Fanø Børnehave Æ Hjøwervej 4, Nordby 6720 Fanø Tlf Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanø Børnehave Æ Hjøwervej 4, Nordby 6720 Fanø Tlf. 75 16 24 23 Mail: bgfbrg@fanoe.dk"

Transkript

1 Pædagogisk læreplan for Fanø Børnehave Den overordnede og institutionens egen målsætning : Vi arbejder ud fra egen- og overordnet målsætning. Se Fanø Kommunes politik på børne- og ungeområdet. Udover de 5 principper, der er udarbejdet af børnehavens bestyrelse, er vores læreplan også bygget op omkring de 6, af regeringen bestemt, læringsmål. Fanø Børnehaves principper: 1. Vi arbejder med kend din ø : Børnene skal gennem deres tid i børnehaven, have mulighed for at få bredt og indgående kendskab til øens natur og kultur. 2. Ligeligt fordelt faglighed i grupperne: % fordeling af uddannede og uuddannede personale i børnehaven. 1 primær pædagog i hver gruppe. 3. Forældreengagement i børnehaven: Børnehaven arrangerer årligt aktiviteter der giver forældrene mulighed for at engagere sig. 4. samarbejde mellem institutionen og forældrene: Personalet sørger for et højt informationsniveau om, hvad der sker i børnehaven. Mindst én gang årligt afholdes der forældremøde, stuemøde og individuelle forældresamtaler med udvikling for øje. 5. Fokus på overgange: Personalet skal have procedure for inklusion af børn med særlig behov og fokus på overgang fra gruppe til gruppe, samt overgang til skole. De 6 overordnede læringsmål: - Barnets personlige kompetencer. - Barnets sociale kompetencer. - Sprog og udtryksformer. - Krop og bevægelse. - Naturen og naturfænomener. - Kulturelle udtryksformer.

2 Børnehavens egen målsætning og uddybning: Børnehavens målsætning er: I SAMARBEJDE MED FORÆLDRE, AT SKABE TRYGGE RAMMER OG ET MILJØ, HVOR BØRNENE ENKELTVIS OG I GRUPPEN KAN UDVIKLE SIG TIL SELVSTÆNDIGE, SOCIALE, KREATIVE OG NYSGERRIGE MENNESKER. Denne målsætning arbejder vi efter, samtidig ønsker vi at imødekomme det enkelte barns behov og drage omsorg for en sund og naturlig udvikling. Uddybelse af målsætningen. Leg er en naturlig del af børns opvækst, som fylder utrolig meget af deres liv. Gennem legen lærer de at bruge deres krop, sprog og kreativitet. Hvis børn leger godt sammen, udvikler de evnen til at socialisere sig, til at forstå hinanden og til indlevelse. Vi har, som voksne, en forpligtelse til at hjælpe og styrke børnene, og især til at medvirke til at skabe de rammer, der skal til, for at de kan udvikle sig optimalt. Børn opfatter ikke andre børn som forhindringer, de opfatter legekammerater som ressourcer, de kan bruge i deres egen udvikling en ressource de i høj grad benytter sig af. Børns nysgerrighed skal bevares og udvikles. Også her har vi voksne en opgave i, sammen med dem, at undre og fordybe sig. Vi voksne skal medvirke til at børnene får kendskab til og respekt for naturen og naturfænomener ved at tilbyde dem ture i naturen og arbejde med emner, der omhandler disse temaer. Ude liv er en stor del af vores hverdag. Vi forstår læring således: at børnene udvikler kompetencer, der sætter dem i stand til at honorere de krav, der stilles til dem i deres senere liv. For at understøtte børnenes læring vil vi indrette udfordrende og stimulerende miljøer, både ude og inde, der appellerer til børnenes fantasi og kreativitet. Under punkterne målet kan opnås, refererer vi ofte til Marco Brodde i forbindelse med vores overvejelser omkring princippet Kend din ø. Marco er ansat ved kommunen som natur og kulturvejleder, som alle institutioner frit må benytte sig af. I samarbejde med Marco sammensætter vi dagens aktivitet. Vi kan ønske et fokus og så byder han ind med sin ekspertise. Selv beskriver han sin rolle således: Byrådet besluttede i 2014 at målrette kommunens naturvejledning mod øens børn og unge. Det betyder, at naturvejlederen bruger 2/3 af tiden på at udvikle og gennemføre natur- og kulturformidling for eleverne på Nordby Skole og børnene i dagpasningen på Fanø. Naturvejledning har som begreb eksisteret i Danmark siden midten af 1980 erne og har som formål at: - Give deltagerne direkte oplevelser i naturen

3 - Formidle helheder, hvor natur og kulturmiljø formidles som produkter af naturgrundlaget, naturlige processer og menneskets påvirkning. - Give mulighed for at opnå erfaring og viden om naturgrundlag og samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø. - Styrke forståelsen for biologisk mangfoldighed. - Styrke de rekreative muligheder. - Inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil. Aktiviteterne tager udgangspunkt i både almene som lokale natur- og kulturfænomener, og forholder sig samtidig til de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne og skolefagenes faglige mål. Et forløb kan bestå af både korte, lange, styrede eller mere uformelle aktivitetsformer. Naturvejledning er i høj grad lig med involvering af børnene, så krop, sanser, motorik, sproglig udvikling og læring går hånd i hånd. Den pædagogiske læreplan evalueres hvert andet år af forældrebestyrelsen og drøftes på dialogmødet mellem Fanø Børnehave og Børne- og Kulturudvalget. Den pædagogiske læreplan indeholder på, den ene side mål for, hvilke kompetencer børnene skal have mulighed for at tilegne sig i børnehaven, og på den anden side nogle overordnede overvejelser om, hvordan disse kompetencer nås. Punkterne der er skrevet med kursiv under hver læringsmål, er vores overvejelser omkring hvordan vi inddrager principperne i læringsplanen.

4 Principper der er taget udgangspunkt i: Vi arbejder med kend din ø Ligeligt fordelt faglighed. Forældreengagement i børnehaven. Samarbejde mellem institutionen og forældrene. Fokus på overgange. Barnet skal have mulighed for at: Personlige kompetencer - Udvikle evnen til at værdsætte sig selv og tro på egne evner - Udvikle evnen til at være bevidst om sin egen person og kunne sætte grænser for sig selv, både følelsesmæssigt og fysisk - Udvikle evnen til at være selvhjulpen og selvforvaltende i forhold til egen person - Udvikle evnen til at være nysgerrig og samtidig kunne fordybe sig - Udvikle tolerance og accept overfor andre. Hvordan kan målet opnås: - Ved at den voksne er rollemodel, der giver tryghed, omsorg og viser respekt for det enkelte barn, samt er opmærksom på børnenes forskellige behov - Ved at barnet bliver anerkendt og respekteret for den det er og bliver styrket i at sige til og fra - Ved at opleve overraskende og udviklende tilbud, som vækker nysgerrigheden, og ved at få mulighed for at gå på opdagelse, opleve voksne, der hjælper til at fastholde de aktiviteter, som barnet er i gang med, under hensyn til barnets individuelle udviklingstrin, så barnet oplever succes med at fuldføre et projekt og opleve en god proces undervejs. - Ved at indgå i forskellige grupperelationer og får kendskab til forskellige kulturer og forskellige måder at leve på. - Ved at inddrage børnene i beslutningsprocesser, hvor de har mulighed for indflydelse. - inddrage Marco Brodde (naturvejleder) - primærpædagogen har det overordnede ansvar for at inddrage personlige kompetencer i månedsprogrammerne, herunder arbejde med børnene i mini grupper. Og arbejde med f. eks. trinfor-trin og andet materiale der stimulerer og udvikler børnenes evner i f.h.t. empati, impulskontrol, problemløsning, selvkontrol og håndtering af aggression. - gøre brug af lokal viden, evt. forældre, der giver børnene mulighed for at kende til og vække deres nysgerrighed for forskellige kulturer. - Info. på intra og tavlen i garderoben - Ved at lære f.eks. at tage tøj af og på, personlig hygiejne, kunne bede om hjælp osv.

5 Principper der tages udgangspunkt i: Vi arbejder med Kend din ø. Ligeligt fordelt faglighed. Forældreengagement i børnehaven. Samarbejde mellem institutionen og forældre. Fokus på overgange. Barnet skal have mulighed for at: Sociale kompetencer - Udvikle evnen til at respektere andres grænser både følelsesmæssigt og fysisk - Udvikle evnen til at være en del af en gruppe og lære og lytte til at respektere andres meninger - Udvikle evnen til at tilsidesætte og / eller udsætte egne behov - Udvikle evnen til at kunne etablere venskaber og kunne vis omsorg for andre - Udvikle evnen til at kunne håndtere konflikter Hvordan kan målet opnås: - Ved at opleve voksne, der er opmærksomme og støtter barnet i at kunne få forståelse for andres følelser og respektere dem - Ved at indgå i forskellige gruppesammenhænge, hvor voksne er rollemodeller - Gennem samvær med andre lære bl.a. at kunne vente på tur, dele med andre osv. - Ved at have rum og mulighed for at kunne skabe venskaber og blive støttet i det - Ved at opleve voksne, der støtter og vejleder i konfliktløsninger - fokus på værdier som; vi hører til på det samme sted og har dermed en social samhørighed (Fanø), - indgå i et fællesskab i brobygningen med Odden og have Fanø som tema. lave aktiviteter med Marco Brodde hver måned for alle grupper, både sammen og individuelt - primærpædagogen har det overordnede ansvar for at inddrage sociale kompetencer i månedsprogrammerne. Herunder arbejde med minigrupper med fokus på relationsdannelse blandt børnene. - Personalet arrangerer hvert år juleafslutning, sommerfest og legepladsdag. - fokus på at være en god kammerat inddrage trin-for-trin osv. - sørge for info på tavlen og på intra, så forældre og børn kan tale om dagens aktiviteter hvad var sjovt, hvad var knap så sjovt, hvordan kan det evt. blive sjovt næste gang. Og støtte op om de fokuspunkter der fremgår af vores månedsprogram. F.eks. at være en god ven. - fokus at øve børnene i at være en del af en større gruppe om en fælle aktivitet, samling, rollelege, cykle i flok. Opmærksomhed på at stimulere børnenes sociale kompetencer på et alderssvarende niveau (gruppemål) og tage hensyn til individuelle behov.

6 Sproglige kompetencer Principper der tages udgangspunkt i: Vi arbejder med kend din ø. Ligeligt fordelt faglighed i grupperne. Forældreengagement i børnehaven. Samarbejde mellem institutionen og forældrene. Fokus på overgangene. Barnet skal have mulighed for at: - Blive udfordret til sproglig kreativitet, samt at udtrykke sig på forskellige måder - Blive støttet i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og skrift, samt have adgang til forskellige kommunikationsmidler - Få tid og ro til dialog - Høre et nuanceret sprog og kunne udvikle sit ordforråd. Hvordan kan målet opnås: - Ved at møde voksne, der forstår og anerkender barnet, så det kan formidle egne meninger, tvivl, følelser og tanker - Ved at have mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer f.eks. sange, vrøvlesnak, rim og remser, teater, rollespil mv. - Ved at give udtryk for årsag, virkning og sammenhænge ud fra barnets oplevelse og ved at anvende sproget til problemløsning -Ved at blive støttet i at udvikle ordforråd og begreber, interesse for det skrevne sprog m.v. - Ved at have adgang til CD, lydbøger, bøger, papir, skriveredskaber m.v. - Ved at få mulighed for samtale, blive set og hørt og ved fordybelse sammen med en voksen -Stimulere børnene til at udvikle ordforråd og begreber, så de kan opnå viden og videreformidle viden om Fanø. Arrangere ture forskellige steder på øen, både med og uden Marco Brodde. Læse/fortælle gamle fortællinger om og besøge museer på Fanø. Lave egnsretter og dermed introducere børnene for øens specialiteter - Primærpædagogen har det overordnede ansvar for at inddrage sproglige kompetencer i månedsprogrammerne. Herunder dialogisk læsning til at styrke den sproglige udvikling til et alderssvarende niveau. - personalet arrangerer fællesaktiviteter for både børn og forældre, så der også er fællesoplevelser at tale om hjemme. - info på tavlen og på intra, der giver mulighed for at tale om dagens aktiviteter, hvor forældrene ikke er med. Styrke evnen til genfortælling og resumere. - Fokus på at mærke egne grænser og sige fra. Opmærksomhed på at stimulere børnenes sproglige udvikling til et alderssvarende niveau og tage hensyn til individuelle behov.

7 Krop og bevægelse Principper der tages udgangspunkt i: Vi arbejder med kend din ø Ligeligt fordelt faglighed i grupperne Forældreengagement i børnehaven Samarbejde mellem institutionen og forældrene Fokus på overgange Barnet skal have mulighed for at: - Udvikle sin kropsmotorik ved at krybe, kravle, gå, løbe, koordinere sine bevægelser, balancere, udvikle rum- og retningssans - Udvikle finmotorikken, så det bruger de fine koordinerede bevægelser - Udvikle sanserne, så det kan få glæde af og kende sine omgivelsers dufte, fysik og natur - Erfare former for almindelig kropslig nærhed - Tilegne sig evnen til at begå sig i trafikken - Styrke sin fysiske sundhed Hvordan kan målet opnås: - Ved at barnet udover de daglige opholdsrum, tilbydes forskellige fysiske rammer, åbne arealer, skove, markveje, legepladser, krybe-, kravle-, klatre-, balanceog gyngemuligheder - Ved at barnet tilbydes små fine legesager, tegne, male, lægge puslespil, at klæde sig på og af eller hjælpe hermed, hjælpe ved madlavning, rengøring og andre opgaver - Ved at der gives tid og mulighed for selv at opleve, undersøge og opnå kendskab til forskellige materialer - Ved at barnet møder voksne, der giver omsorg ved at have tæt kontakt med barnet og respekterer dets grænser, - samtidig med at den voksne selv sætter grænser for sin egen person - Ved at barnet tages med ud i trafikken under betryggende forhold, de ældste på cykel. - Ved at der til stadighed er fokus på ernæring, og barnet får kendskab til sund mad. - vi færdes i forskellige rum i naturen, både til fods og på cykel. Vi laver aktiviteter med Marco Brodde på forskellige lokaliteter på øen. - Primærpædagogen har det overordnede ansvar for at inddrage krop og bevægelse i månedsprogrammerne.herunder fokus på aktiviteter der stimulerer børnenes fin og grovmotoriske udvikling. - Børnehaven arranger årligt legepladsdag, hvor forældrene har mulighed for at hjælpe med at vedligeholde og udvikle vores legeplads. Bl.a. med fokus på at børnene via deres leg på legepladsen, får stimuleret deres motoriske udvikling.

8 - personalet sørger for info på tavlen og intra, så forældrene har mulighed for at bakke op om aktiviteter med den rette påklædning og fodtøj der passer til de bevægelsesaktiviteter der planlægges. Informerer når vi begynder at cykle med børnene i flok, så der kan øves hjemme. - Lave aktiviteter der stimulerer barnets motoriske udvikling alderssvarende og tage hensyn til individuelle behov.

9 Naturen og naturfænomener Principper der tages udgangspunkt i: Vi arbejder med kend din ø. Ligeligt fordelt faglighed i grupperne Forældreengagement i børnehaven. Samarbejde mellem institutionen og forældrene. Fokus på overgange. Barnet skal have mulighed for at: - Iagttage, respektere og forstå den levende natur - Blive støttet i at udvikle sin nysgerrighed og interesse for naturen og naturfænomener - Opleve at uderummet prioriteres lige så højt som livet indendørs - Have adgang til at få egne erfaringer og konkrete oplevelser i naturen Hvordan kan målet opnås: - Ved at barnet ofte færdes i naturens forskellige rum, - i skov, ved strand, oplever dyr på jorden, i luften og under jorden, går og løber, triller, klatrer og smager, lytter og føler i og på naturen. Møder voksne rollemodeller, der tager hånd om naturens sårbarhed og muligheder. - Ved at barnet møder voksne med engagement, viden og interesse for naturen, får mulighed for at eksperimentere og undre sig og får erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge. - Ved at opleve at stort set alle aktivitetsformer kan udøves udendørs. - Ved at færdes i naturen i al slags vejr, blive gjort opmærksom på naturens forskelligheder. - Ved at gives mulighed for at smage på det der kan spises fra naturen og gives viden om hvad der ikke må spises. Gives mulighed for at eksperimentere, udforske, undre sig, men også få respekt for naturen. - Vi tage på ture med alle børnegrupperne, både med og uden Marco Brodde. Det vi lærer af Marco, inddrages også i vores hverdag efterfølgende. Vi arbejder med Fanø som emne på forskellige niveauer, alt afhængigt af alder og gruppe. - Primærpædagogen har det overordnede ansvar for at inddrage natur og naturfænomener i månedsprogrammerne. - Vi arranger legepladsdag, så vores naturlegeplads bevares og udvikles. Inddrager forældre til at deltage i aktiviteter, hvis de besidder en særlig viden børnene kan drage nytte af. - personalet sørger for info på tavlen og intra, så forældrene har mulighed for at bakke op om udeaktiviteter, der kræve særlig påklædning. - Der laves aktiviteter der tager hensyn til børnenes alder (evne til at koncentrere sig, holde fælles fokus, motorisk og sproglig udvikling). Der tages hensyn til særlige behov.

10 Kulturelle udtryksformer og værdier Principper der tages udgangspunkt i: Vi arbejder med kend din ø. Ligeligt fordelt faglighed i grupperne Forældreengagement i børnehaven. Samarbejde mellem institutionen og forældrene. Fokus på overgange. Barnet skal have mulighed for: - At få kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier - Med alle sanser at erfare at viden, indtryk og oplevelser kan erhverves fra forskellige udtryksformer og medier. Hvordan kan målet opnås: - Ved at barnet får oplevelser med musik, teater, sange, fortællinger og billeder. Gøres opmærksom på forskellige livsformer, at bo på landet eller i byen, at have dansk baggrund eller en anden oprindelse. Opleve voksne der respekterer forskellige holdninger, sprog og færdigheder. Har lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud. - Ved at barnet udtrykker sig gennem musik, teater, sang, tegne, male, fortælling m.v. Ved at der tilbydes materialer og ved at barnet møder voksne, der er opmærksomme på mulighederne indenfor kreative udtryksformer. Får mulighed for at bearbejde forskellige oplevelser og indtryk. - vi laver aktiviteter både med og uden Marco Brodde, arbejder med temaer om forskellige lande, laver mad fra forskellige lande (maddag),. - Primærpædagogen har det overordnede ansvar for at inddrage kulturelle udtryk i månedsprogrammerne. - Vi arrangerer årligt tilbagevendende aktiviteter, der dermed bliver til traditioner; legepladsdag, sommerfest, laver udstillinger af børnenes kunst og juleafslutning der giver forældrene mulighed for at engagere sig. - vi inviterer familier med anden kultur og traditioner til at komme og fortælle om deres land og kultur. - vi har fokus på den forskellige kultur der også opstår i hver gruppe. Vi har fokus den forskellighed der kan være fra familie til familie, og øver dermed rummelighed for forskeligheder herunder.

11 Børn med særlige behov Hos børn med særlige behov, skal vi være ekstra opmærksomme på at få afdækket barnets ressourcer og udfordringer i tæt samarbejde med familien og eksterne samarbejdspartnere. Der udarbejdes handleplaner for det enkelte barn. Der søges evt. særlig vokse -støtte, og der ydes ekstra nærvær, omsorg og tid, så barnet får mulighed for at gennemgå de seks beskrevne kompetencer i forhold til barnets ressourcer og baggrund. Dokumentation: Vores virksomhedsplan og pædagogiske læreplan beskriver de overordnede mål og værdigrundlag. Derudover har vi: - Hjemmeside (BørneIntra) - Månedsplan. - Tavler til information. - Foto. - opslag med afholdte aktivteter - Børnekunst. - Barnets mappe. - Daglig kontakt med forældrene. - Forældresamtaler ved akutte behov og referat herfra evt. m.h.p udarbejdelse af handleplan. - Skoleparathedsskemaer. - handleplaner, der evalueres på udviklingssamtaler med forældrene hver 2-3 måned. Intern dokumentation: Personalekalender. Mødeprotokol. TRAS (Tidlig registrering af sproglig udvikling) til alle. Skoleparathedsskemaer. Stafetlog. Handleplaner Sprogscreeningsskemaer.

12 Evaluering: Gør vi det vi siger vi gør? Når vi det vi vil? Personale: - Kvartalsvis gennemgår vi læreplanen på p-møde og vurderer hvor vi skal lægge fokus for den næste periode både stuevis og hele børnehaven. - Mål og handlinger i A-4 format til stuemøde mappen, så gruppen hver måned kan danne sig et overblik over de mål der skal inddrages i månedsprogrammet. Der evalueres løbende. Personale og bestyrelse evaluerer: - årsmål hvert år på visionsmødet i januar. - læreplan hvert andet år på visionsmødet i januar. - børnehavens principper hver fjerde år på visionsmødet i januar.

13 Fokuspunkter for 2015: Sikre, vedligeholde og udvikle vores legeplads for Få lavet en vision og principper for, hvordan vi ønsker vores legeplads skal se ud om 5 år. Både i konkrete legeredskaber og æstetik. (F. eks. Tema for hele legepladsen, materialevalg, plantegning, udskæringer i træ osv.) Vi vil have fokus på at motivere og inspirere børnene til at blive mere selvforvaltende i rolleleg og fordybe sig heri. Dette vil vi gøre ved at lave/låne temakasser til eks. Politi, brandvæsen, cirkus, købmand osv. Vi vil skaffe ting der inspirerer til rolleleg udenfor, f. eks. Klapvogn, udedukker, optimering af udekøkken, trafikskilte osv. Reducere virksomhedsplan til børnesyn og børnehavens pædagogiske værdier (hvilke kerneværdier er vigtige for os at tage udgangspunkt i i vores pædagogiske arbejde).

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål:

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål: Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: - Barnet føler glæde og velvære ved at bruge sin krop. - Barnet udvikler kropsbevidsthed. - Barnet udvikler sin grov- og finmotorik. - Barnet selv klarer af

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution Bevægelse Kreativ leg Stjernerstunder Bold Fantasi Vi gør det sammen Cykle Indholdsfortegnelse: Røde Kors Børnehus vision 3 Målsætning 3 Værdigrundlag 3

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere