Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens bestemmelser Indholdsfortegnelse Skolestrukturen... 3 Skoledistrikter... 4 Specialklasser... 4 Specialtilbud... 4 Specialskoler... 5 Frit skolevalg... 5 Klassedannelse... 6 Regler for timetalsstyring klasse... 7 Understøttende undervisning... 7 Lektiehjælp og faglig fordybelse... 7 Skolebiblioteker... 8 Skolefritidsordningen (SFO)... 8 Helhedsskolen... 8 Tosprogede elever... 9 Modtagelsesklasser... 9 Modersmålsundervisning... 9 Betaling... 9 Undervisningspligt / indskrivning Læseplaner / beskrivelser Ferieplaner Konfirmationsforberedelse Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) Ledelse

2 Ressourcetildeling Befordring mellem skole og hjem Klageadgang Regler for skolebestyrelsesvalg

3 Skolestrukturen Kommunens folkeskole består af otte skoler med dertil hørende skoledistrikter, som tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til niende klasse og et ungdomscenter, som tilbyder tiende klasse for hele kommunen. De ni skoler og tilhørende afdelinger fordeler sig således: Skolens navn/distriktsnr. Katrinedalskolen Distrikt 1 Skolen ved Tuse Næs Distrikt 2 Engskovskolen Distrikt 3 Kildevangens Skole Distrikt 4 Elverdamsskolen Distrikt 5 Tornvedskolen Distrikt 6 Sofielundskolen Distrikt 7 Isefjordskolen Distrikt 8 Institutionsnummer Skolens afdelinger Afd. Svinninge, Hovedgaden 76F, 4520 Svinninge Afd. Kundby, Trønningevej 13, 4520 Svinninge Afd. Gislinge, Skolevej 4, 4532 Gislinge Afd. Tuse, Tuse Byvej 2, 4300 Holbæk Afd. Hagested, Damvej 14, 4300 Holbæk Afd. Udby, Udbyvej 42-44, 4300 Holbæk Afd. Jernløse, Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup Afd. Undløse, Øvej 3, Undløse, 4330 Tølløse Afd. Knabstrup, Skolevej 37, 4440 Mørkøv Afd. Vipperød, Rensdyrvej 2, 4390 Vipperød Afd. Ågerup, Krogvejen 4, 4390 Vipperød Afd. Tølløse, Sportsvej 3, 4300 Tølløse Afd. St. Merløse, Holbækvej 30 B-D, 4370 Store Merløse Afd. Ugerløse, Hovedgaden 42, 4350 Ugerløse Afd. Stestrup, Stestrupvej 49, 4360 Kirke Eskilstrup Afd. Jyderup, Holbækvej 108, 4450 Jyderup Afd. Kildebjerg, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv Afd. Bjergmarken, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk Afd. Østre, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk Afd. Holbæk, Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk Afd. Orø, Bygaden 50, Orø, 4300 Holbæk Ungdomscentret Ungdomscentret, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk 3

4 Der er undervisning i alle skolens afdelinger. Alle skolens afdelinger rummer som hovedregel 0. til 6. klasse, afdelingen i Hagested dog 0. til 3. klasse. Følgende ni afdelinger rummer udskoling, dvs klasse: Afd. Svinninge Afd. Tuse Afd. Jernløse Afd. Vipperød Afd. Tølløse Afd. Jyderup Afd. Kildebjerg Afd. Bjergmarken Afd. Holbæk Holbæk Ungdomscenter rummer kommunens 10. klasse Skoledistrikter Der henvises til GIS kort, som er under udarbejdelse. Kortet findes på kommunens hjemmeside: GIS kortet indeholder en fortegnelse over skoledistrikterne og dertil hørende gader og veje. Specialklasser Der er etableret specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Elverdamsskolen afd. Ugerløse samt på Sofielundskolen afd. Bjergmarken. Desuden har Ungdomscentret en ungdomsklasse for niende og tiende årgang. Specialtilbud Der er oprettet specialtilbud til elever, der kræver særlig tilrettelagt undervisning, ved disse afdelinger: Katrinedalskolen, afd. Svinninge Skole: Specialtilbud for elever med ADHD Skolen ved Tuse Næs, afd. Udby: Talesprogsklasse for elever med vidtgående vanskeligheder Elverdamsskolen, afd. Tølløse: Specialtilbud for elever med ADHD Sofielundskolen, afd. Østre: Specialtilbud for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, som følge af ADHD og ADHA-lignende problematikker. Isefjordskolen afd. Holbæk: Modtagelsesklasser 4

5 Specialskoler Holbæk Kommune driver to takstfinansierede børnespecialcentre for børn med vidtgående vanskeligheder. Børnespecialcenter 1: Skolebehandlingshjemmet Undløse. Børnespecialcenter 2: Ladegårdsskolen med Allerupgård samt Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen, Hjortholmskolen i Tølløse, Elevhjemmet Kikhøj og Aflastningscenter Nord/Kikhøj. Frit skolevalg Forældre har krav på at få deres barn optaget i skolen i det distrikt, hvor barnet bor. Medmindre skolebestyrelsen fastlægger andre principper, skal forældrenes ønske om at få barnet i en bestemt afdeling af skolen i videst mulig omfang imødekommes, hvis der ved klassedannelsen oprettes en børnehaveklasse i afdelingen. Forældre har desuden krav på, at barnet optages i en skole uden for distriktet i såvel bopælskommunen som i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Dette gælder også, hvis forældrene fremsætter ønske om skoleskift under skoleforløbet. Har forældre et barn indskrevet på en skole uden for deres skoledistrikt, har også barnets søskende ret til optagelse på skolen. Ved søskende forstås her børn, der bor i samme husstand, uanset deres biologiske tilknytning. Denne søskenderet er ikke knyttet til de børn, der er placeret på en aftagerskole som følge af et normalt skoleforløb (fx Kundby / Svinninge) I Holbæk kommune kan optagelse i anden skole end distriktsskolen finde sted, såfremt den gennemsnitlige klassekvotient på det givne klassetrin på den ønskede skole forbliver højst 24, idet 4 pladser pr. klasse reserveres til eventuelt tilflyttere til skoledistriktet. Kriterier for optagelse af elever, når der er flere ansøgere, end der er ledige pladser: 2. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. 3. Nærmereboende går forud for fjernereboende. 4. Lodtrækning, hvis disse kriterier ikke fører til en prioritetsorden. Har forældre valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit skolevalg afhænge af de nærmere retningslinjer og skolens kapacitet. Ansøgning fra forældre om frit skolevalg afgives direkte til den ønskede skole, der træffer afgørelse ud fra de kommunalt fastsatte kriterier for optagelse. 5

6 Flytter et barn inden for kommunen eller til en anden kommune har barnet ret til at forblive på sin skole (og i skolefritidsordningen). Såfremt en elev efter eget/familiens ønske skifter til anden skole end distriktsskolen skal forældrene som udgangspunkt selv betale for transporten. Særlige forhold kan i enkelte tilfælde bevirke, at reglen fraviges. Dette sker ud fra et decentralt skøn på skolen. Klassedannelse Skolelederen fastlægger klassedannelsen ud fra byrådets rammer og skolebestyrelsens principper. Hvert år inden den endelig klassedannelse er fastlagt, orienteres Udvalget for Børn om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger. Såfremt det giver anledning til overvejelser om nedlæggelse af en matrikel som undervisningssted, igangsætter Udvalget for Børn en høringsproces i skolebestyrelse og MED-organisationen samt i forældrebestyrelsen i dagtilbudsdistriktet og lokalfora i distriktet. Udvalget for Børn udarbejder herefter en indstilling til byrådet. En elev kan som hovedregel ikke flytte afdeling mere end to gange i skoleforløbet (afdelingsskifte ved overgangen til 7. klasse tæller som et skifte). Afvigelser kan kun ske ad frivillighedens vej eller gennem en konkret ansøgning til Byrådet. Senest 1. marts er forældrene orienteret om, hvilken afdeling barnet går i efter sommerferien. Byrådet anbefaler, at skolebestyrelsens principper om klassedannelsen prioriterer: at børnenes placering i klasser i videst mulig omfang skal tilgodese, at barnet får den korteste vej til skole at søskende i videst mulig omfang går i samme afdeling at forældrene umiddelbart efter indskrivning får besked om, i hvilken afdeling deres barn skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien. Skolelederen er ansvarlig for, at der arbejdes med løsningsforslag, der i videst mulig omfang anvender mulighederne om samordnet undervisning af klasser og sikrer færrest mulige huller i klasserækkerne. Regler for timetalsstyring I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene og understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte undervisningen i den øvrige del af skoledagen. Der er fastsat et minimumstimetal på hvert klassetrin for den samlede skoledags længde, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde over et år på: 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse 33 timer for 4. til 6. klasse 35 timer for 7. til 9. klasse. 6

7 Undervisningstidens samlede varighed må ikke overstige timer i et skoleår, med undtagelse af elever, der vælger mere end et valgfag. Der er fastsat et minimumstimetal for antallet af årlige undervisningstimer i dansk og matematik på alle klassetrin og i historie på 3. til 9. klassetrin. Der er fastsat et vejledende timetal for undervisningen på hvert klassetrin i de øvrige fag, herunder valgfag på klassetrin. Differencen mellem den tid, skolen bruger på de fagopdelte timer og minimumstimetallet for skoledagens længde, anvendes til understøttende undervisning. Den enkelte skole og skolebestyrelse er ansvarlig for, at eleverne kan opnå Undervisningsministeriets læringsmål i folkeskolens fag og obligatoriske emner 10. klasse Regler for timetalsstyring i 10. klasse fremgår af folkeskolelovens kapitel 2 a og Lov om 10. klasse (Lov nr. 560 af 06/06/2007). Understøttende undervisning Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning. Skolebestyrelsen fastsætter principper for den understøttende undervisning. Lektiehjælp og faglig fordybelse Skolens leder skal sikre, at der etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden. Tilbuddet skal placeres om eftermiddagen i ydertimerne og skal over et skoleår have en samlet varighed på. 80 timer i børnehaveklassen og på klassetrin 120 timer på klassetrin 80 timer på klassetrin Der skal uden særskilt betaling fra forældrene tilbydes de elever, der ikke deltager i tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse plads i skolens fritidsordning eller andet relevant fritidstilbud i de pågældende timer. 7

8 Skolebiblioteker Ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og er underlagt skolens ledelse. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Skolebiblioteket fungerer som læringscenter, dvs. at det understøtter undervisningen, er kulturformidlende og kulturskabende, samt har fokus på udvikling til fremtiden. Ordningen serviceres efter gældende love og cirkulærer af skolebibliotekskonsulenten. Skolebibliotekerne samarbejder med Folkebiblioteket om bl.a. det fælles bibliotekssystem, indkøb, klargøring og materialeudveksling, ligesom det påhviler skolebibliotekarerne i samarbejde med folkebiblioteket at tilrettelægge vejledning og information til børnene om skole- og folkebibliotekernes tilbud. Skolebestyrelsen fastlægger principper for skolebibliotekets virksomhed, herunder skolebibliotekets placering i skolens afdelinger. Principperne skal respektere resultatet af kommunens udviklingsarbejde om skolebibliotekerne i Skolefritidsordningen (SFO) Der er pasningsgaranti i tiden før og efter skoledagen i en kommunal skolefritidsordning for børn i børnehaveklasse til og med 7. klasse. Pladser anvises af Borgerservice, pladsanvisningen. Den lokale afdeling / SFO beslutter, i hvilken gruppe etc. barnet optages. Pasningen skal tilbydes i den afdeling, hvor barnet har undervisning. Der udarbejdes læreplaner, som godkendes af skolebestyrelsen. Der er i skolefritidsordningen adgang til almindelig lektiehjælp svarende til den lektiehjælp, der gives af forældrene i hjemmet. Den samlede åbningstid for skolefritidsordningerne udgør 52 timer om ugen inkl. skoletid, svarende til åbningstiden i de øvrige dagtilbud. Skolebestyrelsen fastsætter de konkrete åbningstider inden for rammerne af de 52 timer. Der er 19 lukkedage i alle dagtilbud og SFO. Ti af de 19 lukkedage er placeret i uge 29 og 30. De øvrige dage er placeret i tilknytning til dage, hvor der i forvejen er lukket. På lukkedage tilbydes der fællespasning i fire børnehuse, geografisk fordelt i kommunen. Helhedsskolen Holbæk Kommune har prioriteret en udvidet indsats i indskolingen og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4.til 6. klasse. Uddannede pædagoger medvirker i klasserne svarende til gennemsnitslig 14 timer pr. skoleuge, og lærerne deltager i en del af timerne i børnehaveklassen. Dermed skabes et grundlag for en helhed mellem undervisning og SFO samt en øget 8

9 inklusionsindsats. Der er et særligt fokus på bevægelse både i undervisningen og i fritiden. I spisepausen skal der være god tid til både at afvikle frokosten og til børnenes frie leg. Tosprogede elever Modtagelsesklasser Der er etableret modtagelsesklasse(r) på Isefjordskolen, afd. Holbæk. Modersmålsundervisning Undervisningen placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til elevernes bopæl. Elever fra 0. klasse til og med 6. klasse, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: 1. Eleven er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog. 2. Begge elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog. 3. Den ene af elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog, mens den anden forælder af samme nationalitet er født her i landet. 4. Elever fra EØS lande, Færøerne og Grønland. Disse elever har krav på modersmålsundervisning fra 1 til 9. klasse. Der tilbydes ikke modersmålsundervisning til elever, som udelukkende er dansktalende, men hvor der ønskes begynderundervisning i forældrenes modersmål. Ligeledes tilbydes ikke undervisning til elever, hvis der ønskes undervisning i et modersmål, som er et andet end elevens modersmål. Oprettelse af hold: Tilmeldes mindst 12 elever til modersmålsundervisning i et sprog, og kan der tilknyttes en kvalificeret lærer oprettes et hold. Et hold deles i to, hvis antallet af elever er 25. Undervisning tilbydes i alle årene fra 0. til og med 6. klasse. Holdene kan sammensættes af elever fra flere årgange. I forhold til elever fra EØS-lande, Færøerne og Grønland henvises eleverne til evt. oprettede hold i andre kommuner, såfremt elevtallet er under 12 til et hold. Betaling Tilbuddet er gratis for de elever, der opfylder kriterierne 1, 2 eller 4 og inkluderer befordring i overensstemmelse med Holbæk Kommunes kriterier herfor. For elever, der alene opfylder kriterium 3, betales 200 kr. pr. måned i 10 måneder, og der ydes ingen befordringsgodtgørelse. 9

10 Undervisningspligt / indskrivning Indskrivning til børnehaveklasserne foregår elektronisk på kommunens hjemmeside fra d. 1. oktober til d. 1. februar. Hvis barnets skolegang ønskes udsat et år er det skolelederen på distriktsskolen, der skal give tilladelse til det. Læseplaner / beskrivelser I Holbæk Kommune er Undervisningsministeriets vejledende læseplaner og beskrivelser gældende. Skolebestyrelsen har af Byrådet fået delegeret retten til at godkende lokale læseplaner og beskrivelser. Ferieplaner Byrådet delegerer kompetencen til fastlæggelse af ferieplaner til Børne- og ungesekretariatet uden forudgående høring. Sekretariatet udarbejder og offentliggør senest 1. februar året før det pågældende skoleårs begyndelse en vejledende ferieplan baseret på nedenstående prioriterede liste: 1. Skoleåret udgør 200 skoledage for eleverne. 2. Der placeres én uges ferie i uge 42 og uge 7. Dog kan skolebestyrelsen beslutte, at vinterferien i stedet for uge 7 placeres enten i uge 6 elle uge I ugen op til påske holdes fri mandag, tirsdag og onsdag. 4. Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er fridag. 5. Grundlovsdag er fridag. 6. Der holdes juleferie så vidt mulig fra og med d. 23/12 til og med d. 1/1. 7. Juleferien kan forlænges således at sidste skoledag før juleferien så vidt muligt ikke falder en mandag eller at første dag efter ferien ikke falder en fredag. 8. Hvis grundlovsdag falder tirsdag eller torsdag kan der tillægges en fridag henholdsvis før eller efter. 9. Sommerferien skal udgøre mindst 6 hele uger. 10. Første skoledag efter sommerferien skal være mandag, tirsdag eller onsdag. Undervisningsministeriets bekendtgørelse fra 29/ fastlægger, at elevernes sommerferie altid begynder med første feriedag den sidste lørdag i juni. Skolens bestyrelse bemyndiges til at ændre ferieplanen f.eks. i forbindelse med skoledage på lørdage eller ved andre særlige arrangementer. Skolens ledelse skal ved afvigelse fra den vejledende plan sikre, at der etableres den nødvendige befordring. Ekstra udgifter til befordring skal afholdes af skolen. 10

11 Konfirmationsforberedelse Forhandling om placering af konfirmationsforberedelsen på 7. klassetrin sker mellem administrationen og provstiet. Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) Ungdommens uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Jobcenteret og varetager vejledning for alle unge fra 6. klasse til 25. år. UU har bl.a. disse opgaver i relation til skolerne: Hjælper sammen med klasselæreren eleven med at udarbejde sin uddannelsesbog (fra 6.klasse) Hjælper i klasse eleven med at lave sin uddannelsesplan Bistår klasselæreren i tilrettelæggelsen af UEA-undervisningen (Uddannelse, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) Tilrettelægger erhvervspraktik i 8. og 9.klasse Tilrettelæger præsentationskursus for elever i 9.klasse (ungdomsuddannelserne) Tilrettelægger et særligt brobygningsforløb i 10.klasse Ledelse Der skal som minimum være en skoleleder for skolen og en daglig leder for hver af skolens afdelinger. Ressourcetildeling Byrådet fastsætter hvert år den samlede bevilling til skoleområdet. Efterfølgende fordeles bevillingen mellem skolerne ud fra en elevbaseret model. Det er skolelederens opgave at prioritere og fordele midlerne til de forskellige funktioner på skolen og til de forskellige afdelinger. Principperne for udarbejdelse af skolens budget fastlægges af skolebestyrelsen, der også skal godkende budgettet, jf. Folkeskolelovens 44 stk. 3. Princippet i skolernes tildelingsmodel er, at budgettet fordels på tværs af almen- og specialundervisningsområdet på sigt således, at 80 % af budgettet primært fordeles via elevtildeling, og 20 % primært fordeles via socioøkonomiske faktorer. Elevtallet indeholder alle børn som går på skolen, også specialklasseelever og Orø-elever. Orø-eleverne får derudover et særligt ø-tillæg. 11

12 Elevtildelingen, der vedrører 80 % af budgettet, til de otte skoler med 0. til 9. klasse sker ud fra denne nøgle (skoleåret ): Grundbeløb til skolen kr. Grundbeløb til hver af skolens geografiske afdelinger kr. Beløb pr. elev på skolen kr. Den samlede tildeling skal dække alle skolens udgifter undtagen indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, SFO, rengøring og pedel. Tildelingsmodellen til 10. klasse i Ungdomscentret tager udgangspunkt i elevtildelingsmodellen for klasse. Elevtalsbeløbet er kr. for 10. klasse Befordring mellem skole og hjem Generelt har eleverne ret til fri befordring mellem skole og hjem ud fra de kriterier om afstanden mellem skole og hjem, som er fastlagt i Folkeskolelovens 26. Ved skole forstås den afdeling af skolen, hvor eleven modtager undervisning. Skal en elev færdes ad en vej, som af politiet er klassificeret som farlig skolevej, er eleven berettiget til at modtage gratis transport uanset Folkeskolelovens afstandskriterier. Såfremt en elev efter eget/familiens ønske skifter til anden skole end distriktsskolen skal forældrene som udgangspunkt selv betale for transporten. Særlige forhold kan i enkelte tilfælde bevirke, at reglen fraviges. Dette sker ud fra et decentralt skøn på skolen. Klageadgang Klage over afgørelser, der er truffet af den enkelte skoles medarbejdere kan indbringes for skolelederen. Klager over afgørelser, der er truffet af skolens ledelse, kan inden fire uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for chefen for Skoler og Uddannelse. Dog kan lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål, rammer og principper, som Byrådet henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, ikke ankes. Regler for skolebestyrelsesvalg 1. Ansvarlig Der skal nedsættes en valgbestyrelse på hver skole, som har ansvaret for planlægning, gennemførelse og bekendtgørelse af valget. Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. 12

13 2. Valgtidspunkt Ordinære valg gennemføres hvert fjerde år - året efter, at der har været holdt kommunalog regionsvalg. Børn og ungesekretariatet annoncerer skolebestyrelsesvalget på Holbæk Kommunes hjemmeside og på skoleintra i uge 6. Skolebestyrelserne udnævner en valgbestyrelse, jf. punkt 1. Den anden torsdag i marts har valgbestyrelsen meddelt forældrene skriftligt om frister og tidspunkter for valget og offentliggjort dette på skolens hjemmeside. Valgbestyrelsen fastsætter: a. Periode, hvor valglister over opstillings- og stemmeberettiget er tilgængelige på skolen, så forældre med stemmeret og valgbarhed kan sikre sig, at de er opført på listen eller kan søge skolelederen om optagelse på listen. b. Periode/tidspunkt, hvor der er adgang for opstilling af kandidater. Kandidatopstilling kan altid ske ved direkte henvendelse til skolens leder samt ved enten et fælles valgmøde eller på forældremøder. Kandidater der opstilles på forældremøder skal indberettes til skolens leder inden fristens udløb. c. Frist for afhjælpning af evt. mangler ved opstilling. d. Frist for underretning til en kandidat om opstillingen, hvis personen ikke selv har meldt sig, samt frist for, hvornår en kandidat skal have tilkendegivet, at opstilling ikke ønskes. e. Frist for aftale om fredsvalg. Valgbestyrelsen kan udsætte fristen, hvis der er behov for afhjælpning af evt. mangler. Resultatet af et evt. fredsvalg bekendtgøres på skolens hjemmeside umiddelbart efter fredsvalget. f. Frist for kandidaters indlevering af beskrivelse, som udsendes til forældrene i forbindelse med afstemningen. g. Afstemningsperiode. Skriftlig orientering til forældrene om afstemningen og udsendelse af afstemningsmateriale skal ske senest 10 dage før fristen for stemmeaflevering. Valget skal være afsluttet inden udgangen af maj måned. 3. Afstemning, herunder muligheden for elektronisk afstemning Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. Forældrene orienteres om afstemningen og får adgang til stemmemateriale mindst 10 dage før fristen for 13

14 aflevering af stemmer. Skolerne har mulighed for at benytte elektronisk afstemning via skoleintra. Kandidaterne skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedr. skolebestyrelsens arbejde i det materiale, som udsendes til forældrene. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af deres beskrivelse og kan fastsætte grænser for omfanget heraf. Skolelederen kan offentliggøre kandidaternes beskrivelse på skolens hjemmeside. 4. Muligheden for fredsvalg Kandidaterne kan aftale en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis alle kandidater er enige i aftalen og skolelederen, efter at have modtaget en skriftligt meddelelse om dette, kan godkende opstillingen. Ved fredsvalg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der skal vælges, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere. Hvis der skal udpeges en repræsentant fra specialklasser/ specialafdelinger og rækkefølgen ikke i forvejen har givet mandat til en repræsentant herfra, skal den sidste plads i skolebestyrelsen tilfalde den repræsentant fra specialklasserne/specialafdelingerne, der står øverst i rækkefølgen. 5. Opgørelse af valget Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen. Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. De øverste i rækkefølgen svarende til det antal pladser der skal vælges, betragtes som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. Hvis der skal udpeges en repræsentant fra specialklasser/specialafdelinger og rækkefølgen ikke i forvejen har givet mandat til en repræsentant herfra, skal den sidste plads i skolebestyrelsen tilfalde den repræsentant fra specialklasserne/specialafdelingen, der har fået flest stemmer. 6. Klager over valget Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af Byrådet. 14

15 Klager over valg af forældrerepræsentanter, herunder om afslag på optagelse på valglisten, skal indgives skriftligt inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse til Byrådet. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Omvalg sker efter regler fastsat af Byrådet og godkendt af skolebestyrelsen. 7. Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden Den hidtidige skolebestyrelse fratræder hvervet den 31. juli ved udløbet af valgperioden, og den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august. Skolelederen indkalder den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, hvor medlemmerne udarbejder en forretningsorden og vælger en forældrerepræsentant til deres formand samt en næstformand efter regler de selv har vedtaget. Indtil der er valgt en formand, kan skolens leder lede det konstituerende møde. I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye repræsentanter hurtigst muligt herefter. De hidtidige repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før, de nye repræsentanters tiltræden. 8. Suppleringsvalg Et eventuelt suppleringsvalg afholdes efter de samme valgregler som ved de ordinære valg. 9. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for UngHolbæk UngHolbæk har egen styrelsesvedtægt, hvor regler for valget fremgår. 10. Bekendtgørelse af valgets resultater Valgets resultater skal være offentliggjort på skolens hjemmeside og sendt til Børn og Ungesekretariatet inden udgangen af juni måned. 15

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 2 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Tilrettet ændringerne i folkeskoleloven, Lov 1640 af 26/12/2013 Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag

Læs mere

Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler i Holbæk kommune Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Læring og trivsel Styrelsesvedtægter og bilag for folkeskolerne i Holbæk Kommune, maj 2016. Indhold: Udvalgets forord... 5 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler i Holbæk kommune Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel Styrelsesvedtægter og bilag for folkeskolerne i Holbæk Kommune, maj 2016. Indhold: Udvalgets forord... 5 Styrelsesvedtægt for

Læs mere

Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler i Holbæk kommune Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler i Holbæk kommune Udkast udsendes i høring fra d. 31.marts 15. april 2016 Læring og trivsel Indholdsfortegnelse Indhold: Udvalgets forord... 5 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013,

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE Center for Skole - januar 2012 2 Indhold Baggrund... 3 Overgangsbestyrelser... 3 Forslag om information

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. I henhold til folkeskolelovens (lov nr. 1640 af 26. december 2013, Indførelse af en

Læs mere

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for 903 af 26/09 2005. Bek. om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen Bekendtgørelse om valg af

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde onsdag d kl i Tølløse. Referat

Skolebestyrelsesmøde onsdag d kl i Tølløse. Referat Afbud: Jeanne, Karina Mødeleder: Tanja Punkt 0 Godkendelse af referat Kl. 18.00 /aftaler Godkendt Punkt 1. Kl. 18.05 Nyt/punkt til og fra elevrådet Alle Punkt 2. Kl. 18.05 Vi beder om en status fra Pia

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg Valg til skolebestyrelsen 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold Et vigtigt valg... 3 Hærvejsskolens vision... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014.

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Valgforordning. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ansvars og kompetencefordeling... 2 3. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014.... 3 4.

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2017 Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Fjordskolen og Nordvestskolen

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole Velkommen til Valgorienteringsmøde Augustenborg Skole Program A. Indledning skoleleder, Bjarne Tønnies B. Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen formanden for skolebestyrelsen, Karsten Madsen C. Opstillingsregler

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 4 Skolebestyrelsen har indflydelse... 5 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 5 Skolebestyrelsens sammensætning... 6 Hvem kan vælges hvem

Læs mere

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger I datamaterialet indgår følgende for hver skoleafdeling: Budget der medregnes i omstillingsprojekterne Matrikelbeløb pr. skoleafdeling og pr. SFO-afdeling.

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Nyheds Lappen Særnummer

Nyheds Lappen Særnummer Ikast Østre Nyheds Lappen Særnummer Valg til skolebestyrelsen -. Indhold. Formanden har ordet side 1-2. Et vigtigt valg side 2-3. Information fra skoleafdelingen side 3-7 Forskudte Valg side 7 Regler og

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet.

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet. Et vigtigt valg I den kommende tid skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen ved din skole. Viborg Kommune vil med denne lille folder fortælle om skolebestyrelsens arbejde og valgets gang. Skolebestyrelsen

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen www.albertslund.dk/skoleroguddannelse Skolebestyrelsesvalg 2014 1 2 Skolebestyrelsesvalg 2014 FORORD

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Vedlagt udkast til ny bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og om vederlæggelse af forældre- og elevrepræsentanter.

Vedlagt udkast til ny bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og om vederlæggelse af forældre- og elevrepræsentanter. Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag 2) Skægkærskolens bilag B-28-05 Uddannelsesstyrelsen Frederiksholms Kanal 26 220 København K. Tlf 3392 5300 Fax 3392 5302 www.uvm.dk Høring over udkast til

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skoleafdelingen Dragør kommune

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skoleafdelingen Dragør kommune Styrelsesvedtægt Dragør kommunes skolevæsen og SFO 26-01-2015 Skoleafdelingen Dragør kommune Indhold Introduktion...3 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3 1. Sammensætning...3 2. Valg...4 3. Stemmeret og konstituering...5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Bilagsfortegnelse til Skolestyrelsesvedtægten:

Bilagsfortegnelse til Skolestyrelsesvedtægten: 1 - Bilag 0 - indholdsfortegnelse over bilag Bilagsfortegnelse til Skolestyrelsesvedtægten: Skole med Vilje Bilag 1 (Kvalitetsmål - under udarbejdelse Bilag 2) Skolestruktur Bilag 3 Oversigt over skoletilbud

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler

Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler 1 2 Indledning Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Svendborg Kommune fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for skolens virke.

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside: kolestart.

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside:  kolestart. Bilag 1 til skolestyrelsesvedtægten for Furesø Kommune Januar 2011 0.0 Værdigrundlag & Børneog Ungepolitik Byrådet har vedtaget en vision for Furesø Kommune Vi skal ber løsninger sammen og en Børne- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt Skolerne i Skanderborg Kommune 2014

Bilag til Styrelsesvedtægt Skolerne i Skanderborg Kommune 2014 Bilag til Styrelsesvedtægt Skolerne i Skanderborg Kommune 2014 1 Indhold Bilag 1... 3 Oversigt over skolerne med tilhørende distrikter. Ordning og omfang.... 3 Skoledistrikter... 3 Bakkeskolen... 3 Bjedstrup

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes folkeskoler gældende fra den 1.

Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes folkeskoler gældende fra den 1. SOLRØD KOMMUNE FOLKESKOLEN Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes folkeskoler gældende fra den 1. august 2014 Indhold Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet...

Læs mere