Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens bestemmelser Indholdsfortegnelse Skolestrukturen... 3 Skoledistrikter... 4 Specialklasser... 4 Specialtilbud... 4 Specialskoler... 5 Frit skolevalg... 5 Klassedannelse... 6 Regler for timetalsstyring klasse... 7 Understøttende undervisning... 7 Lektiehjælp og faglig fordybelse... 7 Skolebiblioteker... 8 Skolefritidsordningen (SFO)... 8 Helhedsskolen... 8 Tosprogede elever... 9 Modtagelsesklasser... 9 Modersmålsundervisning... 9 Betaling... 9 Undervisningspligt / indskrivning Læseplaner / beskrivelser Ferieplaner Konfirmationsforberedelse Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) Ledelse

2 Ressourcetildeling Befordring mellem skole og hjem Klageadgang Regler for skolebestyrelsesvalg

3 Skolestrukturen Kommunens folkeskole består af otte skoler med dertil hørende skoledistrikter, som tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til niende klasse og et ungdomscenter, som tilbyder tiende klasse for hele kommunen. De ni skoler og tilhørende afdelinger fordeler sig således: Skolens navn/distriktsnr. Katrinedalskolen Distrikt 1 Skolen ved Tuse Næs Distrikt 2 Engskovskolen Distrikt 3 Kildevangens Skole Distrikt 4 Elverdamsskolen Distrikt 5 Tornvedskolen Distrikt 6 Sofielundskolen Distrikt 7 Isefjordskolen Distrikt 8 Institutionsnummer Skolens afdelinger Afd. Svinninge, Hovedgaden 76F, 4520 Svinninge Afd. Kundby, Trønningevej 13, 4520 Svinninge Afd. Gislinge, Skolevej 4, 4532 Gislinge Afd. Tuse, Tuse Byvej 2, 4300 Holbæk Afd. Hagested, Damvej 14, 4300 Holbæk Afd. Udby, Udbyvej 42-44, 4300 Holbæk Afd. Jernløse, Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup Afd. Undløse, Øvej 3, Undløse, 4330 Tølløse Afd. Knabstrup, Skolevej 37, 4440 Mørkøv Afd. Vipperød, Rensdyrvej 2, 4390 Vipperød Afd. Ågerup, Krogvejen 4, 4390 Vipperød Afd. Tølløse, Sportsvej 3, 4300 Tølløse Afd. St. Merløse, Holbækvej 30 B-D, 4370 Store Merløse Afd. Ugerløse, Hovedgaden 42, 4350 Ugerløse Afd. Stestrup, Stestrupvej 49, 4360 Kirke Eskilstrup Afd. Jyderup, Holbækvej 108, 4450 Jyderup Afd. Kildebjerg, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv Afd. Bjergmarken, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk Afd. Østre, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk Afd. Holbæk, Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk Afd. Orø, Bygaden 50, Orø, 4300 Holbæk Ungdomscentret Ungdomscentret, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk 3

4 Der er undervisning i alle skolens afdelinger. Alle skolens afdelinger rummer som hovedregel 0. til 6. klasse, afdelingen i Hagested dog 0. til 3. klasse. Følgende ni afdelinger rummer udskoling, dvs klasse: Afd. Svinninge Afd. Tuse Afd. Jernløse Afd. Vipperød Afd. Tølløse Afd. Jyderup Afd. Kildebjerg Afd. Bjergmarken Afd. Holbæk Holbæk Ungdomscenter rummer kommunens 10. klasse Skoledistrikter Der henvises til GIS kort, som er under udarbejdelse. Kortet findes på kommunens hjemmeside: GIS kortet indeholder en fortegnelse over skoledistrikterne og dertil hørende gader og veje. Specialklasser Der er etableret specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Elverdamsskolen afd. Ugerløse samt på Sofielundskolen afd. Bjergmarken. Desuden har Ungdomscentret en ungdomsklasse for niende og tiende årgang. Specialtilbud Der er oprettet specialtilbud til elever, der kræver særlig tilrettelagt undervisning, ved disse afdelinger: Katrinedalskolen, afd. Svinninge Skole: Specialtilbud for elever med ADHD Skolen ved Tuse Næs, afd. Udby: Talesprogsklasse for elever med vidtgående vanskeligheder Elverdamsskolen, afd. Tølløse: Specialtilbud for elever med ADHD Sofielundskolen, afd. Østre: Specialtilbud for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, som følge af ADHD og ADHA-lignende problematikker. Isefjordskolen afd. Holbæk: Modtagelsesklasser 4

5 Specialskoler Holbæk Kommune driver to takstfinansierede børnespecialcentre for børn med vidtgående vanskeligheder. Børnespecialcenter 1: Skolebehandlingshjemmet Undløse. Børnespecialcenter 2: Ladegårdsskolen med Allerupgård samt Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen, Hjortholmskolen i Tølløse, Elevhjemmet Kikhøj og Aflastningscenter Nord/Kikhøj. Frit skolevalg Forældre har krav på at få deres barn optaget i skolen i det distrikt, hvor barnet bor. Medmindre skolebestyrelsen fastlægger andre principper, skal forældrenes ønske om at få barnet i en bestemt afdeling af skolen i videst mulig omfang imødekommes, hvis der ved klassedannelsen oprettes en børnehaveklasse i afdelingen. Forældre har desuden krav på, at barnet optages i en skole uden for distriktet i såvel bopælskommunen som i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Dette gælder også, hvis forældrene fremsætter ønske om skoleskift under skoleforløbet. Har forældre et barn indskrevet på en skole uden for deres skoledistrikt, har også barnets søskende ret til optagelse på skolen. Ved søskende forstås her børn, der bor i samme husstand, uanset deres biologiske tilknytning. Denne søskenderet er ikke knyttet til de børn, der er placeret på en aftagerskole som følge af et normalt skoleforløb (fx Kundby / Svinninge) I Holbæk kommune kan optagelse i anden skole end distriktsskolen finde sted, såfremt den gennemsnitlige klassekvotient på det givne klassetrin på den ønskede skole forbliver højst 24, idet 4 pladser pr. klasse reserveres til eventuelt tilflyttere til skoledistriktet. Kriterier for optagelse af elever, når der er flere ansøgere, end der er ledige pladser: 2. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. 3. Nærmereboende går forud for fjernereboende. 4. Lodtrækning, hvis disse kriterier ikke fører til en prioritetsorden. Har forældre valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit skolevalg afhænge af de nærmere retningslinjer og skolens kapacitet. Ansøgning fra forældre om frit skolevalg afgives direkte til den ønskede skole, der træffer afgørelse ud fra de kommunalt fastsatte kriterier for optagelse. 5

6 Flytter et barn inden for kommunen eller til en anden kommune har barnet ret til at forblive på sin skole (og i skolefritidsordningen). Såfremt en elev efter eget/familiens ønske skifter til anden skole end distriktsskolen skal forældrene som udgangspunkt selv betale for transporten. Særlige forhold kan i enkelte tilfælde bevirke, at reglen fraviges. Dette sker ud fra et decentralt skøn på skolen. Klassedannelse Skolelederen fastlægger klassedannelsen ud fra byrådets rammer og skolebestyrelsens principper. Hvert år inden den endelig klassedannelse er fastlagt, orienteres Udvalget for Børn om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger. Såfremt det giver anledning til overvejelser om nedlæggelse af en matrikel som undervisningssted, igangsætter Udvalget for Børn en høringsproces i skolebestyrelse og MED-organisationen samt i forældrebestyrelsen i dagtilbudsdistriktet og lokalfora i distriktet. Udvalget for Børn udarbejder herefter en indstilling til byrådet. En elev kan som hovedregel ikke flytte afdeling mere end to gange i skoleforløbet (afdelingsskifte ved overgangen til 7. klasse tæller som et skifte). Afvigelser kan kun ske ad frivillighedens vej eller gennem en konkret ansøgning til Byrådet. Senest 1. marts er forældrene orienteret om, hvilken afdeling barnet går i efter sommerferien. Byrådet anbefaler, at skolebestyrelsens principper om klassedannelsen prioriterer: at børnenes placering i klasser i videst mulig omfang skal tilgodese, at barnet får den korteste vej til skole at søskende i videst mulig omfang går i samme afdeling at forældrene umiddelbart efter indskrivning får besked om, i hvilken afdeling deres barn skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien. Skolelederen er ansvarlig for, at der arbejdes med løsningsforslag, der i videst mulig omfang anvender mulighederne om samordnet undervisning af klasser og sikrer færrest mulige huller i klasserækkerne. Regler for timetalsstyring I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene og understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte undervisningen i den øvrige del af skoledagen. Der er fastsat et minimumstimetal på hvert klassetrin for den samlede skoledags længde, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde over et år på: 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse 33 timer for 4. til 6. klasse 35 timer for 7. til 9. klasse. 6

7 Undervisningstidens samlede varighed må ikke overstige timer i et skoleår, med undtagelse af elever, der vælger mere end et valgfag. Der er fastsat et minimumstimetal for antallet af årlige undervisningstimer i dansk og matematik på alle klassetrin og i historie på 3. til 9. klassetrin. Der er fastsat et vejledende timetal for undervisningen på hvert klassetrin i de øvrige fag, herunder valgfag på klassetrin. Differencen mellem den tid, skolen bruger på de fagopdelte timer og minimumstimetallet for skoledagens længde, anvendes til understøttende undervisning. Den enkelte skole og skolebestyrelse er ansvarlig for, at eleverne kan opnå Undervisningsministeriets læringsmål i folkeskolens fag og obligatoriske emner 10. klasse Regler for timetalsstyring i 10. klasse fremgår af folkeskolelovens kapitel 2 a og Lov om 10. klasse (Lov nr. 560 af 06/06/2007). Understøttende undervisning Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning. Skolebestyrelsen fastsætter principper for den understøttende undervisning. Lektiehjælp og faglig fordybelse Skolens leder skal sikre, at der etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden. Tilbuddet skal placeres om eftermiddagen i ydertimerne og skal over et skoleår have en samlet varighed på. 80 timer i børnehaveklassen og på klassetrin 120 timer på klassetrin 80 timer på klassetrin Der skal uden særskilt betaling fra forældrene tilbydes de elever, der ikke deltager i tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse plads i skolens fritidsordning eller andet relevant fritidstilbud i de pågældende timer. 7

8 Skolebiblioteker Ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og er underlagt skolens ledelse. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Skolebiblioteket fungerer som læringscenter, dvs. at det understøtter undervisningen, er kulturformidlende og kulturskabende, samt har fokus på udvikling til fremtiden. Ordningen serviceres efter gældende love og cirkulærer af skolebibliotekskonsulenten. Skolebibliotekerne samarbejder med Folkebiblioteket om bl.a. det fælles bibliotekssystem, indkøb, klargøring og materialeudveksling, ligesom det påhviler skolebibliotekarerne i samarbejde med folkebiblioteket at tilrettelægge vejledning og information til børnene om skole- og folkebibliotekernes tilbud. Skolebestyrelsen fastlægger principper for skolebibliotekets virksomhed, herunder skolebibliotekets placering i skolens afdelinger. Principperne skal respektere resultatet af kommunens udviklingsarbejde om skolebibliotekerne i Skolefritidsordningen (SFO) Der er pasningsgaranti i tiden før og efter skoledagen i en kommunal skolefritidsordning for børn i børnehaveklasse til og med 7. klasse. Pladser anvises af Borgerservice, pladsanvisningen. Den lokale afdeling / SFO beslutter, i hvilken gruppe etc. barnet optages. Pasningen skal tilbydes i den afdeling, hvor barnet har undervisning. Der udarbejdes læreplaner, som godkendes af skolebestyrelsen. Der er i skolefritidsordningen adgang til almindelig lektiehjælp svarende til den lektiehjælp, der gives af forældrene i hjemmet. Den samlede åbningstid for skolefritidsordningerne udgør 52 timer om ugen inkl. skoletid, svarende til åbningstiden i de øvrige dagtilbud. Skolebestyrelsen fastsætter de konkrete åbningstider inden for rammerne af de 52 timer. Der er 19 lukkedage i alle dagtilbud og SFO. Ti af de 19 lukkedage er placeret i uge 29 og 30. De øvrige dage er placeret i tilknytning til dage, hvor der i forvejen er lukket. På lukkedage tilbydes der fællespasning i fire børnehuse, geografisk fordelt i kommunen. Helhedsskolen Holbæk Kommune har prioriteret en udvidet indsats i indskolingen og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4.til 6. klasse. Uddannede pædagoger medvirker i klasserne svarende til gennemsnitslig 14 timer pr. skoleuge, og lærerne deltager i en del af timerne i børnehaveklassen. Dermed skabes et grundlag for en helhed mellem undervisning og SFO samt en øget 8

9 inklusionsindsats. Der er et særligt fokus på bevægelse både i undervisningen og i fritiden. I spisepausen skal der være god tid til både at afvikle frokosten og til børnenes frie leg. Tosprogede elever Modtagelsesklasser Der er etableret modtagelsesklasse(r) på Isefjordskolen, afd. Holbæk. Modersmålsundervisning Undervisningen placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til elevernes bopæl. Elever fra 0. klasse til og med 6. klasse, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: 1. Eleven er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog. 2. Begge elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog. 3. Den ene af elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog, mens den anden forælder af samme nationalitet er født her i landet. 4. Elever fra EØS lande, Færøerne og Grønland. Disse elever har krav på modersmålsundervisning fra 1 til 9. klasse. Der tilbydes ikke modersmålsundervisning til elever, som udelukkende er dansktalende, men hvor der ønskes begynderundervisning i forældrenes modersmål. Ligeledes tilbydes ikke undervisning til elever, hvis der ønskes undervisning i et modersmål, som er et andet end elevens modersmål. Oprettelse af hold: Tilmeldes mindst 12 elever til modersmålsundervisning i et sprog, og kan der tilknyttes en kvalificeret lærer oprettes et hold. Et hold deles i to, hvis antallet af elever er 25. Undervisning tilbydes i alle årene fra 0. til og med 6. klasse. Holdene kan sammensættes af elever fra flere årgange. I forhold til elever fra EØS-lande, Færøerne og Grønland henvises eleverne til evt. oprettede hold i andre kommuner, såfremt elevtallet er under 12 til et hold. Betaling Tilbuddet er gratis for de elever, der opfylder kriterierne 1, 2 eller 4 og inkluderer befordring i overensstemmelse med Holbæk Kommunes kriterier herfor. For elever, der alene opfylder kriterium 3, betales 200 kr. pr. måned i 10 måneder, og der ydes ingen befordringsgodtgørelse. 9

10 Undervisningspligt / indskrivning Indskrivning til børnehaveklasserne foregår elektronisk på kommunens hjemmeside fra d. 1. oktober til d. 1. februar. Hvis barnets skolegang ønskes udsat et år er det skolelederen på distriktsskolen, der skal give tilladelse til det. Læseplaner / beskrivelser I Holbæk Kommune er Undervisningsministeriets vejledende læseplaner og beskrivelser gældende. Skolebestyrelsen har af Byrådet fået delegeret retten til at godkende lokale læseplaner og beskrivelser. Ferieplaner Byrådet delegerer kompetencen til fastlæggelse af ferieplaner til Børne- og ungesekretariatet uden forudgående høring. Sekretariatet udarbejder og offentliggør senest 1. februar året før det pågældende skoleårs begyndelse en vejledende ferieplan baseret på nedenstående prioriterede liste: 1. Skoleåret udgør 200 skoledage for eleverne. 2. Der placeres én uges ferie i uge 42 og uge 7. Dog kan skolebestyrelsen beslutte, at vinterferien i stedet for uge 7 placeres enten i uge 6 elle uge I ugen op til påske holdes fri mandag, tirsdag og onsdag. 4. Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er fridag. 5. Grundlovsdag er fridag. 6. Der holdes juleferie så vidt mulig fra og med d. 23/12 til og med d. 1/1. 7. Juleferien kan forlænges således at sidste skoledag før juleferien så vidt muligt ikke falder en mandag eller at første dag efter ferien ikke falder en fredag. 8. Hvis grundlovsdag falder tirsdag eller torsdag kan der tillægges en fridag henholdsvis før eller efter. 9. Sommerferien skal udgøre mindst 6 hele uger. 10. Første skoledag efter sommerferien skal være mandag, tirsdag eller onsdag. Undervisningsministeriets bekendtgørelse fra 29/ fastlægger, at elevernes sommerferie altid begynder med første feriedag den sidste lørdag i juni. Skolens bestyrelse bemyndiges til at ændre ferieplanen f.eks. i forbindelse med skoledage på lørdage eller ved andre særlige arrangementer. Skolens ledelse skal ved afvigelse fra den vejledende plan sikre, at der etableres den nødvendige befordring. Ekstra udgifter til befordring skal afholdes af skolen. 10

11 Konfirmationsforberedelse Forhandling om placering af konfirmationsforberedelsen på 7. klassetrin sker mellem administrationen og provstiet. Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) Ungdommens uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Jobcenteret og varetager vejledning for alle unge fra 6. klasse til 25. år. UU har bl.a. disse opgaver i relation til skolerne: Hjælper sammen med klasselæreren eleven med at udarbejde sin uddannelsesbog (fra 6.klasse) Hjælper i klasse eleven med at lave sin uddannelsesplan Bistår klasselæreren i tilrettelæggelsen af UEA-undervisningen (Uddannelse, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) Tilrettelægger erhvervspraktik i 8. og 9.klasse Tilrettelæger præsentationskursus for elever i 9.klasse (ungdomsuddannelserne) Tilrettelægger et særligt brobygningsforløb i 10.klasse Ledelse Der skal som minimum være en skoleleder for skolen og en daglig leder for hver af skolens afdelinger. Ressourcetildeling Byrådet fastsætter hvert år den samlede bevilling til skoleområdet. Efterfølgende fordeles bevillingen mellem skolerne ud fra en elevbaseret model. Det er skolelederens opgave at prioritere og fordele midlerne til de forskellige funktioner på skolen og til de forskellige afdelinger. Principperne for udarbejdelse af skolens budget fastlægges af skolebestyrelsen, der også skal godkende budgettet, jf. Folkeskolelovens 44 stk. 3. Princippet i skolernes tildelingsmodel er, at budgettet fordels på tværs af almen- og specialundervisningsområdet på sigt således, at 80 % af budgettet primært fordeles via elevtildeling, og 20 % primært fordeles via socioøkonomiske faktorer. Elevtallet indeholder alle børn som går på skolen, også specialklasseelever og Orø-elever. Orø-eleverne får derudover et særligt ø-tillæg. 11

12 Elevtildelingen, der vedrører 80 % af budgettet, til de otte skoler med 0. til 9. klasse sker ud fra denne nøgle (skoleåret ): Grundbeløb til skolen kr. Grundbeløb til hver af skolens geografiske afdelinger kr. Beløb pr. elev på skolen kr. Den samlede tildeling skal dække alle skolens udgifter undtagen indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, SFO, rengøring og pedel. Tildelingsmodellen til 10. klasse i Ungdomscentret tager udgangspunkt i elevtildelingsmodellen for klasse. Elevtalsbeløbet er kr. for 10. klasse Befordring mellem skole og hjem Generelt har eleverne ret til fri befordring mellem skole og hjem ud fra de kriterier om afstanden mellem skole og hjem, som er fastlagt i Folkeskolelovens 26. Ved skole forstås den afdeling af skolen, hvor eleven modtager undervisning. Skal en elev færdes ad en vej, som af politiet er klassificeret som farlig skolevej, er eleven berettiget til at modtage gratis transport uanset Folkeskolelovens afstandskriterier. Såfremt en elev efter eget/familiens ønske skifter til anden skole end distriktsskolen skal forældrene som udgangspunkt selv betale for transporten. Særlige forhold kan i enkelte tilfælde bevirke, at reglen fraviges. Dette sker ud fra et decentralt skøn på skolen. Klageadgang Klage over afgørelser, der er truffet af den enkelte skoles medarbejdere kan indbringes for skolelederen. Klager over afgørelser, der er truffet af skolens ledelse, kan inden fire uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for chefen for Skoler og Uddannelse. Dog kan lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål, rammer og principper, som Byrådet henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, ikke ankes. Regler for skolebestyrelsesvalg 1. Ansvarlig Der skal nedsættes en valgbestyrelse på hver skole, som har ansvaret for planlægning, gennemførelse og bekendtgørelse af valget. Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. 12

13 2. Valgtidspunkt Ordinære valg gennemføres hvert fjerde år - året efter, at der har været holdt kommunalog regionsvalg. Børn og ungesekretariatet annoncerer skolebestyrelsesvalget på Holbæk Kommunes hjemmeside og på skoleintra i uge 6. Skolebestyrelserne udnævner en valgbestyrelse, jf. punkt 1. Den anden torsdag i marts har valgbestyrelsen meddelt forældrene skriftligt om frister og tidspunkter for valget og offentliggjort dette på skolens hjemmeside. Valgbestyrelsen fastsætter: a. Periode, hvor valglister over opstillings- og stemmeberettiget er tilgængelige på skolen, så forældre med stemmeret og valgbarhed kan sikre sig, at de er opført på listen eller kan søge skolelederen om optagelse på listen. b. Periode/tidspunkt, hvor der er adgang for opstilling af kandidater. Kandidatopstilling kan altid ske ved direkte henvendelse til skolens leder samt ved enten et fælles valgmøde eller på forældremøder. Kandidater der opstilles på forældremøder skal indberettes til skolens leder inden fristens udløb. c. Frist for afhjælpning af evt. mangler ved opstilling. d. Frist for underretning til en kandidat om opstillingen, hvis personen ikke selv har meldt sig, samt frist for, hvornår en kandidat skal have tilkendegivet, at opstilling ikke ønskes. e. Frist for aftale om fredsvalg. Valgbestyrelsen kan udsætte fristen, hvis der er behov for afhjælpning af evt. mangler. Resultatet af et evt. fredsvalg bekendtgøres på skolens hjemmeside umiddelbart efter fredsvalget. f. Frist for kandidaters indlevering af beskrivelse, som udsendes til forældrene i forbindelse med afstemningen. g. Afstemningsperiode. Skriftlig orientering til forældrene om afstemningen og udsendelse af afstemningsmateriale skal ske senest 10 dage før fristen for stemmeaflevering. Valget skal være afsluttet inden udgangen af maj måned. 3. Afstemning, herunder muligheden for elektronisk afstemning Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. Forældrene orienteres om afstemningen og får adgang til stemmemateriale mindst 10 dage før fristen for 13

14 aflevering af stemmer. Skolerne har mulighed for at benytte elektronisk afstemning via skoleintra. Kandidaterne skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedr. skolebestyrelsens arbejde i det materiale, som udsendes til forældrene. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af deres beskrivelse og kan fastsætte grænser for omfanget heraf. Skolelederen kan offentliggøre kandidaternes beskrivelse på skolens hjemmeside. 4. Muligheden for fredsvalg Kandidaterne kan aftale en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis alle kandidater er enige i aftalen og skolelederen, efter at have modtaget en skriftligt meddelelse om dette, kan godkende opstillingen. Ved fredsvalg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der skal vælges, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere. Hvis der skal udpeges en repræsentant fra specialklasser/ specialafdelinger og rækkefølgen ikke i forvejen har givet mandat til en repræsentant herfra, skal den sidste plads i skolebestyrelsen tilfalde den repræsentant fra specialklasserne/specialafdelingerne, der står øverst i rækkefølgen. 5. Opgørelse af valget Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen. Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. De øverste i rækkefølgen svarende til det antal pladser der skal vælges, betragtes som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. Hvis der skal udpeges en repræsentant fra specialklasser/specialafdelinger og rækkefølgen ikke i forvejen har givet mandat til en repræsentant herfra, skal den sidste plads i skolebestyrelsen tilfalde den repræsentant fra specialklasserne/specialafdelingen, der har fået flest stemmer. 6. Klager over valget Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af Byrådet. 14

15 Klager over valg af forældrerepræsentanter, herunder om afslag på optagelse på valglisten, skal indgives skriftligt inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse til Byrådet. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Omvalg sker efter regler fastsat af Byrådet og godkendt af skolebestyrelsen. 7. Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden Den hidtidige skolebestyrelse fratræder hvervet den 31. juli ved udløbet af valgperioden, og den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august. Skolelederen indkalder den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, hvor medlemmerne udarbejder en forretningsorden og vælger en forældrerepræsentant til deres formand samt en næstformand efter regler de selv har vedtaget. Indtil der er valgt en formand, kan skolens leder lede det konstituerende møde. I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye repræsentanter hurtigst muligt herefter. De hidtidige repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før, de nye repræsentanters tiltræden. 8. Suppleringsvalg Et eventuelt suppleringsvalg afholdes efter de samme valgregler som ved de ordinære valg. 9. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for UngHolbæk UngHolbæk har egen styrelsesvedtægt, hvor regler for valget fremgår. 10. Bekendtgørelse af valgets resultater Valgets resultater skal være offentliggjort på skolens hjemmeside og sendt til Børn og Ungesekretariatet inden udgangen af juni måned. 15

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 4 Skolebestyrelsen har indflydelse... 5 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 5 Skolebestyrelsens sammensætning... 6 Hvem kan vælges hvem

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik beskriver, hvor

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G S T Y R E L S E S V E D T Æ G T + B I L A G for Kalundborg Kommunes Skolevæsen Vedtægter og bilag er godkendt af Kalundborg kommunalbestyrelse den 28. april 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Skolebestyrelsen...5

Læs mere

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Udkast Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Indhold: Dokumentet skal læses sammen med det dokument, der beskriver de 2 mulige modeller

Læs mere

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Distrikt Elverdam og distrikt Engskov

Distrikt Elverdam og distrikt Engskov Workshop 1 Distrikt Elverdam og distrikt Engskov Distrikt Elverdam Mulige veje. Børnehuset Solgården i Tølløse lægges sammen med børnehuset Midgård? Stestrup børnegård lægges sammen med børnehusene i Tølløse?

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 2014 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage... 8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for skoleområdet skoleåret 2014/2015. Side 1 af 21. Vedtaget af Byrådet den 28. april 2014

Styrelsesvedtægt. for skoleområdet skoleåret 2014/2015. Side 1 af 21. Vedtaget af Byrådet den 28. april 2014 Styrelsesvedtægt for skoleområdet skoleåret 2014/2015 Side 1 af 21 INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Målsætninger for skoleområdet... 3 2. Skolebestyrelsen... 3 2.1. Sammensætning af skolebestyrelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3

Læs mere

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 Hvordan bliver jeg optaget på valglisten? Valglisten, dvs. listen over stemmeberettigede ved skolebestyrelsesvalget, dannes ud fra

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for skoleområdet skoleåret 2015/2016. Side 1 af 21

Styrelsesvedtægt. for skoleområdet skoleåret 2015/2016. Side 1 af 21 Styrelsesvedtægt for skoleområdet skoleåret 2015/2016 Side 1 af 21 INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Målsætninger for skoleområdet... 3 2. Skolebestyrelsen... 3 2.1. Sammensætning af skolebestyrelsen...

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015. Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune.

Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015. Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune. Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015 ilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune. Indhold Skolestrukturen... 3 ilag 1. Skoleoversigt... 3 ilag 2. Skoledistrikter... 4 2.1. Skoledistrikter

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Regnskab 2014 Bind II

Regnskab 2014 Bind II Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 3 1.1 Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 3 1.2 Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 16 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur...

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev, særudgave 20. december 2011 Til alle ansatte, elever og forældre Ny ledelsesstruktur for skolerne i Holbæk Kommune er på plads Holbæk Kommune er godt i gang med at gennemføre

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene 1999 2002... side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere