Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:"

Transkript

1 Kendelse af 16. marts J.nr Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 8, stk. 1. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen og Niels Larsen) Advokat A har ved skrivelse af 21. september 1998 på vegne af Fællesforeningen K klaget over, at Erhvervsog Selskabsstyrelsen i skrivelse af 24. august 1998 bestemte, at foreningen skulle registreres som en forening med begrænset ansvar, jfr. lov om erhvervsdrivende virksomheder 8, stk. 1. Sagens omstændigheder: Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: " Foreningens formål: 2. Foreningens formål er at medvirke til at kvaliteten af danske (produkt) opretholdes og højnes. For at medvirke til dette formål kan foreningen yde økonomisk støtte i forbindelse med... Desuden kan foreningen foretage andre aktiviteter der kan medvirke herunder blandt andet oplysning og bidrag til forskning, forhandlinger med myndigheder, andre organisationer mv. Medlemskab af foreningen: Som medlemmer af foreningen kan optages fysiske eller juridiske personer der i Danmark driver selvstændig virksomhed med produktion af som kan arbejde for foreningens formål og som accepterer dens vedtægter. 5. Kontingent: Kontingentet består af to forskellige dele, et fast beløb der er lige stort for alle medlemmer og et variabelt beløb der fastsættes efter antal leverede Der tillægges moms til både det faste og det variable

2 kontingent. Foreningens medlemmer er forpligtet til at sikre at der til foreningen indbetales et beløb pr. medlemmerne leverer Beløbet opkræves af som indbetaler beløbet til foreningen. Bestyrelsen udarbejder en standardbestemmelse, som foreningens medlemmer er forpligtet til at få indsat i leverandøraftalen... Det variable beløb fastsættes således at der er rimelig sikkerhed for at foreningen kan yde økonomisk støtte i tilfælde af i henhold til foreningens regler herom. Ved indmeldelse i foreningen stilles en bankgaranti der beregnes efter hvor mange producenten har ved indmeldelsen. Denne bankgaranti nedskrives ved indbetaling af det variable kontingentbeløb. Foreningens formue: 14. For foreningen hæfter alene dens formue. 15. Foreningens aktiviteter finansieres primært ved kontingentbetaling fra medlemmerne, der består af dels et fast beløb og dels et variabelt beløb der fastsættes efter antal medlemmerne leverer Desuden finansieres foreningens aktiviteter ved støttebidrag og lignende. 17. Økonomisk støtte: producenter der er medlemmer af foreningen kan få udbetalt økonomisk støtte fra foreningen såfremt... Der ydes dog først økonomisk støtte fra foreningen når der er stillet bankgaranti i henhold til 5. Foreningen yder kun økonomisk støtte i det omfang der ikke er kompenseret på anden vis, f.eks. via offentlig støtte. De nærmere regler for udbetaling Bestyrelsen kan ekstraordinært nedsætte den økonomiske støtte såfremt foreningen ikke har midler til at dække alle ansøgninger med det fulde beløb.

3 21 Opløses foreningen skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver fordeles blandt foreningens på opløsningstidspunktet værende medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst et år. " Den 7. juli 1998 forelagde foreningens advokat vedtægterne for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og forespurgte, om foreningen skulle registreres som en erhvervsdrivende forening. Ved skrivelse af 4. august 1998 oplyste foreningens advokat styrelsen om, at foreningen ikke havde planer om andre indtægter end kontingentindtægter. Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 24. august 1998, der lyder således: "Styrelsen har modtaget Deres brev af 4. august 1998 samt et komplet sæt vedtægter for ovennævnte forening og skal i den anledning meddele som følger: Det fremgår af 1, stk. 1, i lov om erhvervsdrivende virksomheder, at loven omfatter virksomheder, der udøver erhvervsdrift og som har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser. Lovens 1, stk. 3 fastsætter, hvornår der foreligger erhvervsdrift. Forarbejderne til loven nævner, at deltagernes økonomiske interesser kan fremmes ved økonomiske fordele som overskudsdeling, udlodning ved opløsning mv. bonus rabat. Det fremgår af vedtægtens 2, at foreningens formål er at medvirke til at kvaliteten af opretholdes og højnes. For at medvirke til dette formål kan foreningen yde økonomisk støtte i forbindelse med Af vedtægtens 5 og 15 fremgår det, at foreningens aktiviteter finansieres primært ved kontingentindbetaling fra medlemmerne. Kontingentet består af to forskellige dele, et fast beløb, der er lige stort for alle medlemmer og et variabelt beløb, der fastsættes efter antal leverede Der tillægges moms til både det faste og det variable kontingent. Foreningens medlemmer er forpligtet til at sikre at der til foreningen indbetales et beløb pr. medlemmerne leverer Beløbet opkræves af som indbetaler beløbet til foreningen. Bestyrelsen udarbejder en standardbestemmelse, som foreningens medlemmer er forpligtet til at få indsat i leverandøraftalen Det variable beløb fastsættes således, at der er rimelig sikkerhed for, at foreningen kan yde økonomisk støtte i henhold til foreningens regler herom. På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at kontingentindtægterne må anses for erhvervsmæssige indtægter, jf. lovens 1, stk. 3, nr. 1.

4 Af vedtægtens 21 fremgår det, at ved opløsning af foreningen skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver fordeles blandt foreningens på opløsningstidspunktet værende medlemmer. På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at medlemmernes økonomiske interesser fremmes gennem den udøvede erhvervsdrift. Endelig fremgår det af vedtægtens 14, at foreningen har begrænset ansvar. Det er derfor styrelsens opfattelse, at foreningen skal registreres i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheder, som en forening med begrænset ansvar - F.M.B.A., jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder 8, stk. 1. Foreningens navn må herefter indeholde oplysning om ansvarsbegrænsningen, jf. 6, stk. 6, i lov om erhvervsdrivende virksomheder." Den 21. september 1998 klagede foreningens advokat over afgørelsen til Erhvervsankenævnet således: " Det afgørende spørgsmål er hvorvidt min klient er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Dette spørgsmål har afgørende betydning for min klient. Såfremt min klient som en brancheforening er omfattet af lov om fonde og visse foreninger vil min klient være skattepligtig efter fondsbeskatningsloven og skulle betale skat af rente og udbytte samt indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Selve foreningskontingentet betragtes for foreninger der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger normalt ikke som erhvervsmæssig virksomhed. Men i denne sag har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalt i sin afgørelse af 24. august 1998 at de mener at kontingentindtægterne må anses for erhvervsmæssige indtægter, jf. lovens 1, stk. 3, nr. 1. Og at min klient derfor er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Såfremt denne afgørelse fastholdes og skattevæsenet vælger at følge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse om at kontingentindtægterne skal anses for erhvervsmæssige indtægter, så vil det formentlig betyde at min klient skal betale skat af kontingentindtægterne, hvilket kan have som konsekvens at min klient må afsætte store beløb til skattebetaling i de år, hvor der er få og derfor ringe brug for støtte og oplysning fra foreningen, hvorefter der vil være for få midler i de år hvor der er mange og derfor stor brug for støtte og oplysning. Dette kan medføre at økonomien i konstruktionen ikke kan hænge sammen og det almennyttige formål må opgives. Jeg vil gerne understrege at min klient er en brancheorganisation der skal medvirke til at højne kvaliteten Det er ikke meningen at foreningen skal drive nogen form for erhvervsmæssig virksomhed. Der er derimod tale om almennyttig virksomhed, idet der også kan ydes bidrag til forskning, oplysning mv.

5 Det fremgår ikke af afgørelsen hvorved min klient adskiller sig fra andre brancheforeninger der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger og hvorfor kontingentet anses for erhvervsmæssige indtægter. Det er vanskeligt at se at kontingentindbetalinger skulle være erhvervsdrift efter lovens 1, stk. 3, nr. 1. Der er ikke tale om overdragelse af varer eller immaterielle ydelser. Og der er heller ikke tale om at der erlægges tjenesteydelser eller lignende mod vederlag. Medlemmerne betaler et kontingent uden at have noget krav på modydelse. Og i de tilfælde hvor et medlem får støtte har dette ingen sammenhæng med det kontingent der er indbetalt. På samme måde som et medlem af en fagforening i nogle tilfælde kan få juridisk bistand fra foreningen uafhængigt af hvor meget medlemmet har betalt i kontingent. Både hos min klient og i andre foreninger efter lov om fonde og visse foreninger, har et medlem ikke et retskrav på støtte eller bistand, men hver enkelt sag afgøres konkret uden skelen til kontingentindbetalingen. Jeg skal venligst anmode om at der afholdes et møde hvor vi kan drøfte sagen nærmere, herunder redegøre for formålet med foreningen." Den 30. oktober 1998 blev sagen stillet i bero efter anmodning fra klageren på en drøftelse i foreningen og afklaring af de skattemæssige konsekvenser af afgørelsen. Den 11. marts 1999 meddelte klageren, at klagerens anmodning om bindende forhåndsbesked forhåbentligt ville blive behandlet på et møde i Told og Skat den 20. april eller 11. maj Den 12. marts 1999 stillede ankenævnet sagen yderligere i bero til den 17. maj 1999, men gjorde samtidigt opmærksom på, at såfremt klagen ikke var tilbagekaldt forinden, ville ankenævnet fortsætte sagsbehandlingen og anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om en redegørelse for sagen. Da ankenævnet herefter ikke hørte fra klageren, anmodede nævnet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om redegørelsen ved skrivelse af 28. maj I redegørelsen af 18. juni 1999 har styrelsen blandt andet udtalt: "Lov om erhvervsdrivende virksomheder fastlægger i 1, stk. 1 anvendelsesområdet for loven. Anvendelsesområdet omfatter virksomheder, der udøver erhvervsdrift, som har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser. Loven kræver således flere betingelser opfyldt, for at en virksomhed kan anses for omfattet af loven: - Virksomheden skal udøve erhvervsdrift, jf. lovens 1, stk Deltagernes økonomiske interesser skal fremmes gennem erhvervsdriften. Er kun en af disse betingelser opfyldt, er virksomheden ikke omfattet af loven og dermed ikke registreringspligtig. Såvel erhvervsdriften som deltagernes økonomiske interesser kan følge af virksomhedens formål ifølge vedtægterne og af virksomhedens faktiske aktiviteter. I lovens 1, stk. 3 fastlægges, hvornår en virksomhed efter denne lov skal anses for at udøve erhvervsdrift.

6 Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til 1, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde. En virksomhed er bl.a. erhvervsdrivende, hvis den overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for hvilke virksomheden normalt modtager vederlag, jf. lovens 1, stk. 3, nr. 1. Det fremgår af vedtægterne for Fællesforeningen K Det er styrelsens opfattelse, at der er en sådan sammenhæng mellem de ydelser, som foreningen leverer, og det af medlemmerne indbetalte kontingent, at kontingentet må betragtes som et vederlag for de ydelser, økonomisk støtte i tilfælde af sanering som foreningen forestår. Kontingentindbetalingen antager karakter af en forsikringspræmie for den enkelte afhængig af leverancens størrelse og kan på samme måde som andre forsikringsordninger anses som en erhvervsmæssig tjenesteydelse mod vederlag. På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at Fællesforeningen K udøver erhvervsdrift, jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder 1, stk. 3, nr. 1. Af lovens forarbejder fremgår det, at deltagernes økonomiske interesser kan fremmes ved økonomiske fordele som overskudsdeling, udlodning ved opløsning m.v., bonus, rabat m.v. På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at Fællesforeningen K fremmer deltagernes økonomiske interesser, dels ved at sikre medlemmerne økonomisk støtte dels som følge af vedtægternes 21 om overskudsfordeling ved opløsning. Vedrørende klagers bemærkning om, at foreningen er en brancheforening bemærkes, at begrebet brancheforening ikke er defineret i lovgivningen. Disse foreningers aktiviteter består dog væsentligst af formidling af information til omverdenen, aftaleforhandlinger og repræsentation over for offentlige myndigheder. Brancheforeninger er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, og undtaget fra lov om erhvervsdrivende virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 21 af 14. januar Vedrørende spørgsmålet om afgrænsning af erhvervsdrivende foreninger med begrænset ansvar over for brancheforeninger, skal styrelsen anføre, at en brancheforening utvivlsomt har til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser, men typisk sker dette ikke ved erhvervsdrift, således som det er tilfældet i denne sag. Der er ved ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende virksomheder ikke sket ændring af disse foreningers forhold. På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at foreningen - som det fremgår af vedtægtens 14 - er en forening med begrænset ansvar, og at foreningen har til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Foreningen er derfor registreringspligtig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

7 jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder 8, stk. 1, jf. 3, og ansvarsbegrænsningen skal fremgå af navnet, jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder 6, stk. 6." Redegørelsen med udtalelse blev sendt til klagerens advokat den 21. juni 1999 med frist på 4 uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller yderligere oplysninger. Samtidig oplyste nævnet, at sagen ville blive taget under behandling på det foreliggende grundlag, såfremt nævnet ikke modtog svar inden fristens udløb. Da ankenævnet ikke havde modtaget svar fra klageren ved fristens udløb, meddelte nævnet den 9. august 1999 parterne, at den skriftlige forberedelse af sagen var afsluttet. Ankenævnet har ikke fundet anledning til at imødekomme klagerens anmodning om mundtlig forhandling. Erhvervsankenævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: "Idet jeg vedlægger skrivelse af 12. oktober 1999 fra advokat A på vegne klager, Fællesforeningen K samt genpart af den med skrivelsen fulgte afgørelse om bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet af 30. september 1999 ( ) skal jeg anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at meddele om det fremkomne giver styrelsen anledning til bemærkninger udover de allerede afgivne senest i redegørelsen og indstillingen til Erhvervsankenævnet af 18. juni 1999." I skrivelse af 7. januar 2000 har styrelsen bemærket: "Styrelsen har modtaget Erhvervsankenævnets brev af 13. december Brevet var vedlagt brev af 12. oktober fra klagers advokat A med kopi af bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet vedrørende ovennævnte forening. I den anledning skal styrelsen meddele, at det fremkomne ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger udover de allerede afgivne Styrelsen skal fastholde, at foreningen er en forening med begrænset ansvar, og at foreningen har til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Det tilføjes, at den skattemæssige afgrænsning af erhvervsmæssig virksomhed ikke nødvendigvis følger afgrænsningen af erhvervsdrift i selskabslovene, herunder lov om erhvervsdrivende virksomheder. Foreningen er derfor omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder og registreringspligten i Erhvervsog Selskabsstyrelsen, jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder 8, stk. 1, jf. 3. Klager har ikke haft bemærkninger hertil.

8 Ankenævnet udtaler: Det af klageren forelagte spørgsmål er, om Fællesforeningen K efter de fremlagte vedtægter vil være omfattet af lov om fonde og visse foreninger, lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, eller af lov om erhvervsdrivende virksomheder, lovbekendtgørelse nr. 546 af 20. juni Således som sagen er forelagt tiltrædes det af de grunde, der er anført af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i redegørelsen af 18. juni 1999 til Erhvervsankenævnet, at foreningen ved afgrænsningen mellem de 2 love må anses for omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, herunder lovens 8, stk. 1, jf. 14 i vedtægterne. Det tilføjes, at Erhvervsankenævnet ikke herved har taget stilling til, om foreningen er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed. Dette spørgsmål henhører under Finanstilsynet.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen) Kendelse af 21. april 1993. 92-44.665. Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere