Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 31. årgang nr ASRAs fhv. formand Bent Søndergaard udnævnes til æresmedlem i ASRA Formand og dirigent på generalforsamlingen i Skjern Kaffe og blødt brød efter generalforsamlingen Foto Leo Skaaning

2 Issn: ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning mail: ASRA har en hjemmeside, kig på: Formand: Andreas Iversen - tlf mail: Kasserer: Britt Ulrich - tlf mail: Redaktion: Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Arkivmedarbejdere: Jørgen Aarestrup-Nielsen Jørgen Markmøller Jørn Jensen Henry Ammitzbøll Ingrid Preisler Andreassen Blad layout og redaktør Leo Skaaning Trykt med hjælp fra 3F. Holstebro. Deadline for næste nr.: Indhold: Side 2. Kolofon Side 3. Leder ved formanden Side 4. Generalforsamlingen 2014 Side 6. Markante personligheder Side 9. Hjælp med registrering! Side 10. Spisereglement for sygehuse Side Maj i Laugesens Have side 14. Vi er selv historie Side 16. Fra de gamle protokoller Side 19. Forordning Side 20. Adresseliste - Bestyrelsen Sagogryn er gryn fra koglepalmetræets marv (fremstilles idag af kartoffel mel), kom først her til landet omkring år 1760 og var na turligvis i starten ret dyre, men vandt alligevel hurtigt indpas i de danske køkkener. Sagosuppe blev i starten spist som forret til f.eks. fest middage eller ved højtider. Desuden blev sagosuppe an vendt som nærende kost til syge mennesker. I Christian Winthers bog Flugten til Amerika er det et oprør - mod uretfærdighe den, der starter drømmerier ne, men det ender med: jeg drukned min sorg og fandt min trøst på bunden af sago suppen. Flugten til Ameri ka udkom første gang i Er det mon sveskerne på bunden, der er tale om? Læs artiklen om kosten på sygehusene i Ringkøbing amt omkring 1900 på side 10. Et medlemskab af ASRA koster kun 125,- kr. om året. Du støtter os dermed, så vi kan fortælle og arkivere ting om arbejderbevægelsen. Meld dig ind nu!

3 Leder: Så er vi kommet på den anden side af vores generalforsamling, der blev afholdt i 3F Ringkøbing-Skjerns lokaler, i Skjern. Jeg vil gerne rette en stor tak til 3F Ringkøbing-Skjern, som sponserede vores generalforsamling. Generalforsamlingen indledtes med at Lissy Sørensen, Struer fortalte om sit liv og om Hvidsten gruppen. Lissys far var med i gruppen, og blev henrettet sammen med de andre frihedskæmpere fra Hvidsten. Lissy er født i 1940, og kan huske en del fra den tid. Efter foredraget så vi en video med hendes farbror fra den tid. Det var et meget spændende foredrag, især når man har set filmen om gruppen. Det hele blev ligesom sat i perspektiv, som om det hele var sket dagen før. Et tragisk stykke Danmarkshistorie. Foredraget blev optaget på bånd, så vi har det gemt i ASRA. En stor tak til Lissy for et godt indlæg på vores generalforsamling. ASRA deltog i 1. maj arrangementet i Laugesens Have med en udstilling over nogle af de ting vi opbevarer i vores arkiv. Vi havde en fællesstand med Faglige Seniorer. Det var en dejlig dag med godt vejr og gode taler samt underholdning. Der var mange inde og se på vores stand. Protokoller, scrapbøger, billeder fra brunkuls lejerne samt ASRA-Nyt, vakte stor opmærksomhed blandt gæsterne, og der blev spurgt ind til mange ting. En rigtig god dag. ASRA er nu koblet op på Arbejdermuseets registreringssystem, så vi efter en prøve periode er kommet godt i gang med at omlægge hele vores arkiv på det nye system. Det vil sige at alt hvad vi har i vores arkiv skal gennemgås og registreres på ny. Så selv om vi har investeret i en ny arbejdsplads, så vi nu har tre mand der registrerer, vil det tage 2 til 3 år inden vi er igennem det hele. Vi skal jo også løbende registrere de arkivalier vi får ind. På forslag fra bestyrelsen vedtog generalforsamlingen, at bestyrelsen skal arbejde på at udvide foreningen med andre faglige organisationer og partiforeninger, der har en tilknytning det faglige politiske. Som eksempel kan nævnes Danmarks Lærerforening, BUPL, SL Formand Andreas Iversen og dirigent Vagn Olsen på generalforsamlingen 2014 i Skjern Foto: Leo Skaaning 3

4 Generalforsamlingen Onsdag den 5.marts hos 3F - Skjern Formanden Andreas Iversen bød velkommen, og takkede 3F i Ringkøbing/ Skjern fordi vi måtte være hos dem. Herefter bad formanden om forslag til dirigent for mødet. Vagn Olsen blev foreslået og valgt. Formanden aflagde herefter beretning. Af beretningen fremgik det, at bestyrelsen gennem længere tid har drøftet, om der kunne ske en udvidelse af vores medlemsskare, bl.a. ved at indbyde foreninger og interessenter med anden politisk observans end socialdemokratisk. Ligeledes andre faglige organisationer og partiforeninger. Her nævntes bl.a. Danmarks lærerforening, BUPL og SL. Af politiske interessenter nævntes SF, Enhedslisten m.fl. som har rod i arbejderbevægelsen, og har samme interesse for historie som vi har. Bestyrelsen ville gerne have generalforsamlingens godkendelse af et sådant initiativ. Ligeledes ville formanden/bestyrelsen foreslå, om større foreninger kunne pålægges en anden form for medlemsskab af ASRA ved, der indbetaltes et beløb pr. medlem i foreningen. I dag har en lille og stor forening samme kontingentsats, og da flere og flere foreninger fusionerer, bliver indtægterne til bevarelse af arbejderhistorie mindre. Den eneste indtægt ASRA har til at drive foreningen og arkiveringen 4 med, er de kontingenter medlemmerne betaler. Efter en kort drøftelse kunne bestyrelsen konstatere, at der var enighed i salen om, at det var en god ide, at bestyrelsen arbejdede videre med problemet. Andreas Iversen - aflægger beretning Regnskabet skulle fremlægges ved ASRAs kasserer, hun var desværre bortrejst på dagen, hvorfor Jørgen Iversen fra bestyrelsen fremlagde det. Regnskabet udviste et underskud på kr ,80. Underskuddet skyldtes indkøb af en ekstra computer og noget udstyr til arkivet. Der er samlet aktiver i foreningen på kr ,26. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Under punktet regnskab fremlægges, også et budget for det kommende år. Her var der budgetteret med et underskud på kr ,00 Det blev taget til efterretning.

5 Formanden bad herefter Bent Søndergaard om at træde frem for forsamlingen. Som tak for mange års trofast arbejde for ASRA og for at du Bent, har haft formandskabet i mange år, og gjort et stort arbejde for ASRA vil vi gerne udnævne dig som æresmedlem. Jeg er glad for du stadigvæk brænder for ASRA, du været et godt forbillede for arbejderbevægelsen. Så tillykke med æres medlemsskabet. Vi håber at se dig mange år endnu i vores midte. Skal vi give Bent en stor hånd, - sluttede den nuværende formand, Andreas Iversen. Som bestyrelsessuppleanter var Jørgen Aarestrup-Nielsen på valg. Han ønskede ikke genvalg. Martin Hunnerup blev foreslået og valgt i stedet for Jørgen. Som anden suppleant foreslås Hans Agerup som blev valgt. Som revisorer var Villy Grøn og Erik Christensen på valg, begge blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev Jens Erik Sørensen genvalgt Eventuelt: Jørgen Iversen bad om lov til at fortælle, at han skal køre til Paris under Tour de France for Team Rynkeby. Dette gør han for at indsamle penge til Børnecancer Fonden. Han havde en indsamlingsbøsse med på generalforsamlingen, og bad om tilladelse til, at den måtte gå rundt, så folk kunne lægge en skilling i, hvis de ville. Bent Søndergaard takker for hædersbevisningen Dirigenten gik herefter til punktet Valg. Kasserer Britt Ulrich var på valg, og blev genvalgt Som bestyrelsesmedlemmer var Hans Agerup på valg. Hans ønskede ikke genvalg. I stedet blev Jens Brun Pedersen foreslået og valgt. Leo Skaaning var på valg, og villig til genvalg - han blev genvalgt 5 Formanden Andreas Iversen sagde til forsamlingen, at han agtede at fratræde formandsposten til næste år, så man havde god tid til at finde en anden til posten. Herefter takkede han dirigenten og forsamlingen for en god og saglig generalforsamling, ønskede de nye velkommen i bestyrelsen og takkede den gamle bestyrelse for godt samarbejde. frit fortolket Leo Skaaning formandens beretning findes i arkivet

6 Markante personer i fagbevægelsen i Ringkøbing Amt. Ind imellem støder vi på personer i vores arkiv, som fylder og har fyldt meget i deres virke. Vi vil prøve at beskrive dem her i vores blad. Forslag modtages gerne. Kontorbestyrer i HK - Ras Kjøngerskov Faktaliste: Hans Rasmus (Ras) Kjøngerskov. Født i Vejle. Død i Herning. Uddannet kommis i en brugsforening. Formand for HK Herning i perioden Mangeårig hovedbestyrelsesmedlem i HK I en årrække amtsrådsmedlem i Ringkøbing amt. Mangeårigt forretningsudvalgsmed lem i Arbejdernes Fællesorganisation i Herning Medlem af Lokalrådet i Arbejdernes Landsbank fra banken kom til Herning i Og meget andet. Bl. a. var Ras. gennem mange år med til arrangere Pensionisternes nytårsfest. En fest som mange ældre Herningensere med stor glæde tænker tilbage på. Hjælp os, vi mangler ambassadører fra de lokale områder i Regionen. ved Jørn Jensen I seneste udgave af ASRA Nyt omtaltes arbejdet med at registrere gravsteder over personer, der har ydet en indsats i arbejderbevægelsen. Som resultat af artiklen har vi fra Johs. Kjøngerskov modtaget oplysninger om hans far, tidligere mangeårige formand for HK i Herning Ras (Rasmus) Kjøngerskov. Kender du nogen,der kunne være interessante at skrive om, modtager vi gerne henvendelser fra jer. Vi mangler Meddelere - måske var det lige noget for dig. 6

7 LIDT HISTORIE OG PERSONLI- GE DATA OMKRING RAS. KJØNGERSKOV, MANGEÅRIG FORMAND FOR HK I HERNING ved Johs Kjøngerskov Hans Rasmus Kjøngerskov blev født i 1923, og havde sine barneår i Vejle. Han var nr. 6 i en søskendeflok på 7. Han kaldes herefter kun for RAS. Faren hed Johannes og var lagerforvalter på et ægpakkeri i Vejle. Moren hed Maren, var hjemme, og havde nok at gøre med sådan en børneflok. De boede i en villa i Svendsgade som hedder Viola, og som stadig ligger der. Der var altså ikke meget at rutte med, men der er aldrig hørt andet, end at det var et trygt og godt barndomshjem, men også med en meget bestemt mor i huset. Det var også et sted, hvor der var meget engagement og meget højlydte diskussioner når, familien var samlet Efter konfirmationen kom RAS i lære i en landbrugs i Limskov i nærheden af Nørup ca. 20 km. fra Vejle. Der var visse familierelationer, mellem uddelerparret og Kjøngerskov familien i Vejle. Som 20 årig, altså under krigen i 1943, mødte han Bodil, som var datter af familien Brøgger, der havde et husmandssted på egnen. 7 De blev gift og holdt sammen helt frem til RAS`s død. De fik børnene Johannes, Erik, Marianne og Lars. Efter udlæring som kommis havde RAS forskellige jobs i nogle brugser rundt omkring i Jylland. I forbindelse med et ophold på Andelsskolen blev han interesseret i fagforeningsarbejde. Fra et job i brugsen i Bjerringbro, hvor den lille familie var flyttet til, søgte han og fik et job hos HK i Randers som en slags faglig og agitatorisk medarbejder. Familien flyttede til Randers i 1951 og kom til at bo i et helt nyt blokbyggeri på Energivej. Ved arbejdet hos HK interesserede RAS sig meget for de unge mennesker Inden for Butiks- og kontorfaget. Dengang var der tale om meget lange arbejdstider og dårlige lønforhold, især Inden for butiksområdet. Organisationsprocenten var også meget lav, måske %. I Randers opstod der et meget nært venskab med en mand i nogenlunde tilsvarende stilling i Smedenes fagforening. Han hed Tage Jensen og blev senere næstformand i Dansk Metal. Det er ikke småting, der er blevet fortalt, om hvordan de 2 i fællesskab fik lavet mange ting for de unge i Randers og i fagforeningsregi. Det var måske også lidt taknemlig, for Randers var en rigtig socialdemokratisk arbejderby og med HK `elever, hvor mange var kvin-

8 der og smedelærlingene kunne der jo nok samles folk til fester og udflugter. Mens familien boede i Randers var den blevet til 6. 8 I 1955 var HK i Herning på udkik efter en fuldtids kontorbestyrer. Der havde været nogle problemer og afdelingen var uden egentlig ledelse. Som en kombination af opfordring og ansøgning fik RAS jobbet. Det var noget af en udfordring. Der var under 500 medlemmer, og i Herning var der en meget anderledes mentalitet og holdninger i forhold til f.eks.fagbevægelsen end i Randers HK i Herning havde et lille kontor i et baglokale hos købmand Bakkestrøm på hjørnet af Fynsgade og Th. Nielsensgade. Der var et lille tilhørende værelse med en sofa, et par kogeplader og toilet i gården. Der arbejdede og boede RAS det første år. Når kontoret lukkede, lørdag ved tiden kørte han de ca. 100 km. på knallert til familien i Randers, og efter aftensmad søndag var det på knallerten igen og tilbage til Herning. Det var meget vanskeligt at finde noget at bo i på det tidspunkt. I april 1956 flyttede familien så til Herning, i et nyopført parcelhus: Ejner Mikkelsensvej 4. Huslejen var ca. 50 % af lønnen. Derfra gik det stærkt. HK fik godt fat og mange nye medlemmer, og der var jo rigtig godt gang i den, ikke mindst i Herning området, hvor textilindustrien buldrede derud ad op gennem 60-erne. Det kom familien også til at nyde godt af. RAS blev valgt til formand efter et par år, og han kokketerede bl.a. med, at han var sin egen chef som kontorbestyrer. Afdelingen voksede kraftig i medlemstal, og HK Herning vandt nogle år HK`s agitationskonkurrencer, for at indmelde flest nye medlemmer. Mange ældre HK-ere kan stadig huske, at RAS cyklede rundt til byens butikker og HK arbejdspladser hver måned og krævede kontingent op. Det gav en masse snak, ikke mindst med arbejdsgiverne, men jo også mulighed for at få fat i dem, der ikke var medlem. Kontoret var i mellemtiden flyttet til Tømrernes Hus Fynsgade 44, og staben udvidet med Jan (Kabel) og Ib (Knudsen). RAS var medlem af HK`s hovedbestyrelse og forretningsudvalg, i det meste af sin formandsperiode og i en perioder medlem af Ringkøbing Amtsråd. RAS måtte stoppe som formand i 1984, efter ca. 30 år, på grund af sygdom. Han døde d. 25. april midt under storkonflikten. Han blev bisat d. 1. maj. Der var røde faner i kirken,og der blev holdt minde- sammenkomst i HK`s lokaler i Vestergade og efterfølgende markeret et minuts stilhed ved 1.maj arrangementet i Vestre Anlæg. Dem der var tæt på RAS var enige om, at det kunne han ikke have planlagt bedre selv.

9 HJÆLP - til registrering af gravsteder Ras Kjøngerskovs gravsten I ASRA Nyt nr omtalte vi, at der er påbegyndt en registrering af gravsteder over personer der har haft betydning for arbejderbevægelsen. Vi har i Herning været på kirkegårdsvandring, og med hjælp fra et af vores trofaste medlemmer Erik Jegge Christensen har vi fået indsamlet værdifulde oplysninger om flere spændende personer. Vi er på arkivet nu i fuld gang med at få disse oplysninger nedfældet og registreret, så de sammen med fotos er gemt til eftertiden. Dette arbejde vil vi forsøge at fortsætte, ved at besøge de øvrige kirkegårde i nærheden af Herning, idet vi håber på at flere kan hjælpe os med at udpege interessante gravsteder. Vi vil imidlertid også gerne ud til andre byer i vores arbejdsområde, altså det gamle Ringkøbing amt. Vi efterlyser derfor personer, der kan hjælpe os med dette arbejde. Hjælpen 9 kan bestå i, at du vil gå en tur med os, på din lokale kirkegård og der udpege interessante gravsteder. Vi laver selv fotos og får nedskrevet dine oplysninger om afdøde. Der er selvfølgelig heller intet i vejen for, at du selv kan lave fotos og tilsende os dem sammen med oplysninger om den afdøde. Det er vigtigt, at vi kommer i gang og får disse gravsteder registreret og ikke mindst historierne om de afdøde. Husk på Vi er selv historie, og bag navnene på disse gravminder gemmer der sig mange oplysninger om et liv og en tid, der var. Jørn Jensen Malle var inspektør i Andelsboligforeningen

10 Spisereglement for Amtssygehusene i Ringkøbing Amt Et gammelt gulnet dokument fortæller, hvordan man skulle bespise patienter indlagt på Amtets sygehuse omkring år 1900 Reglementet er skrevet med vor tids skrift, det originale er skrevet med gotiske bogstaver. A. Almindelig sygekost. Morgen kl. 6 a 7: The med mælk og Puddersukker eller 1½ Pægl kogt sød mælk. Dertil 40 Kvint Rugbrød eller 25 Kvint Sigtebrød med 3 Kvint Smør. Frokost kl. 9 a* 10: 15 Kvint Sigtebrød eller Hvedebrød 1½ Kvint Smør og 1Pægel sød Mælk Middag kl. 12 a 1: Daglig 20 Kvint Rugbrød eller 15 Kvint Sigtebrød. Søndag: Gryn eller Blaabærsuppe. Oxe eller Kalvesteg med Kartofler. Mandag: Kjødsuppe. Kjød med Skysauce og mosede Kartofler. Tirsdag: Vandgrød. Kogt Fisk med Kartofler og 2½Kvint Smør 10 Onsdag: Bygvælling. Frikadeller (af 35 Kvint Kjød med 3 Kvint Talg) med Grønt og 5 Kvint Smør eller Kjødboller (af 25 Kvint Kjød og 3 Kvint Talg) med Ris i Karry, eller Frikasse af 50 Kvint Spædekalve eller Lammekjød med 2 Kvint Smør. Torsdag: Kjødsuppe. Kjød eller Pebberrodssauce. Fredag: Risgrød med Øl og 2 Kvint Smør. Stegt fisk med Kartofler. Løverdag: Øllebrød med Puddersukker. Stuvet Kjød (af 25 Kvint) med 50 Kvint Kartofler og 2 Kvint Smør. Aften kl. 6 a 7: Som til Morgen, eller Vandgrød med 2 Kvint Smør og 1 Pægel Mælk. 1 Portion Formad regnes til 2 Pægle. Til kogt eller Stegt Kjød beregnes 75 Kvint raat Kjød til hver Portion. Af Fisk kogt eller stegt, regnes 75 Kvint til hver Portion. Naar fersk Fisk ej

11 kan faas, kan gives Plukkefisk af 15 Kvint til hver Portion Enhver Patient erholder derhos efter Forlangende daglig ½ Pot Øl eller Mælk. B. Kost for Patienter paa Feberdiæt. Morgen kl. 6 a 7: The og 25 Kvint Hvedebrød med 3 Kvint Smør. Middag kl. 12 a 1: Daglig 15 Kvint Sigtebrød eller Hvedebrød. Søndag: Grynsuppe med kogt Fisk Mandag: Sagovælling med do. Tirsdag: Vandgrød med do. Onsdag: Kirsebærsuppe med do. Torsdag: Bygvælling med do. Aften kl. 6 a 7: Som til Morgen, eller 2 Kvint Vandgrød med 2 Kvint Smør og 1 Pægel Mælk. 1 Portion Formad regnes til 2 Pægle. Til 1 Portion Fisk regnes 75 Kvint raa Fisk og 2½ Kvint Smør Til Ekstrapleje kan foreskrives: Bouillon, Mælk, Æg, Øl og Ekstrabrød, ligesom Lægen kan gjøre de Forandringer i Kosten, han anser for nødvendige. Naar fersk Fisk ej kan faas, kan gives Plukkefisk (af 15 Kvint Klipfisk og 4 Kvint Smør) eller anden mad efter Lægens Tilladelse. Til hver Patient gives efter Forlangende daglig ½ Pot Mælk eller veltillavet Havresuppe. Fakta: Målet 1 kvint svarer til: 1 kvint = 10 ort = 5 gr. Målet 1 Pot 1 potte = 0.24 liter Målet pægel 1 pægl = 0,2242 liter Plukkefisk Til Plukfisk kan man bruge Levninger af Klipfisk, Torsk og Gedde. Fredag: Vandgrød med do. Løverdag: Tillavet Havresuppe med do. 11 Sagovælling Nogle kaldte det øjnsuppe eller frøæg. Sagogryn er valset stivelse fra marven af sagopalmen, der vokser i troperne. Grynene er mere uregelmæssige end kartoffelsago.

12 1. Maj i Laugesens Have I et herligt solskin, blev der afholdt 1. Maj fest for alle interesserede i den smukke have ved kursusejendommen Laugesens Have i Videbæk. Et spændende program, bøgen var sprunget ud, og alle var glade. 1. MAJ FEST Fest for hele familien fra friluftsscenen i parken i Laugesens Have PROGRAM: Kl Velkomst og fællessang Kl Folkeklubben spiller Kl Mads Andersen, 3F, taler Kl Kathrine Alexandrowiz, EU-kandidat for Socialdemokraterne, taler Kl Steffen Kretz, journalist på DR, taler Kl Henrik Dam Kristensen, Socialdemokraterne, taler Kl »Jensens Pølsevogn«pølsesnak og spørgsmål v. handelsog udviklingsminister Mogens Jensen Kl Folkeklubben spiller Kl Afslutning Mogens Jensen er konferencier I parken kan der købes grillpølser, kaffe, kage, øl og sodavand! Folkeklubben Arrangører: Ringkøbing Fjord GRATIS ADGANG! ALLE ER VELKOMNE! Ringkøbing Messing Kvintet spiller under arrangementet ASRA har sammen med Faglige Seniorer en stand på festpladsen. Hvert år prøver vi gennem udstilling at fortælle om vores arbejde, men også at få nye medlemmer til vores arbejde med arbejderhistorie. Interessen for de udstillede genstande er stor, og sætter ofte gode samtaler i gang. Det hænder også, at der er nogen, der, efter at have set vores udstilling. kommer i tanke om de har noget hjemme, som kunne have interesse for ASRA, og efterfølgende forærer det til arkivet. Sådanne donationer giver stor glæde for arkivarerne, det er godt stof til vore efterkommere. 12

13 Steffen Kretz - journalist DR EU kandidat, Kathrine Alexandrowitz Rigtig mange havde fundet vej til 1.maj mødet Mogens Jensen Nogle af de trofaste gæster Henrik Dam Kristensen 13

14 Vi er selv historie! Kan jeg ikke huske hvad du fortalte mig i går, så forsikrer jeg dig, at hvad der er værd at huske fra mit liv, det glemmer jeg aldrig Citat fra Alder er ingen dom ældrepolitisk, vinderbidrag af Grethe Olsen Ved Leo Skaaning Der er støvet på arkiver. Meget støvet endda. Og det er ikke så underligt, for de bøger, protokoller og papirer, som arkiverne gemmer, har mange hundrede år på bagen. Historie i kilometervis På arkiver bruger vi ordet arkivalier, som er en massefortegnelse for forskellige dokumenter, bøger m.m. som står på hylderne i vores lokaler. Desværre har ASRA ikke en læsesal, som der er på de store landsarkiver. De læsesale er også ved at blive afløst, af de muligheder folk har på internettet. Her kan man søge på en masse ting omkring historier og historiske ting, og om mennesker af alle mulige slags. I ASRA har vi specialiseret os i folk fra arbejderbevægelsen. Vi er ved at få hele vores arkiv registreret på Arbejdermuseets server, så man kan søge både der og hos os, men det kommer til at vare et par år, før alt er lagt ind på serveren. At skrive historie selv Ved at bruge de arkivalier vi har i ASRA, kan man lære fortidens mennesker at kende. Og man kan få et 14 indtryk af det liv, de levede. I dokumenter og protokoller får man et levende indtryk af, hvad der er hændt på arbejdspladser og i forsamlinger. Vi har billeder og referater fra arbejdspladser, så man kan få et indtryk af hvad det har kostet at få en ordentlig arbejdstid, arbejdsforhold og en løn, man kunne leve af. Nogen gange forbavses man, når man kan læse, at arbejdsgiveren forlangte, man skulle arbejde over 50 timer om ugen, og han planlagde, hvornår timerne skulle ligge på dagen. Man fik ikke overarbejdsbetaling eller søn, og helligdagsbetaling for sit arbejde. Man kan læse om, at arbejdsgiveren fyrede folk, der meldte sig i fagforening. I de seneste år er det blevet moderne at lave slægtsforskning, men måske er det lige så vigtigt at fortælle dine børn, hvad det har kostet, at nå til det, vi er nået til i dag. Du vil gerne kende dine aner, men hvad ved dine børn og børnebørn om dig? De ved, du er forælder, og bedsteforælder, men hvordan har din opvækst været, ved de det?

15 Det behøver ikke at være svært at få sin historie skrevet. Vi har lavet en huskeliste i ASRA, så man kan få det hele med. Hvis du går ind på ASRAs hjemmeside på og går ind under fanen vi er selv historie så kan du få listen at se, og det er gratis at udskrive den. Vi har allerede fået flere beretninger i arkivet fra folk, der har skrevet om deres liv. Vi er meget taknemlige for sådanne beretninger, de er med til at beskrive, hvordan arbejderfamilier har levet, og hvordan de har tjent til dagen og vejen. Eksempler på min egen historie En arbejdsdag - Jeg var begyndt på en trikotage fabrik som fremstillede strikvarer og undertøj. Jeg stod op kl. 5.30, fik drengen i tøjet, morgenmad. Min mand tog sig af pigen og sørgede for, hun kom i skole. Så af sted til bussen med drengene, vi skulle med to busser, så aflevere dem i børnehaven, videre til fabrikken, skifte tøj, stemple ind, arbejde fra kl.7 til 4. Når vi sad på systuen, måtte vi kun rejse os, når der var en grøn lampe, der lyste ved vores række, så havde vi 10 minutter til toiletbesøg. Vi var på akkord og tjente efter de tider. Nå, kl. 4 skulle drengene så hentes. Så var det hjem igen med 2 busser undervejs. 15 En anden skriver: Anstrengende arbejdsforhold På systuen fik vi mere travlt. Vi kunne jo ikke arbejde hele dagen, vi måtte ind imellem i beskyttelsesrum, når luftalarmen lød. En dag kom vores chef og foreslog, at vi arbejdede til kl , så fik vi en halv times pause mellem kl og Vi kunne selv vælge, om vi ville have procenter af vores overarbejde, eller vi ville have aftensmad. Drikkevarerne skulle vi selv medbringe. Alt var rationeret, så de fleste ville have aftensmad. Det kunne jeg godt forstå, for de kendte jo ingen steder, hvor de kunne få deres forsyninger. Jeg ville helst have haft procenter, men måtte tie stille, ellers havde jeg fået de andre imod mig. Den vinter var det meget koldt. Jeg måtte hjemmefra kl for at nå til arbejdet kl Ingen biler eller hestevogne kørte så tidligt. På systuen var der graders varme. Jeg sad med ryggen til et vindue, og der var ikke noget, der hed termoruder dengang, der var kun et lag glas og ingen radiator under vinduerne. Det trak meget fra vinduerne. Maskinerne var meget kolde. Pedalerne, hvor vi sad med vores fødder, var iskolde. Vi sad med en masse tøj, tykke uldne strømper og lange støvler. Disse to små historier er fundet i en bog der er udgivet af Arbejderbevægelsens bibliotek og Nationalmuseet. Den hedder: På tråd med hverdagen 14 personlige beretninger.

16 Fra de gamle Protokoller Denne gang er vi faldet over en protokol fra Tekstilarbejdernes Fagforening i Ikast fra 1920 til Det bemærkelsesværdige ved de gamle protokoller er at de er håndskrevne. Unge i dag er ikke i stand til at læse den gamle skråskrift, og da slet ikke Gotisk skrift. De beder om hjælp på Facebook: Hvad står der i dokumentet, vi kan ikke tyde det? Forhandlinger Ved Bestyrelsesmødet den 26/ Vedtoges det af Afdelingen i Ikast skulde Laane 300 Kr. af Forbundet til Betaling af De to Syersker som skal deltage i Forhandlingerne med Iver Christensen. Endvidere Valgtes A,Andresen til Næstformand. Generalforsamlingen i Ikast d Dagsorden: Punkt 1 Skrivelse fra Forbundet Punkt 2 Afstemning om en Resolution Punkt 3 Valg af Kasserer Punkt 4 Valg af Revisorer 16 Punkt 5 Kasserens Løn Punkt 6 Formandens løn Punkt 7 Fastsættelse af Kontingentets Størrelse Punkt 8 Opbevaring af Kassens Penge Punkt 9 Eventuelt Punkt 1 Skrivelsen oplæstes og tages til Efterretning. Punkt 2 Afstemning om Resolutionen som Silkeborg Afdeling havde udsent til de forskellige Afdelinger angaaende Strejkevarsel fra Tirsdag den 4 Maj ved Arbejdstidens ophør. Ved Afstemningen var 2 Ja 1 Blank 13 Nej.

17 Punkt 3 Kasserer foreslaaet blev G.Rasmussen M. Lind og O.Hansen O.Hansen Valgtes med 14 Stemmer. Punkt 4 Valg af 2 Revisorer Foreslaaet blev Chr. Birk J. Lind Sigrid Sand Charlotte Jørgensen. Valgt blev J. Lind med 11 stemmer og Birk med 10 Stemmer. Som Supliant Sigrid Sand Punkt 5 Kassererens løn. Forslag om Kontingentets betaling af Kassen. Enstemmigt vedtaget. Punkt 6 Formandens Løn Foreslået blev 50 Kr. Enstemmigt vedtaget Punkt 7 Fastsættelse af Kontingentets Størrelse. Birk kritiserede den hidtidige Ordning. Forslag af Birk Kr.1,25 O.Hansen Kr. 1,50 Birk tager sit Forslag tilbage. Arbejdsløshedsmærker 45 Øre. Punkt 8 Opbevaring af Kassens Penge maa ikke overstige 100 Kr i Kassererens værge og at de sættes da i Banken hvor de kun kan hæves ved henvendelse af 2 Medlemmer. Punkt 9 Eventuelt Bestyrelsen paalægges naar Overenskomsten med Ivar Christensen var i Orden at søge at faa nogle flere Medlemmer i Afdelingen. Hermed sluttede Generalforsamlingen Her i referatet er det sjovt at se, når man kommer til løn til kassereren fastslår generalforsamlingen, at han skal være kontingentfri, som der står: forslag om kontingentet - betaling af kassen. Ligeledes er det ikke nogen stor løn der afsættes til formanden, kr. 50,- om det er om måneden eller årligt fremgår ikke. 17 At der også har været problemer på en af de arbejdspladser der er i kommunen, fremgår tydeligt af referatet den 13. Oktober Den 13 Oktober 1924 udbrød Konfligten hos Poul Christensen paa følgende maade. Poul Christensen reducerede lønningerne uden at tale med Folkene om en nedsættelse af Priserne. Efter en samtale med P.C. blev Væverne nød til at forlade arbejdet paa grund af Pouls stejle holdning, der gik 5 vævere. Ved senere forhandling med Poul og Repræsentanterne fra Forbundet blev Konfligten ikke løst. Der vedtoges at afholde et Borgermøde med Carl Larsen som taler. Mødet afholdtes Fredag Den 23/10 hvor der var mødt flere hundrede Mennesker. Formanden bød forsamlingen Velkommen og gav ordet til Sekretær Larsen der holdt et godt Foredrag om Organisationen og dens betydning. Efter at mange Talere havde haft ordet, blev der rettet en opfordring til de tilstedeværende Tekstilarbejdere om at melde sig ind i Organisationen. Resultatet blev at 30 af Poul Christensen arbejdere gik i Organisationen og en del flere fra de andre Fabrikker saa mødet gav et godt Resultat. Næste morgen Lørdag den 25/10 da arbejderne hos Poul Christensen mødte stillede Polul og spurgte om de var gaaet i Fagforeningen. Da han fik det bekræftet fik han straks Berserkkegang og jog dem alle paa porten og dermed var konfligten inde i en ny genge. Fra Forbundet blev der rettet flere hen-

18 vendelser til Poul C. om forhandling som ente uden resultater. Da Poul var lige stejl og hans Frue ikke mindre. Poul forsøgte sig derefter med Skruebrækkere og det lykkedes ogsaa for ham at faa en del trommet sammen saa han fik maskineriet i gang. Afskriftet af protokollen er gjort på den måde det er skrevet ind. Navneord med stort, bogstaverne å som aa. Der ikke nogen tegnsætning som der heller ikke er i protokollen. Ligeledes er de stavefejl der er ikke rettet, men skrevet direkte af. Bemærk: Fabrikanten satte lige pludselig lønnen ned uden at snakke med folkene. Det har sat noget i bevægelse, og arbejderne fandt ud af hvor vigtigt det var at være i fagforening. Ligeledes bør det bemærkes, at da arbejderne mødte på arbejde lørdag spurgte arbejdsgiveren om de var kommet i fagforening. Da de svarede bekræftende at det var de, blev han smadder tosset fik berserkkegang og smed folk på porten. Det bemærkes også at han er meget stejl, hans hustru ikke mindst. Det ses alligevel i referatet, at fabrikanten bare omtales som Poul Utroligt at hustruen blander sig i konflikten, men vi ved jo ikke om hun selv har arbejdet med på fabrikken. Solidarisk med hendes mand er hun dog. Men i den efterfølgende erklæring, kan man se det ikke er omkostningsfrit at være skruebrækker Erklæring: Vi undertegnede erkender herved at have udvist en høj grad ukollegial Optræden, ved at optage Arbejdet paa Fabrikant Poul Christensens Fabrik i Ikast under Konflikten i Vi forpligter os til at indmelde os i Dansk Tekstilarbejderforbund og til vedblivende der at vedligeholde vort Medlemsskab saalænge vi arbejder paa en Tekstilfabrik. I modsat Tilfælde indgaar vi paa hver at betale 500 Kr. til Forbundet. Som Indskud betaler Jens Rasmussen og Poul Nielsen hver 100 Kr. og Jens Johansen 50 Kr. Ikast den 8/ Poul Nielsen Jens Rasmussen Jens Johansen Skråskrift i en protokol 18

19 Ved genregistrering af vores arkiv, som jo bliver lagt ind på Arbejdermuseets server i København, så mange flere kan få glæde af det, fandt vi denne noget specielle meddelelse. Læg mærke til, at i kontorbestyrerens fravær, kan hans hustru tage over. Var det begyndelsen på fænomenet medhjælpende hustru fik hun mon noget for det? 19

20 Adresseliste - ASRAs bestyrelse 2014 Formand Andreas Iversen - Falkevej Tarm Tlf: Næstform Jørgen Iversen - Agerbjerg Herning Tlf: Kasserer Britt Ulrich - Bredgade Videbæk Tlf: Bestyrelsesm. Leo Skaaning - Straussvej Herning Tlf: Bestyrelsesm. Jens Brun Pedersen - Tolstedparken ,th 7400 Herning Tlf: Sekretær. Elin Kragelund - Finlandsgade 28. 2v 7430 Ikast Tlf: Bestyrelsesm. Ingrid P. Andreasen - Egeløkkevej Herning Tlf: Suppleant Martin Hunnerup Klematisvej 26. Vorgod 6920 Videbæk 2. suppleant Hans Agerup - Sønderager Herning Revisor Villy Grøn - Rypevej Vildbjerg Tlf Revisor Erik Christensen - Holmparken Herning Tlf Revisorsupp. Jens Erik Sørensen - Højlundsparken Struer Tlf Arkivet Elly Madsen - Gyvelvej Skjern - Tlf Arkivet Jørn Jensen - Thrigesvej Herning - Tlf Arkivet Jørgen Aa. Nielsen - Sønderagervej 10 st.tv Herning Tlf Arkivet Jørgen Markmøller - Gl. Skolevej Herning Tlf Arkivet Henry Ammitzbøll - Lindevej 41 - Asp Struer - Tlf Revideret 22. april 2014

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Familien Sørensen. Mit navn. Klasse

Familien Sørensen. Mit navn. Klasse Familien Sørensen Mit navn Klasse Familiealbum Skriv, hvad du kan huske om de forskellige personer. 2 Familiealbum 3 Velkommen tilbage På Arbejdermuseet besøgte du familien Sørensen landarbejderfamilien,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere