Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 221 Folketinget Fremsat den 27. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (Ingen regulering af beløbsgrænser i , begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen) 1 I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 459 af 12. juni 2009 og senest ved lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. 7, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Bundfradraget udgør kr. For indkomståret 2014 og senere indkomstår udgør bundfradraget kr. (2010-niveau).«2. I 20, stk. 3, ændres»2009 og 2010«til:» «. 2 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret bl.a. ved 13 i lov nr af 20. december 2006, og senest ved 2 i lov nr. 474 af 7. maj 2010, foretages følgende ændring: 1. 13, stk. 1, affattes således:»ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Det årlige fradrag efter 1. pkt. kan ikke overstige et beløb på kr. 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer). Erstatninger eller ydelser, der udbetales til medlemmerne af sammenslutninger, som nævnt i 1. pkt. medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, jf. dog 30 og 31.«3 I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret ved lov nr. 318 af 30. april 2008, 102 i lov nr af 19. december 2008 og 2 i lov nr af 27. december 2008, foretages følgende ændring: 1. 1 affattes således:» 1. For børn under 18 år udbetales der en skattefri børnefamilieydelse. Børnefamilieydelsen udgør kr. årligt (2011-niveau) for børn indtil det fyldte 3. år, kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 3. år og indtil det fyldte 7. år og kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år. Stk. 2. Den samlede udbetaling pr. ydelsesmodtager, jf. 4, kan højst udgøre kr. (2011-niveau) årligt. Overstiger den samlede børnefamilieydelse efter stk. 1, kr., udbetales der i 2011 tillige et beløb svarende til to tredjedele og i 2012 et beløb svarende til en tredjedel af forskellen mellem den samlede børnefamilieydelse og kr. Såfremt der er truffet afgørelse efter 2, nr. 5, skal beløbet, som barnet ville have modtaget, indgå ved opgørelsen af, om den samlede børnefamilieydelse overstiger beløbsgrænsen på kr. Ved en eventuel beskæring af den samlede børnefamilieydelse reduceres ydelsen for det yngste barn først. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte beløb reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentre- Skatteministeriet, j.nr AN010421

2 2 guleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.«Stk har virkning fra og med indkomståret Stk har virkning fra og med kalenderåret Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 25. maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Aftalen indebærer, at der gennemføres en række tiltag, som samlet set styrker de offentlige finanser med 24 mia. kr. i Af aftaleteksten fremgår bl.a., at: Parterne er enige om at suspendere den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter m.v. ( 20) i Det omfatter blandt andet personfradraget og indkomstgrænsen for topskat samt en række andre grænser mv. i skattesystemet. Suspensionen medfører et provenu på ca. 6½ mia. kr. i Parterne er samtidig enige om, at den forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i 2011, som følger af Forårspakke 2.0, udskydes i tre år indtil Det medfører et provenu på ca. 1,7 mia. kr. pr. år i de år, udskydelsen varer. Der indføres en grænse for fradrag for lønmodtageres faglige kontingenter på kr. årligt. Det vil blandt andet styrke tilskyndelsen til at nedbringe omkostningerne og dermed kontingentet i de faglige organisationer. Det umiddelbare provenu skønnes til cirka ¾ mia. kr. Kontingenter til a-kasser er fortsat fuldt fradragsberettigede. Desuden gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. med henblik på at opnå et samlet provenu på ¾ mia. kr. Der indføres et loft på kr. for den samlede skattefrie børnefamilieydelse, der kan modtages årligt. Den nye indretning af børnefamilieydelsen afspejler bedre, at børnefamilier typisk ikke har lige så store udgifter forbundet med andet og tredje barn som med det første, bl.a. som følge af søskenderabat til plads i daginstitution. Loftet over børnefamilieydelsen har virkning fra 1. januar Der indføres samtidig en overgangsordning, der sikrer en glidende tilpasning til nye regler for børnefamilieydelse. Overgangsordningen indebærer, at alle børnefamilier modtager en kompensation på 2/3 af den del af børnefamilieydelsen, der efter de nuværende regler overstiger kr. i I 2012 udgør kompensationen en tredjedel. Loftet over børnefamilieydelsen på kr. årligt tilvejebringer et provenu på ca. 350 mio. kr. i 2011, 650 mio. kr. i 2012 og ca. 1 mia. kr. i Med aftalen styrkes den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod Dermed imødekommes den forventede henstilling fra EU. Samtidig medfører aftalen en væsentlig styrkelse af beskæftigelsen på lidt længere sigt, især som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det betyder, at de offentlige finanser samlet styrkes med ca. 26 mia. kr. i 2015, og at der kun udestår 5 mia. kr., før målet om strukturel balance i 2015 indfries. 2. Lovforslagets indhold Dette lovforslag udmønter følgende elementer i aftalen om GenopretningsPakken: Suspension af den automatiske regulering af visse beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen i 2011, 2012 og Reguleringen af beløbsgrænserne genoptages fra Den treårige suspension af reguleringen medfører et permanent lavere niveau for beløbsgrænserne fra 2014 og frem. Udskydelse af den planlagte forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i 2011 i Forårspakke 2.0 i tre år indtil Der indføres en grænse for fradrag af lønmodtageres faglige kontingenter på kr. årligt. Der indføres et loft på kr. for den samlede skattefrie børnefamilieydelse, der kan modtages årligt. Der indføres samtidig en overgangsordning, som sikrer en glidende tilpasning til de nye regler for børnefamilieydelse. 2.1 Ingen regulering efter personskattelovens 20 i tre år Gældende ret En række beløbsgrænser m.v. i skatte- og afgiftslovgivningen reguleres hvert år efter personskattelovens 20 svarende til den generelle lønudvikling i samfundet to år forud for indkomståret. Reguleringen følger et reguleringstal, der beregnes ved at forhøje det foregående års reguleringstal med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Tilpasningsprocenten fastsættes i henhold til lov om en satsreguleringsprocent og bekendtgøres af finansministeren i forbindelse med fremsættelsen af forslag til finanslov for det kommende finansår. Samtlige grundbeløb i lovgivningen, der reguleres efter 20 i personskatteloven, er angivet i 2010-niveau. Som led i Forårspakke 2.0 blev reguleringen af beløbsgrænserne m.v. suspenderet i Derfor udgør regu-

4 4 leringstallet 100,0 for begge indkomstårene 2009 og Reguleringen af beløbsgrænserne genoptages fra indkomståret En oversigt over samtlige beløbsgrænser og øvrige bestemmelser, der følger reguleringen efter personskattelovens 20, fremgår af bilag Lovforslaget Det foreslås, at samtlige grundbeløb i skatte- og afgiftslovgivningen, der følger reguleringsbestemmelsen i personskattelovens 20, ikke reguleres for indkomstårene 2011, 2012 og De gældende beløbsgrænser for indkomståret 2010 vil således også være gældende i De årlige reguleringer genoptages fra indkomståret Den treårige suspension af reguleringen medfører dog et permanent lavere niveau for beløbsgrænserne fra 2014 og frem. Suspenderingen af reguleringen foreslås udmøntet ved, at reguleringstallet i personskattelovens 20, stk. 3, fastholdes på 100,0 i årene Tre steder i skattelovgivningen sker der tillige en regulering på baggrund af ændringer i reguleringstallet i personskattelovens 20 i forhold til reguleringstallet det foregående år. Suspenderingen af reguleringen indebærer således, at der i ikke sker regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven, ikke kan foretages fradrag for hensættelse til konsolidering af foreningsformuen i henhold til fondsbeskatningsloven og ikke sker regulering af visse beløb i seniornedslagsloven. Samtlige beløbsgrænser og de øvrige bestemmelser, der omfattes af den foreslåede nulregulering, fremgår af oversigten i bilag 2. Den foreslåede nulregulering indebærer bl.a., at personfradraget ikke bliver opreguleret fra kr. i 2010 til kr. i 2011, hvilket medfører en merskat i 2011 for alle skatteydere på ca. 335 kr. Nulreguleringen i 2012 indebærer, at personfradraget fra 2011 til 2012 ikke opreguleres med yderligere 700 kr. til kr., hvilket medfører en merskat på ca. 261 kr. eller samlet ca. 596 kr. for de to års nulregulering. I 2013 vil nulreguleringen medføre, at personfradraget ikke opreguleres med kr. til kr. hvilket medfører en merskat på ca. 373 kr. eller samlet ca. 969 kr. for tre års nulregulering. Det er herved forudsat, at reguleringen efter gældende regler ville udgøre 1,9 pct. i 2011, 1,8 pct. i 2012 og 2,1 pct. i Da nulreguleringen i ikke indhentes igen, udgør merskatten også ca. 969 kr. årligt fra og med Alle tal er i 2010-niveau og beregnet for en skatteyder i en kommune med en skatteprocent svarende til den landsgennemsnitlige for For topskatteydere medfører nulreguleringen i under de samme reguleringsforudsætninger som nævnt ovenfor, at topskattegrænsen ikke opreguleres med kr. i 2011, med yderligere kr. i 2012 og kr. i Det indebærer en merskat for topskatteydere på kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. fra og med Beregningen er ekskl. en eventuel reduktion af topskattesatsen som følge af det skrå skatteloft. Endvidere vil personer med lønindkomst over ca kr. få beskåret beskæftigelsesfradraget med op til ca. 100 kr. i hvert af de tre år. Der henvises i øvrigt til de stiliserede familietypeeksempler i afsnit Udskydelse af den planlagte forhøjelse af topskattegrænsen i tre år Gældende ret Topskatten udgør 15 pct. af den del beskatningsgrundlaget, der i 2010 overstiger et bundfradrag på kr. Beskatningsgrundlaget består af summen af den personlige indkomst plus eventuel positiv nettokapitalindkomst, der i 2010 overstiger kr., og med tillæg af eventuelt foretagne fradrag for indbetalinger til kapitalpensionsordninger. For ægtepar medregnes alene den del af deres samlede positive nettokapitalindkomst, der overstiger kr., til beskatningsgrundlaget. Ved beregning af topskatten kan en eventuel uudnyttet del af bundfradraget på kr. ikke overføres mellem ægtefæller. Fra 2011 forhøjes grundbeløbet for topskattegrænsen med kr. fra kr. til kr. (2010- niveau) Lovforslaget Det foreslås, at den forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 med kr., der blev vedtaget i forbindelse med udmøntningen af Forårspakke 2.0, udskydes i tre år indtil Grundbeløbet for topskattegrænsen på kr. (2010-niveau), der har virkning fra indkomståret 2011, foreslås først at få virkning fra indkomståret 2014, og topskattegrænsen på kr. foreslås fastholdt for indkomstårene Udskydelsen indebærer, at personer med indkomster, hvor topskattegrundlaget overstiger kr. ikke får en skattelettelse på kr. i årene Personer med et beskatningsgrundlag mellem kr. og

5 kr. mister således en skattelettelse i de tre år mellem 0 og kr. Alle tal er i 2010-niveau. 2.3 Begrænsning af fradraget for faglige kontingenter for lønmodtagere Gældende ret Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan der fradrages udgifter til kontingenter til fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Fradraget er betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig efter skattekontrolloven, har indberettet kontingentudgiften til SKAT. For lønmodtagere er faglige kontingenter fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, der i 2010 og 2011 har en skatteværdi på 33,6 pct. (gennemsnitskommune i 2010). Fra 2012 til 2019 nedsættes skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag gradvist med i alt 8 pct.-enheder som led i Forårspakke 2.0. Fra 2019 er fradragsværdien således reduceret til 25,6 pct. Tilsvarende gælder for selvstændigt erhvervsdrivende. Selvstændigt erhvervsdrivende, der afholder udgifter til kontingent til en fagforening eller andre faglige sammenslutninger, kan ligesom lønmodtagere fradrage udgifterne i den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag. Hvis en forening udover egentlige fagforeningsmæssige ydelser såsom løn- og overenskomstmæssig forhandling med lønmodtagerorganisationer og varetagelse af medlemmernes interesser i relation til det offentlige - også leverer erhvervsmæssige ydelser ud over det egentlig foreningsarbejde, kan den del af udgiften til arbejdsgiverforeninger og andre faglige sammenslutninger, som relaterer sig til de erhvervsmæssige ydelser, imidlertid anses for en driftsomkostning, der kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst. Den øvrige del kan kun fradrages som et ligningsmæssigt fradrag, uanset om virksomhedsordningen anvendes. For selskaber er der ikke behov for en tilsvarende opdeling, fordi fradragsværdien af udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforening - uanset om der er tale om den erhvervsmæssige eller den foreningsmæssige del af foreningens aktiviteter - er den samme. Her gives fuldt fradrag for hele kontingentet Lovforslaget Det foreslås, at der fra 2011 indføres et loft på kr. årligt for fradrag for kontingent til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger. Loftet finder dog ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer), der således fortsat har fradragsret for disse udgifter. Aftaleteksten om GenopretningsPakken indeholder tillige følgende afsnit:»desuden gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. med henblik på at opnå et samlet provenu på ¾ mia. kr. Heri vil indgå en begrænsning af arbejdsgivernes fradrag for faglige kontingenter i den skattepligtige indkomst.«begrænsningen af arbejdsgivernes fradragsret er ikke medtaget i dette lovforslag, men et lovforslag herom vil blive fremsat til efteråret. Begrænsningen af fradraget for lønmodtagerne m.v. bevirker, at skattesystemets nuværende begunstigelse af medlemskab af faglige organisationer mindskes. I 2010 skønnes lønmodtagerne samlet at fratrække ca. 8 mia. kr. i fagforeningskontingenter. Gennemsnitligt svarer det til lidt mindre end kr. for samtlige beskæftigede, hvoraf ikke alle er organiserede. Kontingentet i nogle fagforeninger udgør i underkanten af 500 kr. per måned ekskl. a-kassekontingent og efterlønsbidrag, dvs. lidt mindre end kr. årligt. Begrænsningen af fradraget til kr. vil for medlemmer af disse fagforeninger medføre en skattestigning på ca kr. i Frem til 2019 vil skattestigningen gradvist blive mindre og fra 2019 udgøre ca. 770 kr. årligt. For medlemmer af fagforeninger med lavere kontingentbetaling vil skattestigningen blive mindre eller nul. 2.4 Loft over børnefamilieydelsen Gældende ret Alle forældre, som er fuldt skattepligtige til Danmark, og som har børn og unge under 18 år med ophold i Danmark eller et EU/EØS-land får udbetalt en skattefri indkomstuafhængig børnefamilieydelse. Ydelsen udbetales af Skatteministeriet med en fjerdedel i hvert kvartal. Ydelsen udbetales første gang for det hele kvartal efter det kvartal, hvori barnet er født, og sidste gang for det kvartal, hvor den unge fylder 18 år. I det kvartal, hvor den unge fylder 18 år, udbetales ydelsen forholdsmæssigt svarende til antallet af dage fra kvartalets begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele kvartalet.

6 6 Børnefamilieydelsens størrelse afhænger af barnets alder. For børn under 3 år er beløbet kr. For børn mellem 3 og 6 år er beløbet kr., og for børn mellem 7 og 17 år er beløbet kr. Alle beløbene angiver den årlige ydelse i Som udgangspunkt udbetales børnefamilieydelsen til barnets mor. I de situationer, hvor barnet ikke bor hos sin mor, skal der ansøges om at få udbetalt ydelsen. Andre ydelsesmodtagere kan eksempelvis være barnets far, hvis barnet bor hos ham uafhængigt af, hvem der har forældremyndigheden eller plejeforældre, som ikke modtager plejeløn fra det offentlige Lovforslaget Det foreslås at indføre et loft på kr. for den samlede børnefamilieydelse, som en ydelsesmodtager kan modtage årligt. Den nye indretning af børnefamilieydelsen, som følger af lovforslaget, vil dermed bedre afspejle, at børnefamilier typisk ikke har lige så store udgifter forbundet med efterfølgende børn som med det første barn. Blandt andet ydes der søskenderabat til plads i daginstitution, ligesom større anskaffelser i form af barnevogn, puslebord, autostol mv. ofte bliver genbrugt. Omkostningerne er således mindre ved de efterfølgende børn. Der foreslås samtidig at indføre en overgangsordning for 2011 og 2012 for de børnefamilier, der med den nye indretning af børnefamilieydelsen vil modtage en lavere børnefamilieydelse. Det giver familierne bedre muligheder for at indrette sig efter det nye ydelsesniveau. Overgangsordningen indebærer, at alle ydelsesmodtagere i 2011 modtager en kompensation på et beløb svarende til to tredjedele af den del af børnefamilieydelsen, der overstiger kr., og en kompensation på et beløb svarende til en tredjedel af forskellen mellem den samlede børnefamilieydelse og kr. i Fra 2013 gives der ingen kompensationsbeløb. Loftet på kr. foreslås reguleret svarende til den årlige udvikling i forbrugerprisindekset ligesom børnefamilieydelsen. 3. Fordelingsmæssige konsekvenser af lovforslaget I nedenstående tabel er vist eksempler på skatteændringerne som følge af lovforslaget for en række skatteydere på forskellige indkomsttrin. Skatteændringerne er opdelt på de elementer i forslaget, der typisk vil berøre almindelige lønmodtagere. Det drejer sig om suspenderingen af 20-reguleringen i af personfradraget, beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, samt udskydelsen fra 2011 til 2014 af den planlagte forhøjelse af topskattegrænsen med kr.

7 7 Stiliserede eksempler på ændringer i skat som følge af lovforslaget i 2011, 2012 og fra Indkomst Nulregulering af personfradrag Nulregulering af beskæftigelsesfradrag Udskydelse af forhøjelsen af topskattegrænsen Nulregulering af topskattegrænsen Samlet skattestigning Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr og følgende år Note: Der er i beregningerne anvendt en kommunal skatteprocent svarende til den landsgennemsnitlige for Det er endvidere forudsat, at reguleringen af beløbsgrænserne efter gældende regler ville blive på 1,9 pct. i 2011, 1,8 pct. i 2012 og 2,1 pct. i Det fremgår, at for lønmodtagere med indkomster under topskattegrænsen stiger skatten med 335 kr. i 2011, 596 kr. i 2012 og med 969 kr. årligt fra Topskatteydere vil opleve en skattestigning på knap kr. i 2011, ca kr. i 2012 og knap kr. i Fra 2014, hvor topskattegrænsen forhøjes, som planlagt i Forårspakke 2.0, vil skattestigningen for topskatteydere blive på knap kr. årligt. Den foreslåede begrænsning af fradraget for fagforeningskontingenter vil medføre yderligere skatteforhøjelser i ovenstående eksempler, hvis de stiliserede personer er organiserede, og deres årlige kontingent overstiger kr. Udgør det årlige fagforeningskontingent eksempelvis kr. eller kr., vil de viste skatteændringer ovenfor blive henholdsvis 336 kr. eller 672 kr. højere i Denne yderligere skattestigning

8 8 vil gradvist falde frem til 2019, hvorefter den vil udgøre henholdsvis 256 kr. eller 512 kr. årligt. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Samlet set skønnes den del af aftalen om genopretning af dansk økonomi, der vedrører dette lovforslag, at medføre et merprovenu på ca. 9,0 mia. kr. målt i varig virkning før tilbageløb på moms og afgifter og uden adfærdsvirkninger. Tilbageløb i form af moms og afgifter indebærer, at provenuet skønnes til ca. 6,8 mia. kr. i faktorpriser. Adfærdseffekterne af et isoleret set lavere arbejdsudbud skønnes at reducere den varige virkning til ca. 6,0 mia. kr. I 2011 skønnes et merprovenu på ca. 5,1 mia. kr. og i 2012 skønnes et merprovenu på ca. 7,6 mia. kr. før adfærd og tilbageløb, jf. nedenstående oversigt. For kommunerne vil der blive tale om et merprovenu på ca. 1,5 mia. kr. i 2011 og ca. 2,4 mia. kr. i Forslaget medfører ingen økonomiske konsekvenser for regionerne. Forøgelsen af det kommunale udskrivningsgrundlag i 2011 indarbejdes i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og det kommunale bloktilskud for 2011 reduceres tilsvarende. For finansåret 2011 skønnes lovforslaget at medføre et merprovenu på godt 5,0 mia. kr. Provenuvirkning af de foreslåede ændringer i lovforslaget Varig Indkomstår Finansår Mio. kr. i 2010-niveau virkning Nulregulering af beløbsgrænser Udskydelse af forhøjelse af topskattegrænsen Begrænsning af fradraget for faglige kontingenter Loft over børnefamilieydelse Lovforslaget i alt heraf kommuneskat Anm.: Provenuvirkningen er opgjort før tilbageløb på moms og afgifter og uden adfærdsvirkninger. Der er ingen skatteudgifter forbundet med forslaget. GenopretningsPakken anslås samlet set at øge arbejdsudbuddet med op til ca personer på længere sigt. De isolerede effekter af de foreslåede ændringer i dette lovforslag skal ses i lyset heraf. De foreslåede ændringer i lovforslaget på skatteområdet vurderes isoleret set at påvirke incitamenterne til at udbyde arbejdskraft i negativ retning. Det sker især som følge af den skærpede beskatning ved ikke at indkomstregulere beløbsgrænserne. I modsat retning trækker en mindre, men positiv deltagelseseffekt fra delforslaget vedrørende børnefamilieydelse, som overskygges af en kraftigere negativ deltagelseseffekt fra begrænsningen af fradraget for fagforeningskontingenter. Nedenfor i tabellen fremgår skøn over effekterne opdelt på de forskellige elementer. Skøn for lovforslagets effekter på arbejdsudbud på langt sigt Fuldtidspersoner Lovforslaget i alt Heraf: Nulregulering af beløbsgrænser og udskydelse af forhøjelse af topskattegrænsen 1) Loft over børnefamilieydelsen 100 Begrænsning af fradraget for faglige kontingenter ) Den midlertidige udskydelse af forhøjelsen af topskattegrænsen vurderes ikke at have nogen nævneværdige arbejdsudbudsvirkninger på langt sigt, men alene betyde en midlertidig udskydelse af det positive bidrag fra grænseforhøjelsen Regulering efter personskattelovens 20 Det skønnes, at beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen, der reguleres efter personskattelovens 20, vil skulle reguleres med 1,9 pct. i 2011, 1,8 pct. i 2012 og 2,1 pct. i Reguleringen foretages med baggrund i den gennemsnitlige lønudvikling to år forud for indkomståret. Dvs. for 2011 på baggrund af lønudviklingen i Med forslaget om at fastholde beløbsgrænserne i på 2010-niveau sker der ikke nogen regule-

9 9 ring i disse år. Det medfører et merprovenu på ca. 2,1 mia. kr. i 2011, ca. 4,2 mia. kr. i 2012 og ca. 6,6 mia. kr. i Merprovenuet på ca. 6,6 mia. kr. i 2013 er den samlede effekt af tre års nulregulering, dvs. beregnet ud fra en manglende regulering på samlet 5,9 pct. i forhold til gældende regler. Fra 2014 sker der atter regulering af beløbsgrænserne. Dermed vil merprovenuet fra 2013 på ca. 6,6 mia. kr. også være provenuvirkningen for efterfølgende år. Den varige virkning er en anelse mindre, ca. 6,4 mia. kr. årligt, som følge af den lavere provenuvirkning af forslaget i 2011 og Fastholdelse af beløbsgrænserne i vil endvidere medføre, at de kommunale indkomstskatter stiger. Det er hovedsageligt fastholdelse af personfradraget og det maksimale beskæftigelsesfradrag, der har en kommunevirkning. Denne skønnes til ca. 875 mio. kr. i 2011, ca mio. kr. i 2012 og ca mio. kr. i Udskydelse af forhøjelsen af topskattegrænsen i tre år En udskydelse af forhøjelse af topskattegrænsen vil medføre et merprovenu på ca. 1,8 mia. kr. i 2011, ca. 1,9 mia. kr. i 2012 og ca. 2,0 mia. kr. i Provenuvirkningen for denne del af lovforslaget er påvirket af, at den nominelle fastholdelse af beløbsgrænser også omfatter topskattegrænsen. Dermed vil topskattegrænsen realt falde fra 2010 til Det betyder, at provenuvirkningen af at udskyde topskattegrænsen bliver større, end hvis topskattegrænsen ikke var fastholdt nominelt. I fravær af den nominelle fastholdelse af beløbsgrænserne ville provenuet ved en udskydelse af forhøjelse af topskattegrænsen medføre et merprovenu på ca.1,7 mia. kr. i alle år. Den varige provenuvirkning ved udskydelsen er relativt beskeden, da der kun er tale om tre års provenueffekter, og udgør ca. 100 mio. kr. Antallet af topskatteydere påvirkes af både fastholdelsen af beløbsgrænserne samt af udskydelsen af forhøjelsen af topskattegrænsen. Efter gældende regler skønnes der at ville være ca topskatteydere i Som følge af fastholdelse af beløbsgrænserne vil antallet stige til ca topskatteydere i Yderligere vil antallet stige til i 2013 som følge af, at forhøjelsen af topskattegrænsen er udskudt. I 2014, når forhøjelsen af topskattegrænsen gennemføres, vil antallet af topskatteydere blive ca Begrænsning af fradraget for faglige kontingenter Det skønnes, at der i 2010 vil blive fratrukket ca. 8 mia. kr. vedrørende faglige kontingenter for lønmodtagere. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, der i 2010 og 2011 har en skatteværdi på 33,6 pct. (gennemsnitskommune). Skatteværdien af det samlede fradrag udgør således i 2011 ca. 2,7 mia. kr. Fra 2012 til 2019 nedsættes skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag gradvist med i alt 8 pct.enheder til 25,6 pct. Den samlede skatteværdi vil derfor falde frem til 2019 og de følgende år til ca. 2 mia. kr. årligt. Det skønnes, at indførelsen af et loft over fradraget for fagforeningskontingenter på kr. årligt vil medføre et merprovenu på ca. 850 mio. kr. Det årlige merprovenu vil stige gradvist til ca. 2,0 mia. kr. årligt på langt sigt. Provenuskønnene er den umiddelbare virkning før tilbageløb på moms og afgifter og ekskl. adfærd. Finansårseffekten vil i 2011 være mindre end indkomstårseffekten og skønnes til ca. 800 mio. kr. Begrænsning af fradragsretten for faglige kontingenter vil medføre, at de kommunale indkomstskatter stiger. Stigningen skønnes til ca. 625 mio. kr. i 2011 og ca. 650 mio. kr Loft over børnefamilieydelsen Den samlede udgift til børnefamilieydelsen udgør ca. 14,65 mia. kr. i Loftet på kr. for den samlede skattefrie børnefamilieydelse skønnes at medføre en besparelse på 350 mio. kr. i 2011, stigende til 650 mio. kr. i 2012 og til ca. 1 mia. kr. i Den varige virkning skønnes til ca. 975 mio. kr. årligt. Det skønnes at ca modtagere vil få reduceret børnefamilieydelse med ca kr. i gennemsnit, ekskl. kompensation. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Da lovforslaget forventes vedtaget i indeværende Folketingssamling, kan der tages højde for de foreslåede ændringer i de igangværende procedurer med gennemførelsen af forskudsregistreringen for Forslaget om begrænsning af fradraget for faglige kontingenter skønnes med nogen usikkerhed at medføre engangsudgifter til systemtilretninger på 3 mio. kr. Forslaget ventes ikke at medføre selvstændige driftsudgifter af nævneværdigt omfang. Den foreslåede nulregulering af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen i 2011, 2012 og 2013, og den foreslåede udskydelse af forhøjelsen af topskattegrænsen i tre år til 2014, samt begrænsningerne af fradraget for fagforeningskontingent vil blive omtalt i den

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere