MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE"

Transkript

1 MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE Familiedirektoratet Nuuk 2008

2 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Børnehjemmet Sarliaq Institutionens mail: Adresse: Lisbethindsgavlip Aqq. 3 Postboks Ilulissat Tlf.: (+299) Hjemmeside: Forstander/Leder: Andreas Jessen Stedfortræder/ledelsesteam: Ubesat Fax: (+299)

3 ORGANISATIONEN Aldersgruppe 2 afdelinger med børn/unge fra 6 til 18 år. Målgruppe Døgntilbud / Behandling Botilbud / hybel Aflastningstilbud Dagtilbud Tilbud til fysisk handicappede Tilbud om støttet eller overvåget samvær Tilknyttet familiepleje Afdelingerne er børn og unge, som: - Har alvorlige sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder. - Primært kan beskrives som normalt begavede, men er ofte ikke i stand til at udnytte deres intellektuelle ressourcer fuldt ud. - Har været udsat for alvorligt omsorgssvigt og/eller traumatiserende livsomstændigheder. - Ikke har psykiske diagnoser, men som forventes at kunne udvikle sig ved hjælp af pædagogiske tilbud. Sarliaq er et børnehjem, hvor der arbejdes på at sikre børnenes udvikling gennem faste strukturer og rammer. Derudover arbejdes der målrettet med individuelle pædagogiske udviklingsplaner. Tilknyttet akut familiepleje Akutanbringelse 2

4 Ambulant behandling Familiebehandling Støtteopgaver Krisecenter/hjem Mor/barn anbringelser Efterværn Udredning Anbringelsesperioden (gennemsnit) Visitation Antal pladser Efterværn kan aftales med sagsbehandler senest et halvt år før den unge fylder 18 år. Psykologisk udredning kan aftales med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Ilulissat. Der er mulighed for at barnet kan blive på Sarliaq i hele sin barndom, fra sin anbringelse og frem til sit 18. år. Børn henvises fra Den Centrale Venteliste, og Sarliaqs visitationsudvalg vurderer om barnet er indenfor vores målgruppe. Det tilstræbes at visiterede børn højst er 10 år ved indskrivningen. Institutionen er normeret til 20 børn/unge Antal afdelinger 2 3

5 FORANSTALTNINGEN Primære årsager Fysisk og somatisk betingede belastninger Fysisk og psykisk omsorgssvigt Belastende sociokulturelle forhold Anonym bortadoption Kriminalitet/kriminalitetsforebyggelse Misbrug af alkohol eller andre rusmidler Seksuelt misbrug De primære årsager til anbringelse er stærkt omsorgssvigt, alkohol/stofmisbrug, vold og/eller seksuelle overgreb. Ja Ja Ja Ja Ja 4

6 OVERORDNEDE MÅL FOR FORANSTALTNINGEN, HERUNDER METODER Barnets bedste Hvordan implementeres FN Konventionen om Børns Rettigheder Indflytning Hvorledes planlægges en indflytning på institutionen, og Hvad lægges der vægt på. Hvorledes inddrages barnet/den unge, forældre og eller pårørende? Observation Beskriv hvilke observationsmetoder der anvendes på Institutionen Behandling Beskriv behandlingsmetodikken Omsorg Hvorledes sikres omsorg for barnet eller den unge i det praktisk pædagogiske arbejde på institutionen Tildeles barnet eller den unge en primær omsorgsperson? Er medtænkt som overordnet rettesnor både i forhold til institutionskulturen samt i arbejdet med det enkelte barns pædagogiske udviklingsplan. Vi lægger vægt på en så høj grad som overhovedet muligt af frivillighed og accept hos alle. Så vidt muligt ledsages barnet af forældre til Sarliaq. Alternativt kan en personale fra Sarliaq hente barnet og ledsage det til Sarliaq. Barnet tildeles fra starten af opholdet en kontaktperson, som tager imod og er sammen med barnet i den første tid. Barnet observeres af personalet i dagligdagen ud fra det enkelte barns fokusområder og faglige indsats, hvilket er beskrevet i det enkelte barns pædagogiske udviklingsplan. Ved personalemøder og statusmøder følges op på udviklingsplanerne. Sarliaq er et børnehjem og har personalenormeringer herefter. Gennem tildeling af en primær kontaktperson tildelt ved indflytning samt et sekundær kontaktperson, som barnet selv vælger. Herudover indgår i teamet omkring barnet en 3. person som er en repræsentant fra ledelsen. Derudover omgives barnet/den unge en kendt og stabil personalegruppe, som anvender institutionens døgnrytme til at skabe faste rammer, forudsigelighed og tryghed for barnet. 5

7 Midlertidigt ophold Hvorledes struktureres og udføres et midlertidigt ophold Med henblik på videre visitering Hvem er den ansvarlige for den videre visitation og Hvilken procedure følger institutionen Inddragelse Ansvaret ligger hos forstander sammen med souschef og afdelingsleder/personalegruppe. Først vil der være interne overvejelser på personalemøder, dernæst involveres den anbringende kommune og eventuelt Departementet. Børnene har faste ringeaftaler med forældrene. Hvordan arbejdes der med forældreinddragelse? Anvendes familierådslagning? Koordinering Hvordan sikres koordinering mellem myndigheder og Institution? Hjemgivelse til hjemmet, anden anbringelse eller egen bolig Hvorledes planlægges og gennemføres en udslusning fra institutionen Sarliaq skriver halvårsrapporter om det enkelte barn, som sendes til sagsbehandleren. Herudover kontaktes sagsbehandler og Departementet ved eventuelle alvorlige hændelser, såsom selvmordsforsøg, voldsomt hærværk, overgreb/vold eller lign. Sagsbehandler er ligeledes involveret hvis barnet har så store problemer, at der skal søges støttetimer, projektture eller lign. Hjemgivelse til hjemmet sker sjældent før barnets 18. år. I tilfælde af at Sarliaq ikke er det rigtige anbringelsessted, kontaktes sagsbehandler og Departementet for viderevisitering. Hvis unge på 18 år ønsker det, søges forlænget forsorg. Ved udslusning udarbejdes en udslusningsplan som tager højde for tidsperspektiv, involverede parter og praktiske forhold omkring den endelige flytning. 6

8 HANDLEPLANER Social handleplan Foreligger der en handleplan forud for anbringelsen? Hvad er de langsigtede mål for indsatsen? I de fleste tilfælde forefindes en handleplan, men ofte er handleplanerne udformet meget generelt. De langsigtede mål i handleplanerne er ofte meget overordnet formuleret. Generelt er målet en større personlighedsmæssig integration og evne til at fungere i sociale sammenhænge. Hvad er de kortsigtede mål for indsatsen? Sker der en opfølgning af den sociale handleplan i forhold til gældende lovgivning Inddrages barnet/den unge, hvor ofte og af hvem? Inddrages forældremyndighedsindehaveren? Tilbud om struktur, relation og omsorg for at give symptomlettelse og angstreduktion. Opfølgning på handleplanerne fra anbringende kommune sker kun sjældent. De ældre børn inddrages så vidt muligt. I så fald via den anbringende kommune. Behandlingsplan Udarbejder institutionen behandlingsplan for barnet/den unge med udgangspunkt i den sociale handleplan? Hvis ikke, begrund hvorfor Udarbejder institutionen behandlingsplan efter en observationsperiode? Der udarbejdes individuelle pædagogiske udviklingsplaner, som kan tage udgangspunkt i handleplanen, hvis den indeholde brugbare informationer, eller som anvendes som rettesnor. Se ovenfor. Hvis ikke, begrund hvorfor Danner behandlingsplanen udgangspunkt for Se ovenfor. 7

9 tilrettelæggelsen af pædagogisk praksis? Hvis ikke, begrund hvorfor Se ovenfor. Udviklingsplan Foreligger der rutiner for udarbejdelse af behandlings- og udviklingsplaner for barnet /den unge ved anbringelsens start Ja, der udarbejdes individuelle pædagogiske udviklingsplaner, som kan tage udgangspunkt i handleplanen, hvis den indeholde brugbare informationer. Hvis ikke, så forsøg at forklare hvorfor Findes der metoder til observation, udvikling og behandling af barnet/den unge? Ja, observationer sker i henhold til de centrale fokus- og faglige indsatsområder som er identificeret på baggrund af Sarliaqs udredningsmodel. Hvis ikke, hvad er det der forhindrer dette? 8

10 SAMARBEJDSRELATIONER Samarbejdsparter under Anbringelsen Anbringende myndighed SSP samarbejde Døgninstitutionssamarbejde Sundhedsplejerske Findes ikke formelt, men Sarliaq har et tæt samarbejde med skole, socialforvaltning og politi. Sundhedsplejersken tilser jævnligt vores børn i forhold til sundhedscheck og vaccinationer. Kriminalforsorgen Hospitalsvæsenet - herunder distriktspsykiatrien Psykologekspertise Psykoterapeuter Fysioterapeuter Praktiserende læger Daginstitutioner/dagplejer Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Ja, hvis relevant. Vi samarbejder bl.a. med PPR i forbindelse med udredning af børn, og derudover er PPR repræsenteret i vores visitationsudvalg, og PPR deltager endvidere i samarbejdsmøder med skolerne. Skoler 9

11 ØKONOMI Driftoverenskomst indgået med Selvstyret. Årsværk Opholdsbetaling Budgetmodel STYRINGSREDSKABER Økonomistyring Lønsystem Vagtplanslægning (ressourceforbrug) Sker i henhold til FFL ved anvendelse af XAL, med månedlig opfølgning på balancen. Indberettes til Departementets lønkontor. Administreres afdelingsvis. Vejledende budget Bruttobudget Basisbudget Indtægtsbudget Nettobudget Taksten pr. plads Kalkule pr. kvartal Administrative opgaveløsninger 10

12 FYSISKE RAMMER Fysiske lokaliteter Har barnet/den unge/beboerne eget værelse? Køkkenfaciliteter, herunder centralkøkken, tekøkken Bade- og toiletfaciliteter Opholdsfaciliteter, herunder særlige aktivitetsrum - og samværsrum Mødefaciliteter Vagtlokaler Personalerum Inde - og udendørssportsfaciliteter Udendørsfaciliteter Alle børn har eget værelse. Der er køkken og stue/alrum i hver afdeling. På hver af afdelingerne findes 4 bade og toiletter. På afdelingerne findes køkken og stue/alrum. Derudover findes flere forskellige aktivitetsrum samt stort fællesrum med køkken til fælles arrangementer etc. Der er 2 møderum. På hver afdeling kombineret vagtrum og afdelingskontor. Personalerum forefindes på hver afdeling. Fodbold, bordtennisbord, hockey og dansefaciliteter. Motorbåd, snescooter. Hundeslæder, kajakker, sejlbåde, motorsejlede og skibe Børnekolonier/huse I Fjorden Satellitter Udslusningsboliger Vedligeholdelses-standard/renovering 2 hytter i Brede Bugt.. Løbende. 11

13 MEDARBEJDERNE Antal uddannede medarbejdere 24 stillinger (ved fuld normering) (pædagogisk faglig baggrund eller social og sundhedsfaglig baggrund): Teknisk administrativt personale Andet personale 2,5 stillinger 7 stillinger Faglig sammensætning - forstander - stedfortræder - afdelingsleder - pædagoger - pædagogmedhjælpere - psykolog - socialrådgiver. - sekretær - køkkenleder - køkkenassistent. - pedel - rengøring - vaskeriassistent. - fiskere 1 forstander 1 souschef 3 afdelingsledere 16 pædagoger 3 socialhjælpere 2 medhjælpere 3 nattevagter 1 kontorfuldmægtig 1 pedel 1 rådighedsvagt i vagtværelse 1 rådighedsvagt i hjemmet 0,5 tolk - jægere Organisering af administrativt og sekretærarbejde Hvem udfører administrative opgaver? Udføres dette central eller decentralt? Fordelt mellem forstander, souschef, kontorfuldmægtig og afdelingsledere. En kombination. 12

14 UDVIKLING AF INSTITUTIONENS FAGLIGE KOMPETENCE Konkretisering af pædagogiske mål og delmål Hvordan implementeres de pædagogiske mål og delmål? Videreudvikling af Pædagogiske metoder Pædagogiske mål og delmål fastsættes og reguleres gennem institutionens mødestruktur. Derudover er der pædagogiske dage, hvor de langsigtede mål reguleres/fastsættes. Endvidere afholdes der regelmæssigt kurser/undervisning på institutionen, ligesom personale sendes på relevante kurser. Hvordan arbejdes der med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis? Konkrete arbejdsmetoder Hvorledes omsættes teori til praksis i hverdagen? Arbejdsmetoderne tager udgangspunkt i institutionens fastsatte overordnede pædagogiske mål, i institutionens handleplan samt i børnenes individuelle pædagogiske udviklingsplaner. Teori indgår således i det daglige arbejde, i undervisning samt drøftes på personalemøder. Fokusområder for forskellige institutioner Sker der en prioritering af indsatsområder? Udviklings- og om stillingsparathed Hvordan tilpasser institutionen sig i forhold til at kunne udfør de opgaver den aktuelt stilles overfor? Udvikling af institutionens beslutningsstrukturer Gennem undervisning, kurser, sparring og pædagogiske dage. Udvikles løbende. 13

15 TEORETISK REFERENCE Har institutionen et teoretisk udgangspunkt for det pædagogiske arbejde? I bekræftende fald hvilket? Findes der kvalitetsmål for den socialpædagogiske praksis? Findes der kvalitetsmål for den socialpædagogiske/psykologiske behandling i institutionen? Beskriv hvilke metoder der anvendes for at omsætte kvalitetsmålene? En kombination af tilknytningsteori, teori om omsorgssvigt herunder miljøterapeutiske principper. At vores børn og unge udvikler sig og begynder at trives. Ja, de individuelle pædagogiske udviklingsplaner. Status og udvikling for det enkelte barn vurderes og evalueres jævnligt gennem institutionens møder og samtaler. 14

16 FAGLIG EKSPERTISE Socialfaglig rådgivning Hvor indhentes faglig rådgivning? Særlige aktiviteter: - supervision - konsulentbistand - intern uddannelse af plejefamilier - supervision af plejefamilie - familieterapi - spædbørneterapi - legeterapi - miljøterapi Børnesagkyndig ekspertise Direktoratet/PPR, kolleger på andre af Selvstyrets institutioner eller andre eksterne konsulenter. Supervision af medarbejdere varetages af forstanderen eller af eksterne konsulenter. Forstander modtager ekstern supervision. Eksterne konsulenter benyttes endvidere til f.eks. organisationsudvikling. Miljøterapi er den overordnede ramme for arbejdet på institutionen. I hvilket omfang benyttes og inddrages i nedenstående faggrupper? Psykologer Børn og unge psykiater Pædiater Børnefysioterapeut Sundhedsplejersken Anvendes når det skønnes nødvendigt. Efter behov og når det er muligt (1 x pr. år!). Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig. Anvendes jævnligt. Ergoterapeut Børnetandplejen Ikke tilgængelig. Tandlæge på skolen. 15

17 INSTITUTIONSKULTUREN, HERUNDER HVILKE KULTURELLE ASPEKTER OG NORMER DER PRÆGER DAGLIGDAGEN PÅ INSTITUTIONEN. Tilbydes barnet/den unge særlige kulturelle muligheder, såsom rejser i og udenfor Grønland, traditioner og eller kreative aktiviteter, som sikrer det kulturelle tilhørsforhold? I bekræftende fald, hvilke? Har institutionen en ernærings- og sundhedspolitik? Har institutionen en miljøpolitik? Vi arbejder ikke specifikt med bevarelse af oprindeligt kulturelt tilhørsforhold, men derimod mod inklusion i det moderne grønlandske samfund. Heri ligger også arbejdet i at børnene får kendskab til deres rødder. Rejser, primært indenfor Grønland indgår i dette arbejde, samt deltagelse i lokale traditioner og arrangementer, herunder solfest, Inuit Games osv. Se ovenfor., men på institutionen er det en selvfølge at børnene skal tilbydes sund, nærende og varieret kost, herunder grønlandsk proviant, frisk frugt og grøntsager. Ikke nedskreven. 16

18 UNDERVISNINGSFORHOLD Intern skole lektiehjælp Ekstern skole lektiehjælp Efterskole Uddannelsestilbud Alle børn tilbydes lektiehjælp af institutionens personale. Al skolegang foregår i folkeskoleregi, hvor også lektiehjælp tilbydes. Muligt. Uddannelsestilbud tilpasses det enkelte barn/unges interesser og kvalifikationer. 17

19 FRITIDSLIV Hvilke pædagogiske redskaber og aktiviteter anvendes i dagligdagen? Hvilke ønsker udtrykker barnet/den Unge i forhold til egen fritidsaktivitet og Institutionens børn/unge deltager i både interne og eksterne aktiviteter og gøremål i forhold institutionens døgnrytme, den individuelle udviklingsplan og i forhold til den enkeltes kompetencer og ønsker. Det er meget individuelt, men barnet eller den unge opfordres hertil og støttes i begge dele. venskaber? Fritidsaktiviteter: - fiskeri - jagt - rytmik - svømning - fodbold - ridning - dans - motiverende -førskole/leg & lær/-aktiviteter - andet: Fiskeri. Jagt. Dans. Svømning (om sommeren i fjeldets søer) Fodbold på institutionen og i klub. Værksted med f. eks. Cykelreparation, slædebygning m.m. Hundeslædekørsel, ski og snowboard. Kreative værksteder. Sejlads (i institutionens båd). Musik (udøvende og passivt lyttende). Film (udarbejdelse og redigering af egne produktioner). 18

20 FAMILIEARBEJDE Forældresamarbejde Hvad er de langsigtede mål for institutionen i forhold til at arbejde med barnet/den unges familieforhold? Hvad er de kortsigtede mål i forhold til samarbejdet med barnet/den unges familie? Hvilke pædagogiske og psykologiske redskaber anvendes i hverdagen? Hvordan medinddrages barnet/den unge i forhold til at have indflydelse på egen livssituation? At støtte dem i at få et så realistisk forhold til sin familie som muligt, evt. en bæredygtig relation. Støtte og trøst i forhold til f.eks. afsavn, smerte og vrede i forhold til familien. Samtale og omsorg. Er en del af relationsarbejdet, hvori der inddrages refleksion over egen situation, selvindsigt og udvikling. Forældreindflydelse Hvilke overvejelser gør institutionen sig i forhold til at inddrage forældrene? Forældreinddragelse sker primært via sagsbehandleren. Institutionen inddrager løbende forældrene, når det skønnes relevant i forhold til det enkelte barns historie eller udvikling, hvor deres viden og erfaring er vigtig for det pædagogiske arbejde. Børnenes Råd På hvilken sikres børnene indflydelse på egen tilværelse på institutionen ud fra modenhedskriterier og livssituation i øvrigt? Der afholdes ugentlige børnemøder, med fast dagsorden, hvor børnene tages med på råd om deres dagligdag. Endvidere inddrages de i forbindelse med skolen og aktuelle punkter i deres individuelle udviklingsplan, herunder ønsker og behov for deres daglige trivsel, udvikling, livssituation og fremtid. Kommunikation Hvorledes sikres kommunikationen og kontakten Hvert barn har ringeaftaler med et eller flere 19

21 mellem barn/den unge og familie/pårørende? familiemedlemmer. Herudover inddrages forældrene i situationer med det enkelte barn, hvor det skønnes relevant. En eller flere hjemrejser med eller uden ledsager afhængig af den konkrete situation, når det muligt. Børnene sender endvidere breve og fotos af deres hverdag til forældrene. Hvorledes opretholdes kommunikationen/ kontakten mellem institution og forældre/familie? Hvorledes sikres kontakt mellem anbringende myndighed og familien? Som beskrevet ovenfor Det foregår mellem sagsbehandler og familien i den enkelte kommune, hvor institutionen inddrages, hvis det skønnes nødvendigt. 20

22 DET PERSONLIGE LEDERSKAB Overordnede principper for ledelse/ledelsesværdier Ledelsesteams Ledelsen har det overordnede ansvar, men det forventes at den enkelte medarbejder har et medansvar. Ledelsen (forstander og souschef). Ledergruppen (forstander, souschef og afdelingsledere). Strategier for ledelsen Lederudvikling: LUS- samtaler Ikke nedskrevet Ikke formaliseret 21

23 FAGLIG LEDELSE Kompetenceudvikling Erfaringsopsamling Videns deling Systematisk fokus på udvikling - mål Gennem undervisning, MUS samtaler, kurser og supervision, samt gennem personalemøder. Gennem overlap, personalemøder og ledermøder. Gennem overlap, personalemøder og ledermøder. Årlig handleplan og trivselsproces udarbejdes, og nedskrives i fælles dokument. -indsatsområder -aktiviteter -dokumentation Succeskriterier for institutionen Dokumentation -form At børnene/de udvikler sig og medarbejderne trives. Dette er beskrevet og indgår i institutionens personalehåndbog, som løbende opdateres. -indhold -formidling -målgruppen 22

24 PERSONALELEDELSE/HR MUS-samtaler Personalepleje Kompetenceudvikling Faglige arrangementer - studiekreds Planlagt som årligt tiltag. Der er stort fokus på at personalegruppen trives, hvilket tilstræbes gennem forskellige aktiviteter, samtaler, undervisning m.m. Der er løbende faglige arrangementer inden for alle nævnte områder. - efteruddannelse - intern uddannelse - ekstern uddannelse - praktikvejlederuddannelse 23

25 ADMINISTRATIVLEDELSE IT-ansvarlig Lønforhandling Arbejdspladsfaciliteter Rekrutteringsstrategi Fastholdelse af medarbejdere Annoncering Ansættelsesudvalg Samarbejdsudvalg Sikkerhedsudvalg Ekstern bistand. Varetages af Selvstyret. Til rådighed. Vi ønsker at ansætte grønlandske pædagoger, men også grønlandske medarbejdere med andre kvalifikationer kan bidrage som gode, dygtige og trofaste kulturbærere. Herudover kan danske pædagoger ansættes som supplement til de grønlandske. Vi bestræber os på at udvikle og sikre et godt og positivt arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejders trivsel sikres. Dette blandt andet ved at benytte den enkelte medarbejders specielle kompetencer og kunnen, gennem fleksibilitet i forhold til arbejdsvilkår og gennem undervisning, supervision m.m. Landsdækkende f.eks. på Nanoq, AG og Sermitsiaq, i Socialpædagogen, Next stop Greenland. Endvidere internt på institutionens hjemmeside. Ad hoc, men altid med en ledelsesrepræsentant.. 24

26 MØDESTRUKTUR Ledelsesteam Afdelingsteam Behandlingsteam Møder i ledelsen Afdelingsmøder Gruppemøder Behandlingsmøder Familiemøder Forældremøder Personalemøder Samarbejdsmøder Børn - og ungemøder Eksterne tværfaglige møder Interne tværfaglige møder Ledergruppen holder møde hver 14. dag og ledelsen efter behov. Afholdes løbende. Afholdes løbende efter behov. Afholdes løbende. Afdelingsmøde afholdes hver 14. dag. Afholdes løbende efter behov. Afholdes løbende efter behov. Ikke aktuelt. Ikke aktuelt. Afholdes løbende efter behov. Afholdes løbende efter behov. 1 gang om ugen. Møde med skole og PPR afholdes fast én gang om måneden, herudover afholdes udvidede møder efter behov. Afholdes løbende efter behov. 25

27 POLITIKKER OG BEREDSKABER Politikker: - rygning Alle institutionens politikker er nedskrevet i institutionens personalehåndbog. -alkohol -stress -senior -sygefravær -særlige ordninger - løn Beredskaber: Findes der beredskab for både ansatte og indskrevne? Ja, nedskrevet i institutionens personalehåndbog. -kriseberedskab Supplerende bemærkninger 26

28 MÅL, RESULTATKRAV OG DOKUMENTATION Her beskrives institutionens væsentligste mål, samt resultatkrav. I beskrivelsen af resultatkravene skal også indgå en beskrivelse af, hvordan det dokumenteres, at målene er nået. Hver institution opstiller i alt 3 mål med dertilhørende resultatkrav ud fra nedenstående skabelon. Det første mål skal rette sig mod det socialfaglige område, det andet mod det organisatoriske og det tredje mål mod det økonomiske område. Antallet af resultatkrav kan tilpasses de enkelte mål for institutionen. Institutionens socialfaglige mål: Sikre det enkelte barn/unges kontinuertlige udvikling. Ved anvendelse af den individuelle pædagogiske udviklingsplan har alle medarbejdere et værktøj til at kunne arbejde mod samme mål for det enkelte barn/unge i en given periode. Resultatkrav Dokumentation for målopfyldelse Opnåelse af de fastsatte mål for det enkelte barn i en given periode, således at udviklingsplanen løbende skal justeres med nye udviklingsmål. Når det på statusmøder konstateres, at de fastsatte udviklingsmål er opfyldt, og udviklingsplanen skal justeres/opdateres med nye udviklingsmål. Institutionens organisatoriske mål: At tilpasse institutionen og dens medarbejdere til i endnu højere grad at kunne løse institutionens opgave i forhold til institutionens børn og unge. Der er en række forskellige indsatsområder, hvor et centralt mål er: Fastholdelse af medarbejdere Resultatkrav Dokumentation for målopfyldelse Lavere personaleomsætning Dokumentation af resultatkrav i forhold til tidligere år. Institutionens økonomiske mål: Bedre udnyttelse af institutionens midler. Resultatkrav Dokumentation for målopfyldelse Tættere og hyppigere opfølgning på økonomi. Reduceret differencer af midler. 27

29 28

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Røde Kors Børnehjem Adresse: Børnehjemsvej 12 Tlf.: 321070 Mobilnumre: Fax: 325970 Institutionens

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax: Familiedirektoratet Nuuk STAM INFORMATIONER MAN UAL Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax: Institutionens mail: www.qasapi@greennet.gl

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Meeqqat Illuat. Institutionens mail: forstander@meeqqat.gl Hjemmeside: www.meeqqatgl.com

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Meeqqat Illuat. Institutionens mail: forstander@meeqqat.gl Hjemmeside: www.meeqqatgl.com Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling november 2012 STAM INFORMATIONER MAN UAL Institutionens navn: Meeqqat Illuat Adresse: Jens Kreutzmannip aqq. 13 Box 334 3900 Nuuk Institutionens

Læs mere

STAMINFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Det Gule Hus. Adresse. Kirkegårdsvej 140 B. Hovedtelefonnummer 64 24 16. Mobilnumre. Fax.

STAMINFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Det Gule Hus. Adresse. Kirkegårdsvej 140 B. Hovedtelefonnummer 64 24 16. Mobilnumre. Fax. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAMINFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Det Gule Hus Kirkegårdsvej 140 B Hovedtelefonnummer 64 24 16 Mobilnumre Fax E-mail detgulehus@greennet.gl

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder: Familiedirektoratet Nuuk STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja Institutionens mail: aaja Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder: Tlf.: 32 66 60 (kontor) Mobilnumre:

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Box 1542, 3900 Nuuk

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Box 1542, 3900 Nuuk Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling november 2012 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja Institutionens mail: aaja Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Hjemmeside: Tlf.:

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq. Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl. Hjemmeside:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq. Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl. Hjemmeside: Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl Adresse: Boks 99 3961 Uummannaq Tlf.: 95 15 39 Mobilnumre: Fax: 95

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Inuusuttut Inaat. Institutionens mail: inaat@greennet.gl inin@nanoq.gl

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Inuusuttut Inaat. Institutionens mail: inaat@greennet.gl inin@nanoq.gl Departementet for Familie, kultur, Kirke og Ligestilling Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Inuusuttut Inaat Adresse: Sanatorievej 17 Boks 150, 3920 Qaqortoq Tlf.: 64 21 17 Mobilnumre: Forstander

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Gertrud Rask Minde. g.r.minde@greennet.gl. Else Marie Olsen. Avalequt. Daglig leder Tabitta O. Jensen. Tuapannguanut 5.

STAM INFORMATIONER. Gertrud Rask Minde. g.r.minde@greennet.gl. Else Marie Olsen. Avalequt. Daglig leder Tabitta O. Jensen. Tuapannguanut 5. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Gertrud Rask Minde Adresse Falip Aqq. 3 Hovedtelefonnummer 86 46 88 Mobilnumre 26 43 82 (bagvagt), 53 46 88 (forstander)

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Angerlarsimaffik Palleq Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut Hovedtelefonnummer 68 41 00 / 40

Læs mere

STAMINFORMATIONER. Ivaaraq. Ivaa@gh.gl, ivaaraq@greennet.gl. www.ivaaraq-gl.com. Agnethe L. Hegelund. Annette Beske, sous@ivaarag.

STAMINFORMATIONER. Ivaaraq. Ivaa@gh.gl, ivaaraq@greennet.gl. www.ivaaraq-gl.com. Agnethe L. Hegelund. Annette Beske, sous@ivaarag. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAMINFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Ivaaraq Adresse Majavej B-1581 Hovedtelefonnummer 64 21 13 Mobilnumre Fax 64 20 12 E-mail Hjemmeside Forstander/leder

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Gertrud Rask Minde. Adresse Falip Aqq. 3. Hovedtelefonnummer 86 46 88. Mobilnumre

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Gertrud Rask Minde. Adresse Falip Aqq. 3. Hovedtelefonnummer 86 46 88. Mobilnumre DEPARTEMENTET FOR FAMILIE; KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Gertrud Rask Minde Adresse Falip Aqq. 3 Hovedtelefonnummer 86 46 88 Mobilnumre 26 43 82 (bagvagt),

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Sungiusarfik Aaqa. Kontor@aaqa.gl. Er ikke opdateret i meget lang tid. Maria Heilmann Nielsen. E-mail: maria@aaqa.

STAM INFORMATIONER. Sungiusarfik Aaqa. Kontor@aaqa.gl. Er ikke opdateret i meget lang tid. Maria Heilmann Nielsen. E-mail: maria@aaqa. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING DØGNINSTITUTIONSAFDELING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Sungiusarfik Aaqa Adresse Adolf Jensensvej 22 Hovedtelefonnummer

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Angerlarsimaffik Palleq Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut Hovedtelefonnummer

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Najugaqarfik Elisibannguaq. elis@gh.gl og neman@greennet.gl. Ane Baarsgaard Jensen. ne-forstander@nanoq.gl. Regine V.

STAM INFORMATIONER. Najugaqarfik Elisibannguaq. elis@gh.gl og neman@greennet.gl. Ane Baarsgaard Jensen. ne-forstander@nanoq.gl. Regine V. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE; KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING, DØGNINSTITUTIONSAFDELING Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Najugaqarfik Elisibannguaq Esbjergip Aqqutaa 5, Postboks

Læs mere

DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen 2012. Nuuk 2009

DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen 2012. Nuuk 2009 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen 2012. Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Sungiusarfik Ikinngut Adresse Elisabeth Thomsenip Aqq 15,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr.

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr. Inuusuttut Inaat Hvem er vi? Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands selvstyre, Departementet for familie, ligestilling og socialvæsen og ligger i Qaqortoq i Sydgrønland. Vores adresse er:

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Rundforbivej, tirsdag den 26. juli fra kl. 16.00 og anmeldt tilsyn på Aggershvile Allé, mandag den 29. august 2011 fra kl. 14.00 Indledning

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

BØRNEHJEMMET SARLIAQ, LISBETH HINSGAVLIP AQQ 3, POSTBOX 1503, 3953 ILULISSAT

BØRNEHJEMMET SARLIAQ, LISBETH HINSGAVLIP AQQ 3, POSTBOX 1503, 3953 ILULISSAT BØRNEHJEMMET SARLIAQ, LISBETH HINSGAVLIP AQQ 3, POSTBOX 1503, 3953 ILULISSAT Ydelseskatalog Servicedeklaration Henriette von Bülow 01-02-2015 Hvem er vi? Børnehjemmet Sarliaq er en døgninstitution placeret

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Landsbyen Sølund Sortesøvej 20 EMP hus 20 8660 Skanderborg Tlf.nr.: Institutionens Email: Hjemmeside

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGS HJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGSHJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge Usikkerhed og tvivl

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 30. august 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent 1 Indledning Tilsynskonsulenterne Marie Winther og

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Analyse af Langebyhus

Analyse af Langebyhus NOTAT Dato 24.04.2009 Analyse af Langebyhus Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af Langebyhus. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en analyse

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Institutionens mål & værdier. Pædagogiske værdier & normer

Institutionens mål & værdier. Pædagogiske værdier & normer Qasapermiut Forstander: Anton Berthelsen Souschef: Ole Benjaminsen 9 medarbejdere på skift deriblandt souschef 1 Skipper 1 skibsassistent 1 Køkkenassistent 1 kontorassistent Plads til 7 beboere omsorgssvigtede

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet.

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Behandlingshjemmet Landerupgaard. Tilbudstype: selvejende døgnbehandlingsinstitution, godkendt efter Lov

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Forsorgshjemmet Overmarksgården Tilbudstype: Overmarksgården indeholder følgende 3 tilbud: 110 -Midlertidigt

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

DAGBEHANDLINGS TILBUD

DAGBEHANDLINGS TILBUD CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE HERNING KOMMUNE DAGBEHANDLINGS TILBUD BESKRIVELSE 2011 Arbejdsgruppe: Elin Hansen, Benny Madsen, Vibeke Marlene Johannesen, Karina Charlotte Schytt, Karin Karlsen og Inge

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber.

Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber. SAMARBEJDSmodel Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR Almenområdet PPR Dagtilbud Skoler og SFO'er Klubber Tale-hørelærere Specialpædagoger Psykologer Udarbejdet af KL s Konsulentvirksomhed juni 2013

Læs mere

Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem. Årsberetning 2006

Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem. Årsberetning 2006 Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem Årsberetning 2006 for Det private børnehjem Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu (IMP) drives som

Læs mere

Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 29, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 31 12 48, Fax 33 31 03 51, e-mail 29@frydendalsvej.dk Frydendalsvej 8, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 21 12 48, e-mail 8@frydendalsvej.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere