Samlet evalueringsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet evalueringsrapport"

Transkript

1 Den Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i rektors resultatlønskontrakt for det pågældende år. Efter den treårige periode udarbejdes en rapport, som beskriver den samlede indsats i forhold til nøgleområderne. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af evalueringerne af resultatlønskontrakterne i den treårige periode. 1. Fastholdelse Skolen skal gøre en aktiv indsats for fortsat at fastholde eleverne i deres ungdomsuddannelse, således at de færdiggør enten HF eller STX. 2. Elevaktiverende undervisning Der arbejdes løbende på skolen med udvikling af undervisningsformer, der aktivt engagerer eleverne i deres egen læreproces. 3. Profilering af studieretninger Der arbejdes på at skabe en markant profil for hver enkelt studieretning på skolen, således at både studieretningsfag og obligatoriske fag tones efter den pågældende studieretning. 4. Ny skriftlighed Der arbejdes på at udvikle Ny skriftlighed som del af den faglige undervisning og som understøttelse af studieretningsprofilerne. Formålet er at sikre eleverne de bedste skriftlige kompetencer - både fagligt og generelt. 5. IT i undervisningen IT inddrages i al undervisning, hvor det er naturligt og relevant. Skolen tilbyder opdaterede fysiske rammer. 6. Udvikling af personalets kompetencer Skolen skal løbende sørge for, at personalets kompetencer udvikles og styrkes gennem efteruddannelse og træning. 7. Lokalt samarbejde Gennem et stærkt lokalt samarbejde med forskellige aktører skal skolen til stadighed sikre en stærk forbindelse mellem skolens faglighed og virkeligheden uden for skolen. De naturvidenskabelige studieretninger skal fremhæves i særlig grad i forhold til skolens placering i et område med mange naturfaglige arbejdspladser. 1

2 1. Fastholdelse Samlet set har fastholdelse og dermed øget gennemførelsesprocent fokus på at give alle unge en reel chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Frafaldsprojekt En stor del af skolens elever kommer traditionelt fra studiefremmede miljøer, hvilket bevirker, at deres forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse er meget forskellige fra elever i andre regioner i Danmark. Dette faktum er et omdrejningspunkt i hele skolens virksomhed, og skolen har bl.a. på denne baggrund deltaget i et regionalt projekt sammen med Næstved og Slagelse Gymnasium og HF, der primært har haft til formål at mindske frafald. I tilknytning til dette projekt blev der iværksat forskellige aktiviteter, såsom mentorordning, dobbeltlærerordning, profilering af studieretningen og ekstra lektiehjælp. De fleste af de aktiviteter, der blev etableret under dette projekt, er videreudviklet og eksisterer således stadig, blot i en anden form. Dette gælder bl.a. mentorordning, studieretningsprofilering og lektiehjælp. Fravær og hurtig respons Skolen har skærpet sin procedure, således at der er etableret en hurtigere reaktion på elevernes fravær, som ofte er tegn på dårlig trivsel, sociale eller faglige problemer. Højt fravær fører ofte til frafald. Ledelsen har møder med studievejlederne hver anden uge, hvor elever debatteres. Før hvert møde opfordres klassens lærere til at komme med kommentarer, bekymringer med mere. Ved fastholdelses- og trivselsmøder, både med og uden elever, noteres fokuspunkter, aftaler med mere i elevnoter i Lectio efter sådanne samtaler. Dette giver klassens øvrige lærere samt den pågældende elev mulighed for at orientere sig om handlingsforløb samt aftaler, og det synliggør samtidig den generelle historik. Vi benytter dog stadig administrationsfeltet, hvis oplysningerne ikke skal kunne ses af andre end dem med særlig adgang i Lectio. Udsatte elever Særligt udsatte elever bliver tilbudt samtaler med en psykolog fra UPCN eller skolens egen tilknyttede psykolog/psykoterapeut. Gennem en hurtig indsats har vi kunnet forebygge personlige sammenbrud, og der er udarbejdet planer for, hvordan eleven kan bevare sin tilknytning til skolen under et psykologisk behandlings- eller sygdomsforløb. Der etableres særlige uddannelsesforløb for elever med særlige behov. Ud over psykolog- og mentorstøtte kan uddannelsen i særlige tilfælde forlænges med et år. Disse forløb etableres i et samarbejde med den konkrete elev, klassens teamlærere, studievejleder og ledelsen. Vi har flere eksempler på, at elever, der har gået på specialskole hele eller dele af deres folkeskoletid, kan gennemføre en gymnasial uddannelse, men at det kræver tilvænning at være en del af en mere almindelig institution med de mange krav, der følger med. Derudover er der fokus på tidlig indsats, hvis det ser ud til, at en elev har risiko for ikke at blive student. 2

3 Eksamenstræning Eleverne er blevet tilbudt eksamenstræning både i form af studiekredse og individuelle samtaler for især at modvirke frafald i eksamensperioden, hvor mange elever føler sig pressede, samt for at forbedre elevernes eksamenspræstation. Generel trivsel Den generelle trivsel i klassen og klasserumskulturen kan også være en afgørende faktor for, at unge, der i forvejen kan betragtes som frafaldstruede, falder fra uddannelsen. Derfor har der været fokus på introperioden, forskellige former for klasseaktiviteter samt introovernatning på skolen. Der er sikret et øget samarbejde mellem team og studievejleder i 1.g, da studievejlederen deltager som et teammedlem i møderne. Frafaldet er typisk størst i 1.g, hvorfor ledelsen har prioriteret indsatsen her, i form af et systematisk og formelt samarbejde. Sommerferiesamtaler Frafaldstruede elever med enten højt fravær og/eller meget lave karakterer er alle til individuelle samtale før sommerferien, hvor UU endvidere deltager i de fleste. Det tættere samarbejde med UU betyder, at UU direkte kan tage over ved de elever, der ikke længere skal gå på Kalundborg Gymnasium og HF. Desuden har det tættere samarbejdet givet begge parter en større indsigt i den enkelte elevs historie med bedre mulighed for støtte og vejledning fra begge instanser. Vi optager flere elever, der ikke før kunne se sig selv som en del af en gymnasial uddannelse. Motivation Et andet frafaldstruende element er manglende motivation, hvilket inkluderer forskellige aspekter, der dels relaterer sig til eleven selv, dels til pædagogiske eller organisatoriske aspekter på skolen. I skoleåret 2013/14 er der fokus på motivation, hvor vi blandt andet i efteråret til pædagogisk dag har haft oplæg og workshop med Dorte Ågaard med afsæt i hendes forskning i forhold til motivation i ungdomsuddannelserne. Der arbejdes i den forbindelse med konkrete elevsager, hvor der af klassens lærere er udvalgt et par elever, der skal rettes fokus på i forhold til at gøre en særlig indsats for at øge elevens motivation for optimal læring og udvikling. Et andet aspekt i relation til motivation er hurtig korrigering af det skriftlige fravær ved for sent afleverede opgaver. En ledelsesrepræsentant er sat på denne opgave. 3

4 2. Elevaktiverende undervisning Projekter Mange elever fra kalundborgområdet skal overskride kulturelle barrierer og traditioner for til fulde at udnytte deres potentiale, og skolen har forsøgt aktivt at hjælpe dem på vej, fx gennem deltagelse i projekter som Biotek Nord, Det rullende Universitet, Forskerspire, Akademi for Talentfulde Unge, samarbejde med Sciencetalenterne i Sorø, udveksling med venskabsskole i Malaga, Comenius-projektet Baltic Sea, Euroweek, samarbejde med forskellige virksomheder og studiepraktikordning. Studiekreds og workshops Der er sat fokus på lærernes kompetencer i forhold til at gøre eleverne aktive i læreprocesserne, blandt andet gennem heldagskurser, studiekredse, ipad-kurser, didaktiske eftermiddagsworkshops med fælles inspiration til nye elevaktiverende øvelser med videre. Ledelsen har for at udvikle den pædagogiske praksis blandt lærerne iværksat en række studiekredse herunder studiekredse centreret omkring brugen af elektroniske tavler, Cooperative Learning, studieforberedende skriftlighed, øget kvalitet i skriftlighed samt studieretningsprofilering. Studiekredsene har dels arbejdet internt i gruppen med pædagogisk udvikling, dels skulle inspirere de øvrige lærere til didaktisk nytænkning herunder elevaktiverende undervisning. Innovation Skolen har deltaget i et projekt, afholdt af Syddansk Universitet, der styrker enkelte læreres evne til at skabe et innovativt læringsmiljø. Udvalgte lærere har sammen med en ledelsesrepræsentant deltaget i kurset, og der blev etableret mesterlæreordning for andre lærere. Skolen har udgivet en folder omkring innovation som metode og innovation som fag. HFafdelingens særlige innovationsprofil er blevet styrket gennem forskellige camps med det formål at træne elevernes innovative og kreative kompetencer, ligesom deres evne til at formidle er blevet styrket. Det innovative aspekt danner desuden fundamentet i det tværinstitutionelle samarbejde under Ny Nordisk Skole, som Kalundborg Gymnasium og HF deltager i. De fysiske rammer Skolens ydre rammer skal afspejle den pædagogske og didaktiske kultur, og der har i perioden været en omfattende renovering, hvor det fysiske miljø spiller sammen med nytænkende pædagogik og didaktik med elevens læring og aktivitet i centrum. De nye lokaler er forskelligartede med fokus på forskellige læringsstrategier. De forskelligartede møbler kan på den ene side være med til at understøtte pædagogisk nytænkning eller som såkaldte benspænd være med til at igangsætte en ny måde at tænke læring og undervisning på, hvor elevens aktivitet sættes i centrum. Digitaliseret læring Implementeringen af elektroniske tavler og ipads har bidraget til elevaktiverende undervisning. Dette er yderligere beskrevet under punkt 5. 4

5 3. Profilering af studieretninger Studiekreds Der har været etableret en studiekreds med fokus på studieretningsprofilering, hvilket har ført til et større pilotprojekt, som gennemføres i skoleåret Pilotprojektet nytænker hele strukturen omkring studieretningen og placerer studieretningen som det centrale omdrejningspunkt for alle andre fag. Dette betyder blandt andet øget samarbejde på tværs af fag, funktionelt tværfagligt samarbejde omkring AT-forløb samt øget lærersamarbejde med tilhørende fællesforberedelse, hvor lærerne i langt højere grad har indflydelse på det strukturelle niveau. Pilotprojekt Kenya Vi har udvalgt to samfundsfaglige studieretninger til pilotprojektet, som samtidig skal afprøve en ny måde at betragte studierejse på, der betyder, at studierejsen i langt højere grad skal ses som undervisning, der flytter ud af lokalet, hvor et fremmet lokalt miljø bidrager til den faglige og tværfaglige undervisning. Studieturene skal bruges til empiriindsamling, så eleverne får en større erfaring med den form for akademisk arbejde. Dette pilotprojekt har desuden medført, at teamet omkring studeretningen har en langt mere central rolle. De to udvalgte klasser skal 2-3 uger til Kenya, hvor studieretningsfagene samt øvrige fag skal i spil. Søgningen til de to klasser har været stor, trods den forvarslede merudgift til studieturen. Der vil i løbet af de tre år være et tæt samarbejde mellem de to klasser, og projektet vil blive evalueret og undersøgt undervejs. Talentklubber for folkeskoleelever Det har været vigtigt for skolen til stadighed at kunne oprette en bred vifte af studieretninger. Et fokus på at kunne oprette alle studieretninger har blandt andet ført til et talenttilbud om at deltage i scienceklub på gymnasiet for alle kommunens folkeskoleelever i overbygningen. Scienceklubben blev gennemført med succes, masser af omtale og pleje af vores kommende elever. Vi har forsøgt os med en sprogklub for folkeskoleelever, men uden tilstrækkelig tilmelding. Vi vil prøve igen til næste år, ligesom vi vil forsøge med sprogambassadører for at styrke grundlaget for en sproglig studieretning. Profilering Profilerne på de enkelte studieretninger er blevet styrket igennem indgåelse af projekter med eksterne samarbejdspartnere, fx har musikklassen samarbejdet med Holbæk Bigband om en fælles koncert, studieretning a har samarbejdsrelationer med DTU, studieretning b med Novozymes, studieretning c med Novo Nordisk omkring diabetesdagen, de samfundsfaglige studieretninger har samarbejde med Mellemfolkelig Samvirke og sproglig studieretning har udveksling med Malaga og Galicien. Udvalgte lærere har profileret skolens innovationsprofil ved eksterne kurser. Der er etableret studieretningsmøder, hvor der blandt andet blev arbejdet med idéer til aktiviteter på de enkelte studieretninger på tværs af årgangene. Disse aktiviteter kan give en højere grad af faglig identitet og et bedre sammenhold og desuden styrke profilerne på de enkelte studieretninger. Studieretningsmøder på tværs af årgangene medvirker desuden til at styrke videndeling mellem lærerne og toning af alle studieretningsfag. 5

6 4. Ny skriftlighed Studiekreds - studietid Ved indføring af Ny skriftlighed blev der etableret en studiekreds, der blandt andet arbejde med progression i det skriftlige arbejde samt mulige understøttende aspekter i det skriftlige arbejde til forskellige elevtyper. Studiekredsens arbejde førte blandt andet frem til indførelse af ugentlige skemalagte studietimer til lektielæsning og opgaveskrivning. Disse forskellige elementer er gennem perioden blevet videreudviklet, hvilket blandt andet har betydet, at klassens lærerteam spiller en mere aktiv og synlig rolle, at eleverne automatisk indkaldes til skriveværksted ved manglende afleveringer, en fast og dermed forpligtende tilmelding til lektiehjælp i specifikke fag samt et fokus på oprettelse af studiegrupper, hvor eleverne kan støtte hinanden i udvikling af studiekompetence. Skriveværksted Skriveværkstedet er med til at fastholde eleverne, og de får desuden mulighed for at skrive i trygge rammer. De får også hjælp til at strukturere de mange afleveringer hen over året, og bliver støttet i at udvikle en selvstændig ansvarlighed i forhold til egen læring. Øget kvalitet i skriftlighed Studiekredsen omkring Ny skriftlighed blev afløst af en studiekreds omkring Øget kvalitet i det skriftlige arbejde. Denne studiekreds havde fokus på, hvorledes en fokuseret og konstruktiv respons til eleverne ikke kun understøtter læringen, men i sig selv kan bidrage til læring og ny viden hos eleverne. Dette afstedkom en undersøgelse af de elever på skolen med mest skriftligt fravær for herigennem at kaste lys over, hvorfor visse elever får et stort skriftligt fravær, og hvorledes skolen kan hjælpe disse elever. Denne undersøgelse har blandt andet ført til hurtig reaktion på elever med skriftligt fravær fra både ledelse og studievejledere. Nedbringelse af skriftligt fravær Undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem tilstedeværelsesfravær og det skriftlige fravær. Derfor har der været øget fokus på det skriftlige fravær, da det typisk fører til øget tilstedeværelsesfravær og øget risiko for frafald. Det skriftlige fravær er gennem perioden reduceret markant og var samlet for skolen ved skoleårets afslutning 2013 på godt 7%. Ledelsen har gennemført en undersøgelse for at sætte fokus på, hvorledes studietiden yderligere kan udvikles. Dette har blandt andet ført til ændrede procedurer i forhold til indkaldelse til skriveværksted, øget fokus på dannelse af studiegrupper og forskellige tiltag for at øge eleverne studieparathed. Omlagt skriftlighed Der har været forsøg med omlagt skriftlighed, hvilket betyder, at udvalgte skriftlige afleveringer laves på skolen, hvor læreren er tilstede og således kan coache eleverne undervejs i processen. 6

7 5. IT i undervisningen IT-strategi Der er udarbejdet en IT-strategi, som har dannet udgangspunkt for arbejdet med de forskellige delpunkter. Førende i forhold til IT Kalundborg Gymnasium og HF er førende i forhold til IT udstyr. Skolen er nu fuldt udstyret med elektroniske tavler i alle undervisningslokaler, og der er tilkoblet apple-tv, hvilket giver en bedre mulighed for konvergens mellem de forskelige medietyper. Derudover er internetforbindelsen blevet opgraderet, således at der ikke er kapacitetsproblemer trods flere devices pr. person på skolen. Dette er i direkte tråd med punkt 1 i skolens IT-strategi. IT som et didaktisk supplement Det har været vigtigt for ledelsen at påpege overfor lærergruppen, at implementering af IT samt udvikling af nye didaktiske og pædagogiske metoder med afsæt i IT er subjektivt forankret og derfor vil foregå i forskellig tempi. Og at IT ikke er interessant i sig selv, men kun er interessant i det omfang, det kan være et metodisk og didaktisk supplement, der bidrager til øget læring og almen dannelse. IT-kompetenceudvikling Der har i perioden været tilbudt forskellige kurser i anvendelse af ipads i undervisningen, i brugen af elektroniske tavler samt andre specifikke former for digitaliseret læring. Der har, som tidligere beskrevet, været nedsat en studiekreds, der har arbejdet med, hvorledes de elektroniske tavler kan bidrage til en didaktisk fornyelse. I skoleåret er der arrangeret ipad-kursusforløb over flere omgange med fokus på praktisk håndtering af forskellige apps. Der har været organiseret fællesforberedelse/workshops med ressourcepersoner, som lærerne uden tilmelding har kunnet gå til. Dette fokus har bidraget til et fokusområde for skoleåret , hvor foredragsholdere fra Kompas af flere omgange laver fælles workshop i brugen af ipads i undervisningssituationer. Første seance blev afholdt på lærerarbejdsdagene før første skoledag med stor succes, og der har i efteråret været endnu en kursusdag. ipad-klasser Der er gennem perioden oprettet flere og flere såkaldte ipad-klasser. I disse klasser får eleverne ved skolestart udleveret en ipad, og de lærere, der er tilknyttet sådanne klasser bruger, så vidt det er muligt, ipad i den digitaliserede læringsproces. Der er således en række abonnementer fremfor hjemkøbelse af trykt materiale. I enkelt fag har hele faggruppen besluttet sig for en interaktiv grundbog, som alle hold undervises efter. 7

8 6. Udvikling af personalets kompetencer Fællesskab Det kollegiale fællesskab er styrket gennem tilbud om bl.a. fredagsfodbold, premiere på skolekomedien samt sommer- og julefrokost. Gennem en frugt- og madordning fokuserer skolen på sund livsstil, ligesom der tilbydes adgang til gratis idrætsfaciliteter i dagtimerne samt deltagelse i DHL-stafetten. MTU Som opfølgning på medarbejdertrivselsundersøgelse 2011 nedsatte ledelsen tre arbejdsgrupper med det formål at udarbejde et eller flere forslag til konkret implementering for at fremme medarbejderansvar. På baggrund af resultatet af trivselsundersøgelsen 2011 og med afsæt i arbejdsgruppernes anbefalinger er medarbejdertrivslen 2013 skabt i et fællesskab mellem ledelse og SU, hvor spørgerammen til APV og MTU er tilpasset, således at den relaterer sig til lokale forhold. Studiekredse Studiekredse kan være med til at skabe medejerskab. Derfor har der været forskellige studiekredse bl.a. omkring skriftlighed og studieretningsprofilering. Studiekredsene har været med til øge samarbejdet og har bidraget til en glæde og trivsel ved de nye tiltag. De mange deltagere i studiekredsene har klart medvirket til, at tiltagene, ændringerne og udviklingen kan implementeres med bredere opbakning. Lærerarbejdsrum Der er oprettet lærerarbejdsrum til alle skolens lærere, dels i forbindelse med etablering af Science Center, dels ved den seneste renovering. Dette har resulteret i, at alle lærere kan have en individuel arbejdsplads. Dette har givet bedre muligheder for fælles forberedelse samt videndeling både i og på tværs af faggrupper. Nyansatte Den eksisterende tutorordning for nyansatte lærere er udbygget, således at erfarne lærere bidrager til udvikling af nye læreres kompetencer i en slags mesterlærerordning. Sygdom Der er iværksat en ændret praksis i forhold til en langt tidligere indsats ved medarbejderes længerevarende sygdom. Skolens ledelse fokuserer på medarbejdernes sygefravær med opfølgende samtaler efter flere dages sygdom. Kursus Alle lærere tildeles forlods 37 timer til kursusvirksomhed, som de selv skal administrere. Alle kurser skal fortsat godkendes af ledelsen og den økonomiansvarlige. Fremadrettet vil der blive lavet en strategi for kursusvirksomhed. Globale Gymnasier Endelig har skolen intensiveret sin indsats i projektet Globale Gymnasier, som giver elever og lærere mulighed for at møde og arbejde sammen med andre skoler, både nationalt og internationalt. 8

9 Skema Skemaet er et vigtigt element i lærernes og eleverne hverdag, og det har derfor været vigtigt for os at genindføre helårsskema. Derudover er der i årets løb løsnet op for lærernes rettigheder til selv at have indflydelse på skemaet. Lærerne har nu ret til at foretage skemaændringer af eget skema, såfremt det ikke giver eleverne et dårligere skema med eksempelvis mellemtimer. De har endvidere ret til at foretage lokaleændringer, hvis lokaleændringerne godkendes af eventuelle implicerede partnere. Dette har skabt større frihed i forhold til planlægning af egen arbejdstid, men det giver også mulighed for at samle timer, således at man didaktisk kan planlægge længere forløb uden afbrydelser. OK13 Trivsel på arbejdspladsen handler også om en passende mængde arbejdsopgaver. Derfor har der også været fokus på at nedbringe det samlede overarbejde, hvilket er lykkedes. Desuden er der med OK13 lagt op til en anderledes styring af arbejdsopgaver med fokus på selve opgaven, hvor de samlede opgaver fremgår af en budgetteret arbejdssplan. Arbejdsplanen er ikke udspecificeret med timer for den enkelte opgave, men er derimod en samlet beskrivelse af skoleårets arbejdsopgaver. Det er herefter lærerens opgave at få timer og opgaver til at harmonere. Dette beror på en forventning om, at lærere som akademikere er i stand til selvledelse og herigennem at kunne vurdere sammenhængene mellem de enkelte arbejdsopgaver og det aktuelle tidsforbrug. Ved skoleårets afslutning omskrives den budgetterede arbejdsplan til en realiseret arbejdsplan. Den realiserede arbejdsplan vil være et resultat af den løbende dialog mellem den enkelte lærer og ledelsen med hensyn til balancen mellem arbejdsopgaver og tidsforbrug. Der er afholdt opfølgende samtaler i november Vi har således en forhåbning om, at vores måde at implementere OK13 på, hvor der samarbejdes og samtales om den budgetterede arbejdsplan og dens forhold til den realiserede arbejdsplan, på sigt vil skabe tryghed og trivsel, men vi er også bevidste om, at det er en stor forandring, der kræver sin tid. Fysiske forhold De fysiske rammer påvirker både lærere og elever i forhold til den daglige trivsel. I skoleåret har vi gennemført en større renovering af den gamle historiegang og bygget nye elevtoiletter samt etableret nye omklædnings- og badefaciliteter til personalet. Ombygningen og indretningen af de nye områder har taget afsæt i lærer- og elevønsker. Der er desuden etableret et nyt lærerforberedelseslokale med 36 arbejdspladser samt en række lærerarbejdspladser i forbindelse med faglokaler. Blandt andet er der skabt fælles lærerarbejdspladser for fysik- og matematikgruppen, hvor disse to faggrupper selv har indrettet lokalerne. Vi har desuden forbundet trivsel med en ren skole. Vi har i skoleåret etableret Projekt Ren Skole, hvor alle opfordres til at holde skolen ren. I løbet af skoleåret har der været forskellige fokuspunkter, startende med kantinen, de øvrige fællesarealer og afslutningsvis klasselokalerne. Projektet har involveret alle ansatte, og rengøringsgruppen har blandt andet undersøgt, hvilket lokaler der efterlades, så de er klar til rengøring med opsatte stole, fjernet affald og lukkede vinduer. 9

10 7. Lokalt samarbejde Kommunalt samarbejde Vi har udbygget vores kommunale og erhvervsmæssige samarbejde, hvor vi blandt andet har været med til at formulere en kommunal børne- og ungestrategi. Vi har endvidere etableret et tæt samarbejde med både UU og Studievalg Sjælland, hvor det især i samarbejdet med UU har været vigtigt for os at holde dem opdateret med de faglige og studiemæssige muligheder på Kalundborg Gymnasium og HF. Skolen deltager i kommunale råd og udvalg, der bidrager til at øge fokus på uddannelsesniveauet i området, fx Uddannelsesråd, Integrationsråd og Naturfagsstyregruppe. Skolen arbejder også sammen med Kalundborg Jobcenter mht. rekruttering af unge, der har evnerne, men ikke af sig selv søger en gymnasial uddannelse. Endelig har skolen et uformelt samarbejde med Kalundborg Erhvervsråd, som har et projekt, hvor man matcher elever og praktikpladsvirksomheder. Fusion Ledelsen har indgået et samarbejde med Kalundborg Kommune og områdets øvrige uddannelsesinstitutioner, hvor der bl.a. er afholdt en række dialogmøder, og der er indgivet screeningsansøgning til Ministeriet for børn og undervisning om fusion mellem EUC Holbæk afdeling i Kalundborg og Kalundborg Gymnasium og HF. En sammenlægning er dog midlertidig lukket ned grundet manglende økonomisk tilskud. Ny Nordisk Skole Derudover er vi blevet en del af et tværinstitutionelt netværk i Ny Nordisk Skole og har derigennem øget samarbejdet med folkeskolerne, dels på lærerplan, dels på elevplan. Dette skaber et kendskab til vores uddannelsesinstitution på de institutioner, der skal afgive elever til os. Studieretninger og netværk Skolen har fastholdt rekruttering til bioteknologisk studieretning, bl.a. gennem etablering af samarbejde med Novozymes, som tilbyder eleverne en oplevelses- og relevansdimension i forhold til det faglige arbejde. Udvalgte biologi-, kemi-, bioteknologi- og fysiklærere har sammen med kolleger fra andre gymnasier deltaget i en ekskursion til Bayer Crop Science i Monheim, hvor der blev etableret netværk og viden om kommerciel forskning. I perioden er dette samarbejde blevet videreudviklet og den samlede gruppe af naturvidenskabelige lærere er en vigtig medspiller i denne udviklingsproces. Skolen har i perioden udbudt og oprettet en ny studieretning med biologi og idræt som bærende fag. De tre tiltag sigter samlet mod en større omverdensforståelse og muliggør fremtidig lokal rekruttering af arbejdskraft. Denne studieretning har fornyligt fået samarbejde med Novo Nordisk omkring Diabetesdagen. 10

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2012-2013

Resultatlønskontrakt 2012-2013 Kalundborg den 27. november 2012 Resultatlønskontrakt 2012-2013 1. Grundlag og rammer for kontrakten Kvalitets- og tilsynsstyrelsen under Ministeriet for børn og undervisning har bemyndiget bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen.

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen. Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2012 2013 Nøgleområde 1 / 12 13: Uddannelsesprofiler på stx og hf Nøgleområde 2 / 12 13: Fastholdelse og forsømmelser Nøgleområde 3 /

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014.

Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014. Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014. Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesformand Gerd Bangsbo og rektor Jens Nielsen. kontrakten er indgået

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Præsentation. Chefområdet Teknisk Gymnasium

Præsentation. Chefområdet Teknisk Gymnasium Præsentation Chefområdet Teknisk Gymnasium Gymnasieafdelingen på Syddansk Erhvervsskole har i 2014 et budget på 1.117 årselever. Odense Tekniske Gymnasium (OTG) bidrager med et budget på 675 årselever,

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

At lære for at lære. Den karakterfri klasse - mindset og formativ evaluering som fælles arbejdsredskaber. Heidi Andersen, Odder Gymnasium

At lære for at lære. Den karakterfri klasse - mindset og formativ evaluering som fælles arbejdsredskaber. Heidi Andersen, Odder Gymnasium At lære for at lære Den karakterfri klasse - mindset og formativ evaluering som fælles arbejdsredskaber Heidi Andersen, Odder Gymnasium Oplæggets fokuspunkter 1. Formålet med karakterfrihed på Odder Gymnasium?

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder Teamlærer på ÅSG Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder For eleven opleves klassen som rammen om tiden i gymnasiet. En god og velfungerende klasse kan være med til at udfolde den

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

itçl?1i PI ,ttfl SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium

itçl?1i PI ,ttfl SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2016-2017 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Handleplanen er udarbejdet på baggrund af UMV-undersøgelse gennemført i november 2010 for både stx- og

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Læringsmiljø og fællesskab

Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljøet skal sikre, at målet om at give børn og unge de bedst mulige faglige og sociale færdigheder kan nås. Det handler om både de fysiske og de psykiske/sociale rammer.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere