Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140"

Transkript

1 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds Mission vision strategi Strategier for det fagpolitiske arbejde Ansvars- og opgavefordeling i kredsen Konsulenternes arbejdsområde Honorarer, godtgørelser, m.v Fratrædelsesordning Frikøb Kontorets åbningstid og drift Information Praktiske forhold vedr. tillidsrepræsentantvirksomheden (Rev. d. 29. april 2014) Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf * *

2 Vedtægter for Viborg Lærerkreds 1 Kredsens navn er Viborg Lærerkreds. Den omfatter de kommuner eller dele af kommuner, der efter 1. januar 2007 udgør Viborg kommune, og den udgør kreds 140 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Viborg Kommune. 2 Kredsens formål er, inden for dens område, at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 3 Som medlem optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret efter de nærmere bestemmelser i Danmarks Lærerforenings vedtægter. Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller direkte til kredsen eller hovedforeningen. Stk. 3. Udmeldelse sker skriftligt til kredsen eller hovedforeningen med mindst en måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Stk. 4. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingenter, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancerne m.v. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer samt ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen. 4 Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for regnskabsåret. Stk. 2. Styrelsen er berettiget til at lade kontingentopkrævningen foregå ved den lønudbetalende myndigheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, forudsat det enkelte medlem ikke modsætter sig dette. Stk. 3. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Viborg Lærerkreds forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. Stk. 4. Kredsstyrelsen kan pålægge medlemmer, der er i restance, et opkrævningsgebyr til dækning af merudgifterne ved den fornyede opkrævning. Stk. 5. Regnskabsåret følger kalenderåret. 5 Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts i henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægter. Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og på Folkeskolen.dk. Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4. En oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår samt kredsstyrelsens forslag til budget og kredskontingent bekendtgøres ved opslag på skolerne m.v. senest sammen med den endelige dagsorden 5 skoledage før generalforsamlingen. Generalforsamlingsmaterialet formidles elektronisk til medlemmerne gennem 2

3 kredsens nyhedsbrev og ved offentliggørelse på kredsens hjemmeside. Materialet skal være tilgængeligt mindst 5 hverdage før generalforsamlingen. Stk. 5. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jvf. dog 15. Skriftlig afstemning foretages, når mindst 5 medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller ved brev. 6 På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden 3. Beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og udgifter til lønnet personale m.v. 7. Budget og fastsættelse af kontingent. 8. Valg, jvf Eventuelt. 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller kredsstyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidigt meddeler de emner, som kræves behandlet på generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned (skoleferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne samt enten ved opslag på Folkeskolen.dk eller brev til hvert medlem. Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling. 8 Kredsstyrelsen består af formand og næstformand samt yderligere 3 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. Stk. 2. På samme generalforsamling vælges også kredsens delegerede og suppleanter for disse, samt 2 suppleanter til kredsstyrelsen, to kritiske revisorer og en revisorsuppleant. Stk. 3. Valgene foretages i flg. rækkefølge (jf. dog stk. 4): a) kredsformand, som samtidig er valgt som delegeret b) øvrige delegerede, der samtidig er valgt som medlemmer af kredsstyrelsen c) 3 suppleanter for de delegerede, hvor den kandidat, der opnår det højeste stemmetal, samtidig er valgt som medlem af kredsstyrelsen. d) næstformand, som vælges blandt de valgte delegerede e) suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer f) kritiske revisorer g) revisorsuppleant Stk. 4. Hvis kredsen vælger 4 eller flere kongresdelegerede, vælger generalforsamlingen kredsens næstformand og dermed én af kredsens kongresdelegerede som særskilt valg efter valget af kredsformand og forud for valget af kredsens øvrige delegerede. 3

4 Stk. 5. Alle valg foretages i øvrigt i overensstemmelse med de af hovedstyrelsen fastsatte regler. Stk. 6. Valgperioden er kongressens valgperiode. 9 Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen behandles efter de retningslinjer, der er angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. 10 Kredsstyrelsen konstituerer sig med kasserer og evt. sekretær. Stk. 2. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Formand og næstformand udgør kredsens daglige ledelse. Stk. 3. Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, og mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 4. Kredsstyrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg mv. Stk. 5. Formand og kasserer i forening tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. Stk. 6. Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 11 Kredsstyrelsen udskriver valg af tillidsrepræsentant/kontaktperson og suppleant for denne i overensstemmelse med Danmarks Lærerforenings vedtægter. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested (valgområde), kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Stk. 3. Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant/kontaktperson behandles efter de retningslinjer, der er angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. 12 Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne, danner Viborg Lærerkreds medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub under Viborg Lærerkreds. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og bindeled til kredsstyrelsen. Generalforsamlingen fastsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 13 Som en del af kredsen råder Viborg Lærerkreds over en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for Viborg Lærerkreds. 14 Viborg Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Opnås der ikke 2/3 s flertal for forslaget, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. Stk. 3. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens 4

5 særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlige fond. 15 Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, som indkaldes med de for en ordinær generalforsamling gældende indkaldelsesregler, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 16 Nærværende vedtægter for Viborg Lærerkreds er vedtaget på kredsens generalforsamling den 12. marts 2014 til øjeblikkelig ikrafttrædelse. Vedtægter for Viborg Lærerkreds særlig fond 1 Viborg Lærerkreds' s særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 2 Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger, der finder sted efter retningslinjer, som fastsættes af Danmarks Lærerforening. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. 3 Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 4 Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 5 Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 6 Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. 7 Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen. 8 I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til 5

6 enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds særlige fond. 9 Disse vedtægter for Viborg Lærerkreds' s særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts Vores motto Mission vision strategi Viborg Lærerkreds en nærværende fagforening Vores mission Viborg Lærerkreds vil varetage medlemmernes fagpolitiske interesser og arbejde for et godt og udviklende arbejdsliv for alle medlemmer. Vores vision Viborg Lærerkreds er en synlig, nærværende og aktiv medspiller i medlemmernes hverdag og er politikskabende lokalt og centralt. Overordnede indsatsområder At sikre grundlaget for en politisk handlekraftig og økonomisk bæredygtig kreds med stor indflydelse på kommunalpolitiske beslutninger blandt andet gennem MED-systemet At agere proaktivt, målbevidst og tålmodigt i det fagpolitiske arbejde for at tilgodese væsentlige værdier for medlemmerne At øge medlemmernes foreningspolitiske engagement gennem inddragelse i den fagpolitiske debat og aktiv deltagelse i den politikskabende virksomhed At arbejde for indflydelse på de fagpolitiske målsætninger og prioriteringer i Danmarks Lærerforening At sikre en dynamisk og åben samarbejdskultur i det fagpolitiske arbejde i kredsen At fremstå som en nytænkende og handlingsorienteret kreds, der tør udfordre traditionelle opfattelser og etablerede strukturer At sikre en sagsbehandling præget af høj kvalitet og service At arbejde for en tæt og effektiv kommunikation i forhold til medlemmer, tillidsrepræsentanter og eksterne samarbejdspartnere 6

7 Strategier for det fagpolitiske arbejde A. Løn- og arbejdsforhold Det vil vi arbejde på: At arbejde målrettet og vedholdende for gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne er et naturligt og højt prioriteret udgangspunkt for kredsens aktiviteter generelt og i forhandlinger med kommunen i særdeleshed. Alle medlemmer uanset arbejdsområde, afdeling, arbejdsplads m.v. skal opleve engagement og ekspertise fra kredsens side, og kredsen skal vise handlekraft og initiativrigdom i forhold til sikring og forbedring af løn- og arbejdsvilkårene. Ved fastlæggelse af den lokale politik for løn og arbejdsvilkår tages der afsæt i Danmarks Lærerforenings fagpolitiske værdigrundlag, de centrale overenskomster, kongresbeslutninger m.v. Den tætte dialog med tillidsrepræsentanter og medlemmer skal sikre, at synspunkter om løn- og arbejdsforholdene får indflydelse på kredsens politik og strategi. Alle medlemsgrupper sikres en positiv lønudvikling på baggrund af den centrale overenskomst og de lokale aftaler. Ved indgåelse af forhåndsaftaler og aftaler om løntillæg på kommunalt niveau sikres det, at ingen medlemmer lider lønnedgang. Lønudviklingen følges kontinuerligt ud fra de relevante statistikker. Tilbageløbsmidler skal gøres op og genforhandles. Der tages initiativ til forhandlinger om anvendelse af eventuelle nye midler til decentral lønforhandling på så tidligt et tidspunkt, at midlerne kan anvendes fra det tidspunkt, hvor de er til rådighed. Ved forhandlinger om bl.a. fleksjobaftaler har det høj prioritet, at medlemmer, der indgås aftaler for, sikres en lønudvikling, der står i forhold til de lønforbedringer, der ligger i det samlede overenskomstresultat. At de lokale lønaftaler sikrer ensartethed, enkelhed og gennemskuelighed i løndannelsen Ved forhandling/genforhandling af lønaftaler lægges der vægt på, at lokale lønmidler udmøntes bredt blandt medlemmerne, så flest muligt får del i dem. 7

8 Antallet af funktionstillæg begrænses. Funktionstillæg kan aftales på baggrund af særlige arbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold. Kvalifikationstillæg prioriteres frem for funktionstillæg, når udgangspunktet for en forhandling om løntillæg er faglige eller personlige kvalifikationer. At sikre medlemmerne arbejdsvilkår, der understøtter deres muligheder for at sikre kvaliteten i arbejdet, og som skaber grundlag for et godt arbejdsmiljø. Fastholdelse af principperne om samarbejde, dialog og høj grad af indflydelse på eget arbejde. Understøttelse af tillidsrepræsentanternes muligheder for at medvirke til en god og præcis planlægning på arbejdspladserne. Løbende dialog med forvaltningen, skoleledere, tillidsrepræsentanter m.fl. om problemfelter i administrationen af lærernes og andre medlemsgruppers arbejdstidsforhold. Inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanterne i forbindelse med planlægningen af arbejdstiden for at værne om og forbedre arbejdsmiljøet. Afholde dialogmøder med udvalgte medlemsgrupper med henblik på at evaluere arbejdstidsreglernes indflydelse på forskellige områder. B. Det pædagogiske område Det vil vi arbejde på: For Viborg Lærerkreds er det væsentligt at være opdateret på, hvad der sker af pædagogiske tiltag og forandringer, både lokalt og nationalt. Det pædagogiske arbejde hænger tæt sammen med det faglige arbejde, og ligeledes hænger det pædagogiske arbejde sammen med arbejdsmiljø og kursusvirksomhed. Det er derfor vigtigt, at kredsstyrelsen er orienteret om nationale og lokale tiltag og videreformidler informationer herom til TRgruppen. At være velorienteret om, hvad der sker af ændringer og nye tiltag på det pædagogiske område lokalt og nationalt. Opfølgning på nyheder og indhold på undervisningsministeriets hjemmeside, på DLF s hjemmeside, i kredsudsendelser og TR-udsendelser. Indgå i erfaringsudveksling og videndeling ved deltagelse i pædagogiske fora, medlemsmøder, regionale møder mv. 8

9 At skabe overblik samt sikre et højt informationsniveau over for tillidsrepræsentanter og medlemmer om ændringer og tiltag inden for det pædagogiske område. Udvælgelse af informationer, der skal videreformidles herunder vurdering af omfang og form. Foreslå og iværksætte initiativer i forhold til medlemmer, TR m.fl. C. Arbejdsmiljøområdet Det vil vi arbejde på: Arbejdsmiljøet spiller en væsentlig rolle for vore medlemmers dagligdag. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er forudsætningen for at kunne arbejde professionelt, opleve arbejdsglæde og kunne trives i lærerjobbet gennem et helt arbejdsliv. Arbejdsmiljøarbejdet er derfor et vigtigt fagpolitisk arbejdsområde for kredsen, og det er målsætningen, at alle medlemmer har en oplevelse af, at kredsen nærværende og handlingsorienteret i indsatsen for at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Det er derfor et vigtigt udgangspunkt for kredsens indsats på arbejdsmiljøområdet, at der i et tæt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne arbejdes struktureret, målrettet og proaktivt på baggrund af en klart formuleret målsætnings- og handleplan. Det er desuden vigtigt, at indsatsen understøtter den arbejdsmiljøstrategi, der overordnet er vedtaget i Viborg Kommune. At aktuel information vedr. arbejdsmiljøområdet vurderes i forhold til relevans og anvendelsesmulighed på skolerne Løbende ajourføring af kredsstyrelsens viden og opmærksomhed vedr. aktuelle arbejdsmiljømæssige forhold på baggrund af udsendelser fra hovedforeningen, udsendelser fra tovholder i arbejdsmiljøforum m.v. Hurtig og klar information til skolernes arbejdsmiljørepræsentanter om vigtige arbejdsmiljøspørgsmål med relevans for arbejdspladsen. At fastholde et højt informationsniveau i forhold til skolernes arbejdsmiljørepræsentanter Regelmæssig og hurtig information til arbejdsmiljørepræsentanterne på konferencen på skolekom. 9

10 Mindst 4 årlige møder for arbejdsmiljørepræsentanterne med kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne med henblik på erfaringsudveksling. Styrkelse af samarbejdet mellem TR og arbejdsmiljørepræsentanten. At sikre den lovpligtige uddannelse til alle arbejdsmiljørepræsentanter Opfølgning på kommunens kursusvirksomhed over for arbejdsmiljørepræsentanterne. Arbejde for forbedrede uddannelsesvilkår for arbejdsmiljørepræsentanterne via MED-systemet. Information til arbejdsmiljørepræsentanterne om aktuelle kursustilbud. At styrke indsatsen for et godt arbejdsmiljø ved at arbejde politisk og strategisk i forhold til arbejdsmiljøområdet Særligt fokus på arbejdsmiljøområdet i hele MED-systemet. Inddragelse af det arbejdsmiljømæssige aspekt i forbindelse med indflydelse på alle politiske beslutninger på kommunalt plan. Opfølgning og analyse af kredsens sagsbehandling i forhold til medlemmer, der henvender sig på baggrund af fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. D. Kursusvirksomhed Det vil vi arbejde på: Viborg Lærerkreds prioriterer det højt at uddanne og engagere kredsens tillidsvalgte til gavn for vore medlemmer. Ud over den obligatoriske grunduddannelse er det vigtigt, at der er mulighed for at komme på andre kurser, så man kan føle sig kvalificeret til det daglige arbejde blandt medlemmerne og for kredsen. At kredsen sikrer gode efteruddannelsesmuligheder i form af kurser og konferencer m.v. Arrangere egne kurser, temadage og konferencer Koordinere tilmelding og deltagelse i kurser udbudt centralt f.eks. DLF, FTF m.fl. Udvikle den fagpolitiske bevidsthed 10

11 Kredsen har følgende efteruddannelsestilbud som supplement til DLF s centrale kursustilbud: En to dagskonference for TR og KS hvert andet år. Mindst én årlig TR-temadag Lokalt INTRO-møde for nyvalgte TR-er og TR-suppleanter TR-udviklingssamtaler én samtale pr. valgperiode En KS-konference sammen med Skiveegnens Lærerforening og Thy-Mors Lærerkreds hvert andet år. At være aktiv og søge indflydelse på møder i det forpligtende kredssamarbejde. Indsatsområde: Den kursusansvarlige deltager i møder i det forpligtende kredssamarbejde og formidler videre til resten af kredsstyrelsen. Den kursusansvarlige koordinerer tilmelding og deltagelse i kurser udbudt i foreningens centrale kursuskatalog Den kursusansvarlige følger op på emner, der er drøftet i det forpligtende kredssamarbejde. Arrangere fælles kursustilbud for TR og KS i det forpligtende kredssamarbejde Indledning Ansvars- og opgavefordeling i kredsen Den politiske og organisatoriske struktur for Viborg Lærerkreds tager udgangspunkt i, at der på generalforsamlingen vælges en kredsstyrelse på 5 medlemmer, der udgør den politiske ledelse af kredsen. Den løbende medlemsrådgivning og -vejledning forestås af de ansatte konsulenter i et tæt samarbejde med den valgte formand og næstformand. Desuden er der ansat en HK-sekretær, der forestår det praktiske arbejde i forbindelse med medlemsadministration, bogføring, økonomiske transaktioner m.v. Kredsstyrelsens opgaver generelt Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer: formand: næstformand og yderligere 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 11

12 Ved den nyvalgte kredsstyrelses konstituering fordeles kassererfunktionen og sekretærfunktionen. Denne konstituering danner grundlag for beregningen af de enkelte kredsstyrelsesmedlemmers endelige frikøb. Det er kredsstyrelsens opgave at lægge den politiske linje og i øvrigt være det overordnede organ, der afgør, hvilke aktiviteter der skal foregå i kredsens regi. Formandens og næstformandens fælles opgaver Formanden og næstformanden udgør et ledelsesteam, som har til opgave at varetage den daglige drift af kontoret - herunder økonomistyring - i et samarbejde med konsulenterne, kasserer og HKsekretær. I samarbejdet med de ansatte konsulenter er det ledelsesteamets ansvar at konkretisere de arbejdsopgaver, som konsulenterne skal søge at løse ud over den egentlige medlemsrådgivning og - vejledning. Det påhviler ledelsesteamet at sikre et højt informationsniveau i kommunikationen med kredsstyrelsen, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer, herunder at forestå de regelmæssige møder for tillidsrepræsentanterne. Formand og næstformand er kredsens fællestillidsrepræsentanter i Viborg Kommune og varetager som følge af denne funktion det overordnede samarbejde med øvrige organisationer og er kredsens repræsentanter i de centrale MED-udvalg. Ledelsesteamet udgør normalt kredsens forhandlingsdelegation - evt. sammen med øvrige kredsstyrelsesmedlemmer eller konsulenter - i forbindelse med forhandlinger med kommunen. Ligeledes er det ledelsesteamets ansvar at varetage kredsens løbende eksterne samarbejde med kommunen, andre kredse, FTF m.fl. Formandens særlige opgaver Ud over at indgå i kredsens ledelsesteam, er formanden den øverst ansvarlige for kredsens aktiviteter i alle henseender. Formanden har det overordnede ansvar for samarbejdet, forhandlingerne og kommunikationen med de kommunale myndigheder. Kommunikationen i forhold til pressen forestås ligeledes af formanden i et samspil med næstformanden og de øvrige medlemmer af kredsstyrelsen. Næstformandens særlige opgaver Næstformanden varetager formandens særlige forpligtelser i dennes fravær. Desuden varetager næstformanden de arbejdsopgaver, som er aftalt i forbindelse med kredsstyrelsens konstituering, i et tæt samarbejde med formanden og de ansatte konsulenter. De kongresdelegeredes særlige opgaver De kongresdelegerede har til opgave at sikre sammenhæng mellem kredsens, foreningens og kongressens fagpolitiske arbejde, og de delegerede er ansvarlige for det kongresforberedende arbejde, deltagelse i netværkssamarbejde m.v. 12

13 Kassererens opgaver Kassereren har det overordnede ansvar for medlemsregistrering, økonomistyring og øvrige kassereropgaver. Det praktiske arbejde i forbindelse med medlemsadministration, bogføring samt udbetalinger forestås af HK-sekretæren. Det er ligeledes kassererens opgave at holde kredsstyrelsen løbende orienteret om udviklingen i kredsens økonomi, herunder at komme med forslag og initiativer i forhold til kredsens økonomiske dispositioner. Kredsstyrelsesmedlemmernes særlige opgaver Ud over at deltage i det almindelige fagpolitiske arbejde i kredsstyrelsen, deltager kredsstyrelsesmedlemmerne også i TR-møder, møder med AMR, eventuelle medlemsmøder og et antal baglandsmøder med kredsens samarbejdspartner i Hovedstyrelsen. Konsulenternes arbejdsområde De ansatte konsulenter forestår i samarbejde med formand og næstformand den løbende sagsbehandling på baggrund af medlemshenvendelser vedrørende pædagogiske, tjenstlige, økonomiske samt organisatoriske forhold. Desuden indgår det i konsulenternes arbejdsområde: - at bistå kredsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af forhandlingsoplæg - herunder udredningsarbejde vedrørende de kommunale budgetter, m.v. - at assistere HK-sekretær og kasserer med medlemsadministrationen. - at føre tilsyn med den daglig drift af IT-udstyr og vurdere behovet for vedligehold og fornyelse. - at assistere formand og næstformand, hvor det er hensigtsmæssigt fx i form af deltagelse i TRmøder, forhandlinger med forvaltningen m.v. Øvrige vilkår for konsulenternes arbejde og ansættelsesforhold fremgår af ansættelsesbrev og overenskomsten mellem PDK og SAKS. Honorarer, godtgørelser m.v. Til formanden ydes et honorar, der fastsættes som differencen mellem formandens aktuelle løn som lærer og lønniveauet for en fuldtidsansat konsulent på sluttrin i henhold til overenskomsten mellem SAKS og PDK. Eventuelt løntillæg for at varetage fællestillidsrepræsentantfunktionen modregnes i honoraret. Til næstformanden ydes et honorar, der udgør differencen mellem næstformandens aktuelle løn som lærer og lønniveauet som en fuldtidsansat konsulent med indplacering på trin 1 i henhold til overenskomsten mellem SAKS og PDK. Eventuelt løntillæg for at varetage fællestillidsrepræsentantfunktionen modregnes i honoraret. 13

14 Kredsstyrelsesmedlemmerne tilbydes et abonnement på Viborg Stifts Folkeblad (e-avisen), og som arbejdsredskab stilles der en IPad til rådighed. Derudover dækker kredsen udgifter til fortæring m.v. i forbindelse med kurser, møder og kongres. Ved deltagelse i møder i kredsens regi betales der kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst. Ved deltagelse i møder i det forpligtende kredssamarbejde, regionale møder og øvrige møder, hvor man deltager på kredsens vegne (bemyndiget kørsel), betales der dog kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst. Fratrædelsesordning for kredsformand og næstformand i Viborg Lærerkreds I forbindelse med fratrædelse som kredsformand eller som næstformand ved udløbet af en ordinær valgperiode eller som følge af et mistillidsvotum er kredsformanden og næstformanden omfattet af følgende vilkår: 1 Ved fratrædelse efter en ordinær valgperiode afvikles det skyldige frikøb på 4 måneder, og der ydes supplerende frikøb jf. 2. Ved fratrædelse på baggrund af et mistillidsvotum afvikles det skyldige frikøb på 4 måneder. Desuden ydes der supplerende frikøb i henhold til 2, dog minimum 2 måneders supplerende frikøb. 2 Kredsformanden og næstformanden optjener ret til supplerende frikøb efter flg. retningslinjer: Efter 2 valgperioder (4 år) opnås der ret til 1 måneds supplerende frikøb. Efter 4 valgperioder (8 år) opnås der ret til 4 måneders supplerende frikøb. Efter 6 valgperioder (12 år) opnås der ret til 5 måneders supplerende frikøb. Der kan maximalt optjenes ret til 5 måneders supplerende frikøb. Afviklingen påbegyndes normalt ved førstkommende skoleårs begyndelse. Den afgåede kredsformand eller næstformand kan vælge at afvikle det supplerende frikøb optjent i henhold til denne bestemmelse, enten som fuldt frikøb i de optjente måneder eller som delvist frikøb med en forholdsmæssig afvikling. 3 Der opspares endvidere et beløb til dækning af dokumenterede udgifter til kursusdeltagelse, materialer, transport og diæter efter følgende retningslinjer: Efter 2 valgperioder (4 år) er der ret til et beløb på indtil kr. Efter 4 valgperioder (8 år) er der ret til et beløb på indtil kr. Efter 6 valgperioder (12 år) er der ret til et beløb på indtil kr. 4 I tilfælde af, at den afgåede kredsformand eller næstformand oppebærer anden lønindtægt i perioden med frikøb efter 1 eller supplerende frikøb efter 2, modregnes der fuldt ud i størrelsen af det supplerende frikøb. Der modregnes ikke for skyldigt frikøb. 14

15 5 Såfremt helbredsmæssige forhold tvinger kredsformanden eller næstformanden til at fratræde i løbet af en valgperiode, kan optjente rettigheder i henhold til denne ordning kapitaliseres og udbetales. 6 Der kan ikke efter denne ordning udbetales noget beløb til de efterladte i tilfælde af, at en kredsformand afgår ved døden. Derimod udbetales der ved en kredsformands eller en næstformands dødsfald en efterindtægt i form af 3 måneders løn/honorar til nærmeste pårørende. 7 Denne ordning træder i kraft den 1. april 2008, dog således at valgperioder siden april 2006 medregnes i grundlaget for rettigheder efter denne ordning. Frikøb (nettofrikøb) Formand Næstformand Kasserer Kredsstyrelsesmedlem Delegeretfunktionen Diverse frikøb 1676 timer 1676 timer 80 timer 191 timer (x 3 = 573 timer) 34 timer (pr. delegeret x 2 = 68 timer) 234 timer I alt: 4307 timer Fradrag for FTR-funktionen 1676 timer Total 2631 timer Kontorets åbningstid og drift Kredskontorets postadresse: Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg Telefon: Hjemmeside: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag Torsdag Fredag: Faste træffetider: Konsulenter, sekretær, formand og næstformand har faste træffetider på kredskontoret. Træffetiderne aftales således, at der altid er mindst én person til stede i kontortiden, og tiderne meddeles skolerne via tillidsrepræsentanterne og ved offentliggørelse på hjemmesiden. I skolernes sommerlukningsperiode aftales der en vagtordning, således at der som et minimum sker en registrering og besvarelse af eventuelle opkald til kontoret samme dag. Konsulenternes 15

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere