Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 87 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 23. december 2013, 1 i lov nr af 23. december 2014, lov nr. 153 af 18. februar 2015, 2 i lov nr. 176 af 24. februar 2015, lov nr. 271 af 25. marts 2015, 1 i lov nr. 685 af 27. maj 2015, lov nr af 20. november 2015 og lov nr af 11. december 2015 og senest ved 11 i lov nr af 22. december 2015, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«til:»Styrelsen for International Rekruttering og Integration«. 2. I 2 a, stk. 2, ændres» 19, stk. 3 og 4«til:» 19, stk. 4 og 5«. 3. I 2 a, stk. 5, 9 f, stk. 4, 2. pkt., 28, stk. 7, 30, stk. 2, 2. pkt., 41, 42, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 44, stk. 1, og 47 a, stk. 1, ændres»justitsministeren«til:»udlændinge-, 4. I 4 e, stk. 3, ændres»ministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren«. 5. 8, stk. 4, 1. pkt., affattes således:»ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3, skal der, medmindre særlige grunde taler derimod, lægges vægt på udlændingenes mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation.«6. 8, stk. 4, 2. pkt., ophæves. 7. 9, stk. 1, nr. 1, litra d, affattes således:»d) har haft opholdstilladelse efter 7, stk. 3, i mere end de sidste 3 år, eller«. 8. 9, stk. 1, nr. 2, litra d, affattes således:»d) har haft opholdstilladelse efter 7, stk. 3, i mere end de sidste 3 år, eller«. 9. 9, stk. 1, nr. 3, litra d, affattes således:»d) har haft opholdstilladelse efter 7, stk. 3, i mere end de sidste 3 år, eller«. 10. I 9, stk. 13, ændres» 11, stk. 10 og 11 eller 14«til:» 11, stk. 12 og 13 eller 16«, og»og 15«udgår. 11. I 9, stk. 14, ændres» 11, stk. 11«til:» 11, stk. 13«. 12. I 9 a, stk. 17, nr. 1, ændres» 9 h, stk. 2«til:» 9 h, stk. 1«. 13. I 9 c, stk. 4, 47, stk. 2, 4. pkt., 48, 5., 7. og 8. pkt., 56 a, stk. 1, 3. og 4. pkt., og 56 a, stk. 11, 1. pkt., ændres»justitsministeren«til:»udlændinge-, 14. I 9 g, stk. 4, ændres»beskæftigelsesministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren«, og» 9 a og 9 i-9 n og 9 p«ændres til:» 9 a, 9 f, 9 i-9 n og 9 p« g, stk. 5, ophæves h, stk. 1 og 2, affattes således:»udlændingen skal senest samtidig med indgivelse af ansøgning, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet, betale et gebyr for indgivelse af ansøgning om 1) opholdstilladelse efter 9, stk. 1, Udlændinge-, Integrations-, og Boligmin., j.nr AX018241

2 2 2) opholdstilladelse efter 9 c, stk. 1, på baggrund af familiemæssig tilknytning til en herboende person, 3) opholdstilladelse efter 9 f, 4) opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1-13, 5) opholdstilladelse efter 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 6) opholdstilladelse efter 9 j, stk. 1, 7) opholdstilladelse efter 9 k, stk. 1, 1. pkt., 8) opholdstilladelse efter 9 m, stk. 1, 9) opholdstilladelse efter 9 n, stk. 1, 10) forlængelse af opholdstilladelse efter nr. 1 og 2, 11) forlængelse af opholdstilladelse efter nr. 3, 12) forlængelse af opholdstilladelse efter nr. 4-9, 13) opholdstilladelse efter 9 a, stk. 11, 14) dispensation fra bortfald af opholdstilladelse efter 17, stk. 3, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1, 15) tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1-9, og 16) tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9 b eller 9 c, stk. 1-3, og udlændingen tidligere har søgt opholdstilladelse efter 7 eller 9 e. Stk. 2. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter og regulerer gebyrerne efter stk. 1, jf. stk. 4.«17. I 9 h, stk. 4, 1. pkt., ændres»stk. 2«til:»stk. 1, nr. 4-9 og 12-14,«,»styrelsens«ændres til:»styrelsen for International Rekruttering og Integrations«, og efter 1. pkt. indsættes:»størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 1-3, 10 og 11, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens behandling af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 15 og 16, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved behandlingen af ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse.«18. I 9 h, stk. 5, 1. og 2. pkt., ændres»stk. 1-3«til:»stk. 1 eller 3« h, stk. 7, affattes således:»stk. 7. Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 1, afvises på andet grundlag end manglende gebyrbetaling, jf. 9, stk. 21, 9 a, stk. 4-6, 9 c, stk. 6, 9 f, stk. 8, 9 g, stk. 4, 9 i, stk. 3 og 4, 9 j, stk. 2 og 3, 9 k, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 9 m, stk. 2 og 3, 9 n, stk. 2 og 3, 11, stk. 10, 47 b og regler udstedt i medfør af 9 g, stk. 1 og 2, skal gebyret tilbagebetales fratrukket et beløb på 750 kr.«20. I 9 h, stk. 8, 1. pkt., ændres»stk. 2 og 3«til:»stk. 1 og 3«, og»jf. stk. 2«ændres til:»jf. stk. 1« h, stk. 8, 4. pkt., ophæves. 22. I 9 h, stk. 13, 1. pkt., udgår»1,«og»og stk. 8, 4. pkt.«23. I 9 h, stk. 13, 2. pkt., ændres»stk. 2 og 3«til:»stk. 1, nr. 4-9 og 12-14, og stk. 3«, og efter 2. pkt. indsættes:»beløb fastsat efter stk. 1, nr. 1-3, 10, 11, 15 og 16, reguleres fra og med 2017 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«24. I 9 h, stk. 14, ændres»stk. 2 og 3«tre steder til:»stk. 1 og 3«, og»stk. 8 og 11«ændres til:»stk. 7, 8 og 11«. 25. I 9 h, stk. 14, 9 k, stk. 4, 9 m, stk. 4, og 9 n, stk. 4, ændres»beskæftigelsesministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren« h, stk. 15, ophæves. 27. I 11, stk. 3, nr. 1, ændres»jf. dog stk. 4«til:»jf. dog stk. 7«, og»5 år«ændres til:»6 år, jf. dog stk. 5 og 6,«. 28. I 11, stk. 3, nr. 2, ændres»mindst 1 år og 6 måneders fængsel«til:»mindst 1 års fængsel«. 29. I 11, stk. 3, nr. 3, indsættes efter»kapitel 12 eller 13«:»eller 210, 216 og , 225, jf. 216, eller «. 30. I 11, stk. 3, nr. 7, ændres»prøve i Dansk 1«til:»Prøve i Dansk 2«. 31. I 11, stk. 3, nr. 8, udgår»under uddannelse eller«,»beskæftigelse«ændres til:»fuldtidsbeskæftigelse«,»stk. 5 og 6«ændres til:»stk. 8«, og»3 år inden for de sidste 5 år«ændres til:»2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år«. 32. I 11, stk. 3, nr. 9, udgår»eller være under uddannelse«. 33. I 11 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:»stk. 4. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er endvidere betinget af, at udlændingen opfylder to af følgende betingelser: 1) Udlændingen har bestået en medborgerskabsprøve, jf. integrationslovens 41 b, eller udvist aktivt medborgerskab her i landet gennem mindst 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer m.v. 2) Udlændingen har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. stk. 8, i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse. 3) Udlændingen har haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt kr. de sidste 2 år forud for det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles. Det angivne beløb er fastsat i niveau og reguleres fra og med 2017 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. 4) Udlændingen har bestået Prøve i Dansk 3, jf. 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 5. Medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter 19, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding over 18 år, der har boet lovligt her i landet i mindst 4 år og i hele denne

3 3 periode haft opholdstilladelse efter 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, hvis udlændingen opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 2-9, og betingelserne i stk. 4. Stk. 3, nr. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 6. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding, som har nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt førtidspension, er betinget af, at udlændingen opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1-7, og en af betingelserne i stk. 4, nr. 1 og 4. Opfylder udlændingen betingelserne i stk. 3, nr. 2-7, og betingelserne i stk. 4, nr. 1 og 4, kan udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, når udlændingen har boet lovligt her i landet i mindst 4 år.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og I 11, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres», om en udlænding lovligt har boet her i landet i mindst 5 år, jf. stk. 3, nr. 1«til:»den periode, hvor udlændingen har boet lovligt her i landet, jf. stk. 3, nr. 1, og stk. 5«. 35. I 11, stk. 4, nr. 3, der bliver stk. 7, nr. 3, ændres»stk. 5, nr. 5, eller stk. 6, nr. 3«til:»stk. 8, nr. 4«. 36. I 11, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres»3 år inden for de seneste 5 år«til:»2 år og 6 måneder inden for de seneste 3 år« , stk. 5, nr. 2, der bliver stk. 8, nr. 2, ophæves. Nr. 3-5 bliver herefter nr I 11, stk. 5, nr. 4, der bliver stk. 8, nr. 3, ændres»nr. 3«til:»nr. 2« , stk. 6, ophæves. Stk bliver herefter stk I 11, stk. 10, der bliver stk. 12, ændres»jf. dog stk. 14«til:»jf. dog stk. 16«. 41. I 11, stk. 11, der bliver stk. 13, indsættes efter»stk. 3, nr. 1, 5, 6, 8 og 9,«:»og stk. 4, nr. 1-4,«. 42. I 11, stk. 12, der bliver stk. 14, ændres»de sidste 5 år«til:»de sidste 3 år«,»3 år«ændres til:»2 år og 6 måneder«, og efter 1. pkt. indsættes:»tilsvarende gælder for en udlænding, der har modtaget eller kunne have modtaget støtte som nævnt i 1. pkt. i en periode på 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder, jf. stk. 4, nr. 2.«43. I 11, stk. 14, der bliver stk. 16, indsættes efter»stk. 3, nr. 4-9,«:»eller stk. 4, nr. 1-4,« , stk. 15, ophæves. Stk. 16 bliver herefter stk I 11 a, stk. 1, ændres»3 år«til:»4 år og 6 måneder«. 46. I 11 a, stk. 2, nr. 1, ændres»8 år«til:»12 år«. 47. I 11 a, stk. 2, nr. 2, ændres»1 år og 6 måneder«til:»1 år«, og»12 år«ændres til:»18 år«. 48. I 11 a, stk. 4, nr. 1, ændres»4 år«til:»6 år«, og»6 år«ændres til:»9 år«. 49. I 11 a, stk. 4, nr. 2, ændres»8 år«til:»12 år«, og»10 år«ændres til:»15 år«. 50. I 11 a, stk. 4, nr. 3, ændres»20 år«til:»30 år«. 51. I 11 a, stk. 6, ændres»2 år«til:»3 år«. 52. I 11 b ændres»10 år«til:»15 år«, og»15 år«ændres til:»22 år og 6 måneder«. 53. I 12, stk. 1, og 44, stk. 3, ændres»justitsministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren«, og» 7-9 og 9 b-9 f«ændres til:» 7-9 f, 9 i-9 n og 9 p« , stk. 2, og 44, stk. 4, ophæves. 55. I 15, stk. 2, ændres»beskæftigelsesministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren«, og», jf. dog stk. 3«udgår , stk. 3, ophæves. 57. I 19, stk. 2, nr. 4, 2. pkt., ophæves. 58. I 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. En opholdstilladelse kan inddrages efter stk. 2, nr. 4, indtil 10 år efter det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen er meddelt første gang. Ved afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 4, skal det tillægges betydelig vægt, at udlændingen ved frivilligt at rejse til det land, hvor den myndighed, der har givet opholdstilladelsen, har fundet, at udlændingen risikerer forfølgelse omfattet af 7, selv har skabt en formodning om, at de forhold, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer forfølgelse, jf. 7 og 8, stk. 1 og 2.«Stk bliver herefter stk I 27, stk. 1, indsættes efter» 11, stk. 3, nr. 1,«:»og stk. 5,«. 60. I 27 a ændres»justitsministeriets«til:»udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets«, og»justitsministeriet«ændres til:»udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet«. 61. I 30, stk. 4, 44 a, stk. 5, 45 a, stk. 1 og 2, og 45 c, stk. 1, ændres»justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet«til:»Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet«. 62. I 34, stk. 2, nr. 4, ændres»stk. 9, 2. pkt.,«til:»stk. 8, 2. pkt.,«. 63. I 34 a, stk. 1 og stk. 5, 1. pkt., ændres» 42 a, stk. 9,«til:» 42 a, stk. 8,«.

4 4 64. I 34 a, stk. 1, ændres» 42 a, stk. 10,«til:» 42 a, stk. 9,«. 65. I 36, stk. 2, 1. pkt., ændres»stk. 9, 2. pkt.,«til:»stk. 8, 2. pkt.,«. 66. I 36, stk. 6, ændres»stk. 9, 2. pkt., og stk. 12«til:»stk. 8, 2. pkt., og stk. 11«. 67. I 37 e, stk. 2, 1. pkt., ændres»justitsministeren, beskæftigelsesministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren«. 68. I 38, stk. 3, 1. pkt., ændres»justitsministeren«til:»udlændinge-, 69. I 38, stk. 3, 2. pkt., stk. 4, stk. 7, 2. pkt., og stk. 9, ændres»justitsministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren«. 70. I 39, stk. 1, ændres»justitsministerens«til:»udlændinge-, integrations- og boligministerens«. 71. I 39, stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 3, 3. og 4. pkt., stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 1. pkt., ændres»justitsministeren«til:»udlændinge-, 72. I 40, stk. 4, udgår»eller i tilknytning til«. 73. I 40, stk. 9, indsættes efter 1. pkt.:»endvidere kan aktiver, der kan anvendes til dækning af de i 42 a, stk. 4, 1. pkt., nævnte udgifter, tages i bevaring. Ved beslaglæggelse af aktiver finder reglerne i retsplejelovens tilsvarende anvendelse, dog således at aktiver af en værdi af indtil kr. og aktiver, som har en særlig personlig betydning for den pågældende, ikke tages i bevaring.«74. I 40 a, stk. 2, nr. 6, ændres»stk. 9, 1. og 2. pkt.,«til:»stk. 8, 1. og 2. pkt.,«. 75. I 40 d ændres»justitsministeriets«til:»udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets« a, stk. 4, 1. pkt., ophæves. 77. I 42 a, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., udgår»endvidere«og»eller i tilknytning til«. 78. I 42 a, stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:»der kan pålægges betalingspligt efter 1. pkt. for perioden til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens 10, stk. 1. Der kan endvidere pålægges betalingspligt efter 1. pkt., indtil en udlænding, der efter reglerne i kapitel 1 og 3-5 a ikke har ret til at opholde sig her i landet, udrejser eller udsendes.« a, stk. 8, ophæves. Stk bliver herefter stk I 42 a, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres»stk. 9«til:»stk. 8«. 81. I 42 a, stk. 11, nr. 3, der bliver stk. 10, nr. 3, ændres»stk. 9, 1. pkt.,«til:»stk. 8, 1. pkt.,«. 82. I 42 a, stk. 13, der bliver stk. 12, ændres»stk. 11 eller 12«til:»stk. 10 eller 11«. 83. I 42 a, stk. 15, 1. pkt., der bliver stk. 14, 1. pkt., ændres»stk. 11 og 12«til:»stk. 10 og 11«. 84. I 42 b, stk. 2, nr. 1, ændres»32,23«til:»39,05«. 85. I 42 b, stk. 2, nr. 2, ændres»40,71«til:»49,32«. 86. I 42 b, stk. 2, nr. 3, ændres»40,71«til:»49,32«. 87. I 42 b, stk. 2, nr. 4, ændres»40,71«til:»49,32«. 88. I 42 b, stk. 4, ændres»64,46«til:»78,09«, og»23,75«ændres til:»28,78«. 89. I 42 b, stk. 5, ændres»47,50«til:»57,55«, og»6,79«ændres til:»8,23«. 90. I 42 b, stk. 6, 1. pkt., ændres»33,93«til:»41,11«. 91. I 42 b, stk. 10, 1. pkt., ændres»23,75«til:»28,78«, og i 2. pkt. ændres»6,79«til:»8,23«. 92. I 42 b, stk. 12, 3. pkt., ændres»40,71«til:»49,32«. 93. I 42 b, stk. 17, ændres»2003-beløb«til:»2016-beløb«, og»2004«ændres til:»2017«. 94. I 42 l, stk. 1, udgår»eller få tilbud om en selvstændig bolig i tilknytning til et indkvarteringssted omfattet af 42 a, stk. 5«. 95. I 42 l, stk. 4, 1. og 3. pkt., udgår»eller indkvartering i selvstændig bolig«. 96. I 44 a, stk. 8, ændres»justitsministeren og beskæftigelsesministeren kan i forening efter aftale med økonomiog indenrigsministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren kan efter aftale med social- og indenrigsministeren«. 97. To steder i 44 a, stk. 9, indsættes efter»udlændingestyrelsen«:», Styrelsen for International Rekruttering og Integration«. 98. I 45 og 47, stk. 2, 2. pkt., ændres»justitsministeren eller beskæftigelsesministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren«. 99. I 46, stk. 1, ændres»stk. 2-5«til:»stk. 2-4« I 46, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter» 9 h, stk. 8, 1. pkt.,«:»jf. 9 h, stk. 1, nr. 4-9 og 12-14, og stk. 3,«.

5 I 46, stk. 4, ændres»styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«til:»Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller Udlændingestyrelsen«, og»stk. 2 og 3«ændres til:»stk. 1 og 3« , stk. 5, ophæves. Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og I 46, stk. 6 og 7, der bliver stk. 5 og 6, ændres» 11, stk. 3-7, 10, 12 og 14«til:» 11, stk. 3-9, 12, 14 og 16« I 46 a, stk. 1, 1. pkt., ændres» 9 h, stk. 7, 1. pkt.«til:» 9 h, stk. 8, 1. pkt.«,» 11, stk. 8«ændres til:» 11, stk. 10«, og» 42 a, stk. 9, 1. og 2. pkt.,«ændres til:» 42 a, stk. 8, 1. og 2. pkt.,« I 46 a, stk. 2, 2. pkt., ændres»stk. 2 og 3«til:»stk. 1 og 3« I 46 a, stk. 5, ændres»justitsministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren«, og efter» 46, stk. 1«indsættes:», og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations behandling af de sager, der er omfattet af stk. 2 og 46, stk. 2« a, stk. 6, ophæves. Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og I 46 b ændres», beskæftigelsesministeren og justitsministeren«til:»og udlændinge-, 109. I 46 g, stk. 1 og 2, ændres»justitsministeriet«til:»udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet« I 47, stk. 2, 1. pkt., ændres»justitsministeren og udenrigsministeren samt mellem beskæftigelsesministeren og udenrigsministeren«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren og udenrigsministeren«, og 3. pkt. ophæves I 47, stk. 3, 1. pkt., og 47 a, stk. 2, ændres»justitsministeren og beskæftigelsesministeren kan hver for sig«til:»udlændinge-, integrations- og boligministeren kan« I 48, 3. pkt., indsættes efter»genstande«:»og aktiver, der kan anvendes til dækning af de i 42 a, stk. 4, 1. pkt., nævnte udgifter,« I 52 a, stk. 2, 2. pkt., ændres»justitsministeriet eller Beskæftigelsesministeriet«til:»Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet« I 52 a, stk. 3, 4. pkt., ændres»der gør tjeneste i Justitsministeriet, beskikkes efter indstilling fra justitsministeren, og de medlemmer, der gør tjeneste i Beskæftigelsesministeriet, beskikkes efter indstilling fra beskæftigelsesministeren«til:»der gør tjeneste i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, beskikkes efter indstilling fra udlændinge-, 115. I 52 a, stk. 6, 1. pkt., ændres»justitsministeriet, hvis klagen hører under Justitsministeriets område, eller et medlem, der gør tjeneste i Beskæftigelsesministeriet, hvis klagen hører under Beskæftigelsesministeriets område«til:»udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet« I 52 a, stk. 7, 1. pkt., ændres»justitsministeriet eller i Beskæftigelsesministeriet«til:»Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet« a, stk. 7, 2. og 3. pkt., ophæves I 60, stk. 1, ændres» 42 a, stk. 9, 1. og 2. pkt.,«til:» 42 a, stk. 8, 1. og 2. pkt.,«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 12, 16-24, 26, , 104 og 105, træder i kraft den 1. marts Stk. 3. 1, nr. 10, og 59, finder ikke anvendelse for ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse, der indgives før lovforslagets fremsættelse. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 4. 1, nr. 12, 16-24, 26, , 104 og 105, finder ikke anvendelse for ansøgninger, der indgives før lovens ikrafttræden, klager over afslag, der vedrører en ansøgning, som indgives før lovens ikrafttræden, og ansøgninger om genoptagelse, der vedrører en ansøgning, der indgives før lovens ikrafttræden, jf. stk. 2. For sådanne ansøgninger og klager finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 5. Udlændingelovens 19, stk. 3, 2. pkt., som affattet ved 1, nr. 58, gælder alene for udlændinge, der efter lovens ikrafttræden rejser til det land, hvor den myndighed, der har givet opholdstilladelsen, har fundet, at udlændingen risikerer forfølgelse omfattet af udlændingelovens 7 og 8, stk. 1 og 2, jf. udlændingelovens 19, stk. 2, nr. 4. Stk. 6. 1, nr. 72, 77, 79, 94 og 95, finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor der forud for lovens ikrafttræden er meddelt tilladelse efter den hidtil gældende bestemmelse i udlændingelovens 42 a, stk. 8, eller hvor der er meddelt tilladelse til selvstændig bolig for familier med børn efter den hidtil gældende bestemmelse i udlændingelovens 42 l. For sådanne tilladelser finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 7. 1, nr og 92, finder anvendelse på udbetaling af grundydelse og forsørgertillæg, der følger førstkommende skæringsdato, jf. udlændingelovens 42 b, stk. 1, 3. pkt., og 42 b, stk. 7, 4. pkt., efter lovens ikrafttræden. 1, nr. 91, finder anvendelse på udbetaling af tillægsydelse fra første hele periode på 14 dage, der ligger til grund for beregning af tillægsydelsen, og som følger efter lovens ikrafttræden. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for

6 6 Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Folketinget, den 26. januar 2016 METTE BOCK / Karen J. Klint

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) 2012/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-941-0004 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 438 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-961-0017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 7 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2011 Forslag til Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold BEK nr 695 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-3761 Senere

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

Opdatering på lovgivning om udlændinge, børneydelser, refusion samt forsørgelse og beskæftigelse m.v.

Opdatering på lovgivning om udlændinge, børneydelser, refusion samt forsørgelse og beskæftigelse m.v. Opdatering på lovgivning om udlændinge, børneydelser, refusion samt forsørgelse og beskæftigelse m.v. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Program Ændringer på udlændingeområdet Integrationsydelse,

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om permanent opholdstilladelse som betingelse for familiesammenføring til flygtninge

Forslag til folketingsbeslutning om permanent opholdstilladelse som betingelse for familiesammenføring til flygtninge 2014/1 BSF 154 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. april 2015 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Side 1 af 7 LOV nr 622 af 12/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2013 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013 LBK nr 1112 af 30/08/2013 LBK nr 1139 af 24/09/2013

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk (på computer, skrivemaskine

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed LOV nr 244 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/09717 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Danes Worldwide. Interesseorganisationen for globale danskere. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller

Danes Worldwide. Interesseorganisationen for globale danskere. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller Danes Worldwide Interesseorganisationen for globale danskere Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller 1 Hvem er vi? ORGANISATIONEN Mærkesager Rådgivning Netværk Kommunikation

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven Dato: 11. november 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-69 Sagsbeh.: MMI Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Tidsubegrænset opholdstilladelse det nye pointsystem. Permanent residence permit the new point system

Tidsubegrænset opholdstilladelse det nye pointsystem. Permanent residence permit the new point system Tidsubegrænset opholdstilladelse det nye pointsystem Permanent residence permit the new point system af SARANDA KRASNIQI Specialet indeholder en gennemgang af Udl. 11 stk. 3, jf. stk. 4, nr. 1, nr. 7 og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven INDENRIGSMINISTERIET Dato: Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 1999/7310-38 NOTAT vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven Indledning I medfør af 66 i den danske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 22. august 2007 Erstatter orienteringsbrev nr. 09/07 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato.

Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato. 1. Indledning Vejledning om visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv. 1.1. Regelgrundlaget Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 er der i udlændingelovens 40, stk. 9, indført hjemmel til,

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet BEK nr 123 af 12/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 16-851-00004

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1) Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser,

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 497 af 03/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/03736 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1096 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere