Samlet evalueringsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet evalueringsrapport"

Transkript

1 Den Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i rektors resultatlønskontrakt for det pågældende år. Efter den treårige periode udarbejdes en rapport, som beskriver den samlede indsats i forhold til nøgleområderne. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af evalueringerne af resultatlønskontrakterne i den treårige periode. 1. Fastholdelse Skolen skal gøre en aktiv indsats for fortsat at fastholde eleverne i deres ungdomsuddannelse, således at de færdiggør enten HF eller STX. 2. Elevaktiverende undervisning Der arbejdes løbende på skolen med udvikling af undervisningsformer, der aktivt engagerer eleverne i deres egen læreproces. 3. Profilering af studieretninger Der arbejdes på at skabe en markant profil for hver enkelt studieretning på skolen, således at både studieretningsfag og obligatoriske fag tones efter den pågældende studieretning. 4. Ny skriftlighed Der arbejdes på at udvikle Ny skriftlighed som del af den faglige undervisning og som understøttelse af studieretningsprofilerne. Formålet er at sikre eleverne de bedste skriftlige kompetencer - både fagligt og generelt. 5. IT i undervisningen IT inddrages i al undervisning, hvor det er naturligt og relevant. Skolen tilbyder opdaterede fysiske rammer. 6. Udvikling af personalets kompetencer Skolen skal løbende sørge for, at personalets kompetencer udvikles og styrkes gennem efteruddannelse og træning. 7. Lokalt samarbejde Gennem et stærkt lokalt samarbejde med forskellige aktører skal skolen til stadighed sikre en stærk forbindelse mellem skolens faglighed og virkeligheden uden for skolen. De naturvidenskabelige studieretninger skal fremhæves i særlig grad i forhold til skolens placering i et område med mange naturfaglige arbejdspladser. 1

2 1. Fastholdelse Samlet set har fastholdelse og dermed øget gennemførelsesprocent fokus på at give alle unge en reel chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Frafaldsprojekt En stor del af skolens elever kommer traditionelt fra studiefremmede miljøer, hvilket bevirker, at deres forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse er meget forskellige fra elever i andre regioner i Danmark. Dette faktum er et omdrejningspunkt i hele skolens virksomhed, og skolen har bl.a. på denne baggrund deltaget i et regionalt projekt sammen med Næstved og Slagelse Gymnasium og HF, der primært har haft til formål at mindske frafald. I tilknytning til dette projekt blev der iværksat forskellige aktiviteter, såsom mentorordning, dobbeltlærerordning, profilering af studieretningen og ekstra lektiehjælp. De fleste af de aktiviteter, der blev etableret under dette projekt, er videreudviklet og eksisterer således stadig, blot i en anden form. Dette gælder bl.a. mentorordning, studieretningsprofilering og lektiehjælp. Fravær og hurtig respons Skolen har skærpet sin procedure, således at der er etableret en hurtigere reaktion på elevernes fravær, som ofte er tegn på dårlig trivsel, sociale eller faglige problemer. Højt fravær fører ofte til frafald. Ledelsen har møder med studievejlederne hver anden uge, hvor elever debatteres. Før hvert møde opfordres klassens lærere til at komme med kommentarer, bekymringer med mere. Ved fastholdelses- og trivselsmøder, både med og uden elever, noteres fokuspunkter, aftaler med mere i elevnoter i Lectio efter sådanne samtaler. Dette giver klassens øvrige lærere samt den pågældende elev mulighed for at orientere sig om handlingsforløb samt aftaler, og det synliggør samtidig den generelle historik. Vi benytter dog stadig administrationsfeltet, hvis oplysningerne ikke skal kunne ses af andre end dem med særlig adgang i Lectio. Udsatte elever Særligt udsatte elever bliver tilbudt samtaler med en psykolog fra UPCN eller skolens egen tilknyttede psykolog/psykoterapeut. Gennem en hurtig indsats har vi kunnet forebygge personlige sammenbrud, og der er udarbejdet planer for, hvordan eleven kan bevare sin tilknytning til skolen under et psykologisk behandlings- eller sygdomsforløb. Der etableres særlige uddannelsesforløb for elever med særlige behov. Ud over psykolog- og mentorstøtte kan uddannelsen i særlige tilfælde forlænges med et år. Disse forløb etableres i et samarbejde med den konkrete elev, klassens teamlærere, studievejleder og ledelsen. Vi har flere eksempler på, at elever, der har gået på specialskole hele eller dele af deres folkeskoletid, kan gennemføre en gymnasial uddannelse, men at det kræver tilvænning at være en del af en mere almindelig institution med de mange krav, der følger med. Derudover er der fokus på tidlig indsats, hvis det ser ud til, at en elev har risiko for ikke at blive student. 2

3 Eksamenstræning Eleverne er blevet tilbudt eksamenstræning både i form af studiekredse og individuelle samtaler for især at modvirke frafald i eksamensperioden, hvor mange elever føler sig pressede, samt for at forbedre elevernes eksamenspræstation. Generel trivsel Den generelle trivsel i klassen og klasserumskulturen kan også være en afgørende faktor for, at unge, der i forvejen kan betragtes som frafaldstruede, falder fra uddannelsen. Derfor har der været fokus på introperioden, forskellige former for klasseaktiviteter samt introovernatning på skolen. Der er sikret et øget samarbejde mellem team og studievejleder i 1.g, da studievejlederen deltager som et teammedlem i møderne. Frafaldet er typisk størst i 1.g, hvorfor ledelsen har prioriteret indsatsen her, i form af et systematisk og formelt samarbejde. Sommerferiesamtaler Frafaldstruede elever med enten højt fravær og/eller meget lave karakterer er alle til individuelle samtale før sommerferien, hvor UU endvidere deltager i de fleste. Det tættere samarbejde med UU betyder, at UU direkte kan tage over ved de elever, der ikke længere skal gå på Kalundborg Gymnasium og HF. Desuden har det tættere samarbejdet givet begge parter en større indsigt i den enkelte elevs historie med bedre mulighed for støtte og vejledning fra begge instanser. Vi optager flere elever, der ikke før kunne se sig selv som en del af en gymnasial uddannelse. Motivation Et andet frafaldstruende element er manglende motivation, hvilket inkluderer forskellige aspekter, der dels relaterer sig til eleven selv, dels til pædagogiske eller organisatoriske aspekter på skolen. I skoleåret 2013/14 er der fokus på motivation, hvor vi blandt andet i efteråret til pædagogisk dag har haft oplæg og workshop med Dorte Ågaard med afsæt i hendes forskning i forhold til motivation i ungdomsuddannelserne. Der arbejdes i den forbindelse med konkrete elevsager, hvor der af klassens lærere er udvalgt et par elever, der skal rettes fokus på i forhold til at gøre en særlig indsats for at øge elevens motivation for optimal læring og udvikling. Et andet aspekt i relation til motivation er hurtig korrigering af det skriftlige fravær ved for sent afleverede opgaver. En ledelsesrepræsentant er sat på denne opgave. 3

4 2. Elevaktiverende undervisning Projekter Mange elever fra kalundborgområdet skal overskride kulturelle barrierer og traditioner for til fulde at udnytte deres potentiale, og skolen har forsøgt aktivt at hjælpe dem på vej, fx gennem deltagelse i projekter som Biotek Nord, Det rullende Universitet, Forskerspire, Akademi for Talentfulde Unge, samarbejde med Sciencetalenterne i Sorø, udveksling med venskabsskole i Malaga, Comenius-projektet Baltic Sea, Euroweek, samarbejde med forskellige virksomheder og studiepraktikordning. Studiekreds og workshops Der er sat fokus på lærernes kompetencer i forhold til at gøre eleverne aktive i læreprocesserne, blandt andet gennem heldagskurser, studiekredse, ipad-kurser, didaktiske eftermiddagsworkshops med fælles inspiration til nye elevaktiverende øvelser med videre. Ledelsen har for at udvikle den pædagogiske praksis blandt lærerne iværksat en række studiekredse herunder studiekredse centreret omkring brugen af elektroniske tavler, Cooperative Learning, studieforberedende skriftlighed, øget kvalitet i skriftlighed samt studieretningsprofilering. Studiekredsene har dels arbejdet internt i gruppen med pædagogisk udvikling, dels skulle inspirere de øvrige lærere til didaktisk nytænkning herunder elevaktiverende undervisning. Innovation Skolen har deltaget i et projekt, afholdt af Syddansk Universitet, der styrker enkelte læreres evne til at skabe et innovativt læringsmiljø. Udvalgte lærere har sammen med en ledelsesrepræsentant deltaget i kurset, og der blev etableret mesterlæreordning for andre lærere. Skolen har udgivet en folder omkring innovation som metode og innovation som fag. HFafdelingens særlige innovationsprofil er blevet styrket gennem forskellige camps med det formål at træne elevernes innovative og kreative kompetencer, ligesom deres evne til at formidle er blevet styrket. Det innovative aspekt danner desuden fundamentet i det tværinstitutionelle samarbejde under Ny Nordisk Skole, som Kalundborg Gymnasium og HF deltager i. De fysiske rammer Skolens ydre rammer skal afspejle den pædagogske og didaktiske kultur, og der har i perioden været en omfattende renovering, hvor det fysiske miljø spiller sammen med nytænkende pædagogik og didaktik med elevens læring og aktivitet i centrum. De nye lokaler er forskelligartede med fokus på forskellige læringsstrategier. De forskelligartede møbler kan på den ene side være med til at understøtte pædagogisk nytænkning eller som såkaldte benspænd være med til at igangsætte en ny måde at tænke læring og undervisning på, hvor elevens aktivitet sættes i centrum. Digitaliseret læring Implementeringen af elektroniske tavler og ipads har bidraget til elevaktiverende undervisning. Dette er yderligere beskrevet under punkt 5. 4

5 3. Profilering af studieretninger Studiekreds Der har været etableret en studiekreds med fokus på studieretningsprofilering, hvilket har ført til et større pilotprojekt, som gennemføres i skoleåret Pilotprojektet nytænker hele strukturen omkring studieretningen og placerer studieretningen som det centrale omdrejningspunkt for alle andre fag. Dette betyder blandt andet øget samarbejde på tværs af fag, funktionelt tværfagligt samarbejde omkring AT-forløb samt øget lærersamarbejde med tilhørende fællesforberedelse, hvor lærerne i langt højere grad har indflydelse på det strukturelle niveau. Pilotprojekt Kenya Vi har udvalgt to samfundsfaglige studieretninger til pilotprojektet, som samtidig skal afprøve en ny måde at betragte studierejse på, der betyder, at studierejsen i langt højere grad skal ses som undervisning, der flytter ud af lokalet, hvor et fremmet lokalt miljø bidrager til den faglige og tværfaglige undervisning. Studieturene skal bruges til empiriindsamling, så eleverne får en større erfaring med den form for akademisk arbejde. Dette pilotprojekt har desuden medført, at teamet omkring studeretningen har en langt mere central rolle. De to udvalgte klasser skal 2-3 uger til Kenya, hvor studieretningsfagene samt øvrige fag skal i spil. Søgningen til de to klasser har været stor, trods den forvarslede merudgift til studieturen. Der vil i løbet af de tre år være et tæt samarbejde mellem de to klasser, og projektet vil blive evalueret og undersøgt undervejs. Talentklubber for folkeskoleelever Det har været vigtigt for skolen til stadighed at kunne oprette en bred vifte af studieretninger. Et fokus på at kunne oprette alle studieretninger har blandt andet ført til et talenttilbud om at deltage i scienceklub på gymnasiet for alle kommunens folkeskoleelever i overbygningen. Scienceklubben blev gennemført med succes, masser af omtale og pleje af vores kommende elever. Vi har forsøgt os med en sprogklub for folkeskoleelever, men uden tilstrækkelig tilmelding. Vi vil prøve igen til næste år, ligesom vi vil forsøge med sprogambassadører for at styrke grundlaget for en sproglig studieretning. Profilering Profilerne på de enkelte studieretninger er blevet styrket igennem indgåelse af projekter med eksterne samarbejdspartnere, fx har musikklassen samarbejdet med Holbæk Bigband om en fælles koncert, studieretning a har samarbejdsrelationer med DTU, studieretning b med Novozymes, studieretning c med Novo Nordisk omkring diabetesdagen, de samfundsfaglige studieretninger har samarbejde med Mellemfolkelig Samvirke og sproglig studieretning har udveksling med Malaga og Galicien. Udvalgte lærere har profileret skolens innovationsprofil ved eksterne kurser. Der er etableret studieretningsmøder, hvor der blandt andet blev arbejdet med idéer til aktiviteter på de enkelte studieretninger på tværs af årgangene. Disse aktiviteter kan give en højere grad af faglig identitet og et bedre sammenhold og desuden styrke profilerne på de enkelte studieretninger. Studieretningsmøder på tværs af årgangene medvirker desuden til at styrke videndeling mellem lærerne og toning af alle studieretningsfag. 5

6 4. Ny skriftlighed Studiekreds - studietid Ved indføring af Ny skriftlighed blev der etableret en studiekreds, der blandt andet arbejde med progression i det skriftlige arbejde samt mulige understøttende aspekter i det skriftlige arbejde til forskellige elevtyper. Studiekredsens arbejde førte blandt andet frem til indførelse af ugentlige skemalagte studietimer til lektielæsning og opgaveskrivning. Disse forskellige elementer er gennem perioden blevet videreudviklet, hvilket blandt andet har betydet, at klassens lærerteam spiller en mere aktiv og synlig rolle, at eleverne automatisk indkaldes til skriveværksted ved manglende afleveringer, en fast og dermed forpligtende tilmelding til lektiehjælp i specifikke fag samt et fokus på oprettelse af studiegrupper, hvor eleverne kan støtte hinanden i udvikling af studiekompetence. Skriveværksted Skriveværkstedet er med til at fastholde eleverne, og de får desuden mulighed for at skrive i trygge rammer. De får også hjælp til at strukturere de mange afleveringer hen over året, og bliver støttet i at udvikle en selvstændig ansvarlighed i forhold til egen læring. Øget kvalitet i skriftlighed Studiekredsen omkring Ny skriftlighed blev afløst af en studiekreds omkring Øget kvalitet i det skriftlige arbejde. Denne studiekreds havde fokus på, hvorledes en fokuseret og konstruktiv respons til eleverne ikke kun understøtter læringen, men i sig selv kan bidrage til læring og ny viden hos eleverne. Dette afstedkom en undersøgelse af de elever på skolen med mest skriftligt fravær for herigennem at kaste lys over, hvorfor visse elever får et stort skriftligt fravær, og hvorledes skolen kan hjælpe disse elever. Denne undersøgelse har blandt andet ført til hurtig reaktion på elever med skriftligt fravær fra både ledelse og studievejledere. Nedbringelse af skriftligt fravær Undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem tilstedeværelsesfravær og det skriftlige fravær. Derfor har der været øget fokus på det skriftlige fravær, da det typisk fører til øget tilstedeværelsesfravær og øget risiko for frafald. Det skriftlige fravær er gennem perioden reduceret markant og var samlet for skolen ved skoleårets afslutning 2013 på godt 7%. Ledelsen har gennemført en undersøgelse for at sætte fokus på, hvorledes studietiden yderligere kan udvikles. Dette har blandt andet ført til ændrede procedurer i forhold til indkaldelse til skriveværksted, øget fokus på dannelse af studiegrupper og forskellige tiltag for at øge eleverne studieparathed. Omlagt skriftlighed Der har været forsøg med omlagt skriftlighed, hvilket betyder, at udvalgte skriftlige afleveringer laves på skolen, hvor læreren er tilstede og således kan coache eleverne undervejs i processen. 6

7 5. IT i undervisningen IT-strategi Der er udarbejdet en IT-strategi, som har dannet udgangspunkt for arbejdet med de forskellige delpunkter. Førende i forhold til IT Kalundborg Gymnasium og HF er førende i forhold til IT udstyr. Skolen er nu fuldt udstyret med elektroniske tavler i alle undervisningslokaler, og der er tilkoblet apple-tv, hvilket giver en bedre mulighed for konvergens mellem de forskelige medietyper. Derudover er internetforbindelsen blevet opgraderet, således at der ikke er kapacitetsproblemer trods flere devices pr. person på skolen. Dette er i direkte tråd med punkt 1 i skolens IT-strategi. IT som et didaktisk supplement Det har været vigtigt for ledelsen at påpege overfor lærergruppen, at implementering af IT samt udvikling af nye didaktiske og pædagogiske metoder med afsæt i IT er subjektivt forankret og derfor vil foregå i forskellig tempi. Og at IT ikke er interessant i sig selv, men kun er interessant i det omfang, det kan være et metodisk og didaktisk supplement, der bidrager til øget læring og almen dannelse. IT-kompetenceudvikling Der har i perioden været tilbudt forskellige kurser i anvendelse af ipads i undervisningen, i brugen af elektroniske tavler samt andre specifikke former for digitaliseret læring. Der har, som tidligere beskrevet, været nedsat en studiekreds, der har arbejdet med, hvorledes de elektroniske tavler kan bidrage til en didaktisk fornyelse. I skoleåret er der arrangeret ipad-kursusforløb over flere omgange med fokus på praktisk håndtering af forskellige apps. Der har været organiseret fællesforberedelse/workshops med ressourcepersoner, som lærerne uden tilmelding har kunnet gå til. Dette fokus har bidraget til et fokusområde for skoleåret , hvor foredragsholdere fra Kompas af flere omgange laver fælles workshop i brugen af ipads i undervisningssituationer. Første seance blev afholdt på lærerarbejdsdagene før første skoledag med stor succes, og der har i efteråret været endnu en kursusdag. ipad-klasser Der er gennem perioden oprettet flere og flere såkaldte ipad-klasser. I disse klasser får eleverne ved skolestart udleveret en ipad, og de lærere, der er tilknyttet sådanne klasser bruger, så vidt det er muligt, ipad i den digitaliserede læringsproces. Der er således en række abonnementer fremfor hjemkøbelse af trykt materiale. I enkelt fag har hele faggruppen besluttet sig for en interaktiv grundbog, som alle hold undervises efter. 7

8 6. Udvikling af personalets kompetencer Fællesskab Det kollegiale fællesskab er styrket gennem tilbud om bl.a. fredagsfodbold, premiere på skolekomedien samt sommer- og julefrokost. Gennem en frugt- og madordning fokuserer skolen på sund livsstil, ligesom der tilbydes adgang til gratis idrætsfaciliteter i dagtimerne samt deltagelse i DHL-stafetten. MTU Som opfølgning på medarbejdertrivselsundersøgelse 2011 nedsatte ledelsen tre arbejdsgrupper med det formål at udarbejde et eller flere forslag til konkret implementering for at fremme medarbejderansvar. På baggrund af resultatet af trivselsundersøgelsen 2011 og med afsæt i arbejdsgruppernes anbefalinger er medarbejdertrivslen 2013 skabt i et fællesskab mellem ledelse og SU, hvor spørgerammen til APV og MTU er tilpasset, således at den relaterer sig til lokale forhold. Studiekredse Studiekredse kan være med til at skabe medejerskab. Derfor har der været forskellige studiekredse bl.a. omkring skriftlighed og studieretningsprofilering. Studiekredsene har været med til øge samarbejdet og har bidraget til en glæde og trivsel ved de nye tiltag. De mange deltagere i studiekredsene har klart medvirket til, at tiltagene, ændringerne og udviklingen kan implementeres med bredere opbakning. Lærerarbejdsrum Der er oprettet lærerarbejdsrum til alle skolens lærere, dels i forbindelse med etablering af Science Center, dels ved den seneste renovering. Dette har resulteret i, at alle lærere kan have en individuel arbejdsplads. Dette har givet bedre muligheder for fælles forberedelse samt videndeling både i og på tværs af faggrupper. Nyansatte Den eksisterende tutorordning for nyansatte lærere er udbygget, således at erfarne lærere bidrager til udvikling af nye læreres kompetencer i en slags mesterlærerordning. Sygdom Der er iværksat en ændret praksis i forhold til en langt tidligere indsats ved medarbejderes længerevarende sygdom. Skolens ledelse fokuserer på medarbejdernes sygefravær med opfølgende samtaler efter flere dages sygdom. Kursus Alle lærere tildeles forlods 37 timer til kursusvirksomhed, som de selv skal administrere. Alle kurser skal fortsat godkendes af ledelsen og den økonomiansvarlige. Fremadrettet vil der blive lavet en strategi for kursusvirksomhed. Globale Gymnasier Endelig har skolen intensiveret sin indsats i projektet Globale Gymnasier, som giver elever og lærere mulighed for at møde og arbejde sammen med andre skoler, både nationalt og internationalt. 8

9 Skema Skemaet er et vigtigt element i lærernes og eleverne hverdag, og det har derfor været vigtigt for os at genindføre helårsskema. Derudover er der i årets løb løsnet op for lærernes rettigheder til selv at have indflydelse på skemaet. Lærerne har nu ret til at foretage skemaændringer af eget skema, såfremt det ikke giver eleverne et dårligere skema med eksempelvis mellemtimer. De har endvidere ret til at foretage lokaleændringer, hvis lokaleændringerne godkendes af eventuelle implicerede partnere. Dette har skabt større frihed i forhold til planlægning af egen arbejdstid, men det giver også mulighed for at samle timer, således at man didaktisk kan planlægge længere forløb uden afbrydelser. OK13 Trivsel på arbejdspladsen handler også om en passende mængde arbejdsopgaver. Derfor har der også været fokus på at nedbringe det samlede overarbejde, hvilket er lykkedes. Desuden er der med OK13 lagt op til en anderledes styring af arbejdsopgaver med fokus på selve opgaven, hvor de samlede opgaver fremgår af en budgetteret arbejdssplan. Arbejdsplanen er ikke udspecificeret med timer for den enkelte opgave, men er derimod en samlet beskrivelse af skoleårets arbejdsopgaver. Det er herefter lærerens opgave at få timer og opgaver til at harmonere. Dette beror på en forventning om, at lærere som akademikere er i stand til selvledelse og herigennem at kunne vurdere sammenhængene mellem de enkelte arbejdsopgaver og det aktuelle tidsforbrug. Ved skoleårets afslutning omskrives den budgetterede arbejdsplan til en realiseret arbejdsplan. Den realiserede arbejdsplan vil være et resultat af den løbende dialog mellem den enkelte lærer og ledelsen med hensyn til balancen mellem arbejdsopgaver og tidsforbrug. Der er afholdt opfølgende samtaler i november Vi har således en forhåbning om, at vores måde at implementere OK13 på, hvor der samarbejdes og samtales om den budgetterede arbejdsplan og dens forhold til den realiserede arbejdsplan, på sigt vil skabe tryghed og trivsel, men vi er også bevidste om, at det er en stor forandring, der kræver sin tid. Fysiske forhold De fysiske rammer påvirker både lærere og elever i forhold til den daglige trivsel. I skoleåret har vi gennemført en større renovering af den gamle historiegang og bygget nye elevtoiletter samt etableret nye omklædnings- og badefaciliteter til personalet. Ombygningen og indretningen af de nye områder har taget afsæt i lærer- og elevønsker. Der er desuden etableret et nyt lærerforberedelseslokale med 36 arbejdspladser samt en række lærerarbejdspladser i forbindelse med faglokaler. Blandt andet er der skabt fælles lærerarbejdspladser for fysik- og matematikgruppen, hvor disse to faggrupper selv har indrettet lokalerne. Vi har desuden forbundet trivsel med en ren skole. Vi har i skoleåret etableret Projekt Ren Skole, hvor alle opfordres til at holde skolen ren. I løbet af skoleåret har der været forskellige fokuspunkter, startende med kantinen, de øvrige fællesarealer og afslutningsvis klasselokalerne. Projektet har involveret alle ansatte, og rengøringsgruppen har blandt andet undersøgt, hvilket lokaler der efterlades, så de er klar til rengøring med opsatte stole, fjernet affald og lukkede vinduer. 9

10 7. Lokalt samarbejde Kommunalt samarbejde Vi har udbygget vores kommunale og erhvervsmæssige samarbejde, hvor vi blandt andet har været med til at formulere en kommunal børne- og ungestrategi. Vi har endvidere etableret et tæt samarbejde med både UU og Studievalg Sjælland, hvor det især i samarbejdet med UU har været vigtigt for os at holde dem opdateret med de faglige og studiemæssige muligheder på Kalundborg Gymnasium og HF. Skolen deltager i kommunale råd og udvalg, der bidrager til at øge fokus på uddannelsesniveauet i området, fx Uddannelsesråd, Integrationsråd og Naturfagsstyregruppe. Skolen arbejder også sammen med Kalundborg Jobcenter mht. rekruttering af unge, der har evnerne, men ikke af sig selv søger en gymnasial uddannelse. Endelig har skolen et uformelt samarbejde med Kalundborg Erhvervsråd, som har et projekt, hvor man matcher elever og praktikpladsvirksomheder. Fusion Ledelsen har indgået et samarbejde med Kalundborg Kommune og områdets øvrige uddannelsesinstitutioner, hvor der bl.a. er afholdt en række dialogmøder, og der er indgivet screeningsansøgning til Ministeriet for børn og undervisning om fusion mellem EUC Holbæk afdeling i Kalundborg og Kalundborg Gymnasium og HF. En sammenlægning er dog midlertidig lukket ned grundet manglende økonomisk tilskud. Ny Nordisk Skole Derudover er vi blevet en del af et tværinstitutionelt netværk i Ny Nordisk Skole og har derigennem øget samarbejdet med folkeskolerne, dels på lærerplan, dels på elevplan. Dette skaber et kendskab til vores uddannelsesinstitution på de institutioner, der skal afgive elever til os. Studieretninger og netværk Skolen har fastholdt rekruttering til bioteknologisk studieretning, bl.a. gennem etablering af samarbejde med Novozymes, som tilbyder eleverne en oplevelses- og relevansdimension i forhold til det faglige arbejde. Udvalgte biologi-, kemi-, bioteknologi- og fysiklærere har sammen med kolleger fra andre gymnasier deltaget i en ekskursion til Bayer Crop Science i Monheim, hvor der blev etableret netværk og viden om kommerciel forskning. I perioden er dette samarbejde blevet videreudviklet og den samlede gruppe af naturvidenskabelige lærere er en vigtig medspiller i denne udviklingsproces. Skolen har i perioden udbudt og oprettet en ny studieretning med biologi og idræt som bærende fag. De tre tiltag sigter samlet mod en større omverdensforståelse og muliggør fremtidig lokal rekruttering af arbejdskraft. Denne studieretning har fornyligt fået samarbejde med Novo Nordisk omkring Diabetesdagen. 10

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Gymnasiet tænkt forfra

Gymnasiet tænkt forfra Gymnasiet tænkt forfra en pixi Roller Ansvar Hvor er vi? Tidsplan Indledning Kære projektdeltagere I denne folder kan du skabe dig et overblik over projektet Gymnasiet tænkt forfra. Det er tanken, at den

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Det mindre optag på begge gymnasier de sidste to år betyder, at vi i 2013 samlet set forventer et mindre fald i antallet af årselever.

Det mindre optag på begge gymnasier de sidste to år betyder, at vi i 2013 samlet set forventer et mindre fald i antallet af årselever. Præsentation Teknisk Gymnasium Gymnasieafdelingen på Syddansk Erhvervsskole har i 2013 et budget på 1.114 årselever. Odense Tekniske Gymnasium (OTG) bidrager med et budget på 675 årselever, Vejle Tekniske

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning i lærergruppen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan

Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan Vision: Det er Støvring Gymnasiums vision at være det foretrukne lærested for unge mennesker i lokalområdet og en særdeles attraktiv ungdomsuddannelse

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Mellem lighed og ledelse

Mellem lighed og ledelse Teamsamarbejdet bliver nemt til en masse møder, hvor der snakkes og snakkes og træffes en masse ikke-beslutninger. Men sådan behøver det ikke være, siger Thomas R. S. Albrechtsen, der har undersøgt ts

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: oktober 2014 Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere