Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 221 Folketinget Fremsat den 27. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (Ingen regulering af beløbsgrænser i , begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen) 1 I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 459 af 12. juni 2009 og senest ved lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. 7, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Bundfradraget udgør kr. For indkomståret 2014 og senere indkomstår udgør bundfradraget kr. (2010-niveau).«2. I 20, stk. 3, ændres»2009 og 2010«til:» «. 2 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret bl.a. ved 13 i lov nr af 20. december 2006, og senest ved 2 i lov nr. 474 af 7. maj 2010, foretages følgende ændring: 1. 13, stk. 1, affattes således:»ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Det årlige fradrag efter 1. pkt. kan ikke overstige et beløb på kr. 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer). Erstatninger eller ydelser, der udbetales til medlemmerne af sammenslutninger, som nævnt i 1. pkt. medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, jf. dog 30 og 31.«3 I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret ved lov nr. 318 af 30. april 2008, 102 i lov nr af 19. december 2008 og 2 i lov nr af 27. december 2008, foretages følgende ændring: 1. 1 affattes således:» 1. For børn under 18 år udbetales der en skattefri børnefamilieydelse. Børnefamilieydelsen udgør kr. årligt (2011-niveau) for børn indtil det fyldte 3. år, kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 3. år og indtil det fyldte 7. år og kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år. Stk. 2. Den samlede udbetaling pr. ydelsesmodtager, jf. 4, kan højst udgøre kr. (2011-niveau) årligt. Overstiger den samlede børnefamilieydelse efter stk. 1, kr., udbetales der i 2011 tillige et beløb svarende til to tredjedele og i 2012 et beløb svarende til en tredjedel af forskellen mellem den samlede børnefamilieydelse og kr. Såfremt der er truffet afgørelse efter 2, nr. 5, skal beløbet, som barnet ville have modtaget, indgå ved opgørelsen af, om den samlede børnefamilieydelse overstiger beløbsgrænsen på kr. Ved en eventuel beskæring af den samlede børnefamilieydelse reduceres ydelsen for det yngste barn først. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte beløb reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentre- Skatteministeriet, j.nr AN010421

2 2 guleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.«Stk har virkning fra og med indkomståret Stk har virkning fra og med kalenderåret Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 25. maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Aftalen indebærer, at der gennemføres en række tiltag, som samlet set styrker de offentlige finanser med 24 mia. kr. i Af aftaleteksten fremgår bl.a., at: Parterne er enige om at suspendere den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter m.v. ( 20) i Det omfatter blandt andet personfradraget og indkomstgrænsen for topskat samt en række andre grænser mv. i skattesystemet. Suspensionen medfører et provenu på ca. 6½ mia. kr. i Parterne er samtidig enige om, at den forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i 2011, som følger af Forårspakke 2.0, udskydes i tre år indtil Det medfører et provenu på ca. 1,7 mia. kr. pr. år i de år, udskydelsen varer. Der indføres en grænse for fradrag for lønmodtageres faglige kontingenter på kr. årligt. Det vil blandt andet styrke tilskyndelsen til at nedbringe omkostningerne og dermed kontingentet i de faglige organisationer. Det umiddelbare provenu skønnes til cirka ¾ mia. kr. Kontingenter til a-kasser er fortsat fuldt fradragsberettigede. Desuden gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. med henblik på at opnå et samlet provenu på ¾ mia. kr. Der indføres et loft på kr. for den samlede skattefrie børnefamilieydelse, der kan modtages årligt. Den nye indretning af børnefamilieydelsen afspejler bedre, at børnefamilier typisk ikke har lige så store udgifter forbundet med andet og tredje barn som med det første, bl.a. som følge af søskenderabat til plads i daginstitution. Loftet over børnefamilieydelsen har virkning fra 1. januar Der indføres samtidig en overgangsordning, der sikrer en glidende tilpasning til nye regler for børnefamilieydelse. Overgangsordningen indebærer, at alle børnefamilier modtager en kompensation på 2/3 af den del af børnefamilieydelsen, der efter de nuværende regler overstiger kr. i I 2012 udgør kompensationen en tredjedel. Loftet over børnefamilieydelsen på kr. årligt tilvejebringer et provenu på ca. 350 mio. kr. i 2011, 650 mio. kr. i 2012 og ca. 1 mia. kr. i Med aftalen styrkes den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod Dermed imødekommes den forventede henstilling fra EU. Samtidig medfører aftalen en væsentlig styrkelse af beskæftigelsen på lidt længere sigt, især som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det betyder, at de offentlige finanser samlet styrkes med ca. 26 mia. kr. i 2015, og at der kun udestår 5 mia. kr., før målet om strukturel balance i 2015 indfries. 2. Lovforslagets indhold Dette lovforslag udmønter følgende elementer i aftalen om GenopretningsPakken: Suspension af den automatiske regulering af visse beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen i 2011, 2012 og Reguleringen af beløbsgrænserne genoptages fra Den treårige suspension af reguleringen medfører et permanent lavere niveau for beløbsgrænserne fra 2014 og frem. Udskydelse af den planlagte forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i 2011 i Forårspakke 2.0 i tre år indtil Der indføres en grænse for fradrag af lønmodtageres faglige kontingenter på kr. årligt. Der indføres et loft på kr. for den samlede skattefrie børnefamilieydelse, der kan modtages årligt. Der indføres samtidig en overgangsordning, som sikrer en glidende tilpasning til de nye regler for børnefamilieydelse. 2.1 Ingen regulering efter personskattelovens 20 i tre år Gældende ret En række beløbsgrænser m.v. i skatte- og afgiftslovgivningen reguleres hvert år efter personskattelovens 20 svarende til den generelle lønudvikling i samfundet to år forud for indkomståret. Reguleringen følger et reguleringstal, der beregnes ved at forhøje det foregående års reguleringstal med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Tilpasningsprocenten fastsættes i henhold til lov om en satsreguleringsprocent og bekendtgøres af finansministeren i forbindelse med fremsættelsen af forslag til finanslov for det kommende finansår. Samtlige grundbeløb i lovgivningen, der reguleres efter 20 i personskatteloven, er angivet i 2010-niveau. Som led i Forårspakke 2.0 blev reguleringen af beløbsgrænserne m.v. suspenderet i Derfor udgør regu-

4 4 leringstallet 100,0 for begge indkomstårene 2009 og Reguleringen af beløbsgrænserne genoptages fra indkomståret En oversigt over samtlige beløbsgrænser og øvrige bestemmelser, der følger reguleringen efter personskattelovens 20, fremgår af bilag Lovforslaget Det foreslås, at samtlige grundbeløb i skatte- og afgiftslovgivningen, der følger reguleringsbestemmelsen i personskattelovens 20, ikke reguleres for indkomstårene 2011, 2012 og De gældende beløbsgrænser for indkomståret 2010 vil således også være gældende i De årlige reguleringer genoptages fra indkomståret Den treårige suspension af reguleringen medfører dog et permanent lavere niveau for beløbsgrænserne fra 2014 og frem. Suspenderingen af reguleringen foreslås udmøntet ved, at reguleringstallet i personskattelovens 20, stk. 3, fastholdes på 100,0 i årene Tre steder i skattelovgivningen sker der tillige en regulering på baggrund af ændringer i reguleringstallet i personskattelovens 20 i forhold til reguleringstallet det foregående år. Suspenderingen af reguleringen indebærer således, at der i ikke sker regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven, ikke kan foretages fradrag for hensættelse til konsolidering af foreningsformuen i henhold til fondsbeskatningsloven og ikke sker regulering af visse beløb i seniornedslagsloven. Samtlige beløbsgrænser og de øvrige bestemmelser, der omfattes af den foreslåede nulregulering, fremgår af oversigten i bilag 2. Den foreslåede nulregulering indebærer bl.a., at personfradraget ikke bliver opreguleret fra kr. i 2010 til kr. i 2011, hvilket medfører en merskat i 2011 for alle skatteydere på ca. 335 kr. Nulreguleringen i 2012 indebærer, at personfradraget fra 2011 til 2012 ikke opreguleres med yderligere 700 kr. til kr., hvilket medfører en merskat på ca. 261 kr. eller samlet ca. 596 kr. for de to års nulregulering. I 2013 vil nulreguleringen medføre, at personfradraget ikke opreguleres med kr. til kr. hvilket medfører en merskat på ca. 373 kr. eller samlet ca. 969 kr. for tre års nulregulering. Det er herved forudsat, at reguleringen efter gældende regler ville udgøre 1,9 pct. i 2011, 1,8 pct. i 2012 og 2,1 pct. i Da nulreguleringen i ikke indhentes igen, udgør merskatten også ca. 969 kr. årligt fra og med Alle tal er i 2010-niveau og beregnet for en skatteyder i en kommune med en skatteprocent svarende til den landsgennemsnitlige for For topskatteydere medfører nulreguleringen i under de samme reguleringsforudsætninger som nævnt ovenfor, at topskattegrænsen ikke opreguleres med kr. i 2011, med yderligere kr. i 2012 og kr. i Det indebærer en merskat for topskatteydere på kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. fra og med Beregningen er ekskl. en eventuel reduktion af topskattesatsen som følge af det skrå skatteloft. Endvidere vil personer med lønindkomst over ca kr. få beskåret beskæftigelsesfradraget med op til ca. 100 kr. i hvert af de tre år. Der henvises i øvrigt til de stiliserede familietypeeksempler i afsnit Udskydelse af den planlagte forhøjelse af topskattegrænsen i tre år Gældende ret Topskatten udgør 15 pct. af den del beskatningsgrundlaget, der i 2010 overstiger et bundfradrag på kr. Beskatningsgrundlaget består af summen af den personlige indkomst plus eventuel positiv nettokapitalindkomst, der i 2010 overstiger kr., og med tillæg af eventuelt foretagne fradrag for indbetalinger til kapitalpensionsordninger. For ægtepar medregnes alene den del af deres samlede positive nettokapitalindkomst, der overstiger kr., til beskatningsgrundlaget. Ved beregning af topskatten kan en eventuel uudnyttet del af bundfradraget på kr. ikke overføres mellem ægtefæller. Fra 2011 forhøjes grundbeløbet for topskattegrænsen med kr. fra kr. til kr. (2010- niveau) Lovforslaget Det foreslås, at den forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 med kr., der blev vedtaget i forbindelse med udmøntningen af Forårspakke 2.0, udskydes i tre år indtil Grundbeløbet for topskattegrænsen på kr. (2010-niveau), der har virkning fra indkomståret 2011, foreslås først at få virkning fra indkomståret 2014, og topskattegrænsen på kr. foreslås fastholdt for indkomstårene Udskydelsen indebærer, at personer med indkomster, hvor topskattegrundlaget overstiger kr. ikke får en skattelettelse på kr. i årene Personer med et beskatningsgrundlag mellem kr. og

5 kr. mister således en skattelettelse i de tre år mellem 0 og kr. Alle tal er i 2010-niveau. 2.3 Begrænsning af fradraget for faglige kontingenter for lønmodtagere Gældende ret Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan der fradrages udgifter til kontingenter til fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Fradraget er betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig efter skattekontrolloven, har indberettet kontingentudgiften til SKAT. For lønmodtagere er faglige kontingenter fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, der i 2010 og 2011 har en skatteværdi på 33,6 pct. (gennemsnitskommune i 2010). Fra 2012 til 2019 nedsættes skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag gradvist med i alt 8 pct.-enheder som led i Forårspakke 2.0. Fra 2019 er fradragsværdien således reduceret til 25,6 pct. Tilsvarende gælder for selvstændigt erhvervsdrivende. Selvstændigt erhvervsdrivende, der afholder udgifter til kontingent til en fagforening eller andre faglige sammenslutninger, kan ligesom lønmodtagere fradrage udgifterne i den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag. Hvis en forening udover egentlige fagforeningsmæssige ydelser såsom løn- og overenskomstmæssig forhandling med lønmodtagerorganisationer og varetagelse af medlemmernes interesser i relation til det offentlige - også leverer erhvervsmæssige ydelser ud over det egentlig foreningsarbejde, kan den del af udgiften til arbejdsgiverforeninger og andre faglige sammenslutninger, som relaterer sig til de erhvervsmæssige ydelser, imidlertid anses for en driftsomkostning, der kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst. Den øvrige del kan kun fradrages som et ligningsmæssigt fradrag, uanset om virksomhedsordningen anvendes. For selskaber er der ikke behov for en tilsvarende opdeling, fordi fradragsværdien af udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforening - uanset om der er tale om den erhvervsmæssige eller den foreningsmæssige del af foreningens aktiviteter - er den samme. Her gives fuldt fradrag for hele kontingentet Lovforslaget Det foreslås, at der fra 2011 indføres et loft på kr. årligt for fradrag for kontingent til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger. Loftet finder dog ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer), der således fortsat har fradragsret for disse udgifter. Aftaleteksten om GenopretningsPakken indeholder tillige følgende afsnit:»desuden gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. med henblik på at opnå et samlet provenu på ¾ mia. kr. Heri vil indgå en begrænsning af arbejdsgivernes fradrag for faglige kontingenter i den skattepligtige indkomst.«begrænsningen af arbejdsgivernes fradragsret er ikke medtaget i dette lovforslag, men et lovforslag herom vil blive fremsat til efteråret. Begrænsningen af fradraget for lønmodtagerne m.v. bevirker, at skattesystemets nuværende begunstigelse af medlemskab af faglige organisationer mindskes. I 2010 skønnes lønmodtagerne samlet at fratrække ca. 8 mia. kr. i fagforeningskontingenter. Gennemsnitligt svarer det til lidt mindre end kr. for samtlige beskæftigede, hvoraf ikke alle er organiserede. Kontingentet i nogle fagforeninger udgør i underkanten af 500 kr. per måned ekskl. a-kassekontingent og efterlønsbidrag, dvs. lidt mindre end kr. årligt. Begrænsningen af fradraget til kr. vil for medlemmer af disse fagforeninger medføre en skattestigning på ca kr. i Frem til 2019 vil skattestigningen gradvist blive mindre og fra 2019 udgøre ca. 770 kr. årligt. For medlemmer af fagforeninger med lavere kontingentbetaling vil skattestigningen blive mindre eller nul. 2.4 Loft over børnefamilieydelsen Gældende ret Alle forældre, som er fuldt skattepligtige til Danmark, og som har børn og unge under 18 år med ophold i Danmark eller et EU/EØS-land får udbetalt en skattefri indkomstuafhængig børnefamilieydelse. Ydelsen udbetales af Skatteministeriet med en fjerdedel i hvert kvartal. Ydelsen udbetales første gang for det hele kvartal efter det kvartal, hvori barnet er født, og sidste gang for det kvartal, hvor den unge fylder 18 år. I det kvartal, hvor den unge fylder 18 år, udbetales ydelsen forholdsmæssigt svarende til antallet af dage fra kvartalets begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele kvartalet.

6 6 Børnefamilieydelsens størrelse afhænger af barnets alder. For børn under 3 år er beløbet kr. For børn mellem 3 og 6 år er beløbet kr., og for børn mellem 7 og 17 år er beløbet kr. Alle beløbene angiver den årlige ydelse i Som udgangspunkt udbetales børnefamilieydelsen til barnets mor. I de situationer, hvor barnet ikke bor hos sin mor, skal der ansøges om at få udbetalt ydelsen. Andre ydelsesmodtagere kan eksempelvis være barnets far, hvis barnet bor hos ham uafhængigt af, hvem der har forældremyndigheden eller plejeforældre, som ikke modtager plejeløn fra det offentlige Lovforslaget Det foreslås at indføre et loft på kr. for den samlede børnefamilieydelse, som en ydelsesmodtager kan modtage årligt. Den nye indretning af børnefamilieydelsen, som følger af lovforslaget, vil dermed bedre afspejle, at børnefamilier typisk ikke har lige så store udgifter forbundet med efterfølgende børn som med det første barn. Blandt andet ydes der søskenderabat til plads i daginstitution, ligesom større anskaffelser i form af barnevogn, puslebord, autostol mv. ofte bliver genbrugt. Omkostningerne er således mindre ved de efterfølgende børn. Der foreslås samtidig at indføre en overgangsordning for 2011 og 2012 for de børnefamilier, der med den nye indretning af børnefamilieydelsen vil modtage en lavere børnefamilieydelse. Det giver familierne bedre muligheder for at indrette sig efter det nye ydelsesniveau. Overgangsordningen indebærer, at alle ydelsesmodtagere i 2011 modtager en kompensation på et beløb svarende til to tredjedele af den del af børnefamilieydelsen, der overstiger kr., og en kompensation på et beløb svarende til en tredjedel af forskellen mellem den samlede børnefamilieydelse og kr. i Fra 2013 gives der ingen kompensationsbeløb. Loftet på kr. foreslås reguleret svarende til den årlige udvikling i forbrugerprisindekset ligesom børnefamilieydelsen. 3. Fordelingsmæssige konsekvenser af lovforslaget I nedenstående tabel er vist eksempler på skatteændringerne som følge af lovforslaget for en række skatteydere på forskellige indkomsttrin. Skatteændringerne er opdelt på de elementer i forslaget, der typisk vil berøre almindelige lønmodtagere. Det drejer sig om suspenderingen af 20-reguleringen i af personfradraget, beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, samt udskydelsen fra 2011 til 2014 af den planlagte forhøjelse af topskattegrænsen med kr.

7 7 Stiliserede eksempler på ændringer i skat som følge af lovforslaget i 2011, 2012 og fra Indkomst Nulregulering af personfradrag Nulregulering af beskæftigelsesfradrag Udskydelse af forhøjelsen af topskattegrænsen Nulregulering af topskattegrænsen Samlet skattestigning Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr og følgende år Note: Der er i beregningerne anvendt en kommunal skatteprocent svarende til den landsgennemsnitlige for Det er endvidere forudsat, at reguleringen af beløbsgrænserne efter gældende regler ville blive på 1,9 pct. i 2011, 1,8 pct. i 2012 og 2,1 pct. i Det fremgår, at for lønmodtagere med indkomster under topskattegrænsen stiger skatten med 335 kr. i 2011, 596 kr. i 2012 og med 969 kr. årligt fra Topskatteydere vil opleve en skattestigning på knap kr. i 2011, ca kr. i 2012 og knap kr. i Fra 2014, hvor topskattegrænsen forhøjes, som planlagt i Forårspakke 2.0, vil skattestigningen for topskatteydere blive på knap kr. årligt. Den foreslåede begrænsning af fradraget for fagforeningskontingenter vil medføre yderligere skatteforhøjelser i ovenstående eksempler, hvis de stiliserede personer er organiserede, og deres årlige kontingent overstiger kr. Udgør det årlige fagforeningskontingent eksempelvis kr. eller kr., vil de viste skatteændringer ovenfor blive henholdsvis 336 kr. eller 672 kr. højere i Denne yderligere skattestigning

8 8 vil gradvist falde frem til 2019, hvorefter den vil udgøre henholdsvis 256 kr. eller 512 kr. årligt. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Samlet set skønnes den del af aftalen om genopretning af dansk økonomi, der vedrører dette lovforslag, at medføre et merprovenu på ca. 9,0 mia. kr. målt i varig virkning før tilbageløb på moms og afgifter og uden adfærdsvirkninger. Tilbageløb i form af moms og afgifter indebærer, at provenuet skønnes til ca. 6,8 mia. kr. i faktorpriser. Adfærdseffekterne af et isoleret set lavere arbejdsudbud skønnes at reducere den varige virkning til ca. 6,0 mia. kr. I 2011 skønnes et merprovenu på ca. 5,1 mia. kr. og i 2012 skønnes et merprovenu på ca. 7,6 mia. kr. før adfærd og tilbageløb, jf. nedenstående oversigt. For kommunerne vil der blive tale om et merprovenu på ca. 1,5 mia. kr. i 2011 og ca. 2,4 mia. kr. i Forslaget medfører ingen økonomiske konsekvenser for regionerne. Forøgelsen af det kommunale udskrivningsgrundlag i 2011 indarbejdes i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og det kommunale bloktilskud for 2011 reduceres tilsvarende. For finansåret 2011 skønnes lovforslaget at medføre et merprovenu på godt 5,0 mia. kr. Provenuvirkning af de foreslåede ændringer i lovforslaget Varig Indkomstår Finansår Mio. kr. i 2010-niveau virkning Nulregulering af beløbsgrænser Udskydelse af forhøjelse af topskattegrænsen Begrænsning af fradraget for faglige kontingenter Loft over børnefamilieydelse Lovforslaget i alt heraf kommuneskat Anm.: Provenuvirkningen er opgjort før tilbageløb på moms og afgifter og uden adfærdsvirkninger. Der er ingen skatteudgifter forbundet med forslaget. GenopretningsPakken anslås samlet set at øge arbejdsudbuddet med op til ca personer på længere sigt. De isolerede effekter af de foreslåede ændringer i dette lovforslag skal ses i lyset heraf. De foreslåede ændringer i lovforslaget på skatteområdet vurderes isoleret set at påvirke incitamenterne til at udbyde arbejdskraft i negativ retning. Det sker især som følge af den skærpede beskatning ved ikke at indkomstregulere beløbsgrænserne. I modsat retning trækker en mindre, men positiv deltagelseseffekt fra delforslaget vedrørende børnefamilieydelse, som overskygges af en kraftigere negativ deltagelseseffekt fra begrænsningen af fradraget for fagforeningskontingenter. Nedenfor i tabellen fremgår skøn over effekterne opdelt på de forskellige elementer. Skøn for lovforslagets effekter på arbejdsudbud på langt sigt Fuldtidspersoner Lovforslaget i alt Heraf: Nulregulering af beløbsgrænser og udskydelse af forhøjelse af topskattegrænsen 1) Loft over børnefamilieydelsen 100 Begrænsning af fradraget for faglige kontingenter ) Den midlertidige udskydelse af forhøjelsen af topskattegrænsen vurderes ikke at have nogen nævneværdige arbejdsudbudsvirkninger på langt sigt, men alene betyde en midlertidig udskydelse af det positive bidrag fra grænseforhøjelsen Regulering efter personskattelovens 20 Det skønnes, at beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen, der reguleres efter personskattelovens 20, vil skulle reguleres med 1,9 pct. i 2011, 1,8 pct. i 2012 og 2,1 pct. i Reguleringen foretages med baggrund i den gennemsnitlige lønudvikling to år forud for indkomståret. Dvs. for 2011 på baggrund af lønudviklingen i Med forslaget om at fastholde beløbsgrænserne i på 2010-niveau sker der ikke nogen regule-

9 9 ring i disse år. Det medfører et merprovenu på ca. 2,1 mia. kr. i 2011, ca. 4,2 mia. kr. i 2012 og ca. 6,6 mia. kr. i Merprovenuet på ca. 6,6 mia. kr. i 2013 er den samlede effekt af tre års nulregulering, dvs. beregnet ud fra en manglende regulering på samlet 5,9 pct. i forhold til gældende regler. Fra 2014 sker der atter regulering af beløbsgrænserne. Dermed vil merprovenuet fra 2013 på ca. 6,6 mia. kr. også være provenuvirkningen for efterfølgende år. Den varige virkning er en anelse mindre, ca. 6,4 mia. kr. årligt, som følge af den lavere provenuvirkning af forslaget i 2011 og Fastholdelse af beløbsgrænserne i vil endvidere medføre, at de kommunale indkomstskatter stiger. Det er hovedsageligt fastholdelse af personfradraget og det maksimale beskæftigelsesfradrag, der har en kommunevirkning. Denne skønnes til ca. 875 mio. kr. i 2011, ca mio. kr. i 2012 og ca mio. kr. i Udskydelse af forhøjelsen af topskattegrænsen i tre år En udskydelse af forhøjelse af topskattegrænsen vil medføre et merprovenu på ca. 1,8 mia. kr. i 2011, ca. 1,9 mia. kr. i 2012 og ca. 2,0 mia. kr. i Provenuvirkningen for denne del af lovforslaget er påvirket af, at den nominelle fastholdelse af beløbsgrænser også omfatter topskattegrænsen. Dermed vil topskattegrænsen realt falde fra 2010 til Det betyder, at provenuvirkningen af at udskyde topskattegrænsen bliver større, end hvis topskattegrænsen ikke var fastholdt nominelt. I fravær af den nominelle fastholdelse af beløbsgrænserne ville provenuet ved en udskydelse af forhøjelse af topskattegrænsen medføre et merprovenu på ca.1,7 mia. kr. i alle år. Den varige provenuvirkning ved udskydelsen er relativt beskeden, da der kun er tale om tre års provenueffekter, og udgør ca. 100 mio. kr. Antallet af topskatteydere påvirkes af både fastholdelsen af beløbsgrænserne samt af udskydelsen af forhøjelsen af topskattegrænsen. Efter gældende regler skønnes der at ville være ca topskatteydere i Som følge af fastholdelse af beløbsgrænserne vil antallet stige til ca topskatteydere i Yderligere vil antallet stige til i 2013 som følge af, at forhøjelsen af topskattegrænsen er udskudt. I 2014, når forhøjelsen af topskattegrænsen gennemføres, vil antallet af topskatteydere blive ca Begrænsning af fradraget for faglige kontingenter Det skønnes, at der i 2010 vil blive fratrukket ca. 8 mia. kr. vedrørende faglige kontingenter for lønmodtagere. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, der i 2010 og 2011 har en skatteværdi på 33,6 pct. (gennemsnitskommune). Skatteværdien af det samlede fradrag udgør således i 2011 ca. 2,7 mia. kr. Fra 2012 til 2019 nedsættes skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag gradvist med i alt 8 pct.enheder til 25,6 pct. Den samlede skatteværdi vil derfor falde frem til 2019 og de følgende år til ca. 2 mia. kr. årligt. Det skønnes, at indførelsen af et loft over fradraget for fagforeningskontingenter på kr. årligt vil medføre et merprovenu på ca. 850 mio. kr. Det årlige merprovenu vil stige gradvist til ca. 2,0 mia. kr. årligt på langt sigt. Provenuskønnene er den umiddelbare virkning før tilbageløb på moms og afgifter og ekskl. adfærd. Finansårseffekten vil i 2011 være mindre end indkomstårseffekten og skønnes til ca. 800 mio. kr. Begrænsning af fradragsretten for faglige kontingenter vil medføre, at de kommunale indkomstskatter stiger. Stigningen skønnes til ca. 625 mio. kr. i 2011 og ca. 650 mio. kr Loft over børnefamilieydelsen Den samlede udgift til børnefamilieydelsen udgør ca. 14,65 mia. kr. i Loftet på kr. for den samlede skattefrie børnefamilieydelse skønnes at medføre en besparelse på 350 mio. kr. i 2011, stigende til 650 mio. kr. i 2012 og til ca. 1 mia. kr. i Den varige virkning skønnes til ca. 975 mio. kr. årligt. Det skønnes at ca modtagere vil få reduceret børnefamilieydelse med ca kr. i gennemsnit, ekskl. kompensation. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Da lovforslaget forventes vedtaget i indeværende Folketingssamling, kan der tages højde for de foreslåede ændringer i de igangværende procedurer med gennemførelsen af forskudsregistreringen for Forslaget om begrænsning af fradraget for faglige kontingenter skønnes med nogen usikkerhed at medføre engangsudgifter til systemtilretninger på 3 mio. kr. Forslaget ventes ikke at medføre selvstændige driftsudgifter af nævneværdigt omfang. Den foreslåede nulregulering af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen i 2011, 2012 og 2013, og den foreslåede udskydelse af forhøjelsen af topskattegrænsen i tre år til 2014, samt begrænsningerne af fradraget for fagforeningskontingent vil blive omtalt i den

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013 Side 1 af 6 13012011 Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 222 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009 Forslag til lov om en grøn check (Skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Fredag den 20. marts 2009 sendte Skatteministeriet lovforslag om skattereformen i høring.

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 14. april 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere