UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0251(COD) fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0251(COD) 27.1.2011. fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Retsudvalget /0251(COD) UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og visse aspekter af credit default swaps (KOM(2010)0482 C7-0264/ /0251(COD)) Ordfører for udtalelse: Evelyn Regner AD\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Legam PE v /17 AD\ doc

3 ÆNDRINGSFORSLAG Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 1 Betragtning 22 a (ny) (22a) I tilfælde af en betydelig stigning i kursen på et finansielt instrument i et handelssystem, som klart er ude af proportioner i forhold til tidligere værdier og ikke har nogen forbindelse til udstederens finansielle situation, og som derfor medfører systemiske risici i form af aktivbobler, bør de kompetente myndigheder have mulighed for midlertidigt at forbyde salget af det pågældende instrument for at være i stand til hurtigt at gribe ind, hvor det er hensigtsmæssigt. 2 Betragtning 37 (37) Da nogle medlemsstater allerede har indført begrænsninger vedrørende short selling, og da der er delegerede retsakter og bindende tekniske standarder, som bør indføres, inden den foreslåede ramme kan anvendes fornuftigt, er det nødvendigt at foreskrive en tilstrækkelig periode (37) Da nogle medlemsstater allerede har indført begrænsninger vedrørende short selling, bør lovgivningen på unionsplan træde i kraft så snart som mulig. Dette er også nødvendigt som følge af den resterende høje ustabilitet på markedet og problemerne i forbindelse med credit default swaps for statsobligationer. Stabiliseringen, som denne lovgivning på unionsplan lægger op til, er derfor et presserende anliggende for Unionen som AD\ doc 3/17 PE v02-00

4 helhed 3 Artikel 4 stk Ved anvendelsen af denne forordning anses en fysisk eller juridisk person for at have en udækket position i en credit default swap med hensyn til en forpligtelse hos en medlemsstat eller EU i det omfang, denne credit default swap ikke tjener som beskyttelse mod risikoen for udstederens misligholdelse, hvor den pågældende fysiske eller juridiske person har en lang position i statsobligationer fra den pågældende udsteder eller en eventuel lang position i obligationer fra en udsteder, for hvilken kursen på obligationerne er tæt forbundet med kursen på forpligtelsen hos medlemsstaten eller EU. Den part, der i henhold til en credit default swap skal foretage betalingen eller betale kompensation i tilfælde af en misligholdelse eller kredithændelse med hensyn til referenceenheden, har ikke på grund af denne forpligtelse en udækket position efter dette stykke. 1. Ved anvendelsen af denne forordning anses en fysisk eller juridisk person for at have en udækket position i en credit default swap med hensyn til en forpligtelse hos en medlemsstat eller EU i det omfang, denne credit default swap ikke tjener som beskyttelse mod risikoen for et fald i udstederens kreditværdighed, hvor den pågældende fysiske eller juridiske person har en anden position, hvis værdi sandsynligvis vil blive negativt påvirket af dette fald. Den part, der i henhold til en credit default swap skal foretage betalingen eller betale kompensation i tilfælde af en misligholdelse eller kredithændelse med hensyn til referenceenheden, har ikke på grund af denne forpligtelse en udækket position efter dette stykke. Credit default swaps i forbindelse med statsgæld er et effektivt middel til at begrænse risikoen i en række forskellige instrumenter, bortset fra den underliggende statsgæld, for eksempel i gæld udstedt af selskaber, hvis kreditværdighed er tæt knyttet til den relevante stat. Indførelse af begrænsninger eller oplysningskrav for markedsdeltagere, der bruger credit default swaps til afdækning selskabers gæld, vil afholde disse deltagere fra at investere i denne gæld med deraf følgende indvirkning på selskabernes evne at tilvejebringe midler. 4 PE v /17 AD\ doc

5 Artikel 5 stk En relevant meddelelsestærskel er en procentdel, der svarer til 0,2 % af værdien af aktiekapitalen udstedt af det pågældende selskab, og hver 0,1 % derover. 2. En relevant meddelelsestærskel er en procentdel, der svarer til 1 % af værdien af aktiekapitalen udstedt af det pågældende selskab, og hver 0,1 % derover. 1 % er en mere passende tærskel for det, som kan være et tegn på systemisk risiko. Ellers ville forordningen udelukkende indføre en yderligere administrativ byrde uden et rimeligt costbenefit-forhold. 5 Artikel 6 Et handelssystem, der har optaget aktier til handel, skal indføre procedurer, som sikrer, at fysiske eller juridiske personer, der gennemfører ordrer i handelssystemet, mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis sælgeren indgår i short selling af aktien. Handelssystemet skal som minimum dagligt offentliggøre en oversigt over mængden af ordrer, der er mærket som korte ordrer. Et handelssystem, der har optaget aktier til handel, eller et investeringsselskab, der gennemfører ordrer vedrørende disse investeringsinstrumenter uden for et handelssystem på vegne af en kunde, skal indføre procedurer, som sikrer, at fysiske eller juridiske personer, der gennemfører ordrer i handelssystemet eller via et investeringsselskab er i stand til at mærke salgsordrer som korte ordrer, hvis sælgeren indgår i short selling af aktien. Handelssystemet skal som minimum dagligt offentliggøre en oversigt over mængden af ordrer, der er mærket som korte ordrer. 6 AD\ doc 5/17 PE v02-00

6 Artikel 6 stk. 1 c (nyt) 1c. Data om korte ordrer og short selling gøres tilgængelige for den kompetente myndighed i hjemlandet for et handelssystem eller investeringsselskab, der på vegne af kunder gennemfører ordrer vedrørende disse instrumenter uden for et handelssystem. Disse data omfatter som minimum den ordregivende fysiske eller juridiske persons identitet, det tidspunkt ordren opførtes i ordrebogen, det tidspunkt ordren blev gennemført eller slettet fra ordrebogen og kursen, størrelsen og betingelserne for gennemførelsen af ordren. Den relevante kompetente myndighed gives ligeledes adgang til disse data. 7 Artikel 6 stk. 1 f (nyt) 1f. For at sikre ensartede vilkår for anvendelsen af stk. 1 bemyndiges Kommissionen til at vedtage tekniske gennemførelsesstandarder, der fastsætter den procedure, der skal følges ved mærkning af ordrer, og det fælles dataformat, der skal stilles til rådighed for at lette konsolideringen af data. De gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, vedtages i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESA (ESMA) forelægger udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den PE v /17 AD\ doc

7 [31. december 2011]. 8 Artikel 7 stk En fysisk eller juridisk person, der har en kort nettoposition med hensyn til aktiekapital udstedt af et selskab, som har aktier optaget til handel i et handelssystem, skal fremlægge oplysninger om denne position til offentligheden, hver gang den pågældende position når eller falder under en i stk. 2 nævnt relevant offentliggørelsestærskel. 1. Den relevante kompetente myndighed, offentliggør dagligt detaljer om det samlede omfang af korte nettopositioner for alle de aktier, som den har modtaget en meddelelse om i henhold til artikel 5. I denne offentliggørelse identificeres indehaveren af den korte nettoposition ikke. Offentliggørelse af enkelte korte positioner til offentligheden hjælper ikke tilsynsmyndighederne med at finde frem til markedsmisbrug og har tre ulemper: 1) Det udsætter indehavere af korte positioner for muligheden af short squeeze og andre former for misbrug. 2) Det tilskynder til flokadfærd, dvs. det gør det mere sandsynligt, at ikkeprofessionelle investorer vil sælge som reaktion på en handling hos en mere professionel investor med en kort position og dermed forværre fald i markedet. 3) Det reducerer likviditeten, fordi investorer ikke ønsker, at selskaberne får kendskab til deres korte positioner og derfor foretrækker at undgå short selling. Offentliggørelse af sammenfattede oplysninger giver markedsdeltagerne nyttig information om det samlede niveau af betydelige korte positioner. 9 Artikel 7 stk En relevant meddelelsestærskel er en procentdel, der svarer til 0,5 % af værdien udgår AD\ doc 7/17 PE v02-00

8 af aktiekapitalen udstedt af det pågældende selskab, og hver 0,1 % derover. Se ændringsforslag til artikel 7, stk Artikel 7 stk Kommissionen kan ved delegerede retsakter i henhold til artikel 36 og på de i artikel 37 og 38 fastsatte betingelser ændre de tærskler, der er nævnt i stk. 2, under hensyntagen til udviklingen på de finansielle markeder. udgår Se ændringsforslag til artikel 7, stk Artikel 12 stk. 1 indledning 1. En fysisk eller juridisk person kan kun indgå i short selling af en aktie, der er optaget til handel i et handelssystem, eller i short selling af en statsgældsinstrument, når en af følgende betingelser er opfyldt: 1. En fysisk eller juridisk person kan kun indgå i short selling af en aktie, der er optaget til handel i et handelssystem, eller i short selling af en statsgældsinstrument, når en af følgende betingelser er opfyldt inden kl på handelsdagen, hvor personen indgår i short selling. PE v /17 AD\ doc

9 Den foreslåede ændring (og de følgende ændringer til artiklen) bevarer passende kontrol med udækket short selling ved at kræve af markedsdeltagerne, at de enten erhverver værdipapirer inden udgangen af handelsdagen eller dækker deres korte positioner, hvilket mere afspejler markedspraksis og undgår behovet for at fastlåse likviditeten unødigt forud for ethvert forslag til transaktion. 12 Artikel 12 stk. 1 litra -a (nyt) -a) Den fysiske eller juridiske person har tilbagekøbt aktien eller statsgældsinstrumentet. 13 Artikel 12 stk. 1 litra c c) Den fysiske eller juridiske person har en ordning med en tredjepart, ifølge hvilken tredjeparten har bekræftet, at aktien eller statsgældsinstrumentet er placeret til lån til den fysiske eller juridiske person, så afviklingen kan gennemføres, når den forfalder. c) Den fysiske eller juridiske person har indgået en ordning med en tredjepart, ifølge hvilken tredjeparten har bekræftet, at aktien eller gældsinstrumentet vil blive stillet til rådighed til lån til denne person eller til afvikling af short selling på den dato, hvor afviklingen forfalder. 14 Artikel 15 stk. 1 indledning AD\ doc 9/17 PE v02-00

10 1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder ikke anvendelse på aktiviteter, der udføres af et investeringsfirma eller en enhed i et tredjeland eller et lokalt firma, der er medlem af et handelssystem eller et marked i et tredjeland, hvis retlige tilsynsmæssige rammer er erklæret ækvivalente i henhold til stk. 2, når den pågældende handler med et finansielt instrument som ordregiver, uanset om instrumentet handles inden for eller uden for et handelssystem, i en eller begge af følgende egenskaber: 1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 og begrænsninger og krav, der er pålagt i henhold til artikel 16, 17, 18, eller 24, finder ikke anvendelse på aktiviteter, der udføres af et investeringsselskab eller en enhed i et tredjeland eller et lokalt firma, der er medlem af et handelssystem eller et marked i et tredjeland, hvis retlige tilsynsmæssige rammer er erklæret ækvivalente i henhold til stk. 2, når den pågældende handler med et finansielt instrument som ordregiver, uanset om instrumentet handles inden for eller uden for et handelssystem, i en eller begge af følgende egenskaber: Market makers bør også være fritaget for enhver begrænsning eller krav, der pålægges i ekstraordinære situationer, som følge af at deres behov for at stille likviditet til rådighed for markedet er ligeså vigtigt i disse situationer. 15 Artikel 15 stk. 1 litra a a) ved at afgive faste, samtidige tilbud på købs- og salgskurs af sammenlignelig størrelse og til konkurrencedygtige kurser med den konsekvens, at markedet tilføres likviditet på en regelmæssig og løbende basis, a) ved at afgive regelmæssige og permanente tilbud på købs- og salgskurs af sammenlignelig størrelse og til konkurrencedygtige kurser med den konsekvens, at markedet tilføres likviditet på en regelmæssig og løbende basis, "Regelmæssige og permanente" er den bedste ordlyd til at beskrive den reelle situation, hvori market makers opererer. PE v /17 AD\ doc

11 16 Artikel 15 stk. 1 litra b a (nyt) ba) hvis et investeringsselskab gennemfører ordrer for en kunde, hvorved kunden dækker en lang åben position. Denne situation kan opstå i praksis med omvendte ordrer til dækning af en åben position (f.eks. afdækning), og når transaktionen ikke længere er af spekulativ karakter og er derfor en risikofyldt transaktion. 17 Artikel 15 stk Artikel 8 og 12 finder ikke anvendelse på aktiviteter, der foretages af en fysisk eller juridisk person, når denne som autoriseret primary dealer i henhold til en aftale med en udsteder af statsobligationer handler som ordregiver vedrørende et finansielt instrument med hensyn til operationer på det primære og sekundære marked i forbindelse med de pågældende statsobligationer. 3. Artikel 8 og 12 og begrænsninger eller krav, der er pålagt i forbindelse med statsobligationer i henhold til artikel 16, 17, 18 eller 24, finder ikke anvendelse på aktiviteter, der foretages af en fysisk eller juridisk person, der er en autoriseret primary dealer i henhold til en aftale med en udsteder af statsobligationer, og som handler som ordregiver vedrørende et finansielt instrument med hensyn til operationer på det primære og sekundære marked i forbindelse med en medlemsstats statsobligationer. AD\ doc 11/17 PE v02-00

12 Primary dealers vil have en større mulighed for at erhverve statsobligationer og stille likviditet til rådighed for markedet, hvis de er i stand til at beskytte sig med et bredere spektrum af statsgældsinstrumenter, men ikke kun dem, som de er primary dealere for. 18 Artikel 15 stk Den kompetente myndighed i medlemsstaten kan forbyde brugen af fritagelsen, hvis den anser den pågældende fysiske eller juridiske person for ikke at opfylde betingelserne for fritagelsen. Et eventuelt forbud skal pålægges inden for den periode på tredive kalenderdage, der er nævnt i stk. 5, eller efterfølgende, hvis den kompetente myndighed bliver klar over, at der er sket ændringer i personens forhold, således at den pågældende ikke længere opfylder betingelserne. 6. Den kompetente myndighed i medlemsstaten kan forbyde brugen af fritagelsen, hvis den anser den pågældende fysiske eller juridiske person for ikke at opfylde betingelserne for fritagelsen. Et eventuelt forbud skal pålægges inden for den periode på femten kalenderdage, der er nævnt i stk. 5, eller efterfølgende, hvis den kompetente myndighed bliver klar over, at der er sket ændringer i personens forhold, således at den pågældende ikke længere opfylder betingelserne. Femten dage er en mere realistisk frist som følge af den hastighed, som transaktionerne gennemføres med. 19 Artikel 17 stk. 2 litra b a (nyt) ba) Long selling, hvis der er betydelig stigning i kursen på et finansielt instrument, som klart er ude af proportioner i forhold til tidligere værdier PE v /17 AD\ doc

13 og ikke har nogen forbindelse til udstederens faktiske finansielle situation, og som derfor medfører systemiske risici i form af aktivbobler. Long selling kan også være farligt, hvis det fører til, at der dannes aktivbobler. Hvis de kan bidrage til at skabe systemiske risici (som det var tilfældet med dot.com i USA), bør de kompetente myndigheder have mulighed for at gribe ind for at forhindre dannelsen af disse bobler. 20 Artikel 19 stk. 4 afsnit 1 Faldet i værdien skal være på 10 % eller mere, når det drejer sig om en aktie. For andre klasser af finansielle instrumenter fastsættes procenten af Kommissionen. Faldet i værdien skal være på 15 % eller mere, når det drejer sig om en aktie. For andre klasser af finansielle instrumenter fastsættes procenten af Kommissionen. 15 % er for øjeblikket den generelt accepterede tærskel for vækst (spiral). Princippet om symmetri indebærer, at den samme tærskel også bør anvendes for faldende værdier. 21 Artikel 19 stk. 5 afsnit 1 Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, der præciserer metoden til beregning af faldet på 10 % for aktier og af Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, der præciserer metoden til beregning af faldet på 15 % for aktier og af AD\ doc 13/17 PE v02-00

14 faldet i værdi, som fastsættes af Kommissionen som nævnt i stk. 4. faldet i værdi, som fastsættes af Kommissionen som nævnt i stk % er for øjeblikket den generelt accepterede tærskel for vækst (spiral). Princippet om symmetri indebærer, at den samme tærskel også bør anvendes for faldende værdier. 22 Artikel 21 stk En kompetent myndighed skal på sit websted offentliggøre meddelelse om eventuelle beslutninger om at indføre eller forlænge foranstaltninger, der er nævnt i artikel Både ESMA og den kompetente myndighed skal på deres websteder offentliggøre meddelelse om eventuelle beslutninger om at indføre eller forlænge foranstaltninger, der er nævnt i artikel Centraliseringen af afgørelsen om at pålægge eller forny foranstaltninger ét sted (ESMA) vil fremskynde disse afgørelser. 23 Artikel 23 stk. 3 a (nyt) 3a. ESA (ESMA) revurderer foranstaltningerne i denne artikel regelmæssigt og under alle omstændigheder hver tredje måned. Hvis en foranstaltning ikke forlænges efter den tremåneders periode, udløber den PE v /17 AD\ doc

15 automatisk. 24 Artikel 27 stk. 3 litra a a) en forklaring af formålet med transaktionen, og hvorvidt den finder sted med henblik på afdækning af en risiko eller andet a) en forklaring af formålet med transaktionen Personer indgår ikke nødvendigvis denne form for transaktioner for at afdække en risiko, og de kan være af rent spekulativ karakter. Det vigtige er at sikre (på grundlag af de foreliggende oplysninger), at transaktioner af denne type ikke også har til formål at manipulere eller udnytte markedet. 25 Artikel 27 stk. 3 litra b b) oplysninger, der bekræfter den underliggende risiko, når transaktionen sker med henblik på afdækning. udgår Personer indgår ikke nødvendigvis denne form for transaktioner for at afdække en risiko, og de kan være af rent spekulativ karakter. Det vigtige er at sikre (på grundlag af de foreliggende oplysninger), at transaktioner af denne type ikke også har til formål at manipulere eller udnytte markedet. AD\ doc 15/17 PE v02-00

16 26 Artikel 32 stk De kompetente myndigheder skal kun indgå samarbejdsaftaler, der indebærer udveksling af oplysninger, med de kompetente myndigheder i tredjelande, hvis de oplysninger, der således meddeles, er beskyttet af en tavshedspligt, som mindst er ækvivalent med den, der er fastsat i artikel 29. En sådan udveksling af oplysninger skal ske med henblik på de pågældende kompetente myndigheders varetagelse af deres opgaver. 3. De kompetente myndigheder indgår ikke samarbejdsordninger med tredjelande, som medfører andre forpligtelser for medlemsstater end dem, der vedrører forelæggelsen af oplysninger. Samarbejdsordninger, der indebærer udveksling af oplysninger, indgås kun, hvis de oplysninger, der således meddeles, er beskyttet af en tavshedspligt, som mindst er ækvivalent med den, der er fastsat i artikel 29. En sådan udveksling af oplysninger skal ske med henblik på de pågældende kompetente myndigheders varetagelse af deres opgaver. Dette er en forbedring af ordlyden, der ellers vil medføre en retlig forpligtelse for de kompetente myndigheder til at indgå samarbejdsaftaler med usikkerhed om, hvad der sker, hvis dette ikke gøres. Det bør også præciseres, at samarbejdsaftaler ikke må føre til visse forpligtelser for medlemsstaterne eksempelvis at tage gensidige foranstaltninger idet dette kunne være i modstrid med medlemsstaternes forfatninger og denne forordning. Titel Referencer Korresponderende udvalg Udtalelse fra Dato for meddelelse på plenarmødet Rådgivende ordfører Dato for valg PROCEDURE Short selling og visse aspekter af credit default swaps KOM(2010)0482 C7-0264/ /0251(COD) ECON JURI Klaus-Heiner Lehne Behandling i udvalg Dato for vedtagelse PE v /17 AD\ doc

17 Resultat af den endelige afstemning +: : 0: Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders AD\ doc 17/17 PE v02-00

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0215(COD) fra Retsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0215(COD) fra Retsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 27.1.2011 2010/0215(COD) UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 30.3.2012 2011/0417(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 2-6 Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.839v01-00) Europæiske venturekapitalfond (COM(2011)0860 C7-0490/2011

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 251/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 827/2012 af 29. juni 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fremgangsmåden for offentliggørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 251/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 826/2012 af 29. juni 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 91/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 3. marts 2011

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/15 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0885 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0885 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0885 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.12.2013 COM(2013) 885 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om evaluering af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0157(COD) 16.10.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 10065/16 COR 1 EF 181 ECOFIN 586 DELACT 109 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps 2012R0236 DA 17.09.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/0217(COD) 22.1.2015. fra Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/0217(COD) 22.1.2015. fra Budgetudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 22.1.2015 2014/0217(COD) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.3.2017 L 65/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/389 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed (COM(2013)0260 C7-0124/ /0136(COD))

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed (COM(2013)0260 C7-0124/ /0136(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Formanden 22.1.2014 Paolo De Castro Formand for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-124

ÆNDRINGSFORSLAG 1-124 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 13.5.2011 2009/0157(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-124 Udkast til betænkning Kurt Lechner (PE441.200v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

Retsudvalget Formanden

Retsudvalget Formanden EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Formanden 16.10.2013 Matthias Groote Formand Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for ændring af visse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.6.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 173/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 6.6.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 SEK(2011) 1218 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 11.9.2008 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0074(COD) 8.9.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/44/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/44/EF 21.9.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 247/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 15. marts 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 23.12.2003 L 336/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere