1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( kl)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)"

Transkript

1 HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder, så de kan udtrykke sig i et aktivt og engageret sprog i såvel faglige som sociale sammenhænge. udvikler deres lyst og evner til at læse - og benytter sig aktivt af dem. 1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( kl) Målet er, at eleverne giver udtryk for deres videbegærlighed og nysgerrighed over for omverdenen og herigennem styrker deres begrebsdannelse og evne til kommunikation i samværet med andre. udvikler deres læsefærdigheder fra at knække læsekoden til flydende læsning med forståelse udvikler læselyst gennem læseerfaring og oplevelser med bøger/litteratur Målet er, at eleverne udvikler et alsidigt og nuanceret sprog, så de er i stand til at begå sig sprogligt i såvel sociale som faglige sammenhænge fastholder den umiddelbare lyst til at læse konsoliderer og udvikler deres læsning gennem arbejdet med læsesikkerhed, hastighed og forståelse Målet er, at eleverne konsoliderer og udvikler fagsprog i alle fag, så de er i stand til at bruge sproget til formidling fastholder lysten til at være aktive læsere etablerer gode faglige læsevaner gennem arbejdet med teknik, strategi, forståelse, formål og hastighed De konkrete mål for den enkelte klasse fastlægges af klassens lærere med udgangspunkt i Fælles Mål. 1

2 Indsatsområder Teamet omkring klassen etablerer et klasseog læringsmiljø, hvor der dagligt sikres rum og tid til klassesamtale der er tryghed, så spørgelyst og nysgerrighed bevares der arbejdes med udvikling af ordforråd og ordkendskab. den enkelte elev bliver udfordret på sit læseudviklingstrin læsematerialer på forskellige niveauer er tilgængelige i klassen indretning og forskellige konkrete materialer inspirerer til sproglig og læsemæssig udfoldelse forforståelse er en hjælp til forståelse der læses dagligt med fokus på mange forskellige måder at læse på, sammen - og hver for sig der er fokus på børns forskellige læsestile Indsatsområderne fra 1. fase er stadig væsentlige. Arbejdet med sprog og læsning i klasse bygger på disse. Derudover sikrer teamet omkring klassen at der sikres et klassemiljø, hvor det er naturligt og trygt at deltage i samtaler og diskussioner at der arbejdes bevidst med elevernes mundtlighed, så de bliver fortrolige med forskellige mundtlige fremstillingsformer fremlæggelse, referat, resume, drama m.v. argumentation m.v. at der undervises direkte i læseforståelse ved at eleverne præsenteres for forskellige læseforståelsesstrategier at der arbejdes med læseforståelsen ved at udvikle elevernes forforståelse at der arbejdes med at styrke elevens bevidsthed om sin egen læsning at der arbejdes med genrekendskab gennem en mangfoldighed i udvælgelsen af tekster at den enkelte faglærer underviser i det fagspecifikke sprog og den fagspecifikke læsning at der arbejdes med forskellige genrers læseteknikker ved anvendelse af f.eks. skimning, scanning og nærlæsning Indsatsområderne fra de første faser videreføres. Derudover sikrer teamet at der arbejdes bevidst med elevernes mundtlige formidling at læseforståelsen styrkes gennem arbejde med genrekendskab at eleverne udvikler en hensigtsmæssig læsehastighed at der stadig er fokus på udvikling af det fagspecifikke sprog og den fagspecifikke læsning at der fortsat arbejdes med udvikling af ordforråd og ordkendskab. at der forsat er fokus på de forskellige genrers læseteknikker (anvendelse af f.eks. skimning, scanning og nærlæsning). 2

3 De didaktiske overvejelser og beslutninger omkring arbejdet med sprog og læsning i den enkelte klasse kommer til udtryk i klassens årsplan. Konkrete tiltag Teammøde om læsning med børnehaveklasseledere og læsevejlederen. Temaaften om læsning for 1. klassebørnenes forældre og dansklærere (fra og med skoleåret 2009/2010). Læsekursus på alle klassetrin med hjælp fra læsevejlederen og støttecentret. Læsebånd på initiativ fra læsevejlederen. Evt. forfatterbesøg. Læsekursus på alle klassetrin med hjælp fra læsevejlederen og støttecentret. Læsebånd på initiativ fra læsevejlederen. Kursus om Internet-læsning for 6. klasserne. Evt. forfatterbesøg. Etablering af samarbejde omkring læsning mellem Beder Skole og Odder Gymnasium (fra og med skoleåret 2009/2010). Besøg på hovedbiblioteket for 7. klasserne (rundvisning, lånekort osv.). Evt. forfatterbesøg. Der inviteres til reception for igangsættelsen af nye tiltag omkring læsning på Beder Skole (præsentation af læsesang, pjece osv.). En eftermiddag hver 3. måned tilbydes der vejledning omkring læsning i Spørg om læsning med læsekonsulenten, læsevejlederen og en repræsentant for støttecentret. Det tilrettelægges evt. en inspirationsaften om læsning for både lærere og pædagoger. 3

4 Evaluering Elevernes læseudvikling evalueres ved hjælp af Handleplan for sprog og læsning på Beder Skole 1. fase 2. fase 3. fase Lærer/elev-samtaler Elevplaner Skole/hjem-samtaler Klassekonferencer med læsekonsulent og støttecenterkoordinator. OS 64 - forår (1.kl.) OS forår (2.kl.) National test i læsning 2. kl. SL 60 - efter behov i 3.kl. Kommunal test 3. kl. - ulige år SL 40 - efter behov i 4. kl. National test 4. kl. TL1 - efter behov i 6. kl. National test i 6.kl. TL2 - efter behov i 7. kl. TL3 - efter behov i 8. kl. Kommunal test 8. kl. lige år TL4 - efter behov i 9. kl. Afgangsprøve 9. kl. Overgange og sammenhænge Beder Skoles samlede indsats skal sikre kontinuitet og sammenhæng i børnenes skriftsprogsudvikling fra dagtilbud til skole og gennem resten af skoleforløbet. Det er ligeledes vigtigt, at der skabes en sammenhæng mellem barnets forskellige læringsarenaer (hjem-skolefritid). Dansklærernes og faglærernes rolle På Beder Skole er alle dansklærere og faglærere bevidste om, at alle lærere ifølge Folkeskoleloven er ansvarlige for elevernes læsning. Dansklæreren er ansvarlig for at lære eleverne at læse, og faglærerne i andre fag er medansvarlige for at etablere gode faglige læsevaner. Forældresamarbejdet På Beder Skole understreges og underbygges den afgørende betydning, som forældre har for barnets sprog- og læseudvikling. At blive en god læser kræver opbakning, interesse og at forældrene dagligt læser med barnet. 4

5 Skriftsprogsstimulerende miljø Læseindlæringsmiljøet på Beder Skole indrettes, så det virker inspirerende og understøttende. Børn arbejder og lærer forskelligt, hvilket rummenes indretning også må afspejle. Kompetenceudvikling Beder Skole må fremme en praksis, hvor lærernes egne erfaringer kobles med forskningsmæssig viden. Det må overvejes, hvordan videndeling og erfaringsudveksling sikres. Efteruddannelse af pædagoger, lærere og læsevejledere skal være med til at sikre et højt fagligt niveau. En forebyggende og foregribende indsats overfor risikobørn En generel indsats omkring sprog og læsning gavner især de børn, der i forvejen har et godt sprogligt fundament. For at sikre alle et højt niveau, skal indsatsen på Beder Skole være konkret og præcist rettet mod det enkelte barn. Støttecentret: tilbyder foregribende læsekurser i klasse. tilbyder kompenserende læsehjælp på baggrund af vurdering af testresultater samt samtaler med klassens lærere. varetager - i samarbejde med klassens lærere - undervisningen af PPR-indstillede elever med faglige vanskeligheder. Indsats for to-sprogede elever: der arbejdes med afsæt i den enkelte elevs forudsætninger og hverdagserfaringer. der arbejdes med forforståelse af læsetekster. der arbejdes i et tæt samarbejde med elevens lærere og i tilknytning til klassens arbejde. Læsevejlederen: Funktionsbeskrivelse for læsevejleder i skoleåret 2008/09: Implementering af skolens handlingsplan for læsning i samarbejde med kolleger og ledelse. Deltage i læsevejledernetværk 5

6 Pædagogisk servicecenter en ugentlig bibliotekstime for alle klasser at tale om litteratur ved biblioteksbesøg et stort og tidssvarende bogmateriale et inspirerende og stimulerende miljø bibliotekskundskab evt. udarbejdelse af en handleplan for Pædagogisk Servicecenters arbejde, herunder en slags læseplaner for de enkelte klassetrin med målsætning og aktivitetsindhold til at opfylde målene. Heri vil naturligt indgå aktiviteter til støtte for læseindlæring, læselyst og læsemængde. evt. etablering af en læsetrappe som centrum for forskellige læseaktiviteter i Pædagogisk Servicecenter. SFO Status: I SFOen er både pædagoger og ledelsen ved at udvikle deres kompetencer (gennem kurser) indenfor udviklingen af børns sprog og læsning. Principper for sprog, læsning og lektiecafe er udarbejdet af lektiecafeudvalget, og tiltrådt af personalegruppen, SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen. Vi er eksperimenterende med det gode tilbud til børnenes sprog- og læseudvikling og lektiecafe. Mål: At SFO-pædagogerne opnår større bevidsthed om, hvordan vi i dagligdagen kan styrke børn sproglige udvikling. At kvalificere børnenes sociale, faglige, personlige og kulturelle kompetencer på en sådan måde, at de udvikler større trivsel, selvværd og livsmod og i højere grad bliver i stand til at deltage i og bidrage til fællesskabet og den almindelige undervisning At fokus på sprog og læsning er en integreret del af den pædagogiske praksis i SFO. Samtidig har vi fokus på børns behov for anerkendelse, relationer, samvær og fysisk udfoldelse At passive og usikre børn bliver mere sprogligt aktive og selvsikre At personalet opsamler erfaringer, der kan videregives og danne baggrund for barnets videre udvikling Handlinger: Vi etablerer og tilbyder 3 lektiecafeer for børnene i henholdsvis 1. klasse-, 2. klasse- og 3./4. klasseteamet, med mulighed for at lave lektier, fordybe sig, hygge sig og samtale. (I 0. klasseteamet etableres ikke lektiecafe, men der er fokus på sprog og læsning som en integreret del af den pædagogiske praksis bl.a. gennem fællesskab, socialt samspil, nære relationer, dialog, samtaler, højtlæsning, spil, aktiviteter leg m.v.. 6

7 I lektiecafeerne skaber vi rammerne for at børnene kan lave deres lektier og muligheden for at få hjælp af en voksen på bestemte tidspunkter. Tilbuddet bygger på frivillighed. Lektiehjælpen er et tilbud til børnene ikke til forældrene. Forældrene bevarer ansvaret og overblikket over børnenes skolearbejde og skolens undervisningsdel har stadig ansvaret for den egentlige målrettede lektiehjælp. Rammer for lektiecafeerne: 1. klasseteamet på skolen etablerer lektiecafe i et klasseværelse i Syd 2. klasseteamet på skolen etablerer lektiecafe i et klasseværelse i Vest på 10`er gangen Lokalet er tilgængeligt hver dag fra kl (Har lov til at spørge om voksenhjælp, men kan ikke forventes) Mulighed for voksenhjælp prioriteres højt 2 dage om ugen; nemlig mandag og onsdag mellem kl og Flyveren er primært den, der er tilgængelig og kan kaldes på til lektiehjælp I 3. og 4. klasseteamet på Fuldenvej etableres lektiecafe i cafeen, sådan som det allerede foregår i dag. Lektiecafeen er tilgængelig hver dag fra kl , og der må gerne spises samtidig. Mulighed for voksenhjælp hver dag fra kl (Cafeen er i forvejen bemandet) Den daglige cafeansvarlige er den, der er tilgængelig og kan kaldes på til lektiehjælp. Afhængig af aldersgruppe, det enkelte barn, de aktuelle voksenressourcer og øvrige planlagte aktivteter, kan muligheden for at kalde på hjælp være forskellig dag dag til dag. Vi har øje for de børn, der har allermest brug for udvikling af sproget. Vi giver børnene oplevelser og erfaringer med fx områdets kulturliv for at udvide børnenes erfaringsverden Vi tager højde for, at børn lærer forskelligt og at mindre børn har størst udbytte af kropslige lærerprocesser Vi giver barnet mulighed for at gøre sig erfaringer med sproglige udtryksformer i funktionelle sammenhænge Vi har øje for, hvornår sproglige aktiviteter, skrivning og læsning kan blive en naturlig del af den pædagogiske praksis Vi arbejder med sproglige udtryksformer gennem forskellige genrer fx fortælling, rim og remser, sang, samtaler, ture, drama, tegne serier, teater og rollelege, interview, aktiv lytning og meget mere. Evaluering: Handleplanen for sprog og læsning vil blive evalueret i personalegruppen i foråret 2009 og i Pædagogisk Råd i samarbejde med lærergruppen. 7

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsepolitik - Sdr. Felding Skole Indholdsfortegnelse... 2 1: Indledning... 4 A: Skolens værdigrundlag... 4 B: Overordnede succeskriterier... 4 C: Målsætning

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere