Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny fjordforbindelse ved Frederikssund"

Transkript

1 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund

2 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Der er i dag betydelige vanskeligheder med at afvikle trafikken over Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund samt på de tilstødende vejstrækninger. Behovet for en ny forbindelse over Roskilde Fjord har længe været diskuteret, og det skal ses i lyset af den stadigt stigende trafik mellem Hornsherred og Nordsjælland. Der blev i oktober 2006 indgået en aftale mellem regeringspartierne (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om at der i perioden skal udarbejdes beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. En løsning på de trafikale problemer kan enten være en udbygning ved den eksisterende broforbindelse eller en helt ny forbindelse. Som grundlag for en nærmere fastlæggelse af en ny fjordforbindelse gennemfører Vejdirektoratet en undersøgelse, der skal beskrive mulige løsninger og vurdere de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af de forskellige forslag. Det kaldes for en VVM-undersøgelse, som er en forkortelse for Vurdering af projektets Virkninger på Miljøet. VVM-undersøgelsen skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet og sammenligne alternative løsningsforslag. VVM-undersøgelsen skal desuden sikre, at projektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødigt. I dette debatoplæg kan du læse om baggrunden for undersøgelsen, hvad undersøgelsen kommer til at omfatte samt om processen og tidsplanen. Debatoplægget indeholder endvidere en oversigt over tidligere undersøgte løsningsforslag. Idéer og forslag fra borgere Vi vil gerne høre din mening som trafikant eller borger i området. Du kender lokalområdet, og kan måske bidrage med vigtig viden eller gode idéer. VVM-undersøgelsen indledes derfor med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor 2

3 borgere, trafikanter og interesseorganisationer m. fl. opfordres til at komme med forslag, idéer og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde. Har du for eksempel forslag til alternative løsninger, særlige forhold i omgivelserne, man skal være opmærksom på, hvordan man kan undgå eller begrænse eventuelle genevirkninger for omgivelserne eller andet, som du mener, er relevant for undersøgelsen, bedes du senest 17. december 2007 sende dine bemærkninger til: Vejdirektoratet Planlægningsafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks København K Offentlighedsfasen gennemføres fra den 9. november til den 17. december Borgermøde Vejdirektoratet vil i november 2007 afholde et borgermøde i Frederikssund om projektet og VVM-undersøgelsen for naboer og andre interesserede. Tid og sted for borgermødet fremgår af forsiden. Mødet vil også blive annonceret i de lokale blade. Det videre forløb Vejdirektoratet vurderer de idéer og forslag, der modtages i idéfasen, og beslutter herudfra hvilke løsninger, VVM-undersøgelsen skal omfatte. VVM-undersøgelsen sammenfattes i en VVM-redegørelse med vurderinger af konkrete projektforslag. Når VVMredegørelsen foreligger, gennemføres en ny høring, hvor offentligheden får mulighed for at bedømme og kommentere redegørelsen. Høringen forventes at finde sted i foråret Hele planlægningsprocessen vil således vare ca. 2 år. Herefter vil resultatet af undersøgelsen og høringen blive forelagt transport- og energiministeren, med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen. En gennemførelse af projektet forudsætter, at der vedtages en anlægslov for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, og at der afsættes penge til projektet på de årlige finanslove. Herefter skal forbindelsen detailprojekteres, og der skal afholdes møder med ejere og brugere af ejendomme, der berøres af anlægsprojektet, og der skal foretages de nødvendige ekspropriationer. Når der er vedtaget en anlægslov for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund og de nødvendige økonomiske midler er bevilget, påregner Vejdirektoratet følgende tidsplan: Projektering, besigtigelse og ekspropriation vil tage 2-3 år Anlægsarbejdet vil tage 4-5 år. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås på Vejdirektoratet.dk eller ved henvendelse til civilingeniør Niels Korsgaard i Vej direktoratet på tlf eller 3

4 Baggrund Roskilde Fjord adskiller halvøen Hornsherred fra Frederikssund og den øvrige del af Nordsjælland. Vejforbindelsen på tværs af fjorden har stor betydning for trafikken mellem byer på begge sider af fjorden, og som tværgående forbindelse mellem Nordsjælland og Vestsjælland. Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund, der blev indviet i 1935 og nu indgår i rute 53 mellem Holbæk og Hillerød, er den eneste vejforbindelse på tværs af fjorden. På grund af den stigende trafik er der daglige problemer med at afvikle trafikken på Kronprins Frederiks Bro og de tilstødende vejstrækninger, hvilket er årsag til betydelige kødannelser og forsinkelser. Frederikssund. En sådan vej vil give mulighed for en højklasset vejforbindelse mellem Hornsherred og København via en ny forbindelse over Roskilde Fjord. Trafikken over Roskilde Fjord Udviklingen i hverdagsdøgntrafikken over Kronprins Frederiks Bro fra 1995 til 2006 Kronprins Frederiks Bro indgår i rute 53 mellem Holbæk og Hillerød Hverdagsdøgntrafikken på Kronprins Frederiks Bro var i 2006 på ca køretøjer, en stigning på mere end køretøjer i døgnet siden Planerne om en fjordforbindelse til supplering af Kronprins Frederiks Bro går helt tilbage til 1960 erne. I de senere år har det daværende Frederiksborg Amt gennemført en række undersøgelser af en ny forbindelse over Roskilde Fjord, hvor forskellige løsninger er blevet analyseret. En ny fjordforbindelse ved Frederikssund skal også ses i sammenhæng med planerne om en forlængelse af Frederikssundmotorvejen fra København til Gennemsnitlig fordeling af trafikken over døgnet på Kronprins Frederiks Bro på hverdage i september 2007 Trafikken over broen varierer meget over døgnet. Trafikbelastningen er størst mod øst i morgentimerne og mod vest i eftermiddagstimerne, hvilket skyldes den store 4

5 Tidligere undersøgelser Kronprins Frederiks Bro og Omkørselsvejen i Frederikssund (1999) Frederiksborg Amt udgav i 1999 i samarbejde med Frederikssund, Jægerspris og Skibby kommuner en rapport om Kronprins Frederiks Bro og Omkørselsvejen i Frederikssund. Rapporten beskriver trængselsproblemerne gennem Frederikssund i relation til Kronprins Frederiks Bro og Omkørselsvejen/J.F. Willumsensvej, samt mulighederne for forbedringer på kort og på lang sigt. Det anbefales i rapporten, at der på lang sigt anlægges en forbindelse over Roskilde Fjord syd for Frederikssund. Tunnel under Roskilde Fjord - Idéoplæg (2001) I 2001 udgav Frederiksborg Amt et idéoplæg med forslag til mulige vejstrukturer med en tunnel under Roskilde Fjord. I idéoplægget opsummeres problemstillingerne og der peges på løsningsmuligheder for en ny tunnelforbindelse under Roskilde Fjord enten nord for Tørslev Hage eller ved Tørslev Hage. Roskilde Fjord Ny fast forbindelse (2005) I 2005 afholdt Frederiksborg Amt i samarbejde med Transport- og Energiministeriet en idékonkurrence for at afdække, om der var interesse på det private marked for at indgå i et offentligtprivat-partnerskab (OPP) om en ny forbindelse mellem Frederikssund og Hornsherred. Idékonkurrencen havde også til formål at indhente forslag til alternative løsninger både på det tekniske og på det organisatoriske og finansielle område. Vinderforslaget omfattede en kort højbro alternativt en kort tunnel med en linieføring på det smalleste sted ved Tørslev Hage syd for Frederikssund. Supplerende undersøgelser (2005) Frederiksborg Amt gennemførte i efteråret 2005 supplerende tekniske, miljømæssige og OPP-relaterede forundersøgelser for at belyse konsekvenserne af en bro og en tunnel på det smalleste sted af Roskilde Fjord mellem Tørslev Hage og Marbæk syd for Frederikssund. Du kan finde rapporterne på Vejdirektoratet.dk under Veje og trafik > Vejprojekter > Her planlægger vi > Ny fjordforbindelse ved Frederikssund andel bolig-arbejdsstedsrejser fra Hornsherred til Frederikssund og hovedstadsområdet om morgenen og hjem igen om eftermiddagen. Der er desuden en del fritidstrafik, primært til og fra sommerhusområderne i Hornsherred. Trafikken har også en stor årstidsvariation. Om sommeren er trafikniveauet pr. døgn 10-15% højere end årsgennemsnittet. Om vinteren er det tilsvarende lavere. Besejlingsforhold på Roskilde Fjord Den nuværende broforbindelse passeres årligt af ca skibe, hvoraf størsteparten er lystsejlere. Broen åbnes ca gange om året. Der er spærretid for åbninger i vejtrafikkens morgen- og efter middagsmyldretid. Sejlrenden i Roskilde Fjord er syd for broen 5-6 m dyb. Højspændingsledningerne over fjor den syd for Tørslev Hage medfører i dag en højdebegrænsning for skibe på ca. 22 m. 5

6 VVM-undersøgelsen Undersøgelseskorridorer Der udarbejdes skitseprojekter for de relevante forslag til en forbedret eller ny fjordforbindelse ved Frederikssund. I VVM-undersøgelsen belyses de trafika le, økonomiske, og miljømæssige konsekvenser - herunder påvirkningen af mennesker, natur og landskab - af de forskellige forslag. Undersøgelsen gennemføres af Vejdirektoratet i samarbejde med Frederikssund Kommune, Region Hovedstaden, Bycirklen i Frederikssundfingeren (et samarbejde mellem Frederikssund, Egedal og Ballerup kommuner), By- og Landskabsstyrelsen og Kystdirektoratet. Undersøgelseskorridorer Med baggrund i de løsningsforslag, Frederiksborg Amt tidligere har undersøgt, er der på nedenstående kort med skravering vist de to primære under søg el ses kor ridorer - henholdsvis omkring Kronprins Frederiks Bro/J.F. Willumsens Vej og ved Tørslev Hage - hvor mulighederne for en ny fjordforbindelse og til hør ende vejanlæg vil blive undersøgt. De miljøundersøgelser, der skal gennemføres, vil udover de viste undersøgelseskorridorer også omfatte alle de dele af Roskilde Fjord og kystzonen omkring fjorden, som vil blive påvirket af en ny fjordforbindelse. 6

7 Ved Tørslev Hage De trafikale og støjmæssige konsekvenser vil blive vurderet på hele det vejnet, hvor trafikken ændres væsentligt. Miljømæssige konsekvenser I VVM-undersøgelsen skal der redegøres for hvilke konsekvenser løsningsforslagene vil have for omgivelserne. Resultaterne skal indgå i en miljøredegørelse, hvor det blandt andet skal beskrives, hvordan negative konsekvenser kan reduceres eller undgås. Konsekvenserne kan også være positive. For eksempel vil vejnettet i Frederikssund blive aflastet væsentligt ved en ny sydligere fjordforbindelse, så kødannelser undgås, trafiksikkerheden forbedres og støjen nedbringes. Både de direkte konsekvenser af en ny fjordforbindelse og den betydning, vejanlægget får for de omkringliggende arealer og det øvrige vejnet, vil blive beskrevet. Støj og luftforurening Der vil blive gennemført en kortlægning af den nuværende støjbelastning fra vejnettet i området. Ligeledes vil der blive redegjort for de støjmæssige konsekvenser af de forskellige løsnings forslag, samt hvad der kan gøres for at reducere problemerne ved valg af asfaltbelægning, opsætning af støjskærme mv. Herudover vil der blive foretaget en vurdering af den nuværende og fremtidige luftforurening fra vejtrafikken. Natur Det er et vigtigt element i undersøgelsen at vurdere de naturmæssige konsekvenser ved en ny fjordforbindelse, både i anlægsfasen og efter at forbindelsen er taget i brug. Der vil blive foretaget en beskrivelse og vurdering af konsekvenserne for dyre- og planteliv. En særlig problemstilling er det forhold at Roskilde Fjord er udpeget til EF-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde, hvorfor 7

8 Arkæologi og kulturhistorie Der vil blive gennemført en kortlægning af de arkæologiske og kulturhistoriske interesser i området. Gamle kulturspor ligger ofte skjult under jordoverfladen eller under fjordbunden og dukker først frem under et eventuelt anlægsarbejde. Et af de absolut vigtigste danske fund fra vikingetiden er de såkaldte Skuldelevskibe, som blev fundet ud for Skuldelev i Roskilde Fjord. Netop grundet Roskilde Fjords historiske betydning i vikingetiden vil der være skærpede krav til de arkæologiske forundersøgelser. Arkitektoniske forhold De undersøgte forslag vil også blive behandlet og vurderet rent arkitektonisk, og der vil blive udarbejdet visualiseringer af forslagene for at illustrere, hvorledes de kan indpasses i landskabet. Kronprins Frederiks Bro der her er særlige skærpede målsætninger, der skal overholdes. Når der bygges på vand, kan det være nødvendigt at tage særlige forholdsregler, så vandmiljøet skånes mest muligt. For eksempel skal det sikres, at der bliver en tilstrækkelig vandgennemstrømning i Roskilde Fjord, og at sedimentspredningen i anlægsperioden begrænses mest muligt. Landskaber og rekreative forhold I Hornsherred er en række landskaber udpeget som såkaldte særligt værdifulde landskaber, og der er på og omkring Roskilde Fjord mange rekreative interesser. Påvirkningen af landskaber og rekreative interesser som følge af en ny fjordforbindelse vil blive vurderet i undersøgelsen. Arealbehov De arealmæssige konsekvenser vil blive belyst i VVM-redegørelsen. En ny fjordforbindelse ved Frederikssund vil medføre behov for permanente arealerhvervelser fra de ejendomme, der gennemskæres eller grænser op til en ny forbindelse. Herudover vil der i en anlægs periode være behov for midlertidig inddragelse af arealer til arbejdspladser m.v. På Vejdirektoratet.dk findes under Vejprojekter > Sådan bygger vi oplysninger om fremgangsmåde, regler og procedurer for arealinddragelse og ekspropriationer. Besejlingsforhold Ved planlægning af en ny forbindelse skal der tages hensyn til det fremtidige behov for gennemsejling, både hvad angår sejlrendens bredde og dybde samt gennemsejlingshøjden. I VVM-undersøgelsen skal der desuden redegøres for besejlingsforholdene i anlægsperioden. 8

9 Hvor skal en ny fjordforbindelse forløbe og hvordan skal den udformes? Etablering af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund er underlagt en række bindinger af teknisk og planmæssig karakter. Der skal bl.a. tages hensyn til byzoneområder samt beskyttelsesområder, der omfatter fredninger, natur, dyreliv og kulturelle værdier. Der skal endvidere tages hensyn til besejling og vandgennemstrømning i fjorden. Som udgangspunkt vil følgende alternative løsningsmuligheder blive undersøgt: Et såkaldt 0 ( nul ) alternativ, hvor der er en uændret vej- og broforbindelse i forhold til i dag Guldborgsundtunnelen en kort tunnel Forslag til en højbro over Roskilde Fjord (fra idékonkurrencen i 2005) En 0+ løsning, hvor der sker mindre forbedringer af den eksisterende forbindelse og de tilsluttede vejanlæg En ny forbindelse i eller tæt på den eksisterende brolinie, udformet som bro eller tunnel, kombineret med udbygning af vejforbindelserne gennem Frederikssund og på Hornsherred-siden (forslag A, B og C) En ny forbindelse mellem Marbæk og Tørslev Hage, udformet som højbro, kort tunnel eller lang tunnel (forslag D, E og F) En ny forbindelse nord om Tørslev Hage, udformet som højbro eller kort tunnel (forslag G og H) En eventuel ny fjordforbindelse ved Tørslev Hage påtænkes udført som en 2-sporet motortrafikvej, uden adgang for cyklister eller gående. De nævnte forslag til en ny vejforbindelse over Roskilde Fjord er skitsemæssigt vist på de næste sider. Bro set fra Tørslev Hage Forslaget er udarbejdet af gruppen MT Højgaard, E. Pihl & Søn, Dissing+Weitling, Rambøll, Balslev, Rambøll Nyvig, HSH Nordbank og Plesner 9

10 Forslag A - En ny bro tæt på den eksisterende brolinie, samt udbygning af vejforbindelserne gennem Frederikssund og på Hornsherred-siden Forslag B - En ny tunnel nord for den eksisterende brolinie, samt udbygning af vejforbindelserne gennem Frederikssund og på Hornsherred-siden Forslag C - En ny tunnel syd for den eksisterende brolinie, samt udbygning af vejforbindelserne gennem Frederikssund og på Hornsherred-siden Forslag D - En ny forbindelse mellem Marbæk og Tørslev Hage, udformet som højbro 10

11 Forslag E - En ny forbindelse mellem Marbæk og Tørslev Hage, udformet som en kort tunnel Forslag F - En ny forbindelse mellem Marbæk og Tørslev Hage, udformet som en lang tunnel Forslag G - En ny forbindelse nord om Tørslev Hage, udformet som højbro Forslag H - En ny forbindelse nord om Tørslev Hage, udformet som en kort tunnel 11

12 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Vejdirektoratet.dk Tekst: Niels Korsgaard og Jakob Fryd Fotos: Allan Nørregaard og Vejdirektoratet Layout: Tina Dilling Petersen Tryk: Lassen Offset Oplag: 5000

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Borgermøde om Ny fjordforbindelse. den 26. november 2007 Frederikssund

Borgermøde om Ny fjordforbindelse. den 26. november 2007 Frederikssund Borgermøde om Ny fjordforbindelse den 26. november 2007 Frederikssund Program for borgermødet Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Ole Find Jensen, Frederikssund Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk,

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Ny baneforbindelse over Vestfyn

Ny baneforbindelse over Vestfyn Ny baneforbindelse over Vestfyn Debatoplæg VVM-undersøgelse November 2014 Debatoplæg - Ny baneforbindelse over Vestfyn VVM-undersøgelse af en ny baneforbindelse over Vestfyn Vejle Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Høringsnotat. VVM-undersøgelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Redegørelse vedrørende den indledende idé- og forslagsfase

Høringsnotat. VVM-undersøgelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Redegørelse vedrørende den indledende idé- og forslagsfase Høringsnotat VVM-undersøgelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund Redegørelse vedrørende den indledende idé- og forslagsfase April 2008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1059 København K Høringsnotat

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

18. april 2011 11/01179 Niels Korsgaard/Jakob Fryd jaf@vd.dk 7244 3602

18. april 2011 11/01179 Niels Korsgaard/Jakob Fryd jaf@vd.dk 7244 3602 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. april 2011 11/01179 Niels Korsgaard/Jakob Fryd jaf@vd.dk 7244 3602 REFERAT EMNE Borgermøde om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund TIDSPUNKT Torsdag den

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

GØRLØSE JÆGERSPRIS SLANGERUP ØLSTYKKE STENLØSE SKIBBY. Tunnel under Roskilde Fjord Idéoplæg. - forslag til mulige vejstrukturer

GØRLØSE JÆGERSPRIS SLANGERUP ØLSTYKKE STENLØSE SKIBBY. Tunnel under Roskilde Fjord Idéoplæg. - forslag til mulige vejstrukturer GØRLØSE JÆGERSPRIS SLANGERUP ØLSTYKKE SKIBBY STENLØSE Tunnel under Roskilde Fjord Idéoplæg - forslag til mulige vejstrukturer September 2001 Titel: Tunnel under Roskilde Fjord, Idéoplæg - forslag til mulige

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Udbygning af Helsingørmotorvejen. Isterød og Øverødvej

Udbygning af Helsingørmotorvejen. Isterød og Øverødvej Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Debatoplæg December 2006 Borgermøde Onsdag den 10. januar 2007 kl. 19.00 Mariehøj Centret, Blå indgang, Boldsalen Øverødvej 246 A i Holte Udbygning

Læs mere

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO - AKT 131834 - BILAG 1 - [Rute18kommissorium udkast 2011-1 ] DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2011 11/01297- Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO KOMMISSORIUM

Læs mere

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND STATUSKONFERENCE OM DE STRATEGISKE ANALYSER - 26. NOVEMBER 2012 V. VEJDIREKTØR PER JACOBSEN DISPOSITION Baggrund

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

RUTE 34 HADERUP OMFARTSVEJ - HØRINGSNOTAT FOR INDLEDENDE OFFENTLIGE HØRING I VVM-UNDERSØGELSE

RUTE 34 HADERUP OMFARTSVEJ - HØRINGSNOTAT FOR INDLEDENDE OFFENTLIGE HØRING I VVM-UNDERSØGELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. december 2013 13/14611-1 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 RUTE 34 HADERUP OMFARTSVEJ - HØRINGSNOTAT FOR INDLEDENDE OFFENTLIGE HØRING I VVM-UNDERSØGELSE

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00307 Ref. fleka Den 6. maj 2014 Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

%DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH

%DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH %DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH Miljøchef Ulrik Winge Banestyrelsen Sølvgade 40 1349 K E-mail: uw@adm.bane.dk Homepage: www.bane.dk,qwurgxnwlrq

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

Vejdirektoratets behandling af klager

Vejdirektoratets behandling af klager Vejdirektoratets behandling af klager Vejdirektoratets behandling af klager Dato: Januar 2014 Oplag: 100 Vejdirektoratets behandling af klager Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet, 2014 Klager

Læs mere

Diger i Frederikssund Kommune

Diger i Frederikssund Kommune Diger i Frederikssund Kommune Ariis 31-01-2014 Havvandstande ved oversvømmelsen 6. december 2013 Ved Roskilde blev der målt en maksimal forhøjelse af vandstanden på 2,06 m. Forsyningen har ved måling på

Læs mere

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2012 12/09075-4 Lotte Fyhn lfy@vd.dk +45 7244 2309 H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 Med baggrund i, at Vejdirektoratet

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 13/18231 STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO 1. BAGGRUND OG TIDSPLAN I forbindelse med anlægsarbejderne af en ny Storstrømsbro bliver der

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Roskilde Fjord. Ny fast forbindelse. Afrapportering af idékonkurrence omkring Offentlig-Privat Partnerskab

Roskilde Fjord. Ny fast forbindelse. Afrapportering af idékonkurrence omkring Offentlig-Privat Partnerskab Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 55 Offentligt Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Afrapportering af idékonkurrence omkring Offentlig-Privat Partnerskab August 2005 OPP-projektet Roskilde Fjord - ny

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 UDBYGNING AF MOTORVEJ E45/E20 MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Referat fra Borgermøde den 20. juni 2011

Læs mere

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5.

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. januar 2015 Dato Marts 2015 Dokument 15/00422-3 Vejdirektoratet Niels Juels Gade

Læs mere

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE UDGIVET AF Vejdirektoratet Marts 2013 ISBN 9788770603119 WEB ISBN 9788770603133 OPLAG 100 stk. NÅR VEJEN NÆR DIG SKAL UDBYGGES På de næste sider finder du

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted Når du tager toget i Danmark, rejser du gennem nutiden, men du er også på rejse i fortiden. Langs skinnerne kan du se gravhøje, diger, gårde og landskabstyper, der alle fortæller en historie om, hvordan

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 1. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til:

Læs mere

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 72443606 Dokument 15/16112-4 Side 1/11 VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Indledning og baggrund Vejdirektoratet

Læs mere

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Svendborgsundbroen Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at at sikre Svendborgsundbroen mod skibsstød. Hvad er

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007.

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007. BONYT A/S Gl. Strandvej 209 3060 Espergærde Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3393 4212 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

19.00-19.10 Velkomst Charlotte Green, Favrskov Kommune Birgitte Henriksen / Ole Kirk, Vejdirektoratet

19.00-19.10 Velkomst Charlotte Green, Favrskov Kommune Birgitte Henriksen / Ole Kirk, Vejdirektoratet BORGERMØDER UDBYGNING AF RUTE 26 ÅRHUS-SØBYVAD HAMMEL 9. NOVEMBER 2010 OG SABRO 11. NOVEMBER 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00-19.10 Velkomst Charlotte Green, Favrskov Kommune Birgitte Henriksen / Ole Kirk,

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

INFORMATION PROJEKTERNE OMKRING VEJLE

INFORMATION PROJEKTERNE OMKRING VEJLE JANUAR 2013 INFORMATION PROJEKTERNE OMKRING VEJLE Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Telefon 7244 2200 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk UDVIDELSE SKÆRUP-VEJLE SKÆRUP-VEJLE UDBYGGES TIL 6 SPOR

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1 Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side 2 Hotel Kalvø

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/10949-34 Side 1/6 Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup Kommunens sagsnr.: 05.04.06-P20-2-14

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet VVM - Regelsættet EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af ovennævnte direktiv

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks akvarium)

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks akvarium) Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Lande 76 2770 Kastrup E-mail-adresse: kommunen@taarnby.dk 14. august 2009 Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer SAB-ME-KB-OD-Bilag 1-4 Anlægsbeskrivelse (Kronprins Frederiks Bro)

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning.

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning. Dato 5. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14951-20 Side 1/5 Anmodning om genoptagelse - klage over afspærring af vej - forsøgslukning af Sandmosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning af den nye fjordforbindelse

Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning af den nye fjordforbindelse Dato 16. november 2017 Sagsbehandler Jacob Pryds Winkel Mail jawi@vd.dk Telefon +45 7244 3752 Dokument 17/06848-18 Side 1/5 Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt Motorvejen Kliplev Sønderborg et OPP-projekt Maj 2008 Et særligt projekt Fakta om motorvejsprojektet I februar 2006 overtog Vejdirektoratet et anlægsprojekt fra Sønderjyllands Amt en 25 km lang motorvej

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015 Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd Informationsmøde den 25. august 2015 Program Velkomst til mødet borgmester Jørgen Gaarde Præsentation af projekt Vejdirektoratet Påvirkning af trafik på Vroldvej

Læs mere

Faste forbindelser. Borgermøde, Fåborg Gymnasium. Erik Yding Andersen, Als-Fyn Broen 31. marts 2016 Borgermøde, Fåborg Gymnasium. 31.

Faste forbindelser. Borgermøde, Fåborg Gymnasium. Erik Yding Andersen, Als-Fyn Broen 31. marts 2016 Borgermøde, Fåborg Gymnasium. 31. 1 Faste forbindelser 31. mars 2016 Erik Yding Andersen 1 Foreningen inviterer alle interesserede til borgermøde om Bro eller tunnel? torsdag 31. februar 2016 kl. 20.00 på Faaborg Gymnasium, Sundagervej

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere