Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140"

Transkript

1 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds Mission vision strategi Strategier for det fagpolitiske arbejde Ansvars- og opgavefordeling i kredsen Konsulenternes arbejdsområde Honorarer, godtgørelser, m.v Fratrædelsesordning Frikøb Kontorets åbningstid og drift Information Praktiske forhold vedr. tillidsrepræsentantvirksomheden (Rev. d. 29. april 2014) Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf * *

2 Vedtægter for Viborg Lærerkreds 1 Kredsens navn er Viborg Lærerkreds. Den omfatter de kommuner eller dele af kommuner, der efter 1. januar 2007 udgør Viborg kommune, og den udgør kreds 140 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Viborg Kommune. 2 Kredsens formål er, inden for dens område, at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 3 Som medlem optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret efter de nærmere bestemmelser i Danmarks Lærerforenings vedtægter. Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller direkte til kredsen eller hovedforeningen. Stk. 3. Udmeldelse sker skriftligt til kredsen eller hovedforeningen med mindst en måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Stk. 4. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingenter, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancerne m.v. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer samt ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen. 4 Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for regnskabsåret. Stk. 2. Styrelsen er berettiget til at lade kontingentopkrævningen foregå ved den lønudbetalende myndigheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, forudsat det enkelte medlem ikke modsætter sig dette. Stk. 3. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Viborg Lærerkreds forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. Stk. 4. Kredsstyrelsen kan pålægge medlemmer, der er i restance, et opkrævningsgebyr til dækning af merudgifterne ved den fornyede opkrævning. Stk. 5. Regnskabsåret følger kalenderåret. 5 Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts i henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægter. Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og på Folkeskolen.dk. Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4. En oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår samt kredsstyrelsens forslag til budget og kredskontingent bekendtgøres ved opslag på skolerne m.v. senest sammen med den endelige dagsorden 5 skoledage før generalforsamlingen. Generalforsamlingsmaterialet formidles elektronisk til medlemmerne gennem 2

3 kredsens nyhedsbrev og ved offentliggørelse på kredsens hjemmeside. Materialet skal være tilgængeligt mindst 5 hverdage før generalforsamlingen. Stk. 5. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jvf. dog 15. Skriftlig afstemning foretages, når mindst 5 medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller ved brev. 6 På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden 3. Beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og udgifter til lønnet personale m.v. 7. Budget og fastsættelse af kontingent. 8. Valg, jvf Eventuelt. 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller kredsstyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidigt meddeler de emner, som kræves behandlet på generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned (skoleferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne samt enten ved opslag på Folkeskolen.dk eller brev til hvert medlem. Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling. 8 Kredsstyrelsen består af formand og næstformand samt yderligere 3 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. Stk. 2. På samme generalforsamling vælges også kredsens delegerede og suppleanter for disse, samt 2 suppleanter til kredsstyrelsen, to kritiske revisorer og en revisorsuppleant. Stk. 3. Valgene foretages i flg. rækkefølge (jf. dog stk. 4): a) kredsformand, som samtidig er valgt som delegeret b) øvrige delegerede, der samtidig er valgt som medlemmer af kredsstyrelsen c) 3 suppleanter for de delegerede, hvor den kandidat, der opnår det højeste stemmetal, samtidig er valgt som medlem af kredsstyrelsen. d) næstformand, som vælges blandt de valgte delegerede e) suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer f) kritiske revisorer g) revisorsuppleant Stk. 4. Hvis kredsen vælger 4 eller flere kongresdelegerede, vælger generalforsamlingen kredsens næstformand og dermed én af kredsens kongresdelegerede som særskilt valg efter valget af kredsformand og forud for valget af kredsens øvrige delegerede. 3

4 Stk. 5. Alle valg foretages i øvrigt i overensstemmelse med de af hovedstyrelsen fastsatte regler. Stk. 6. Valgperioden er kongressens valgperiode. 9 Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen behandles efter de retningslinjer, der er angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. 10 Kredsstyrelsen konstituerer sig med kasserer og evt. sekretær. Stk. 2. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Formand og næstformand udgør kredsens daglige ledelse. Stk. 3. Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, og mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 4. Kredsstyrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg mv. Stk. 5. Formand og kasserer i forening tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. Stk. 6. Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 11 Kredsstyrelsen udskriver valg af tillidsrepræsentant/kontaktperson og suppleant for denne i overensstemmelse med Danmarks Lærerforenings vedtægter. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested (valgområde), kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Stk. 3. Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant/kontaktperson behandles efter de retningslinjer, der er angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. 12 Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne, danner Viborg Lærerkreds medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub under Viborg Lærerkreds. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og bindeled til kredsstyrelsen. Generalforsamlingen fastsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 13 Som en del af kredsen råder Viborg Lærerkreds over en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for Viborg Lærerkreds. 14 Viborg Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Opnås der ikke 2/3 s flertal for forslaget, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. Stk. 3. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens 4

5 særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlige fond. 15 Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, som indkaldes med de for en ordinær generalforsamling gældende indkaldelsesregler, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 16 Nærværende vedtægter for Viborg Lærerkreds er vedtaget på kredsens generalforsamling den 12. marts 2014 til øjeblikkelig ikrafttrædelse. Vedtægter for Viborg Lærerkreds særlig fond 1 Viborg Lærerkreds' s særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 2 Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger, der finder sted efter retningslinjer, som fastsættes af Danmarks Lærerforening. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. 3 Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 4 Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 5 Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 6 Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. 7 Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen. 8 I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til 5

6 enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds særlige fond. 9 Disse vedtægter for Viborg Lærerkreds' s særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts Vores motto Mission vision strategi Viborg Lærerkreds en nærværende fagforening Vores mission Viborg Lærerkreds vil varetage medlemmernes fagpolitiske interesser og arbejde for et godt og udviklende arbejdsliv for alle medlemmer. Vores vision Viborg Lærerkreds er en synlig, nærværende og aktiv medspiller i medlemmernes hverdag og er politikskabende lokalt og centralt. Overordnede indsatsområder At sikre grundlaget for en politisk handlekraftig og økonomisk bæredygtig kreds med stor indflydelse på kommunalpolitiske beslutninger blandt andet gennem MED-systemet At agere proaktivt, målbevidst og tålmodigt i det fagpolitiske arbejde for at tilgodese væsentlige værdier for medlemmerne At øge medlemmernes foreningspolitiske engagement gennem inddragelse i den fagpolitiske debat og aktiv deltagelse i den politikskabende virksomhed At arbejde for indflydelse på de fagpolitiske målsætninger og prioriteringer i Danmarks Lærerforening At sikre en dynamisk og åben samarbejdskultur i det fagpolitiske arbejde i kredsen At fremstå som en nytænkende og handlingsorienteret kreds, der tør udfordre traditionelle opfattelser og etablerede strukturer At sikre en sagsbehandling præget af høj kvalitet og service At arbejde for en tæt og effektiv kommunikation i forhold til medlemmer, tillidsrepræsentanter og eksterne samarbejdspartnere 6

7 Strategier for det fagpolitiske arbejde A. Løn- og arbejdsforhold Det vil vi arbejde på: At arbejde målrettet og vedholdende for gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne er et naturligt og højt prioriteret udgangspunkt for kredsens aktiviteter generelt og i forhandlinger med kommunen i særdeleshed. Alle medlemmer uanset arbejdsområde, afdeling, arbejdsplads m.v. skal opleve engagement og ekspertise fra kredsens side, og kredsen skal vise handlekraft og initiativrigdom i forhold til sikring og forbedring af løn- og arbejdsvilkårene. Ved fastlæggelse af den lokale politik for løn og arbejdsvilkår tages der afsæt i Danmarks Lærerforenings fagpolitiske værdigrundlag, de centrale overenskomster, kongresbeslutninger m.v. Den tætte dialog med tillidsrepræsentanter og medlemmer skal sikre, at synspunkter om løn- og arbejdsforholdene får indflydelse på kredsens politik og strategi. Alle medlemsgrupper sikres en positiv lønudvikling på baggrund af den centrale overenskomst og de lokale aftaler. Ved indgåelse af forhåndsaftaler og aftaler om løntillæg på kommunalt niveau sikres det, at ingen medlemmer lider lønnedgang. Lønudviklingen følges kontinuerligt ud fra de relevante statistikker. Tilbageløbsmidler skal gøres op og genforhandles. Der tages initiativ til forhandlinger om anvendelse af eventuelle nye midler til decentral lønforhandling på så tidligt et tidspunkt, at midlerne kan anvendes fra det tidspunkt, hvor de er til rådighed. Ved forhandlinger om bl.a. fleksjobaftaler har det høj prioritet, at medlemmer, der indgås aftaler for, sikres en lønudvikling, der står i forhold til de lønforbedringer, der ligger i det samlede overenskomstresultat. At de lokale lønaftaler sikrer ensartethed, enkelhed og gennemskuelighed i løndannelsen Ved forhandling/genforhandling af lønaftaler lægges der vægt på, at lokale lønmidler udmøntes bredt blandt medlemmerne, så flest muligt får del i dem. 7

8 Antallet af funktionstillæg begrænses. Funktionstillæg kan aftales på baggrund af særlige arbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold. Kvalifikationstillæg prioriteres frem for funktionstillæg, når udgangspunktet for en forhandling om løntillæg er faglige eller personlige kvalifikationer. At sikre medlemmerne arbejdsvilkår, der understøtter deres muligheder for at sikre kvaliteten i arbejdet, og som skaber grundlag for et godt arbejdsmiljø. Fastholdelse af principperne om samarbejde, dialog og høj grad af indflydelse på eget arbejde. Understøttelse af tillidsrepræsentanternes muligheder for at medvirke til en god og præcis planlægning på arbejdspladserne. Løbende dialog med forvaltningen, skoleledere, tillidsrepræsentanter m.fl. om problemfelter i administrationen af lærernes og andre medlemsgruppers arbejdstidsforhold. Inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanterne i forbindelse med planlægningen af arbejdstiden for at værne om og forbedre arbejdsmiljøet. Afholde dialogmøder med udvalgte medlemsgrupper med henblik på at evaluere arbejdstidsreglernes indflydelse på forskellige områder. B. Det pædagogiske område Det vil vi arbejde på: For Viborg Lærerkreds er det væsentligt at være opdateret på, hvad der sker af pædagogiske tiltag og forandringer, både lokalt og nationalt. Det pædagogiske arbejde hænger tæt sammen med det faglige arbejde, og ligeledes hænger det pædagogiske arbejde sammen med arbejdsmiljø og kursusvirksomhed. Det er derfor vigtigt, at kredsstyrelsen er orienteret om nationale og lokale tiltag og videreformidler informationer herom til TRgruppen. At være velorienteret om, hvad der sker af ændringer og nye tiltag på det pædagogiske område lokalt og nationalt. Opfølgning på nyheder og indhold på undervisningsministeriets hjemmeside, på DLF s hjemmeside, i kredsudsendelser og TR-udsendelser. Indgå i erfaringsudveksling og videndeling ved deltagelse i pædagogiske fora, medlemsmøder, regionale møder mv. 8

9 At skabe overblik samt sikre et højt informationsniveau over for tillidsrepræsentanter og medlemmer om ændringer og tiltag inden for det pædagogiske område. Udvælgelse af informationer, der skal videreformidles herunder vurdering af omfang og form. Foreslå og iværksætte initiativer i forhold til medlemmer, TR m.fl. C. Arbejdsmiljøområdet Det vil vi arbejde på: Arbejdsmiljøet spiller en væsentlig rolle for vore medlemmers dagligdag. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er forudsætningen for at kunne arbejde professionelt, opleve arbejdsglæde og kunne trives i lærerjobbet gennem et helt arbejdsliv. Arbejdsmiljøarbejdet er derfor et vigtigt fagpolitisk arbejdsområde for kredsen, og det er målsætningen, at alle medlemmer har en oplevelse af, at kredsen nærværende og handlingsorienteret i indsatsen for at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Det er derfor et vigtigt udgangspunkt for kredsens indsats på arbejdsmiljøområdet, at der i et tæt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne arbejdes struktureret, målrettet og proaktivt på baggrund af en klart formuleret målsætnings- og handleplan. Det er desuden vigtigt, at indsatsen understøtter den arbejdsmiljøstrategi, der overordnet er vedtaget i Viborg Kommune. At aktuel information vedr. arbejdsmiljøområdet vurderes i forhold til relevans og anvendelsesmulighed på skolerne Løbende ajourføring af kredsstyrelsens viden og opmærksomhed vedr. aktuelle arbejdsmiljømæssige forhold på baggrund af udsendelser fra hovedforeningen, udsendelser fra tovholder i arbejdsmiljøforum m.v. Hurtig og klar information til skolernes arbejdsmiljørepræsentanter om vigtige arbejdsmiljøspørgsmål med relevans for arbejdspladsen. At fastholde et højt informationsniveau i forhold til skolernes arbejdsmiljørepræsentanter Regelmæssig og hurtig information til arbejdsmiljørepræsentanterne på konferencen på skolekom. 9

10 Mindst 4 årlige møder for arbejdsmiljørepræsentanterne med kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne med henblik på erfaringsudveksling. Styrkelse af samarbejdet mellem TR og arbejdsmiljørepræsentanten. At sikre den lovpligtige uddannelse til alle arbejdsmiljørepræsentanter Opfølgning på kommunens kursusvirksomhed over for arbejdsmiljørepræsentanterne. Arbejde for forbedrede uddannelsesvilkår for arbejdsmiljørepræsentanterne via MED-systemet. Information til arbejdsmiljørepræsentanterne om aktuelle kursustilbud. At styrke indsatsen for et godt arbejdsmiljø ved at arbejde politisk og strategisk i forhold til arbejdsmiljøområdet Særligt fokus på arbejdsmiljøområdet i hele MED-systemet. Inddragelse af det arbejdsmiljømæssige aspekt i forbindelse med indflydelse på alle politiske beslutninger på kommunalt plan. Opfølgning og analyse af kredsens sagsbehandling i forhold til medlemmer, der henvender sig på baggrund af fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. D. Kursusvirksomhed Det vil vi arbejde på: Viborg Lærerkreds prioriterer det højt at uddanne og engagere kredsens tillidsvalgte til gavn for vore medlemmer. Ud over den obligatoriske grunduddannelse er det vigtigt, at der er mulighed for at komme på andre kurser, så man kan føle sig kvalificeret til det daglige arbejde blandt medlemmerne og for kredsen. At kredsen sikrer gode efteruddannelsesmuligheder i form af kurser og konferencer m.v. Arrangere egne kurser, temadage og konferencer Koordinere tilmelding og deltagelse i kurser udbudt centralt f.eks. DLF, FTF m.fl. Udvikle den fagpolitiske bevidsthed 10

11 Kredsen har følgende efteruddannelsestilbud som supplement til DLF s centrale kursustilbud: En to dagskonference for TR og KS hvert andet år. Mindst én årlig TR-temadag Lokalt INTRO-møde for nyvalgte TR-er og TR-suppleanter TR-udviklingssamtaler én samtale pr. valgperiode En KS-konference sammen med Skiveegnens Lærerforening og Thy-Mors Lærerkreds hvert andet år. At være aktiv og søge indflydelse på møder i det forpligtende kredssamarbejde. Indsatsområde: Den kursusansvarlige deltager i møder i det forpligtende kredssamarbejde og formidler videre til resten af kredsstyrelsen. Den kursusansvarlige koordinerer tilmelding og deltagelse i kurser udbudt i foreningens centrale kursuskatalog Den kursusansvarlige følger op på emner, der er drøftet i det forpligtende kredssamarbejde. Arrangere fælles kursustilbud for TR og KS i det forpligtende kredssamarbejde Indledning Ansvars- og opgavefordeling i kredsen Den politiske og organisatoriske struktur for Viborg Lærerkreds tager udgangspunkt i, at der på generalforsamlingen vælges en kredsstyrelse på 5 medlemmer, der udgør den politiske ledelse af kredsen. Den løbende medlemsrådgivning og -vejledning forestås af de ansatte konsulenter i et tæt samarbejde med den valgte formand og næstformand. Desuden er der ansat en HK-sekretær, der forestår det praktiske arbejde i forbindelse med medlemsadministration, bogføring, økonomiske transaktioner m.v. Kredsstyrelsens opgaver generelt Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer: formand: næstformand og yderligere 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 11

12 Ved den nyvalgte kredsstyrelses konstituering fordeles kassererfunktionen og sekretærfunktionen. Denne konstituering danner grundlag for beregningen af de enkelte kredsstyrelsesmedlemmers endelige frikøb. Det er kredsstyrelsens opgave at lægge den politiske linje og i øvrigt være det overordnede organ, der afgør, hvilke aktiviteter der skal foregå i kredsens regi. Formandens og næstformandens fælles opgaver Formanden og næstformanden udgør et ledelsesteam, som har til opgave at varetage den daglige drift af kontoret - herunder økonomistyring - i et samarbejde med konsulenterne, kasserer og HKsekretær. I samarbejdet med de ansatte konsulenter er det ledelsesteamets ansvar at konkretisere de arbejdsopgaver, som konsulenterne skal søge at løse ud over den egentlige medlemsrådgivning og - vejledning. Det påhviler ledelsesteamet at sikre et højt informationsniveau i kommunikationen med kredsstyrelsen, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer, herunder at forestå de regelmæssige møder for tillidsrepræsentanterne. Formand og næstformand er kredsens fællestillidsrepræsentanter i Viborg Kommune og varetager som følge af denne funktion det overordnede samarbejde med øvrige organisationer og er kredsens repræsentanter i de centrale MED-udvalg. Ledelsesteamet udgør normalt kredsens forhandlingsdelegation - evt. sammen med øvrige kredsstyrelsesmedlemmer eller konsulenter - i forbindelse med forhandlinger med kommunen. Ligeledes er det ledelsesteamets ansvar at varetage kredsens løbende eksterne samarbejde med kommunen, andre kredse, FTF m.fl. Formandens særlige opgaver Ud over at indgå i kredsens ledelsesteam, er formanden den øverst ansvarlige for kredsens aktiviteter i alle henseender. Formanden har det overordnede ansvar for samarbejdet, forhandlingerne og kommunikationen med de kommunale myndigheder. Kommunikationen i forhold til pressen forestås ligeledes af formanden i et samspil med næstformanden og de øvrige medlemmer af kredsstyrelsen. Næstformandens særlige opgaver Næstformanden varetager formandens særlige forpligtelser i dennes fravær. Desuden varetager næstformanden de arbejdsopgaver, som er aftalt i forbindelse med kredsstyrelsens konstituering, i et tæt samarbejde med formanden og de ansatte konsulenter. De kongresdelegeredes særlige opgaver De kongresdelegerede har til opgave at sikre sammenhæng mellem kredsens, foreningens og kongressens fagpolitiske arbejde, og de delegerede er ansvarlige for det kongresforberedende arbejde, deltagelse i netværkssamarbejde m.v. 12

13 Kassererens opgaver Kassereren har det overordnede ansvar for medlemsregistrering, økonomistyring og øvrige kassereropgaver. Det praktiske arbejde i forbindelse med medlemsadministration, bogføring samt udbetalinger forestås af HK-sekretæren. Det er ligeledes kassererens opgave at holde kredsstyrelsen løbende orienteret om udviklingen i kredsens økonomi, herunder at komme med forslag og initiativer i forhold til kredsens økonomiske dispositioner. Kredsstyrelsesmedlemmernes særlige opgaver Ud over at deltage i det almindelige fagpolitiske arbejde i kredsstyrelsen, deltager kredsstyrelsesmedlemmerne også i TR-møder, møder med AMR, eventuelle medlemsmøder og et antal baglandsmøder med kredsens samarbejdspartner i Hovedstyrelsen. Konsulenternes arbejdsområde De ansatte konsulenter forestår i samarbejde med formand og næstformand den løbende sagsbehandling på baggrund af medlemshenvendelser vedrørende pædagogiske, tjenstlige, økonomiske samt organisatoriske forhold. Desuden indgår det i konsulenternes arbejdsområde: - at bistå kredsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af forhandlingsoplæg - herunder udredningsarbejde vedrørende de kommunale budgetter, m.v. - at assistere HK-sekretær og kasserer med medlemsadministrationen. - at føre tilsyn med den daglig drift af IT-udstyr og vurdere behovet for vedligehold og fornyelse. - at assistere formand og næstformand, hvor det er hensigtsmæssigt fx i form af deltagelse i TRmøder, forhandlinger med forvaltningen m.v. Øvrige vilkår for konsulenternes arbejde og ansættelsesforhold fremgår af ansættelsesbrev og overenskomsten mellem PDK og SAKS. Honorarer, godtgørelser m.v. Til formanden ydes et honorar, der fastsættes som differencen mellem formandens aktuelle løn som lærer og lønniveauet for en fuldtidsansat konsulent på sluttrin i henhold til overenskomsten mellem SAKS og PDK. Eventuelt løntillæg for at varetage fællestillidsrepræsentantfunktionen modregnes i honoraret. Til næstformanden ydes et honorar, der udgør differencen mellem næstformandens aktuelle løn som lærer og lønniveauet som en fuldtidsansat konsulent med indplacering på trin 1 i henhold til overenskomsten mellem SAKS og PDK. Eventuelt løntillæg for at varetage fællestillidsrepræsentantfunktionen modregnes i honoraret. 13

14 Kredsstyrelsesmedlemmerne tilbydes et abonnement på Viborg Stifts Folkeblad (e-avisen), og som arbejdsredskab stilles der en IPad til rådighed. Derudover dækker kredsen udgifter til fortæring m.v. i forbindelse med kurser, møder og kongres. Ved deltagelse i møder i kredsens regi betales der kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst. Ved deltagelse i møder i det forpligtende kredssamarbejde, regionale møder og øvrige møder, hvor man deltager på kredsens vegne (bemyndiget kørsel), betales der dog kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst. Fratrædelsesordning for kredsformand og næstformand i Viborg Lærerkreds I forbindelse med fratrædelse som kredsformand eller som næstformand ved udløbet af en ordinær valgperiode eller som følge af et mistillidsvotum er kredsformanden og næstformanden omfattet af følgende vilkår: 1 Ved fratrædelse efter en ordinær valgperiode afvikles det skyldige frikøb på 4 måneder, og der ydes supplerende frikøb jf. 2. Ved fratrædelse på baggrund af et mistillidsvotum afvikles det skyldige frikøb på 4 måneder. Desuden ydes der supplerende frikøb i henhold til 2, dog minimum 2 måneders supplerende frikøb. 2 Kredsformanden og næstformanden optjener ret til supplerende frikøb efter flg. retningslinjer: Efter 2 valgperioder (4 år) opnås der ret til 1 måneds supplerende frikøb. Efter 4 valgperioder (8 år) opnås der ret til 4 måneders supplerende frikøb. Efter 6 valgperioder (12 år) opnås der ret til 5 måneders supplerende frikøb. Der kan maximalt optjenes ret til 5 måneders supplerende frikøb. Afviklingen påbegyndes normalt ved førstkommende skoleårs begyndelse. Den afgåede kredsformand eller næstformand kan vælge at afvikle det supplerende frikøb optjent i henhold til denne bestemmelse, enten som fuldt frikøb i de optjente måneder eller som delvist frikøb med en forholdsmæssig afvikling. 3 Der opspares endvidere et beløb til dækning af dokumenterede udgifter til kursusdeltagelse, materialer, transport og diæter efter følgende retningslinjer: Efter 2 valgperioder (4 år) er der ret til et beløb på indtil kr. Efter 4 valgperioder (8 år) er der ret til et beløb på indtil kr. Efter 6 valgperioder (12 år) er der ret til et beløb på indtil kr. 4 I tilfælde af, at den afgåede kredsformand eller næstformand oppebærer anden lønindtægt i perioden med frikøb efter 1 eller supplerende frikøb efter 2, modregnes der fuldt ud i størrelsen af det supplerende frikøb. Der modregnes ikke for skyldigt frikøb. 14

15 5 Såfremt helbredsmæssige forhold tvinger kredsformanden eller næstformanden til at fratræde i løbet af en valgperiode, kan optjente rettigheder i henhold til denne ordning kapitaliseres og udbetales. 6 Der kan ikke efter denne ordning udbetales noget beløb til de efterladte i tilfælde af, at en kredsformand afgår ved døden. Derimod udbetales der ved en kredsformands eller en næstformands dødsfald en efterindtægt i form af 3 måneders løn/honorar til nærmeste pårørende. 7 Denne ordning træder i kraft den 1. april 2008, dog således at valgperioder siden april 2006 medregnes i grundlaget for rettigheder efter denne ordning. Frikøb (nettofrikøb) Formand Næstformand Kasserer Kredsstyrelsesmedlem Delegeretfunktionen Diverse frikøb 1676 timer 1676 timer 80 timer 191 timer (x 3 = 573 timer) 34 timer (pr. delegeret x 2 = 68 timer) 234 timer I alt: 4307 timer Fradrag for FTR-funktionen 1676 timer Total 2631 timer Kontorets åbningstid og drift Kredskontorets postadresse: Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg Telefon: Hjemmeside: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag Torsdag Fredag: Faste træffetider: Konsulenter, sekretær, formand og næstformand har faste træffetider på kredskontoret. Træffetiderne aftales således, at der altid er mindst én person til stede i kontortiden, og tiderne meddeles skolerne via tillidsrepræsentanterne og ved offentliggørelse på hjemmesiden. I skolernes sommerlukningsperiode aftales der en vagtordning, således at der som et minimum sker en registrering og besvarelse af eventuelle opkald til kontoret samme dag. Konsulenternes 15

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Særlig Fond 4. Medlemsforhold

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Herningegnens Lærerforening 1 Herningegnens Lærerforening udgør kreds 121 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Herning

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ 8 4000 ROSKILDE ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Møllehusvej 8 4000 Roskilde 041@dlf.org www.roskildelaererforening.dk -Tlf. 4635 0418 - 2 - ROSKILDE LÆRERFORENINGS

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Aarhus, den 12. marts 2015 J.nr. 5771/903U/MHL/lhm Styrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne. Den understregede

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen Vedtægter for 1. Formål 1.1 Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i "Lov for Brancheafdelingen Trafik & Jernbane" givne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser. 2. Medlemmer 2.1 Kredsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere