Skatteudvalget L 74 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne) Benny Engelbrecht / Søren Schou

2 Høringssvar vedrørende forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter. Organisation Bemærkninger Kommentarer Advokatrådet Advokatrådet har ikke bemærkninger til lovforslaget. Danske Regioner Danske Regioner har ikke bemærkninger til lovforslaget. Dansk Erhverv Dansk Erhverv bemærker, at loftet over fradrag for fagforeningskontingenter blev indført som led i genopretningsaftalen fra I samme forbindelse blev der gennemført en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål m.v., der også skønnedes at medføre et provenu på ¾ mia. kr. For virksomhederne blev der gennemført en forhøjelse af arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven fra 21 til 30 dage. Dansk Erhverv finder, at det er en ulogisk og uhensigtsmæssig forskelsbehandling, at stramningerne for virksomhederne ikke bortfalder, når stramningerne for lønmodtagerne nu afvikles. Dansk Erhverv påpeger også, at omkostningerne ved at have medarbejdere ansat i private virksomheder i Danmark er uforholdsmæssigt høje, og at det blandt andet er derfor, at Danmark ikke har genvundet tabet af næsten private arbejdspladser efter finanskrisen satte ind i Dansk Erhverv finder, at høj beskæftigelse er en forudsætning for både velstand og velfærd i Danmark, og at regeringen derfor bør prioritere at Aftale om genopretning af Danmarks økonomi blev indgået af den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti i Aftalen indeholdt mange elementer, herunder indførelse af et loft for fradrag for fagforeningskontingenter på kr. Det forhold, at den nuværende regering ønsker at forhøje loftet for fradrag for faglige kontingenter, medfører ikke som en logisk følge, at der også ændres ved andre af genopretningsaftalens elementer. Endvidere har regeringen gennemført andre og vigtige initiativer, der gør det billigere og nemmere at drive virksomhed i Danmark blandt andet gennem nedsættelse af selskabsskatten og en lang række andre initiativer i aftalerne om Vækstplan DK fra 2013 og Vækstpakken fra juni Side 2 af 11

3 afvikle de omkostninger, som virksomhederne blev pålagt ved genopretningspakken. Dansk Erhverv bemærker, at det fremhæves som en del af begrundelsen for at udvide fradragsretten, at selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber på tilsvarende vis har mulighed for at fradrage udgifter til kontingent til faglige sammenslutninger. Hertil bemærker Dansk Erhverv, at der grundlæggende set er forskel på privatpersoners og virksomheders skatteberegning. Virksomheder betaler således ikke indkomstskat, men derimod overskudsskat, og det er derfor naturligt, at virksomheder har fradrag for alle erhvervsmæssigt begrundede udgifter. Personer har derimod kun i begrænset omfang fradragsret for erhvervsmæssigt begrundede udgifter. Det forhold, at der i lovforslaget nævnes, at selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer) på tilsvarende vis har mulighed for at fradrage udgifter til kontingent til en fagforening eller andre faglige sammenslutninger, er blot ment som en konstatering af, at disse også har fradrag for fagforeningskontingenter. Der er ikke tale om en generel tilkendegivelse om de skattemæssige forhold for personer og virksomheder. Lovforslaget er tilrettet, så det fremgår mere klart. DI DI har ikke bemærkninger til lovforslaget. Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund (DJ) er helt enig i, at forhøjelsen af fradraget for fagforeningskontingenter understøtter den danske model på arbejdsmarkedet. DJ bemærker, at de faglige organisationer sammen med arbejdsgiverorganisationerne tager et stort ansvar ved at indgå aftaler, der sikre et velfungerende dansk arbejdsmarked. DJ anfører, at det danske samfund Side 3 af 11

4 har en særlig interesse i, at de faglige organisationer har en høj organisationsgrad, som er med til at forpligte organisationernes ledelser til at udføre et arbejde af høj kvalitet. Fradraget for fagforeningskontingenter medvirker efter DJ s opfattelse til at sikre den høje organisationsprocent samtidig med, at fradraget også afspejler det arbejde, som organisationer reelt bidrager med til den demokratiske udvikling. Dansk Metal Dansk Metal (DM) bakker op om lovforslaget. DM bemærker, at den danske model sikrer stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet. Det sker via branchespecifikke overenskomstaftaler og konkret udmøntning på de enkelte arbejdspladser. Samlet set finder DM, at det fremmer produktivitetsudviklingen og styrker samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. DM nævner, at den danske fagbevægelse overvåger det danske arbejdsmarked tæt og medvirker til, at reglerne bliver overholdt. En lavere opbakning til fagbevægelsen vil efter DM s opfattelse reducere fagforeningernes mulighed for at indgå kollektive overenskomster, hvilket vil lede til større ulighed og krav til de sociale systemer for at sikre samme niveau for ligheden. Fradraget skal desuden efter DM s mening ses som et naturligt led i et skattesystem, der har fradrag for Side 4 af 11

5 udgifterne ved at have et job på linje med fradrag for a-kassebidrag og befordringsfradrag. Erhvervsstyrelsen - herunder Team Effektiv Regulering Erhvervsstyrelsen, herunder Team Effektiv Regulering, har ikke bemærkninger til lovforslaget. FOA FOA bemærker, at de overenskomstbærende faglige organisationer i samarbejde med arbejdsgiverne løser en lang række vigtige samfundsopgaver, og reducerer dermed behovet for at bruge borgernes skatte- og afgiftskroner. FOA finder dog, at loftet over fradrag for fagforeningskontingenter helt bør ophæves, da der ikke findes noget argument for at bevare en særlig skattesanktion mod fagligt organiserede lønmodtagere. FOA hilser dog forhøjelsen af loftet over fradraget velkomment. FOA foreslår samtidigt, at loftet over fradrag for fagforeningskontingenter på kr. reguleres efter personskattelovens 20, så lovforslagets erklærede mål om at styrke organiseringsgraden på arbejdsmarkedet og understøtte den danske arbejdsmarkedsmodel, ikke svækkes. Regeringen må prioritere statens udgifter under stramme økonomiske rammer. Selvom loftet over fradrag for fagforeningskontingenter ikke foreslås ophævet eller reguleret efter personskattelovens 20, foreslås der en betydelig forhøjelse af loftet. Den foreslåede forhøjelse betyder således, at langt de fleste, der er medlem af en fagforening, vil opnå fuldt fradrag for deres fagforeningskontingenter. FSR danske revisorer FSR danske revisorer har ikke bemærkninger til lovforslaget. Side 5 af 11

6 FTF FTF hilser forslaget velkomment og ser det som et skridt i den rigtige retning af at afskaffe loftet over fradrag for fagforeningskontingenter. FTF finder det dog uheldigt, at den foreslåede beløbsgrænse på kr. ikke reguleres efter samme principper som en række andre beløb i skattelovgivningen, så beløbsgrænsen kan følge løn- og prisudviklingen. Der henvises til kommentaren til FOA. Horesta Horesta bemærker, at i forbindelse med Genopretningsaftalen i 2010 blev perioden, hvor arbejdsgiverne skal betale sygedagpenge forlænget samtidig med, at der blev indført et loft på kr. for fradraget for fagforeningskontingenter. Horesta finder det ulogisk, at perioden, hvor arbejdsgiverne skal betale sygedagpenge, ikke forkortes, når loftet for fradrag for fagforeningskontingenter nu foreslås forhøjet. Horesta anbefaler derfor, at virksomhedernes betaling af sygedagpenge nedsættes til 21 dage igen. Der henvises til kommentaren til Dansk Erhverv. KL KL noterer sig, at lovforslaget har konsekvenser for kommunerens udskrivningsgrundlag. Herudover har KL ikke bemærkninger til lovforslaget. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke bemærkninger til lovforslaget. Side 6 af 11

7 LO LO støtter forslaget om at øge det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter, da det efter LO s opfattelse vil sikre en bedre opbakning til den danske model på arbejdsmarkedet. LO bemærker, at den danske model sikrer stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet gennem branchespecifikke overenskomstaftaler. Den danske fagbevægelse overvåger markedet tæt og medvirker til, at reglerne bliver overholdt. LO anfører endvidere, at en reduktion i opbakningen af fagbevægelsen vil mindske fagforeningernes mulighed for at indgå kollektive overenskomster. Det vil gå værst ud over de svageste lønmodtagere og lede til større ulighed. Ulighed i arbejdsindkomsterne vil kræve mere af de sociale systemer for at sikre samme niveau for ligheden. LO finder, at fradrag er et naturligt led i et skattesystem, der har fradrag for udgifterne ved at have et job, ligesom det er tilfældet for a- kasse og befordring. Tilsvarende har virksomheder også fradragsret for deres administrative udgifter ved at have ansatte. SKAT SKAT fastholder, at lovforslaget vil medføre engangsomkostninger til tilretning af forskuds- og SLUTsystemerne på i alt ca. 0,5 mio. kr. SKAT skønner ikke, at lovforsla- Side 7 af 11

8 get vil medføre ændrede løbende omkostninger for SKAT. SRF Skattefaglig Forening SRF Skattefaglig Forening har ikke bemærkninger til lovforslaget. Ældre Sagen Ældre Sagen har ikke bemærkninger til lovforslaget. Side 8 af 11

9 Høringssvar vedrørende beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne. Denne del af lovforslaget har været på særskilt høring. Organisation Bemærkninger Kommentarer Advokatrådet Advokatrådet mener, at det i bemærkningerne til 2 bør klargøres, om myndigheden af egen drift skal iværksætte sagsbehandling også i forhold til personer, der ikke allerede har haft en sag om ydelser efter loven, f.eks. fordi de ikke var berettigede før lovændringen. Det vil være Udbetaling Danmark, som skal varetage sagsbehandlingen, når lovforslaget er trådt i kraft. Udbetaling Danmark vil i vidt omfang selv kunne identificere de berørte personer. Det gælder de tilfælde, hvor danske statsborgere (dvs. også grønlændere og færinger) har haft nedsat ydelse i 2012, og hvor personerne har perioder fra Grønland og Færøerne, der nu skal medtages ved beregningen af ydelsen. Det gælder ligeledes statsborgere i andre lande, i det omfang disse er indrejst til Danmark direkte fra Grønland og Færøerne. Bemærkningerne til lovforslaget er uddybet i overensstemmelse hermed. Ankestyrelsen ATP/Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark (UDK) ønsker at få præciseret proceduren for genoptagelse af de af lovforslaget omfattede sager for 2012, herunder om UDK af egen drift skal genoptage sagerne, eller om den omfattede personkreds selv skal rette henvendelse til UDK. Se kommentaren til Advokatrådet. Børnesagens Fællesråd Dansk Arbejdsgiverfor- Side 9 af 11

10 ening Dansk Erhverv Danske Erhvervsskoler Datatilsynet Danmarks Evalueringsinstitut Finanssektorens Arbejdsgiverforening FSR - danske revisorer Landsforeningen af opholdssteder De private sociale tilbud (LOS) Rigsrevisionen Statsforvaltningen Syddansk Universitet Aalborg Universitet Side 10 af 11

11 Side 11 af 11

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere