Yderligere information 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information 38"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2012

2 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige og Finland 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapitalforhold 16 Forventninger 17 Forbehold 18 Regnskab Ledelsens påtegning 20 Hoved- og nøgletal 21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomst 23 Balance 24 Egenkapital 26 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Kvartalsoversigt 36 Yderligere information 38 Telekonference Tryg afholder telekonference mandag den 14. maj 2012 kl CET. Følg webcastet på tryg.com/dk. Finansanalytikere kan deltage på telefon eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Telekonference foregår på engelsk og er efterfølgende tilgængelig på tryg.com/dk. Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. kvartal 2011, medmindre andet er nævnt. Redaktion Design Layout Investor Relations e-types amo design

3 Begivenheder i 1. kvartal 2012 Positiv udvikling i resultatet påvirket af lønsomhedstiltag og et lavt niveau af vejrskader. Forbedring af combined ratio på 2,2 procentpoint og højere investeringsafkast. Resultat for 1. kvartal 2012 Resultat før skat på 721 mio. DKK i forhold til 361 mio. DKK i 1. kvartal Forsikringsteknisk resultat på 366 mio. DKK mod 268 mio. DKK i 1. kvartal Præmievækst i 1. kvartal 2012 på 1,2 % i lokal valuta hovedsageligt som følge af prisforhøjelser i Danmark og Norge gennemført i 2010 og De samlede bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK. Forbedringen af combined ratio på 2,2 procentpoint til 93,9 mod 96,1 er især positivt påvirket af lønsomhedsforbedrende tiltag. Lavere diskonteringsrente end i samme periode 2011 påvirkede combined ratio negativt med cirka 1,5 procentpoint. Matchporteføljen gav igen, som planlagt, et afkast efter overførsel til forsikringsteknisk rente meget tæt på 0 mio. DKK. Den fri investeringsportefølje gav et afkast på 450 mio. DKK eller 5,3 % mod 2,1% i 1. kvartal Egenkapitalforrentning på 23,9 % p.a. efter skat. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

4 Resultatoversigt 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Egenkapital, i alt Egenkapitalforrentning efter skat (%) 12,6 23,9 13,1 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie á 25 DKK 4,5 9,2 18,4 Kapital iflg. Standard & Poor s Kapitalkrav A- rating Standard & Poor s Præmievækst i lokal valuta 5,4 1,2 3,7 Bruttoerstatningsprocent 75,9 79,7 79,2 Nettogenforsikringsprocent 3,6-2,6-2,5 Skadeforløb 79,5 77,1 76,7 Bruttoomkostningsprocent 16,6 16,8 16,8 Combined ratio 96,1 93,9 93,5 Combined ratio ekskl. afløb 99,7 98,5 98,1 Afløb f.e.r i procent -3,6-4,6-4,6 Storskader f.e.r i procent 0,9 0,3 2,6 Vejrskader f.e.r i procent 3,7 3,0 3,5 Combined ratio opdelt på områder Privat 95,8 94,1 92,7 Erhverv 100,7 91,1 92,1 Industri 90,2 89,3 91,2 Sverige og Finland 102,5 106,2 103,8 Combined ratio 96,1 93,9 93,5 2 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

5 Trygs samlede resultat Trygs resultat før skat for 1. kvartal 2012 blev 721 mio. DKK svarende til en fordobling af resultatet på 361 mio. DKK i 1. kvartal Forbedringen af resultatet er båret af både forsikringsforretningen og investeringsresultatet. Resultatet er tilfredsstillende og understreger, at Tryg fortsætter udviklingen mod målsætningen om på mellemlang sigt at nå en combined ratio på 90 svarende til en egenkapitalforrentning på 20 % efter skat. Resultatet af forsikringsforretningen blev forbedret med 37 % og udgjorde 366 mio. DKK i 1. kvartal 2012 mod 268 i 1. kvartal Forbedringen skyldes dels effekten af iværksatte pristiltag og dels et lidt lavere niveau af vejrskader og storskader end i samme periode Combined ratio udgjorde 93,9 i kvar talet, hvilket er en forbedring på 2,2 procentpoint. Forbedringen sker på trods af det lavere renteniveau, der påvirkede combined ratio negativt med cirka 1,5 procentpoint. Det lavere renteniveau i 1. kvartal 2012 bevirkede også, at den forsikringstekniske rente med 34 mio. DKK lå på et betydeligt lavere niveau end samme periode 2011, hvor den udgjorde 63 mio. DKK. Investeringsafkastet udgjorde 367 mio. DKK og var sammensat af et resultat af matchporteføljen på 7 mio. DKK, et resultat af den fri portefølje på 450 mio. DKK og en negativ påvirkning fra andre finansielle indtægter og udgifter på 90 mio. DKK. Resultatet af investeringsvirksomheden var 254 mio. DKK højere end i samme periode trods lav rente. Arbejdsløsheden var faldende det seneste kvartal, men lå stadig på omkring 6 %. Den norske økonomi derimod var præget af lav arbejdsløshed i niveauet 3 %, lavt renteniveau og en stigning i reallønnen, hvilket peger i retning af en pæn vækst i forbruget i I den forbindelse er Tryg opmærksom på risikoen for skadeinflation og deraf følgende behov for prisjusteringer. Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 1. kvartal 2012, hvilket svarer til en stigning på 1,2 % i lokal valuta. Korrigeret for et højere niveau af præmierabatter udgjorde væksten 1,5 %. Præmievæksten var som forventet moderat, hvilket skal ses i sammenhæng med Trygs prioritering af lønsomhed frem for præmievækst. For 2012 som helhed vil de iværksatte pristiltag svare til en forbedring på cirka 1 mia. DKK i forhold til 2011, som dog delvist vil blive modsvaret af en skadeinflation i niveauet 600 mio. DKK. Væksten i 1. kvartal 2012 var således påvirket af disse tiltag, men samtidig påvirket af en mindre reduktion af forretningen inden for Erhverv. For Sverige og Finland var væksten lavere end tidligere som følge af øget fokus på lønsomhed og tilpasning af tariffer, specielt i Sverige. De nordiske forsikringsmarkeder var påvirket af generel fokus på lønsomhed. Udviklingen i erstatningerne i blandt andet bygningsskader og vejrskader har påvirket mange selskaber og nødvendiggjort prisforhøjelser. Resultatet efter skat udgjorde 556 mio. DKK for 1. kvartal 2012 mod 271 mio. DKK for samme periode Den makroøkonomiske situation påvirkede især Tryg på det danske og norske marked. Danmark var påvirket af tilbageholdenhed hos forbrugerne og lav omsætning af ejerboliger Tryg arbejder løbende med distributionsstrategien. I 1. kvartal 2012 annoncerede Tryg sammen med Nordea, at der var enighed om at benchmarke partneraftalen i forhold til andre mulige samarbejdspartnere. Dette vedrører alle samarbejdsområder, herunder Trygs servicering af Nordeas liv- og pensionskunder samt aftalen om forvaltning af Trygs aktiver. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

6 Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 79,7 i 1. kvartal 2012 mod 75,9 i samme periode 2011 og et skadeforløb, der inkluderer resultat af genforsikring, på 77,1 for 1. kvartal 2012 mod 79,5 i samme periode Der var en underliggende forbedring af erstatningsniveauet på cirka 2 procentpoint, når der korrigeres for niveauet af vejr- og storskader, afløb samt renteniveau. Forbedringen svarer til effekten af de iværksatte tiltag, som isoleret forbedrer erstatningsprocenten med cirka 5 procentpoint svarende til cirka 2 procentpoint efter skadeinflation. Med brutto erstatninger på 59 mio. DKK var niveauet af storskader på et lidt højere niveau end 1. kvartal 2011, hvor storskader udgjorde 53 mio. DKK. Niveauet af vejrskader, der både omfatter storm-, skybrud- og vinterskader, var med 155 mio. DKK på et noget lavere niveau end i 1. kvartal 2011, hvor vejrskader udgjorde 184 mio. DKK. I 1. kvartal 2012 fortsatte arbejdet med at behandle de mere end skader, Tryg modtog i forbindelse med skybruddet i Københavnsområdet den 2. juli Mange af skaderne ramte Trygs erhvervs- og industrikunder. Skader efter skybrud er ofte lang tid om at blive afsluttet, og Tryg vurderer, at den samlede udgift for skybruddet, før genforsikring, vil beløbe sig til 1,5 mia. DKK mod tidligere forventet 1,2 mia. DKK. Ændringen i vurderingen skyldes hovedsagligt udviklingen i skaderne hos erhvervs- og industrikunderne, som Tryg har mange af i Københavnsområdet. Trygs markedsandel på denne type kunder ligger noget over Trygs samlede markedsandel på 21 %. Opjusteringen af skybrudsskaderne vil kun i ubetydeligt omfang påvirke combined ratio, da de yderligere erstatninger som nævnt er dækket af genforsikring. Den relative milde vinter i Danmark i 1. kvartal 2012 havde i forhold til et gennemsnitligt år en positiv påvirkning på erstatningsudviklingen inden for bilforsikring. Antallet af skader var på et lavere niveau, hvilket mere end modsvarer en lille stigning i den gennemsnitlige skadeudgift. I Norge var udgifterne til vinterskader på et normalt niveau med blandt andet en del brandskader, som typisk ses om vinteren ved overbelastning af elektriske opvarmningskilder eller fyring med træ. Omkostninger Omkostningsprocenten blev i 1. kvartal ,8 mod 16,6 i samme periode Fokus på at reducere omkostningsniveauet, der blandt andet indebærer tilbageholdenhed med nyansættelser, fortsatte i 2012 og skal ses i sammenhæng med den moderate præmievækst på 1,2 %. Ved udgangen af 1. kvartal havde Tryg medarbejdere mod ved udgangen af 4. kvartal Investeringsresultat Tryg diskonterer forsikringshensættelserne og matcher hensættelsernes betalingsprofil med obligationer. Investeringsaktiver, udover matchporteføljen, udgør den fri investeringsportefølje, der investeres bredt. Resultatet af matchporteføljen udgjorde 7 mio. DKK, hvilket er et meget tilfredsstillende niveau for perioden som helhed. Den fri investeringsportefølje udgjorde 9,3 mia. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2012 og gav i perioden samlet et meget tilfredsstillende bruttoafkast på 450 mio. DKK, som svarer til et afkast på 5,3 % på den gennemsnitlige investerede kapital. Nettoinvesteringsafkastet blev 367 mio. DKK mod 113 mio. DKK i 1. kvartal Resultat før og efter skat Resultat før skat udgjorde 721 mio. DKK mod 361 mio. DKK i 1. kvartal Skatten af fortsættende aktiviteter var en udgift på 166 mio. DKK svarende til en skatteprocent på 23. Periodens resultat efter skat og ophørt virksomhed blev således 556 mio. DKK i forhold til 271 mio. DKK i samme periode Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

7 Kapital Trygs egenkapital udgjorde pr. 31. marts mio. DKK. Tillagt ansvarlig lånekapital på mio. DKK udgjorde Trygs samlede kapitalgrundlag mio. DKK. Kapitalgrundlaget skal blandt andet holdes op imod Trygs målsætning om et kapitalniveau svarende til en rating på A- hos Standard & Poor s og en buffer på 887 mio. DKK. I forhold til dette havde Tryg en buffer på 9 % i 1. kvartal Læs mere i afsnittet Kapitalforhold på side 16. Ny rapporteringsstruktur Fra 2012 rapporterer Tryg i overensstemmelse med den interne organisationsstruktur. Det betyder, at Finland og Sverige fremover rapporteres som én selvstændig enhed. Sammenligningstallene er ændret i overensstemmelse hermed jævnfør udsendt selskabsmeddelelse nr. 6 den 17. april Tryg sælger egne aktier I forbindelse med udløb af optionsprogram sælger Tryg cirka egne aktier, som er indkøbt til afdækning af optioner udstedt til ledende medarbejdere. Aktierne forventes solgt over to perioder, i henholdsvis perioden maj 2012 og august Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

8 Privat Privat omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark og Norge. Salget foregår gennem call-centre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør 47 % af Trygs samlede præmieindtægter. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Privat steg med 29 mio. DKK til 152 mio. DKK og var drevet af effekten af de iværksatte tiltag for at forbedre lønsomheden. Herudover var resultatet påvirket af en forholdsvis mild vinter i Danmark og et lavt niveau af udgifter til stormskader samt negativ påvirket af det lavere renteniveau. Combined ratio for Privat blev 94,1 i 1. kvartal 2012 mod 95,8 i samme periode 2011 og var som nævnt især påvirket af effekten af lønsomhedstiltag. De makroøkonomiske forhold for privatmarkedet i Danmark var præget af generel tilbageholdenhed i forbruget trods en stigning i den disponible indkomst. Omsætningen af boliger var lav med faldende eller stagnerende priser. Salget af personbiler og særligt mindre personbiler lå på et pænt niveau svarende til niveauet i 1. kvartal 2011, men markant højere end niveauet for tilsvarende kvartaler i 2009 og Den norske økonomi havde en pæn vækst, og indikatorerne for forbrugertillid lå på et højt niveau. Det betød i kombination med en stigning i real- Resultat for Privat 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 8,1 2,0 6,1 Bruttoerstatningsprocent 78,4 80,4 79,2 Nettogenforsikringsprocent 1,3-2,3-2,9 Skadeforløb 79,7 78,1 76,3 Bruttoomkostningsprocent 16,1 16,0 16,4 Combined ratio 95,8 94,1 92,7 Combined ratio ekskl. afløb 97,3 98,4 94,7 Afløb f.e.r. i procent -1,5-4,3-2,0 Storskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 0,4 Vejrskader f.e.r. i procent 5,2 4,4 4,2 6 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

9 lønnen, at det private forbrug fortsat var stigende. Bilsalget steg i 1. kvartal 2012 cirka 3 % i forhold til samme periode Den stigende realløn og det stigende forbrug påvirkede naturligvis udviklingen i erstatningsudgifterne. Tryg følger denne udvikling nøje og er opmærksom på stigende skadeinflation og behovet for justering af præmierne. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten blev i 1. kvartal ,4 mod 78,4 i samme periode Skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, blev forbedret fra 79,7 til 78,1. Erstatningsniveauet var påvirket af de gennemførte lønsomhedstiltag, afløb på skybruddet fra sommeren 2011 samt et generelt mildt vejr. Præmier Bruttopræmieindtægterne steg 2,0 % i lokal valuta især båret af effekten af de iværksatte tiltag. 1. kvartal 2012 havde et lidt højere niveau af tilbagebetaling af præmier på partneraftaler som følge af gode skadeforløb. Fastholdelsesprocenten var på et højt niveau, mens tilgangen af ny forretning var på et lavere niveau end tidligere. Præmietiltagene slår igennem på porteføljen som forventet, og Tryg kan konstatere, at kunder, som forlader Tryg, fortsat generelt har færre produkter og dårligere lønsomhed end porteføljen som helhed. Forbedringen af skadeforløbet var tilfredsstillende og afspejler effekten af de lønsomhedsforbedrende initiativer, men påvirkes også negativt af den lavere diskonteringsrente og et højere niveau af skader over 1 mio. DKK. Mens der således generelt inden for både bil- og villaforsikring var et lavere niveau i antallet af skader sammenlignet med niveauerne de foregående år, var niveauet af brandskader på villaer i Norge højt. Den lavere frekvens af mindre skader kan henføres til den mildere vinter, specielt i Danmark. Som nævnt lå fastholdelsesprocenten fortsat på et højt stabilt niveau, hvilket afspejler generelt fokus på lønsomhed blandt de større selskaber på både det danske og det norske marked. Det høje fastholdelsesniveau skal også ses i sammenhæng med, at der i starten af 2012 hovedsageligt blev gennemført præmiereguleringer som følge af normal skadeinflation. Omkostninger Omkostningsprocenten for Privat udgjorde 16,0 mod 16,1 i samme kvartal 2011 svarende til en forbedring på 0,1 procentpoint. Generelt udvises der tilbageholdenhed i omkostningsforbruget blandt andet ved fokus på intern rotation fremfor genbesættelse af ledige stillinger. Herudover arbejdes der med den fremtidige distributionsstruktur for at reducere omkostningerne. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

10 Erhverv Erhverv omfatter salg af forsikringer til små og mellem store virksomheder i Danmark og Norge. Forretningsområdet udgør 18 % af Trygs samlede præmieindtægter. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Erhverv udgjorde 87 mio. DKK i 1. kvartal 2012 mod et resultat på 4 mio. DKK i 1. kvartal Den tilfredsstillende forbedring i resultatet skyldes især effekten af de gennemførte tiltag i løbet af 2010 og Tiltagene påvirkede også udviklingen i bestanden af kunder, hvilket medførte en lidt lavere præmie i 1. kvartal 2012 end i samme periode Combined ratio udgjorde 91,1 for 1. kvartal 2012 mod 100,7 for samme periode i Udover forbedringen, som følge af de gennemførte tiltag, var kvartalet påvirket af en noget højere erstatningsprocent som følge af den nævnte revurdering af skybrudsskader fra sommeren Dette påvirkede Erhverv negativt med cirka 100 mio. DKK. De yderligere erstatningsudgifter dækkes imidlertid stort set af genforsikring og påvirker derfor kun i begrænset omfang resultatet. Den makroøkonomiske situation for erhvervsområdet er meget forskellig for det danske og det norske marked. Det danske marked var påvirket af forbrugernes lave forbrug og tilbageholdenhed med investeringer samt i øvrigt bankernes tilbageholdenhed med udlån. Særligt mindre erhvervsdrivende og Resultat for Erhverv 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 0,8-1,3 0,2 Bruttoerstatningsprocent 78,9 78,2 75,4 Nettogenforsikringsprocent 2,2-7,1-3,6 Skadeforløb 81,1 71,1 71,8 Bruttoomkostningsprocent 19,6 20,0 20,3 Combined ratio 100,7 91,1 92,1 Combined ratio ekskl. afløb 99,1 95,7 96,1 Afløb f.e.r. i procent 1,6-4,6-4,0 Storskader f.e.r. i procent 1,2 1,3 2,4 Vejrskader f.e.r. i procent 3,2 2,0 3,9 8 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

11 herunder landbrugsområdet var hårdt ramt. I den norske del var mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder positivt påvirket af en pæn stigning i det private forbrug. Det er positivt, at lønsomheden i Erhverv fortsat forbedres, men der er dog fortsat behov for forbedringer i både erstatnings- og især omkostningsniveauet. Præmier Bruttopræmieindtægterne var 920 mio. DKK for 1. kvartal 2012 mod 924 mio. DKK i samme kvartal Præmievæksten målt i lokal valuta udgjorde -1,3 %. Denne udvikling var forventet med baggrund i de væsentlige præmietiltag, som blev gennemført i 2010 og 2011 for at forbedre lønsomheden i Erhverv. Prisforhøjelserne er hovedsageligt foretaget på løsøre og bygning i både Danmark og Norge. Det højere præmie - niveau har som forventet reduceret fastholdelsesprocenten og samtidig reduceret salget til et lavere niveau. Generelt har afgangskunderne dog et højere erstatningsniveau end kunderne i porteføljen. Afgangen er således med til at forbedre lønsomheden. Udover præmietiltag er der også gennemført kampagner mod udvalgte segmenter, hvor væsentlige kriterier har været segmentets lønsomhed samt de potentielle kunders økonomiske soliditet. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 78,2 mod 78,9 en forbedring på 0,7 procentpoint, mens skadeforløbet efter genforsikring blev forbedret med 10 procentpoint. Forbedringen i bruttoerstatningerne er sket på trods af en opjustering af erstatninger med cirka 100 mio. DKK fra skybruddet i sommeren 2011 og kan tilskrives de iværksatte præmietiltag og skadeforbyggende initiativer. Udgiften til storskader var, som i samme periode 2011, på et lavt niveau, ligesom udgifter til vejrskader generelt har været lavere end i et gennemsnitligt år og afløbsgevinster på et højt niveau sammenlignet med samme periode i Omkostninger Omkostningsprocenten for 1. kvartal 2012 udgjorde 20,0 mod 19,6 i samme periode Det højere niveau kan især hen føres til en lavere præmieindtægt, idet de nominelle omkostninger voksede med mindre end 2 %. Der er stor fokus på at reducere omkostningsniveauet i Erhverv, som omfatter både en kortsigtet tilpasning til det lavere præmieniveau og en langsigtet strukturel tilpasning. Dette er nødvendigt for at reducere omkostningsniveauet til et niveau, som sikrer bedre konkurrencekraft i markedet. I den sammenhæng arbejdes der med effektivisering af systemer og processer samtidig med fokus på effektiviseringer i distributionen. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

12 Industri Industri sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Forretningsområdet sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Forretningsområdet udgør 25 % af Trygs samlede præmieindtægter. Combined ratio udgjorde 89,3 i 1. kvartal 2012 mod 90,2 i samme periode Forbedringen er et resultat af den positive udvikling i præmieraterne. Niveauet for storskader var, ligesom i 1. kvartal 2011, på et lavt niveau. Tilsvarende var vejrskader på et lavere niveau end forventet. Resultat Resultatet for 1. kvartal 2012 udgjorde 150 mio. DKK mod 141 mio. DKK i 1. kvartal kvartal var påvirket af bestræbelserne på at forbedre lønsomheden i Industri. Pris udviklingen var for første gang positiv i en tre års periode, hvilket dog også betød en reduktion i præmieindtægten for den danske og norske del af industriforretningen, mens der fortsat var en kontrolleret vækst i den svenske del af industriporteføljen. De makroøkonomiske forhold i den danske del af Industri var naturligvis også påvirket af tilbageholdenhed i forbruget. Omvendt steg den danske eksport de seneste kvartaler, hvilket især kan tilskrives fremgang på de to store eksportmarkeder Tyskland og USA. Således var påvirkningen som helhed forholdsvis begrænset. Resultat for Industri 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 0,2 0,9 0,8 Bruttoerstatningsprocent 68,2 78,9 80,4 Nettogenforsikringsprocent 9,4-2,2-2,0 Skadeforløb 77,6 76,7 78,4 Bruttoomkostningsprocent 12,6 12,6 12,8 Combined ratio 90,2 89,3 91,2 Combined ratio ekskl. afløb 102,8 96,7 103,2 Afløb f.e.r. i procent -12,6-7,4-12,0 Storskader f.e.r. i procent 2,5 0,3 7,9 Vejrskader f.e.r. i procent 1,4 1,2 3,2 10 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

13 Det norske marked var positivt påvirket af en pæn indenlandsk vækst og en forventning om en vækst i eksporten på 4 %. Alt i alt forventes en vækst i omsætningen for industrien på cirka 7 % i De økonomiske konjunkturer i Sverige havde ikke den store påvirkning på industriporteføljen, da den er forholdsvis lille og fortsat er i en opbygningsfase. Præmier Præmieindtægten udgjorde mio. DKK og er, som nævnt, påvirket af tiltagene for at forbedre lønsomheden. Tiltagene har bevirket en stigende afgang af kunder, men har især medført et lavere salgsniveau end tidligere i den danske og norske del af industriforretningen. I den svenske del af industriforretningen fortsætter udbygningen af forretningen med klar fokus på lønsomhed, som også bevirker, at væksten holdes på et moderat niveau. Præmievæksten for Industri blev på 0,9 % målt i lokal valuta. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 78,9 i 1. kvartal 2012 mod 68,2 i samme periode 2011, mens skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, blev forbedret fra 77,6 til 76,7. Årsagen til stigningen i bruttoerstatningsprocenten er opjusteringen af specielt nogle store skader fra skybruddet i sommeren Udgiften til dette dækkes dog i stort omfang af genforsikring. Erstatningerne var i begge perioder påvirket af et lavt storskadeniveau og et vejr, der var gunstigere end normalt. Afløbsgevinsterne var i 1. kvartal 2012 cirka 5 procentpoint lavere end tilsvarende periode Tryg har oplevet stor efterspørgsel fra kunderne i forhold til rådgivning for at mindske risikoen for skader i forbindelse med skybrud. Kunderne har været villige til at foretage investeringer for at reducere risikoen ved skybrud, hvilket på længere sigt er en fordel for både kunden og Tryg. Udover prisforhøjelser og skadeforbyggende aktiviteter til forbedring af lønsomheden gennemførte Industri også saneringstiltag over for udvalgte segmenter i porteføljen, hvilket blandt andet omfatter eksponeringer inden for kraftværker i Norge og kommuner i Danmark. Foruden storskader er udviklingen inden for arbejdsskadeforsikring væsentlig for Industris lønsomhed. Udviklingen i denne branche følges fortsat meget nøje, og den positive trend med en reduktion i frekvensen af arbejdsskader i den danske del af forretningen i løbet af 2011 er stabiliseret på dette lavere niveau. Omkostninger Omkostningsprocenten i 1. kvartal 2012 for Industri udgjorde 12,6, hvilket er det samme som i tilsvarende periode Dette er sammensat af omkostningstilbageholdenhed i Danmark og Norge med baggrund i præmieudviklingen og en balanceret vækst i den svenske forretning, som har et højere omkostningsniveau. For at sikre et tilfredsstillende omkostningsniveau for 2012 vil der blandt andet være tilbageholdenhed med genbesættelser af stillinger i resten af Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

14 Sverige og Finland Sverige og Finland omfatter salg af forsikringer til privatpersoner og til små og mellemstore virksomheder under brandet Tryg i Finland og Moderna i Sverige. Salget foregår gennem egne sælgere, call-centre, internettet og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør cirka 10 % af Trygs samlede præmieindtægter. Resultat Resultatet for Sverige og Finland var negativt for 1. kvartal 2012 med 23 mio. DKK mod et tilsvarende resultat i samme periode 2011 på 0 mio. DKK. Det lavere resultat skyldes dels en forværring af afløbsresultat med 10 mio. DKK og dels en indtægtsførsel af ikke afløben risiko i 1. kvartal 2011 ud fra en samlet vurdering af porteføljen. Den svenske del af forretningen er sammensat af en række nicheområder samt en traditionel privatforretning. Nicherne, der har en tilfredsstillende lønsomhed, omfatter forsikring af lystbåde og motorcykler samt produktforsikring solgt i sammenhæng med køb af elektronik. Nicheområderne udgør cirka 30 % af den svenske privatforretning. Den øvrige privatforretning omfatter dels kunder tegnet gennem Nordea og dels gennem eget direkte salg i Moderna. Denne del af den svenske forretning har ikke en tilfredsstillende lønsomhed, Resultat for Sverige og Finland 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 17,3 1,2 8,5 Bruttoerstatningsprocent 77,9 83,6 82,5 Nettogenforsikringsprocent 2,9 0,4 0,4 Skadeforløb 80,8 84,0 82,9 Bruttoomkostningsprocent 21,7 22,2 20,9 Combined ratio 102,5 106,2 103,8 Combined ratio ekskl. afløb 102,9 104,7 103,0 Afløb f.e.r. i procent -0,4 1,5 0,8 Vejrskader f.e.r. i procent 2,9 2,9 0,9 12 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

15 og der gennemføres både lønsomhedstiltag i form af tarifændringer og sanering af ulønsomme kunder. For den finske del af forretningen kommunikerede Tryg i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet for 2011, at der gennemføres en strategisk gennemgang inden for en tidshorisont på 12 måneder. Baggrunden for dette er, at Tryg har været til stede på det finske marked i over 10 år, og at porteføljens størrelse gør det vanskelligt at opnå økonomiske resultater, der understøtter målsætningen om en combined ratio på 90. Mulighederne for den finske forretning omfatter både fortsættelse af den nuværende forretningsmodel, salg, strategisk samarbejde og afvikling. Præmier Præmievæksten i lokal valuta var 1,2 % i 1. kvartal 2012 mod 17,3 % i samme periode Den markante reduktion i væksten afspejler fokus på lønsomhed i form af præmietiltag og tilbageholdenhed med organisk vækst. Medvirkende til den lave vækst er også negative markedsvilkår for salg i Sverige inden for nicheområderne, som har bevirket en stort set uændret præmieindtægt i forhold til samme periode Herudover er markedet i Finland fortsat meget konkurrencepræget. I den svenske del af forretning var præmieindtægten i 1. kvartal 2012 i øvrigt påvirket af, at der ikke indtjenes præmie på sæsonbetonede forsikringer som for eksempel lystbådsforsikringer. Erstatninger Erstatningsprocenten for 1. kvartal 2012 udgjorde 83,6, mod 77,9 i samme periode Det højere erstatningsniveau kan især henføres til den svenske del af forretningen og skyldes især, at der i 1. kvartal 2011 var positive afløbsgevinster med baggrund i en gennemgang af porteføljen. Nicheområderne i den svenske del af forretningen havde fortsat en meget tilfredsstillende lønsomhed med en erstatningsprocent omkring 65. Den øvrige del af privatforretningen havde et skadeforløb på lidt under 100, hvilket både kan henføres til et for højt erstatningsniveau og en normal vintereffekt i 1. kvartal Med baggrund i de iværksatte tiltag forventes en gradvis forbedring. For den finske del af forretningen var erstatningsniveauet på 72 %, hvilket er tilfredsstillende og blandt andet har baggrund i de gennemførte lønsomhedstiltag. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde i 1. kvartal ,2, hvilket var cirka samme niveau som i samme periode Første kvartal har normalt et højere omkostningsniveau end øvrige kvartaler som følge af den tidligere nævnte mindre indtjente præmie. Omkostningsniveauet er dog generelt for højt, og både den finske og svenske del af forretningen fokuserer på at forbedre omkostningsniveauet blandt andet gennem at optimere distributionen. I den finske forretning er det besluttet at reducere antallet af stillinger med 20 medarbejdere, hvilket både skyldes et lavere salgsniveau og et behov for at strømline og effektivisere forretningen. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

16 Investeringsvirksomhed Trygs samlede investeringsportefølje på 43,6 mia. DKK gav i 1. kvartal 2012 et bruttoafkast på 561 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 1,3 % (5,2 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital i perioden. Efter andre finansielle omkostninger og overførsel til forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsafkastet 367 mio. DKK. Resultatet er stærkt påvirket af, at samtlige aktivklasser har givet et højere end forventet absolut afkast og ikke mindst et højt afkast relativt til investeringsrisiko og benchmark. Matchporteføljen Tryg matcher de forsikringsmæssige hensættelser med aktiverne i matchporteføljen således, at ændringer i renteniveauerne påvirker Trygs resultat mindst muligt. Dette medfører generelt en samlet lavere variation i resultatet og vil med Solvency II medføre et mindre kapitalbehov til at imødegå udsving. Matchporteføljen steg lidt i perioden og udgjorde cirka 34,3 mia. DKK ved udgangen af 1. kvartal Afkastet på porteføljen skal som nævnt dels dække kursreguleringer på forsikringsmæssige hensættelser og dels forsikringsteknisk rente. Da det ikke er muligt at investere præcis som den myndighedsfastsatte diskonteringskurve, der benyttes til diskontering af erstatningshensættelserne, har Tryg en målsætning om at mindske afvigelserne mest muligt. I 1. kvartal 2012 blev afvigelsen samlet på 7 mio. DKK mellem afkastet på matchporteføljen på den ene side og kursreguleringen af hensættelserne tillagt forsikringsteknisk rente på den anden side, svarende til et udsving på cirka 0,2 % af matchporteføljens værdipapirbeholdning. Uroen i EURO-området påvirker fortsat de nordiske renter med forskellig rettede effekter, og Tryg betegner fortsat situationen i de europæiske rentemarkeder som usædvanlig og derfor uden konsekvens for principperne for afdækning i matchporteføljen. Højt afkast i den fri investeringsportefølje Den fri investeringsportefølje består hovedsageligt af aktier, ejendomme og obligationer og gav i 1. kvartal 2012 et samlet bruttoafkast på 450 mio. DKK, svarende til 5,3 % (21,2 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Den fri beholdning udgjorde 9,3 mia. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2012, hvilket reelt er en stigning på 1,3 mia. DKK, da der i den fri portefølje, som blev rapporteret for ultimo 2011 på 9,8 mia. DKK, var indeholdt 1,8 mia. DKK domicilejendomme. Resultat for Investeringsvirksomhed Afkast 1. kvt. Afkast 1. kvt Investeringsaktiver Mio. DKK 2011 I alt Match Fri Obligationer, pengemarked, m.v Aktier a) Ejendomme b) I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering b) Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering c) Investeringsafkast a) I aktiebeholdningen er der yderligere en eksponering på -106 mio. DKK solgt på futureskontrakter. b) Ejendomme omfatter alene investeringsejendomme og ikke som hidtil også domicilejendomme. c) Posten omfatter rente af driftslikvider og bankgæld, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. 14 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

17 Aktieporteføljen, der er globalt diversificeret, steg med lidt over 8 % og gav i 1. kvartal 2012 en gevinst på 157 mio. DKK, hvilket er under udviklingen i verdensindekset og dermed under benchmarkniveau, blandt andet fordi en portefølje af mere defensive aktier ikke har kunnet følge det stærkt stigende aktiemarked. Ejendomsporteføljen, der består af danske og norske ejendomme, gav et afkast på 61 mio. DKK, hvilket på den ene side er positivt påvirket af gevinster fra ejendomsfrasalg og dels påvirket af, at domicilejendommene ikke længere er en del af afkast og beholdningsopgørelsen under investeringsvirksomhed. Obligationsporteføljen gav i 1. kvartal 2012 et afkast på 232 mio. DKK. Afkastet er et resultat af flere faktorer. Resultatet er helt overordnet påvirket af de tiltag, der er sket fra både politisk hold og fra den europæiske centralbank med tilførsel af store mængder af likviditet til de finansielle markeder, som har medført en stor efterspørgsel efter alle typer af obligationer med stigende kurser til følge. Dette afspejles også i performanceevnen hos obligationsforvalterne, som gennem deres normale kredit- og udstedereksponering har leveret en ekstraordinær god performance. Dernæst er resultatet positivt påvirket af værdistigningerne i beholdningen af højrenteobligationer, ikke mindst Emerging Markets, hvor eksponeringen er øget med cirka 300 mio. DKK siden udgangen af Andre finansielle indtægter og udgifter Andre finansielle indtægter og udgifter var negative med i alt 90 mio. DKK i 1. kvartal 2012 mod 53 mio. DKK i En stor del af denne stigning vedrører en stigning i valutakursregulering på 30 mio. DKK i forhold til samme periode 2011 og opstår i forbindelse med afdækningen af egenkapital i Norge og Sverige. I modsætning til de fleste andre poster er valutakursregulering vanskelig at forudsige. Tilbageførsel af husleje vedrørende domicil og effekter fra inflationsafdækning af arbejdsskade indgår ikke længere i denne post. Det betyder også, at investeringsaktiverne ikke længere indeholder domicilejendommene. Efter andre finansielle omkostninger og overførsel til forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsafkastet dermed positivt med 367 mio. DKK. Den fri investeringsportefølje (eksponeringsværdi) Matchportefølje Procent Aktier Højrenteobligationer Realkreditobligationer Statsobligationer Ejendomme Bankindskud og bankobligationer 80 Procent 12 8 Realkreditobligationer Statsobligationer Bankindskud og bankobligationer Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

18 Kapitalforhold Tryg måler sin kapitalbase imod to forskellige kapitalregimer, hvor det ene er den lovmæssige kapital defineret i Lov om Finansiel Virksomhed (Individuel Solvens), mens det andet er i forhold til Standard & Poor s ratingmodel for forsikringsselskaber. Tryg har en målsætning om at opretholde en kapitalbuffer på 5 % til en A- rating hos Standard & Poor s. De to modeller bygger på forskellige metodikker, hvorfor både de to kapitalkrav, og kapitalen til rådighed, er forskellige. Kapitalkrav Kapitalkravet til at dække risikoen på Trygs aktiver steg med 226 mio. DKK i 1. kvartal 2012, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i markedsværdien af investeringsaktiverne. På passivsiden var kapitalkravet stort set uændret med en svag stigning på 19 mio. DKK. Diversifikations effekten var også stort set uændret. Samlet set steg kapitalkravet med 239 mio. DKK i 1. kvartal Tilgængelig kapital Egenkapitalen steg med 564 mio. DKK i 1. kvartal Derudover var den øvrige kapital stort set uændret med en mindre stigning på 39 mio. DKK. Samlet steg den tilgængelige kapital med 605 mio. DKK i 1. kvartal Buffer Bufferen steg fra 5 % til 9 % i 1. kvartal 2012, hvilket kan til skrives den positive indtjening og i øvrigt skal ses i sammenhæng med Trygs udbyttepolitik om at udbetale al over skydende kapital udover en buffer på 5 %. Individuel Solvens Tryg er i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed forpligtet til at opgøre et individuelt solvensbehov, der skal betragtes som selskabets egen kapitalmæssige vurdering af koncernens risikoprofil. Det individuelle solvensbehov udgjorde pr. 1. kvartal mio. DKK. Dette skal ses i forhold til basiskapitalen, der pr. 1. kvartal 2012 udgjorde mio. DKK, hvilket medfører en overdækning på mio. DKK svarende til en buffer på 26 %. Solvency II Finanstilsynet har meddelt, at ikrafttrædelse af Solvency II sandsynligvis udskydes med 1 år til 1. januar Tryg er godt forberedt til de nye regler og har, pr. 1 kvartal 2012, en overdækning på 2,1 mia. DKK i forhold til den forventede standard beregningsmodel for solvenskravet (SCR). Det forventes herudover, at Tryg ansøger Finanstilsynet om godkendelse af Trygs partielle interne kapitalmodel, efter hvilken overdækningen vil være større. Kapital under Standard & Poor s model 1. kvt. Ændring Mio. DKK kvt. Aktivrisiko Passivrisiko Diversifikation Kapitalkrav Egenkapital Ansvarlig lånekapital Foreslået udbytte Øvrig kapital Tilgængelig kapital Buffer Buffer % 8% 5% 9% 3% 16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

19 Forventninger Tryg udmeldte i 2010 en målsætning om på mellemlang sigt at nå en egenkapitalforrentning efter skat på 20 % svarende til en combined ratio på 90. Resultatet for 1. kvartal 2012 viser effekt af de iværksatte initiativer og understøtter sammen med planlagte yderligere tiltag således forventningen om at nå målsætningerne. Tryg forventer en noget lavere præmievækst i 2012 end i de foregående år. Væksten vil især komme fra de iværksatte præmietiltag. En lav omkostningsprocent er en meget væsentlig konkurrenceparameter, og derfor har Tryg besluttet at iværksætte et program, som skal sikre en reduktion i omkostningsniveauet. Tilsvarende er der iværksat mange initiativer, som skal sikre, at skadeudgifter reduceres gennem yderligere udnyttelse af Trygs indkøbskraft og effektivisering af processer i forbindelse med skadebehandling. Den samlede plan for både reduktion af omkostninger og skadeudgifter vil blive offentliggjort i 2. kvartal 2012 og vil indeholde konkrete milepæle med tilhørende målsætninger. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

20 Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn om Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. Læs kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på tryg.com/dk for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Trygs faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. Tryg er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom. 18 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

21 Indhold Regnskab Regnskab 1. kvartal 2012 Side Ledelsens påtegning 20 Hoved- og nøgletal 21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomst 23 Balance 24 Egenkapital 26 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Kvartalsoversigt 36

22 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal Rapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, lov om finansiel virksomhed og de krav, som Nasdaq OMX København stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at rapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den 14. maj Direktion Morten Hübbe Tor Magne Lønnum Lars Bonde Koncernchef Koncernfinansdirektør Koncerndirektør og COO Bestyrelse Mikael Olufsen Torben Nielsen Paul Bergqvist Formand Næstformand Vigdis Fossehagen Lone Hansen Jesper Hjulmand Bill-Owe Johansson Jørgen Huno Rasmussen Lene Skole Tina Snejbjerg Jens Bjerg Sørensen Mari Thjømøe 20 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

23 Hoved- og nøgletal 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 75,9 79,7 79,2 Nettogenforsikringsprocent 3,6-2,6-2,5 Skadeforløb 79,5 77,1 76,7 Bruttoomkostningsprocent 16,6 16,8 16,8 Combined ratio 96,1 93,9 93,5 Bruttoomkostningsprocent uden justering 16,5 16,5 16,7 Operating ratio 94,7 92,9 92,6 Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

24 Resultatopgørelse 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Note Skadeforsikring Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandele af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Erhvervelses- og administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele af genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytte Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente, i alt Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Periodens resultat Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie á 25 DKK 4,5 9,2 18,4 Resultat pr. aktie á 25 DKK 4,5 9,2 18,9 Resultat pr. aktie á 25 DKK udvandet 4,5 9,2 18,9 22 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

25 Totalindkomst 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Periodens resultat Anden totalindkomst Omvurdering af domicilejendomme Skat af omvurdering af domicilejendomme Valutakursregulering af udenlandske enheder Afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Skat af afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Udskudt skat af sikkerhedsfondshenlæggelse Aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Anden totalindkomst i alt Samlet totalindkomst Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

26 Balance Mio. DKK Note Aktiver Immaterielle aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Aktiver under opførsel Materielle aktiver, i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Delårsrapport 1. kvartal 2012 Tryg A/S

27 Mio. DKK Note Passiver Egenkapital Ansvarlig lånekapital Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser, i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld vedr. uafviklede fondshandler og repoer Afledte finansielle instrumenter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Anvendt regnskabspraksis Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011

Halvårsrapport 1. halvår 2011 Halvårsrapport 1. halvår 2011 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 3: Hovedtal Side 4: Beretning for 1. halvår 2011 Side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør Dansk Aktionærforening Tryg En sikker havn i en turbulent tid Lars Møller, IR-direktør Download præsentationen på tryg.com 1 Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere