3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015"

Transkript

1 3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 For 3F er den fortsatte kamp imod social dumping afgørende for at forsvare den danske model på arbejdsmarkedet og medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Den nuværende regering har i perioden gennemført en lang række positive initiativer, så myndighedernes indsats (SKAT, Arbejdstilsyn, politi, RUT-register, diverse regelsæt) er kommet op i gear efter adskillige års laden stå til under det tidligere VKOflertal, trods stigende problemer med social dumping på det danske arbejdsmarked. I årene har et flertal i Folketinget (S, SF, Enhedslisten og De Radikale) afsat og brugt godt 430 mio. kr. på den forstærkede indsats imod social dumping. De fire partier har også afsat 245 mio. kr. til indsatsen i de kommende år. Denne indsats vil være afhængig af, hvad flertallet i det nyvalgte Folketing beslutter sig for. Op til valget har 3Fs ledelse fastlagt forbundets yderligere krav og ønsker til et nyt Folketing udover at fastholde de initiativer og bevillinger, som allerede er i gang og afsat. Der er tale om flere forskellige tiltag, fordi udfordringerne i forhold til social dumping varierer, alt efter hvilken branche og hvilken del af arbejdsmarkedet, forbundets medlemmer arbejder inden for. 3Fs krav og ønsker til folketingskandidaterne er: Statens stærke indsats mod social dumping skal sikres permanent Med finanslovene for 2012, 2013, 2014 og 2015 er der løbende blevet skruet op for kontrol og anden myndighedsindsats, når det gælder statens indsats mod social dumping. Samtidig arbejdes der med stadigt stærkere koordinering mellem: Arbejdstilsynet, SKAT, politiet (inklusiv Rigspolitiets tre nye tungvognscentre) og andre berørte myndigheder. De midler, som er afsat til en styrket myndigheds- og kontrolindsats, og de indsatsområder, som er prioriteret, skal videreføres, intensiveres og gøres permanent. Bilag 1: Oversigt over diverse bevillinger og bevillingernes udløb Forpligtende indsats mod social dumping for kommuner og Regioner Offentlige myndigheder har et ansvar for at sikre, at udbud ikke indgås på et grundlag, som kan føre til social dumping. Kommuner og regioner bruger i stigende grad arbejdsklausuler, men ikke alle udbudte opgaver og områder er sikret mod social dumping. 3Fs undersøgelse dokumenterer, at halvdelen (49 procent) af kommunerne ikke anvender arbejdsklausuler på alle de fem undersøgte områder, samt at det halter gevaldigt med kommuner og regioners kontrol af og sanktionsmuligheder over for entreprenører og leverandørers overholdelse af arbejdsklausuler Fs undersøgelse fra nov viser, at godt halvdelen af de kommuner, som anvender arbejdsklausuler, anvender dem på alle områder. 89% af kommunerne anvender arbejdsklausuler på bygge- og anlægsområdet mens blot 56% anvender arbejdsklausuler inden for Teknisk Service. Det er blot 65 % af de kommunerne der anvender klausluer, som altid anvender arbejdsklausuler på bygge- og anlægsområdet. Der er derfor fortsat et stort potentiale for at indføre arbejdsklausuler på flere områder, ligesom hyppigheden for anvendelsen skal øges. Men ikke mindst halter det alvorligt med kommuner og regioners kontrol. Undersøgelsen viser, at halvdelen af kommunerne kun sjældent eller aldrig gennemfører kontrol og tilsyn med, at klausulerne overholdes, og der er gode muligheder for at sikre sig flere sanktionsværktøjer i arbejdsklausulerne fra påtaler, dagbøder, stop for betaling, opsigelse eller i helt grove tilfælde ophævelse af kontrakten med øjeblikkelig virkning. Ifølge undersøgelsen anvender regionerne og tre ud af fire kommuner kædeansvar i forbindelse med arbejdsklausuler og krav om danske løn- og arbejdsvilkår. Læs hele undersøgelsen her: Se undersøgelsesresulter for hver enkelt kommune/region via danmarkskortet her: 1

2 Kommuner og regioner skal forpligtes til altid at bruge stærke arbejdsklausuler, udføre hyppig kontrol og råde over skrappe sanktionsmuligheder, der bringes i anvendelse ved brud på klausulen. Regeringen må derfor sikre bindende og forpligtende aftaler med KL og Regionerne, der dels sikrer, at kommuner og regioner altid på alle udbudte områder anvender arbejdsklausuler, som indeholder principperne i ILO 94, og et kædeansvar med et egentligt hæftelsesansvar 2. Dels må Regeringen sikre, at kommuner og regioner forpligter sig på at udføre kontrol heraf og sikre sig, at flere forskellige sanktionsredskaber kan tages i anvendelse ved brud på arbejdsklausulen. Disse forpligtelser for kommuner og regioner skal også gælde, når vikarbureauer anvendes, ligesom myndighederne skal sikre, at selvejende institutioner tilslutter sig disse forpligtelser i driftsoverenskomsten med myndigheden. Kommuner og regioners forpligtelse skal ligeledes omfatte deres eventuelle engagement i offentlig-private partnerskaber/samarbejder osv., hvor tendensen pt. er, at der typisk kun anvendes klausuler i selve byggefasen ikke i aftalerne om de efterfølgende års drift og vedligehold. Offentlig indkøbspolitik skal ligestilles med udbudspolitik i forhold til arbejdsklausuler, så det sikres, at ansatte, der beskæftiges som led i en ydelse til kommunen/regionen arbejder under ordnede forhold. Grove brud på arbejdsklausuler skal føre til: - afvisning fra deltagelse i fremtidige udbud i en fler-årig periode, som det fornylig bl.a. er sket i Svendborg kommune, og - offentliggørelse af de blacklistede virksomheder, også med oplysning om ejerforhold mht. de blacklistede virksomheder. Strengere straffe og større bøder Lovovertrædelser skal straffes hårdere: - Bødeniveauet for strafbare forseelser inden for social dumping skal gennemgås kritisk og sættes markant op, så bødestørrelsen reelt har en præventiv virkning. - Gentagne lovovertrædelser skal kunne føre til fratagelse af retten til at drive selvstændig virksomhed. Misbrug skal bekæmpes - endnu stærkere indsats mod fup-firmaer, svindel og spekulative selskabskonstruktioner Mulighederne for at føre effektiv kontrol med udstationerende virksomheder skal styrkes, og det skal sikres, at fordringer også kan inddrives på tværs af grænserne. 2 I Økonomiaftalen for 2014 (indgået juni 2013) mellem regeringen og KL forpligtede kommunerne sig til at styrke indsatsen mod social dumping ved at udbrede brugen af arbejdsklausuler samt oftere at anvende uddannelsesklausuler. Formuleringen i aftalen er, at arbejdsklausuler skal anvendes i alle kommunale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægskontrakter samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Samtidig skal kommunerne fremover overveje at bruge sociale klausuler indeholdende krav om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud. Se kommuneaftalen her: 2014/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/06/KL%20aftale/aftale%20om%20kommunernes%20økonomi%20for% pdf 2

3 Der er behov for endnu stærkere kontrol og bekæmpelse af svindlen, hvor almindelige ansættelsesforhold pakkes ind i entreprisekontrakter, arbejdsudleje og arme & ben -firmaer (med én ansat), hvormed man undslår sig normal skattebetaling og omgår overenskomsternes bestemmelser. Med de gennemførte ændringer af det såkaldte styresignal vedr. arbejdsudleje, er der åbnet op for en øget anvendelse af entrepriseaftaler. Ved entrepriseaftaler er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at opkræve skat, og entrepriseaftalerne anvendes ofte til en systematisk omgåelse af gældende overenskomster og har ført til massiv social dumping inden for f.eks. gartnerisektoren, ligesom der er konstateret en øget anvendelse af såkaldte arme & ben -firmaer inden for byggeriet. Styresignalet vedr. arbejdsudleje skal ændres, så det sikres, at anvendelsen af entrepriseaftaler ikke fører til social dumping og overenskomstomgåelse. Stop for muligheden af hvidvask gennem skifte af CVR-nummer Det skal fortsat være nemt at starte egen virksomhed i Danmark. Men spekulation i skiftende (skuffe)selskaber inden for visse brancher ødelægger den danske models muligheder for at tegne overenskomst og bekæmpe social dumping. Det skal der sættes ind over for. Hvis en faglig organisation har rejst krav om overenskomst og indgivet konfliktvarsel, så skal det ikke være muligt for en underleverandør at løbe fra konfliktvarslet ved at erklære sig konkurs og derefter starte ny virksomhed, der fortsætter, hvor det lukkede firma slap. Store dele af arbejdsmarkedet er belastet af underleverandørkontrakter, der udelukkende har til hensigt at omgås overenskomsten. I den danske lovgivning er det meget let for en virksomhed at oprette nyt cvr-nr. og dermed tømme et krav om overenskomstdækning i den oprindelige virksomhed for indhold. Muligheden for hvidvask ved cvr-skift skal stoppes. Der må skabes vilkår, som svarer til dem, der gælder for konkursryttere, så der ved personsammenfald i det oprindelige og nye selskab også er ansvarssammenfald ved krav om overenskomst. Kompleksiteten ved at løse problemet er angiveligt stort, men muligheden for spekulation i at skifte selskab som tyve skifter flugtbil må kunne løses, hvis der er politisk vilje til at gribe ind og besværliggøre og helst forhindre muligheden for misbrug. Stop for spekulative ansættelsesformer Atypiske ansættelsesformer er ofte et dækplaster for social dumping. Derfor er der behov for en endnu skrappere skattepolitik, der lukker smuthuller for social dumping: Enhver skattemæssig begunstigelse af ordninger for udleje af arbejdskraft skal fjernes. Indlejet arbejdskraft skal ligestilles med øvrige ansatte. Vikarer Virksomheder skal forpligtiges til i deres regnskab at oplyse om alle forhold, hvor virksomheden har brugt arbejdskraft og specifikt de arbejdsforhold, hvor der ikke er direkte ansættelse i virksomheden eller anden indleje af arbejdskraft. 3

4 Loven om afskedigelser i større omfang skal ændres, så loven omfatter vikarer. Oplysningspligten om vikarer overfor tillidsrepræsentanter skal styrkes i vikarloven. EU's udbudsdirektiv er et stærkt værktøj mod social dumping Offentlige myndigheder skal i langt højere grad anvende EU s udbudsdirektivers muligheder for at indarbejde arbejds- og andre sociale klausuler i deres udbudsmaterialer, ligesom der skal sikres effektiv kontrol og opfølgning på klausulernes overholdelse. Offentlige myndigheder har en forpligtelse til at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår og bør sikre, at dette også er tilfældet, når opgaver udbydes. Manglende efterlevelse af klausulernes overholdelse skal føre til afvisning fra deltagelse i fremtidige udbud i en fler-årig periode. Stop for social dumping via udnyttelse af unge udlændinge og misbrug af uddannelsessystemet Inden for landbrug og gartneri er den sociale dumping ofte systematiseret. Landbrugspraktikanter har gennem mange år været anvendt som underbetalt arbejdskraft med horrible arbejdsforhold og lønninger, der svarer til SU. Erhvervsskolerne kan nogle steder meddele om hold inden for det grønne område helt uden danske elever. Kontrollen med landbrugspraktikanter skal derfor styrkes generelt. Omgåelse af reglerne om landsbrugspraktikanter skal kunne føre til fratagelse af muligheden for at beskæftige praktikanter. Erhvervsskolernes optagelse af udenlandske elever skal granskes og vurderes kritisk. RUT-registret skal udbygges og forbedres Der skal indføres skærpede regler for udenlandske virksomheders forhåndsregistreringer og skærpet bødestraf for manglende efterlevelse. Udstationerende virksomheder skal anmelde sig til denne kontrolmyndighed otte dage før en opgave påbegyndes. Der skal være en reel sanktion overfor bygherrer i sager om udenlandske firmaers manglende registrering i RUT-registret. Oplysningerne i RUT-registret skal nyttiggøres yderligere, ved at parterne på arbejdsmarkedet får dybere adgang hertil, således at parterne gives en reel mulighed for at organisere udenlandske firmaer og ansatte. Udenlandske virksomheder skal afgive flere obligatoriske oplysninger i RUT-registret, så virksomheden ikke kan oprettes i RUT-registret, førend disse grundoplysninger er indtastet. Hvis centrale virksomhedsoplysninger ikke er i overensstemmelse med den europæiske moms- /skatte-database skal virksomheden ikke kunne oprettes i RUT-registret. 4

5 Utallige udenlandske virksomheder, der er registeret i RUT, er enten fiktive altså overhovedet ikke etableret i hjemlandet eller gået konkurs i hjemlandet for mange år siden. Derved undslår mange udenlandske virksomheder at betale skat i Danmark og i hjemlandet, ligesom det har vist sig umuligt at inddrive beløb fra fagretslige domme, fordi virksomhederne enten forsvinder eller aldrig har eksisteret. I forbindelse med RUT-registreringen skal der stilles krav om som forudsætning for, at virksomheden lovligt kan påbegynde sin aktivitet i Danmark at virksomheden afleverer dokumentation for: - at virksomheden er korrekt oprettet og registreret i hjemlandet, og - at virksomheden har aktivitet i hjemlandet, som krævet i udstationeringsdirektivet. Sikre midler til den bedste nummerplade-scanning og kontrol Der pågår forsøg med automatisk nummerpladegenkendelse. Når forsøgene afsluttes i foråret 2015, skal der sikres midler til, at det bedste nummerpladescanningssystem tages i brug. Det vil styrke politiets muligheder for at afsløre ulovlig godskørsel i form af ulovlig cabotage, systematisk cabotage-kørsel på kant med EU s regler samt kørselsmønstre, der på anden vis virker mistænkelige. Effektmåling og løbende evaluering af indsatsen mod social dumping Der skal sikres en løbende, samlet og langt mere klar effektmåling af de forskellige indsatser mod social dumping, hvor de forskellige involverede myndigheder bidrager med oplysninger om følgende: - Overblik over, hvad midlerne på finansloven konkret bruges til. - Overblik over effekt af såvel planlagte razziaer/kontrolaktioner som løbende indsats. Dels i form af opgørelser over kontrollerede virksomheder og enkeltpersoner. Dels i form af tal for inddrevne midler mv. (særligt bøder, skat samt påbud fra Arbejdstilsynet) - Løbende evalueringer af indsatsen (best practise) og forslag til forbedringer af indsatsen og opstramninger af regler mv. Det kunne for eksempel ske ved udgivelse af kvartalsvise oversigter og en samlet årsrapport, der ud over tal og evalueringer indeholder råd og ideer til, hvordan indsatsen kan styrkes såvel indenfor rammerne af de vedtagne budgetter, som med på forslag til eventuel ekstra indsats og vurdering af effekt heraf. 5

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Forord Borgere, virksomheder og institutioner, der yder en ekstraordinær indsats, skal påskønnes. Ikke vikles ind i regler.

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere