Referat. Regionsbestyrelsesmøde 16. februar For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen"

Transkript

1 Referat til mø ato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard, Pia Westhoff, Maria Bjørnlund Rømer, Henriette Holm, Henrik Lauridsen. Afbud: Louise Søllingvrå Madsen (barsel), Stine Jørgensen, Agnes Holst Sted: Silkeborg Medborgerhus, Binderslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Kl : Punkt 1-5 Kl : Pause (6) Kl : Punkt 7-8 Kl : Frokost (9) Kl Punkt Forklaring af forkortelser: (D) = Drøftelse (O) = Orientering (B) = Beslutning Side 1 af 11

2 1) Kl Valg af ordstyrer (B) Der vælges en ordstyrer til dagens møde. Maria Rømer var ordstyrer indtil frokost og Randi Bundesen var efter frokost. 2) Kl Præsentation af ny studentermedhjælper (O) Nystartet studentermedhjælper præsenterer sig, efterfulgt at hurtig præsentation af bestyrelsesmedlemmer. Studentermedhjælperen og bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort med navn og baggrund. 3) Kl Strategiplanen (O) Hovedbestyrelsen har netop udarbejdet strategiplanen for de næste 2 år. Kirsten Ægidius orienterer om de relevante hovedlinjer i planen. Punktet flyttet til kl til Kirsten Ægidius ankomst. Med afbuddet fra Agnes Host foretog Kirsten orienteringen alene. Der udleveres bilag med fokuspunkter fra Strategiplanen 2016, hvor flere job til fysioterapeuter og flere og mere tilfredse medlemmer er de to hovedmål. Disse udmønter sig i 19 projekter, der er indsatsområder hvor hovedmålene kan realiseres. Kirsten startede med at fremlægge baggrunden for strategiplanen, for at klargøre hvor inspirationen til fokuspunkterne og deres prioritering kom fra. Det overordnede fokus på flere jobs til fysioterapeuter komme på baggrund af en tidligere undersøgelse, hvor der blandt andet inddrages fremskrivninger på ud fra fysioterapeuter under uddannelse. Jobskabelse har før været med i strategiplaner, og dette videreføres. Fokus på medlemstilfredshed kommer fra en specifik medlemsundersøgelse, med en del utilfredse kommentarer, især ift. medlemmernes forståelse af hvilket arbejde organisationen udfører. Kirsten beretter hvordan de opridsede projekter i bilaget alle er detaljeret beskrevet i den fulde Strategiplan, ift. hvordan udmøntes. Sekretariatet er primus motor i udarbejdelsen af projektbeskrivelserne. Kirsten har holdt fast på at det er vigtigt at informere RB om indholdet i Strategiplanen 2016, for der er mange paralleller der kan inddrages i bestyrelsens arbejde. Aktuelt er projekt 5 ( Flere fysioterapeuter på børneområdet ) i høj grad overlappende med bestyrelsens debat om Folkeskolereformen og hvordan fysioterapeuter kan byde ind i det Side 2 af 11

3 arbejde. Enkelte af projekterne gennemgås indholdsmæssigt, med spørgsmål fra bestyrelsen. Sanne fremfører at nogle indsatsområder i højere grad giver mening på sekretariat-niveau, mens andre mere naturligt kan gennemføres. Under hovedmålet Flere jobs angives det at erhvervsindsatsen har fokus på at skabe nye jobs både på det private arbejdsmarked, og også uden for sygesikringen. Projekt 4 Muskel og ledsygdomme diskuteres, hvor Kirsten fremfører at mere træning, mindre kniv skal relanceres. Henrik tilføjer at Motion på recept burde høre ind under dette indsatsområde, og Sanne vil undersøge dette nærmere. Projekt 6 om Fysioterapeuter i lægepraksis fører til diskussion af hvilke opgaver det er fysioterapeuter eventuelt er egnede til at overtage i lægepraksis. Sanne fremlægger at lægemangel kunne løses med fysioterapeuter som hjælpearbejdere, der aflaster lægerne, så de frigøres til andre opgaver. Flere udtrykker bekymring for at fysioterapeuter skal overtage eksempelvis medicinrådgivning, eller skulle overtage for meget lægefagligt arbejde, for ikke at overse alvorlige sygdomme. Der er enighed om at indsatsområdet udelukkende henvender sig til kvalificerede fysioterapeuter, og at særlige kvalitetskrav er nødvendige, så nyuddannede ikke afprøves i sådanne stillinger. Projekt 7 om Nye job i kølvandet på beskæftigelsesreformerne fremlægges af Kirsten og Sanne som et område hvor fysioterapeuter i højere grad skal byde ind, frem for at arbejdsområdet udelukkende varetages af psykologer og socialrådgivere. Ved projekt 8 Færre ledige fysioterapeuter spørges der ind til Danske fysioterapeuters holdning til det stigende antal studerende. Kirsten forklare at projektet går ud på at støtte dimentender når de ikke får job, og svarer at ift. stigningen i antallet af studerende kan det på den ene side bliver det svært at skaffe jobs til alle. På den anden side er det godt at mange vil uddanne sig til fysioterapeuter og finder faget interessant. Dog diskuteres om der skal et loft over antal studerende for at stagnere eller ligefrem reducere udviklingen. Det aftales at diskussionen af Strategiplan 2016 tages op igen op mod Folkemødet på Bornholm når alle har læst bilaget grundigt, og at eventuelle henvendelser til sekretariatet for ydereligere oplysninger om Strategiplan 2016 skal koordineres. 4) Kl Arrangementer (D) Ordinær generalforsamling drøftes ift. program og kandidater til regionsbestyrelsen. Bestyrelsen diskuterede valgperioden og hvilke medlemmer der var på valg. Regionsbestyrelsesmedlemmer opstillet på ordinær generelforsamling (Randi Skov Bundesen, Maria Bjørnlund Rømer, Vita Kathrine Bisgaard, Henriette Holm) og ekstraordinær generalforsamling (Mille S. Thomesen, Stine Jørgensen) er alle på valg, og alle undtagen Henriette Holm genopstiller. Sanne Jensen, Pia Westhoff, Louise Søllingvrå Madsen og Henrik Lauridsen er ikke på valg. Stine Jørgensen vides ikke om genopstiller, men høres på næste møde. Der findes frem til at generalforsamling (GF) afholdes hvert andet år, hvilket blev ændret fra hvert år pga. manglende fremmøde. Samtidigt kan vedtægterne ændres efter hver GF. Side 3 af 11

4 Vedtægtsændringer kunne både være at have en næstformand eller studenterrepræsentanter fra begge skoler. Valgperioden kunne principielt også ændres, selvom det nok ville føre til færre opstillede. Det besluttes at det skal afklares præcist hvem der tæller som ordinære medlemmer af regionsbestyrelsen, om 2 observatørpladser til de studerende eksempelvis er inklusiv i de 8 ordinære medlemmer. Herefter blev tidsplanen for den ordinære generalforsamling diskuteret. Sanne fremlagde en foreløbig tidsplan, der blev justeret undervejs: Kl : Velkomst m. præsentation af forløb. Kl : Workshops. Kl : Spisning + networking. Kl : Formand mundtlig beretning Kl : Kaffepause. Kl : Regnskab + Budget Kl slut: Valg. Det blev diskuteret om det kunne blive et problem at deltagerne gik efter workshops, uden at blive til valg-delen, men der blev enighed om at workshops stadig skulle ligge i begyndelsen. Vita lagde vægt på at det skulle udmeldes eksplicit at medlemmerne sagtens kunne møde op senere, i løbet af generalforsamlingen, hvis de ikke kunne nå det til tiden. Reklameringen for generalforsamling kan nå praktis-sektoren gennem netværk, og de studerende gennem facebooksiden samt skolernes intranet. Ansøgningsworkshoppen blev diskuteret. Sanne fastslog at den skulle tilbyde input fra forskellige kilder: privatpraksis og kommunen fremfor blot være en skabelons-workshop til en standardudformning af ansøgninger. Vita forslog at medlemmer kunne medbringe en konkret ansøgning og opslag, til at få feedback, men at der også skulle være mulighed for at få noget ud af workshoppen uden en konkret ansøgning. Maria indskød at det kunne være fordelagtigt at have en fysioterapeut-leder med i workshoppen, der eventuelt har andet syn på ansøgninger. Maria kender selv en leder og bestyrelsen beslutter at denne skal kontaktes. Bestyrelsen diskuterede at workshoppen ville forløbe bedst, hvis fysioterapeuterne kort præsenterede sig i plenum, hvorefter medlemmerne kunne gå ud til de borde der var mest relevante for dem og få konkret sparring. Vita indskød at det dermed også bliver værdifuldt for de medlemmer der deltager uanset hvor mange der kommer. Pointen med workshoppen er da at få inputs til konkrete ansøgninger eller stillingsopslag frem for en skabelon der kan bruges i alle tilfælde. Det skal undersøges om der findes en konkret skabelon hos DSA. Henrik foreslog at de workshop-ansvarlige kunne medbringe stillingsannoncer hjemmefra fra ens område og så fortælle om hvad der læses/lægges i hvad der står i annoncen evt. i opposition til hvad de studerende læser i det opslag. Sanne opsummerede diskussionen med at indbydelsen til generalforsamlingen skal fortælle at man kan medbringe sin egen ansøgning og stillingsopslag, der skal tåles at kunne høres af en lille gruppe, men at der også tilbydes illustrative cases med udgangspunkt i konkrete stillingsopslag. Vita foreslog et bookingsystem på papir til ca. 10 min. for at undgå kø ved bordene. Randi fremførte at det var fint med mange tilknyttet workshoppen, da det var nemt at trække sig, hvis man blev i overskud. Det blev angivet at de ansvarlige for workshoppen er Pia, Vita, Kirsten, Jan, lederen Pernille og evt. Tina Frank og Randi. Side 4 af 11

5 Henrik foreslog en kort evaluering på papirform når workshoppen er overstået, hvilket Jonas og Sanne sørger for. Ved tilmelding til GF kan det angives hvilken workshop man tænker at deltage i, så der kan dannes et overblik inden. Mille melder sig til at byde velkommen til Birgit Skoffers oplæg på vegne om RB. Sanne/Henrik eller Maria kan byde velkommen til Mortens oplæg. Maria afslutter at der fortsat kan være dialog om emnet og at Vita er tovholder. 5) Kl Folkemødet på Bornholm (O) Sanne orienterer om planlægningsgruppens foreløbige plan med regionsbestyrelsens deltagelse i Folkemødet. Sagsbehandling Punkt 5 rykkes til efter punkt 2. Først blev der orienteret om rejsedetaljer og Folkemødets program, hvorefter bestyrelsens strategi på selve Folkemødet blev diskuteret. Sanne informerede om rejsedetaljer. Udrejse tirsdag aften fra Karup kl. 17, ankomst Rønne Hjemrejse lørdag: kl.19 eller fra Rønne med ankomst Karup kl Et FTF-kursus gør at Sanne ikke kan deltage fra starten af folkemødet. Folkemødets forløb er at de første dage går med regionskonference (onsdag/torsdag) med fast program. Fredag/lørdag skal RB-medlemmer deltage i debatter. Halvdagsmødet d. 4. juni fungerer som forberedelse til folkemødet. Bestyrelsen efterspurgte en fastlagt strategi med eventuelle fokuspunkter, som indgang til debatterne på Folkemødet. Sanne fremførte at Strategiplanen var udgangspunkt for hvad der er fokus i RB s indspark på folkemødet. Ved at udvælge nogle fokuspunkter fra strategiplanen, kan der findes talepapirer frem. Vita indskød at ens egen specifikke fagbaggrund kunne anvendes til at hive konkrete eksempler frem i debatterne. Sanne fremførte at det generelle fokus kunne være at differentiering mellem borgerne var nødvendigt, da der er vidt forskellige behov. Alle skal ikke over en kam: Derfor skal alle heller ikke have hjælp til støvsugning, for det kan mange selv. Derfor skal der heller ikke kræves universelle rettigheder. Ingen bliver gamle for at få hjælp. Alle vil hvis de kan. Henriette tilføjede at de svageste ældre har mange konkurrerende lidelser, hvilket gør dem svære at kategorisere, og at hver enkel patient dermed er kompleks. Maria fremførte at det var en meget værdiladet debat, men også stor økonomisk post. Det vigtigste er at der ikke er penge sparet ved at få folk til at gøre mere praktisk/psykisk, hvis det ender med at forværre patienten pga. den pålagte arbejdsmængde. Derudover bød bestyrelsen ind med forskellige vinkler på pårørende-problematikken, hvor pårørendes ressourcer nogle gange degraderes til at udføre praktisk arbejde for patienten. Vita indskød at tankegangen med at patienten vil selv er for generel, da det kræver stærke pårørende at være i systemet. Der er enighed om at det kan være fremmedgørende at Side 5 af 11

6 pårørende skal gøre praktiske ting omkring patienten, og dette ikke er en god udnyttelse af pårørendes ressourcer. Der blev budt ind med forskellige artikler og undersøgelser omkring pårørendes oplevelser af patientforløb. Mille pegede på en undersøgelse af Skleroseforeningen der undersøger hvor vigtigt baglandet/de pårørende er. Sanne tilføjer at en læge havde en artikel i Politiken om hvor rystende det er at være pårørende. Målinger som den Skleroseforeningen har lavet kan levere hårde fakta frem for følelser. Randi indskød at Hjerteforeningen ligeledes har haft fokus på pårørende og hvordan de kan udnyttes bedst muligt i et behandlingsforløb. Pia peger på at der er forskel på pårørendes ressourcer: Aarhus kommune har politik om at pårørende skal inddrages, men disse kan være psykisk syge eller der kan være tilfælde med patienter uden pårørende. Mille spørger hvorfor læserbreve skrevet af Sanne ikke lægges på facebook eller hjemmesiden, men kun står i avisen. Sanne og Jonas vil sørger for de bliver lagt på facebook o.lign.. Frem mod halvdagsmødet skal de nævnte undersøgelser findes og opspores pårørendehistorier der ikke er for farverige. Derudover kan der udarbejdes liste over alle partiers sundhedsordførere og deres positioner. På den måde kan der både deltages i møder hvor der forventes enighed og uenighed med ordførerne. På folkemødet er bestyrelsen repræsentanter for foreningen, men også tilskuere. Strategiplanen skal være nogenlunde i baghovedet, men man skal ikke være bange for at sige noget. Sanne fremlagde at merchandise såsom t-shirts osv. er for dyrt set rent cost-benefit-analytisk. Sanne reserverer billetter til hele RB. 6) Kl Pause Flyttet til ) Kl (O) Fortroligt. Tema for resten af mødet: Folkeskolen og påvirkningen af denne - Skolelederne har svært ved at finde pengene, men vil gerne vide hvad fysioterapeuterne kan byde ind med. 8) Kl Kursus om fysioterapeuters bidrag til bevægelse og inklusion i folkeskolen (B) Sanne fremlægger muligheden for 2 deltagere i kurset d. 21/4-22/4 2015, Frederiksberg. Kursets indhold omhandler bl.a. krydsfeltet mellem fysisk aktivitet og hjernen, konsekvenser af inaktivitet, diskurser omkring inklusion samt fysioterapeutens rolle i den inkluderende skole. Yderligere information via linket under Vis : Side 6 af 11

7 Rykket til efter frokost kl Der er mulighed for lønkompensation til arbejdsplads. Mille: Relevant ift. arbejdet i RB og ift. Bornholm og det aktuelle arbejde, og vil derfor melde sig. Vita melder sig også. Sanne meddelte materiale fra kurset kan videregives. Sanne melder Vita og Mille til kurset og de sparre omkring det praktiske ift. kurset. Midler fra pulje til kompetenceudvikling kan dække. 9) Kl Frokost 10) Kl Orientering om resultater fra spørgeskemaundersøgelse (O) Jonas fremlægger resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Stikprøve med internetbaserede spørgeskemaer blandt folkeskolelærer i regionsbestyrelsens netværk. Der er blevet spurgt ind til om den enkelte lærers tanker omkring de 45 min. bevægelse, om de føler sig kompetente til opgaven, i hvor høj grad de kan ramme alle niveauer i klassen, og om de kan se et samarbejde med fysioterapeuter for at få vejledning og inspiration. Der uddeles en printet oversigt over de vigtigste resultater til bestyrelsesmedlemmerne. Resultaterne viser at der er opnået relativt mange respondenter: 74. Respondenterne er desuden fordelt nogenlunde repræsentativt ud over kommunerne i Region Midt, og på mange forskellige skole-størrelser. De vigtigste substantielle pointer er at de 45 min. bevægelser er implementeret vidt forskelligt på skolerne både ift. længden, dvs. om frikvarter er inklusiv, ift. tilrettelæggelsen (45 min. i træk eller 5 min. hver time) og ift. udførelsen (med klasse eller årgang). Lærerne oplever at der ikke er niveaudeling i bevægelsen og at det er svært at ramme alle niveauer, uden at det er et kæmpe problem. Generelt mangler de retningslinjer fra skolerne, men føler sig nogenlunde kompetente til opgaven. Et samarbejde med fysioterapeuter ses positivt rent fagligt, især ift. at opdage motoriske vanskeligheder hos nogle børn, samt variere og være effektiv i bevægelsen. Betænkelighederne går generelt på manglende tid og økonomi. Bestyrelsen diskutere resultaterne. Vita mente at det var positivt at lærerne føler sig kompetente, for det er nemmere at sparre med fysioterapeuter når de selv brænder for det. Der er flere strenge at spille på: Motorik, indlæring, forebygge skader, differentiering af undervisning. Bevægelse er ikke blot højpuls, men også at kunne være i egen krop. Vita tilføjer desuden at det kunne være en idé at komme med input til skolerne ift. bachelorprojekter omkring denne problemstilling. Mille svarede at der var en Ph.d. i København om inklusion, der evt. kunne bruges. Sanne tilføjede at lærerne tænker meget på idræt når de tænker 45 min. bevægelse. Kirsten pegede på at DanskSkoleIdræt evt. er en konkurrent på dette område, idét de ikke har vendt tilbage på Sannes henvendelser. Henriette tilføjer at det kan bruges som argument overfor skolerne af frikvarter og spisepause i Side 7 af 11

8 nogle tilfældes er inkluderet i de 45 min. bevægelse, hvilket ikke er reformens hensigt. Sanne afsluttede at lærerne får nu mere øje på dem der ikke kan bevæge så sig godt/meget som de andre. Den øgede fokus på bevægelse skal gribes ift. dem der har motoriske vanskeligheder. Det bliver ikke problem at finde fysioterapeuter der vil have sådanne jobs. Målet er ikke fastansat på hver skole, mere eksterne konsulenter. 11) Kl (O) Svar fra skoleudvalg i kommuner i Region Midt. Foreløbige svar fra skoleudvalg i Region Midt. omkring skolernes autonomi ift. eksterne konsulenter, som fysioterapeuter kunne være ifbm. implementeringen af de 45 min. bevægelse i skolereformen. Ét svar fra Ringkøbing-Skjern, men generel uvillighed til at svare. Det besluttes at skoleudvalg og embedsmænd skal opsøges igen mere nærgående for at få svar. 12) Kl Udarbejdelse af færdigt notat om fysioterapeuter i folkeskoleregi (B) Regionsbestyrelsen drøfter hvad fysioterapeuter, som faggruppe, kan byde ind med i folkeskolen ift. de 45 min. bevægelse, som resulterer i udarbejdelsen af et færdigt notat om dette. Bilag anvendes her som inspiration og evt. grundlag for udarbejdelsen. Bilag 2 - Årsrapport om motorik i indskoling af SDU & Reg.H. Bilag 3 - Skole og Forældre - Stigende utilfredshed med folkeskolereformen Bilag 4 - Notat af Skole og Forældre 19 februar 2015 Bilag 5 - Momentum-undersøgelse blandt forældre Bestyrelsen deles efter Sannes forslag ud i 2 arbejdsgrupper, hvor der arbejdes med hvad der praktisk og politisk skal gøres for at få fysioterapeuter ind i folkeskoleregi. Et færdigt notat udarbejdes ikke, men bliver en proces hvor kurset fra punkt 8 samt inspiration fra en fysioterapeut på børneområdet yderligere skal kvalificere notatet. Praktisk aftales det at der skal skrives til forvaltninger og politikere i Region Midtjyllands kommuner på skoleområdet. Derudover skal det undersøges om Undervisningsministeriet har puljer til projekter i regionerne ift. implementeringen af folkeskolereformen. Det praktiske mål er ikke at tilknytte en fysioterapeut til alle folkeskoler, men nærmere 1 pr. 10 skoler el.lign. Mille fremførte at 1 ansættelse på 1 skoler i 2 timer/ugen kan være nok til at give gode erfaringer, og er en god start. Der er enighed om at bestyrelsens fokus er gråzone-børn, der ikke er specialklasse-elever i PPRsystemet, men bunden af normalområdet, for hvis det er vanskeligere end det, skal der fuldtidsstilling + tværfaglighed til og ikke en ekstern konsulent -rolle. Der er uenighed om omfanget af forældreinddragelse i de tiltænkte stillinger. Sanne fremførte at forældre kan få information gennem en Stafet-log. Der var spredt enighed om at forældrekontakt ikke er udgangspunktet, da det kan være for omfangsrigt, og selvom det skal erkendes at forældrene skal medtages for effekt. Side 8 af 11

9 Fordelen ift. de 45 min. bevægelse er at den kan variere dagligt fra motorisk udvikling, sanseapparat, kondition til blot et break fra bøgerne. Det politiske diskuteres ift. hvad der kan sendes til skolelederne. Argumentet er at fremlægge hvad det kommer til at koste ikke at gribe ind over for gråzonebørn på folkeskoleniveau fremhæv Brønshøj-eksempel. Målet er at bringe fagpersonalet ind i skolerne frem for børnene rundt til fagpersonerne. Navnet på stillingen der søges oprettet blev diskuteret. Konklusionen blev at fysioterapeut var bedre end at opfinde et nyt ord, så andre professioner ikke kunne byde ind. Skolelærerne kan nemt selv spotte/screene børn med vanskeligheder. Det er ikke fokus at fysioterapeuter skal foretage screeningen, det kan skolelærerne selv. Det besluttes at Kirsten tager kontakt til en børneterapeut og Sanne kontakter privatpraktiserende fysioterapeut med henblik på besøg til kommende regionsbestyrelsesmøde, dette skal give kvalificerede bud på hvordan fysioterapeuter kan tilknyttes folkeskolen, og det ville derfor være en fordel at finde en inden for folkeskoleområdet. Det kan afgøres hvor 8. april-mødet holdes hvor fysioterapeuten bor, Den ene arbejdsgruppe har udarbejdet et stillingsopslag skolerne kan slå op, hvor der står at de søger en fysioterapeut som konsulent ift. de 45 min. bevægelse. Dette kan opslås på facebook, for at skabe dialog med medlemmer omkring interesse for sådan en stilling og idéer til hvordan den kan realiseres. Kirsten sender den færdige udgave til Sanne. 13) Kl Diskussion af videre strategi (D) Hvordan kan skoleledere gøres opmærksomme på fysioterapeuters mulige input, og hvordan kan medlemmerne gøres opmærksomme på at der er muligheder der kan udnyttes her. 1. Opsøge svar fra forvaltning/lokalpolitikere. 2. Undersøge puljer under UM 3. Mere præcisering via kursus: Derfor skal notatet ikke være færdigt til næste møde (8.april) 4. Formulerer jobopslag som gimmick lægge ud på facebook, som fiktiv stilling. a. Er der idéer til hvordan vi kan få fysioterapeuterne ud på skolerne. b. Er der interesse for sådan en stilling eller hvad skulle der til? 5. Mere præcisering via en ekspert mødet 8. april. 14) kl Orientering fra formanden (O) Sanne har besvaret notitser i lokalaviser med misforståelser omkring vederlagsfri fysioterapi, for at udrydde faktuelle fejl i disse. Derudover har Sanne talt for at Holstebro skal fastholde frivalgsordningen, frem for at afskaffe kommunens tilbud til vederlagsfri fysioterapi og lægge den ud til privatpraktiserende. Ifølge Danske Fysioterapeuter skal patienten have så meget fritvalg som muligt. Mange søgte om at få holstebro-ordning om både at være regionens og kommunens tilbud til vederlagsfri fysioterapi samtidigt. Men det kræver 2-tilladelse hvis man skal kunne køre på 2 Side 9 af 11

10 forskellige overenskomster, hvilket de nok ikke får. Juridisk udredning undervejs. Problemet er ikke dobbeltbehandling, men måske merbehandling. Ordningen øger dog ikke gennemsigtigheden. Sanne var til KL s sundhedskonference: Et punkt var at resultater i sundhedssektoren skulle måles på effekt frem for patient-antal. 15) Kl Orientering fra bestyrelsen (O) Bestyrelsesmedlemmer, som eksempelvis sidder i tillidsrepræsentantrådet, i Hovedbestyrelsen eller RMU har mulighed for at fortælle den resterende del af bestyrelsen hvad der foregår på disse møder. Ligeledes kan de bestyrelsesmedlemmerne fortælle hvis der er noget regionsbestyrelsen bør/kan reagere på. Kirsten berettede at der over de næste 3 år skulle findes en besparelse på 660 mio. i Region Midtjylland selvom hospitaler i forvejen er pressede. 5 akutfunktioner skal bevares, resten er i spil ift. spare. Vita forklarede at medicinen bliver dyrere og dyrere, ikke personalet, og at det derfor er svært at skære ned, da borgerne har ret til medicinen. Vita fremførte eksempler, hvor effektivisering førte til at bestemte midler ikke blev udløst som før, og effektiviseringen derfor rulles tilbage. Debatten om sygehusvæsnet baseres ofte på enkeltstående negative oplevelser. Det fysiske arbejdsmiljø på sygehus skal forbedres iflg. Arbejdstilsynet via påbud. Forlig indgået på det kommunale område. Det regionale ikke indgået endnu. 16) Kl Formidling (D) Generalforsamling-nyhed prioriteres som det vigtigste at få ud. Der er desuden ansat en ny regional IT-medarbejder. Dagsorden er lagt ud. Stillingsopslag lægges på facebook, evt. med fokus på at spørgeskemaet viste at der var et behov for sådanne stillinger. Midler til afholdelse af arrangementer skal slås op. 17) Kl Eventuelt (O) Side 10 af 11

11 Mini-fagfestival (Pia). Pia spurgte om der bliver afholdt en mini-fagfestival i Sanne svarede at det tidligere har været svært at finde deltagere, hvorfor der sidste år blev afholdt deltagelsesarrangementer om aftenen 2 gange forskellige steder i landet. Samtidigt er der i år også fagkongres. Mille fremførte at de 2 aftenarrangementer var stor succes, så vil være oplagt at videreføre dem, hvilket der er enighed om, især ift. ikke at satse alt på en enkelt dato. Private mailadresser (Mille): Mille spurgte om alle regionsbestyrelsesmedlemmer ikke kunne få deres private -adresser på maillisten, så alle kunne følge med i dialogerne. Det besluttes at alles private mail skal på maillisten, idét man selv kan styre hvornår/om man svarer, men at alle dermed har muligheden. Facebookgruppen kan anvendes til at udfolde mere detaljerede diskussioner af behandlede emner. Punkter til kommende møder: - Forretningsorden (først til 4. juni) - Praksis-sektoren: lønforhold - Fysioterapeut fra Børneområde - Strategiplanen - Efterårsarrangementer - Folkemøde Side 11 af 11

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 18.04 2012 kl. 13.00 19.00 Sted Klosterhaven 1 Køkkenet, 2. sal 8800 Viborg Ordstyrer: Agnes Holst Regionsbestyrelsesmedlem

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby Dagsorden Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014 For referat: Frederikke Birk Lyngby Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

kl Marie Trads Studentermedarbejder. Ved mødets start vil der blive serveret kaffe/te og en bolle samt frugt.

kl Marie Trads Studentermedarbejder. Ved mødets start vil der blive serveret kaffe/te og en bolle samt frugt. Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Ekstraordinært bestyrelsesmøde Dato for møde: 16. 08. 2012 kl. 16.00-18.00 Sted Medborgerhuset Silkeborg Bindslevs plads 5 8600 Silkeborg

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedata Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedato 17. september 2015 Mødetidspunkt kl. 19.00 21:30 Mødested Vrold Børnehus Gl. skolevej 1 8660 Skanderborg Deltagere Afbud Referent/ Mødeleder/ordstyrer:

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00 Tilstede: Lone, Kim F., Sanne, Heino, Jørgen, Lasse, Kim A.,, Mads Afbud: Thomas, Kristian, Mette, Jens, Sus, Silke, Henrik Referent: Mads Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus,

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe. Dagsorden Møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 01-09-2011 For referat: Dorthe Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND Den 12. marts 2015 Kl. 9.00-15.00. Hos Preben Weller H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro Der er morgenkaffe inden mødet starter Rundvisning på et tidspunkt mellem

Læs mere

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR- Møde, region Hovedstaden 08.03 2012 Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden 1. Nyt fra Tillidsrepræsentant råd og regionsbestyrelse 2. Møde formanden

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning REFERAT Arbejdsmøde for gårdlaug Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 1 - Brorsonsvej 13-35 Vidji Ingrid Lange Benthe Jørgensen Peter Madsen - afbud 2 -

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU. Dagsorden / referat:

Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU. Dagsorden / referat: Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU Dagsorden / referat: 1) Velkomst og præsentation af fremmødte PUK Helge Madsen, Korsør bød velkommen,

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt.

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt. Dagsorden Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Torsdag d. 14.11.13 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe, Henrik Toft, Birgitte Dyreborg, Mikael

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde.

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde. Dato: 2014-02-27 Ordstyrer: Helene Til stede:, Bo, Kasper, Jytte, Rikke (8D), Tanja, Birgitte, Helene, Pernille (fra 20:45) Afbud: Aina, Rikke, Claus, Mick(8A), Fraværende: Referent: Bo SB-møderne afholdes

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 21. april 2010 Ref: HS Dato: 6. maj 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas Midt-Nord

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat af møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober 2016 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Vita Kathrine Bisgaard, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord Bredholt,

Læs mere

Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive

Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive Viborg d. 22-11 2007 Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive Fremmødte: Christian Andersen, Claus Hansen, Henrik Franck, Hugo Kudsk, Jens Gudike, Jens Iversen, John Christensen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Referat 4. februar 2016

Referat 4. februar 2016 * Referat 4. februar 2016 Hovedbestyrelsens ordinære møde 8. marts 2016 Tid 10.15 16.15: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30-13.15 frokost) Sted Snaregade 10A - 1205 København K. Deltagere Fra Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

REFERAT Ungdomsrådet - Årsmøde

REFERAT Ungdomsrådet - Årsmøde REFERAT Ungdomsrådet - Årsmøde Mødedato: Tirsdag den 11. december 2012 Mødested: Byrådssal Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Program for SLS-Bestyrelsesmøde i Horsens Mødet afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens, Campus Horsens, Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens. Fredag den 20. november Fra kl. 18.00: Ankomst og

Læs mere

Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole

Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole Dagsorden: Elevrådet 212 Tilbagemelding fra Dialogmøde den 26. september 17.30-19.30 i Byrådssalen i Terndrup Lisbeth, Kim, Dennis og Marianne deltog i mødet. Referat

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen Referat 2. møde Børn og Unge-byrådet tirsdag d. 11. november 2014 Ikke fremmødte: Victor Olesen, Jens Jørgen, Lilli Lykke Afbud: Freja Jespersen 13.00-13.15 Velkomst og siden sidst Frederik byder velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 Dagsorden Dagsorden for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 For referat: Dorthe G. Thomsen Sted: Danhostel: Vinkelvej 26, 8800 Viborg. Deltagere: [Fulde navn efterfulgt

Læs mere

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Referat 2. arbejdsgruppemøde Furesø Kommune Sted Lillevang Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Tilstede Lene, Projektleder Annika, hjemmeplejen Annelia, Sundheds og Ældrechef Marita, Plejecenter Lillevang

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014 REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014 kl.8.30-15.00. Kost og Kræft, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg. Vi starter med at byde velkommen til Lars Kristensen DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 13.1. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: Pia Fürst Pkt.

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat Referat til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2015 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Janus Pill Christensen, Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Arbejdsmarkedet På flere måder er det ved at lysne med beskæftigelsen. Ledigheden er stagneret i forhold til sidste år, og flere nyuddannede har

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 September 2008 130 til stormøde 130 forældre og medarbejdere deltog i stormøde om

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

ʺIKT i de klassiske fagʺ

ʺIKT i de klassiske fagʺ Lille afsluttende rapport om udviklingsprojektet ʺIKT i de klassiske fagʺ 1. januar 2008 31. marts 1009 Arbejdsgruppe: Anne Bisgaard Vase, Odder Gymnasium Rikke Forsberg, Marselisborg Gymnasium Chresteria

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Afbud: Jens Christian Britze, Klaus Kolberg, Mette Vöge Jensen, Martyna Jakubowska.

Afbud: Jens Christian Britze, Klaus Kolberg, Mette Vöge Jensen, Martyna Jakubowska. Referater Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Onsdag d. 9.4.14 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Hans Henrik Heidesleben, Per Høxbroe, Birgitte Dyreborg, Mikael Hermansen, Anthony Verniere Jr.,

Læs mere

Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PPR i skolereformen PPR som en synlig og central aktør i skolereformen Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i

Læs mere

Dagsorden Fremstilling Beslutning

Dagsorden Fremstilling Beslutning Skolebestyrelsesmøde 27-08-2014 18.30 20.30 Mødetype: Skolebestyrelsesmøde nr. 1 Ordstyrer: Referent: Formanden Skoleledelsen Tilstede: Heidi Hesselholt Formand (børn på 7. og 9. årgang), Anders Buhelt

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Thomas - Christian Ordstyrer søndag: Brian Mia tager sig af referatet under hele mødet. Referat af

Læs mere

Dagsorden. Sted: Ceres Centret, Sundhedscenter Ceres, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens. Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014

Dagsorden. Sted: Ceres Centret, Sundhedscenter Ceres, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens. Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014 Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014 For referat: Frederikke B. Lyngby Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Maria Bjørnelund Rømer,

Læs mere

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Chef for Center for Børn og forebyggelse Preben Siggaard Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West Evidenskoordinator

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Oplæg: Budgettet er holdt, med et overskud på 1515 kr. Regnskabet er godkendt, og der køres med det samme budget for 2015.

Oplæg: Budgettet er holdt, med et overskud på 1515 kr. Regnskabet er godkendt, og der køres med det samme budget for 2015. Referat af MR møde 1. Valg af ordstyrer og referent Referent: Silje. Ordstyrer: Agnes Tilstede: Julius, Eirild, Rasmus, Lasse, Johanna, Vibeke, Nina B, Agnes, Amalie, Kristoffer, Peter, Mai-Britt, Ane,

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium mandag den 2. juni 2014 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium mandag den 2. juni 2014 kl. 17.00 Referat fra bestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium mandag den 2. juni 2014 kl. 17.00 Bilag 2.1 Dato: 2. juni 2014 Tid: 17.00 19.30 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Lærerværelset Jonas Christoffersen, Lone Schou,

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere