hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö="

Transkript

1 = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20

2 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 7 Årsregnskab Regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 11 Balance 31. december Pengestrømsopgørelse 14 Noter til årsrapporten 15 Side 2 af 20

3 iéçéäëéëé íéöåáåö== Direktionen og hovedbestyrelserne for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2006 for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vores opfattelse, giver et retvisende billede af Kristelig A- kasses og Kristelig Fagforenings aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen af betydning for årsrapporten for Randers, den 2. marts 2007 Direktion Jesper Wengel adm. direktør Aase Bang direktør Bestyrelsen for Kristelig A-kasse A Søren Fibiger Olesen formand Jens Thorsen næstformand Ib Christensen Karina Buus Schärfe Jørgen Boiskov Hansen Magnus Søndergaard Poul Christensen Ulla Kusk Claus Munk Stefan Winther Poul Erik Jensen Bestyrelsen for Kristelig Fagforening Søren Fibiger Olesen formand Jens Thorsen næstformand Ib Christensen Karina Buus Schärfe Jørgen Boiskov Hansen Magnus Søndergaard Poul Christensen Ulla Kusk Claus Munk Stefan Winther Arne Christensen Side 3 af 20

4 aéå=ì~ñü åöáöé=êéîáëçêë=é íéöåáåö= Til medlemmerne i Kristelig A-kasse A og Kristelig Fagforening Vi har revideret årsrapporten for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar a og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og bekendtgørelse nr. 398 af 4. maj 2006 om revision af de anerkendte a-kasser. Denne bekendtgørelse og disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforenings udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforenings interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforenings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Århus, den 2. marts 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Karsten Mumm statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor Side 4 af 20

5 cçêéåáåöëçéäóëåáåöéê= = cçêéåáåöéêåé= Kristelig A-kasse Engboulevarden Randers CVR-nr Kristelig Fagforening Engboulevarden Randers CVR-nr Telefon: Web: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Randers _ÉëíóêÉäëÉê= Kristelig A-kasse A Søren Fibiger Olesen, formand Jens Thorsen, næstformand Ib Christensen Karina Buus Schärfe Jørgen Boiskov Hansen Magnus Søndergaard Poul Christensen Ulla Kusk Claus Munk Stefan Winther Poul Erik Jensen Kristelig Fagforening Søren Fibiger Olesen, formand Jens Thorsen, næstformand Ib Christensen Karina Buus Schärfe Jørgen Boiskov Hansen Magnus Søndergaard Poul Christensen Ulla Kusk Claus Munk Stefan Winther Arne Christensen iéçéäëé= Jesper Wengel, adm. direktør Aase Bang, direktør = oéîáëáçå= Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Åboulevarden Århus C= Side 5 af 20

6 eçîéçj=çö=å ÖäÉí~ä= hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö Mio kr. OMMS OMMR OMMQ OMMP OMMO OMMS OMMR OMMQ OMMP OMMO Resultatopgørelse Nettoindtægt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Medlemmeer Antal Medarbejdere Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (summarisk opgjort for alle personalegrupper inkl. rengøring, flexjobber mv.) Nøgletal Omkostningsgrad 101% 97% 99% 99% 103% 92% 96% 95% 95% 99% Egenkapitalens forrentning 9% 44% 27% 42% -29% 2% 16% 14% 14% 4% Egenkapitalandel 27% 26% 18% 11% 9% 70% 68% 79% 75% 72% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledninger. Omkostningsgrad Ordinære omkostninger x 100 Nettoindtægter Egenkapitalens forrentning Ordinært resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalandel Egenkapital, ultimo x 100 Balancesum, ultimo Side 6 af 20

7 _ÉêÉíåáåÖ= Med en vækst på a-kasse medlemmer og faglige medlemmer indfriede 2006 til fulde de forventninger der var til året. Væksten blev hjulpet godt på vej af eksklusivaftalernes afskaffelse og en nedsættelse af Kristelig A-kasses administrationsbidrag fra 141 kr. til 129 kr. Generelt er markedet blevet mere og mere prisfølsomt, hvorfor administrationsbidraget i 2007 er yderligere reduceret til 123 kr. Kristelig Fagforenings kontingent har været uændret i Faldende administrationsbidrag og ændret kontingent stiller krav om konstant effektivisering. På a-kasseområdet har der i 2006 været en produktivitetsforbedring på 8 % mens der på det faglige område har været en forbedring på 13 %. Den høje beskæftigelse gør imidlertid, at antallet af faglige sager forsat stiger. I 2006 er sagsmængden således steget med 23 % Der er i 2006 investeret mange ressourcer i nedbringelse af ledighed. Bl.a. tilbydes alle faglige medlemmer karriererådgivning via JOBDK eller Job Vision, ligesom der afholdes mange kurser og forløb for ledige med henblik på at få alle i arbejde. Sidst på året har vi set en fornuftig udvikling i Kristelig A-kasses ledighed ift. landsgennemsnittet, men der vil også i 2007 være stort fokus på nedbringelse af ledighed. Med baggrund i dette samt regeringens velfærdsreform, der har givet a-kasserne flere opgaver, har Kristelig A-kasse i starten af 2007 oprettet ca. 40 nye stillinger. Resultat Resultatet i Kristelig A-kasse blev på 5,9 mio. kr. og i Kristelig Fagforening blev resultatet på 3,7 mio. kr. Driftsresultaterne på hhv. -1,4 mio. kr. og 11,7 mio. kr. i Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening vidner om en kernesund drift, med plads til investering i fremtidig vækst og udvikling. Finansiering Både Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening har haft et fornuftigt år med afkast på hhv. 6,6 % og 5,1 %. Igen i år er det primært aktierne, der har givet gevinsten med et afkast på ca. 20 %. Fra 4. kvt anvendes der 2 porteføljeforvaltere, så der nu er direkte konkurrence om at levere det bedste afkast under de givne rammer. Resultat af kapitalandele andele Kristelig Fagforenings forretningsmæssige aktiviteter drives via Krifa Holding A/S, som pt. ejer 9 selskaber. I 2006 har Krifa Holding overtaget den fulde aktiekapital i JobogLiv.dk A/S og der er oprettet et ejendomsselskab til den bygning, der fremover skal rumme Århus-kontoret, Kundecentret, JobogLiv.dk og JOBDK s hovedkontor. Der har i 2006 været betydelige udsving i markedsforholdene for JOBDK og Job Vision, hvor den lave ledighed har reduceret ordretilgangen betydeligt. Krifa Holding A/S påvirker Kristelig Fagforenings regnskab med et underskud på 15,8 mio. kr. Investering i fremtiden Også i 2007 investeres der massivt i vækst - både i Kristelige Fagbevægelse og i datterselskaberne. Medlemsvæksten budgetteres på niveau med væksten i 2006, men som følge af investeringerne omkring velfærdsreform og ledighed budgetteres der med underskud i (For beretning i øvrigt henvises der til Set & sket i KRIFA Magasinet nr. 1 / 2007) Side 7 af 20

8 oéöåëâ~äëéê~âëáë= Regnskabsgrundlag Årsrapporterne for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, dog med de tilpasninger i resultatopgørelsen, som foreningernes særlige forhold medfører. Kristelig A-kasses årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne for regnskabsklasse C (stor). Kristelig Fagforenings årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne for regnskabsklasse A, men med tilvalg af regnskabsreglerne for regnskabsklasse C (stor) med undtagelse af udarbejdelse af koncernregnskab. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Kapitalandel i Krifa Holding A/S Kapitalandel i Krifa Holding A/S indregnes og måles i årsrapporten efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat. I balancen indregnes under posten Kapitalandel i Krifa Holding A/S den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Leasing Leasingkontrakter vedr. materielle anlægsaktiver, hvor de enkelte foreninger har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivet. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som foreningernes øvrige materielle anlægsaktiver. Den tilhørende gæld vedr. leasing indregnes i balancen som en gæld. Leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing, dvs. almindelig leje. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Skat Skat i Kristelig Fagforening indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets skattepligtige indkomst opgjort efter gældende regler. Segmentoplysninger Der afgives ikke særskilte oplysninger på forretningssegmenter og geografiske markeder, idet foreningerne hver især alene har ét forretningssegment og ét geografisk marked. obpriq^qlmdõobipbk= Fælles administration Foreningerne har på en række områder fælles administration. Dette indebærer, at fællesomkostninger er opgjort og fordelt mellem foreningerne i henhold til de af Arbejdsdirektoratet stillede krav hertil. _^i^k`bk= Udviklingsprojekter Medgået tid ved udviklingsprojekter indregnes som omkostning i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes, da betingelsen for aktivering ikke anses for opfyldt. Side 8 af 20

9 Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger, maksimalt 40 år Inventar og biler 5 år IT-udstyr samt software 3 år Indretning af lejede lokaler 5 år. Kunstværker afskrives ikke. Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres ud fra en generel vurdering af tabsrisici, baseret på fordringernes alder. Værdipapirer Værdipapirer, som består af børsnoterede obligationer og aktier, måles til børskurs på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer medtages i resultatopgørelsen. Egenkapital I Kristelige Fagforening disponeres løbende en andel af egenkapitalen til imødegåelse af udgifter ved konflikt på arbejdsmarkedet. Eventuelle konfliktudbetalinger i regnskabsåret føres direkte på denne post under egenkapitalen Hensatte forpligtelser Hensættelser indregnes, når foreningerne - som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen - har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der skal ske en fremtidig betaling. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos pengeinstitutter, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne nettoprovenu. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, opført som aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsanalyse Pengestrømsanalysen viser foreningernes pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt foreningernes likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som afog nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger og betalt skat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Side 9 af 20

10 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. Side 10 af 20

11 oéëìäí~íçéö êéäëé=nk=à~åì~ê=ó=pnk=çéåéãäéê= hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. kçíé OMMS OMMR OMMS OMMR Medlemskontingent Medlemsbidrag til staten ExtraSikring Konfliktberedskab Andre indtægter Nettoindtægt Personale Lokale Administration Medlemsaktiviteter Bestyrelse Omkostninger i alt Driftsresultat Resultat af kapitalandele Tab/gevinst kapitalandele Finansielle poster Ordinært resultat før skat Skat Resultat Resultatdisponering: Resultatet overføres til frie reserver = = Side 11 af 20

12 _~ä~ååé=éêk=pnk=çéåéãäéê=omms== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. kçíé OMMS OMMR OMMS OMMR ^âíáîéê Ejendomme Indretning i lejede lokaler Driftsmidler Kunst j~íéêáéääé=~åä Öë~âíáîÉê=á=~äí Deposita Kapitalandel i tilknyttede selskaber Ansvarlig lånekapital Krifa Ejendomme, Aalborg A/S cáå~åëáéääé=~åä Öë~âíáîÉê=á=~äí ^åä Öë~âíáîÉê=á=~äí Aktiver vedr. staten Tilgodehavende kontingent Andre tilgodehavender hos medlemmer Tilgodehavende foreningsskat Andre tilgodehavender i øvrigt Periodeafgrænsningsposter Mellemregning med tilsluttede organisationer Mellemregning med tilknyttede virksomheder Værdipapirer Likvide beholdninger lãë íåáåöë~âíáîéê=á=~äí ^âíáîéê=á=~äí Side 12 af 20

13 _~ä~ååé=éêk=pnk=çéåéãäéê=omms== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. kçíé OMMS OMMR OMMS OMMR m~ëëáîéê Frie reserver Konfliktberedskab böéåâ~éáí~ä=á=~äí Bankgæld Medarbejderobligationer Gæld vedr. leasing Gæld til realkreditinstitut i~åöñêáëíéçé=ö äçëñçêéäáöíéäëéê=á=~äí Langfristet gæld, der forfalder i Gæld vedr. staten Skyldigt medlemsbidrag Bankgæld Mellemregning med tilsluttede organisationer Forudmodtaget kontingent Skyldig foreningsskat Skyldig A-skat mv Feriepengeforpligtelse, skyldige feriepenge m.v Kreditorer og skyldige omkostninger hçêíñêáëíéçé=ö äçëñçêéäáöíéäëéê=á=~äí d äçëñçêéäáöíéäëéê=á=~äí m~ëëáîéê=á=~äí Medarbejderforhold 18 Honorar til revisor 19 Sikkerhedsstillelser 20 Kontraktlige forpligtelser 21 Nærtstående parter 22 Eventualforpligtelser 23 Side 13 af 20

14 méåöéëíê ãëçéö êéäëé== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. kçíé OMMS OMMR OMMS OMMR Årets driftsresultat Reguleringer Ændringer i driftskapitalen méåöéëíê ããé=ñê~=çêáñí=ñ ê=ñáå~åëáéääé=éçëíéê Renteindtægt og kursgevinst Renteudgift og kurstab méåöéëíê ããé=ñê~=çêáñíë~âíáîáíéí Køb af anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver méåöéëíê ããé=ñê~=áåîéëíéêáåöë~âíáîáíéí Optagelse af gæld i bank og realkreditinstitut Tilbagebet. af gæld til bank og leasingselskab Andre tilgodehavender (renter) Værdipapirer inkl. kursregulering méåöéëíê ããé=ñê~=ñáå~åëáéêáåöë~âíáîáíéí ÃåÇêáåÖÉê=á=äáâîáÇÉê Likvider pr. 1. januar iáâîáçéê=éêk=pnk=çéåéãäéê Side 14 af 20

15 kçíéê=íáä= êëê~ééçêíéå== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. OMMS OMMR OMMS OMMR kçíé=nw=hçåñäáâíäéêéçëâ~ä Saldo Årets hensættelse Udbetalt til medlemmer hçåñäáâíäéêéçëâ~ä=pnknok kçíé=ow=méêëçå~äé Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Medarbejderkurser Rejseomkostninger inkl. afskrivninger på biler Øvrige personaleomkostninger méêëçå~äé=á=~äí kçíé=pw=içâ~äé Husleje og forbrugsafgifter Reparation og vedligehold Serviceabonnement og rengøring Afskrivninger içâ~äé=á=~äí kçíé=qw=^çãáåáëíê~íáçå Møder Kontorhold, telefoni og forsikringer Inventar og kontormaskiner incl. afskrivninger Porto og gebyrer Konsulentassistance, herunder advokat og revisor Faglitteratur Kontingent til Arbejdsmarkeds-Etisk Råd Andre kontingenter IT inkl. afskrivninger Markedsføringsomkostninger ^Çãáåáëíê~íáçå=á=~äí kçíé=rw=jéçäéãë~âíáîáíéíéê Gruppeliv Pensionstilskud og Krifa Light Advokat m.v. ved sagsbehandling Tab ved sagsbehandling Øvrige medlemsaktiviteter, netto Medlemskurser Medlemsblade jéçäéãë~âíáîáíéíéê=á=~äí Side 15 af 20

16 kçíéê=íáä= êëê~ééçêíéå== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. OMMS OMMR OMMS OMMR kçíé=sw=_éëíóêéäëé Hovedbestyrelser Afdelingsbestyrelser Repræsentantskabsmøder Generalforsamlinger og øvrige møder Kurser _ÉëíóêÉäëÉ=á=~äí kçíé=tw=cáå~åëáéääé=éçëíéê Renteindtægter Kursreguleringer Bank- og øvrige renteomkostninger Renter af leasinggæld Øvrige finansielle omkostninger cáå~åëáéääé=éçëíéê=á=~äí kçíé=uw=bàéåççããé Anskaffelsessum Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Afskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang ^ÑëâêáîåáåÖÉê=á=~äí=PNKNOK bàéåççããé=á=~äí Seneste offentlige ejendomsvurdering udgør kçíé=vw=fåçêéíåáåö=á=äéàéçé=äçâ~äéê Anskaffelsessum Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Afskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang ^ÑëâêáîåáåÖÉê=á=~äí=PNKNOK fåçêéíåáåö=á=äéàéçé=äçâ~äéê=á=~äí Side 16 af 20

17 kçíéê=íáä= êëê~ééçêíéå== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. OMMS OMMR OMMS OMMR kçíé=nmw=aêáñíëãáçäéê fåîéåí~ê=çö=äáäéê Anskaffelsessum Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger overtaget ifm. køb fra Kristelig A-kasse Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang ^ÑëâêáîåáåÖÉê=á=~äí=PNKNOK _çöñ êí=î êçá=pnknok fqjìçëíóê Anskaffelsessum Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger overtaget ifm. køb fra Kristelig A-kasse Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang ^ÑëâêáîåáåÖÉê=á=~äí=PNKNOK _çöñ êí=î êçá=pnknok aêáñíëãáçäéê=á=~äí Heraf udgør leaset IT udstyr kçíé=nnw=hìåëí Saldo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb hìåëí=á=~äí kçíé=no=aééçëáí~ Saldo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb aééçëáí~=á=~äí Side 17 af 20

18 kçíéê=íáä= êëê~ééçêíéå== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. OMMS OMMR OMMS OMMR kçíé=npw=h~éáí~ä~åçéäé=á=íáäâåóííéçé=ëéäëâ~äéê qêáåáíó=eçíéä=çö=hçåñéêéååéåéåíéê=^lp Anskaffelsessum Afgang ifm. salg ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Værdiregulering Årets værdiregulering, netto Afgang ifm. salg s êçáêéöìäéêáåö=á=~äí=pnknok h~éáí~ä~åçéä=á=qêáåáíó=eçíéä=çö=hçåñéêéååéåéåíéê=^lp hêáñ~=eçäçáåö=^lp Anskaffelsessum Tilgang til anskaffelsessum ^åëâ~ññéäëéëëìã=á=~äí=pnknok Værdiregulering Årets værdiregulering, netto s êçáêéöìäéêáåö=á=~äí=pnknok h~éáí~ä~åçéä=á=hêáñ~=eçäçáåö=^lp I Krifa Holding ejes nominelt 5 mio. kr. A-aktier (100% ejerandel) h~éáí~ä~åçéäé=á=íáäâåóííéçé=ëéäëâ~äéê kçíé=nq=cêáé=êéëéêîéê Saldo Periodisering renteswap Årets resultat overført til frie reserver cêáé=êéëéêîéê=pnknok kçíé=nrw=i~åöñêáëíéí=ö äç Af den langfristede gæld forfalder til betaling senere end 5 år efter balancedagen kçíé=nsw=méåöéëíê ãëçéö êéäëé=j=êéöìäéêáåöéê Afskrivninger Betalt skat Tab ved salg af anlægsaktiver Konfliktberedskab méåöéëíê ãëçéö êéäëé=j=êéöìäéêáåöéê=á=~äí kçíé=ntw=méåöéëíê ãëçéö êéäëé=j= åçêáåö=á=çêáñíëâ~éáí~ä Ændring i aktiver vedr. staten Ændringer i tilgodehavende hos medlemmer Ændringer i øvrige tilgodehavender Ændringer i gæld vedr. staten Ændringer i gæld til medlemmer Ændring i øvrig gæld méåöéëíê ãëçéö êéäëé=j= åçêáåö=á=çêáñíëâ~éáí~ä=á=~äí Side 18 af 20

19 kçíéê=íáä= êëê~ééçêíéå== hêáëíéäáö=^jâ~ëëé hêáëíéäáö c~öñçêéåáåö i kr. OMMS OMMR OMMS OMMR kçíé=nuw=jéç~êäéàçéêñçêüçäç Løn og pension til direktion (del af note 2) Honorar og pension til hovedbestyrelsens formandskab (del af note 6) Honorar til øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer (note 6) Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (omfatter alle personale grupper inkl. rengøring) kçíé=nvw=eçåçê~ê=íáä=êéîáëçê Revisionshonorar til Deloitte Øvrige ydelser Deloitte eçåçê~ê=íáä=êéîáëçê=á=~äí kçíé=omw=páââéêüéçëëíáääéäëéê= c äöéåçé=~âíáîéê=éê=ëíáääéí=íáä=ëáââéêüéç=ñçê=êé~äâêéçáíáåëíáíìííéêw Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på c äöéåçé=~âíáîéê=éê=ëíáääéí=íáä=ëáââéêüéç=ñçê=ä~åâñçêäáåçéäëéêw Ejerpantebrev på 5 mio. kr. med pant i ejendommen Engboulevarden 30, Randers med en regnskabsmæssig værdi på Værdipapirer med en samlet værdi på c äöéåçé=~âíáîéê=éê=ëíáääéí=íáä=ëáââéêüéç=ñçê=ä~åâñçêäáåçéäëéê=á hêáñ~=üçäçáåö=^lpw Værdipapirer med en samlet værdi på Bankkonto med en samlet værdi på c äöéåçé=éê=ëíáääéí=íáä=ëáââéêüéç=îéçêk=äéàéã äw Bankgarantier med en samlet værdi på Sikringskonti med en samlet værdi på kçíé=onw=hçåíê~âíäáöé=ñçêéäáöíéäëéê= Der er indgået uopsigelige lejemål, hvis varighed varierer op til 6 år. Huslejeforpligtelsen udgør 31 mio. kr. Kristelig A-kasse har indgået aftale om en renteswap på 31,6 mio. kr. til sikring af en fast rente på 4,12% på realkreditlån frem til 30/ Værdien af renteswappen er pr. 31. december positiv med 84 tkr. Desuden er der indgået en renteswap der konverterer en variabel rente til en fast rente på 3,93% på et banklån på 4,3 mio. kr. Renteswappen løber til 31. marts 2011 og værdien af swappen er pr. 31. december positiv med 18 tkr. Side 19 af 20

Årsrapport 2011 Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse

Årsrapport 2011 Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse Årsrapport 2011 Kristelig Fagforening og Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... 6 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Årsrapport 2008 Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse

Årsrapport 2008 Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse Årsrapport 2008 Kristelig Fagforening og Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2009 Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse

Årsrapport 2009 Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse Årsrapport 2009 Kristelig Fagforening og Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

V.T.S. BYG ApS. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013

V.T.S. BYG ApS. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013 V.T.S. BYG ApS Årsrapport 1. april 2012-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013 Bjarne Zepernick Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr. 25 35 40 01 c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej 6 2900 Hellerup Årsrapport 2014 Til Statusbog Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere