hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö="

Transkript

1 = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20

2 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 7 Årsregnskab Regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 11 Balance 31. december Pengestrømsopgørelse 14 Noter til årsrapporten 15 Side 2 af 20

3 iéçéäëéëé íéöåáåö== Direktionen og hovedbestyrelserne for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2006 for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vores opfattelse, giver et retvisende billede af Kristelig A- kasses og Kristelig Fagforenings aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen af betydning for årsrapporten for Randers, den 2. marts 2007 Direktion Jesper Wengel adm. direktør Aase Bang direktør Bestyrelsen for Kristelig A-kasse A Søren Fibiger Olesen formand Jens Thorsen næstformand Ib Christensen Karina Buus Schärfe Jørgen Boiskov Hansen Magnus Søndergaard Poul Christensen Ulla Kusk Claus Munk Stefan Winther Poul Erik Jensen Bestyrelsen for Kristelig Fagforening Søren Fibiger Olesen formand Jens Thorsen næstformand Ib Christensen Karina Buus Schärfe Jørgen Boiskov Hansen Magnus Søndergaard Poul Christensen Ulla Kusk Claus Munk Stefan Winther Arne Christensen Side 3 af 20

4 aéå=ì~ñü åöáöé=êéîáëçêë=é íéöåáåö= Til medlemmerne i Kristelig A-kasse A og Kristelig Fagforening Vi har revideret årsrapporten for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar a og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og bekendtgørelse nr. 398 af 4. maj 2006 om revision af de anerkendte a-kasser. Denne bekendtgørelse og disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforenings udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforenings interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforenings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Århus, den 2. marts 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Karsten Mumm statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor Side 4 af 20

5 cçêéåáåöëçéäóëåáåöéê= = cçêéåáåöéêåé= Kristelig A-kasse Engboulevarden Randers CVR-nr Kristelig Fagforening Engboulevarden Randers CVR-nr Telefon: Web: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Randers _ÉëíóêÉäëÉê= Kristelig A-kasse A Søren Fibiger Olesen, formand Jens Thorsen, næstformand Ib Christensen Karina Buus Schärfe Jørgen Boiskov Hansen Magnus Søndergaard Poul Christensen Ulla Kusk Claus Munk Stefan Winther Poul Erik Jensen Kristelig Fagforening Søren Fibiger Olesen, formand Jens Thorsen, næstformand Ib Christensen Karina Buus Schärfe Jørgen Boiskov Hansen Magnus Søndergaard Poul Christensen Ulla Kusk Claus Munk Stefan Winther Arne Christensen iéçéäëé= Jesper Wengel, adm. direktør Aase Bang, direktør = oéîáëáçå= Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Åboulevarden Århus C= Side 5 af 20

6 eçîéçj=çö=å ÖäÉí~ä= hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö Mio kr. OMMS OMMR OMMQ OMMP OMMO OMMS OMMR OMMQ OMMP OMMO Resultatopgørelse Nettoindtægt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Medlemmeer Antal Medarbejdere Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (summarisk opgjort for alle personalegrupper inkl. rengøring, flexjobber mv.) Nøgletal Omkostningsgrad 101% 97% 99% 99% 103% 92% 96% 95% 95% 99% Egenkapitalens forrentning 9% 44% 27% 42% -29% 2% 16% 14% 14% 4% Egenkapitalandel 27% 26% 18% 11% 9% 70% 68% 79% 75% 72% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledninger. Omkostningsgrad Ordinære omkostninger x 100 Nettoindtægter Egenkapitalens forrentning Ordinært resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalandel Egenkapital, ultimo x 100 Balancesum, ultimo Side 6 af 20

7 _ÉêÉíåáåÖ= Med en vækst på a-kasse medlemmer og faglige medlemmer indfriede 2006 til fulde de forventninger der var til året. Væksten blev hjulpet godt på vej af eksklusivaftalernes afskaffelse og en nedsættelse af Kristelig A-kasses administrationsbidrag fra 141 kr. til 129 kr. Generelt er markedet blevet mere og mere prisfølsomt, hvorfor administrationsbidraget i 2007 er yderligere reduceret til 123 kr. Kristelig Fagforenings kontingent har været uændret i Faldende administrationsbidrag og ændret kontingent stiller krav om konstant effektivisering. På a-kasseområdet har der i 2006 været en produktivitetsforbedring på 8 % mens der på det faglige område har været en forbedring på 13 %. Den høje beskæftigelse gør imidlertid, at antallet af faglige sager forsat stiger. I 2006 er sagsmængden således steget med 23 % Der er i 2006 investeret mange ressourcer i nedbringelse af ledighed. Bl.a. tilbydes alle faglige medlemmer karriererådgivning via JOBDK eller Job Vision, ligesom der afholdes mange kurser og forløb for ledige med henblik på at få alle i arbejde. Sidst på året har vi set en fornuftig udvikling i Kristelig A-kasses ledighed ift. landsgennemsnittet, men der vil også i 2007 være stort fokus på nedbringelse af ledighed. Med baggrund i dette samt regeringens velfærdsreform, der har givet a-kasserne flere opgaver, har Kristelig A-kasse i starten af 2007 oprettet ca. 40 nye stillinger. Resultat Resultatet i Kristelig A-kasse blev på 5,9 mio. kr. og i Kristelig Fagforening blev resultatet på 3,7 mio. kr. Driftsresultaterne på hhv. -1,4 mio. kr. og 11,7 mio. kr. i Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening vidner om en kernesund drift, med plads til investering i fremtidig vækst og udvikling. Finansiering Både Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening har haft et fornuftigt år med afkast på hhv. 6,6 % og 5,1 %. Igen i år er det primært aktierne, der har givet gevinsten med et afkast på ca. 20 %. Fra 4. kvt anvendes der 2 porteføljeforvaltere, så der nu er direkte konkurrence om at levere det bedste afkast under de givne rammer. Resultat af kapitalandele andele Kristelig Fagforenings forretningsmæssige aktiviteter drives via Krifa Holding A/S, som pt. ejer 9 selskaber. I 2006 har Krifa Holding overtaget den fulde aktiekapital i JobogLiv.dk A/S og der er oprettet et ejendomsselskab til den bygning, der fremover skal rumme Århus-kontoret, Kundecentret, JobogLiv.dk og JOBDK s hovedkontor. Der har i 2006 været betydelige udsving i markedsforholdene for JOBDK og Job Vision, hvor den lave ledighed har reduceret ordretilgangen betydeligt. Krifa Holding A/S påvirker Kristelig Fagforenings regnskab med et underskud på 15,8 mio. kr. Investering i fremtiden Også i 2007 investeres der massivt i vækst - både i Kristelige Fagbevægelse og i datterselskaberne. Medlemsvæksten budgetteres på niveau med væksten i 2006, men som følge af investeringerne omkring velfærdsreform og ledighed budgetteres der med underskud i (For beretning i øvrigt henvises der til Set & sket i KRIFA Magasinet nr. 1 / 2007) Side 7 af 20

8 oéöåëâ~äëéê~âëáë= Regnskabsgrundlag Årsrapporterne for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, dog med de tilpasninger i resultatopgørelsen, som foreningernes særlige forhold medfører. Kristelig A-kasses årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne for regnskabsklasse C (stor). Kristelig Fagforenings årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne for regnskabsklasse A, men med tilvalg af regnskabsreglerne for regnskabsklasse C (stor) med undtagelse af udarbejdelse af koncernregnskab. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Kapitalandel i Krifa Holding A/S Kapitalandel i Krifa Holding A/S indregnes og måles i årsrapporten efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat. I balancen indregnes under posten Kapitalandel i Krifa Holding A/S den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Leasing Leasingkontrakter vedr. materielle anlægsaktiver, hvor de enkelte foreninger har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivet. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som foreningernes øvrige materielle anlægsaktiver. Den tilhørende gæld vedr. leasing indregnes i balancen som en gæld. Leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing, dvs. almindelig leje. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Skat Skat i Kristelig Fagforening indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets skattepligtige indkomst opgjort efter gældende regler. Segmentoplysninger Der afgives ikke særskilte oplysninger på forretningssegmenter og geografiske markeder, idet foreningerne hver især alene har ét forretningssegment og ét geografisk marked. obpriq^qlmdõobipbk= Fælles administration Foreningerne har på en række områder fælles administration. Dette indebærer, at fællesomkostninger er opgjort og fordelt mellem foreningerne i henhold til de af Arbejdsdirektoratet stillede krav hertil. _^i^k`bk= Udviklingsprojekter Medgået tid ved udviklingsprojekter indregnes som omkostning i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes, da betingelsen for aktivering ikke anses for opfyldt. Side 8 af 20

9 Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger, maksimalt 40 år Inventar og biler 5 år IT-udstyr samt software 3 år Indretning af lejede lokaler 5 år. Kunstværker afskrives ikke. Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres ud fra en generel vurdering af tabsrisici, baseret på fordringernes alder. Værdipapirer Værdipapirer, som består af børsnoterede obligationer og aktier, måles til børskurs på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer medtages i resultatopgørelsen. Egenkapital I Kristelige Fagforening disponeres løbende en andel af egenkapitalen til imødegåelse af udgifter ved konflikt på arbejdsmarkedet. Eventuelle konfliktudbetalinger i regnskabsåret føres direkte på denne post under egenkapitalen Hensatte forpligtelser Hensættelser indregnes, når foreningerne - som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen - har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der skal ske en fremtidig betaling. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos pengeinstitutter, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne nettoprovenu. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, opført som aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsanalyse Pengestrømsanalysen viser foreningernes pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt foreningernes likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som afog nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger og betalt skat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Side 9 af 20

10 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. Side 10 af 20

11 oéëìäí~íçéö êéäëé=nk=à~åì~ê=ó=pnk=çéåéãäéê= hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. kçíé OMMS OMMR OMMS OMMR Medlemskontingent Medlemsbidrag til staten ExtraSikring Konfliktberedskab Andre indtægter Nettoindtægt Personale Lokale Administration Medlemsaktiviteter Bestyrelse Omkostninger i alt Driftsresultat Resultat af kapitalandele Tab/gevinst kapitalandele Finansielle poster Ordinært resultat før skat Skat Resultat Resultatdisponering: Resultatet overføres til frie reserver = = Side 11 af 20

12 _~ä~ååé=éêk=pnk=çéåéãäéê=omms== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. kçíé OMMS OMMR OMMS OMMR ^âíáîéê Ejendomme Indretning i lejede lokaler Driftsmidler Kunst j~íéêáéääé=~åä Öë~âíáîÉê=á=~äí Deposita Kapitalandel i tilknyttede selskaber Ansvarlig lånekapital Krifa Ejendomme, Aalborg A/S cáå~åëáéääé=~åä Öë~âíáîÉê=á=~äí ^åä Öë~âíáîÉê=á=~äí Aktiver vedr. staten Tilgodehavende kontingent Andre tilgodehavender hos medlemmer Tilgodehavende foreningsskat Andre tilgodehavender i øvrigt Periodeafgrænsningsposter Mellemregning med tilsluttede organisationer Mellemregning med tilknyttede virksomheder Værdipapirer Likvide beholdninger lãë íåáåöë~âíáîéê=á=~äí ^âíáîéê=á=~äí Side 12 af 20

13 _~ä~ååé=éêk=pnk=çéåéãäéê=omms== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. kçíé OMMS OMMR OMMS OMMR m~ëëáîéê Frie reserver Konfliktberedskab böéåâ~éáí~ä=á=~äí Bankgæld Medarbejderobligationer Gæld vedr. leasing Gæld til realkreditinstitut i~åöñêáëíéçé=ö äçëñçêéäáöíéäëéê=á=~äí Langfristet gæld, der forfalder i Gæld vedr. staten Skyldigt medlemsbidrag Bankgæld Mellemregning med tilsluttede organisationer Forudmodtaget kontingent Skyldig foreningsskat Skyldig A-skat mv Feriepengeforpligtelse, skyldige feriepenge m.v Kreditorer og skyldige omkostninger hçêíñêáëíéçé=ö äçëñçêéäáöíéäëéê=á=~äí d äçëñçêéäáöíéäëéê=á=~äí m~ëëáîéê=á=~äí Medarbejderforhold 18 Honorar til revisor 19 Sikkerhedsstillelser 20 Kontraktlige forpligtelser 21 Nærtstående parter 22 Eventualforpligtelser 23 Side 13 af 20

14 méåöéëíê ãëçéö êéäëé== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. kçíé OMMS OMMR OMMS OMMR Årets driftsresultat Reguleringer Ændringer i driftskapitalen méåöéëíê ããé=ñê~=çêáñí=ñ ê=ñáå~åëáéääé=éçëíéê Renteindtægt og kursgevinst Renteudgift og kurstab méåöéëíê ããé=ñê~=çêáñíë~âíáîáíéí Køb af anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver méåöéëíê ããé=ñê~=áåîéëíéêáåöë~âíáîáíéí Optagelse af gæld i bank og realkreditinstitut Tilbagebet. af gæld til bank og leasingselskab Andre tilgodehavender (renter) Værdipapirer inkl. kursregulering méåöéëíê ããé=ñê~=ñáå~åëáéêáåöë~âíáîáíéí ÃåÇêáåÖÉê=á=äáâîáÇÉê Likvider pr. 1. januar iáâîáçéê=éêk=pnk=çéåéãäéê Side 14 af 20

15 kçíéê=íáä= êëê~ééçêíéå== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. OMMS OMMR OMMS OMMR kçíé=nw=hçåñäáâíäéêéçëâ~ä Saldo Årets hensættelse Udbetalt til medlemmer hçåñäáâíäéêéçëâ~ä=pnknok kçíé=ow=méêëçå~äé Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Medarbejderkurser Rejseomkostninger inkl. afskrivninger på biler Øvrige personaleomkostninger méêëçå~äé=á=~äí kçíé=pw=içâ~äé Husleje og forbrugsafgifter Reparation og vedligehold Serviceabonnement og rengøring Afskrivninger içâ~äé=á=~äí kçíé=qw=^çãáåáëíê~íáçå Møder Kontorhold, telefoni og forsikringer Inventar og kontormaskiner incl. afskrivninger Porto og gebyrer Konsulentassistance, herunder advokat og revisor Faglitteratur Kontingent til Arbejdsmarkeds-Etisk Råd Andre kontingenter IT inkl. afskrivninger Markedsføringsomkostninger ^Çãáåáëíê~íáçå=á=~äí kçíé=rw=jéçäéãë~âíáîáíéíéê Gruppeliv Pensionstilskud og Krifa Light Advokat m.v. ved sagsbehandling Tab ved sagsbehandling Øvrige medlemsaktiviteter, netto Medlemskurser Medlemsblade jéçäéãë~âíáîáíéíéê=á=~äí Side 15 af 20

16 kçíéê=íáä= êëê~ééçêíéå== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. OMMS OMMR OMMS OMMR kçíé=sw=_éëíóêéäëé Hovedbestyrelser Afdelingsbestyrelser Repræsentantskabsmøder Generalforsamlinger og øvrige møder Kurser _ÉëíóêÉäëÉ=á=~äí kçíé=tw=cáå~åëáéääé=éçëíéê Renteindtægter Kursreguleringer Bank- og øvrige renteomkostninger Renter af leasinggæld Øvrige finansielle omkostninger cáå~åëáéääé=éçëíéê=á=~äí kçíé=uw=bàéåççããé Anskaffelsessum Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Afskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang ^ÑëâêáîåáåÖÉê=á=~äí=PNKNOK bàéåççããé=á=~äí Seneste offentlige ejendomsvurdering udgør kçíé=vw=fåçêéíåáåö=á=äéàéçé=äçâ~äéê Anskaffelsessum Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Afskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang ^ÑëâêáîåáåÖÉê=á=~äí=PNKNOK fåçêéíåáåö=á=äéàéçé=äçâ~äéê=á=~äí Side 16 af 20

17 kçíéê=íáä= êëê~ééçêíéå== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. OMMS OMMR OMMS OMMR kçíé=nmw=aêáñíëãáçäéê fåîéåí~ê=çö=äáäéê Anskaffelsessum Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger overtaget ifm. køb fra Kristelig A-kasse Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang ^ÑëâêáîåáåÖÉê=á=~äí=PNKNOK _çöñ êí=î êçá=pnknok fqjìçëíóê Anskaffelsessum Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger overtaget ifm. køb fra Kristelig A-kasse Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang ^ÑëâêáîåáåÖÉê=á=~äí=PNKNOK _çöñ êí=î êçá=pnknok aêáñíëãáçäéê=á=~äí Heraf udgør leaset IT udstyr kçíé=nnw=hìåëí Saldo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb hìåëí=á=~äí kçíé=no=aééçëáí~ Saldo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb aééçëáí~=á=~äí Side 17 af 20

18 kçíéê=íáä= êëê~ééçêíéå== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. OMMS OMMR OMMS OMMR kçíé=npw=h~éáí~ä~åçéäé=á=íáäâåóííéçé=ëéäëâ~äéê qêáåáíó=eçíéä=çö=hçåñéêéååéåéåíéê=^lp Anskaffelsessum Afgang ifm. salg ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Værdiregulering Årets værdiregulering, netto Afgang ifm. salg s êçáêéöìäéêáåö=á=~äí=pnknok h~éáí~ä~åçéä=á=qêáåáíó=eçíéä=çö=hçåñéêéååéåéåíéê=^lp hêáñ~=eçäçáåö=^lp Anskaffelsessum Tilgang til anskaffelsessum ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Værdiregulering Årets værdiregulering, netto s êçáêéöìäéêáåö=á=~äí=pnknok h~éáí~ä~åçéä=á=hêáñ~=eçäçáåö=^lp I Krifa Holding ejes nominelt 5 mio. kr. A-aktier (100% ejerandel) h~éáí~ä~åçéäé=á=íáäâåóííéçé=ëéäëâ~äéê kçíé=nq=cêáé=êéëéêîéê Saldo Periodisering renteswap Årets resultat overført til frie reserver cêáé=êéëéêîéê=pnknok kçíé=nrw=i~åöñêáëíéí=ö äç Af den langfristede gæld forfalder til betaling senere end 5 år efter balancedagen kçíé=nsw=méåöéëíê ãëçéö êéäëé=j=êéöìäéêáåöéê Afskrivninger Betalt skat Tab ved salg af anlægsaktiver Konfliktberedskab méåöéëíê ãëçéö êéäëé=j=êéöìäéêáåöéê=á=~äí kçíé=ntw=méåöéëíê ãëçéö êéäëé=j= åçêáåö=á=çêáñíëâ~éáí~ä Ændring i aktiver vedr. staten Ændringer i tilgodehavende hos medlemmer Ændringer i øvrige tilgodehavender Ændringer i gæld vedr. staten Ændringer i gæld til medlemmer Ændring i øvrig gæld méåöéëíê ãëçéö êéäëé=j= åçêáåö=á=çêáñíëâ~éáí~ä=á=~äí Side 18 af 20

19 kçíéê=íáä= êëê~ééçêíéå== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. OMMS OMMR OMMS OMMR kçíé=nuw=jéç~êäéàçéêñçêüçäç Løn og pension til direktion (del af note 2) Honorar og pension til hovedbestyrelsens formandskab (del af note 6) Honorar til øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer (note 6) Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (omfatter alle personale grupper inkl. rengøring) kçíé=nvw=eçåçê~ê=íáä=êéîáëçê Revisionshonorar til Deloitte Øvrige ydelser Deloitte eçåçê~ê=íáä=êéîáëçê=á=~äí kçíé=omw=páââéêüéçëëíáääéäëéê= c äöéåçé=~âíáîéê=éê=ëíáääéí=íáä=ëáââéêüéç=ñçê=êé~äâêéçáíáåëíáíìííéêw Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på c äöéåçé=~âíáîéê=éê=ëíáääéí=íáä=ëáââéêüéç=ñçê=ä~åâñçêäáåçéäëéêw Ejerpantebrev på 5 mio. kr. med pant i ejendommen Engboulevarden 30, Randers med en regnskabsmæssig værdi på Værdipapirer med en samlet værdi på c äöéåçé=~âíáîéê=éê=ëíáääéí=íáä=ëáââéêüéç=ñçê=ä~åâñçêäáåçéäëéê=á hêáñ~=üçäçáåö=^lpw Værdipapirer med en samlet værdi på Bankkonto med en samlet værdi på c äöéåçé=éê=ëíáääéí=íáä=ëáââéêüéç=îéçêk=äéàéã äw Bankgarantier med en samlet værdi på Sikringskonti med en samlet værdi på kçíé=onw=hçåíê~âíäáöé=ñçêéäáöíéäëéê= Der er indgået uopsigelige lejemål, hvis varighed varierer op til 6 år. Huslejeforpligtelsen udgør 31 mio. kr. Kristelig A-kasse har indgået aftale om en renteswap på 31,6 mio. kr. til sikring af en fast rente på 4,12% på realkreditlån frem til 30/ Værdien af renteswappen er pr. 31. december positiv med 84 tkr. Desuden er der indgået en renteswap der konverterer en variabel rente til en fast rente på 3,93% på et banklån på 4,3 mio. kr. Renteswappen løber til 31. marts 2011 og værdien af swappen er pr. 31. december positiv med 18 tkr. Side 19 af 20

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere