliggende. En udsteder vil normalt distribuere årsrapport, delårsrapporter og lignende til de navnenoterede investorer, som har anmodet herom. Prospekter og information om købs- og overtagelsestilbud mv., vil normalt ikke blive distribueret. Selskabet vil, i det omfang det praktisk og tidsmæssigt er muligt, søge at orientere herom via generel on-line information på Selskabets website med angivelse af, hvor der kan opnås yderligere information. Information om f.eks. emissioner, indløsning og tilbagekøb samt frivillige og tvangsmæssige købstilbud vil kun blive meddelt som generel online information via login-adgang til Selskabets website. For kunder, der investerer i investeringsforeninger, leverer Selskabet fondfaktablade på Selskabets hjemmeside, når man er logget ind. Ved investering i investeringsbeviser godkender Kunden, at faktaark tilbydes via Selskabets hjemmeside efter indlogning. B.1.5 Selskabet kan efter eget skøn helt eller delvis undlade at bistå Kunden med de nedenfor angivne opgaver, hvis Selskabet vurderer, at der ikke er de nødvendige midler eller tilstrækkelig kreditfacilitet på Kundens konti hos Selskabet, eller hvis Selskabet ikke har modtaget tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere et givent forhold nærmere. I så fald vil Selskabet søge at orientere Kunden herom inden for rimelig tid. B.1.6 Selskabet kan på eget initiativ og efter eget skøn, uanset punkterne B.2 og B.3 nedenfor, for Kundens regning og risiko beslutte ikke at foretage yderligere, hvis Selskabet har meddelt dette til Kunden, og Kunden ikke har givet Selskabet anden instruktion inden for den svarfrist, der måtte være angivet i meddelelsen. Kunden er forpligtet af de dispositioner, som Selskabet på den måde har truffet eller undladt at træffe på samme måde, som hvis Kunden selv havde disponeret. B.1.7 Ændringer i henhold til punkterne B.2.2 b) og c) samt B.3 nedenfor kan ikke besluttes efter det tidspunkt, hvor Selskabet har afgivet bindende ordre om tegning eller salg af Kundens rettigheder. Dette tidspunkt vil typisk indtræffe inden udløbet af den officielle frist, hvilket Kunden må være særligt opmærksom på. 1

2 B.1.8 Ved Selskabets salg af rettigheder ifølge nedenstående kan salg ske fælles for flere kunder og i påkommende tilfælde i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende Retningslinjer for udførelse af ordrer samt sammenlægning og fordeling af ordrer. Nettoprovenuet fra et sådant salg vil i så fald blive fordelt proportionalt mellem kunderne. B.1.9 Hvis Kunden som følge af emissions- og udbudsrestriktioner i henhold til gældende lov eller markedspraksis i konkrete tilfælde ikke har mulighed for at udnytte de fortegningsrettigheder, som tilkommer Kunden på baggrund af Kundens beholdning af en bestemt type finansielt instrument, kan Selskabet for Kundens regning sælge disse fortegningsrettigheder. B.2 SVENSKE FINANSIELLE INSTRUMENTER B.2.1 Vedrørende svenske finansielle instrumenter bistår Selskabet Kunden med følgende, med mindre andet følger af punkt B.1.6. Ved svenske finansielle instrumenter forstås i dette punkt B.2 finansielle instrumenter, som er udstedt af emittenter hjemmehørende i Sverige og kontoført ifølge svensk lov (1998:1479) om kontoføring af finansielle instrumenter samt handles på en svensk markedsplads. B.2.2 Vedrørende aktier påtager Selskabet sig at a) modtage respektive hæve udbytte. Hvis Kunden har ret til at vælge mellem kontant udbytte eller udbytte i anden form, skal Selskabet vælge kontant udbytte, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Kunden; b) ved nyemission i forbindelse med aktier med fortegningsret, underrette Kunden herom samt bistå Kunden med ønskede dispositioner i forbindelse hermed. Medmindre der anmodes om andet, skal Selskabet, hvis det skønner det praktisk muligt og hensigtsmæssigt, sælge tegningsretter, der ikke udnyttes. c) ved et offentligt tilbud om overdragelse/erhvervelse af finansielle instrumenter fra udsteder (indløsning/tilbagekøb) eller fra andre (frivilligt eller pligtmæssigt købstilbud), og forudsat at Selskabet har modtaget tilstrækkelig information som er angivet ovenfor i punkt B.1.3, underrette Kunden herom. Se også B.2.5; d) ved fondsemission dels underrette Kunden herom, dels udnytte sådanne nye aktier og fondsaktierettigheder, som Kunden er berettiget til, dels medmindre der er anmodet om andet, og hvis Selskabet skønner det praktisk muligt og hensigtsmæssigt sælge sådanne fondsaktierettigheder, som Kunden er berettiget til; e) underrette Kunden om begæret tvangsindløsning, når Selskabet har modtaget sådan information; f) ved nedsættelse af aktiekapitalen, indløsning eller likvidation modtage respektive hæve kapitalbeløb samt andre forfaldne beløb; samt g) efter anmodning fra Kunden og under forudsætning af, at anmodningen er Selskabet i hænde senest den femte bankdag inden sidste dag for indførelse i aktiebogen, foranledige at forvalterregistrerede aktier i Euroclear Sweden eller i VP stemmeretsregistreres i Kundens navn under forudsætning af, at sådan stemmeretsregistrering kan ske ifølge gængs stemmeretsregistreringsrutine hos Euroclear Sweden. Hvis Depotet indehaves af to eller flere kunder i forening, og det i Kundens anmodning ikke er angivet, i hvis navn aktierne skal registreres, sker stemmeretsregistrering af aktierne i det navn, som er angivet først som kunde i Depot- /kontoaftalen. Stemmeretsregistrering sker ikke for eventuelt overskydende aktier. B.2.3 Vedrørende tegningsoptioner vil Selskabet søge at underrette Kunden i god tid før tegningsperiodens udløb. Kun efter anmodning fra Kunden vil Selskabet søge at udnytte tegningsoptionerne med henblik på nytegning af aktier samt sælge tegningsoptioner, der ikke er udnyttet, hvis det af Selskabet vurderes som praktisk muligt og passende. B.2.4 Vedrørende forkøbsrettigheder vil Selskabet søge at underrette Kunden i god tid før sidste dag for købsrettighedernes udnyttelse. Kun efter anmodning fra Kunden vil Selskabet søge at effektuere køb af aktier og sælge forkøbsrettigheder, der ikke udnyttes, hvis det af Selskabet vurderes som praktisk muligt og passende. B.2.5 Vedrørende indløsningsrettigheder vil Selskabet søge at underrette Kunden i god tid inden indløsningsfristens udløb. Kun efter anmodning fra Kunden vil Selskabet søge at foranledige indløsningsrettighederne udnyttet samt sælge indløsningsrettigheder, der ikke udnyttes, hvis det af Selskabet vurderes som praktisk muligt og passende. B.2.6 Vedrørende svenske depotbeviser, der er relateret til udenlandske aktier, vil Selskabet bistå med tilsvarende opgaver som for svenske og danske aktier i det omfang, at Selskabet vurderer dette som praktisk muligt og passende. B.2.7 Vedrørende gældsbreve og andre gældsinstrumenter, som kan blive genstand for handel på kapitalmarkedet, vil Selskabet bistå med at a) modtage respektive hæve rente samt afdragsbeløb eller andre beløb udbetalt i forbindelse med indløsning, udtrækning eller opsigelse, efter at gældsinstrumentet er registreret som modtaget af Selskabet; b) vedrørende præmieobligationer, tillige hæve gevinst på præmieobligation, som ifølge offentlig trækningsliste er udtrukket til udbetaling efter, at præmieobligationen er registreret som modtaget af Selskabet samt at underrette Kunden om eventuel udtrukken gevinst; c) vedrørende konvertible gældsbreve og andre gældsinstrumenter, der kan konverteres, efter anmodning fra Kunden bistå med konverteringen; d) ved emission af gældsbreve/gældsinstrumenter, for hvilke Kunden har fortrinsret, på Kundens anmodning bistå med at tegne sådanne gældsbreve/gældsinstrumenter; e) ved et offentligt tilbud om overdragelse af finansielle instrumenter fra udsteder eller andre, og forudsat at Selskabet har modtaget tilstrækkelig information som er angivet ovenfor i punkt B.1.3, underrette Kunden herom. Kun efter særlig anmodning fra Kunden vil Selskabet bistå Kunden i forbindelse med et sådant tilbud. Tilsvarende gælder ved offentligt tilbud om køb af finansielle instrumenter stilet til Kunden, samt f) ved indkaldelse til kreditormøde i relation til gældsbreve/gældsforpligtelser, hvor Kunden er indehaver og som Selskabet er blevet informeret om som angivet ovenstående i punkt B.1.3, underrette Kunden herom og efter særlig aftale med Kunden assistere denne i forbindelse hermed. B.2.8 Vedrørende fondsandele i fondsselskaber påtager Selskabet sig at a) modtage udbytte i form af kontanter b) underrette Kunden om overdragelser, sammenlægninger og opdelinger af fonde, i hvilke Kunden er andelsejer, når Selskabet har modtaget sådan information fra det svenske fondsselskab. B.2.9 Vedrørende andre finansielle instrumenter, som er udstedt af emittenter med hjemsted i Sverige og optaget til handel på et reguleret marked uden for Sverige, gælder, at de ikke er omfattet af punkterne B ovenfor, men i stedet af det nedenstående under punkt B.3 anførte om udenlandske finansielle instrumenter. B.2.10 Finansielle instrumenter udstedt af svensk udsteder til handel hovedsageligt på et udenlandsk marked er ikke omfattet af bestemmelsen ovenfor under B.2.1-9, idet der i stedet henvises til bestemmelserne nedenfor under punkt B.3 vedrørende udenlandske finansielle instrumenter. B.3 DANSKE OG UDENLANDSKE FINANSIELLE INSTRUMENTER B.3.1 Vedrørende aktier og gældsinstrumenter, som ikke er omfattet af B.2 ovenstående og som er optaget til handel på et reguleret marked inden for EØS eller på et tilsvarende marked uden for EØS, vil Selskabet - med de eventuelle afvigelser, som kan følge af punkt B.1.6 søge at bistå med de samme opgaver som vedrørende tilsvarende danske og svenske finansielle instrumenter i det omfang, Selskabet vurderer, at dette er praktisk muligt. De særlige forpligtelser vedrørende præmieobligationer som angivet i punkt B.2.7 b) og konvertible gældsbreve og andre hhv. gældsforpligtelser og gældsinstrumenter, der kan konverteres, som angivet i punkt B.2.7 c) og d) gælder ikke for tilsvarende udenlandske finansielle instrumenter. For visse udenlandske aktier registreret i Euroclear Sweden vil der være mere begrænsede muligheder for aktieejere til at udøve visse rettigheder, f.eks. at deltage i generalforsamling og deltage i emissioner samt at opnå information derom. Sådanne udenlandske aktier handles på særlige lister for denne type udenlandske aktier, f.eks. Xterna listan på OMX Nordic Exchange Stockholm AB (Stockholmsbörsen). B.3.2 Vedrørende andre udenlandske finansielle instrumenter end de finansielle instrumenter, der er omhandlet i punkt B.3.1, vil Selskabet udelukkende bistå med opgaver, som Selskabet har påtaget sig i henhold til særskilt aftale med Kunden. B.3.3 Kunden er indforstået med, at Kundens rettigheder i relation til udenlandske finansielle instrumenter kan variere alt efter, hvilken jurisdiktion disse måtte være omfattet af. Kunden er også indforstået med, at Selskabet i relation til udenlandske finansielle instrumenter på grund af praktiske og tekniske omstændigheder ofte bliver nødt til at anvende andre tidsfrister over for Kunden end de frister, som umiddelbart ville gælde for investorer i det land, hvor opgaven skal udføres. B.4 SVENSKE, DANSKE OG UDENLANDSKE VÆRDIDOKUMENTER Vedrørende andre svenske, danske og udenlandske værdidokumenter vil Selskabet udelukkende bistå med opgaver, som Selskabet - med de eventuelle afvigelser som kan følge af punkt B har påtaget sig i henhold til særskilt aftale med Kunden. C. DE TIL DEPOTET TILHØRENDE KONTI C.1 GENERELT OM TILHØRENDE KONTI Til Kundens depot hører en eller flere valutakonti, der føres af Selskabet. Hvis der ikke er indgået anden aftale, føres det tilsluttede konto i danske kroner. På Kundens relevante konti vil Selskabet indsætte kontante midler modtaget som forskud på købsordre, betaling for salgsordre, afkast på forvaltede værdipapirer samt midler overført til Selskabet på anden måde, eller som Selskabet på anden vis har oppebåret for Kundens regning. Selskabet kan debitere Kundens relevante konti for beløb i henhold til instruks fra Kunden, eller som Kunden i øvrigt har godkendt, samt for udlæg, gebyrer, og øvrige omkostninger eller forudbetalt aconto skat, som Selskabet bliver opkrævet i forbindelse med Kundens konti eller værdipapirdepoter. Selskabet kan endvidere debitere Kundens konti med beløb svarende til udlæg, omkostninger og honorarer for opgaver, som Selskabet har udført for Kunden samt beløb svarende til betaling for andre forfaldne ubetalte fordringer, som Selskabet til enhver tid måtte have over for Kunden. C.2 UDENLANDSK VALUTA Midler i udenlandsk valuta (det vil sige anden valuta end danske kroner (DKK)), som Selskabet udbetaler respektive modtager for Kundens regning, skal inden kontoen debiteres respektive krediteres omregnes af Selskabet til danske kroner i henhold til Selskabets til enhver tid fastsatte omregningskurs, medmindre kontoen føres i den omhandlede udenlandske valuta. C.3 RENTE M.M. For at afgøre om der findes tilgodehavende eller gæld på en tilknyttet konto, vurderes hver konto for sig. Det betyder, at en tilknyttet konto kan blive krediteret rente, samtidig med at en anden tilknyttet konto kan blive opkrævet rente. Rente for tilgodehavende på kontoen fastlægges efter Selskabets til enhver tid gældende ren- 2

3 tesatser, som Selskabet på det tidspunkt anvender for tilgodehavende på denne type konti. Hvis renten ændres til ulempe for Kunden, og ændringen er forårsaget af Selskabet, skal Selskabet informere Kunden om ændringen mindst 6 uger, før ændringen træder i kraft. I andre tilfælde gives informationen så hurtigt som muligt, og inden ændringen træder i kraft. For negativ saldo på en tilknyttet konto bliver der tilskrevet kreditrente efter den rentesats, som Selskabet ved det givne tidspunkt anvender. Ændringer i rentesatsen må kun ske i den udstrækning, det kan motiveres af kreditpolitiske beslutninger, ændringer i Selskabets udlånsomkostninger eller andre omkostningsændringer, som Selskabet ikke rimeligvis har kunnet forudse på det tidspunkt, hvor depot-/kontoaftalen blev indgået. Selskabet informerer kunden om renteændringen, inden ændringen træder i kraft. I forbrugerforhold skal der være tale om udefrakommende forhold, som Selskabet ikke har haft indflydelse på. Ændring i rentesatserne i anden anledning kan herudover ske med 6 ugers varsel regnet fra den dag, hvor Selskabet har sendt Kunden meddelelse om renteændringen. Information om gældende rentesatser forefindes på Selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til Selskabet. Information, om hvordan rente beregnes, udleveres ved Kundens henvendelse til Selskabet. Den samlede værdi af Kundens tilknyttede konto må ikke blive negativ. Kontoen må ikke på noget tidspunkt overtrækkes, og ved overtræk har Selskabet ret til uden forudgående meddelelse at trække overtræksrente og overtræksgebyr fra Kundens konto i henhold til Selskabets til enhver tid gældende prisliste. For kredit tilknyttet til depotet eller gæld, som overstiger det bevilgede kreditbeløb eller belåningsværdi, tilskrives rente samt overbelåningsrente og overbelåningsafgift i overensstemmelse med særskilt indgået kreditaftale eller den til enhver tid gældende prisliste. Har kunden indgået særskilte kreditaftaler, har de særskilte aftaler forrang for de her nævnte rentebestemmelser. C.4 FORSINKELSESRENTE I tilfælde af for sen betaling er Selskabet berettiget til at opkræve forsinkelsesrente på forfaldne beløb fra forfaldsdagen og indtil betaling sker, svarende til Selskabets til enhver tid gældende rentesatser for for sen betaling. D. KREDIT OG SIKKERHED D.1. KREDIT Selskabet skal kreditgodkende Kunden, inden kredit kan opnås. Når Kunden er kreditgodkendt, gælder retten til kredit op til et beløb svarende til den til enhver tid gældende totale belåningsværdi af aktiverne i depotet og på tilhørende valutakonti, medmindre Selskabet har meddelt andet. Hvis Kunden i henhold til særlig aftale har pantsat værdipapirer registreret i depotet og/ eller aktiver på en tilhørende konto til sikkerhed for andre forpligtelser end Kundens kredit (f.eks. til handel med derivatinstrument) hos Selskabet, vil dette reducere belåningsværdien af depotet og/eller valutakonti svarende til værdien af de pantsatte værdier og dermed reducere størrelsen af Kundens kreditfacilitet hos Selskabet. Kundens kredit gælder indtil videre, idet Selskabet til enhver tid har ret til at opsige kreditten til betaling med standardvilkår med to måneder varsel. Ved opsigelse af Depot-/kontoaftalen ifølge punkt G.12 nedenfor er kreditten imidlertid forfalden til betaling på tidspunktet for Depot-/kontoaftalens ophør. Hvis Kunden er umyndig eller er under værgemål, eller depotet eller den tilhørende valutakonto i øvrigt er underlagt særlig forvaltning eller tilsyn, kan Kunden ikke opnå kredit. D.2 BELÅNINGSVÆRDI M.M. Belåningsværdien af aktiverne i depotet og på tilhørende konti beregnes af Selskabet i overensstemmelse med de af Selskabet til enhver tid fastsatte regler. Kunden kan fra Selskabet indhente oplysninger om den aktuelle totale belåningsværdi, den aktuelle belåningsværdi for bestemte finansielle instrumenter registreret i depotet og belåningsværdien af den respektive saldo på de tilhørende konti. Belåningsværdien på de tilhørende konti kan være lavere end kontoens indestående. Det er Kundens eget ansvar og forpligtelse at holde sig orienteret om den til enhver tid gældende totale belåningsværdi af aktiverne i depotet og på tilhørende konti samt til at sørge for, at der ikke på noget tidspunkt opstår sikkerhedsdifference (overbelåning), dvs. at kreditten ikke på noget tidspunkt overstiger eller rimeligvis kan risikere at overstige aktivernes totale belåningsværdi. Kunden kan ikke i nogen henseende undgå ansvar for eventuel opstået sikkerhedsdifference ej heller under påberåbelse af, at Kunden ikke blev underrettet af Selskabet om den gældende totale belåningsværdi af aktiverne i depotet og på tilhørende konti eller om en manglende sikkerhedsdækning. Hvis der alligevel skulle opstå en manglende sikkerhedsdækning, er Kunden forpligtet til omgående og uden anmodning fra Selskabet at indbetale det uafdækkede gældsbeløb eller stille tillægssikkerhed. Undlader Kunden at betale eller stille tillægssikkerhed, kan Selskabet kræve, at al udestående gæld på den tilhørende konto forfalder til omgående betaling. Hvis Kundens værdipapirbeholdninger har resulteret i en udækket sikkerhedsdifference, er Selskabet berettiget til at tvangsafvikle Kundens værdipapirer, i det omfang Selskabet finder det nødvendigt for at afdække sikkerhedsdifference og undgå en umiddelbar risiko for, at sikkerhedsdifference kan opstå på ny. D.3 PANT Nedenstående bestemmelser om pant skal læses i sammenhæng med bestemmelserne i Depot-/ kontoaftalen under punktet Pantsætning. Afkast af pant og andre rettigheder, som udspringer af pantet, omfattes også af pantsætningen og udgør en del af pantet. Selskabets forpligtelser i sin egenskab af panthaver af de pantsatte aktiver er ikke mere vidtgående end det, som fremgår af nedenstående bestemmelser. Pantet udgør ikke sikkerhed for fordring på Kunden, som Selskabet har erhvervet eller kan erhverve fra en anden end Kunden, hvis den nævnte fordring ikke har forbindelse med Kundens handel med finansielle instrumenter eller andre dispositioner vedrørende Kundens depot eller valutakonti. D.4 FYLDESTGØRELSE I PANTET Hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser overfor Selskabet ifølge Depot-/kontoaftalen, eller forpligtelser som på anden måde er opstået i forbindelse med Kundens transaktioner med finansielle instrumenter, kan Selskabet søge sig fyldestgjort i pantet på den måde, Selskabet måtte finde passende. Selskabet skal herved handle med omsorg og i det omfang det er muligt og det efter Selskabets skøn kan ske uden skade for Selskabet på forhånd underrette Kunden herom. Selskabet kan bestemme, i hvilken rækkefølge Selskabet skal søge sig fyldestgjort i stillede sikkerheder (panter, kautionsforpligtelser m.m.). Selskabet kan, medmindre andet følger af lov, bestemme, i hvilken rækkefølge Kundens forpligtelser skal afregnes. Selskabet kan vælge at sælge pantsatte værdipapirer på andre måder end via salg på det marked, hvor værdipapiret er optaget til handel. Hvis pantet består af et tilgodehavende på Kundens konti tilknyttet depotet, kan Selskabet uden forudgående meddelelse til Kunden umiddelbart søge sig fyldestgjort ved at hæve det forfaldne beløb fra kontoen. Selskabet er bemyndiget til selv eller gennem en af Selskabet udpeget repræsentant at handle i Kundens navn, hvor dette er påkrævet for at søge sig fyldestgjort i pantet eller for på anden måde at varetage eller udøve Selskabets rettigheder i relation til de pantsatte aktiver. Af samme årsag kan Selskabet til enhver tid vælge at oprette et særligt depot og/ eller Vp-konto hos Euroclear Sweden i Sverige eller VP i Danmark eller en lignende konto i andet kontobaseret system. Kunden kan ikke tilbagekalde denne bemyndigelse, så længe panteretten består. D.5 KAUTION OG REGRES Hvis der er stillet kaution for Kundens forpligtelser ifølge Depot-/kontoaftalen, gælder følgende bestemmelser i relation til kautionistens ret til aktiver, som er pantsat til sikkerhed for Kundens forpligtelser i henhold til Depot-/kontoaftalen. - Hvis Selskabet vælger at søge sig fyldestgjort via den stillede kaution, tjener pantsatte aktiver kun som sikkerhed for kautionistens regreskrav mod Kunden i den udstrækning, dette er angivet i kautionsforpligtelsen, og i så fald vil en sådan ret for kautionisten være efterstillet Selskabets ret til pantet. - Hvis pantet er stillet til sikkerhed for flere kautionisters regreskrav, har kautionister ret til pantet i forhold til deres regreskrav, for så vidt andet ikke er aftalt. Selskabet kan, så længe Selskabet ikke har krævet kautionisten for betaling, give afkald på pant, som efter Selskabets skøn ikke er nødvendigt for at sikre betaling af forfaldne beløb i henhold til Depot-/ kontoaftalen, uden at kautionistens ansvar derved reduceres eller bortfalder. D.6 RÅDIGHED OVER PANTSATTE AKTIVER Kunden kan ikke uden Selskabets forudgående samtykke viderepantsætte aktiver, der er pantsat til Selskabet, til andre. En sådan viderepantsætning til andre kan alene finde sted i overensstemmelse med Selskabets anvisninger og ved brug af formular, som Selskabet har godkendt. Hvis Selskabet konstaterer, at der er sket pantsætning i strid med denne bestemmelse, har Selskabet ret til at opsige Depot-/kontoaftalen til umiddelbart ophør uden overholdelse af den i punkt G.12 nedenfor nævnte opsigelsestid. Hvis Kunden har pantsat værdipapirer registreret i depotet eller midler på Kundens konti tilhørende depotet til andre end Selskabet, er Selskabet berettiget til at udlevere/overføre de pantsatte værdipapirer respektive overføre et pantsat indestående til panthaveren eller andre efter instruktion fra panthaveren, uanset om Kunden gør indvendinger herimod. Selskabet vil efterfølgende sende Kunden en opgørelse over den stedfundne udlevering/ overføring. Kunden må ikke på anden måde disponere over de pantsatte værdipapirer eller kontante midler uden Selskabets samtykke i hvert enkelt tilfælde. E. HANDEL MED VÆRDIPAPIRER I DEPOTET E.1 OPGAVE OG VILKÅR På anmodning fra Kunden udfører Selskabet for Kundens regning ordrer om køb og salg af finansielle instrumenter samt andre ordrer vedrørende handel med finansielle instrumenter. Når ordren er opfyldt og levering og betaling har fundet sted, registrerer Selskabet de omhandlede transaktioner i Kundens depot og på Kundens tilhørende konti. Når Kunden benytter sig af Selskabets tjenester i relation til handel med finansielle instrumenter, bliver Kunden forpligtet af de vilkår, som til enhver tid gælder for handel med et bestemt finansielt instrument samt de til enhver tid gældende særlige Retningslinjer for udførelse af ordrer samt sammenlægning og fordeling af ordrer. Med sådanne vilkår forstås de af Selskabet til enhver tid fastsatte Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter, vilkår i ordregrundlaget og vilkår i af Selskabet oprettet afregningsnota samt regler fastsat af Selskabet, dansk eller udenlandsk emittent, handelsplads, clearingorganisation eller værdipapircentral. Det påhviler Kunden at holde sig underrettet om og iagttage og handle i overensstemmelse med disse vilkår og regler. Nærmere information om vilkårene for handel oplyses via Selskabets hjemmeside handel handelsinformation, samt blanketter Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter. E.2 VÆRDIPAPIRER OG HANDELSPLADSER Selskabet kan til enhver tid bestemme, hvilke værdipapirer der fra tid til anden vil kunne 3

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Lån & Spar

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere