Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien"

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29

2 Ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje 2007, Udvikling af innovative netværk blandt underleverandører til vindmølleindustrien 1. Indledning Nærværende ansøgning vedrører udviklingen af et innovativt netværk blandt underleverandører til vindmølleindustrien. Dette skal opnås gennem et koordinerende, understøttende og opsøgende arbejde i forhold til at styrke netværket mellem underleverandørvirksomhederne, og mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner; samt gennem fælles indsatser, der sigter mod både opkvalificering af eksisterende medarbejdere og mod tiltrækning af nye, højtkvalificerede medarbejdere. Målsætningen er at blandt andet at understøtte underleverandørerne i en proces, der skal gøre dem i stand til at være kontinuerligt innovative og udviklingsorienterede, og, i forlængelse heraf, påtage sig større systemleverancer til danske og udenlandske vindmølleproducenter. 2. Relation til eksisterende nationale og regionale satsninger Danmark er hjemsted for en stærk kompetenceklynge inden for vindindustri, som har en volumenmæssig tyngde i det jyske, hvor adskillige vindmølleproducenter danske såvel som udenlandske har produktions- og/eller salgsrepræsentationer placeret. Dette afspejler sig i erhvervsudviklingsstrategierne for de tre regioner, der tilsammen dækker det jyske område. Både Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark fremhæver således energi- og miljøteknologier som værende af væsentlig betydning for den fremtidige regionale udvikling. Som følge heraf har Vækstfora i Region Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland aftalt at afklare samarbejdspotentialer inden for energi- og miljøområdet. Den konkrete ansøgning er et eksempel på et sådant samarbejdspotentiale. Satsningen på energi- og miljøteknologi har både en erhvervsmæssig og en bredere samfundsmæssig begrundelse. Erhvervsmæssigt er især vindmølleindustrien kendetegnet ved, at den i høj grad har skabt arbejdspladser i de dele af landet, der har været særligt udsatte for tab af andre arbejdspladser inden for industrien. Derudover genererer industrien forskellige typer af arbejdspladser hvilket er en fordel på sigt, men også en udfordring i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft inden for en del fagområder. Ud over at være en væsentlig bidragsyder til erhvervsudviklingen i de jyske regioner, har energi- og miljøteknologier også nogle bredere samfundsmæssige fordele i form af at kunne bidrage til at øge produktionen af vedvarende energi, og dermed mindske afhængigheden af fossile brændsler. Sidst og ikke mindst kan energi- og miljøteknologierne bidrage med betydelige miljøgevinster. Region Nordjyllands erhvervsudviklingsstrategi indeholder et indsatsområde inden for vedvarende energi, hvor målsætningen er at udvikle en ny styrkeposition gennem at støtte udviklingen af nye højteknologiske arbejdspladser inden for et fremtidigt vækstområde. Der skal fokuseres på udvikling af projekter med en høj grad af innovation, på partnerskaber, samt på involvering af videnmiljøer og erhvervsliv. Samarbejdet skal være regionsoverskridende, og også gerne internationalt. Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan indeholder igangsættelsen af en megasatsning inden for energi og miljø. I programmet Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion er beskrevet en række indsatsområder, som bl.a. omfatter etablering af et videns- og testcenter for underleverandører i vindmølleindustrien; samt etablering af testområder for store vindmøller. Derudover igangsættes et teknologiudviklingsprogram som et tilbud til små og mellemstore virksomheder. Dette program indeholder dels et rådgivningstilbud til små og mellemstore virksomheder vedr. teknologiudvikling i tilknytning til energi samt dels et indsatsområde vedr. etablering af 1

3 virksomhedsnetværk inden for forskellige energiområder. Herunder peges specielt på etablering af netværk for underleverandører til vindmølleindustrien. I forhold til Region Syddanmarks erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan relaterer nærværende ansøgning sig til de tværgående indsatsområder inden for Klyngeudvikling og Forskning, innovation og nye teknologier. Region Syddanmarks Vækstforum vil bl.a. understøtte aktiviteter, der bidrager til en koordineret og sammenhængende indsats i forhold til at udbrede nye teknologier til regionens mindre og mellemstore virksomheder, samt understøtte aktiviteter, der styrker og videreudvikler mindre og mellemstore virksomheders samspil internt og med videninstitutioner. Samarbejde om fremme af vedvarende energi, samt samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologi indgår ligeledes i samtlige tre regionale vækstforas partnerskabsaftaler med staten. Det foreslåede projekt relaterer sig også til den redegørelse om fremme af miljøeffektiv teknologi, som Regeringen fremlagde i maj Et centralt element i redegørelsen er etableringen af et nationalt partnerskab for fremtidens vindkraftværker. Partnerskabet har fået navnet Megavind, og har bl.a. deltagelse fra vindmølleproducenter, energiselskaber, universiteterne, Energinet.dk og Energistyrelsen. I redegørelsen Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft peger partnerskabet på en række konkrete udviklingsinitiativer inden for afprøvning, demonstration, innovation, forskning og uddannelse. Ansøgningen kan således betragtes som et tiltag til at underbygge Danmarks position som Wind Power Hub d.v.s. det globale kompetencecentrum for vindkraft. Ud over at understøtte de regionale vækstforas strategier samt de ovennævnte partnerskaber, understøtter projektet også globaliseringsstrategiens målsætning om at styrke erhvervslivets innovationsevne gennem flere højtuddannede medarbejdere, samt gennem styrket samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. 3. Erhvervsmæssigt grundlag Det globale fokus på energi og miljø betyder, at markederne for alternativ energi, herunder vindenergi, er i kraftig vækst. Der er derfor et stort uudnyttet potentiale for virksomheder, der leverer direkte eller indirekte til disse markeder. MW Installeret kapacitet Kapacitetstilvækst Figur 1: Udvikling i installeret vindkraftkapacitet i hele verden Kilde: Global Wind Energy Agency,

4 Den danske vindmølleindustri har oplevet en eksplosiv vækst de sidste 10 år. Fra en omsætning på 2,9 mia. kr. i 1996, var omsætningen i 2006 steget til ca. 32,6 mia. kr. Der er her alene tale om den omsætning, der vedrører produktion inden for Danmarks grænser. Medregnes industriens omsætning på danskejede fabrikker i udlandet, når den danske industris omsætning på verdensplan op på 48,5 mia. kr. Eksporten fra dansk vindmølleindustri var i 2006 på 27 mia. kr. De danske fabrikanter solgte i MW kapacitet, svarende til ca. 33 pct. af verdensmarkedet. Medregnes vindmøllevinger og andre komponenter havde den danske vindmølleindustri en andel af verdensmarkedet på ca. 40 pct. 99 pct. af den producerede kapacitet blev eksporteret Figur 2: Vindmølleindustriens omsætning fra produktion inden for Danmarks grænser (mia. kr.) Kilde: Vindmølleindustriens branchestatistik Vindmølleindustrien er i dag koncentreret om få store virksomheder med Vestas og Siemens i spidsen. Men det danske vindmølleeventyr blev grundlagt og har fortsat forankring i en række mindre virksomheder. Erfaringen er, at vindmølleindustriens succes bl.a. blev skabt gennem vidensdeling og brugerdreven innovation. Samtidig var stabile politiske og økonomiske rammebetingelser væsentlige forudsætninger. Ud over eksistensen af et marked for teknologien, adgangen til kapital og infrastruktur. har en kritisk masse af virksomheder samt forskning, udvikling, demonstration og uddannelse været vigtige rammebetingelser for industriens udvikling. De tre regioner, som projektansøgningen sigter imod, udmærker sig ikke blot ved at være hjemsted for de store vindmølleproducenter, regionerne har også en stærk repræsentation af underleverandørvirksomheder relateret til vindmølleindustrien. Vindmølleindustriens brancheforening tæller således i alt 127 medlemmer i de tre regioner. Det foreslåede netværk tager udgangspunkt i en mindre gruppe af underleverandører, der har påbegyndt dialogen om et styrket netværkssamarbejde, men antallet af virksomheder i regionen illustrerer et sådant netværks potentiale. 3

5 4. Udfordringer for vindmølleindustriens underleverandører En række mindre og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland, samt i naboregionerne, er underleverandører for vindmølleproducenter i Danmark og i udlandet. Virksomhederne spiller som nævnt ovenfor er væsentlig rolle i regionens vindmølleklynge, men er ofte mindre kendte udenfor deres eget lokalområde. Vindmølleindustriens underleverandører står overfor store udfordringer pga. øget international konkurrence. Hvis virksomhederne skal klare den øgede konkurrence er det nødvendigt, at de bliver stadig bedre til at leve op til vindmølleproducenternes behov og til at tiltrække specialiseret og højtuddannet arbejdskraft. Underleverandørerne har spillet, og spiller stadig en væsentlig rolle for innovationsaktiviteten inden for den danske vindmølleindustri. Én af udfordringerne for et fortsat udvikling af underleverandørernes kompetencer og udviklingsevne er imidlertid adgangen til kompetent arbejdskraft. I en situation med mangel på arbejdskraft kan det være vanskeligt for mindre virksomheder, der er beliggende udenfor de større byområder, at tiltrække den tilstrækkelige kompetente arbejdskraft. Derfor er ét centralt element i et styrket netværkssamarbejde mellem underleverandørerne til den danske vindmølleindustri, at samarbejde om rekruttering samt om kompetenceudvikling for eksisterende medarbejdere. Sidstnævnte involverer et samarbejde med de relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner på området, som bl.a. omfatter Ingeniørhøjskolen i Århus, Aalborg Universitet og Danmark Tekniske Universitet, incl. RISØ. Navitas Park, som er et Innovationscenter for Energi, som Århus Kommune planlægger at etablere, vil også være en naturlig samarbejdspartner. Adgangen til kompetent arbejdskraft er forudsætningen for, at underleverandørvirksomhederne er i stand til at tackle de udfordringer, der følger i kølvandet på udviklingen i retning af mere konkurrence i slutfabrikantleddet på det globale marked. Der er kommet en række nye aktører ind på markedet, som har et stort behov for at source komponenter på kortere eller længere sigt. Dette skaber et stort og voksende marked for danske underleverandører af komponenter. Undersøgelser peger på, at underleverandørernes store bidrag til udviklingen af vindmølleteknologi i høj grad sker som en konsekvens af, at de leverer til en flerhed af vindmøllefabrikanter. Det er i højere grad i vindmøllefabrikanternes strategiske interesse at sikre sig, at de får mest muligt ud af denne viden frem for at søge at begrænse konkurrenternes adgang til de strategiske underleverandører. De i verdensmarkedssammenhæng små danske underleverandørvirksomheder kommer imidlertid let til at stå svagt, hvis de skal agere alene, og udelukkende som leverandører af enkeltkomponenter. En udvikling i netværket i retning af en større grad af systemleverancer, hvor flere leverandører kan gå sammen om at levere større delsystemer, vil kunne styrke denne position. Sådanne samarbejder kan også styrke potentialet for at udvikle systeminnovationer, hvor der fokuseres på at optimere på systemer frem for på enkeltkomponenter. 5. Mål for indsatsen Projektets målsætning er at understøtte en udviklingsproces for underleverandørerne til vindmølleindustrien, således at de bliver bedre rustet til at imødekomme fremtidige udfordringer. Gennem det styrkede netværkssamarbejde mellem underleverandørvirksomhederne internt, samt mellem virksomhederne og forsknings- og uddannelsesinstitutioner; samt gennem konkrete kompetenceudviklings- og rekrutteringsindsatser er det målet, at virksomhedernes evne til at arbejde innovativt og udviklingsorienteret styrkes. Udviklingsindsatsen skal bl.a. være orienteret omkring en bevægelse væk fra fokus på leverancer af enkeltkomponenter, hen imod et større systemintegrations- og kvalitetsstyringsansvar fra underleverandørernes side. Dette kan på sigt få underleverandørerne til at stå stærkere i den globale konkurrence inden for 4

6 vindmølleindustrien via en evne til at indgå integreret og aktivt i et værdiskabelsessystem overfor kunderne, d.v.s. vindmølleproducenterne. På kort sigt forventes konkrete målbare effekter af projektet at være reducerede rekrutteringsproblemer og en øget kompetenceudviklingsaktivitet internt i virksomhederne, som afspejler sig i et højere formelt og uformelt vidensniveau på medarbejderniveau; samt etableringer af konkrete samarbejder mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 6. Initiativets indhold I forbindelse med understøttelsen af netværkssamarbejdet mellem underleverandørerne ansættes en koordinator. Koordinatorens opgaver omfatter: En understøttende og opsøgende indsats i forhold til at og udvide og styrke netværkssamarbejdet mellem underleverandørvirksomhederne. En understøttende og opsøgende indsats i forhold til at etablere/styrke relationer mellem underleverandørvirksomhederne og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Etablering af konkrete samarbejdsaftaler til at underbygge ovenstående. Samarbejdsaftaler kan omfatte forsknings-/udviklingssamarbejder, studiepraktik m.v. Udvikling af aktiviteter i form af seminarer, workshops, konferencer m.v., der sætter fokus på de udfordringer, som underleverandørerne står overfor, og ikke mindst bidrager til udviklingen af aktiviteter i og imellem virksomhederne, der ruster disse til at håndtere de fremtidige udfordringer. Samarbejde med/koordinering af indsatsen i forhold til relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner med henblik på udvikling af aktiviteter, der kan forbedre virksomhedernes rekrutteringsmuligheder. Der kan bl.a. være tale om traditionelle summer camps eller andre fokuserede aktiviteter rettet mod tiltrækning af studerende med interesse for vindmølleteknologi. Aktiviteterne for de studerende skal give dissse mulighed for at arbejde med vindteknologiske problemstillinger med fokus på den praktiske anvendelse. Målgruppen for summer camps er studerende fra både ind- og udland, således at aktiviteterne også kan bidrage til at gøre regionens virksomheder attraktive for udenlandske medarbejdere. Samarbejde med/koordinering af indsatsen i forhold til relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner med henblik på udvikling af opkvalificeringstilbud til medarbejderne i netværkets virksomheder. Sådanne aktiviteter er vigtige eftersom virksomhedernes behov for kompetencer ikke kan dækkes ind via ekstern rekruttering alene. De relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner omfatter bl.a. Ingeniørhøjskolen i Århus, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, incl. RISØ. Understøttelsen af netværk er omdrejningspunktet for aktiviteterne i projektet, eftersom et styrket netværkssamarbejde er forudsætningen for realiseringen af de øvrige aktiviteter. Dette skyldes, at netværkssamarbejdet kan give den kritiske masse, som ingen af underleverandørerne har på alene, i forhold til at gennemføre en målrettet rekrutteringsindsats, udvikle kompetenceudviklingsforløb, og udvikle systemleverandørkompetencer. Etableringen af netværkssamarbejdet er således starten på en proces, der kan understøtte en dynamisk udvikling for netværkets virksomheder. Den geografiske koncentration af 5

7 virksomheder er, sammen med de deltagende virksomheders komplementære kompetencer, væsentlig for at sikre dynamikken. Der kan derfor på sigt blive tale om, at der etableres flere netværk, som på visse punkter kan arbejde sammen og have sammenfaldende interesser, men hver især bevarer den lokale forankring. 7. Målgruppe Initiativets målgruppe er virksomheder, der er relateret til vindmølleindustrien. Fokus er på underleverandører, men vindmølleproducenter kan også tilknyttes netværket. 11 konkrete virksomheder har allerede startet dialogen om hvordan et styrket samarbejde kan etableres. Disse virksomheder vil udgøre kernen for opstarten af netværkssamarbejdet, men der er potentiale for at udvide netværket betydeligt. En indikator for potentialet er antallet af medlemmer i Vindmølleindustriens brancheforening. I Midtjylland har brancheforeningen 65 medlemmer, i Nordjylland er der 12 medlemmer, og i Sønderjylland og på Fyn har brancheforeningen 50 medlemmer. Samspillet mellem virksomhederne i netværket og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, såsom Ingeniørhøjskolen i Århus, Aalborg Universitet, og Danmark Tekniske Universitet incl. RISØ, er væsentligt for at understøtte og udvikle netværkets innovative potentiale. Netværket er åbent for alle virksomheder, der har en tilknytning til vindmølleindustrien. Der er således ikke tale om konkurrenceforvridende aktiviteter i form af støtte til enkeltvirksomheder. 8. Organisering Koordinatoren er i netværkets etableringsfase det centrale omdrejningspunkt i netværket. Koordinatoren skal være direkte tilknyttet de virksomheder, der er med i netværket, og bruge en væsentlig del af sin tid i virksomhederne. Som led i etableringen af styrkede relationer til de relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner må det imidlertid også påregnes, at koordinatoren skal tilbringe en del tid på disse institutioner. Koordinatoren får tilknyttet en sparringsgruppe med repræsentanter fra de deltagende virksomheder, Vindmølleindustrien, samt et eller flere regionale væksthuse. Derudover tilknyttes en styregruppe til projektet med repræsentanter fra virksomheder, Vindmølleindustrien, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt regionerne. Der ydes sekretariatsbistand til koordinatoren fra Vindmølleindustriens brancheforening. Netværket er medlemsbaseret, og virksomhedernes medfinansiering af projektet fremskaffes via medlemsgebyr for deltagelse i netværket. 9. Effektvurdering og evaluering Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved henholdsvis en midtvejsevaluering og ved en slutevaluering. Resultaterne af midtvejsevalueringen kan, såfremt der påvises behov herfor, anvendes til en justering af indsatsen inden for de i projektbeskrivelsen og budgettet givne rammer. Evalueringen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende virksomheder, der fokuserer på aktiviteter og udbytte i forhold til medarbejderudvikling, rekruttering, netværksaktiviteter og samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 6

8 10. Hovedaktiviteter og milepæle Milepæle 1. april 2008 Ansættelse af koordinator og formel etablering af netværksforening marts Afvikling af opstartsmøde i netværket, samt individuelle udviklingsmøder august 2008 mellem netværksvirksomheder og koordinator september 2008 Etablering af samarbejdsaftaler med forsknings- og februar 2009 uddannelsesinstitutioner om praktikforløb m.v. marts 2009 Forberedelse og afvikling af den første summer camp/målrettede august 2009 aktiviteter overfor studerende september 2009 Igangsættelse af virksomhedssamarbejder, der skal afdække muligheder februar 2010 for systemleverancer marts 2010 Forberedelse og afvikling af den anden summer camp/målrettede august 2010 aktiviteter overfor studerende september 2010 Plan for videreførelse af netværk uden EU-støtte februar 2011 Der afvikles løbende seminarer, workshops og konferencer efter behov. 11. Budget og finansiering Budget Virksomhedsnetværk Koordinator, incl. sekretariatsbistand Seminarer/workshops/konferencer Rejser, kost og logi Udstyr Kommunikation, formidling, evaluering Vidennetværk Udvikling af opkvalificeringstilbud Aktiviteter i f.t. studerende/forsknings- og uddannelsesinstitutioner I alt Finansiering EFRU Den danske Stat Regioner Virksomheder I alt

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Brainstormingseminar 22. september 2008 Dorte Stigaard, direktør Udnytter og deler vi viden godt nok? mange parallelaktiviteter

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Evaluering af væksthuset ultimo 2008

Evaluering af væksthuset ultimo 2008 Evaluering af væksthuset ultimo 2008 KKR har gennemført en evaluering af Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i 4 temaer: 1. den organisatoriske opdeling 2. samarbejdet med kommuner og lokale erhvervscentre

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Disposition. Hvordan har vi arbejdet? Strategisk energiplanlægning 2012 - Bioøkonomi 2014 - Arbejder vi med SMART-specialisation?

Disposition. Hvordan har vi arbejdet? Strategisk energiplanlægning 2012 - Bioøkonomi 2014 - Arbejder vi med SMART-specialisation? Energi og Clean Tech Med bæredygtighed som drivkraft for erhvervsrettet systeminnovation Anne Mette S. Langvad AM.Langvad@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Disposition Historien 2007-2012 styrkeposition

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.221.232,51kr. 3.902.272,57 kr. Ansøger

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Støtte til etablering af energiforskerpark 1. Resume Som et led i den samlede

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt GADEIDRÆT Et stigende antal børn og unge efterspørger i dag en løsere organisering og et mindre elitært fællesskab at dyrke idræt i. De unge ønsker

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheders styrker, udfordringer, idéer og muligheder

Socialøkonomiske virksomheders styrker, udfordringer, idéer og muligheder Socialøkonomiske virksomheders styrker, udfordringer, idéer og muligheder Opsamling på workshop den 27/6-2012 Dette er en opsamling af 15 socialøkonomiske virksomheders workshopdialog om deres erfaringer

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere