Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005"

Transkript

1 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej Køge (konsulent Mogens W. Christensen) og i sag nr. A Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej Køge (konsulent Mogens W. Christensen) Dommere: Børge Dahl (formand), Poul Sørensen (retsformand) og Niels Waage (næstformand).

2 2 Uoverensstemmelsen i disse sager, der er behandlet i forbindelse med hinanden, angår bl.a., om Kristelig Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation (KAH) er en hovedorganisation i arbejdsretslovens forstand. Påstande Sag A Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt påstand om, at indklagede, Skov & Haveservice v/ Henning Lübcke, har begået brud på gældende overenskomst og på de fagretlige regler. Indklagede tilpligtes at anerkende, at medarbejderskrivelser af henholdsvis 20. december 2002 og 22. august 2003 er i strid med gældende overenskomst, og at trække disse skrivelser tilbage. Indklagede tilpligtes til Fagligt Fælles Forbund at betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod indeholdende efterbetaling af ,36 kr. i manglende overarbejdsbetaling, sygeløn og søgnehelligdagsbetaling med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato. Indklagede har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse. Sag A Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt påstand om, at indklagede, Skov & Haveservice v/ Henning Lübcke, har begået brud på gældende overenskomst og de fagretlige regler. Indklagede tilpligtes at betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Fagligt Fælles Forbund indeholdende ,44 kr. i efterbetaling af manglende løn og pensionsbidrag. Efterbetalingen tillægges sædvanlig procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid. Indklagede har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

3 3 Indklagedes påstande om afvisning er udskilt til særskilt behandling og har været behandlet under et. Klager har påstået sagerne fremmet til behandling i realiteten. Sagernes nærmere omstændigheder Realiteten i sagerne angår, om indklagede har begået brud på tiltrædelsesoverenskomst af 30. januar 1997 til Overenskomst for anlægs- og bygningsarbejdere indgået mellem Specialarbejderforbundet i Danmark (nu Fagligt Fælles Forbund) og Danske Entreprenører, om indklagede har begået brud på de fagretlige regler, og om bod er forskyldt som følge heraf. I sag A tages der stilling til, dels om sagen med rette er anlagt af Landsorganisationen i Danmark på vegne Fagligt Fælles Forbund, dels om sagen omhandler en fortolkningstvist og dermed henhører under faglig voldgift. I sag A tages der stilling til, dels om sagen med rette er anlagt af Landsorganisationen i Danmark på vegne Fagligt Fælles Forbund, dels om sagen med rette er anlagt mod virksomheden, eller om sagen som følge af oprettelsen af Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation burde være anlagt mod denne organisation jf. arbejdsretslovens 13, stk. 1. Yderligere tages der stilling til, om sagen skal afvises på grund af mangelfuld fagretlig behandling. Ved Arbejdsrettens kendelse af 8. august 2002 i sag A (Arbejdsretsligt Tidsskrift 2002 s. 28) blev det fastslået, at Kristelig Arbejdsgiverforening ikke kunne anses for en hovedorganisation i arbejdsretslovens forstand. Efter afsigelsen af denne kendelse er Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation (KAH) blevet stiftet ved en generalforsamling den 11. maj Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation har i øjeblikket to medlemmer, Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) og Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje (KA- Pleje).

4 4 Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisations vedtægter indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation (KAH) Stk. 2. KAH s hjemsted er Randers Kommune. 2 Grundlag Stk. 1. KAH s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk i Biblen. Stk. 2. KAH er uafhængig af partipolitiske og kirkelige organisationer. 3 Formål Stk. 1. Det er KAH s formål at støtte medlemsorganisationerne i deres opgave med at beskytte og fremme medlemmernes faglige og økonomiske interesser, samt arbejde for et gensidigt positivt samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, herunder at uoverensstemmelser på arbejdsmarkedet ikke medfører arbejdsstandsninger, men løses gennem forhandling, mægling og voldgift. Det er KAH s mål, at der er fri organisationsret på arbejdsmarkedet. Stk. 2. For at fremme de i stk. 1 nævnte formål vil KAH: A. Varetage medlemsorganisationernes daglige administration, herunder yde faglig og juridisk bistand. B. Samarbejde med andre arbejdsmarkedsorganisationer og politiske partier. C. Etablere og administrere fælles initiativer for medlemsorganisationer og disses medlemsvirksomheder, f.eks. sikringsfond og barselsfond. 4 Optagelse af medlemmer Stk. 1. Som medlemmer optager KAH organisationer, der har samme grundlag og formål som KAH. Stk. 2. Optagelse af en organisation under KAH sker ved henvendelse til KAH s bestyrelse, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for et medlemskab er opfyldt. En beslutning om optagelse af en organisation kræver 3/4-flertal af KAH s bestyrelse. 5 Medlemskab Stk. 1. Enhver organisation, der bliver medlem af KAH, skal ved sin bestyrelse underskrive KAH s vedtægter, som de er eller senere på lovlig vis måtte blive ændret. Stk. 2. Ved optagelse i KAH er medlemsorganisationen forpligtet til i sine vedtægter at indføje følgende bestemmelse: Organisationen er indmeldt i KAH, og den og dens medlemmer er forpligtet til at respektere KAH s vedtægter og bestemmelser. Intet medlem må iværksætte nogen form for lockout af medarbejdere. Stk. 3. Medlemsorganisationens vedtægter skal forelægges KAH s bestyrelse til godkendelse forinden ikrafttrædelse. Det gælder også evt. senere ændringer.

5 5 Stk. 4. Et medlem, der efter påtale ikke overholder KAH s vedtægter eller meddelte vedtagelser og pålæg kan ekskluderes som medlem af KAH. Eksklusionen besluttes af bestyrelsen og kræver 3/4-flertal af KAH s bestyrelse. Stk. 4. I tilfælde, hvor en medlemsorganisation er blevet ekskluderet, kan genoptagelse som medlem ske efter godkendelse af KAH s bestyrelse jvf. 4, stk. 2. En forudsætning for eventuelt genoptagelse af medlemskabet er, at det forhold, der har givet anledning til eksklusion er bragt i overensstemmelse med KAH s vedtægter og bestemmelser på en, efter KAH s bestyrelses skøn, tilfredsstillende måde. 6 Kontingent Stk. 1. Medlemsorganisation betaler et årligt kontingent, fastsat af KAH s bestyrelse, bestående af et grundkontingent og et kontingent beregnet efter medlemsvirksomhedernes lønsum. 8 Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er KAH s højeste myndighed. Stk. 3. Berettiget til at deltage i generalforsamlingen er alle de tilsluttede organisationers aktive medlemmer ved én repræsentant fra virksomhedens ansvarlige ledelse. Ved virksomhedens ansvarlige ledelse forstås ejere, direktion og bestyrelse. 9 Bestyrelse Stk. 1. Bestyrelsen udpeges af medlemsorganisationerne efter følgende retningsliner: 1. Hver medlemsorganisation har ret til at udpege én repræsentant 2. Herudover tildeles en medlemsorganisation yderligere et medlem for hver fulde 15 % organisationens lønsum udgør af KAH s samlede lønsum. Lønsummen opgøres pr det foregående år. 10 Administration og sekretariat Stk. 3. Sekretariatet varetager faglige opgaver og servicering af KAH samt de tilsluttede medlemsorganisationer. 11 Økonomi Stk. 1. KAH s kontingentindtægter og andre indtægter anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med opfyldelsen af KAH s formål. Udgifter til løsning af konkrete opgaver for medlemmer i de tilsluttede organisationer og uden for deres faglige område, betales efter retningslinier fastsat af KAH s bestyrelse. KAH kan yde konsulentassistance mod betaling til virksomheder, der ikke er medlem af de tilsluttende organisationer. 12 Faglige forhold

6 6 Stk. 1. Den enkelte medlemsorganisation med bistand af KAH s sekretariat forhandler med den modstående lønmodtagerorganisation om forhandlingsregler og kollektive overenskomster. Stk. 2. En medlemsorganisation kan ikke indgå en aftale om en kollektiv overenskomst, der indeholder følgende elementer: 1. Løsning af faglig uenighed eller fornyelse af en kollektiv overenskomst ved anvendelse af kollektive kampmidler 2. Forpligtelse til kun at beskæftige lønmodtagere, der er medlem af en bestemt faglig organisation. Stk. 3. En medlemsorganisations indgåelse af en kollektiv overenskomst skal forelægges KAH s bestyrelse til godkendelse. Beslutning om indstilling til godkendelse i KAH s bestyrelse sker i henhold til medlemsorganisationens vedtægter. Stk. 4. Ønsker en medlemsorganisation at indgå en kollektiv overenskomst for et nyt område, skal dette forud for igangsætning af forhandlinger forelægges KAH s bestyrelse til godkendelse. På en ekstraordinær generalforsamling, ligeledes den 11. maj 2004, vedtog Kristelig Arbejdsgiverforening ændringer i sine vedtægter i forhold til oprettelsen af KAH, således at vedtægterne herefter indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 4 Organisationsmæssig tilknytning. Stk. 1. KA er medlem af Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation (KAH) og er, ligesom organisationens medlemmer, forpligtet af dennes vedtægter og bestemmelser. 5 Optagelse af medlemmer Stk. 1. Som medlemmer optager KA selvstændige erhvervsdrivende og selskaber indenfor alle brancher og fag, der ikke henhører under en anden organisation under KAH, og den udøvende virksomhed ikke strider mod værdigrundlag og formål jvf. 2 og Medlemskab Stk. 8. Medlemmer, der udsættes for strejke eller blokade påført af andre faglige organisationer, kan oppebære støtte efter de af KAH s bestyrelse fastsatte retningslinier. 7 - Kontingent Stk. 1. Medlemmerne betaler et kontingent, fastsat af bestyrelsen og godkendt af KAH s bestyrelse, bestående af et grundkontingent og et kontingent beregnet efter virksomhedens lønsum.

7 7 9 - Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er KA s højeste myndighed underlagt de forpligtelser, der følger af medlemskabet af KAH Bestyrelsen Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter hver generalforsamling med valg af formand, næstformand, sekretær og repræsentation til KAH s bestyrelse. 11 Administration Stk. 1. Administration samt bistand i faglige forhold varetages af KAH s sekretariat. Stk. 2. KA kan for særskilt kontingent til branche- og erhvervsmæssige formål etablere serviceydelser i samarbejde med KAH s sekretariat. 12 Økonomi. Stk. 6. KA tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden sammen med direktionen i KAH. Formanden og direktionen kan i forening meddele prokura til medarbejdere i KAH s sekretariat. 13 Faglige forhold Stk. 1. Den Kollektive overenskomst med Kristelig Fagforening, bestående af Aftale om Samarbejde og Trivsel, hovedoverenskomst og fagoverenskomster, er underlagt Organisationsaftalen. Stk. 2. Bestyrelsen, med bistand af KAH s sekretariat, forhandler Organisationsaftalen og regler for overenskomstforhandlinger. Organisationsaftalen og regler for overenskomstforhandlinger skal, med en indstilling fra bestyrelsen, forelægges KAH s hovedbestyrelse til godkendelse. Stk. 3 Forhandling af den kollektive overenskomst med Kristelig Fagforening fortages af Overenskomstudvalget med bistand af KAH s sekretariat. I det år, hvor der sker fornyelse, skal den kollektive overenskomst, med en indstilling fra generalforsamlingen, forelægges KAH s bestyrelse til godkendelse. Disse vedtægter er godkendt af KAH s bestyrelse den 17. maj På generalforsamling den 12. maj 2004 blev Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje stiftet.

8 8 KA-Plejes vedtægter er stort set enslydende med Kristelig Arbejdsgiverforenings vedtægter, dog med enkelte undtagelser, der bl.a. er følgende: Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje: 5- Optagelse af medlemmer Stk. 1. Som medlemmer optager KA Pleje selvstændige erhvervsdrivende og selskaber, der arbejder indenfor personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., hvis den udøvende virksomhed ikke strider mod værdigrundlaget og formål jvf. 2 og Faglige forhold Stk. 1. Bestyrelsen forhandler med modstående lønmodtagerorganisation om kollektive overenskomster med bistand af KAH s sekretariat. Stk. 2. Indgåelse af en organisationsaftale, en overenskomst for et område, der ikke tidligere har været omfattet af en kollektiv overenskomst, regler for overenskomstforhandlinger samt fornyelse af en kollektiv overenskomst skal, med en indstilling fra bestyrelsen, forelægges KAH s hovedbestyrelse til godkendelse. Virksomheden Skov & Haveservice har ved tiltrædelsesoverenskomst af 30. januar 1997 tiltrådt den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Entreprenører og Specialarbejderforbundet i Danmark. Tiltrædelsesoverenskomsten er på forbundets vegne underskrevet af Specialarbejdernes Fagforening, Køge. Ad sagen A : Ved skrivelse af 10. februar 2002 begærede SiD mæglingsmøde afholdt, idet et medlem, Christian Jacobsen, der tidligere havde været ansat i virksomheden Skov & Haveservice, havde et efterbetalingskrav bl.a. omfattende overarbejdsbetaling, sygeløn og søgnehelligdagsbetaling. Yderligere fandt SiD, at to skrivelser af henholdsvis 20. december 2002 og 22. august 2003, der begge var stilet til samtlige medarbejdere, er stridende mod overenskomsten. Skrivelsen af 20. december 2002 har følgende ordlyd: TIL SAMTLIGE MEDARBEJDERE

9 9 Da vi i firmaet har alt for mange skader på biler og materiel skal I fremover betale 300,00 kr. for hver skade I laver. Saldoen for indkomne penge af skader bliver opgjort en gang årligt, således der bliver en bonus på 50 % til deling for dem der ingen skader laver. Skrivelsen af 22. august 2003 har følgende ordlyd: Til samtlige ansatte Biler som bruges mellem hjem og arbejde, skal rengøres både ud og indvendig 1 gang pr uge, ellers må de sættes på pladsen efter hver arbejdsdag. Maskiner som ikke er renset efter saltning, og heraf bliver ødelagt af salt, eller som i øvrigt ikke passes vil blive repareret og trækkes herefter i lønnen. Ligegyldighed belønnes nemlig ikke. Det gælder også trailer, hjul m.v. Mæglingsmøde blev afholdt den 20. februar 2004, og af protokollat fra mødet fremgår, at der opnåedes enighed om, at kravet på overtidsbetaling, sygeløn, feriepenge, pension og søgnehelligdagsbetaling skulle opgøres for ansættelsesperioden. Derimod opnåedes der ikke enighed om, at medarbejderskrivelserne skulle trækkes tilbage. Efter at virksomhedens bogholder i samarbejde med en repræsentant fra SiD Køge afd. havde gennemgået Christian Jacobsens timeopgørelser for hele ansættelsesperioden, blev Christian Jacobsens samlede tilgodehavende opgjort til ,36 kr. inden AM/SP bidrag og skat. Det fremgår af lønseddel dateret 26. februar 2004, at beløbet ville være til disposition den 27. s.m. Beløbet blev imidlertid ikke udbetalt, idet Skov & Haveservice den 26. februar 2004 udstedte en faktura til Christian Jacobsen på i alt ,39 kr. inkl. moms. Christian Jacobsen blev bl.a. faktureret for leje af maskiner og for køb af værktøj, og Skov & Haveservice valgte at modregne sit tilgodehavende herfor i lønudbetalingen. Da SiD anså denne modregning som stridende mod, hvad parterne havde aftalt på mæglingsmødet, blev sagen overdraget til Landsorganisationen i Danmark (LO), som indkaldte virksomheden til fællesmøde. Af protokollatet - som er underskrevet af alle parter - fremgår, at feriepenge og pension var blevet indbetalt. Men virksomheden afviste, at forbundet havde yderligere efterbetalingskrav til forbundets medlem Christian Jacobsen, og at medarbejderskrivelserne var i strid med gældende overenskomst.

10 10 Til belysning af tvisten om, hvorvidt sagen alene angår et spørgsmål om brud på overenskomsten, eller om sagen tillige angår spørgsmål om fortolkning af overenskomsten, har parterne gennemgået udvalgte dele af overenskomsten. I Bygge- og anlægsoverenskomsten 2000 hedder det i 54 om redskaber og værktøj bl.a.: 1. Alle redskaber og alt værktøj leveres af arbejdsgiveren i god og brugbar stand, men skal af arbejderne behandles med omhu. Når det må erkendes at være nødvendigt, leverer arbejdsgiveren i god og brugbar stand træskostøvler eller gummistøvler samt arbejdshandsker og i gravninger med fugtig jord og vand overtrækstøj. 2. For bevislig skødesløs behandling kan vedkommende arbejder gøres ansvarlig. 3. Ved akkordens afslutning tilbageleveres værktøjet til arbejdsgiveren i brugbar stand. Denne sag blev indbragt for Arbejdsretten ved klageskrift af 21. april 2004, dvs. før stiftelsen af Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation. Ad sagen A : Søren Krag blev ansat i Skov & Haveservice den 18. marts Ved opsigelsesskrivelse af 3. maj 2004 blev han opsagt uden varsel. I forbindelse med udbetaling pr. 30. april 2004 af løn, som var optjent i ugerne 14-17, havde virksomheden med håndskrift på lønsedlen fratrukket kr. for sikkerhedsstøvler. Af protokollat fra mæglingsmøde, der blev afholdt den 26. maj 2004, fremgår bl.a., at der var enighed om, at virksomheden skulle tilbagebetale udlæg for sikkerhedsfodtøj. Protokollatet blev ikke underskrevet af virksomheden. SiD overdrog herefter sagen til LO, som bl.a. rejste krav i henhold til overenskomstens 71 om opsigelsesvarsel og om udbetaling af det modregnede beløb. Skov & Haveservice blev indmeldt i Kristelig Arbejdsgiverforening den den 30. juni 2004.

11 11 Den 2. juli 2004 afholdtes fællesmøde mellem parterne. Arbejdsgiversiden var repræsenteret af Henning Lübcke. Af protokollatet fra mødet fremgår, at parterne ikke kunne opnå enighed, hvorefter sagen blev indbragt for Arbejdsretten ved klageskrift af 1. september På dette tidspunkt havde LO modtaget skrivelse af 3. august 2004 fra KAH, hvori KAH gjorde opmærksom på, at KAH nu var blevet stiftet. Af Bygge- og Anlægsoverenskomsten fremgår, at opsigelsesfristen fra arbejdsgiversiden efter 1 års beskæftigelse af medarbejderen er 3 uger. Det hedder videre i 71, stk. 10: Hvis en arbejder afskediges uden det varsel, han har krav på, og uden han selv har givet anledning til afskedigelsen, betaler virksomheden en erstatning svarende til hans sædvanlige løn ved tidlønsarbejde for det antal arbejdsdage overtrædelsen drejer sig om. Om arbejdstøj hedder det i overenskomstens 82: Til medarbejdere med mere end 3 måneders ansættelse leverer arbejdsgiveren 2 sæt standardarbejdstøj om året efter arbejdsgiverens valg. Levering af arbejdstøjet kan indgå i en af virksomheden fastlagt årlig rytme og er arbejdsgiverens ejendom. Endelig hedder det i overenskomstens 83, om redskaber og værktøj: Stk. 1. Alle redskaber og alt værktøj leveres af arbejdsgiveren i god og brugbar stand, men skal af arbejderne behandles med omhu. Når det må erkendes at være nødvendigt, leverer arbejdsgiveren i god og brugbar stand træskostøvler eller gummistøvler samt arbejdshandsker og i gravninger med fugtig jord og vand overtrækstøj. Stk. 2. For bevislig skødesløs behandling kan vedkommende arbejder gøres ansvarlig. Forklaringer Karsten Høgild, har forklaret, at han tidligere var ansat i Kristelig Arbejdsgiverforening, men blev ansat som direktør i Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation den 1. juli 2004.

12 12 Frem til 11. maj 2004 var der kun en arbejdsgiverorganisation, nemlig KA. Da kommunerne påbegyndte udbud af opgaver inden for ældreplejen, begyndte virksomheder, der arbejder inden for dette område, imidlertid at rette henvendelse til KA med henblik på at få området organiseret. KA optog derefter forhandlinger med Foreningen af Offentlige Ansatte (FOA) med henblik på overenskomstdækning. Men da FOA ville sikre sig mod konkurrerende overenskomster, blev det i KA-regi besluttet, at KA-Pleje skulle oprettes. Det er hovedsagelig nye virksomheder, der er medlem af KA-Pleje, som både er en arbejdsgiver- og en brancheorganisation. Umiddelbart efter at KA-Pleje var blevet stiftet, blev der afholdt stiftende generalforsamling i KAH. KAH varetager en række forskellige opgaver i forhold til KA og KA-Pleje. KAH koordinerer således de to organisationer og godkender nye overenskomster samt udvidelse af eksisterende overenskomstdækning, som underorganisationerne forhandler og indgår. Også varetagelsen af de fælles overordnede politiske interesser er henlagt til KAH. KAH administrerer endvidere en sikringsfond, hvor midler er hensat i tilfælde af, at en medlemsvirksomhed bliver udsat for konflikt. KAH administrerer en barselsudligningsordning, der blev oprettet den 1. juli De enkelte barselsfonde er henlagt til underorganisationerne. KAH varetager endelig en væsentlig del af hele administrationen, da specielt KA-Pleje endnu ikke er stor nok til at opbygge sin egen administration. Alle medarbejderne, der tidligere var ansat i KA, blev pr. 1. juli 2004 overflyttet til KAH, og for denne ydelse betaler underorganisationerne kontingent. Der er ikke længere ansatte i underorganisationerne. Finn Larsen har forklaret, at han tidligere var valgt som gruppeformand i SiD, Køge afdelingen. Han blev i slutningen af 90 erne forhandlingssekretær i SiD. Efter et kort møde med virksomheden, hvor Henning Lübcke læste overenskomsten igennem, blev Lübcke og han enige om, at tiltrædelsesoverenskomsten der er en stan-

13 13 dardtiltrædelsesoverenskomst - kunne indgås uden forbehold. Overenskomsten blev herefter sendt til forbundet, hvor den blev journaliseret. Han har tidligere deltaget i mæglingsmøder med virksomheden, og virksomheden har ikke tidligere interesseret sig for, om det var forbundet, der deltog i disse møder, eller om det var den lokale SiD-afdeling. Referaterne af mæglingsmøder er altid tidligere blevet underskrevet af virksomheden. Parternes argumenter Indklagede har til støtte for påstanden om afvisning af sag A anført, at KAH skal tillægges den status som hovedorganisation, som KA ikke blev tillagt ved Arbejdsrettens kendelse af 8. august 2002 i sag A , således at det bliver muligt for KAH at varetage sine medlemsorganisationers interesser i sager for Arbejdsretten. Da KA-Pleje blev oprettet, var det nødvendigt at oprette en hovedorganisation, idet KA- Pleje herefter ville kunne indgå overenskomst med FOA. I Arbejdsrettens kendelse af 5. januar 1994 i sag A (Arbejdsretsligt Tidsskrift 1994 s. 81) fastslås, at det kun er i de sager, hvor arbejdsgiverparten er en enkeltvirksomhed, der ikke er tilsluttet en arbejdsgiverorganisation, at virksomheden skal optræde som indklaget på egen hånd. Det er ikke størrelsen af den enkelte organisation, men derimod dennes opgaver, der er afgørende for, om der er tale om en hovedorganisation, og Karsten Høgilds forklaring herom må lægges til grund. Det følger af vedtægterne for KAH, at KAH har de overordnede koordinerende opgaver, herunder godkendelse af overenskomster, og medlemsorganisationerne er repræsenteret i KAH s bestyrelse efter lønsumsindflydelse i lighed med forholdene i andre hovedorganisationer. Det følger af Menneskerettighedskonventionens art. 6, stk. 1, at parterne skal være ligestillet under en retssag, hvilket må ses i sammenhæng med konventionens art. 11 om begrebet forening og retten til at oprette en forening, herunder en fagforening. Der er tale om foreninger, der nyder uafhængighed af det offentlige. Bestemmelsen i art. 6, stk. 1, må endvidere ses i sammenhæng med art. 14 om forbud mod diskrimination, idet denne bestemmelse er accessorisk knyttet til de øvrige rettigheder i konventionen. Såfremt det afvises, at KAH er en hovedorganisations i arbejdsretslovens 13 s forstand, bl.a. på grund af organisationens

14 14 størrelse, vil det udgøre diskrimination. Små organisationer kan også være part i sager af stor principiel betydning. Yderligere følger det af artiklerne 2, 3, 7 og 10 i ILO konvention nr. 87, som Danmark har tiltrådt, at der er organisationsfrihed på arbejdsmarkedet. Disse bestemmelser suppleres af art. 2 i ILO konvention nr. 98 om beskyttelse af en arbejder- eller arbejdsgiverforening mod andre organisationers indblanding. Det fremgår af forarbejderne til arbejdsretsloven (betænkning 1318/1996), at fastlæggelsen af, hvilke organisationer der skal betragtes som de mest repræsentative, skal baseres på objektive, forudetablerede og præcise kriterier, og vurderingen skal baseres på anerkendelsen af visse fortrinsrettigheder, fx til kollektive forhandlinger. I betænkningen henvises udtrykkeligt til ILO konventionerne og Menneskerettighedskonventionen. KAH opfylder samtlige ovennævnte betingelser og er derfor en hovedorganisation. Da LO på tidspunktet for indbringelse af sag A for Arbejdsretten var bekendt med, at KAH var oprettet, skal sagen afvises. Yderligere skal sagen afvises, da den ikke er indbragt af rette klager, idet det ikke er overenskomstparten, der er part i klagen, jf. arbejdsretslovens 14. Virksomheden indgik overenskomst med SiD, Køge afdelingen, hvilket er en selvstændig juridisk person. Det fremgår af protokollatet fra fællesmødet, at der var enighed om, at tiltrædelsesoverenskomsten mellem SiD s Køge afdeling og virksomheden er gældende. Det er derfor af væsentlig betydning, at denne overenskomstpart er repræsenteret under sagen. Der er tale om samme problemstilling som i Arbejdsrettens dom af 5. august 1988 i sag A (Arbejdsretligt Tidsskrift 1988, s. 116). For indbringelse af en sag for Arbejdsretten er det endvidere et krav, at sagen har fået behørig fagretlig behandling. Det er således i medfør af hovedaftalen et krav, at sagen er behandlet på et mæglingsmøde af overenskomstparterne, hvilket ikke har været tilfældet i denne sag.

15 15 Til støtte for påstanden om afvisning af sag A har indklagede anført, at sagen ikke er indbragt af rette klager, jf. arbejdsretslovens 14, da overenskomstparten, Specialarbejdernes Fagforening, Køge, ikke er inddraget. Yderligere omhandler sagen fortolkning af en overenskomst, idet der mellem parterne er uenighed om, hvorvidt to generelle skrivelser er i strid med overenskomstens bestemmelser, og idet spørgsmål om modregning for manglende aflevering af materiel omhandler fortolkning af Bygge- og anlægsoverenskomsten. Det er således et spørgsmål, om den ansatte kan gøres ansvarlig for ikke at tilbagelevere materiel i forbindelse med afskedigelse, hvilket er et spørgsmål om fortolkning af overenskomsten, jf. arbejdsretslovens 10. Uoverensstemmelser herom skal derfor afgøres ved faglig voldgift. Klager har bestridt, at KAH er part i sag A , da indklagedes indmeldelse i KA og oprettelsen af KAH ikke har betydning for, hvem der efter arbejdsretslovens 13 er part i sagen. Spørgsmålet om hovedorganisationsstatus er tidligere udførligt behandlet i Arbejdsrettens kendelse af 8. august 2002 i sag A , og de anbringender, der blev gjort gældende af LO i den sag, gøres fortsat gældende. Klager har herved yderligere henvist til Arbejdsrettens dom af 11. november 2004 i sag A (Arbejdsretligt Tidsskrift 2004, s. 1). Der er ikke af indklagede ved gennemgangen af KAH s vedtægter påvist omstændigheder, der kan føre til, at KAH kan betragtes som en hovedorganisation. I forbindelse med KAH s oprettelse blev alt personale fra KA overført til KAH, hvorefter KA og KA- Pleje reelt er tomme selskaber, der i øvrigt har en begrænset medlemskreds. Man kan ikke tillægges hovedorganisationsstatus i medfør af arbejdsretslovens 13 blot ved at tilføje navnet hovedorganisation til sit navn. Det er derimod i medfør af arbejdsretslovens 13, stk. 2, muligt for KAH at optræde som rettergangsfuldmægtig for virksomheden.

16 16 KAH kan ikke med henvisning til internationale forpligtelser gøre krav på, at hovedorganisationsstatus skal anerkendes, og der er således ikke grundlag for at antage, at den manglende anerkendelse af KAH skyldes diskriminationssynspunkter. Om klagerens partsstatus anføres, at tiltrædelsesoverenskomsten er indgået mellem Specialarbejderforbundet i Danmark ved Specialarbejdernes Fagforening, Køge, og virksomheden, hvorfor Specialarbejderforbundet i Danmark (nu Fagligt Fælles Forbund) med rette er anført som den underordnede organisation, jf. herved Arbejdsrettens dom af 17. december 2004 i sag A (Arbejdsretligt Tidsskrift 2004 s. 95), hvoraf det fremgår, at det ikke er nødvendigt at henvise til det lokale forbund. Der var tale om en helt anden situation i Arbejdsrettens dom af 5. august 1988 i sag A88.015, idet indklagede i den sag under forberedelsen havde stillet krav om, at overenskomstparten indtrådte i sagen, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag. I sag A aftalte og deltog indklagede uden protest i mæglingsmødet den 26. maj Overenskomstparten var repræsenteret, blot ved en anden afdeling, hvilket er sædvanlig praksis ifølge Finn Larsens forklaring. Fagretlig behandling er i øvrigt ikke obligatorisk forud for en sag om arbejdsgiverens overenskomstbrud, jf. arbejdsretslovens 12, stk. 2, og Hovedaftalen mellem LO & DA 10, hvorfor sagen ej heller kan afvises af denne grund. En sag, hvor der ved mæglingsmødet opnås enighed mellem parterne om opgørelsen af et efterbetalingskrav, skal ikke afgøres ved faglig voldgift. Efterlevelse af mæglingsmødereferatet nødvendiggør ikke fortolkning af gældende overenskomst, jf. arbejdsretslovens 10, hvorfor sag A ikke skal afvises. Om en virksomhed har ret til modregning i medfør af overenskomsten, er ikke en fortolkningstvist. Såfremt sagen delvist henhører under faglig voldgift, kan sagen ikke afvises, men alene udsættes, indtil voldgiftskendelse er afsagt, jf. arbejdsretslovens 10. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Det fremgår af Arbejdsrettens kendelse af 8. august 2002 i sag A , at udtrykket "mere omfattende organisation" i arbejdsretslovens 13, stk.1, 2. pkt., skal forstås som

17 17 en hovedorganisation, der indtager en position på linie med Dansk Arbejdsgiverforening m. fl. efter arbejdsmarkedets hidtidige organisering, og at der herefter ikke var grundlag for at anse Kristelig Arbejdsgiverforening for en hovedorganisation i lovens forstand. Det, der er oplyst om baggrunden for og formålet med oprettelsen af KAH samt om KAH s opgaver i forhold til KA og KA-Pleje, giver ikke Arbejdsretten grundlag for at fastslå, at der ved oprettelsen af KAH i 2004 blev etableret en hovedorganisation i lovens forstand. KAH fremstår reelt som en videreførelse af Kristelig Arbejdsgiverforening, og alle ansatte ved Kristelig Arbejdsgiverforening overgik til ansættelse i KAH i forbindelse med stiftelsen af KAH. Sag A kan herefter ikke afvises med den begrundelse, at sagen ikke er anlagt mod KAH. Sagerne er anlagt ved Arbejdsretten af Landsorganisationen i Danmark som den mere omfattende organisation, og det følger derfor af arbejdsretslovens 13, stk. 1, 2. pkt., at sagerne er anlagt af den rette procespart, jf. Arbejdsrettens dom af 17. december 2004 i sag A Sagerne kan således ikke afvises, fordi SiD (3F), Køge, ikke er anført som klager i klageskriftet. Der var i begge sager afholdt fællesmøde forud for sagernes indbringelse for Arbejdsretten, således at kravet herom i Hovedaftalens 10 herefter var opfyldt. Der ses hverken i Hovedaftalen eller i arbejdsretsloven at være yderligere formelle betingelser for sagernes indbringelse for Arbejdsretten. Sagerne kan herefter ikke afvises på grund af manglende fagretlig behandling. Allerede fordi der af klager i begge sager er nedlagt påstand om bod for overenskomstbrud, hører sagerne ikke som helhed under faglig voldgift, og der er herefter ikke grundlag for at afvise sagerne i medfør af arbejdsretslovens 10, stk. 1, 1. pkt. Efter det således anførte b e s t e m m e s:

18 18 Sagerne A og A fremmes i realiteten.

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk i Bibelen.

2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk i Bibelen. Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Kristelig Arbejdsgiverforening (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i sag nr. A2007.885: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA...

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA... 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD... 4 4. DI og DA... 4 5. DIs hjælpefonde... 4 MEDLEMSKAB... 4 6. Medlemskab... 4 7. Beregningsgrundlag

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

LOs juridiske informationsservice

LOs juridiske informationsservice LOs juridiske informationsservice Hovedaftale for Kooperationen Aftale af 26. marts mellem Det Kooperative Fællesforbund og Landsorganisationen i Danmark med ændringerne pr. 1 april 1993 Principudtalelse

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler.

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler. 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig og træder i kraft straks, den er underskrevet. Denne aftale har bindende virkning for medlemmer

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere