ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE CENTRALBIBLIOTEK"

Transkript

1 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover Evaluering

2 Det tredje sted bibliotekets services fremover Evalueringen er udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet Knudsen Syd For Odense Centralbibliotek, Kulturstyrelsen har støttet projekt Det tredje sted i perioden 2013 til 2014 med midler fra Udviklingspuljen. Koordineringsgruppe, styregruppe og projektgruppe: Projektleder og udviklingskonsulent Kambiz Hoormozi Leder af lokalbibliotekerne Anne Lauridsen Publikums- og Hovedbibliotekschef Jens Winther Bang Petersen Teamleder Anne Mette Teglgaard Madsen, Tarup Bibliotek Afdelingsleder Peter Hansen, Vollsmose Bibliotek Afsnitsleder Frank Jespersen, BorgerServiceCenter Odense Rådgiver Søren Pedersen, BorgerServiceCenter Odense Assistent Jørn Brundt Andersen, Tarup Bibliotek Assistent Klarida Libohova, Vollsmose Bibliotek Specialkonsulent Jette Blåstedt, Vollsmose Bibliotek

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for projektet...04 Udfordringer i Bibliotek og Borgerservice...06 Konkrete cases: Tarup Bibliotek & Vollsmose Bibliotek...11 Medarbejderinvolvering & borgerinddragelse...16 Indretning, PR og formidling...17 Digital formidling...23 Kompetenceudvikling...26 Perspektiver og ønsker til fremtiden...29 Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - Bibliotekets nye services fremover

4 BAGRUND FOR PROJEKTET Bibliotekerne i Danmark eksperimenterer i disse år med at tilbyde nye og andre services end de traditionelle bibliotekstilbud, som fx udlån af bøger og kulturarrangementer. De nye services er bla borgerserviceopgaver og undervisning i digitale selvbetjeningsløsninger på nettet. Mange biblioteker har taget denne udfordring op. Det skyldes dels Lov om kommunale Borgerservicecentre, som taler om betjening af borgerne. Men også, at der er statslige og kommunale interesser i at få gennemført den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 til 2015, som tilsigter, at 80 % af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige skal være digital fra Der er god mening i at involvere bibliotekerne i udrulningen af digitaliseringsplanerne. Iflg. biblioteksloven skal biblioteket i forvejen formidle offentlig information og bibliotekets medarbejdere råder netop over de formidlings- og undervisningskompetencer, der skal til for at gøre borgerne mere kyndige og selvhjulpne på It-området. Undersøgelser viser, at en halv million borgere i 2012 kom på biblioteket for at få hjælp til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger 1. Udrulningen går stærkt over hele landet. Men der er nogle klare forudsætninger, der skal være til stede, når nye services skal ind i bibliotekerne. Det handler om at finde frem til den bedste indretning, den bedste synliggørelse og den bedste service, for at få de nye opgaver til at glide naturligt ind i biblioteksydelserne. Der er tre vigtige begreber i arbejdet: Fleksibilitet Mangfoldighed og Tilgængelighed er kodeordene. Fleksibilitet fordi reoler og inventar gerne må kunne flyttes (fx forsyne dem med hjul), så de kan flyttes midlertidigt i forbindelse med kulturarrangementer eller It-undervisning. Fleksibilitet skal også afspejles i betjeningen. Nogle gange er der brug for ekspertviden andre gange for mere brede formidlingskompetencer. Nogle gange kan borgerne betjene sig selv digitalt, andre gange er der brug for et menneske at drøfte det officielle sprog og indholdet i de offentlige budskaber med. Mangfoldighed, fordi folk er forskellige og har forskellige behov. Derfor skal der være mulighed for at opholde sig alene, i grupper, i magelige sofaer, ved cafeborde eller ved studiepladser. Tilgængelighed, fordi folk har forskellige arbejdstider og muligheder for at komme i kontakt med det offentlige. Den digitale adgang til bibliotekerne er åben døgnet rundt, suppleret med en særlig biblioteksvagt, man kan ringe til hjemmefra. Bibliotekernes lange åbningstid også i weekenderne er en kærkommen service for rigtig mange borgere. Derfor er det en gevinst for mange, at de nu også kan få hjælp til en række borgerserviceydelser gennem biblioteket. Også Odense Centralbibliotek har grebet udfordringerne og har taget fat på opgaverne med formidling af de nye borgerserviceopgaver og digitalisering af borgerne. 1 Undersøgelser fra Danmarks Biblioteksforening Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 04

5 Odense Centralbiblioteks udviklingsprojekt Det tredje sted tager udgangspunkt i lokalbibliotekerne i Vollsmose og i Tarup. Her har bibliotekerne tilbudt en mindre vifte af borgerservices siden efteråret Det er to meget forskellige biblioteker med forskellige målgrupper og funktioner. Begge steder er der er fokus på udvikling af serviceydelserne og formidling samt på indretning af det fysiske rum, for at styrke borgerservicetilbuddet til borgerne. Ved at styrke samspillet mellem borgerservice- og biblioteksfunktionen vil projektet give konkrete bud på, hvordan bibliotekerne kan hjælpe borgerne til at blive digitale frem mod år Derudover har projektet også til formål at fange ikke-brugerne, der betjenes ved borgerserviceskranken, og gøre dem interesserede i at benytte bibliotekets øvrige tilbud. Projektet har således to målgrupper: Brugere og ikke-brugere af bibliotekets eksisterende funktioner Medarbejdere, der arbejder med borgerservicefunktioner i Tarup og Vollsmose bibliotek. Denne evaluering er en opsamling på de forskellige tiltag i projektet med kommentarer fra både brugere og ikke-brugere af bibliotekerne i Tarup og Vollsmose, samt fra medarbejdere, styregruppe og projektgruppe. Evalueringen er tænkt som en formidling af projektet Det tredje sted og som en inspiration til andre kolleger, der skal implementere ny service i bibliotekerne, herunder borgerserviceydelser. En stor tak til både deltagerne i projektgruppen og i koordineringsgruppen, og ikke mindst til projektlederen, Kambiz Kalantar Hormoozi, for bidrag og engagement i både processen og evalueringen. Hanne Marie Knudsen. Konsulentfirmaet Knudsen Syd. Januar Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 05

6 UDFORDRINGER I BIBLIOTEK OG BORGERSERVICE Forskellige opfattelser af biblioteket Med indtoget af de nye borgerserviceydelser i biblioteket ændrer brugernes opfattelse af biblioteket, fordi biblioteket udvider sine services og faciliteter. På biblioteket kan man meget andet, end blot at låne bøger. Og man kan få hjælp til mange flere ting. Medarbejdernes opfattelse af, hvad det vil sige at arbejde på et bibliotek ændrer sig også. Formidling af den offentlige og statslige information og udstedelsen af NemID betyder, at vejledningen bliver mere forpligtende. I forbindelse med fx udstedelse af pas er medarbejderne nødt til at stille kontrolspørgsmål. Noget man ikke er vant til i den traditionelle biblioteksbetjening. Erfaringerne fra andre biblioteker og borgerservicecentre viser, at der både er fordomme og en vis skepsis hos begge parter, når to kulturer mødes 2. Borgerservicemedarbejdere nærer en oprigtig bekymring for, om deres opgaver forsvinder eller overtages af andre fx Udbetaling Danmark eller måske af private aktører. Biblioteksmedarbejdernes skepsis hænger mere sammen med usikkerhed overfor borgernes krav om konkrete afgørelser, fx økonomiske afgørelser. Medarbejderne kan således være usikre på, om deres faglighed slår til, og om de kan komme til at vejlede forkert. Forskellige succesparametre Bibliotek og Borgerservice har naturligvis forskellige arbejdskulturer. Men de har også forskellige værdier. Der er forskellige opfattelser af service og hvilke parametre, man skal måle det efter. Således er det et succesmål i mange borgerservicecentre at levere en hurtig og målrettet service overfor 2 Bibliotek og Borgerservice: Du er altid velkommen. Af Hanne Marie Knudsen. Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Bibliotekschefforeningen, Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 06

7 borgeren. Der skal svares effektivt og korrekt. Ventekøen må ikke blive for lang. I bibliotekerne vil man derimod gerne have, at borgerne skal blive lidt længere og få endnu flere oplevelser og gode indtryk med hjem. Disse forskellige udfordringer og opfattelser har Odense Centralbibliotek taget fat i med projektet Det tredje sted. Ved at inddrage borgerne og spørge til deres ønsker og behov. Og ved at involvere medarbejdere fra de lokale biblioteker i Tarup og Vollsmose og medarbejdere fra BorgerServiceCenteret i at løse en fælles udfordring: Hvordan giver vi borgerne den bedste service og hjælp til at blive digitale? Forskellige grænser i opgaveløsningen Som mange andre kommuner har Odense Centralbibliotek sagt: Vi skelner ved myndighedsopgaverne. På Odense Centralbiblioteks hjemmeside oplyses der under overskriften: Al sagsbehandling sker på BorgerServiceCenter Og videre fremgår det at: Biblioteket er ingen myndighed, der sagsbehandler og træffer afgørelsen om borgernes forhold. Vi hjælper dig gerne med dine henvendelser, men kan blive nødt til at henvise til BorgerServiceCenter Odense. Det betyder i praksis, at der tilbydes Borgerservice Light i både Tarup og i Vollsmose bibliotekerne. Der er tale om udstedelse af pas og NemID, vejledninger og udfyldning af blanketter på nettet i fx opskrivning til institutionsplads og friplads, bestilling af sundhedskort og vejledning i borger.dk. Men det kan være meget svært at forklare borgerne, hvad der menes med Borgerservice Light, og hvor grænserne i servicebetjeningen går. I fokusgruppeinterviews i Vollsmose efterlyser borgere således også flere offentlige services på biblioteket i lokalområdet, fx fornyelse af kørekort og tilskud til briller og tænder. Det er udelukkende biblioteksmedarbejdere, der varetager Borgerservice Light opgaverne. Både i Tarup og i Vollsmose indgår såvel bibliotekarer som HKuddannede medarbejdere i betjeningen. Ud over NemId og Pasudstedelser skal biblioteksmedarbejderne ikke besvare/involvere sig i konkrete faglige borgerservicespørgsmål, fx stille spørgsmålstegn ved en mistænkelig adresse, når en borger ønsker at melde flytning. Biblioteksmedarbejderne skal i stedet henvise til eksperter på BorgerServiceCenter Odense. Men bibliotek og borgerservice medarbejdere har forskellige opfattelser af snitfladerne i opgaveløsningen. Fx er en borgers problemer med installering af Java-programmet IKKE en del af servicen ved at få hjælp til NemID i BorgerServiceCenter Odense. Men det opfatter biblioteksmedarbejderne i Vollsmose som en naturlig del af opgaven, da de også fungerer som It-læringscenter i lokalområdet. Her har de således installeret mindst 50 Java-programmer det sidste halve år. Et andet eksempel er målgruppen 70 år + Biblioteksmedarbejderne oplever, at denne målgruppe har stor brug for hjælp til den lovpligtige digitale postkasse og finder også, at der er brug for fleksibilitet i servicen overfor den ældre målgruppe. Borgerservicemedarbejderne er enige heri, men slår på, at digitaliseringskravet er lovpligtigt, og det kan der ikke laves om på. Udgangspunktet er hjælp til selvhjælp. Det betyder, at biblioteksmedarbejdere ikke skal lave det hele Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 07

8 for borgeren med mindre vedkommende er fritaget iflg. reglerne om dispensation. Derfor kan man også sige, at det er lidt forskelligt, hvordan de to medarbejdergrupper går til opgaverne. Et tredje eksempel er fotograferingen til pas. På BorgerServiceCenter Odense tager man 2 fotos til borgeren (en aftale i forhold til private fotohandlere), men på Tarup Bibliotek tager man 4 fotos til samme pris. derfor er vi så gode! Og får så megen ros af borgerne! siger en medarbejder fra Tarup Bibliotek med glimt i øjet. Dette er måske netop et eksempel på, at bibliotek og borgerservice bør tale mere sammen for at få den samme forventningsafstemning i forhold til borgerne. Forskellige opfattelser af service Blandt projektets involverede parter er der en overordnet holdning til, at Borgerservice Light opgaven er kommet for at blive i lokalbibliotekerne. Holdningen er også, at vagtdeling og bemanding må være fleksibelt fra bibliotek til bibliotek MEN der er ting, der ikke fungerer tilfredsstillende iflg. biblioteksmedarbejderne. Der er utilfredshed blandt medarbejderne med, at der ikke er fulgt ressourcer med ud i lokalbibliotekerne fra BorgerServiceCenter Odense. Medarbejderne oplever mangel på kommunikation med borgerservice om formidling, især af faglige opdateringer. Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 08

9 Der er også et stort behov for support eller en hotline til BorgerServiceCenter Odense. Især er kommunikationen og den faglige backup et stort problem, når BorgerServiceCenter Odense er lukket i bibliotekets åbningstider (i sær aftener og weekender). Mange af biblioteksmedarbejderne føler sig ikke fagligt rustet til vejledningsopgaverne i borgerservice: vi kan ikke yde en kvalificeret ekspedition i de tilfælde, hvor henvendelsen går ud over det allermest gængse! 3 Det er vigtigt for biblioteksmedarbejderne at fastholde det høje serviceniveau og imødekommenhed, som er bibliotekernes særkende. Det gælder også i forbindelse med de nye digitale services og brugen af NemID. vi vil være kendt for vores gode service! Det er en vigtig del af vores selvforståelse som biblioteksmedarbejdere, og det er vigtigt i vores løsning af Borgerservice Light opgaven. Så længe vi har styr på det faglige, kan vi godt fastholde vores ikke-myndigheds tilgang til borgerne! Forskellige opfattelser af biblioteksrummet Bibliotekerne er under forandring i disse år. Fra at være et rum domineret af bøger og kompakte bogreoler til også at være et mødested for kultur og oplevelser, et åbent læringscenter og byens dagligstue, hvor borgere i alle aldre kan være. Borgerne kommer traditionelt på biblioteket af lyst. I fokusgruppeinterviews i Tarup bibliotek efterlyser brugerne også overraskelser i rummet: - at blive ledt hen til noget interessant, der kan få én til at stoppe op og sige: Hold da op! (Kvinde, 62 år, Tarup). Biblioteksmedarbejderne er formidlere, vejledere og koordinatorer. De nye borgerserviceopgaver medfører nye vinkler i servicen. I visse tilfælde er biblioteksmedarbejderne nødt til at stille krav (f.eks. til foto i forbindelse med udstedelse af pas) og stille kontrolspørgsmål til borgerne. Borgerservicepublikummet kommer i højere grad, fordi de har et helt konkret behov, som skal opfyldes hos det offentlige. Biblioteksmedarbejderne er fortsat formidlere af offentlig information. Men nu skal de i højere grad undervise og vejlede i digitale services. Det gælder faktaoplysninger og konkrete løsninger. Og der kan være risiko for at begå fejl. Borgerservicepublikummet er ofte mere målrettet og vil have løst deres specifikke behov. Derfor er deres fokus ikke på de mange muligheder biblioteket tilbyder, men i stedet på tilgængelighed, åbningstider, parkering og minimal ventetid. Evaluators kommentar. Bibliotek og Borgerservice skal altså lære at videndele: Der er forskellige holdninger til dét at komme på et bibliotek. Og der er forskellige opfattelser af biblioteksrummet. Det kan også siges med andre ord: Når nye services skal ind i bibliotekerne, handler det om at finde frem til den bedste indretning, den bedste synliggørelse og den bedste service, for at få de nye opgaver til at glide naturligt ind i biblioteksrummet. 3 Sammenfatning af coachingsamtaler på Tarup og Vollsmose Bibliotek. v. Jette Blåstedt, Odense Centralbibliotek, juni Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 09

10 De tidligere nævnte tre begreber: Fleksibilitet, mangfoldighed og tilgængelighed er vigtige at huske som arbejdsoverskrifter i dette arbejde. Derfor bliver det helt afgørende at finde frem til fælles mål i opgaveløsningen og en fælles forståelse af, hvor langt den enkelte medarbejder skal eller kan gå i serviceydelsen til borgeren. Dette udviklingsprojekt har vist, at medarbejderne ønsker at kunne levere klar viden og har brug for trygge rammer at servicere borgerne i. Fokusgruppeinterviews blandt udvalgte borgere har vist, at de ønsker Borgerservice Light udviddet med flere serviceydelser i lokalområderne. Hvis bibliotek og borgerservice skal finde fælles fodslag i udbredelsen af de nationale digitaliseringsplaner er det helt afgørende, at partnerne mødes for at videndele. Nogle af temaerne kan være: Hvordan definerer vi Borgerservice Light i fremtiden? Hvordan får biblioteksmedarbejderen hård hud/professionalisme i forhold til evt. vanskelige kunder? Hvor er vi alle lige for loven? Hvor er der tale om et skøn? Hvordan formidler vi et nej til en borger? Og hvordan kan borgerservicemedarbejdere formidle det lovbundne stof på en mere kundevenlig måde? Og være mere fleksible i forhold til de traditionelle lukketider? Hvordan udnytter vi hinandens ekspertiser bedst muligt? I det følgende præsenteres Odense Centralbiblioteks to lokalbiblioteker, Tarup og Vollsmose, som på forskellig vis har arbejdet med at få de nye borgerserviceydelser implementeret naturligt i biblioteksrummene og i forhold til de tidligere omtalte begreber: Fleksibilitet, Mangfoldighed og Tilgængelighed. Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 10

11 KONKRETE CASES: TARUP BIBLIOTEK OG VOLLSMOSE BIBLIOTEK Tarup Bibliotek: Bydelen Tarup består primært af parcelhuse, bygget fra 1930 erne og frem til i dag, hvor der stadigvæk bygges enfamilieshuse og lejligheder i området. Tarup Bibliotek betjener et stort opland i Odense N og Odense NV. Biblioteket har også lånere fra andre steder i Odense, som kombinerer biblioteksbesøget med shopping i Tarup Centret (Et større indkøbscenter i Odense NV). Arrangementer og besøgende: Tarup Bibliotek har været en kendt kulturinstitution og aktiv medspiller i lokalområdet gennem mange år. Der er mange stamlånere, som kommer hver dag og læser avisen og får en snak med sidemanden. Besøgstallet ligget dagligt på mellem besøgende. Udlånstallet er relativt højt. Der afholdes omkring 6 voksenarrangementer, 6 børnefilmsarrangementer og 4 børnearrangementer i løbet af et år. Specielt It-brugerundervisningen er meget populær på Tarup Bibliotek. Dertil servicerer Tarup Bibliotek flere læsekredse og har en ugentlig strikkecafé. Biblioteket har også et samarbejde med Odense Haveselskab, som afholder arrangementer på biblioteket. Brugergruppen er relativ homogen der er mange børnefamilier og flere ældre, som er glade for bibliotekets services de primære brugere er etniske danskere. Mange af brugerne er ressourcestærke mennesker, som benytter biblioteket til traditionelle biblioteksbesøg. Dog er der også en gruppe af mere ressourcesvage Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 11

12 brugere, som låner bibliotekets computere, og som benytter de borgerservicerelaterede tilbud, biblioteket tilbyder. VOLLSMOSE BIBLIOTEK: Er et lokalbibliotek i en velkendt Odenseforstad. Biblioteket er en del at et større etagebyggeri fra 1970érne. Der er flere rækkehusbebyggelser og villaer i området, og tæt på ligger gamle landsbymiljøer. Lokalbiblioteket blev etableret, da Vollsmosebebyggelsen var afsluttet i Særlige opgaver og besøgende: Vollsmose er et såkaldt ghetto -område, hvor en meget stor andel af beboere har anden etnisk baggrund end dansk. I nærområdet (også kaldet Firkantområdet ) bor ca indbyggere. Men biblioteket betjener et opland på ca indbyggere. Biblioteket har højt et besøgstal: om dagen går gennem dørene. Men omvendt er det lavt udlånstal sammenlignet med andre lokalbiblioteker. De mange besøgende bruger biblioteket som mødested, studiested og som it-cafe. Biblioteket har et naturligt fokus på integrationsopgaven, det danske sprog og tilegnelsen af viden om det danske samfund. Målgruppen er ofte børn, kvinder og familier. Eksempler på projekter: Bydelsmødre, Familienetværk, Lær Dansk, It-kurser, Læringscenter, Læsekreds 60+, Babymusik, Lektiehjælp for børn og voksne, Sprogcafe, Indfødsretskurser, Bogstart (hjemmebesøg og udlevering af bogpakker). Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 12

13 Arrangementer og dagligdag: Bibliotekets mere traditionelle opgaver er film & teater for børn og institutioner. Temadage og temamøder om sundhed, It-introduktioner om Digital selvbetjening, formidling af Lektiehjælp fra korps af frivillige, assistance i It-cafeen. Borgerservice Light i Tarup og Vollsmose bibliotekerne. Siden efteråret 2011 har Tarup og Vollsmose bibliotek tilbudt borgerserviceydelser. Der har været tale om udstedelse af pas og NemID, vejledninger og udfyldning af blanketter på nettet i fx opskrivning til institutionsplads og friplads, bestilling af sundhedskort, vejledning i borger.dk og andre digitale portaler. Læring og resultater: Medarbejderne i de to lokalbiblioteker oplyser, at der er kommet nye folk, som ikke tidligere har besøgt eller været på et bibliotek. På det konkrete og målelige niveau, oplyser biblioteket i Tarup, at besøgstallet har været stigende i takt med indførelsen af de nye Borgerservice Light ydelser. Stikprøver på årsopgørelsen i 2013 viser, at der i Tarup Bibliotek er en stigning på 12,2 % i antallet af besøgende i april måned fra 2011 til Sammenligner vi sommerperioden, hvor folk typisk for nyt pas, er der en stigning i antallet af besøgende på 11,6 % i juni måned. Tilsvarende stikprøver i april og juni måneder i Vollsmose Bibliotek viser et fald i antallet af besøgende. Men dette hænger umiddelbart sammen med det generelle fald i besøgstallet i Vollsmose Bibliotek, som kan tilskrives nedlæggelsen af en lokal folkeskole. Medarbejdere i Vollsmose vurderer, at antallet af voksne besøgende er fastholdt/uændret. Der har været stigende benyttelse i It-læringscenteret bla. grundet lovkrav/dokumentation om boligydelse samt øget brug af bibliotekets flersprogede ansatte i forbindelse med ansøgninger om SU og vejledning i den digitale benyttelse af jobcenteret. BorgerServiceCenter Odense har i et samarbejde med Odense Centralbibliotek haft et mål om at 20% af pasudstedelserne skulle foregå fra de to lokalbiblioteker i Dette mål er opfyldt, for tilsammen har de to biblioteker stået for 27½ % af pasudstedelserne i 2013, fordelt med 20% til Tarup og 7½% til Vollsmose. BorgerServiceCenter Odense har i perioden opgraderet en telefonisk hotline til tidsrummet fra kl til Endvidere har BorgerServiceCenter Odense åbnet op for at borgeren kan booke tid til pasudstedelse indenfor normal åbningstid fra kl Dette er en forbedring for borgerne i forhold til tidligere praksis. Biblioteksmedarbejdere fortæller, at de har henvist især børnefamilier til at benytte børnebibliotekets faciliteter og muligheder, mens de venter på at blive ekspederet i borgerserviceydelser. Med disse nye publikummer og brugere åbner der sig også nye muligheder for bibliotekerne for at arbejde med, hvordan man kan fastholde disse familier som fortsatte brugere af lokalbiblioteket. Bibliotekerne har erfaret, at pasudstedelser og NemID er de mest efterspurgte borgerserviceydelser. En erfaring er også, at især i sommermånederne og op til skoleferierne, er der særligt efterspørgsel på denne service. Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 13

14 I illustrationen nedenfor kan man se fordelingen af Borgerservice Light ydelserne: Pasudstedelser, pasudleveringer, foto i forbindelse med pasudstedelser og udstedelser af NemID i løbet af én måned. Illustrationen viser fordelingen af de forskellige services i Tarup Bibliotek. Eksemplet er fra oktober 2013 med i alt 309 borgerservice ekspeditioner. I gennemsnit er der dagligt ekspederet: 6 pas, 3 pasudleveringer, 1 foto og 2 NemID. Illustrationen viser fordelingen af de forskellige services i Vollsmose Bibliotek. Eksemplet er ligeledes fra oktober 2013 med i alt 249 ekspeditioner. I gennemsnit er der dagligt ekspederet: 2 pas, 2 pasudleveringer, 2 NemID og 1 vejledning i NemID samt 3 diverse, som typisk dækker over borgernes behov for sproglige afklaringer i officielle dokumenter. Projektudviklingsforløbet har betydet, at bibliotekerne har fået yderligere fokus på It-formidling i det fysiske rum. Bibliotekerne er blevet endnu skarpere på formidlingen af de digitale services og den digitale læring. Bibliotekerne har også erkendt, at opbygningen af en fælles samarbejdskultur er en læreproces, der Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 14

15 kræver tid og ressourcer til fælles læringsforløb, så ejerskab fastholdes og udvikles. Således er et dialogforum blandt superbrugere (medarbejdere i de to lokalbiblioteker og medarbejdere fra borgerservicecenter Odense) en direkte udløber af projektet. Bibliotekerne har fået yderligere fokus på metoderne til at få de borgere, der benytter borgerservice i biblioteket til også at blive brugere af bibliotekets øvrige tilbud, fx It-undervisning, borger.dk kurser etc. Her oplistes en række ideer fra medarbejderne til konkrete metoder til, hvordan bibliotekerne kan få borgerne til at blive lidt længere og bruge biblioteket lidt mere: Indlede en biblioteksintroducerende samtale: Er du låner på biblioteket? Ved du, at du kan låne bøger om det sted, du skal hen? Vores bibliotekar kan hjælpe dig med at finde en bog til ferien. Du kan få en lydbog med på ferie, vores bibliotekar kan hjælpe dig med at få den ned på din telefon. Hej, - har I ventet længe? Så har I måske haft tid til at låne nogle bøger? Eller kigget i tidsskrifterne? Henvise børnefamilier til børneafdelingen, mens de venter: Gør opmærksom på, at de også kan følge deres nummer i køen i denne del af biblioteket I kan låne alle de billedbøger, I vil, og I kan hurtigt blive oprettet som lånere. Ventetiden: I er velkomne til at sætte Jer ved bordene midt i biblioteksrummet. Du får lige en lille flyer her, så kan du læse mere om bibliotekets mange tilbud og muligheder, mens du venter. Du er meget velkommen til at kigge i alle vores tidsskrifter og magasiner mens du venter. Du må også låne dem med hjem. Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 15

16 MEDARBEJDERINVOLVERING OG BORGERINDDRAGELSE Medarbejderne ved Tarup og Vollsmose bibliotekerne er naturligvis involveret i projektet Det tredje sted. Odense Central Bibliotek har gennemført et særligt coachingforløb for den enkelte. I denne forbindelse har det været muligt for medarbejderne at komme med ønsker til processen og til den enkeltes kompetenceudvikling. Sideløbende er der gennemført fokusgruppeinterviews med udgangspunkt i udvalgte brugere og ikke-brugere fra Tarup og Vollsmose områderne. En studietur for medarbejderne til Magion Biblioteket i Grindsted i Billund Kommune, samt et inspirationsbesøg hos Borgerservice i Odense Kommune er også gennemført. Som konsekvens af de kortlagte behov og ønsker hos brugere og medarbejdere, har der også været arbejdet med ny indretning af de to lokalbiblioteker. Arkitektfirmaet D-signtegnestuen 4 har gennemført møder og et seminar for medarbejderne, hvor nye ønsker er drøftet. Herefter har arkitekten udarbejdet forslag til ny indretning af de to lokalbiblioteker. Et særligt inspirationstillæg med tips og ideer, til at få flere brugere ind i bibliotekerne via små tiltag, er også udarbejdet af D-signtegnestuen. Forslagene og inspirationshæftet kan downloades via Kulturstyrelsens projektbank her: På denne baggrund er der skabt et fremadskridende projektforløb, som sikrer forbedringer i servicen over for borgerne, og ejerskab til en udvikling i samarbejdet mellem bibliotek og borgerservice. I det følgende giver vi en opsamling på ønskerne fra medarbejdere og interviewede borgere til indretning, PR og formidling i bibliotekerne: 4 v. Anne Mette Rasmussen, Arkitekt maa. Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 16

17 INDRETNING, PR OG FORMIDLING Borgernes holdninger og ønsker: Specielt for Tarup: Biblioteket har gode rummelige forhold, og der er rigtig god plads og dejligt med lys i hele lokalet. De faste biblioteksbrugere oplever dog også Tarup Bibliotek som decideret rodet. Selvom brugerne ved, hvor de skal hen (fx til reolerne med skønlitteratur), så oplever de, at det er vanskeligt at orientere sig i rummet. Det skyldes primært manglende skiltning inde i biblioteket, og at Borgerservicelight tilbud fylder hele indgangspartiet. De faste brugere kritiserer direkte indretningen af og med BorgerserviceLight. Skillevæggene hindrer overblikket i rummet, ligesom der ofte er kø i selve indgangspartiet. For lidt plads virker direkte klaustrofobisk. Selvbetjeningsmaskinerne er placeret umotiveret, og det virker også rodet. Der er kun utydelig eller slet ingen skiltning ved indgangen. Brugerne efterlyser også overraskelser i rummet, og så efterlyser de studiepladser men helst placeret i mindre læsekroge, hvor der er ro og muligheder for koncentration. Fx opleves det nuværende store It-lokale som et meget kedeligt og koldt sted. Én af deltagerne oplever, at der er meget fysisk plads afsat til et børneområde men ser meget sjældent børn og børneaktiviteter i Tarup Bibliotek. der er ufatteligt meget spildplads. Lav i stedet nogle steder, hvor man kan sætte sig ned og komme hinanden ved, - uden at forstyrre andre mennesker! (Kvinde, 61 år, Tarup) Alle deltagere er enige om, at det er rigtig positivt og godt med forskellige og skiftende udstillinger lige ved indgangen og i indgangspartiet. Gækkebrevsudstilling, papirklip og andre udstillinger ved juletid bliver fremhævet. Medarbejdernes holdninger og ønsker: Biblioteksmedarbejderne i Tarup giver samstemmende udtryk for, at indretningen med Borgerserviceydelser lige ved indgangen er uhensigtsmæssig. Der opstår kødannelser specielt op til sommerferien. Konkrete ideer til nyindretningen af Tarup Bibliotek: en bedre skiltning, der leder hen til andre tilbud i biblioteket en bedre indretning der overrasker og pirrer til nysgerrigheden tilgodese både arrangementsmuligheder og borgerserviceaktiviteter åbne plads til fx borgerservice bagerst i lokalet fx i form af en fysisk ø udnytte de mange kvadratmeter på en mere kreativ måde give plads til individuelle studiepladser give opmærksomhed på den offentlige informationsservice både via skiltning og via storskærm Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 17

18 Borgernes holdninger og ønsker Specielt for Vollsmose: Der er generelt meget stor ros til indretningen i Vollsmose Bibliotek, og de interviewede borgere synes, det er meget let at finde rundt i biblioteket og i huset. It-undervisningslokalet fungerer også super godt. Nogle gange er undervisningen dog blevet forstyrret grundet nogle larmende unge. Borgerne foreslår, at der kan gøres noget ved støjen ved blandt andet en bedre aflukning af dørene, der kan trækkes sammen. Kommentar til indretningen i Vollsmose: - det kan være vanskeligt at læse titlerne på bøgerne på de nederste hyller, når man bruger stærke briller eller briller med dobbelt glas - eller har ondt i knæene (Mand, i 60 erne, Vollsmose) Konkrete ideer til omindretning af Vollsmose Bibliotek: Medarbejderne udtrykker ønsker om at udvikle tiltag, der kan få ikke-brugerne til at opholde sig længere tid i biblioteket, og komme længere ind i biblioteket. Omindrette lokalet og flytte borgerservicebetjeningen længere inde i biblioteket i spændende og attraktive opgivelser. Give opmærksomhed på den offentlige borgerservice både via skiltning og via storskærm. Inspiration og ideer fra arkitekt I processen med at skabe ny indretning har arkitektfirmaet D-signtegnestuen udarbejdet spændende forslag og inspirationskataloger målrettet begge lokalbiblioteker. Arkitektens overordnede gode råd handler om, hvordan man kan samle de to funktioner, bibliotek og borgerservice, og samtidig fremstille budskaberne klart og tydeligt. Borgerne skal drages ind i biblioteksrummene. Tarup Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 18

19 Tarup Tarup Et særligt inspirationshæfte er også udarbejdet som inspiration til hvordan bibliotekerne får flere borgere til at bruge biblioteket via små tiltag som fx: Bruge bibliotekets forskellige materialer og eksisterende møbler, pladser og gangarealer kreativt Inspirere til at læse og opstille inspirerende læsepladser Skabe personlighed og stemning Gøre det nemt at finde bøger Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 19

20 Vollsmose Gøre brug af lysindfald og kunstigt lys Vollsmose Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 20

21 Vollsmose D-signtegnestuen anbefaler endvidere, at der arbejdes med den samlede grafiske identitet på Odense Centralbiblioteks filialer i forbindelse med implementering af borgerserviceopgaverne. Tydelig skiltning og en farvesymbolik, der kan genkendes rundt på bibliotekerne. Tydelige badges eller navnskilte og evt. T-shirts i de nye Odense Biblioteks farver. Aktuelle indretningsplaner i lokalbibliotekerne. Desværre har det vist sig, at borgernes og personalets ønsker og arkitektforslaget i de færdige plantegninger ikke harmonerer med Odense Centralbiblioteks økonomiske rammer. Derudover har Arbejdstilsynets krav til fysisk indretning og flugtveje lagt hindringer for de nye forslag. Derfor har medarbejderne i Tarup Bibliotek valgt en nemmere og billigere løsning: En større oprydning og omrokering, så borgernes ønsker om mere overskuelighed i mødekommes. Indgangspartiet gøres enklere og mere imødekommende. Indkøb af to nye udstillingsmøbler, som er enkle i udtrykket. Maling af væg. Opsætning af nyt akrylbeklædning omkring den nuværende borgerserviceskranke og biblioteksskranke, så der skabes mere sammenhæng i rummet. Bedre, mere forenklet skiltning. BorgerserviceLight-begrebet forstår kunderne ikke. Medarbejderne i Vollsmose Bibliotek arbejder videre med nogle af idéerne fra D-signtegnestuen. Det betyder bl.a.: Bruge idékataloget fra D-signtegnestuen og fordele indkøb over flere budgetår. Indkøb af nyt udstillingsmøbel. Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 21

22 Flytning af selvbetjeningsautomaterne. Maling af væg. Bedre skiltning. Evaluators kommentarer. Implementering af borgerservice i et moderne bibliotek uden ekstrabevillinger. Den fysiske indretning er afgørende for oplevelsen af serviceydelsen. Borgere skal tydeligt kunne se, hvor de skal hen. Der skal planlægges grundigt, når nye services skal implementeres i biblioteket. Og der er hjælp at hente hos professionelle indretningsfirmaer, netop som Det tredje sted og medarbejderne i Tarup og Vollsmose har benyttet sig af. At nye indretningsplaner og drømme overstiger budgetterne i bibliotekerne er set før. Derfor kræver både omindretning og nyindretning særlige kreative kompetencer hos medarbejderne: Hvordan skaber vi særlige stemninger, inspirationstorve og undervisningsmiljøer og ny plads til borgerservice og den digitale undervisning, når vi har begrænsede midler? Indretning er ikke gratis, men som medarbejderne i Tarup og Vollsmose også påtænker, så kan man genbruge, vælge billigere løsninger, ombetrække stole i stedet for at købe nye, male nye farver på væggene, købe IKEA-lamper i stedet for designlamper osv. Og så er det helt gratis at rydde op og skabe luft og overblik! Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 22

23 DIGITAL FORMIDLING Projekt Det tredje sted har også som ambition at igangsætte initiativer i forhold til, hvordan bibliotekerne styrker borgernes digitale færdigheder. Derfor har vi i fokusgruppeinterviewene spurgt ind til hvilke It-services, fokusgruppedeltagerne har benyttet sig af hjemmefra. Kun én af interviewpersonerne har prøvet at søge på biblioteksbasen fra egen computer. Ingen af interviewpersonerne i Tarup og Vollsmose har benyttet sig af muligheden for at bestille eller reservere materialer hjemmefra. Således læser en superbruger i Tarup anmeldelser i avisen, klipper ud og tager med til bibliotekaren. Interviewpersonerne kender ikke til de mange elektroniske It-services (Bibliotek.dk. Biblioteksvagten. BibZoom, Filmstriben, Netlydbog etc.) Men i samtalen giver de udtryk for, at det kunne være interessant at benytte i fremtiden. Kun en enkelt af interviewpersonerne fra Vollsmose havde kendskab til Odense Centralbiblioteks nye hjemmeside. Hun var blevet gjort opmærksom på den i forbindelse med It-undervisningen på biblioteket. Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 23

24 Vi har også spurgt ind til hvilke It-borgerserviceydelser, fokusgruppedeltagerne har benyttet hjemmefra? (Bolig, flytning, lægevalg, boligstøtte, ægteskab, vielse, vielsesattest, børn, indskrivning i institution, børnetilskud, bidrag, NemID, digital postkasse, pas, sundhedskort, Eu-sygesikringskort etc.) Kun én nævner, at have brugt borger.dk og har forsøgt at kontakte sin læge via nettet. To andre nævner, at de har kendskab til Borger.dk men ikke kan finde rundt på siden. Interviewpersonerne fra Vollsmose ønsker flere offentlige services på biblioteket i lokalområdet. Nogle har været inde på BorgerServiceCenter Odense, men det var ikke nogen god oplevelse: Det var forvirrende, og der var lang ventetid. Fokusgruppedeltagerne udtrykker stor betænkelighed ved digitaliseringsplanerne. De er generelt usikre på teknikken og brugen af en computer. det er jo derfor, vi har meldt os til It-undervisningen! (Mand & kvinde, i 60 erne, Vollsmose) Fokusgruppedeltagerne fortæller, at det ofte er børn og børnebørn, der vejleder på computeren derhjemme. Men det går for stærkt. - de er for hurtige til at gøre tingene selv! og så kan vi ikke følge med! (Mand & kvinde, i 70 erne, Vollsmose) Deltagerne fortæller begejstret om It-undervisningen, som også tilrettelægges efter de individuelle behov. jeg har aldrig betjent mig selv på computerne her i huset, jeg er lige startet her fra januar Nu har jeg fået NemID og jeg har tilmeldt mig e-post! (Kvinde, 72 år, Vollsmose) Konkrete ideer til yderligere It-undervisning i bibliotekerne: at lære at sende en fil via at lære at sende billeder at lære at bruge Odense Centralbiblioteks hjemmeside vi bruger vores computer til at lægge kabaler og spille spil på, - så det vil også være godt med noget mere af den slags (Mand, i 70 erne, Vollsmose) Kommentarer og ønsker fra især ikke-brugerne: Foredragsarrangementer Vil gerne læse aviser Er meget interesserede i naturen, haven, campingliv og cykler meget Har ikke kendskab til biblioteksarrangementerne eller Visit Vollsmose Læser og følger med i Vollsmose Avisen. Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 24

25 Medarbejdernes egne ideer til yderligere forbedring af den digitale formidling: Opsætte en PC er et diskret sted i biblioteket, hvorfra biblioteksmedarbejderen kan hjælpe borgeren i gang med selvbetjening. Udarbejd flyers og plakater med tydelige trin-for-trin vej-ledninger, fx Bestil flytning, Bestil lægeskrift, Søg varmetillæg, Ændre din årsopgørelse m.v. Inspiration kan også hentes hos Borger.dk s flyers eller på Odense Kommunes hjemmeside, hvor små videofilm er tilgængelige. Fast tid for vejledning i selvbetjening på nettet, fx to timer ugentligt. Som opfølgning på udstedelse af NemID er det oplagt at henvise til bibliotekernes øvrige It-kurser. Udarbejd flyers med oplysninger om bibliotekernes service på internettet, fx Biblioteket stiller computer til rådighed, når du skal ændre: Din forskudsopgørelse, skifte læge eller melde flytning eller fx Vi hjælper dig i gang med at bruge NemID. Evaluators kommentar. Digital formidling på mange måder. Undervejs i processen er der fremkommet mange gode og brugbare ideer både fra borgerne og fra medarbejderne. I den store iver for at opfylde de mange behov for borgerserviceydelser, må biblioteksmedarbejderne jo ikke glemme deres egen faglighed og de mange forskellige andre It-services, som bibliotekerne tilbyder i disse år. Fokusgruppeinterviewene dokumenterer, at der er en oplagt og delvis uopdyrket opgave at formidle alle de nye biblioteksrettede It-services, som Bibliotek.dk, Filmstriben.dk, Biblioteksvagten m.m. Ledetråden for medarbejderne bør være: Sæt dig i kundens sted: Hvordan ville jeg have det, hvis det var mig, der var kunde her? Der er behov for mange forskellige ydelser og smidige løsninger på forskellige medier. Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 25

26 KOMPETENCEUDVIKLING Hvordan bliver vi bedre til at klæde borgerne på? Hvordan bliver vi bedre til det opsøgende arbejde? Hvordan bliver vi bedre til at formidle? Det kan siges ganske enkelt: Ved at spørge borgerne selv. Det er netop dét, Projekt Det tredje sted også har gjort som led i udviklingsforløbet. Brugere i både Tarup og Vollsmose oplever betjeningen med flg. ord: meget fin betjening venlig, hjælpsom og en god service en god stemning og god tone (Tarup) vi bliver altid mødt med et smil (Vollsmose) der er altid hjælp at få til selvhjælp - vi blev så glade for pas-servicen, at vi kom med blomster forleden! (Mand, 47 år & Kvinde, 41 år, Tarup) Biblioteksmedarbejderne skal kunne lide at formidle og at undervise og at undervise i It. Der er stor ros til It-undervisningen i Vollsmose og Tarup. underviseren i It-læringscentret er alle tiders til at formidle, og han er MEGET tålmodig! (Kvinde, 72 år, Vollsmose) Odense Centralbibliotek // Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover // 26

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN

Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN TOP-10: Her oplever vi generelt at få Dårlig service

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014 Ellen Andersen, Vejle Kommune Program Hvem er vi? Hvordan arbejder vi med digitalisering? Hvilke mål har vi og hvordan måler vi?

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Ændringsforslag. Generelle oplysninger:

Ændringsforslag. Generelle oplysninger: Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: ADM-S-01 Eventuel flytning af Borgerservice fra Bredgade til biblioteket Politikområde: Administrationspolitik Vedtaget: Økonomiudvalget den 18. august 2014, sag

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice

Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice Indhold Denne virksomhedsplan for Center for Bibliotek & Borgerservice omhandler status på virksomhedens opgavevaretagelse, økonomi, kommende

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

BIBLIOTEK+ At skabe et integreret bibliotek i Næstved Kommune. v/ Lars Larsen, områdeleder, NæstvedBibliotekerne

BIBLIOTEK+ At skabe et integreret bibliotek i Næstved Kommune. v/ Lars Larsen, områdeleder, NæstvedBibliotekerne BIBLIOTEK+ At skabe et integreret bibliotek i Næstved Kommune v/ Lars Larsen, områdeleder, NæstvedBibliotekerne Korskilde Biblioteks åbningsreception, 13.8.2012 Foto: Jesper Salicath Mortensen Sammenfatning:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune

Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune Missionen er klar Anerkendende og positivt menneskesyn Fokus på menneskers ressourcer Fokus på Udvikling, dialog og vækst Nytænkning Faglighed, samarbejdende,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere